VLISSINGSCHE De spaarbank heeft loeer gelden beschikbaar om te plaatsen als eerste hypotheek EEN PARTIJ BORSTELWERK J.J.C0SIJN, PRIMA ZWEEDSCH BORSTELWERK bij FASTENAU, Reinal IBrnwomó Mméieaml Firma A. S. J. DEKKER i.b. Eén kwaliteitde BESTE Eén adresA. WILKING Tel. 2687 - A. WILKING - Goes. SECRETARESSE. MEISJE VOOR OPLEIDING SECRETARESSE- GETIJTAFELS 1947 N. V. „Stoomtram Walcheren". Heden overleed in zyn Heer en Heiland, na een langdurig- doch 'geduldig gedragen lijden, onze in nig geliefde Man en der Kinderen zorgzame Vader FIETER BOSTELAAR, in de leeftijd van ruim 44 jaar. Gebed des Heeren, vs. 4. J. BOSTELAAR— DE KAM. JO, SAAR, INEKE. Kapelle, 23 Oct. 1946 De teraardebestelling zal plaats vinden a.s. Za terdag 26 October, des n.m. 1 uur te Kapelle. Heden overleed in zijn Heer en Heiland, na een langdurig lijden, mijn ge liefde Zoon PEETER BOSTELAAR, in de leeftijd van ruim 44 jaar. J. BOSTELAAR. Souburg, 23 October 1946. Kanaalstraat 13 Het Bestuur en Perso neel der Chr. School te Kapelle.Biezelïnge geven met groote droefheid ken nis van het overlijden van hun onderwijzer en colle ga, den Heer PEETER BOSTELAAK, in de leeftijd van ruim 44 jaar. Met dankbaarheid ge denken wij het vele werk, dat hij in het belang der school heeft gedaan. Namens het Bestuur, SCHEELE, Voorzitter. Namens he} Personeel, J. C. KEIM, hoofd der school. Kanelle-Biezelinge, 21 October 1946. Voor de bewijzen van deel. neming ontvangen na het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ADRIAN A POUWER, Echtgenoote van J. CEVAAL. zeggen wij allen hartelijk Uit aller naam: J. CEVAAL. Veere, Oct. 1946. Veersche weg B 4. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze lieve Dchter, Zuster, Behuwdzuster en Tante HENDRIKA v. d. REST, geb. VAN WEZEL, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: H. VAN WEZEL. Middelburg, Beddewijkstr. 12. Ver. van Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 27 October, des n.m 7 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. J. H. HANNEMAN. VEREENIGING VAN Vrijz. Hervormden, VLISSIN GEN. ZONDAG 27 OCTOBER van. 10.45 MEJ. DR. N. A. BRUINTNG te DE Haag. Evang. Luth. Kerk. Zondag 27 October: Vlissingen 10 uur en Middelburg 7 uur: Ds. J. C. SCHRÖDER van Amsterdam. Hotel Sandes-de Paauw SLUIS, is wegens huwelijk op 28, 29 en 30 Oct. voor het publiek GESLOTEN. Ik geef mijn z.g.c. n. Kodak Klap- camera 6 x 9 cm. en mijn vooroorl. eiectr. Philips scheerapp. in lederétui in ruil voor 2 nw. binnenb. 28 x 1% en 1 nw. buitenb 28 x iy2. Wie helpt? Br. letter A 13 Bur. P Z.C., Vlissingen. Te koop een paar Rolschaatsen. Dubbele kogellagers. MEN NES. L. Noordstraat 57, Mid delburg. Te koop een partij nieuwe KOGELLAGERS, bestaande uit 8 stuks d. O. B. 14—47—20. 16 stuks 11—35—15, 16 stuks 12— 4017. Brieven letter R 6, Bur. P.Z.C., Vlissingen. N.S.F. ACCU-RADIO te koop of in ruil voor goede Dames, of Heerenfiets. Te be vragen 's av. na 7 uur Seissin- gel 54, Middelburg. ^vooju STOOMEN en VERVEN naar' Op 29 October a.s., des avonds 8 uur, belegt het „Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling" een officieele OPRICHTINGS VERGADERING in de voorzaal van het „Con certgebouw", Vlissingen. Spreker dhr. HDLLEBREGT van Amsterdam, Hoofdbestuur der L v. A. O. Zij, die met dit streven in stemmen, verzoeken wy drin gend, hierbij tegenwoordig te wtllen zyn Het voorl. Bestuur. De leden der buurtvereen. ..Havendorpbelang", Vlissingen worden verzocht boter en sui. ker in te leveren op Zaterdag 26 October, tusschen 2 en 4 uur. Tevens opgave deelname kin deren voor het St. Nicolaas- feest. Koudekerkscheweg 59, Vlissingen. Dat wordt wee. het adres van de RIJWIEL-CENTRALE. In- en Verkoop van Rijwielen en Onderdeelen OPROEP Degene, die na 28 Oct. 1944 iets van myn inboedel uitman woning, staande te Wissekerke Dorpsdijk A 170, heeft gehaald of nog iets daarvan ln bezit heeft, wordt beleefd verzocht daarvan opgaaf te doen of te rug te bezorgen aan P GEEL HOED, Wissekerke, C 90, Soe. lekerkepolder. Jhr. Mr. E. W. F. WTTE- WAALD VAN STOETWEGEN zegt wegens vertrek naar Gro. ningen (Westersingel 19), met tngang van heden alle lid maatschappen en contributies op. Middelburg, 25 October 1946. Onze zaak is heden, VRIJDAG 25 OCTOBER, weder geopend. FRANS TIMMERMAN Walstraat 44, Vlissingen. Zweedsch Borstelwerk voor Walcheren. ZOO JUIST ONTVINGEN WIJ VOOR GEDUPEERDEN Sehadekaart of Burgemeestersverklaring Stamkaart Hoofd medebrengen. VERKOOP BEGINT ZATERDAG 26 OCT. VOLKSWARENHUIS VLISSIXGSCHESTRAAT 42. MIDDELBURG. Te huur gevraagd op Wal_ cheren of Zuid.Beveland een flinke LOODS, SCHUUR of BARAK. Aanb. met opgave van af meting s.v.p. aan „DE DEUGDSAME WAER", L. -"orststr. 86. Tel. 2663 (b.g.g. 2578), Goes Te koop voor Machinisten Boeken, als Lichtenbelt II IIUI, Scheepsstoomwerktui- gen, Verbrandingsmotoren enz. enz., ter overname. Noordweg B 155c, t. Laurens. Te koop waakzame HER DER, 1-jarige Kippen, Hanen en Konynen. Klein Vlaanderen 58, Middelburg. Te koop een betonnen Regen- bak, inh. 5000 liter, een ronde geb. Tafel, 6 Stoelen met mat jes, een Luidspreker en Trog. Van Doornlaan 25, W.-Souburg. LANGEVEELE 65. MIDDELBURG, Sehadekaart -f- 2e Distrtbutiestamkaart meebrengen. Morgen ZATERDAG begint de verkoop. SPOED Jongedame vr. ten spoe digs te 1 Naai- en Verstelwerk. H Tevens zit-slaapkamertje met middagmaal, eigen H bed. Liefst in Chr. gezin, H nabij Breskens. Aanbiedingen onder Iet- H ter Z 12, Bureau P.Z.C., Vlissingen lllllimillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliill Te koop 2 pr. Gummilaarzen, m. 4344, 1 pr. zw. hoogeH.- schoenen, m. 39, 1 ijzeren Le dikant, vee ren. Noordweg B 155c, St. Laurens. Te koop 2e h. Ameublement, Bankje, 2 Crapauds, 4 Stoelen, (rood pluche), Tafel. Noord weg B 155c, St. Laurens. Spoed Hulp in de hulshouding gevraagd in gezin, waarvan de vrouw rust moet houden. Hulp voor ruw werk aanwezig. Brieven lett. B 14, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Dame alleen zoekt HUISHOUDSTER. Mej. Ds BAKKER, Molenwa ter 107, Middelburg. Gevraagd NET MEISJE v. d. e. n. Loon 60 per maand. Aangename condities Mevr. ELZINGA. W-sterhout Dark 28, Haarlem. Gevraagd een nette DIENSTBODE voor dag en nacht. Bakkerjj REMIJNSE, Kapelle. Hard boenen? Dat is niet meer nodig. Reinal van Dr. Helder - bevat Sodosyl, dat het vuil oplost. Daardoor werkt U beter en sneller met Reinal. Hetisalsoftvanzelfgaat ZEEPFABRIEKEN DE HAAS EN VAN BRERO Naaister Y i nog eenig huiswerk plaatsen in Goes. Br. no. A 351. Bur P.Z.C., Goes. Op Handelskantoor wordt Flinke Jonge Kracht gevraagd, voor correspondentie en expeditie. Schriftelijke sollicitaties met opgave van diploma's en te genwoordige werkkring en ver. langd salaris No. 1106 Bur P.Z.C., Middelburg. Beschaafde Huishoudster gevraagd in moederloos gezin van 2 personen. Brieven letter X 11, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Weduwvrouw te Seroosker- ke (W.) vraagt JUFFROUW, die kosteloos zelfstandig wil in wonen, genegen om zoonoodig behulpzaam te zijn in de huls houding. Aanbiedingen kunnen mondeling des middags na 3 uur of schriftelijk gericht worden aan W. HÜIJSSOON, Azaleastraat 9, Vlissingen. HUISHOUDSTER ;evraagd, middelbare leeftijd, >rj man alleen. Bogardstraat 2, Middelburg, 's namiddags thuis. Zij, dte deze week het week. blad „De Prins", „De Uitkijk". „Kiekeboe" of 't damesblad „Eva" niet ontvangen hebben gelleven even 'n briefkaartje te schrijven naar Leesbibliotheek „Zeeland", Kinderdijk 80. Mid delburg. (Wordt vergoed) Bloemenhuis „TWESTLAND". J. FLIP.3E, Spanjaardstr 27, Middelburg. Zoo juist ontvangen pracht partij plan*-a en bloemen. Al les aan sterk verlaagde prijzen. PRIMULA'S 75—100 CYCLAMEN 1.50—2.50 BEGONIA'S 2.00—2.50 VARENS 0.75 In snijbloemen pracht sortee ring. Bloemwerken voor iedere gelegenheid. Gevraagd te Amersfoort een Net burgermeisje als hulp in de huishouding met huiselijk verkeer. Br. aan Mevr. NICOLAÏ, Koningin Sophia- laan, Amersfoort. Wie ruilt mijn z.g.a.n. zw. Damesschoenen, lage hak, m. 42, voor dito m. 43? Te. koop leeren Leunstoel en Jongensjasje, voor leeftyd 13 j. Te koop gevraagd tweepers. Bedsprei Noordweg B 53m, St. Laurens. Te koop een 2-pers. Ledikant met 3-decLig Bedstel, alles nieuw. Heeren fietsframe te ruilen voor goede Damesfiets met banden, of te koop. Vlls- singschestr. B 361, Koude- kerke. Te koop: compleet Glasservies, 30-deelig. Duinweg 22, Oostkapelle. Mevr. v. HOOGSTRATEN Prinses Julianalaan 86, Rotterdam, -vraagt twee nette Dienstmeisj'es TURFKADE 9, GOES. REPAREEREN EN STEMMEN VAN KERKORGELS EN HARMONIUMS. COOSJE BUSKENSTRAAT 61 VLISSINGEN Gevraagd een BAKKERSKNECHT of flinke aankomende. MUSTE, Walstraat 121, Vlissingen. Wegens dtenstplicht gevraagd een BAKKERSKNECHT of aankomende. M. H. DEK. KER, Hoedekenskerke. Te koop aangeboden Kinder wagen, Accordeon, 48 bassen, Commode. Woonschip Appinge- dam 321, Jaagpad, Vlissingen. Gemeente Vlissingen. Sollicitanten worden op ge. roepen voor de betrekking van ONDERWIJZERES in vasten dienst aan de Open bare U L.O-school (Hoofd de heer J. WAVERIJN). Hoofd akte en twee criakten ver- eischt. Sollicitaties te zenden aan den Burgemeester binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Pension aangeboden voor Heer. Brieven no. A i>50, Bur. P.Z.CGoes. Gevraagd MEISJE voor halve dagen, Zondags vrij. Loon 15.per week. Br. no. 1105, Bur. P.Z C„ Middelburg. Gevraagd FLINK MEISJE voor halve dagen of WERK VROUW. Adres: Bellamypark 21 ben., Vlissingen. Banketbakkerij „JULIANA' blijft steeds gevestigd te Domburg. Grondstoffen worden gaarne aangenomen door J. VAN SLUYS, Coöp „Ons Belang", Domburg. Beleefd aanbevelend S. VAN ZETTEN. 50.— BELOONING DRINGEND I Wie kan gezin met 1 kind aan woning h.lpen Spoed Br. lejt. W 10, Bur. P.Z.L., Vlissingen In ruil aangeboden mijd WONING. Vlissingschestraat i> 857, Kou. dekerke, zoodra hersteld, voor woning te Vlissingen. Adres: Wed. WIHLEMAKER, Paardenstraat 35, Vlissingen ZATERDAG A.S. DANSEN. Café „Wilhelmlna", DOMBURG Steeds meer vraag naar KAAS VAN „KAVI". Probeert u ze ook eens en u blijft een tevreden klant. Wij snijden de kaas machinaal voor u. Beleefd aanbevelend, MAGAZIJN „KAVI". Lange Viele 18, Middelburg. H.H. KAPPERS. Te koop: Éénpersoons eiken Heerentoilet met Kinderknipstoel (als nieuw). A. v. d. HOOFT, Ka- pellestraat A 42, Veere. Gevraagd een gemeuuneexde of ongemuubileerdc ZIT- EN SLAAPKAMER m. Keuken of Zit-SIaapkamer met gebruik van keuken, door Dame met Kind. Brieven letter T 8, Bur. P.Z.C., Vlissingen. VOUWBARE KINDERSTOELEN PRIMA KEUKENSTOELEN MODERNE BEKLEEDE SALONWIEGEN MANUFACTUREN CONFECTIE DEKENS HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN. Wegens huwel« van het te genwoordige NET MEISJE gevraagd bij L. JOOSSE, Gr. Markt 9. Goes. Te koop Groote Hond, geschikt voor trekhond. Leef tijd 2y> j. Te bevr. bij J. BRANDENBURG. Kanaal- strar* 22, Hansweert. Te koop een eiectr. Waschmachine met eiectr. Wringer, In goede staat, merk Miele. Brieven nr. A 349, Bur P.Z.C,, Goes. TE KOOP: nieuwe Banden wagen, 5 ton; 2 nieuwe Tractor Cultivators, 11 tands, en 2 tweedehandsch Paarden Culti vators, 9 tands. Te bevragen bij Q. SAAMAN, F 223, Lewedorp. Te koop: z. g. Kinderwagen. 2 pers. ijz. Ledikant en pr. w. Babydoek. ook te ruilen voor j. Trui, lft. 15 jr. Adr. Zand weg 8, KruiDingen. FIRMA A. S DEKKER I.b., Turfkade 9 Goes. Te koop een tweespels Harmonium met massief eilcen kast. Prijs 605.—. Koopt Goud en Zilver voor Uw geld. Wn verkoopen ook met bijbe taling, dus inlevering niet meer noodzakelijk. EEN MOOIE COLLECTIE GOUD EN ZILVER, uitsluitend uit eerste klas fabrieken. Inkoop, ruiling en taxatie van oud goud, zilver, diamant enz. aan de hoogste waarde. Doet Uw voordeel Koopt b$ ons. C. JOOSSE, St. Adriaanstraat 11. Goes. TeL 2728. Rollen PAKPAPIER. Momenteel kunnen wij vrijblijvend aanbieden een kleine hoeveelheid Rollen Pakpapier, kwaltteit „Be ter Bruin", eenzijdig glad, van 60 c.m, breedte (gewicht circa 50 k.g.) 120 c.m. breedte (gewicht circa 100 kg.) „De Zuid-Holl. Papiergroothandel" Adres voor Zeeland: Violenstraat 10, Tel 2578, Goes. Wegens huwelijk gevraagd nette Hulp in de huishouding bij bejaarde dame. Stationsweg 16, Goes. Te koop een nieuwe Divan. c. VERMERRIS, Hoofdweg 54, Rllland-Bath. Klein Handelskantoor vraagt zoo spoedig mogelijk Interessant werk, met groote mogelijkheden voor de toekomst. Eenige kennis van typen noodzakelijk. Goed aanvangssalaris. Brieven met opgaaf van leeftijd, godsdienst en genoten onderwijs, zoo spoedig mogelijk, onder No. A 346, aan Bureau P.Z.C., Goes. Chocolade Kalktabletten. Drogisterij DE WOLF, Paul Kruger-traat 45, Vlissingen. Groote Bloedkoralen gevraagd. Prijsopg, aantal stuks en afmedng: R. C. MA- THIELSEN, "*0 Purmerend. Koemarkt 18 ^rtSCHENEN: VOOR NEDERLAND VOOR 16 i-tA VENPLAATSEin Thans in handig Zakformaat 2.50. schriftelijk aan te vragen by het postkantoor van inwoning of rechtstreeks aan de Rijks- uitgeverij, Fluweelen Burgwal 18, 's-GraVenhage, waarna toe zending onder rembours ge schiedt. WINTERPEEN! Deze week weer extra re clame. Winterpeen 6 pond 25 ct. Koolrapen 4 pond 25 ct. Andyvle 4 pond 25 ct. Savcye kool 4 pond 25 ct. Kroten 4 pond 25 ct. Tevens een party pracht Sterappels en Cox-Oranje. DE HAL Noordstraat 80, Vlissingen. Tel. 580. ONTVANGEN: Onbreekbare Bekers, voor de waschtafel of voor de kin deren, 0.65. Waschborden, zware uitvoe ring, met zink 4.10. Waschlynrollen, roestvry, 10 meter, 25 cent. ,Vaschkn:<"pers, de beste kwa liteit, 10 stuks 45 cent. „DE MAGNEET", Vlasmarkt 31 Middelburg. Autobusdienst Middelburg—Vlissingen v.v. Dienstregeling Ingaande 28 October 1946, tot nadere aankondiging. Van Maandag tot en met Vrydag: Vertrek Miduelburg Markt: van 7.— t.m. 17 uur, ieder half uur, 17.15, 17.45, 18. uur, verder om 'het half uur t.m. 23.— uur van M'burg. Vertrek Vlissingen, Betje Wolffplein: 7.15 uur7.30 uur;, ieder half uur toj- en met 22.30 en 23.15 uur. Alleen op Zaterdag: Vertrek Middelburg Markt: Van 7 tm. 11.30 uur ieder half uur, 11.45, 12.15, 12.30 uur, verder om he} half uur t.m. 23,-— uur. Vertrek Vlissingen, Betje Wolffplein: 7.15, 7.30 uur, verder ieder half uur t.m. 22.30 en 23.15 Alleen op Zondag: Vertrek Middelburg Markt: Van 8.30 uur t.m. 23.uur ieder half uur. Vertrek Vlissingen, Betje Wolffplein: Van 9.uur t.m. 23.uur ieder half uur en 23.20 uur. 17.15 uur van M'burg Maandag t m. Vrijdag 1 17.30 uur van Vltss. Maandag t m. Vrijdag I van of tot 11.45 uur van Middelburg Zaterdag de Schelde. 12.uur van Vlissingen Zaterdag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 8