De Zeeuwen-Dosko voorloopig beslissend voor de eerste plaats UIT DE PROVINCIE Uit idealisme N, S. B. - er geworden LAATSTE NIEUWS. Waf zal de havenverbeteriog gaan kosten? Zuid-Beveland Noord Beveland Vlissingen krijgt het moeilijk tegen B.V.V. Ie Klasse. RKTVVNOAD, BW— Vlissingen, Baronie DNL— Helmond, HelmondiaLonga, VVV—N AC. In Tilburg venvachten we niet direct een klinkende zege voor NOAD, te meer waar het plaatselijk karakter hier een rol speelt. De leiders kunnen zich in ie-er geval nog wel aan de kop handhaven hoewel BW vrij zeker op de voet zal blijven volgen door een te ver wachten overwinning op de rood witte Vlissingers. De twee laagstgeplaatsten komen in Breda samen en Baronie moet deze wedstrijd in haar voordeel beslissen om niet al te vast op de onderste plaats te worden gedrukt. Longa en NAC gaan geen gemakkelnke uitstapjes tegemoet, doch het feit, dat puntenverlies hen voorloopig flink achterop zou brengen, doen een felle strijd verwachten met de beste pa pieren voor de bezoekers. 2e Klasse A. De ZeeuwenDosko, Mid delburgGoes, HeroRBC, TSC—Internos, Alliance— Brcskenj, Biervliet—Terneu- zen. In Vlissingen wordt een wedstrijd van formaat ge speeld nu de twee ploegen met de minste verliespunten e.kuar het leven zuur gaan maken. Dosko heeft In haar uitwed strijden weliswaar geen verende successen geboekt maar de onverwacht groote nederlaag van De Zeeuwen te gen TSC ligt nog te versch in het geheugen om voetstoots een thuisclub-overwinning te kunnen verwachten. Gves moet in Middelburg kunnen winnen en ook RBC is ver plicht de volle winst mee te nemen. Alliance zal voor Breskens wel te sterk biyken. Weet Biervliet ook tegen Ter- neuzen geen puntje te be machtigen, dan gaat het er duister uitzien. 3e Klasse E. RoburZeelandia, MUC Burgh RKFCYerseke, St cenbergenOdio, RCSEM M. Zeelandia kan zeker weer een flinke stap vooruit doen dcor Robur te kloppen ter wijl MOC voor Burgh we' geen gena.e zal kennen. Yer seke heeft wellicht de smaak te pakken met RKFC als wil lig slachtoffer, maar het zal Otilo niet gemakkelijk vallen er zonder kleerscheuren af te komen In Steenbergen in welk geval RCS, dat van EMM moet kunnen winnen, er zijde by zou spinnen, getuige de stand: RCS 6 6 0 0 22—4 12 ODIO 5 b 0 0 25—6 10 MOC 6 4 11 18—7 Steenbergen 6 3 0 3 1414 Zierikzee 5 2 12 109 5 Zeelandia 4 2 0 2 10—8 4 Burgh 5 2 0 3 10—22 4 Yerseke 4 10 3 1414 2 RKFC 5 1 0 4 5—15 2 EMM 5 1 0 4 3—20 2 Robur 5 0 0 5 6—18 0 3e Klasse F. Steen—Clinge, Oostburg— Schoondyke, SluiskilAxel, IJzendijkeHulst, Aardenburg Hontenisse, Hoofdplaat Corn. Boys. Steen krijgt gelegenheid de beide leidende ploegen weer in gedjke positie te plaatsen waar toe een overwinning op de concurrent Clinge noodig ls. Gemakkelijk zal het zeker niet taan. Oostburg kan zich wat ichter bij de leiders voegen terwijl Sluiskil en Axel moe. ten uitmaken wie voorloopig nog een woordje mag mee spreken. IJzendijke en Aarden burg hebben slechts minieme kans de hatelijke nul in de rangiyst weg te werken, ter wijl Hoofdplaat wellicht ook een deel der winst in het Westen kan houden. De stand ls hier: Clinge 6 6 0 0 20—7 12 Steen 6 5 0 1 20—10 10 Sluiskil 6 4 1 1 22—14 9 Axel 6 4 0 2 22—8 8 Oostburg 6 3 2 1 20—18 8 Corn. Boys 6 3 12 12—11 7 Hulst 6 3 0 3 16—16 6 Hoofdplaat 6 2 13 15—16 5 Hontenisse 6 2 13 1819 5 Schoondyke 6 1 0 5 7—22 2 IJzendijke 6 0 0 6 7—20 0 Aardenburg 6 0 0 6 624 0 Res. 2e klasse E. Dosko 2Steenbergen 2, Goes 2MOC 2, Breskens 2 RCS 2, Temeuzen 2De Zeeuwen 2, Vlissingen 2Mid delburg 2. Dosko 2 zal zich nog wel weten te handhaven en ook de Goesenaren starten met goede papleren. RCS kan zich wat opwerken waartoe een overwinning in Breskens ech ter noodig is, terwijl van de beide Vliss. ploegen de Zeeu wen het moeilijker zullen heb ben dan de rood witten. De stand is: Dosok 2 6 6 0 0 26—8 12 Goes 2 6 4 0 2 21—10 8 Steenb. 2 6 3 2 19—12 7 RCS 2 5 2 2 1 7—5 6 Zeeuwen 2 6 3 0 3 1214 6 Vlissingen 2 5 2 1 2 10—7 5 MOC 2 5 2 0 3 7—10 Terneuzen 2 5 2 0 3 712 4 Middelburg 2 6 1 1 4 6—22 Breskens 2 6 0 1 5 9—24 1 GEMEENTE-ONTVANGER VERDUISTERDE 20.000. Dezer dagen meldde zich iemand by de Bussumsche poli tie, die beweerde gemeente ontvanger van Scheemda te zijn en een belangrijk bedrag uit de gemeentekas te hebben ont vreemd. By onderzoek in Scheemda bleek, dat B. en W. daar een tekort van 6000— geconsta teerd hebben, doch dat zy den ontvanger de gelegenheid had den geboden dit tekort aan te zuiveren. Een nader onderzoek wees echter uit, dat het tekort ln werkeiykheid niet minder dan 20.000 bedroeg. De ge meente-ontvanger zag geen mogelijkheid dit enorme be drag aan t zuiveren en meld de zl tijdens een familiebe zoek in Bussum bij de politie aldaar aan, die hem aan de po!''', van Scheemda heef.' uitgeleverd. Zeeuwen in het Nationale Schaaktournooi te Leiden. Aan het groote nationale schaaktournooi ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leidsch Schaakgenoot schap, dat morgen in Leiden zal beginnen, zullen ook twee Zeeuwen deelnemen. In een van de zes achtkampen zyn K. Maartense uit Middelburg en Joh. Barendregt uit Nieu- wevkerk Ingedeeld- zy zullen de strijd moeten opnemen te gen o.a. de hoofdklassespelers Zitman en Demmendal uit Leiden, Feiters uit Leeuwar den en de Waal uit Alkmaar. Het nationale tournooi, waaraan vrijwel alle kopstuk ken uit Nederl.-.nd deelnemen zal wat de eerste drie groepen betreft, tevens gelden als vóór-tournooi voor het kam- TRIBUNAAL TE GOES Een burgemeester in gevaar voor den N.v.d., coilectante voor W.H-N., verspreldster van RADIO NEDERLAND IN OVERGANGSTIJD. In verband met het s'.aken an de betalingen van de A.V. R.O. wordt van de zijde der stichting „Radio Nederland in Overgangstyd" medegedeeld, dat de omroepvereeniginger. alle vaste artis-c-n. alle orkes ten en koren, alle hoorspelers en technische installaties van Is stichting gratis Ier be schikking staan en het bedrag een half mlllioen gulden dus alleen voor losse mede werkers behoefde te worden ;ebruilct De vordering, welke ds A.V.R.O. zegt te hebben op de s ichting. is een gevolg van het feit, dat ds A.V.R.O- zich niet heeft aangesloten bij dc regeling, welks met de andere omroepverenigingen is getrof fen, omtrent de vergoeding van gezameniyk gebruik var. de studio's. HANDELSVERKEER NEDERLAND— DUITSCHLANÜ. Door de Ned. Mij. voor Nij verheid en Handel 13 uit he hoofdbestuur een commissie van drie leden gevormd, waar in zitting hebben de heeren Ir. W. H. Boom, prof S Posthuma en mr. H. F. var> Walsum en welke de taak kreeg opgedragen wenschen en gegevens mt het Neder- landache bedrijfsleven te verza melen teD einde met practi- sche voorstellen te kunnen ko men om de belemmeringen van de handel tusschen Ne derland en Duitschland uit dc weg te ruimen. gebracht- In de zitting van Woensdag kwam eerst aan de orde (ie zaak tegen den 43-j. opticien J- Geense te Goes, wlen ten laste werd gelegd dat hy ls ge weest bloltleider, kringpropa gandist en plaatsvervangend groepsleider der N.S.B.; col porteur met Volk en Vader land; buurtschapshoofd van den N.V-D.; leider van den dis- rictsraad van het Ec. Front, terwyl hy zijn bemiddeling verleende by het doen van in- icoopen voor Frontsorg en op trad als voorzitter van het Burgerl. Armbestuur, waartoe hij door den N.S.B.-burgemees- .er was benoemd, naaat een goe^ vaderlander van die func tie was ontheven. Besch. bekende alles De verdediger mr. A. H. Kuipers gaf toe dat zijn cliënt wei een vooraanstaand N.S.B.- er was, doch niemand kwaad heef;, gedaan. Hij heeft een verkeerd ideaal gediend. Thans kwellen hem de zorgen, die vrouw en kinderen drukken. Pleiter vraagt het tribunaal er aan te denken, dat het hier alleen idealisme geldt. EEN BURGE5IEESTER AANGEBRACHT. De 44-j. L. P. Hanse geb. Kooman uit Wolphaar.sdyk. had zich aangesloten by de N. S.B., was speciaal werkster Nieuwe processen legen oorlogsmisdadigers. In het pale van justitie te Neurenberg zullen de volgende maand 23 Duitsche medici wor den berecht wegens misdaden tegen de menechheid. De berechting zal door Ame. rikanen geschieden. Toch kan de militaire gouverneur van de Amerikaanscne zone, indien hem zulks dienstig voorkemt. met de commandanten van de andere zöne9 in overleg treden inzake gezamenlijke proces voering in de toekomst. de Zeeuwsche Stroom en Volk en Vaderland, terwyl zy leden van de D. Weermacht op be zoek kreeg en aan Rosier schreef, dat burgemeester Schuit tegenstander van W.H N. en de grootste hetzer van Noord Beveland was. Besch- zeide in 1941 lid te zijn geworden, haar man was het toen al. De voorzitter ver wijt besch. haar schandelijk gedrag, al ziet zij niet in bur gemeester Schuit in gevaar te hebben gebracht- De verdediger, mr. A. A- J. Dirven. wees er op, dat men hier een geval heeft van een klein iandbouwersbedryf, dat door de slechte tyd na 1921 onder ging en dit maakte de familie Hanse opstandig bracht hen tot de N.S.B. Zij heeft nooit onderduikers ver raden en al haar bezittingen zijn haar afgenomen. Reeds ly maanden is zij geïnterneerd en pleiter vraagt haar by de uit spraak in vryheld te stellen- HU DEED „GOED" WERK. De 37-j. uitvoerder F. Ver- steiie uit Wolphaartsdijk, sloo. zich reeds in 1934 bij de N.S B. aan, en was daarvan groepsleider, hij werkte voor Volk en Vaderland en Zeeuw sche Stroom, was lid van he: N.V.D., het N-A-F. en het Technische Gilde, eloot zich aan by de W.A. en nam als zoodanig een portret van H- M. de Koningin uit het wachtlo^ kaal van de Luchtbescher mingsdienst weg, terwijl hij ten slotte werkte by de bunker bouw op Schouwen en bij het maken van een tankgracht bij Bergen op Zoom. Deze besch. was van mee ning, dat hy door zijn optreden juist goed werk deed voor de Nederlanders. De veraediger mr. J. A P M- van Hasselt, gaf toe, dat het de groote fouc van besch. was, dat hij niet op tyd uit dt beweging is gegaan. Hy was twee maanden werkloos en toen wees de arbeidsbeurs hem werk voor de Duilscners aan. hy werkte daar niet als eigen ondernemer, maar voor ande ren. pioenschap van Nederland. De twee eerst geplaatsten uit elke groep zullen in een finale elkaar de eer betwisten een match te spelen tegen dr. Euwe. Dr. Euwe zal buiten mededinging in groep I mee spelen. Tot de deelnemers be- hooren o.a. Cortlever, Stum pers, Prins, van Scheltinga, Vinken, Kramer, Graaf van den Bosch en C. Orbaan, die belden vroeger in Middelburg hebben gewoond, ir. v Stee nis, Sandifort, van Doés burgh enz. Het tournooi zal acht dagen duren en gehouden worden in de historische Burchtzaal. Welhouderssalarissen in Zeeland. In verschillende gemeente- ï-aden is de laatste tyd de kwestie van de wethouders- salarissen aan de orde geweest, zulks naar aanleiding van een voorstel van G«ed. Staten. De regeling, welke dit college voor de bel-oning der wethouders hebben ontworpen, luidt als volgt: Voor Middelburg 2300, Vlissingen 2300, Goes 1250, Terneuzen 1250, Zierikzee 900 per jaar. Voor de overige gemeenten: 1 t.m. 500 Inwoners 75, 501 t.m. 1000 1C0, 1001 tm. 1500 f 125, 1501 t.m. 2000 150, 2001 t.m. 3000 200, 3001 t.m. 4000 250, 4001 t.m. 5000 300 en meer dan 5000 350 per jaar. ZUIVERING- Door de Centrale Zuiverings raad voor het Bedrijfsleven ls dr. ir. Glrolamo Allegro, fa brieksdirecteur van de Com pagnie Néerlandaise de l'Azó- te N.V.- te Sluiskil, wonende te Tilburg, ontzet van het recht een leidende functie uit te oefenen in eenlge onderne ming, in welke tak van bedrijf ook, voor de tyd van twee jaren. Chineesch bezoek aan Zeeland. Uit vele plaatsen in Zeeland waren Woensdag leden van het Nederlandsen Jongelings verbond en de Hervormde Meisjes Vereeniglngen in Zee land samengekomen in de .Prins van Oranje" te Goes om den pas benoemden Chi- neeschen secretaris van de Wereldbond, den heer Li, wel kom te heeten. De heer Fal- lentin. landelijk bondssecreta- ris, opende op gebruikelijke wij^e de vergadering en gaf terstond het woord aan den heer Li. Deze sprak ln het Engelsch en zijn woorden wer den onmiddellyk door den heer Fallentin vertaald. In de eerste plaats bracht de heer LI de groeten over van de on geveer een millloen Christenen n China en gaf daarna een kort overzicht van het Chr- J. M. V -werk aldaar. En tot slot sprak hij over het doel van zyn komst, n.l- het voorberei den van de wereldconferentie van Christelijke Jeugd, die zoo God wil, ln Juli 1947 in Oslo zal worden gehouden- De heer LI bewees met enkele kern achtige voorbeelden, dat de geestelijke band tusschen de Christenen van alle landen ook tydens de oorlog niet werd verbroken. Na de pauze werden aan den spreker enkele vragen ge steld, by de beantwoording waarvan deze wees op de noodzakelijkheid van een heid der Christenen over de geheele aarde. (Ingezonden mededeeling.) BEVORDERINGEN BIJ DE RIJKSBELASTINGEN. Met Ingang van 1 November zyn bevorderd tot hoofdassis tent bij de ryksbelastingen, de navolgende assistenten: D. P Versluijs te Middelburg, J. A. Kroeders te Middelburg. I. Vin gerling te Souburg en tot hoofdassistent-chef-dienstge- leider de assistent J. H. Drloel te Middelburg. GEMEENTERAAD GOES. 7 voor schoenen. Zy, wier stamkaartnummer eindigt op een 7, komen ln November in aanmerking voor een rehoenenbon, voor zoover zy nog geen schoenen bon ontvingen. De bonnen zul len op een nader te bepalen datum ln ds tweede helft van November door de plaatseiyke distributiediensten worden uit gereikt. Boterprijs voorloopig NIET verhoogd. De In de regeeringsverkla- ring van 4 October j.l aange kondigde verhooging van maximumprys voor boter met 80 cent per pond zal niet door gaan, zoolang het nog niet mo gelijk is op de bon voor boter desgewenscht margarine te be- trekken. Opschorting van bloemdisiributie. Als gevolg van de stakingen in de Ver. Staten is onze voor- raadpositie van tarwe moeilijk geworden. Onze lnlandsche tarwe en rogge zal dsn ook voor de broodbakkerij moeten worden gebruikt. Teneinde ln verband met de voorraad de noodige voorzich tigheid te betrachten zal er ingaande 21 Nov. voorloopig geen bon voor bloem of zelf- rtjEend bakmeel worden aan gewezen. Ook koekjes, gebak, biscuit, beik;huit. vermicelli e.d- zullen ir. mindere mate beschikbaar koffcen. De toewijzingen van tarwe bloem worden voorloopig met een kwart verminderd. H.M. de Koningin in België. Donderdagmiddag Is H.M. do Koningin te Brussel aanguko- raen. Op het perron, dat met bloemen was versierd en waar over een roode looper was uit gelegd, waren verschillende Belgische en Nederlandsehe autoriteiten ter begroeting aan. wezig, o.a de Prins-Regent, de Ned. ambassadeur tc Brussel, mr. B. Ph. van Ilarlnxma thoe Slooten, majoor baron Lyndeii :n vele anderen. Kort na aankomst van H M. de Koningin, heeft de Neder landsehe ambassadeur te B.us- sel, Baron B. H. van Harlr.;:ma thoe Slooien ln naam van Hare Majesteit een krans neergelegd op het graf van don onbeken den soldaat Tydens de senaatszitting van Donderdagmiddag heeft de voorzitter der senaat, Gillon, hulde gebracht aan H.M. de Koningin. Ook de Nederlandsehe kolo nie in Brussel leeft met dit be zoek intens mee. Dezer dagen werd op de trappen van de Nederlandsehe ambassade te Brussel een groo te krans gevonden. Er was een briefje bij, gericht aan H.M. de Koningin, waarin o.a. stond: „Namens de Nederlandsehe ouden van dagen in Brussel, wenschen wij U al het goede toe en hopen wy, dat Neder land spoedig weer zyn oude luister zal hebben herwonnen." Nog 39.000 politieke verdachten geïnterneerd. Volgens mededeelingen van het Directoraat-Generaal voor byzondere rechtspleging be vonden zich op 15 Oct. nog ruim 39.000 personen in de interneerlngskampen. Sinds 1 Juli is dus het aantal ge ïnterneerde personen met 20.000 verminderd. Toch be antwoordt deze vermindering niet aan de verwachting, want volgens de regeeringsverkla- ring van 10 Juli zou voor 1 October het aantal politieke elinquenten tot 25.000 zyn teruggebracht. De Minister van Justitie heeft nu de pro- cureurcn fiscaal verzocht door tastende maatregelen te ne men opdat voor 15 Novem- a.s. de toestand bereikt zal zijn die de regeering zich oer 1 October had gedacht. In de naaste toekomst zyn dus nog verschillende vrijla- ;:ngen te wachten. Het aantal politieke delin quenten dat per 1 Juli in ge vangenissen erbleef, in totaal 1250 perscnen, ïs niet no< menswuard verminderd, daar dit uitsluitend de zwaarste gevallen zijn. Prins Bernhard in Schotland. Prins Bernhard is Donder dag per vliegtuig te Aberdeen aangekomen voor een parti culier bezoek. Nader vernemen wij, dat de Prins voor een jachtparen eenige dagen in Schotland zal vertoeven. Het ligt in zyn voornemen Maandag a.s. naar Nederland terug te keeren. Moordenaar van Am. piloot staat terecht. Tydens de bezetting kwam een Amerikaansch piloot, die met een parachute uit zyn vliegtuig was gesprongen in de buurt van Emmen neer Toevallig was daar de land- wachter G. J. Thechsel aan wezig die den piloot eerst de hand drukte en hem daarna met zijn bajonet in koelen bloede neerstak. Voor het byzonder gerechts hof te Assen verklaarde hy Donderdag uit noodweer ge handeld te hebben. De advo caat-fiscaal eischte de dood straf. Uitspraak 7 November a.s. Een commentator van radio Moskou heeft de zuive ring in de Amerlkaansche zóne van Duitschland een co- medie genoemd, daar „er voor fascisten nog steeds gelegen heid bestaat tot bommen gooien." De algemeene vergadering dar V. N. Trygve Lie heeft Donderdag middag de algemeene verga dering der V.N. geopend. Hij stelde opnieuw de zaak Span je aan de orde en verklaarde dat er veel tydsverspilling zou worden voorkomen indien de algemeene verga lering richt lijnen ten aanzien van Spanje dat een jaar na de neder laag van Duitschland en Ja pan nog steeds onder een fas cistisch regime gebukt gaat kon vaststellen, waaraan de afzonderlijke commissies zich kunnen houden. De rechtspraak iri Neuren berg beschouwde hy als mo gelijk uitgangspunt voor een nieuw internationaal recht. Voorts drong hy erop aan tot spoedige overeenstemming over de permanente zetel der V.N. te geraken. Het ligt ln de bedoeling de algemeene debatten tot vier 'agente beperken, waarna de voornaamste commissies met hun besprekingen zullen beginnen. Churchill beantwoord Op een byeenkomst van de Conservatieve partij in Essex heeft Churchill verklaard de bewyzen in handen te hebben omtrent de aanwezigheid van een sterke Russische troepen- macht ln de Balkanlanden, waarover hy in het Lagerhuis een vraag stelde. Hij ver klaarde tevens dat zijn vraag als ernstige waarschuwing was bedoeld. Churchill dient aanklacht in Naar aanleiding van passa ges in het boek „Diner op het Witte Huis" heeft Winston Churchill een aanklacht we gens smaad ingediend tegen Harper Bros, uitgevers te New York en Londen, en tegen den auteur Louis Adamlc. Aan vele leden van het Brltsche parle ment werden exemplaren van het boek toegezonden. Op 10 December 1947 zal de Nobelprys 1947 wor den uitgereikt. ONTEIGENING VOOR UITBREIDING HET STADHUIS. VAN In de raadsvergadering van Woensdagavond, waarvan wy reeds een overzicht publiceer den, merkte de heer Visscher (P.v.d.A) bij het voorstel to' vaststelling van het schoolgeld voor de gemeentelijke bewaar school n.g op, dat hy eigenlijk wel eenige bezwaren tegen de regeling had, waarop wethou der de Roo (P.v.d.V.) zeide. dat B. en W. geen ander tarief konden voorstellen. De rege ling werd daarop z.h.st. aan vaard, nadat ook de 'heeren Ror.se (K.V.P.), Duvekot (C H.) en Goeman (C.H.) nog eenige opmerkingen hadden gemaakt. Bij het voorstel Inzake de wethouderssalarissen bracht de heer Bouman (P.v.d A naar voren, dat men niet vergeten mag dat er te Goes drie wet- hruaers mogen zyn en dat men slechts kan verzoeken de jaar wedde te verhoogen. Hierna vereenigden alle leden zich met het voorstel. DE VERBETERING VAN DE HAVEN. Inzake de voorgestelde wy- ziging in de gemeentebegroo ting 1946, wees de heer Vis scher (P.v.d.A.) er op, dat het voor de raadsleden zeet m.el- lyk is na te gaan, wat nog verder te wachten staat en dit ls nu het geval met de f 30,000 die voor verbetering van de haven zijn aangevraagd. De voorzitter verdedigde het voorstel en wees daarby op de noodzakelijke verbetering van de haven. Wethouder de R.o betoogde, dat cr altyd risico's blijven. De heer Roose (K.V.P bleef waarschuwen tegen optimisme inzak? de kosten. Wethouder Buys (P v d.A ze.d» dat men goed beginnen zal, nl. met baggefen. De ver dere kosten zijn inderdaad n.g niet precies te overzien De heer Visscher verklaarde niet te begrypen, dat deskun digen de kosten niet beter kun nen schatten. Tot nu toe waren de aan de haven besteede kos ten z.i. weggegooid geld. Nu is weer f 30.000 geraamd voor de haven zelf en dan h:orde spr. nog f 200.000 noemen voor de buitenhaven. De raad vereenigde zich ten slotte met de begrootlngsvvyzl- ging. HET SPORTTERREIN. BH het belangrijke voorstel inzake uitbreiding van Het ge meentel. sportterrein had de heer Zuidema (A.R.) niet al leen financieele maar cok vooral prlncipieele bezwaren, namelijk het steeds toenemen van het spelen en houden van wedstrijden op Zondagen. De heer Roose (K.V.P.) ver wachtte van de uitbreiding meer wedstryden op Zaterdag middag. De heer Stoel Feuerstein (Pv. d.V.) was er van overtuigd, dat goede sportbanen zullen trekken en dat er meer wed stryden zullen komen in de verschillende takken van sport. De heer Haverhoek (P.v.d. A.) miste tot ziin spiit nog een zwembassin ln net plan. Wethouder Buys (P.v.d.A.) meende, dat dit later te over wegen zou zyn. De heer Polderman (C.H heeft dezelfde princlpieple be zwaren ais de heer Zuldcma n zake het spelen op Zondag De heer Goeman (C.H.) acntte sluiting van het terrein op Zondag practisch niet uit voerbaar. De heer Bouwman (P v.d.A.) vr.eg, waar men met de jon gelui naar toe moet als er Zondags geen voetbal gespeeld wordt. Het voorstel werd, zooals reeds gemeld, aangenomen met alleen de heeren Zuidema en P-lderman tegen. Bij het voorstel voor het ver- krygen van gronden voor den bouw van 51 woningen in 1947, vr.eg de heer Haverhoek (P. v.d.A of bij rloleering reke ning zal worden gehouden met mogelijke aansluiting bij ande re deelen in dezelfde omgeving. Dit zegde wethoöder Buijs toe, evenals het aanleggen van speelterreinen als de buurt verenigingen medewerken. UITBREIDING VAN HET STADHUIS. Bij het vrorstel Inzake ver grooting van de dienstruimte van net stadhuis door onteige ning van het aangrenzend pand ln de Lange Kerkstraat, was een brief Ingekomen van den heer Depundert, winkelchef, waarin hy mededeelde de zaak te kunnen overnemen en zelf voortzetten en daarom ver zocht van het plan af te zien. De heer Stoel Feuerstein :n Bouman nadden bezwaren p deze wijze de ruimte te ver krijgen De heer Zuidema vroeg of er geen andere uitweg ls. De heer Somers (K.V.P dacht aan het verschaften van ander pand aan den be trokkene De heer Roose vroeg of ei toch werkelyk geen andere wijze ls om in ruimte te vo rzien ln het stadhuis zelf. De heer Visscher (Pv.d.A) gaf toe, 'dat het pijn lijk is, maar meent e»' zich toch by te moeten neerleggen. De heer Stoel' Feuerstein (P.v.d.V.) vrceg of er ln het Beursgebouw geen ruimte is te vinden, waarop wethouder van Melle (C.H.) cpmerkte, dat het zeer gewenscht is alle diensten bijeen te hebben ln één e'oouw. Wethouder Buijs wees erop. dat de raad de kans om bedoeld pand te krygen, heeft laten voorbijgaan. De huidige raad moet dat nu niet navolgen Toen het idee naar veren kwam de beslissing nog aan te houden, wees de heer de Muijnck (P.v.d.A.) er op, dat men dan beter nu kan beslisser dan later de betrokkene te doen vernemen, dat men toch doorzet. Hierna werd het voor- el z.h.st. aangencmen DE GASTHUIS TARIEVEN. Bij het voorstel Inzake ver hooging der tarieven van het Gasthuis, vroeg de heer Ha verhoek hoe het staat met het aanvankeiyk plan om van de patiënten van buiten de ge meente 50 cent meer te laten betalen. De voorzitter ant woordde, dat dit voorloopig nog teruggenomen is. De heer Roose wil bijdragen aan de buitengemeenten vra gen, waarop de voorzitter en vveth. de R.o antwoordden, dat dit cok overwogen worat De heer Zuidema bracht hul de aan het Gasthutsbestuur Ook dit voorstel werd ten slotte z.h.st. aangenomen. Goes ZAKENJUBILEUM. Vandaag herdenkt de N.V. Merison's Ijzerhandel te Goes haar gouden jubileum. De zaak werd in 1894 door den vader van de tegenwoordige beciryfsleiders opgericht in de Papegaaienstraat. Door gesta dige uitbreiding ls het bedryf gegroeid tot de huidige om vang, waarbil het thans in twee panden aan de Lange Vorststraat is ondergebracht. 's-Gravenpolder G YMN ASTIEK VER. In een Woensdagavond ge houden leden-vergadering van de gymnastiekvereenlging „De aanhouder wint" te 's Graven polder nam Ds- J. G. M van Hoogstraten afscheid als voor zitter, waarbij fcU de wensch uitsprak, dat de vereeniging zou mogen biyven groeien en bloeien. De secretaris de heer W. L- Har th corn dankte den ver- trekkenden voorzitter voor hetgeen deze voor de vereeni ging heeft gedaan. Tot tyde- lijk voorzitter werd gekozen de heer Harthoorn en tot tij delijk bestuurslid de heer A- van Dijk. Ds. van Hoogstraten werd het eere-voorzitterschap aan geboden, die dit onder dank betuiging aan de vergadering aanvaardde. Oudelande GEZIN S WEEK. Te Oudelande werd in het kader van de. door het I.K.O., georganiseerde gezinsweek, v oeüSüagavond een byzondere kerkdienst in het kerkgebouw van de Ned. Herv. Kerk ge houden, waarin als voorgan ger optrad ds. Derksen uit Groede, de vroegere predikant van Oudelande, met als tekst Cf. 5 vers 3032. Yerseke bokswedstrijden. Woensdagavond werden in de zaal Nolet te Yerseke bokswedstryden gehouien tus schen Yerseke en Vlissingen. Na opening door den voorzit ter, den heer H. Lacor, werd overgegaan tot een demon stratie door Joop de Hondt en Japie van Oorschot, beiden uit Vlissingen- Hierna vonden de wedstryden plaats onder leiding van den heer N. Nieuwpoort uit Vlissingen die els scheidsrechter fungeerde. De uitslag was als volgt: A, NieuwenhuizeJ. Paauwe, on beslist; A. Steketee won van J. de Koeyer; K. Lindenberg - -Bert Walker onbeslist; J. Hendrikse won van P Man neke; N. Ritlco won van J. Koster; H. Dik won van L. Lindenberg; Karei Srong won van J. van de Plasse; A. van Oorschot won van G. Boone; Jan Meulmeester won van H. van der Endt; Jaap Sanderse won van Schroevers; N. Kerlc- hove won door opgeven van T. v. d. Have; A. Rynders won van G. Siebes. Kamperland HERDENKING VAN DE BEVRIJDEN G. De Oranjevereeniglng van Kamperland verloont ter gele genheid van dë herdenking van de bevrydlng op 1 No vember a.s. de fraaie kleuren film „Redding uit het Westen", („Western Approaches") aan liaar leden in de lokalen van de School met de Bijbel. Deze film behandelt de ge schiedenis van veertien over levenden van een getorpedeerd con vooischip, op weg van Amerika naar Engeland. (Ingezonden mededeeling).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6