ir PELFIA-BIKS BOERDERIJ HET IS MAAR EEN WEET!! De avonturen van Ted Bolt DAMEN-Dr°gister>i 12.000 vrouwen wach ten op naturalisatie. (Van. onzen parlementairen redacteur.) Twaalf duizend Duitsche vrouwen, die tijdens de oor log met Nederlanders ge trouwd zijn en aan wie het aldus automatisch verkregen Nederlandschap door het te Londen uitgevaardigd Kon. Besluit is ontnomen, wachten op naturalisatie. Sommigen zelfs nog op toelating in ons land. De regeering meent echter, dat naturalisatie niet zoo veel haast heeft. Op het oogenbllk wordt on derzocht of deze vrouwen voor zoover dit nog niet la ge schied, kunnen worden toege laten. Mettertijd zal voor na turalisatie van deze bijzondere categorie een aparte proce dure worden gevolgd. Zou men dat niet aoen dan zou men alleen hiervoor reeds zes honderd wetsontwerpen moe ten indienen, daar naturaii- satiewetten normaliter voor 20 personen gelden. Deze feiten deelde H. J. van Maarseveen, minister van justitie, mede in de Eerste Kamer by de behandeling van 'n naturalisatie-wetsontwerp, dat prof_ mr. A. N. Molenaar (P.v.a.A.)'aanleiding had gege ven een waarschuwend woord te doen hooren. Met betrek king tot de vrouwen der aan vragers zeide prof. Molenaar, dat het zaak is niet alleen t.a.v. de aanvragers te onder, zoeken of zij 't Nederlander schap waardig zijn, maar dit onderzoek ook uit te strek ken tot de gezinsleden. De minister stelde den heer Molenaar gerust. Dit gebeurt alreeds. Het wetsontwerp werd z.h. 0. aangenomen. Het fnvasie-voorschot. De minister van O., K. en W. heeft op de vragen van het Eerste Kamerlid van Velt- hoven, betreffende de uitbe taling van het ng. invasie- voorschot aan hen, die in het tijdvak van Sept. 1944 tot Oct. 1945 op pensioen zijn ge steld of naar een overhelds- betrekklng overgingen en aan de nabestaanden van hen. die in die periode zijn overleden, geantwoord, dat dit invasie-, voorschot aan onderwijzers als een gunst moet worden beschouwd en uitsluitend uit betaald zal worden aan hen, die op 16 Oct. 1945 nog btj het L.O. werkzaam waren. De uitbetaling van de in vasie-voorschotten gaat in middels volgens de bestaande regelen voort,. Nieuws in een notedop Woensdagmorgen heeft Z. K. H. Prins Bernhard ge heel onofficieel een bezoek ge bracht aan de „Willem Ba ren dsz". In de loop van de laatste maanden is (foor Nederland een veertigtal Llbertyschepen en andere surplus-vaartuig>o van de Ver. Staten aange kocht- - Woensdagochtend werd aan de voet van het loodsen- monument aan de Zeedijk te Delfzijl het feit herdacht, dat 25 jaar geleden de loodsschoe- ner Eems II met man en muis verging. - Belooningen van 25000 mark en 6000 sigaretten zijn in het vooruitzicht gesteld voor aanwijzingen, die zullen leiden tot de arrestatie van de personen, verantwoordelijk voor de bomaanslagen, die vorige week te Stuttgart zijn gepleegd. - Kurt Daluege, de voor malige protector van Bohe- men en Moravië, is kort na dat hij tot de dood door de strop veroordeeld was, te rechtgesteld. d. v. J. A. Drost en L, G. C. Wielema; Adrlaan J., z. v. M. D.'Walraven en E. C. den Boeft. Overleden: P. Joosse, 1 m., z. v. J. Joosse en J. Geldof; J. C. de Klerk, 15 j. z. v. A. de Klerk en A. van Kleven; J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg, 61 j. geh. met A. B. Ockerse. Gehuwd: M. Vinke, 28 1. en M. A. E. Schonls. 23 j.; J. F. Harting, 25 j. en S. Lievense, 23 J.; S. de Nooijer, 33 j. en Cornelisse, 33 j. Ondertrouwd: M. Stols, 30 1. J. Pleten. 29 j.; G. de Waard, 24 j. en N. Le Due, 25 j. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Geboren: Maatje J. P.. d. v. C. de Klerk en M. L. Wille. boordse; Jan M., z. v. J. B. A. van Boven en J. P. Vente- vogel; Eimma C., d. v. C. P. A. de Graaf en M. M. de Rechter; Willem M. C., z. v. W. van Baaien en W. C. Goeman; Arie z. v. A. van Muljlwijk en H. Kooijman; Dlna S., d. v. Ch. Francke en N. Kleinepler; Joost W. Ph., z. v. M. Groene- veld en M. Philipse; Elsje Ch., Sport YERSEKSCHE DAMCLUB. De uitslagen van de onder linge zeskampen der Yersek- sche damclub luiden als volgt: Groep I: 1. G. P. Veenen- daal 7 p.; 2. J. Zuidweg 6 p.; 3 R. Rijkse 6 p.; 4. J. Lin- denberg 5 p.; 5. D. v. Boven 4 p.; 6. P. Hoogstrate 2 p. Groep II: 1. M. J. Huisaoon 6 p.; 2. F. v. d. Boomgaard 6 p.; 3. A. Goeman 6 p.; 4. P. v. Arirooy 5 p.; 5. L. Bom 4 p.; 6. C. de Rooy 3 p. Groep III: 1. A. deRooy Jr. 7 p.; 2. Zr- v. Boven 7 p.; 3. C. de Rooy Jr. 6 p.; 4. J. R'idderhof Jr. 5 p.; 5. A. de Munck 3 p.; 6. H. Bom 1 p. 4 p.; 5. A. Pekaar 2 p.; 6. J. de Rooy 1 punt. Groep IV: 1. D. Minnaard p.; 2. L. Grim 9 p.; 3. A. Ridderhof 5 p.; 4. J. v. d. Pas - Daar Rusland geen enkel antwoord heeft gegeven op de invitatie, zich aan te slui ten bij de F.I.F.A., heeft het F.LF.A.-bestuur te Zürich in vergadering bjjeei, verklaard Rusland uit te sluiten van deelneming aan het continen tale voetbal. Officieele publicaties DISTRIBUTIEDIENST 's-HEEK AKENDSKERKE. Na-ultrelklng Bonkaarten. De na-ultreiklng van bon kaarten voedngsmiadelen voor de periode 27 Oct.1 Dec. 1946 zal worden gehouden ln het Dlstributiekringkantoor te 'a-Heer Arendskerke op 29 Oct. van 13.30—16 uur. Sluiting Agentschappen. Op 1 November a.s. zullen de agentschappen Borssele, 's-Hee- renhoek en Wolfaartsdijk ge sloten zijn, terwijl de overige agentschappen uitsluitend ge opend zullen z^n voor het ge ven van inlichtingen en het af halen en inleveren van formu lieren. De inlevering van bonnen door winkeliers is ongewijzigd. DISTRIBUTIEDIENST KRABBENDIJKE. Na-ultreiking Bonkaarten 12e en 13e periode 1946. De na-uitreiking van levens middelenkaarten en tabako en/of versnaperlngkaarten zal plaats hebben te Krabbendijke in de Openb. School op 29 Oct. BEURSOVERZICHT. ONREGELMATIGE KOERSONTWIKKELING, Beleggingsmarkt slil. De effectenbeurs te Amster dam had Donderdag een uiterst stil voorkomen. De koersont wikkeling was te eenen male onregelmatig. Voor Kon. werd beginbeurs een koers geadvi seerd van 336 k 340, waarna de prijs iets hooger werd gesteld en bij het slot bleek dat Kon. tegen 343 waren afgedaan of ruim 6 punten hooger. De ln- dustrieelen waren verdeeld. Philips lag een paar punten la ger. De soheepvaartaandeelen waren kalm. Ook hier was de koersontplcoilng verdeeld. De bankaandeelen waren prijshou dend. De leidende tabaksaan- deelen waren alle een paar iunten beter. Amsterdam rub ier was een kleinigheid lager. H.V.A. kwamen wat lager te liggen. De beleggingsmarkt was stil. De Nederland3Che staatspapieren waren vrijwel onveranderd. De 3 Indische leeningen gingen echter op nieuw achteruit. Gem. en Prov. leeningen bleven door elkander -enomen op peil. De meeste Vi pandbrieven golden om streeks pari. Prolongatie 2Y* plaats hebben 1 in de Openb. Sc a.s. ln onderstaande volgorde: Krabbendyke: 910 uur; Rll- land-Bath: 1011 uur; Waar de: 1111.30 uur; Krulnlngen- Hansweert: 12 uur; Yerseke: 23 uur. Marktberichten VEILINGS BE RICHT EN ZUID-BEVELAND 23 October. Druiven 155211; Bramen 126 ct. beide per 100 kg. Bloemkool IA 13—27, id. I 8—15. id. H 4.509, id. in 1— 5; Kropsla 4.50—6.50; Knolsel- derie 2.508.50, alles per 100 stuks. Dubbele Prinsesseboonen 64 94; Pronkboonen 3846; witte kool 13.50; Roode kool 3—750; Savoye kooi 1—10; Kroten 4.50! Uien 7—7.50; Peen 1.503.50; Rammenas 3.507.50; Spruitjes 47—75; Tomaten 6071; Andijvie 8 12; Prei 617: Koolrapen 3.50 —7, alles per 100 kg. Wortelen 2—4; Radijs 3—4; Selderie 4, alles per 100 bos. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (V.A.R.A.)7 Ber.; 7,30 Mu ziek bij het ontbijt; 8 Ber.; 9 Het Philadelphia Sympho- nie-ork. speelt werken van Rachmaninoff; 10 Morgen wijding; 10,20 Radio-feuille ton: „Dr. Jekyll en Mr. Hyde"; 12 Kon. Militaire 12. Naast de troon ziet Ted nog meer van die oude ke reltjes staan, allen met de zelfde witte baarden. Al leen hebben zij geen hoge hoed. Die schynt dus Iets heel bijzonder te zijn. „Misschien wel zo iets als een kroon by ons", dacht Ted. Onderwijl spreekt de oude Wandy nog steeds tot hem. „Klets maar raak", denkt Ted, „ik versta je toch niet". Maar eigenlijk had hij hem toch maar liever wel verstaan. Want dat die ouwe iets met hem voor had, zooveel begreep hij er wel van. En dat het niet veel goeds was, kon hij wel uit de toon opmaken. De Wandy hield eindelijk zijn mond. Hij keek Ted strak aan en drukte op een knopje, dat zich op de linkerleuning van zijn troon bevond. Kapel; 12,35 Dansmuz.; 13,50 Chopin's Pianowerken; 14,30 Sportpraatje; 15,45 Boekbe spreking van werken van enno ter Braak; 17 Actu aliteiten op kunstgebied; 18 Ber.; 19 Cone.; Trio Van de PasVan de VegtVan Is- terdael; 20 Ber.; 20,20 En nuOké; 22 Luisterspel: „Jane Eyre"; 22,30 Ram blers; 23 Ber.; 23,30—24 Nachtvoorstelling. Hilversum H (K.R.O.)7 Ber.; 7,45 Gram.; 9,05 Pluk de dag; 9.50 Werken van den Amerikaanschen compo nist Harold Macdonald; 10,45 Voordracht; 11 „De Zonne bloem"; 12,03 Planorecital 13 Ber.; 14 De band van de week; 16 Kamermuziekpro gramma; 17,15 Jonge Kunste naars stellen zich voor; 18,15 Journalistiek weekoverzicht; 19 Ber.; 19,30 „Buffalo Bill"; 20 Ber.; 20,15 „Wie weet hoe deze plaat heet"; 22 Ber.; 23,2524 Pianoconc. Weerbericht LICHTE VORST. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdagavond. Overdag zonnig weer met ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren- Zwakke tot matige wind tusschen O. en z.-o. HOOG- EN LAAG WATER. Za"erdag is het hoog water om 2.36 en 14.44, resp. 2.20 en 2.14 -f- NAP. Laag water om 8.53 en 21.21, resp. 2.06 en 2.20 NAP. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 7.22 en gaat onder om 17.25. De maan komt op om 8.47 en gaat onder om 18. tt'Hi 1111 .T.BTOV, Ccntc Ineenoud hart door Udo van Ewoud. 22 Er werd gebridget en ieder deed dat op zijn eigen wijze: tante Door consciëntieus, zoo als in alles, wat ze aanpakte, de notaris voorzichtig zich In spannend geen fout te mr ken en daardoor de toorn van zijn partner op te wekken, maai' met weinig Innerlijke ambitie; mr. van Ever dingen luldruch. tig en met veel bravour drie sans biedend, waar hij met één klaver had moeten vol staan en Tine fanatiek, vol Innerlijke, zoowel als uiterlijke overgave, welke zich manifes teerde in een volkomen im muniteit voor haar geheele omgeving en in haar smalle, bloedlooze lippen, welke ze zoo stflf op elkaar perste, dat den ouden heer Bijvanck een ril ling over de rug liep. Stien, kijk niet zoo lee- lijk! verzocht van Everdingen- die al volle vijf minuten zat te wachten tot zijn vrouw einde lijk zou hebben besloten, wat ze op zijn kleine schoppen bij zou gooien. Een vernietigende blik over de rand van haar kaarten was het eenige antwoord; haar mond scheen nog smaller te worden. Eindelyk bepaalde ze haar keus op schoppen tien. Tante Door, die met haar gewone scherpzinnigheid uit het lange talmen van nJcht Tlne allang haar conclusie had getrokken, sneed met schop penvrouw en de notaris be sloot de ronde met een magere twee. Maar meneer Bijvanck, waarom gooit u uw aas niet? Het klonk zoo bitter verwij tend. dat de oude heer bijna Ineen kromp. Het spijt me, mevrouw tje, maarehet aas zit waarschijnlijk ergens an ders. Ik ik zou u graag van dienst zijn geweest, maar Ghut, ik was er toch al z'n leven van overtuigd, dat u het aas had dat kon haast niet anders vandaar natuurlijk, dat ik die tien gooi! En daarop elders een ob ject zoekend om haar onge motiveerde ontstemming te spuien: Hemel, Bas- jij leidt me ook altyd af met je vervelen de opmerkingen nu ls het natuurlijk een verloren spel'. Ik? Nee nou zal ik 't ;edaan hebben! O, onredelyk- ieid. uw naam is vrouw. Vraag het Door maar eens die weet er, geloof ik, wel meer van! Jullie moet niet zooveel praten, adviseerde deze- Je aandacht by het spel- Concen tratie is een eerste eisch bij alles, wat je doet! Gedrieën namen zy, zonder verder protest, deze welge- meendè raad ter harte, hetgeen evenwel niet kon beletten, dat tante Door en partner vier ups haalden. De oorzaak van deze eclatante overwinning kon bezwaarlijk worden ge zocht in de ongelukkige om standigheid, dat de notaris schoppen aas niet had ge gooid, maar Tine zag het nu eenmaal zoo en ze liet het zich niet ontnemen, daarop nog even de aandacht te ves tigen. Jammer van die vergis sing van u, mynheer Bijvanck; anders zou het heel anders zyn geloopen. (Wordt vervolgd.) Met groote blydschap geven wij kenni- van dc geboorte van ons Dochtertje en Zusje MACHALINA TANNY. J. POELMAN. A. POELMAN- VAN SABBEN. en Kinderen. 'a-Heer Arendskerke, 23 October 1943. Eindeweg-- F 69 Voor de vele blyken van be langstelling bij ons 40-jarig jubileum ontvangen, zeggen wy' onze hartelijke dank. C. D. IN DEN BOSCH. M. M. IN DEN BOSCH- DE NOOD. Vllssingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr. 76. Door Gods goedheid werden wy verblyd met de gebóorte van een Dochter ADRIAN A CORNELIA. J. M. DE HOOG. A. DE HOOG DEKKER. Middelburg, 24 October 1946. Korte Delft 41. Voor de vele blyken van be langstelling ontvangen bij ons 55-jarig huwelyksfeest, zeggen wij hartehjk dank. IZ. VAN BOVEN. J. VAN BOVEN— HOUTEKAMER. Wolphaartsdyk, Oct. 1946. Op Zondag 27 Oct a.s. ver loven zich: ANNY BEAUFORT en DINGENIS NIESTHOVEN. Middelburg. Rozenstraat 8. Karelsgang 18. Hiermede betuig ik myn har telijke dank voo. de vele felici taties op mri 80ste geboorte dag ontvangen. H. MINNAARD. Wolphaartsdyk, October 1946. JAN BOIDIN en NELLY DE JONGE hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe- ïyk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben te Kruinin- fen op Donderdag 7 Novem- er a.s. Huwelijksinzegening door der Weleerw. Heer Ds. J. Morter in de Ned. Herv. Kerk te Krul. nlngen. Oosteurg, Oudestad 12. Kruiningen, Burgem. Elenbaasstraat 27. Toekomstig adres: Brouwerfstraat 35d, Oostburg. Maandag 28 Oct. hoopt onze beste Vriend CQRNELIS MEULENBERG, zijn 30ste verjaardag te herdenken. Dat hy nog lang ge- spaard mag biyven, is de wensch van EENIGE VRIENDEN. Kattendyke, 25 Oct. 1946. Mede namens wederzydsche Ouders, zeggen wy hartelijk dank voor de vele blyken van belangstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. S. FRANCKE. N. FRANCKE—BOONE. St. Laurens, Oct. 1946. Kerklaan A 63e Voor de groote belangstel ling ondervonden op mhn 90- ste geboortedag, zoowel van hier als van elders, zeg ik mede namens mijn vrouw en kinde ren hartelijk dank. S. WTSSE. „Randduin", Oostkapelle. Voor de vele blijken van be langstelling ons betoond by onze 50-jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij, mede na mens onze Kinderen onze hartelijke dank. In brjzonder aan de buurtbewoners alsook aan het schildersbedryf. J. PETERS. C. P. PETERS— ARNOLDUS. Vlissingen, October 1946. Margrietenlaan 40. KOOPT DAAROM de allerbeste kwaliteit met Delf ia grond noten KOEK &f MEEL C/\L.\/É —DE L P f ATTENTIE I Hebt u nog eenig huisraad e.a. goederen te koop? Zolder en kelderopruimingen? Groote en kleine hoeveelheid Even- tueele gekochte goederen wor den zonder kosten en zonder beschadiging van uw andere eigendommen weggehaald. FR. HOORNICK, Noodwoning: Achtersingel 72, Middelburg. Te koop z.g.a.n. Winterjas. Leeftyd 13—14 j. Cruyslaan 4, Vllssingen. Te koop flink STRANDHUISJE, zeer geschikt voor directiekeet of iets dergelijks. Bonedykestr. 124, Vlissingen. Stoomtram-Maatschappij Breskens Maldeghem N.V. Gevestigd te Breskens. De Jaariyksche Algemeene Vergadering van Aandeeüiou. dsrs zal worden gehouden op Dinsdag 12 November 1946, 14.30 uur, in .otel „De Burg- te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekening over 1945 en de verklaringen als bedoeld tn r._ tikel 42 van het v/etboek van Koophandel, liggen vanaf 1 November 1946 voor aandeel, houders ter visie op de kanto ren van de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. te Am sterdam en Middelburg, De Twentsche Bank N.V. te Mid delburg en van de Maatschappij te Breskens, bij welke kan toren op ulterlyk Vrydag 8 November 1946 aandeelen te gen regu gedeponeerd moeten worden om stemgerechtigd te zy'n. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Breskens, 25 October 1946 Wie ruilt myn nieuw Eng. Damesrijwiel m. b. voor compl. Heerenrijwiel of 4 nieuwe ban den, en myn nw. D.schoenen, ~a. 39 en H.schoenen, m. 44 en ;r maat Kinderledikant en nw. Colbertjasje voor een Haard stoel m. kussens en een 2-pers. spiraal. Noordweg A 101, St. Laurens. Wie ruilt myn 2 z.g.am. Bui tenbanden, 28 x 1,75, voor 2 i.g.st.z. Buitenbanden, 28 x iy2 Appelstr. A 68g, (voor), Arnemwden. Wie ruilt myn Divanbank, Kapstok (eiken), Libertystoei en 2 Stroomatrassen voor Haard, ook te koop; een electr. Kacheltje, 220 V, voor 120 V. Brieven letter V 9, Bur. P.Z. C., Vllssingen. TANDZEEP. U kan zich nog wel herinneren ERASMIC TANDZEEP, nu dat kunnen wy nog niet verkopen, maar wy brengen een aluminium doosje tand- zeep, zoo fijn van kwaliteit en smaak, dat het tandenpoetsen een genot is, en de pry's, slechts 25 ct. Wy hebben hierin be perkte voorraad. jo FIBBE, Vlissingen Middelburg. Te kopp gevraagd voor belegging van „vrij geld" van 30—60 H.A. Indien gebouwen verwoest zijn, geen bezwaar, kooper wil direct nieuw bouwen. Eigenaar-verkooper kan pachter blijven. Netto rente 2 Brieven aan: PWONDERGEM, „De Haverweide", Kruiningen. ut Inboedel verkooping. NOTARISHUIS MIDDELBURG, op Dinsdag 5 November a.s. waaronder Aquarel van Schiitz en diverse moderne schilder stukken van de meesters Heijse, Drabbe en Kimpe. Nader te adverteeren. Nette goederen kunnen nog worden ingebracht, op te geven by den veilings- meester W. H. BAL, Kromme- weele 6. Middelburg Notaris VAN DER HARST. Verkrijgbaar BORSTELWERK voor gedupeerden Schade- en stamkaart meebrengen H.H. Kruisnetvisschers Wij leveren U een kruianet uit voorraad in de maten 1Y* x Ui M.; 1*6 x 1% M.; 2 x 2 M.; 2i.i x 2& M., 2*6 x 2Yt M.; 3 x 3 M en 3*/2 x 3Yz M., en verder op aanvrage Ook kunnen wy u leveren prima tweedehanseh Dames- en Heerenrijwielen. Niet van nieuw te onderschelden. Beleefd aanbevelend, JACOB DE WEE Kzn. /ERSEl E'S RIJWIELHUIS en REPARATIE-INRICHTING, Yerseke. Noordstr. 44, Middelburg. WIE RUILT myn br. Mantel tje m. Hoedje, Ift. 3 tot 5 j.. v. a. v.o Burgerkleeren? No. 54, Aagtékerke. Te koop JONGE SPANIEL (10 weken). Adres: Langevie- le 43, Middelburg. Te pachten gevraag? Bouw- en Weiland rond Middelburg of Schellag. Brieven no. 1102, Bureau P.Z. C., Middelburg. Te koop gevraagd een KINDERWAGEN. Moet in prima staat zyn. Sin gelstraat 55, Middelburg, EEN NETTE WASCH gevraagd aan huta. Te koop een jonge gekruiste Herdershond. Brieven lett. S 7, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Amateur-tabakstelers in de Prov. Zeeland. Door onze meer dan 25-jarlge ervaring raden wy U ten zeer ste aan: laat Uw Tabak een goed fermentatie-proces onder gaan om deze dan als prima Shag-, Rook- of Pruimtabak terug te ontvangen. Velen Uwer gaven reeds gehoor aan onze oproep om zonder voorafgaand bericht of bespreking deze' te doen inzenden. U behoeft alleen zorg te dragen daj alles goed droog en ge bost is. Alles geschiedt volgens Ryksvoorschrift. Kostprijs 3.80 per Kilo Aanbevelend, JAC. HUBREGTSE, Grossierderij „De Tabakspeclalist", NADORSTWEG B. 119m MIDDELBURG. Te koop MANGELS k 10.— per 1000 K.G. H. AARNOUTSE, Zwanen- burgsche weg, Koudekerke. Te koop: Tafels, spiegels, ligstoel, lampen, schilderijen, gas fornuis, grasmachine, enz. Te bevragen: v. d. Spieghel- straat 33, Vllssingen. Te koop een i.g.s.z. KEUKENFORNUIS. Badhuisstraat 9 bov., Vlissin gen. Te koop gevraagd een be hoorlijke VULKACHEL. VAN HOOFF'S Aannemersbe drijf, Koudekerkscheweg O. 1, Vlissingen. Te koop: d. bi. Meisjesmantel. Lft. plm, 16 j Te bevragen na 7 uur n.m., J. GEIJSELS, Sin gel 87 b, Vlissingen. Te koop een WInterdamesmantel, m. 40. Badhuisstr. 60 bov., Vlissingen. Te koop: Kinderwagen, Kin derledikant, Kookplaatje, 220 v. Rullen: 1 pr. Jongenssch., m. 35 voor m. 37 of m. 27. Adres: Paul Krugerstraat 62, Vlissin gen. Te koop: Boerlnnestrikken. Adres; TAAL, Noordweg 114. Middelburg. Te koop BONTMANTEL (veulen). Verk Quakkelaarstr. 62, Vllssingen Te koop wegens plaatsgebrek een pracht BOKKENWAGEN, geschikt voor één en twee span. Vrouwenstraat 12, Vlis singen Te koop een nieuwe lange BRUIDSSLUIER. Te bevr.: SL-gelstr. 24, Mid delburg. Te koop: Winkeltoonbank, compleet, vóóroorlogsche con structie. Te bevragen: Singel 60 ben., Vlissingen. Te koop, een lap stof voor Heerencosluum Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg Te koop: 1 Auto-dynamo, 6 volt; 1 Fietslamp, compleet, 6 Volt; 1 Fietslamp, 4 Volt. Te bevragen na 6 uur. Hout tuinen 40, Middelburg. Te koop aangeboden een HERDER, 8 mnd. oud Zi elijk en goed voor kinderen. Kleur donker. Vlissingschestr. B 327, Koude kerke. ljlllllllllllll!llll!IIIIIIII!l!llllllllll!l!l!!llilllllll||||||||||||||||||ll| Lederen Portefeuilles. H Wij kunnen u een aardige H H collectie portefeuilles aan- H bieden ln verschillende H prijzen n.m. 4.10, 5.65, f 6.00, 6.95. I 7.20, 7.50 enz. tot 1 f 15 75. H Voor lederwaren kykt u dan eerst even by „BYOU". j| wy verwachten binnen- kort een zending lederen reisétui's met inhoud. „BYOU", 1 KORTE DELFT 44, I MIDDELBURG. IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiH Te koop: een nieuwe gepo- lyst koperen Kapstok, een elec tro geiykstroommotor met In gebouwd vliegwiel, 220 V, P.K.; een oud model Baby- weegschaal, iets defect. Van Dlshoeckstraat 81, Vlissingen, tusschen 67 uur. Te koop een REGULATEURKLOK. Adres: Kanaalstr. 35, Oost- Souburg. Te koop een KRCISSNARIGE PIANO. P. LUCASSE, A 124, Hoede- kenskerke. Te koop H. Kleeding, kleine m., tusschen 9 en 12. Molenstraat 2, Middelburg. Te koop i.g.st.z. KINDERWAGEN, 40. Te zien na 7 u. 's av., Kinderdyk 38 2 x b., Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 7