PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Groote aanval op het vetorecht begonnen Vandaag Nood in geteisterde gebieden moet met voorrang gelenigd worden Gewijzigd Stadsbeeld in Middelburg Ncd. Trust-Mij. voor de handel met Duitschland in oprichting 189e Jaargang - Nr. 250 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllsslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKfcNSCHE COURANT Zaterdag 26 Oct. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3.20 per kwartaal, franco per post, f 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie f 2. Bureau* gevestigd te Vllsslngen Walstraat 58-60. tel 10 (2 UJnenl Middelburg Lonitensche Kaal 29 tel 2077 en 2924. (locs lurlkade 15. tel. 2475 Oostburg (Sratemastraat 3, tel 102, Terneuzen; Brouwertjstr 2. Poatrek. nr. 359300 P-Z.C., Middelburg^ Het Wereldgebeuren Lie wenscht een Europeesch filiaal der Ver. Naties in Genève. Frankrijk tegen Amerikaan- sche handelsYOorstelIen. De werkwijze, die op de algemeene vergadering van de Ver. Naties gevolgd wordt, verschilt niet veel van die van de vredesconferentie. De eerste vier dagen zullen ge- wyd worden aan algemeene beschouwingen, waarbij elke delegatie haar standpunt over de verschillende problemen naar voren kan brengen. Dan zal de vergadering zich in commissies splitsen, die elk probleem afzonderlek zuilen behandelen en de resultaten van deze commissies zullen weer in een voltallige verga dering besproken worden. Op de eerste vergadering heeft de secretaris-generaal van de V.N. Trygve Lie o.a.| z\jn rapport over de kwestie van het onderdak van de' V.N. voorgelegd. Hij vraagt daarin om een nieuw gebouw naast de in een tijdelijk hoofdkwartier omgeschapen fabriek te Lake Succes Sinds Juni 1945, aldus Lie, hebben de V.N. min of meer een zwervend bestaan geleid. De voornaamste practische moei lijkheden zyn wel kantoor ruimte en het onderbrengen van het personeel. Alleen door een tweede gebouw kunnen volgens Lie deze moeilijkhe den worden opgelost en daar bij wordt allereerst gedacht aan een soort Europeesch fi liaal in Genève, eventueel ook een bureau in het gebied van de Groote Oceaan. Lie deelde vervolgens omtrent de finan ciën mede, dat 23% millioen dollar van de 25 millioen, die de V.N. als kapitaal noodig hebben, ontvangen waren. Zes leden hadden nog maar ge deeltelijk betaald en zeven nog In het geheel niet. Tot de meest netelige pun ten, die op de agenda voor komen behooren de kwestie Spanje' en de kwestie van het veto-recht. De debatten over Franco-Spanje zullen wel met veel meer opleveren dan een herhaling van wat reeds her haalde malen in de Veilig heidsraad hierover ten gehoore is gebracht. Het recht van veto zal het van vele kanten zwaar te verduren krijgen. De Mexicaan Najera is de eerste geweest, die scherpe kritiek heeft uitgeoefend op dit recht en het valt te voorzien dat de Engelsche en Amerikaan- sche afgevaardigden daar nog een schepje op zullen gooien. In hoeverre inderdaad aan het recht van veto geknabbeld zal kunnen worden zal mede af hangen van de bereidheid van de Russen tot het doen van concessies. Nu de internationale han- delsconferentle in Londen een week bijeen ls, heeft men zoo langzamerhand een indruk kunnen krygen van de alge meene stemming ten opzichte van de Amerikaansche voor stellen. Zooals bekend be oogen deze voorstellen in de eerste plaats de afbraak van tariefmuren. Het is vooral Frankrijk, dat tegen de voor stellen min of meer stelling neemt en daarbij als woord voerder optreedt van landen, wier economische positie nu niet bepaald sterk is. Frank rijk voelt niet veel voor vrij ruilverkeer, zoolang de Ver. Staten een overheerschende positie innemen en er dus geen sprake is van „fair play". De landen, die voor een groot deel met Amerika kunnen meegaan zijn Canada, Noor wegen, België en Zuid-Afrika, landen, die dan ook alle vier een gunstige handelsbalans met de Ver. Staten hebben. Merkwaardig is het feit,, dat de Amerikanen werkloosheid niet beschouwen als gevolg van een bepaalde economische politiek, maar meenen, dat zn veroorzaakt wordt door onwil tot werken. Deze opvatting wordt door vrywel alle ande re conferentiedeelnemers als volkomen verouderd gebrand merkt. STEMBILJETTEN- VER VALSCHERS STAAN TERECHT. De Officier van Justitie bij de Bredasche rechtbank heeft Donderdag tegen de Tilburgers C. Jansen en A Hamer, die tijdens de Tweede Kamerver, kiezingen in Tilburg met val- sche stembiljetten hadden ge werkt, voor ieder een jaar ge vangenisstraf geëischt en ont zetting uit de kiesrechten voor 5 jaar- Jansen verklaarde, dat het geheele geval bedoeld was als rel, om uiting te geven aan de ontevredenheid over het feit dat Arnold Meyer (tot wiens partij hij behoorde) niet voor 17 Mei was berecht. De verdediger concludeerde tot vrijspraak Tabakshandelaren protesleeren opnieuw. De vakgroep detailhandel in tabak en tabaksfabrikaten heeft aan den Minister van Economische Zaken een tele gram gezonden om ten spoe digste in audiëntie te worden ontvangen in verband met de verkoop van sigaretten, gefa briceerd van Zuid-Amerikaan- sche tabak en de levering van imoortsigaretten aan Volks herstel. De ontevredenheid van de leden van de vakgroep stijgt ten top en de toestand is thans van dien aard, dat in winkelierskringen het geheele distributiestelsel omvergewor pen dreigt, te worden. Geldzuivering in Indonesië. In Indonesië zal, vermoede lijk per 1 Nov. a s. Republi- keinsch geld in omloop worden gebracht Het Japansche geld zaï dan worden ingetrokken. Het nieuwe geld zal waar schijnlijk tegen dezelfde koers als de Nederlandseh- Indische gulden in omloop worden gebracht- Alle Japansche guldens die nen uiterlijk 26 Oct. bij de daarvoor aangewezen banken gedeponeerd te worden. Per gezin mag men daarna slechts over een zeker bedrag beschik ken. Nieuwe functie van Sultan van Djogjakarta. De sultan van Djogjakarta, tot dusver minister zonder portefeuille, zal thans aan het hoofd staan van een nieuw ministerie „voor de aangele genheden betreffende de bij zondere gebieden". Ongeveer 300 zelfbesturende gebieden, die in de Republi- keinsche terminologie „bij zon- ''-•e gebieden" worden ge noemd. zullen voortaan onder dit -ileuwe ministerie staan. ,.Prawda" yindt de communisten niet democratisch meer. De Prawda, het orgaan van de Russische communisti sche party, heeft volgens ra dio Moskou de communisti sche partij beschuldigd van een ernstige verwaarloozing van de democratische begin selen. Tijdens de oorlog werd de normale procedure, zooals openbare discussies over vraagstukken en geregelde bijeenkomsten van arbeiders, waarbij de leiders verant woording aflegden voor hun daden, noodzakelijkerwijs be perkt. Ongelukkigerwijze ech- ter wordt, hetgeen tijdens de oorlog als noodzakelijk werd ingevoerd, na de oorlog voort gezet". Churchill dient Stalin yan repliek. Winston Churchill heeft ant woord gegeven op de beschul diging. die Stalin op 13 Maart na zijn te Fulton gehouden rede. tot hem gericht had. Volgens Radio Moskou zou Stalin namelijk aan een cor respondent van dc „Prawda" gezegd hebben: „Churchill heeft nu de positie ingenomen van een oorlogsophitser. Het lijdt nu geen twijfel, dat Chur chill oorlog wil, oorlog met de Sowjet-Unie". Churchill gaf hierop thans het volgende antwoord: „Ik ben geen oor logsophitser. Ik doe, wat lk denk, dat mijn plicht is. Wat al deze schimpscheuten be treft, die men mij mogelijker wijs naar het hoofd zal slin geren, ik heb ze allemaal al eens gehoord. Er is bijna geen woord, dat Stalin mij enkele maanden geleden heeft toege voegd, dat ik niet meer dan eens van wijlen Hitler en Goebbels heb gehoord". De „Arbeitseinsalz" in Rusland. Naar aanleiding van het winnen van Duitsche vakar beiders door de Sowjet heeft de Berlrjnsche bond van vak- vereentgingen zich in verbin ding gesteld met Russische autoriteiten, die daaromtrent het volgende mededeelden. De vordering wordt uitge voerd op grond van besluit no- 3 van de bestuursraad- De Duitsche arbeiders mogen hun gezinnen en persoonlijke eigen dommen medenemen. Zij zul len in de Sowjet-Unie naar bekwaamheid worden tewerk gesteld. De Duitsche vakver- eenigingen kunnen zich met de arbeiders in verbinding stellen teneinde hun arbeids voorwaarden te leeren kennen. is het twee jaar gele- den, dat de geallieerde landing by Hoedekens- kerke en Baarland plaats had. MORGEN is het drie jaar gele den, dat Sumner Welles aftrad als onderstaatsse cretaris van buitenland- sche zaken in de Ver. Staten. worden in Bulgarye verkiezingen voor de na tionale vergadering ge houden- H.M. de Koningin reikt de onderscheidingen uit. Vrijdagmorgen heeft H. M- de Koningin te Brussei een groot aantal onderscheidin gen uitgereikt aan Nederlan ders en Belgen op grond van hun verdiensten voor de ver zetsbeweging, voor het relief- Roode Kruis werk en om verdiensten voor de Neder- landsche zaak in het alge meen- Enkele medailles werden posthuum uitgereikt. Onder de gedecoreerden be vonden zich verschillende voor aanstaande persoonlijkheden zooals C Huysmans, de pre mier van België, Prof. Geers- sens, beter bekend als „Jan Moedwil" en Dr- v. d Meule- broeck, burgemeester van Brus sel- Ook de Ned. Herv predi kant te Brussel, Ds- A. G B ten Kate, ontving een onder scheiding. H.M. de Koningin heeft de 150 onderscheidingen in de Ned. Ambassade te Brussel persoonlijk uitgereikt en tot ieder een vriendelijk en per- sooniyk woord gericht. Vcor H.M. tot de uitreiking der de coraties overging, hield zij een rede, waarin zij gewag maakte van het feit, dat de gezamen lijke beproevingen die België en Nederland gedurende de oorlog hebben doorgemaakt, de banden van vriendschap tus- schen belde landen nog hechter hebben gemaakt en waarin zij er op wees in België te vertoe ven om de dank van het Ne- derlandsche volk over te bren gen voor alles wat België voor ons land deed. Uitvoerig schetste H.M. de menschlievendheid waarmede België ons land en zyn bevol king heeft geholpen, zoowel In als na de bezetting. H.M. de Koningin besloot haar rede met op te merken, dat zij er van overtuigd was, dat belde volkeren, samenwer kend met elkaar, krachtig moe ten bijdragen tot de opbouw van een nieuwe wereld. NIEUWE POSTZEGELS. Nieuwe postzegels zijn, na'ar een ontwerp van J. van Krimpen vervaardigd in de waarden 1 cent (rood), 2 cent (blauw) en 4 cent (groen) Met mgang van 1 Novem ber zullen tevens adreswijzi- gingsf onnulieren verkry gbaar zijn aan de postinrichtingen. Deze zullen afdruk dragen van het nieuwe type fran keerzegel van 2 cent. HOOG MILITAIR GERECHTSHOF. In het gebouw van de Hoo- ge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage zal Zaterdag 2 November de plechtige instal latie plaats hebben van het Hoog Militair Gerechtshof. KORTE PREDICATIE GROOTE DAGEN. Wij Staan aan de vooravond van een uitermate gewichtige week, de week van Kerkher vorming en Allerheiligen. En aan niemand van ons mag de beteekenis van deze beide da gen ontgaan, opdat wij allen weten hoe rijk wij zijn. Want wij vieren de groote dagen vaJi het kerkelijk jaar toch alleen om in deze wereld, wier armoe de ons de eene dag meer dan de ander, maar in diepste zin toch feitelijk dagelijks neer slachtig maakt, te weten van die rijkdom, die cms geestelijk leven schept, voedt en ver nieuwt. Kerkhervorming! 1517Zegt dit woord, dit jaartal u iets? Ik wijs op één punt. Het ge schenk van de Hervorming is de vondst van een nieuwe kerheid, de zekerheid van de onmiddellijke, genadige ge meenschap met God door het geloof in de uit erbarming met onze onherstelbare nood tot ons gekomen Jezus. Luther zocht zekerheidNiet voor de vorm. Niet een enkele keer. Niet alleen in een groei periode of overgangstijdperk van zijn leven Neen, zijn zoe ken was worstelen. Nergens vond hij voldoening. Van de raadselen, die zijn binnenste verteerden, kon Luther zeker keer op keer zeggen: er is geen priester, die ze mij verklaart. Als jongen vertrouwde hij den priester wel. Waarom ook niet? Hij ging te biecht. Hij leefde in volle ernst volgens de kloosterregels. Hoopvol onder nam hij de reis naar Rome. En toch bleef de onvrede knagen Geen der voorgeschreven oefeningen gaf hem zielerust. Wie weet of het wel waar is, was zijn vraag bij het betreden van de Püatustrap en daarna, Hoe langer hoe meer vond hij de Middeleeuwsche Kerk hope loos tweeslachtig. Zij gaf voor alles te weten en te geven. Maar hij miste alles. Eindelijk brak het licht door. „De rechtvaardige zaï uit geloof leven!" Alleen door het geloofEn geloof is vertrou wen, het onbeperkt vertrouwen van het kind, dat zijn armen om vader heenslaat, als hij het op de donkere trap naar bene den draagt. Wie zoo gelooft, heeft het Wie gelooft, heeft zekerheid. Want Gods Wbord is zeker_ Dat Woord houdt Melkprijs verhoogd. In overeenstemming met het voornemen van de regeering, over te gaan tot de verhooging van de melkprijs voor de con sumenten, zullen met ingang van 27 October a.s. alle maxi mum-consumentenprijzen van melk en melkproducten over het geheele land met 1 cent per liter worden verhoogd. RADIO NEDERLAND IN OVERGANGSTIJD. De voorzitter van de stich ting -,Radio Nederland in over gangstijd" heeft medegedeeld, dat de vordering welke de A.V.R.O. nog op de stichting heeft betrekking heeft op huur onderhoudskosten aan de A.V.R-O.-gebouwen, Voor een gedeeltelijke afdoening hiervan waren, in verband met het ver scherpte toezicht de noodige middelen niet aanwezig. Van de zijde der stichting worden i de noodige pogingen in het werk gesteld om deze moei- üjkheden op te lossen. De voorzitter van de stich ting vestigde er de aandacht op, dat deze kwestie geen en kel verband houdt met de thans In bespreking zynde plannen ter reorganisatie van het huidige radiobestel. EINDEXAMEN GYMNASIUM 1947- Het 'schriftelijk gedeelte van de eindexamens der gymnasia en afd. gymnasium van lycea zal in het jaar 1947 worden gehouden op 28 en 29 Mei. KAMERLEDEN OVER HET BELEID VAN DE REGEERING-BEEL. Niemands werkkracht kan gemist worden. Volgens "het voorloopig ver slag over de hoofdstukken 1 en 7a van de Rijksbegrooting 1947 oordeelden verschillende leden van de Tweede Kamer een parlementaire enquête met betrekking tot het te houden gevoerde Regeerings- beleid wenschelijk. Over de grondslag van het beleid van de tegenwoordige regeering wilden sommige leden na het debat over de regeeringsver- klaring van 5 Juli 11. niet op. nieuw in discussie treden. DE FIN AN CIEELE TOESTAND. Men was het er algemeen over eens, dat de financieele toestand van het Rrjk uiterst zorgwekkend is. Verontrusting werd geuit over het feit, dat de staats schuld in één jaar nog met 3.6 milliard is gestegen. Men drong aan op een systematische campagne om iedereen er van te overtui gen, dat Nederland iedere werkkracht noodig heeft om er weer bovenop te komen. zich voordoen bij het weder op gang brengen van de handel met Duitschland. hebben de vraag doen opkomen, of het niet beter zou zyn deze han del tijdelijk te organiseeren op een basis, aangepast aan de omstandigheden. Hierby dient in het oog te worden gehou den, dat ae geallieerde bezet- tingsautoritelten in Duitsch land eischen. dat het buiten- landsche betalingsverkeer in stand. Die basis is safe. ,Jdet onze macht is 't niets gedaan-, w zijn alras verloren Maar d' een'ge, die ons bij kan staan, God heeft Hem ons verkoren Dat is zekerheid! Luther doorbrak de vreese- lijke dubbelhartigheid van het: God wat en de mensch wat Om de verhouding tot God goed te krijgen, behoeven wij geen botje bij botje te leggen, behoeven wij alleen maar en wie dat kan, beleeft het wonder aller wonderen voor den gekruisigden Christus te knielen ..Hem blijft in 't eind' de zege". Dat is op 31 October het ge schenk van het geloof. Ons is dat geschenk beloofd en zij, di> ons voorgingen en nu daar zijn, waar de strijd ten einde is, hebben het reeds ontvan gen. En op Allerheiligen vieren wij de eenheid van strijdend' en overwinnende Kerk. „Wij hier in zwakheid, zij in blin kend kleed, en toch reeds nu in U aaneengesmeed." Halleluja! B. MARKT ALS BUSSTATION BRENGT LEVEN IN DE BINNENSTAD. Meer licht gewenscht. HET stadsbeeld van Mid delburg heeft een ver andering ondergaan, waarvan men de waarde niet hoog genoeg kan aanslaan! Alle bussen- die van elders naar Middelburg komen, heb ben sedert kort de Markt als eindpunt, alle bussen, die van de Zeeuwsche hoofdstad naar elders voeren hebben de Markt als beginpunt. En als bij too- -erslag is het in de binnenstad nu plotseling bedrijvlger, drukker, levendiger geworden. De Markt is geen hale, open vlakte meer, de Markt is weer. gelijk voorheen, het hart der stad, het centrum gewor den. DE MIDDEN STAND HOOPT. Bedrijvigheid ls een prikkel voor onbedrijvigen. Het gaan en komen van volk in de stra ten, trekt anderen aan. De buspassagiers, die te vroeg zijn, dwalen langs de étalages, die rondom de Markt en'ir, de er op uit loopende straten hun aandacht vragen. Dit kij ken moet tot koopen lelden en de middenstand hoopt, dat dit inderdaad het resultaat zal zijn van het feit, dat voortaan alle verkeer tot in het hart der stad doordringt en niet, gelijk voorheen slechts de buitenkant raakt. Immers: het station. 3e Dos- kade en de Blauwedijk waren niet alleen onbruikbaar als busstation, te smal en te on overzichtelijk, zij brachten te vens het nadeel mee, dat al len, die Middelburg in gingen, een lange weg hadden af te leggen voor zij hun doel be reikten. zich haastten en geen tyd hadden om eens even rond te kyken- Omgekeerd moesten allen, die per bus uit de stad wilden vertrekken, heelemaal naar het station en zich der waarts begaven met dezelfde haast- Een busstratlon in het cen trum heft deze nadeelen vrij- wel volledig op. GOEDE VOORNEMENS. Om echter van deze veran derde omstandigheden volledig profyt te trekken, zal de middenstand in sterkere mate nog dan voorheen zich moeten toeleggen op het maken van aantrekkeiyfee étalages. Zien doet koopen en nu er lang zaam maar zeker meer te eta. leeren komt, kan er In dit op zicht, de goeden niet te na gesproken, het een en ander worden gedaan. Men ziet dit in midden standskringen ter dege in koestert het goede voornemen BESLUIT MET WIJDE PERSPECTIEVEN. De moeilijkheden, welke Duitschland geschiedt in dol lars. dat alle contracten wor den afgesloten met de bezet tingsautoriteiten zelf en dat het aantal reizigers voor com- mercleele doeleinden, dat Duitschland mag bezoeken, tot het uiterste wordt be perkt. Hierdoor kwam automatisch de gedachte op aan een cen traal commercieel lichaam voor de handel met Duitsch land, hetwelk een overzicht zou hebben over de beschik bare dollars, dat voldoende gezag zou hebben om namens de Ned. regeering met de ge allieerden contracten af te slui ten. Deze gedachte is onge- veer tegelgkertyd opgekomen liaan regeeringszijde en by par- ticuliere instanties. De regee ring heeft gelegenheid gehad I dit principe te behandelen met ;f[geallieerde delegaties, welke "de handelsbetrekkingen met Duitschland In Den Haag kwamen bespreken. i Mede op grond van dit over leg wordt de tyd ryp geacht om tot verwezenlyking van deze gedachte over te gaan. SAMENWERKING VAN REGEERING EN P ARTIC L LIEREN. Van particuliere zijde is ':hans door de Nederlandsche Handelmaatschappij en de Rotterdamsche Bankvereeni- ging het initiatief genomen tot het bijeenroepen van een vergadering voor het bespre- de nieuwef]ien de oprichting van een Ned. Trust Mij. voor de han- del met het buitenland. In deze vergadering waren vertegenwoordigd een aantal Ned. banken, organisaties van handel, industrie en landbouw, alsmede officieele instanties. De vergadering werd byge- woond door den minister van economische zaken, die de opvatting der regeering uit eenzette. Het ligt in de bedoeling te komen tot de oprichting van een N.V. voor de handel met name met Duitschland- Deze N.V. zal niet tot taak hebben de gewone handel te vervan gen, doch zij zal veeleer het handelsverkeer moeten bevor deren en het bedrijfsleven moeten helpen. Het is daarby de bedoeling, dat al naar gelang het han delsverkeer met Duitschland normaler wordt, de N.V. zich daaruit zal terugtrekken. Voor 3e economische toe komst van Nederland' is de hervatting der handelsrelaties met Duitschland. ons onmis baar achterland, van groote beteekenis. Met de oprichting van dit nieuwe lichaam openen zich volgens de meening van talrij ke deskundigen, voor ons land vérstrekkende perspectieven Veel begrip en medewerking door alle direct en indirect betrokkenen zal een eerste verelschte zijn, opdat de ge stelde doeleinden met succes zullen kunnen worden nage streefd- Tage Erlander, eerste minister van Zweden opvolger van den overleden Per Albin Hansson. om aan deze zijde van het probleem „Middelburg midden- standsstad" de zoozeer ge- wenschte aandacht te beste den. WAT NOG VERANDEREN MOET. Zal er op deze wijze dus in menig opzicht een welkome verandering in de binnenstad komen- dit neemt niet weg, dat er het een en ander te wenschen blijft. Zoo valt het op, dat er in de binnenstad des avonds nog steeds een by na Egyptische duisternis heerscht. Er zijn plannen- om in November de straatverlichting te verbeteren. Het is waarlijk geen overbodi ge luxe en men vergete dan vooral de Markt niet en de straten- die naar de Markt toe leiden. Nu is het zoo, dat men de bussen ter nauwernood onder scheiden kan, laat staan zon der moeite uitmaken, of men wel in de goede bus terecht komt. Natuurlijk: vragen is de kortste weg in zulke vallen, maar ook zonder vra gen moet men zich kunnen redden. Meer licht zal hier uit komst brengen. De Stoomtram Walcheren kan in dit verband worden aanbevolen, bordjes te plaat sen, zoodat het publiek zonder meer kan zien, of het de goe de bus heeft. Ook overdag ls dif waarlyk geen overbodige weelde. Doch dit zijn kleinigheden- Er is een groote verbetering bereikt, die Middelburg in meer dan een opzicht ten goe de komt. De rest zal vanzelf In orde komen. Wellicht dat deze verande ring zefs de lust tot bouwen op en om de Markt aanzienlyk zal stimuleeren! NIEUW GEVECHTSVLIEGTUIG. Op het vliegveld te Valken burg heeft een demonstratie plaats gehad van de „British Mark V Firebrand", een één-1 përsoóns- met torpedo's uitge rust gevechtsvliegtuig, dat een 20 mm. kanon met zich mee voert en ook raketten kan af schieten. Zeer vele leden waren van oordeel, dat aan de nood in de geteisterde gebieden, die, niettegenstaande hetgeen er reeds ter leniging van de nood is geschied, op vele plaatsen en in veleopzichten nog ten hemel schreiend is, meer aan dacht en tegemoetkoming moet worden verleend dan in feite het geval is. Aan de voorziening in deze nood komt huns inziens een abso lute voorrang toe. Zeer vele leden stelden ver der de vraag, hoe het thans staat met de voorbereiding van een definitieve regeling van de vergoeding van oor logsschade. Verscheidene leden wilden nu reeds als hun meening uit spreken, dat het beginsel van vergoeding op de basis van Mei 1940 niet gehandhaafd zal kunnen worden. SOCIALISATIE. Van meer dan één zijde werd gevraagd naar een na dere uiteenzetting van de plannen der regeering met betrekking tot socialisatie van bepaalde bedrijven, spe ciaal van de particuliere mij nen. BELASTINGEN. Verschillende leden infor meerden of de minister het mogelijk acht, dat de hef fing-ineens een bedrag van 10 milliard zal opbrengen. Vele leden stelden de vraag of een vrijwillige besparing niet eerder verkregen zou worden, wanneer men de hoo- gere opbrengst van een dras tische verhooging van de om- ze t-belasting op alles, wat ln de huidige tyd ook maar eenigszins als een weelde artikel aangemerkt kan wor den, zou aanwenden tot ver laging van de inkomstenbe lasting. BUITENL AND SCHE POLITIEK. T.a.v. de buitenlandsche po litiek' werd een nadere uit eenzetting der regeering ge vraagd. Sommige leden meen den dat ons land te veel op treedt als kampioen van een bepaalde groep der groote mo gendheden, met name van En geland. Naar het oordeel van eenlge leden zou meer begrip moeten worden getoond voor de politiek van Rusland. Zeer vele andere deelden deze cri- tiek niet. Ook tegen grenscorrecties van geringe omvang hadden sommige leden bezwaar, om dat ook deze op annexatie neerkomen. Andere leden dron gen aan op reëele grensver- beterlng, welke ondanks be- Eerkte omvang tengevolge zou ebben, dat tot Nederland komen te behooren die gebie den, die hetzij in waterstaat kundig opzicht één geheel vormen met het tegenwoor dige Nederlandsche territoir, hetzij van onmiddellijk be lang voor het herstel van Ne derlands industrie, boschbe- zit, landbouw en voedselvoor ziening, hetzij samenhangend met in Nederland gelegen of door Nederland geëxploiteerde myngebieden, hetzij noodzake lijk zyn voor het verkrijgen van behoorlijke verbindingen tusschen de deelen van ons tegenwoordig grondgebied. DE INDONESISCHE KWESTIE. T.a.v. de Indonesische kwes tie spraken vele leden zich op nieuw uit voor volledige ont plooiing van het Indonesische nationalisme in het in vrijheid wortelende duurzame verband van het koninkrijk. Dat de regeering dit doel nastreeft, heeft Ie volledige instemming van deze leden. Andere leden legden er de nadruk op, dat volledig herstel van recht en orde een eerste vereischte is. Versterking en niet verzwak king van de Ryksband moet het doel zijn. Voorts waarschuwden ver scheidene leden ernstig tegen het sluiten van een verdrag met de republiek, welke in strijd zou zijn met de erken ning van het bestaan van het koninkryk. LOONEN EN PRIJZEN. Een loonstop al9 door de regeering aangekondigd, acht ten velen zeer wel aanneem baar, mits de politiek van prijsverlaging Inderdaad ook wordt doorgevoerd. De grens der toelaatbare looncorrectie achtten vele leden echter te eng getrokken. Men wees op de stijging van de kosten van levensonderhoud sedert De cember. Andere leden meenden, dat de loon- en prijspolitiek on aanvaardbaar is, omdat deze moet lelden tot stagnatie in de productie. Ook hadden som mige leden er ernstig bezwaar tegen, dat de regeering nog geen huurverhooging wil toe staan. Ook vroegen verschillende leden of door een ruimere tabaksdistributie de zwarte handel niet effectiever kan worden bestreden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1