PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De Duitsche Vrede Wapenstilstand in Indië Vandaag KOFFIE EN AUTO S Geen vergoeding, maar vervanging Dc 189e Jaargang - Nr. 256 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Zaterdag 2 Nov. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaai 29 tél. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, iel 2475. Oostburg: Gratemastraat 3, tel. 102. Terneuzen Brouwerijstr.2. Postrek nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren ECONOMISCHE EENHEID BESPROKEN. Een Wijs Woord. Hoe krijgt het Duitsche volk een rechtvaardige vrede? Deze brandende vraag is door den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, Byrnes, actueel gemaakt op een persconferentie te Wash ington Volgende maand zul len dé Groote Vier beginnen met hun besprekingen over de vrede, die zij willen aan bieden aan het Duitsche volk. Het is niet teveel gezegd, wanneer we vaststellen, dat die vrede zal beslissen over het lot van Europa, zooals ook destijds het vredesverdrag van Versailles beslissend was voor Europa en reeds de kiem in zich droeg van de tweede wereldoorlog. De verkeerde beslissingen van Versailles, werden voor namelijk tot stand gebracht door de Franschen, die dit maal slechts een bij-rol ver vullen. De komende vrede zal voornamelijk bepaald worden door de Vereenigde Staten. Daarnaast staat wel vast, dat Duitschland geen communis tisch regime zal krijgen, dat de Invloed van de Russen op het Duitsche volk geen blijvende vastlegging zal vin den in het vredesverdrag. De geneigdheid van de Russen om tot herstel van de economische eenheid Duitschland te komen bleek bij de onderhandsche bespre kingen, welke de Amerikanen te Berlijn met de Russische autoriteiten hielden. Alles wijst thans in de richting van een AmerikaanschEngelsch overwicht op het Duitsche economische leven. Het hoofdverschilpunt tus- schen Russen en Amerikanen is de Russische eisch herstel, betalingen te mogen vorderen uit de loopende productie der Oost-Duitsche productie. Daartegenover wil Byrnes vasthouden aan de overeen komst van Potsdam, clie niet toelaat dat bepaalde mogend heden op eigen houtje herstel betalingen vorderen. De Rus sen zijn overigens blijkbaar bereid een van zijn groot industrie ontdaan en van zijn productie beroofd Oost- Duitschland aan Amerl- ka.ansch-Engelsche economi sche experimenten over te le veren. Tot* zoover de Duitsche vre- deskwestie. In de vergadering van de Vereenigde Naties zijn uitvoerige pleidooien voor ontwapening in internationale samenwerking gehouden. Joseph Bech, vertegenwoor diger van Luxemburg, heeft als vertegenwoordiger van de kleinste staat misschien wel de duidelijkste taal gesproken. Hij vroeg de vergadering met nadruk: „Bant bitterheid uit. Het staat geschreven in de Bijbel: „Waar bitterheid met bitterheid beantwoord SOVJET-CORRUPTIE. Naar aanleiding van het ontslag van Iwan Slatin, vice- minister der Sowjet-Unie voor de industrie, noemt het offi- c-ieele Sowjetblad „Prawda' Slatin een voorbeeld van een functionaris, die de staat be. nadeelt. Volgens de „Prawda' werd Slatin ontslagen, omdat hij in verband met het plan van de regeering om eenige onbezette posten in zijn mi nisterie op te heffen „met ver dachte haast 46 menschen aannam en 10 ambtenaren tot een hoogere rang bevorder de". Het blad legt nadruk op de noodzakelijkheid om do or ganisatie van de regeering in te krimpen, niet-noodzakelijke instellingen te liquideeren en de grootst mogelijke zuinig heid in acht te nemen. De „Prawda" noemt nog andere voorbeelden van bureaucratie, zooals het handhaven tot lang na de oorlog van een staf van 460 militaire telegramcensors, hetgeen 2]/2 millioen roebels per jaar ,kost, DUITSCHE EXPERTS. Het Britsche ministerie van bevoorrading maakte gisteren avond bekend, dat 10 Duitsche technici in November naar Groot-Brittannië zullen wor den overgebracht, voor tewerk stelling bij de inrichting voor geleide projectielen te West- cott. Nog êenige andere tech nici zullen zich later bij hen voegen. De tewerkstelling van deze mensehen geschiedt vol gens een plan, in Mei ontwor pen, waarbij Duitsche geleer den te Farnborough te werk gesteld zouden worden. Momenteel zijn 26 Duitsche geleerden bij het koninklijk vliegtuigbedrijf te Farnborough werkzaam óp aërodynamisch en dergelijk - gebied. Er wor den onderhandelingen gevoerd voor tewerkstelling vari nog 15 Duitschers. onder wie 4 ra dio-experts. Vijf vakkundigen op het ge bied van turbines zijn In dienst van de firma C- en A. Parsons te New Castle-on Tyne. wordt, waar zal deze bitter heid dan eindigen?" Bech zeide voorts: „Het recht van veto, waarmede de groote mogendheden zichzelf begiftigd hebben, schept op zichzelf geen onbillijkheden in onze organisatie. Gelijkheid voor alle landen, zoowel als voor individuen is een Illu sie." Bech sprak tenslotte de hoop uit, dat in de naaste toekomst de wereld een Inter nationaal recht, gewaarborgd door een verplichte recht-1 spraak, en een internationaal vredesleger, dat de nationale legers zal vervangen, zou be zitten". DS. NIEMöLLER. Ds. Martin Niemöller, Duitsch onderzeebootkapitein tijdens de eerste wereldoorlog, die de tweede wereldoorlog in een Duitsch concentratiekamp heeft doorgebracht, is uit Ber lijn vertrokken om 14 dagen als gast van dr. G. IC. A. Bell, bisschop van Chichester (Sussex) i:i Engeland door te brengen. Eind November zal Niemöller op uityoodiging van de Amerlkaansche pro- testantsche kerk naar de V. S. vertrekken voor het houden van een serie lezingen over de strijd van de Duitsche kerk tegen het nationaal-socialisme. Eind Februari hoopt Ds. Nie möller naar Duitschland terug te keeren. Duitschland waarschuwt Nederland. Het blad van de Duitsche liberaal-democratische partij „Der Morgen", heeft in een artikel Nederland er voor ge waarschuwd. dat het „slecht voor de toekomstige betrekkin gen tusschen Duitschland en Nederland zou zyn", indien de Nederlanders grondgebied van de Duitschers afnamen voor 'n herziening van hun Oostelijke grenzen. „In het verleden leefden, de Nederlandsche havens voor een groot gedeelte van de Duitsche handel. De Nederlanders moe ten zich realiseeren, dat een verschuiving van hun grenzen een aantasting beleekent van het bouwwerk van de Duitsche staat, hetgeen van invloed zal kunnen zijn op de toekomstige DuitschNederlandsche be trekkingen". DE VERLAGING DER JENEVERPRIJS. Het tweede kamerid de heer Nederhorst heeft aan de Mi nisters van Financiën. Econo mische Zaken en Landbouw. Visscherij en Voedselvoorzie ning enkele schriftelijke vra gen gesteld met betrekking tot de prijsverlaging van jenever. Hij wees er op, dat velen de sociale juistheid van een prijspolitiek niet inzien, die de melkprijs verhoogt en de jeneverprijs verlaagt Ernstig auto-ongeval. Waarschijnlijk door onvol doende zicht is Donderdag te Wezep een jeep. waarin de 35 jarige sergeant S. uit Gronin gen en de 34-jarige luitenant S. uit Broek op Langendijk za ten in volle vaart tegen een melkaitto gereden- Sergeant S. werd op slag gedood, luitenant S. zwaar gewond. De Wheeler dam" in Zuid-Alabama is één van de zes- en tiointig dammen in „Tennessee Valley Authority's". Deze wa- terioerken regelen de stroomsterkte, bevaarvaarheid en zorgen voor electriciteitsopioekking De „Wheeler dam" is een mijl lang en bezit vier groote open lucht generatoren. KORTE PREDICATIE IK ZEND U Op Hervormingsdag volgt de Zendingsweek. En er is tus- schen deze beide een bizonder nauw verband Een christelijke gemeente, die in gebreke blijft de herden- ding der Hervorming te vieren, zal er evenmin toe komen zen- dingsijver te betoonen. En wie hier in het moederland of ver van hier op een eenzame post bezig mag zijn met de ontgin ning van de wijde wereldakker, had eergisteren behoefte om uit volle borst het Lutherlied te zingen: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. De Hervormer is de Evange list op eigen erf. De zendeling is de Evangelist in de verteEn zij samen wijdden hun ziel aan den eenen Heerin Wien. zij verbonden zijn en-tot wiens eer hervorming en zending -moeien voortgaan. En wij? Hervormer kunnen wij ons zelf niet maken. Daarvoor zorgt God alleen_ Voor zendeling voelt u venhoedelijk niet veel. Hoe zal de toekomst van de Archipel zijn? Maar Evangelistl Oftewel: levende brief van Christus zijn? Paulus zegt tot Timotheus. Doe het werk van een Evan gelist. En Jezus: Ik zend u! Er is een tijd geweest, dat men op een zendeling of een evangelist neerkeek. We had den geen bezwaar tegen een Zendingsbureau in Oegstgeest, maar wat daar gebeurde, deer de ons niet Nu loeten wij gélukkig beter. Evangelist zijn is een eeretaak. Hooger roeping dan de roeping tot evangelist is er niet Hei Evangelie is een schat, de ware schat, zei Luther. En de Evan, gelist beheert haar en deelt haar uit. En het zendingspatlios is: ik ivil aller dienaar zijn om ooveel mogelijk menschen te winnen. Alles doe ik ter wille van het Evangelie. Dr. N. Adriahi zegt in één van zijn reisbrieven: „Zende ling zijn is., altijd op de loer en op de uitkijk liggen,- Het is zijn intimiteit wegschenken.. Het is in één woord zi°h geven tot het uiterste, d.i. tot het in- nerste". Dat deed Jezus! Hij was Evangelist uit één stuk en aan één stuk doorHij wou niet anders en Hij wou niets lie ver dan evangeliseer en.. Hij was de verpersoonlijlang van het EvangelieHet Evangelie is in Hem vléesch geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouiod. Hij zendt ons! He zendingsweek kan begin nen. Zaaier, zaai maar. De oogst komt binnen! Hier werd nog nooit een hart bedrogen." B. is het 75 jaar geleden dat te Den Haag tus- schen Engeland en Ne derland een verdrag werd gesloten, waarbij Engeland afzag van alle verzet tegen uitbreiding van het Nederlandsche gezag op ^Sumatra, dus ook wat Atjeh betreft. MORGEN viert Koning Leopold van België ln balling schap zijn 45ste verjaar dag; doet dr. N. J. Hom mes uit Middelbui'g zijn intrede bij de Geref. kerk te Hillegersberg. DUITSCH HOUT. De verscheping var. een groote hoeveelheid hout voor de Britsche huizenbouw vol doende voor 40.000 huizen van Karlsruhe uit via de Rijn begonnen. Het betreft 585.000 m3 die tegen einde Juli 1947 verzonden zullen zijn- De eerste praam heeft met bestemming Rotterdam, Karlsruhe verlaten. Alles gaat in Nederlandsche schuiten naar Rotterdam, van Karlsruhe. Mannheim, Heilbronn en Aschaffer.buzg uit. Nederland krijgt ook 65.000 m3 van deze grootste zending^ uit de Ame- rikaansche zóne (gerekend sinds de bevrijding). LEON DEGRELLE. De Belgische ambassade heeft de Belgische consuls in geheel Brazilië opgedragen samenwerking te zoeken met de plaatselijke politie ter op sporing van den Belgischen fascistischen (Rexistischen) leider, Leon Degrelle, die zich mogelijkerwijze in Brazilië be. vindt. Degrelle is in December 1944 door de Belgen bij ver stek als oorlogsverrader ter dood veroordeeld. Hg ont snapte naar Spanje, dat hij in Augustus op last der Spaansc'he regeering verliet. AARDAPPELEN. Op een persconferentie heeft de gouverneur van Noordrijn- land-Westfalen medegedeeld, dat onderhandelingen zijn ge voerd over invoer van aardap pelen uit Nederland in de Brit sche zone van Duitschland. en dat een overeenkomst tegemoet gezien lean worden. NEURENBERG. De Duitsche nieuwsdienst in de Amerikaansche zóne meldt, dat nog vóór Kerstmis aan staande een begin zal worden gemaakt met de verdere pro cessen te Neurenberg, namelijk door de berechting van Otto Thierack, voormalig rijksmi nister van justitie, en van vijf zes nazi-staatssecretarissen en rechters van het „Volksge rechtshof". Door de Netherlands War Crimes Commission zyn dezer dagen weer vier oorlogsmisda digers naar Nederland overge bracht, die zich in ons land zullen moeten verantwoorden voor hun daden. In de staatscourant is opgenomen de prijzenbeschik- king schildersbedrijven 1946. Minister Ringers hersteld- Donderdag heeft de Minister van openbare werken en we deropbouw, Dr- Ir. J. A. Rin gers. na een afwezigheid van eenige weken tengevolge van ziekte, zijn werkzaamheden aan het ministerie hervat. Valsche bankbiljetten in omloop. Sedert eenige maanden zijn er in Nederland valsche tien gulden-biljetten in omloop. Deze biljetten dragen de nummering 5 ba of 5 bo op achterkant, terwijl in het mid den van de gedrukte tekst op de achterkant de strafbepa ling dus in plaats van let ters. kleine schuine streepjes voorkomen DE „GENERAAL"IS THANS GEREED. ff' Vrijdagochtend om 10.15 uur plaatselijke tijd is generaal Soedirrnan op.het station te Batavia gearriveerd. Uren te- voren hadden zich reeds dui. zenden Indonesiërs langs de spoorbanen opgesteld, terwijl er nog ongeveer 1000, die niet konden worden toegelaten, bij de ingang van het station ston den te wachten Te Bekassi voegde een Brit sche hoofdofficier zich bij Soe dirrnan en zijn escorte van on geveer 30 man dat verlof kreeg mee naar Batavia te reizen. Bij zijn aankomst werd Soe dirrnan luide door de Indone siërs toegejuicht De demonstra tie bereikte zijn hoogtepunt buiten het station. Het was merkwaardig, zooals een repu blikeinsché correspondent op merkte. dat de vorige keer, dat Scedirman had moeten aanko men, vele officieele personen te zijner begroeting aanwezig waren. Thans waren echter al leen drommen menschen sa mengestroomd om hem toe te juichen HANDELAARS IN DE CEL. Grenswacht omgekocht. Twee suryeilleerende agenten hielden op een nacht in Sep tember te Ede een vrachtauto aan, die o.a. een partij koffie bevatte voor de zwarte handel. Belangwekkende feiten kwa men bij de verhooren aan het licht. Zoo bleek een der gear resteerden in de buurt van Venlo kameraden bij de grens wacht te hebben, waarmede hij een geldelijke overeenkomst had gesloten. Telkenmale als de smokkelaars de „streep" passeerden ontvingen de be wakers (eèn viertal deed er aan mee) een douceurtje, dat grooter was, naarmate het transport meer wagens telde. Deze omgekochte grenswach ters- werden gearresteerd en bij hun verhoor werd ook de naam van V. B. uit Ede genoemd, als een dergenèn, die meermalen uitstapjes naar Duitschland maakte. Enkele dagen geleden beschikten de rechercheurs over aanwijzingen, dat er weer een transport in gereedheid werd gebracht, maar op een gegeven oogenblik bleek de auto. die de zwarte koffie zou vervoeren, verdwenen. Ver moedelijk wilden de smokke laars de operatie van een an dere plaats uit leiden, doch de recherche gaf geen krimp en al spoedig was de nieuwe verblijfplaats van de smokkel- wagen opgespoord. Toen viel de klap. B., die de hoofdrol speelde in deze zaak. werd met nog enkele anderen gearresteerd. Vastgesteld kon worden, dat dit heerschap min stens drie succesvolle raids had ondernomen naar het land. waar men „Bohnenkaffee" te weinig en auto's te veel heeft. De eerste maal ging hij met twee kornuiten, v. H. en M. (beiglen ook gearresteerd) met een flinke partij koffieboonen over de grens en bracht twee auto's mee terug. Hg herhaal' de dit zaakje met drie wagens, De derde „uitwisseling" lever de opnieuw drie luxe auto's op en zoo werden dus ln totaal acht automobielen naar vader- landsche bodem overgebracht. De gesmokkelde" auto's zijn alle achterhaald, in weerwil van het feit, dat zij reeds door verschillende handen gegaan en overal in den lande verspreid waren. Verschillende kleine hande laren zorgden voor de koffie en twee medewerkers vormden daarvan een depot, waaruit bij voorkölnende gelegenheden ge put kón worden. EXPORTORDER VOOR ELF FOKKERS 25. De firma Schreiner en Co. te 's-Gvavenhage heeft een ex portorder verkregen voor elf Fokker-Diepen-F 25 vliegtui gen, v/elke aan een importeur in Denemarken zullen worden geleverd. Voorts werd een order verkregen voor mate riaal en apparaten voor vlieg- tuigverllehting ten behoeve van het vliegveld Kastrup in Denemarken. Met beide orders tezamen is een bedrag van een half millioen gulden ge moeid. Belangwekkend rapport van de Herstel stichtingen over de schadeloosstelling voor oorlogsverwoestingen. Vervangingskosten moeten de basis vormen. OOR de stichting „Her stel Zeeland 1945" is/ tezamen met de zuster- stichtingen uit Noord Bra bant, Limburg en Gelderland, en in overleg met de stichting Centrale Voorziening Rotter damDen Haag en de Lan-. delrjke Federatie van Oorlogs getroffenen, een uitgebreid rapport samengesteld, waarin als resultaat van een nauw gezette studie, algemeene grondslagen worden aangege ven, waarop de materieele oor logsschade gebaseerd dient te zijn. Het rapport gaat uit van het principe, dat de geleden schade collectief dcor het Ne. derlandsehe volk zal moeten worden gedragen, een begin sel, dat ook dcor de regee ring werd aanvaard, toen zg verklaarde, dat de schade, wel aan de economische goederen van een deel van ons volk door de oorlog werd toege bracht, door de getroffenen ten behoeve van het geheele volk is geleden. Zij werd trou wens ook geleden op grond van het besluit van onze wet tige regeering verzet tegen de vijand te bieden. Het herstel zal, onafhanke lijk van de financieele draag kracht van de getroffenen, het karakter moeten dragen van vervanging van het ver lorene, waarbij herstel of handhaving van de economi sche positie en het sociale milieu als basis moet worden genomen. De vervanging moet niet worden gezien als een zuiver geldelgke kwestie. Niet de vergoeding, maar de vervanging moet voorop staan. De fout, welke veelal ge maakt wordt, is. dat men het probleem van het schadehër- stel primair ziet als een kwes tie van „vergoeding", waarbij het gevaar van inflatie zou dwingen tot beperking dezer vergoeding. Tegen dit onjuiste inzicht keert zich ook het principe, dat de vervanging op grond van materieele en financieele mogelijkheden uiteraard over een aantal jaren ten uitvoer gelegd zal moeten worden. Indien beperking noodig is, zal deze slechts kunnen ge schieden t.a.v. luxe- en kunst voorwerpen, waarvan vervan ging dikwijls ook om praeti- sche redenen niet mogelijk zal zijn VERVANGINGSWAARDE. Het rapport stelt nadruk. Lelijk vast, dat als vergoe dingsbasis in het algemeen zal moeten worden aanvaard het bedrag der vervangings kosten op het tijdstip van de in overleg met de overheid tot stand te brengen vervan ging, met aftrek van een be- urag van nieuw voor oud. Deze aftrek mag echter niet zoo danig worden toegepast, dat de economische bestaansmo- gelykheid van gezin of bedryf zouden worden aangetast; zij behoort door de overheid op redelijke voorwaarden te wor den gefinancieerd. Voor schade aan de te vel de staande gewassen en aan handels- en bedrijfsvoorwaar- den zal een bijzondere regeling onmisbaar' blijven. Wanneer de gedupeerde op redelijke gronden en hier ligt het zwaartepunt van de ze stelling de vervanging niet wenscht. moet uitbetaling geschieden van een bedrag, dat bepaald wordt door de verkoopwaarde op het tijd stip van de ramp met iente- vergoeding wegens uitgestel de betaling. Voor een gelijke benande- ling der gedupeerden is het voorts noodzakelijk om de ia- ter vast te stellen definitieve herstelregeling bij de wet te rugwerkende kracht te ver. leenen. GEHUURDE PANDEN Getroffen bedrijven, welke voor de verwoesting waren gevestig® in een gehuurd of gepacht perceel, dienen ln staat te worden gesteld over gelijkwaardige ruimten te kunnen beschikken. In Rotter dam was dit bijv. het geval met 80 pet. van de getroffen bedrijven. Zoo noodig zou de herbouvvplicht van den eige naar moeten worden omgezet in een herbouwrecht van den huurder. Hiervoor zou eveneens te rugwerkende kracht moeten worden verleend voor de reeds aangevangen bedrijven aangezien deze zich in de oor logstijd veelal noodgedwongen een ruime investeering in vast goed hebben getroost, welke nu de verhoogde behoefte aan bedrijfskapitaal extra drukt, alsnog dient te worden gerec tificeerd. Zakelijke en economische rechten van de gedupeerden zullen ten volle moeten wor den erkend en hersteld, even- txieel door inschakeling van een objectieve beroepsinstan tie. VERBETERINGEN TEN LASTE VAN DÉN EIGENAAR Alle kosten verbonden aan uitbreidingen, verbeteringen of verfraaiingen zullen ln principe voor rekening van den gedupeerde moeten komen, tenzg deze door de overheid om redenen van algemeen be lang worden opgelegd. In dat geval zal de overheid een re delijk deel der kosten moeten dragen. Het is natuurlijk van algemeen belang, dat de over heid van de geboden kans ge bruik maakt om aan de her stel-politiek een saneeringspo- litiek te koppelen. SCHADE AAN HUISRAAD. Ten aanzien van de schade aan huisraad dient bij de ver vanging overigens rekening te worden gehouden met het gestegen prijsniveau, waarbij beperking tot een bepaald maximum zou kunnen worden aanvaard, echter steeds zoo, dat de gedupeerde zich naar staat en stand weer zal kun nen installeeren. De moeilijk heid schuilt hier in de vast stelling. op dit moment van de werkelijk 'geleden schade. De vele bezwaren, welke in dit opzicht naar voren komen, monden alle uit in dit ééne, dat de getroffenen zich niet opnieuw overeenkomstig hun sociale milieu kunnen inrich ten. Een correctie der bestaande huisschaderegeling wordt dan ook dringend noodzakelijk ge acht. Tot zoover dit Interessante rapport en de daarbij behoo- rende toelichting. De Herstel stichtingen hebben hiermede een belangrijk stuk werlc ge leverd. Verschillende vraag stukken, zooals die vair de persoonlijke oorlogsschade, die van publiekrechtelijke licha men en dat van de winst- en inkomstenderving, zijn, gelijk in het rapport trouwens ook wordt erkend, buiten beschou wing gebleven, doch het lijdt geen twijfel, dat deze studie voor de Regeering en de Sta- ten-Generaal, te wier kennis het rapport ook is gebracht, in deze beschouwing vele aan wijzingen zullen kunnen vin den t.a.v. de rechtvaardige wenschen, welke in dit opzicht in de getroffen gebieden le ven. Laten we vertrouwen, dat de verwachting, dat daarnaar ook gehandeld" zal worden, niet worde beschaamd. Na zijn aankomst verklaarde Soedirrnan tegenover Aneta, dat alle republikeinsehe eenhe den volledig van de wapenstil stand op de hoogte waren ge steld, hij voegde er aan toe: „Indien het bevel tot het sta ken- van het A-uur wordt gege ven, zal bewezen worden, dat de discipline in het republi- keinsohe leger voldoende is. Indien bij de komende verga dering van de wapenstilstands- commissie een overeenkomst tusschen de partijen wordt be reikt, kan een „staakt het vu- ren"-order binnen 24 uur ver wacht worden" SOEKARNO-GELD. Het te Batavia verschijnen de Chlneesche blad „Sin Po" bericht, dat handelaren in Bantam en Buitenzorggeen republikeinsch geld acceptee ren. Het blad zegt met nadruk, dat .het wenschelijk is- dat de Nederlandsche en Indonesische regeeringen tot overeenkomst komen en een einde maken aan dit financieele dualisme, waarvan de gewone man het meeste nadeel ondervindt. Commissie-Generaal. De leden van de Commissie- Generaal hebben Donderdag eeft bezoek aan Buitenzorg ge bracht. Het hoofd van de Amacab te Buitenzorg, de heer H. J. Statius Muller, heeft verklaard, dat de be sprekingen met de Indonesi sche autoriteiten te Buiten zorg omtrent de organisatie na de machtovernemihg dooi de Nederlanders in goede ver standhouding verloopen, doch dat „tot dusver nog practi- sche resultaten worden afge wacht". De leden der Commissie-Ge neraal hebben het noenmaal gebruikt in het paleis te Bui ten zorg. SA IGON—B AT A VL\ Het eerste Fransche vlieg tuig van de lijn Saigon Batavia werd gisteren te Batavia verwacht; Met dit vliegtuig zal de Fransche missie arriveeren. bestaande uit eenige Fran sche officieren onder leiding van generaal Andrieu, hoofd van ae Fransche luchtmacht ln Indo-China. Internationale Handelsconferentie. Nederland ondersteunt de zoo juist bekend geworden Britsche voorstellen om de internationale handelspolitiek bewust dienstbaar te maken aan. een zoo groot mogelijke werkgelegenheid over heel de wereld van ganscher harte, omdat zij voor het grootste deel ook de Ned. opvatting vertolken, aldus verklaarde dr- A. B. Speekenbrink, leider van de Ned. delegatie od de voorbereidende Intern. Han delsconferentie der Ver. Na ties, tegenover een redacteur van het A.N.P. Het doel der. Engelsche voorstellen is eventueel nadeel voor de werkgelegenheid in een bepaald land, voortsprui tend uit <*e bandelseconoml- 9che positie van andere landen, door gemeenschappelijk over leg te corrigeeren. Mond- en klauwzeer. GEEN ENTSTOF NAAR HET BUITENLAND. Hier en daar worden ge ruchten vernomen, dat ons land groote hoeveelheden mond- en klauwzeerentstof aan het buitenland verkócht zou hebben. Dit is echter in geenen deele 't geval. Indertijd is slechts een zeer geringe hoeveelheid voor proefneming in hét buitenland beschikbaar gesteld. Dat de productie van deze entstof onvoldoende is om onze veestapel volledig te enten, vindt 2djn oorzaak in de moeilijkheid orri de inrichting voor het bereiden van de ent stof te Amsterdam met vol doende spoed uit te breiden. ZONDAGSRUST EN BEGRAFENISWET. Bij het afdeelingsonderzoek van de Rijksbegrooting voor binnenlandsche zaken is den Minister gevraagd of van hem een nieuwe Zondagswet is te verwachten. Aangedrongen werd op bevordering van de Zondagsrust en met name werd gevraagd sportwedstrijden juist als in Engeland op Za terdag te doen houden. Voorts informeerden ver- fchillende leden naar het tandpunt der Regeering t.a.v. opheffing van het z.g. Pro cessieverbod. Ook de Begrafeniswet had de aandacht: gevraagd werd of de Minister voornemens is deze zoodanig te wijzigen, dat lijkverbranding verboden wordt. Aangedrongen werd op maatregelen tegen de groeien- en zedenverwildering.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1