oDnvmriAip 7ffi iw^sniF rniiDAMi FKUviiiuIALl LLLUTtuuiIl bUUKnTI £~i"V=r~ Churchill toornde tegen het communisme Vandaag Sowjets zijn een „Oost-actie" begonnen Practische idealisten werken in Vlissingen-Havendorp Wordt de tabaksbon voor dames afgeschaft? op Zon- en aig. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT minimum per advertentie t 2—» Bureaux gevestigd te VHssIngen Walstraat 58-60, tel 10 Cl lijnen) Middelburg l.nndi-nschr Kaai 10 tel 2077 en 2924, Ones Turikade 15. tel. 2475 Oostburg (hatemastraat 3, tel 102, Terneuzen: Brouwerljstr 2, Postrek nr 35930n P Z.C Middelburg. Het Wereldgebeuren LABOUR-AFGEVAARDIGDEN NOEMDEN HEM „EEN ONRUSTSTOKER". Mobiliseert of demobiliseert de Sowjet-Unie? Tijdens de tweede dag* van het groote tweedaagsche de bat in het Lagerhuis over de Britsche buitenlandsche poli tiek is het heel wat heeter en levendiger toegegaan dan de dag tevoren. Daarvoor zorgde in de eerste plaats Winston Churchill, die op de hem eigen en onnavolgbare wijze zich in het debat mengde. Het hoofd thema van Churchill's rede was een heftige aanval op het communisme en op de politiek van de Sowjet-Unie. Churchill betreurde het, dat de Sowjet- Unie zich aan vele overeen komsten niet had gehouden en sprak van vernietiging en afbraak in een Balkan-blok dat onder communistische In vloed staat. Hij bracht zijn befaamde rede te Fulton in herinnering en zeide, dat het in de dagen van Hitier ge makkelijker was de algemee- ne loop der gebeurtenissen te bepalen dan thans. Toen was het Hitier en zyn ruwe Nazi bende, wier voornaamste thema cynisme was. Thans staan wij tegenover een col lectieve geest, wier bronnen van actie wij niet kunnen be palen. Er zijn dertien of veer tien zeer bekwame mannen in het Kremlin, die de geheele Sowjet-Unie en meer dan een derde van Europa in hun macht hebben. Ik kan niet voorspellen welke beslissin gen zij zullen nemen of mis schien reeds genomen hebben. Churchill beperkte zich daar om tot het vragen van in lichtingen over de feiten, die „een zorg zijn voor de gene rale staven in Europa en de Ver. Staten". Daarop kwam Churchill tot de rethorische climax van zijn rede, de lang zaam uitgesproken vraag, of het waar was dat op het oogenblik meer dan 200 divi sies op oorlogssterkte in de bezette gebieden van de Bal- tische landen tot Weenen en van Weenen tot aan de Zwar te Zee waren. Kennelijk was deze vraag geïnspireerd door de even tevoren door Attlee afgelegde verklaring, dat geen gevaar ligt, troepen voor politiedoeleinden te gebrui ken, wel echter in „geheel ge mobiliseerde strijdkrachten". Onderminister MacNeil moest in zijn antwoord toege ven, dat de Sowjet-Unie ver- dedigingszönes opbouwt en in sommige gebieden naar alleen heerschappij streeft. Echter is hiervoor wel een verklaring te vinden. Het is mogelijk, dat de Sowjet-Unie van haar standpunt, de Britsche Amerlkaansche maatregelen als een bedreiging beschouwt. De Russische maatregelen ga ven hem geen aanleiding tot pessimisme. Churchill was echter door dit antwoord nog niet bevredigd en stelde na enkele minuten, onder geroep van „je bent enkel een onrust zaaier" de vraag nogmaals. MacNeil gaf daarop te ken nen, dat hij zich niet liet „verschrikken" door bedrei gingen die hij, Churchill, hem toebrulde. Ik zou bewyzen Churchill slecht te kennen, als Ik mij liet verleiden tot een uitvoerig antwoord, terwijl ik het niet uitvoerig "heb willen maken. Daarna ging MacNeil over tot de kwestie Griekenland. Hij toonde zich over de hui. dige toestand in dat land wei nig geestdriftig, maar legde er de nadruk op, dat niet al leen van rechts, maar ook van links wanordelijkheden worden veroorzaakt. De De centralisatie in Duitsch'ind. ,-Op 1 Januari 1947 zal het Britsche militaire bestuur, aan de Duitsche staten regee ringen de volledige regeerbe- voegdheld overdragen, in zoo verre, die niet onder de compe tentie van een in de toekomst te vormen centrale Duitsche regeering. De Britsche zóne zal dan bestaan uit de staten: Neder- saksen, NoordrijnlandWest- falen en Sleeswijk-Holstein met de onafhankelijke Hanse steden: Hamburg en Bremen" Aldus een verklaring van Sir Brian Robertson, plv- militair- gouverneur van de Britsche zóne. Sir Brian Robertson legde er de nadruk op, dat het Engel- sche militaire bestuur de zienswijze van de zonale ad viesraad aangaande ingrijpen de decentralisatie van het Duitsche bestuur in de Engel- sche zóne deelt. De definitieve vaststelling der Duitsche sta ten zou eerst paats hebben, nadat alle bezettingszones van Duitschhmd vereenigd zouden *9* Grieksche regeering moet te gen beide optreden „zonder partijdigheid". Deze opmer king ontlokte luid gelach op sommige Labourbanken, daar entegen gejuich bij de oppo sitie. In Roemenië en Bulgarije achtte MacNeil de toestand niet in overeenstemming met de voorwaarden, noodig voor het houden van democrati sche verkiezingen. In Bulga rije waren zelfs socialisten ge arresteerd voor critiek op de regeering, critiek, die veel weg had an „zoete woordjes" als men ze vergeleek, met hetgeen sommige leden van het Britsche parlement hadden op te merken. Hij voegde er aan toe, dat de Britsche re geering een sociaal-democra tische lijn zal blijven volgen binnen het kader der Ver. Naties. Terwijl Churchill In het La gerhuis sprak werd in Mos kou een nieuw demobilisatie- besluit voor de Sowjet-Unie gepubliceerd, het vierde sind3 het einde van de oorlog. Het houdt in, dat onderofficieren en manschappen van de vol gende leeftijdsgroep in de neriode van Nov. tot Jan. zul len worden gedemobiliseerd. De tekst duidt echter de leef tijdsgroep niet nader aan en ook wordt niet gezegd om welk aantal het gaat. Daar om zullen deze en dergelijke berichten zeker niet Chur chill's aangeboren achterdocht en ongerustheid jegens de Russen kunnen wegnemen. Truman's rede gunstig ontvangen. ZELFS MOLOTOV NOEMDE HAAR SCHITTEREND. Molotov- de leider van de Sowjet-delegatie, heeft op een receptie na afloop van de openingsplechtigheid van de Alg. Vergadering der V- N. president Truman begroet, met de woorden: „Mag ik U feli- citeéren met uw rede van vandaag. Zy was schitterend". Noel Baker, leider van de Britsche delegatie- verklaarde Legenover een correspondent van Reuter, dat president Tru man's welkomstrede een .wondervolle rede" was. An dere afgevaardigden be schouwden de rede als een in de stijl van Roosevelt, waarbij de practische aard van de voorstellen en de openhartig heid van de verwijzingen naar vrijdom van vrees voor een nieuwe oorlog op de voorgrond traden. Ook legden zij er de nadruk op, dat de rede de verschillen tusschen het Oos ten en Westen niet verbloem de- PLEITER IN DE RECHTSZAAL OVERLEDEN. Woensdag is tijdens de be handeling van een kerkelijk "eschil voor de civiele kamer van het Gerechtshof te Leeuwarden een der belde plei ters. mr. dr. J. Bolt uit Gro ningen door een beroerte ge troffen en in de zittingszaal overleden. Gevangenisstraffen voor deserteurs. De krijgsraad te velde heeft Donderdag de eerste gevallen van desertie berecht. Terecht stonden sodaat G. v. Aalderen en sergeant J, v. d- Gijp, die belden waren ondergedoken om niet naar Indonesië te worden uitgezonden. Mr. B- Stokvis, Tweede Kamerlid, trad op als verdediger en wees op art. 192 van de grondwet, dat bepaald dat dienstplichtigen uitsluitend met hun toestemming .iaar de overzeesche gebiedsdeelen mo gen worden gezonden. Het Staatsnoodrecht. waarop deze uitzending thans berust, acht te mr. Stokvis nu niet meer noodzakelijk. De auditeur-militair majoor Lodder eischte tegen v. d. Gijp de maximum straf van 9x/2 jaar gevangenisstraf. Hij werd door de krijgsraad ver oordeeld tot drie jaar met af trek van preventief. Hij werd tevens uit de militaire dienst ontslagen en ontzet uit de be voegdheid bij de gewapende macht te dienen- Tegen van Aalderen wilde de auditeur-mi litair niet de maximumstraf eischen- Hij zeide echter dat in de toekomst ten aanzien van de desertiegevallen wel te! zullen doen. G. v. Aalderen werd ver oordeeld tot zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van preventief. is het 4 jaar geleden dat maarschalk Mont gomery by El Alameln het groote offensief In zette; viert koning Michael van Roemenië zijn 25ste verjaardag. De Koningin naar België vertrokken, Donderdagmiddag, eenige minuten over half één, is H.M. de Koningin per auto uit Soestdijk op het Stationsplein te Utrecht gearriveerd. Er was geen speciale afzetting. De Koningin begaf zich via de uitgang van het station naar het eerste perron, waar zij begroet werd door ir. Hupkes van de Ned. Spoor wegen. Direct daarop stapte zij in de gereedstaande trein die uit drie wagons lits be stond. Om precies kwart voor één vertrok de trein. ALLE MIJNWERKERS WEER AAN DE ARBEID. Op de vroege diensten van Woendagmorgen zijn alle mijnwerkers weer als normaal verschenen. De staking is dus, zooals trouwens was aange kondigd, beperkt gebleven tot de Dinsdag. Duitsche arbeidskrachten naar Rusland. Een half uur Nederland in Amerika, PRINSES JULIANA GROET DE AMERIKANEN. In het programma „een half uur Nederland", dat de National Broadcasting Corpo ration Zaterdag a.s. over ge heel Amerika uitzendt, spreekt H.K.H. Prinses Juliana een groet tot de Amerikanen. De Prinses heeft op ver zoek van de internationale programmadienst van radio Nederland hierin toegestemd. Haar redevoering werd in een der studio's te Hilversum op. genomen. Een kortegolfzender van P.T.T. verzorgt de uit zending en de N.B,C. neemt haar over. Ook de telefoongesprekken vaii Nederlanders met Ame rikanen zijn van de Neder- landsche kant door de inter nationale programmadienst verzorgd. Mrs. Amy Vander- bilt telefoneert met twee Ne- derlandsche jongens, die zij heeft geadopteerd: Appie Springer en Tonny Braaksma. De hoofdredacteur van de „Nat. Rott. Courant", mr. Rooy, zal eenige woorden wis selen met mr. Schlichting, on derdirecteur van het Nether lands Information Bureau te New York. Een Ned. en Ame- rikaansche hulsvrouw, eer Ned. student uit Delft en een jonge Nederlander, studeerend Amerika, de moeder van bij Arnhem gevallen soldaat en mevrouw Sovjet-vrachtauto's hebben een „raid" in de Britsche zóne van Berlijn uitgevoerd teneinde aldaar verblijvende Duitsche technici mee te krijgen, welke "oging geen succes had, aldus iritsche militaire autoriteten. In de Sovjet-zóne van Berljjn ging de uittocht van teclinici o.a. op 't gebied van radar en straalvliegtuigen verder. Volgens de laatste berichten, die het hoofdbureau van de Duitsche sociaal-democratische party heeft gekregen, heeft het Buitenzorg aan Nederiandsche troepen overgedragen. Donderdag is Buitenzorg Dor de Britten officieel aan de Nederiandsche troepen overgedragen. Tevoren Jiad een samenkomst plaats gehad tusschen brigadier-generaal Scott, als vertegenwoordiger van de Britsche strydkrach- ten te Buitenzorg, dr. P. J. A. Idenburg en dr. Hermani, als vertegenwoordigers van het Indonesische ministerie van binnenlandsche zaken. Ondertusschen is Hermani, met een delegatie, onder wie de republikelnsche ondermi nister van financiën, Loek- man Hakim, per vliegtuig uit Batavia naar Sumatra ver trokken, om de toestand al daar in oogenschouw te ne men. KUNSTLEDER ZONDER BON. Evenals zooileder en rub ber-zolenmateriaal mag kunst leder, dat geheel of gedeel telijk uit ledervezels is ver vaardigd, zonder bon of ver gunning worden gekocht, ver kocht of afgeleverd. aantal Duitsche technici on der wie research-menschen en hoogleeraren die by groote groepen tegelyk vooral naar Oost-Pruisen en de Sovjet-re publieken worden overgebracht, vermoedelijk de duizend be reikt. Sovjet-autoriteiten hebben verklaard, dat geen arbeiders gedwongen werden om te gaan. Men vergewiste zich er eerst van, of betrokkenen bereid wa ren hun huis en hun betrekking te ruilen voor betere loonen en beter voedsel. De woordvoerder van het militaire Sovjetbestuur veegde er aan toe, dat de werkkrachten voor een periode van twee of drie jaar in dienst werden genomen. TEWERKSTELLING IN SOVJET-UNIE. De functionaris van het mi litaire Sovjetbestuur verklaar de voorts, dat meubelen en huisraad tegelijk met de werk krachten wien het aangaat, vertrekken, eerst In vracht wagens en vervolgens ln ver warmde treinen. Er wordt be weerd, dat gewapende Sovjet- priitie meekwamen by het be zoek aan tenminste zes voor malige Berlijnsche wapenfa brieken. Van de zyde der so ciaal-democratische partij en andere instanties wordt verno men, dat honderden leidende technische deskundigen en ge schoeide werklieden van de op tische fabrieken van Zeiss en Schott zjjn verdwenen. Hetzelf de geldt voor de vliegtuigen- fabriek van Siebel te Halle. De actie draagt den naam van „Oost-actie. Moskou, Odessa en andere steden worden als plaats van bestemming voor de arbeiders genoemd. Naar men zegt, zijn een reeks Duitsche fabrieken al ontmanteld om in de Sovjet-Unie weer in wer king gesteld te worden. een Amerik. Michiels van Kessenich, voor zitster van het Oorlogsgraven- comité, komen daarna met elkaar aan het woord. Deze telefoongesprekken worden eveneens over geheel Amerika uitgezonden. Prins Bernhard wordt „Zwanenbroeder". De Lieve Vrouwen Broeder schap te 's Hertogenbosch, waarvan de leden van ons Vorstenhuis allen lid zijn (ook wijlen Z.K.H. Prins Hendrik placht bij de jaarlijksche ver gadering naar de Brabantsche hoofdstad te komen, zal waar- schgnlijk op 31 October ook Prins Bernhard installeeren als „Zwanenbroeder". De broe derschap bestaat uit 35 broe ders, waarvan de helft katho liek en de helft protestant is. GLAS VOOR DE GETROFFEN GEBIEDEN. De Bond voor Bedrijfsauto- verkeer in Nederland deelt mede, dat het gratis vervoer van het ingezamelde glas voor de getroffen gebieden een suc ces is geworden. Van vele zij den is medewerking toegezegd. Zoo heeft een coöperatieve vervoersonderneming ln het Zuiden van het land, die 20C leden omvat, spontaan aange boden het glas uit alle deeler van ons land naar de getrof fen gebieden te vervoeren- Censuur kost geen deviezen Hier en daar is de vraag esteld, of de censuur in de ingelsche zóne van Duitsch- land, waaraan vele Nederlan ders verbonden zijn, ons land niet te veel deviezen kost. In dit verband kan mede- fedeeld worden, dat het deel er kosten, dat ln Nederland wordt uitbetaald, door Neder- landsch geld gedekt wordt. Het deel van het salaris, dat in Duitschland wordt genoten, wordt uitbetaald door de En- gelsche bezettingsautoriteiten, zoodat deviezenverlies aan deze censuur niet is verbon den. BESCHEIDEN AMERIKANEN BIEDEN GEZINSHULP EN VERPLEGING. 35 ton Yoedsel en 49 balen Van het voedsel is nog slechts een zeer klein gedeelte uitgereikt, evenals van de textiel. Na de bevryding van Wal cheren zijn verschillende bui tenlandsche hulpteams het op geofferde eiland daadwerkelijk hulp komen verleenen. Engelsche Quakers en De nen, maar ook Zwitsersche, Tsjechische en Belgische stu-; denten kwamen helpen. Mis schien heeft echter geen enke le groep haar taak met zoo'n overgroote bescheidenheid ver vuld als het kleine „unit" van het Amerlkaansche „Brethren Service Committee", dat zich de^e zomer in Vlissingen-Ha- vendorp vestigde en welks zor gen in het bijzonder uitgaan naar diegenen, die in de eerste jlaats medische, sociale en ma- eriale hulp noodig hebben, aan wie speciaal voedsel en zoo mogelijk bedlinnen wordt ver schaft. Vrachtwagens reliefgoederen hebben de leden van dit team reeds aangesleept. Him kleine kerkgemeen schap in Amerika zond niet minder dan 35 ton voedsel en bovendien 49 balen nieuwe kinderkleeding- kleeding. En dit alles, terwijl er practisch geen woord over gerept werd. Temidden van de honderden andere noodwoningen van Ha vendorp heeft de gemeente Vlissingen voor de 4 leden van het team twee huisjes be schikbaar gesteld, waarvan er één ais opslagplaats dienst doet. Daar wonen ze temidden van de menschen die ze hel pen willen. Alleen door de voor de deur geparkeerde „jeep", de attrac tie van de kinderrijke buurt- kan men hen tamelijk gemak kelijk vinden in hun onderko men, van waar ze een uitzicht hebben op de verwoestingen aan de Vlissingsche haven. Wanneer men hen vraagt, wat ze zich eigenlyk als taak gedacht hebben, weten ze niet beter te antwoorden, dan dat ze helpen, waar hulp noodig is. En dat is naast het verstrek ken van speciaal voedsel aan de zieken, vooral hulp in de gezinnen, waar de huisvrouw door ziekte plotseling uitviel- Aan dergelyke gezinshulp be staat Inderdaad dringend be hoefte. En men kan hen dan- ook verscheidene uren per dag in Vlissingsche huishoudens vinden, bezig de baby te ver zorgen of de boel schoon te houden. Zij zijn het ook. die zich het lot aantrekken van de kinde ren van geïnterneerden, die vaak dringend behoefte aan kleeding hebben en daarmee zooveel mogelyk worden ge holpen. Het kamp in Hans- weert werd voor dit doel al bezocht, binnenkort zal men naar Haamstede gaan. Er wordt zeer nauw samen gewerkt met Roode Kruis, HARK en Volksherstel en de chauffeur van het groepje heeft met zijn truck reeds heel wat kilometers voor deze in stanties afgelegd. Deze chauffeur was van be roep boer- Hij verliet echter zijn boerderij in Pennsylvania, verkocht zijn vee, opdat zijn vrouw en kinderen zouden kunnen leven en ging zelf naar Europa om daar te helpen. Hieruit blijkt wel door welke geest dit groepje bezield is. Ze zouden graag meer wil len doen, maar ook zy krijgen in Amerika al hun wenschen, waaronder 1500 yard stof voor kleeding, niet ingewilligd. Wat zij reeds aan kleeding ontvin gen en waarvan een groot ge deelte vla de HARK nog uit gedeeld moet worden, is ech ter reeds een behoorlijke hoe veelheid. Daar dit voorname lijk kinderkleeding is, was het de bedoeling dit aan kinderte huizen uit te reiken en zoo mogelyk ook West Zeeuwsch, Vlaanderen hierin te laten meedeelen. De 35 ton extra voedsel, waarvan tot nu toe slechts een 50-tal zieken iets ontvingen, zal onder de T-B.C.-patiënten en andere zieken, die extra voedsel noodig hebben, maar hiervoor niet direct in aanmer king komen en aan kinderen, worden uitgereikt. Ook de groente en het fruit, waarvan een hoeveelheid werd ontvan gen. zal op deze wijze worden gedistribueerd; waarschijnlijk in Februari, wanneer het fruit schaarsch is geworden. En zoo verleent deze kleine groep, onder haar leidster. Mrs. Eldon Burke, inderdaad hulp waar dit noodig is- Het is het plan hier zeker een jaar te blijven, opdat men zal gaan begrijpen, wat de nooden en behoeften van de menschen op Walcheren eigen lijk zyn- Het spijt deze Ameri- kan alleen, dat ze geen Hol- landsch spreken, anders had den ze voor Havendorp, en speciaal de kinderen daar, nog schoone plannen. Voorloopig hebben ze de zorg op zich genomen van een 4- jarig jongetje, dat rustig na schooltijd bij zijn Amerlkaan sche vrienden naar binnen stapt en in een hoekje van het huis zijn speelgoed weet te vinden. Zoo leven en werken deze buitenlanders in de gemeen schap van Havendorp, waar ze reeds zooveel vrienden kregen dat hun huls toch nog haas" te klein zou zyn. en trachten daar in alle bescheidenheid tc helpen, en te doen. wat hun hand vindt om te doen! FNUIKEND TEKORT TE VERWACHTEN. De tabakspositie voor Ne derland is zoodanig, dat wel licht in Januari of Februari feen enkele winkelier de ta- aksbon zal kunnen inwisse len. Er is geen voorraad in ons land aanwezig en op de Amerlkaansche markt kan geen tabak worden gekocht, omdat er geen deviezen voor zijn. De industrie, die op veertig procent van haar vooroorlogsche productie werkt, zal nog verder moeten inkrimpen. In verband hiermede wordt thans overwogen om in de nabye toekomst de sigaretten- bon voor dames af te schaf fen, omdat dit een aanzien lijke besparing zou beteeke- nen op het tabaksverbruik. De hopelooze situatie, waar voor het Rijksbureau al sinds een jaar is gewaarschuwd, zal hiermede een feit zijn. Het ziet er niet naar uit. dat nog maatregelen kunnen "wor den genomen om het ergste te voorkomen, want binnen DE 24-SEPTEMBER- STAKING IN DE AMSTERDAM SCHE RAAD In de Amsterdamsche ge meenteraad heeft de heer Steinmetz (K.V.P.) de staking van 24 Sept j.l ter sprake ge bracht en B. en W gevraagd wat deze hebben gedaan t.a-v. die eden van het gemeente- personeei die vrijwillig aan de- staking deelnamen. Spr. meende, dat inderdaad een straf moet volgen, maar dat ditmaal „uit medelijden met de stumpers, die zich voor het communistische karretje heb ben laten spannen" nog zou kunnen worden volstaan met een berisping. Ook de heer Gortzak (C.P. N.) interpelleerde B. en W. over deze kwestie en noem de het optreden van B. en W. die reeds over de mogelijk heid van straf hebben gespro ken, een aantasting van de democratische rechten van het gemeentepersoneel. Wethouder Franke (P.v.d. A.) deelde mede, dat het ambtenaren- en werklieden reglement werd toegepast voor zoover de loonafhouding voor deze dag ongeoorloofd ver zuim betreft. De meerderheid van B. en W. is voornemens het gemeentepersoneel ken baar te maken, dat het col lege deze staking ernstig af keurt. Een motie van den heer Steinmetz ter goedkeuring van het beleid van B. en \V. werd met de stemmen van de communisten tegen aange nomen. Een communistische motie, welke B. en W. zou uitnoodigen geen enkele strafmaatregel toe te passen, werd met dezelfde stemmen verhouding verworpen. 'enkele weken is de tabaks voorraad, die in Amerika aan de markt wordt gebracht, verkocht. Dan zal ons land alleen kunnen koopen tegen prijzen, die twintig tot veer tig procent hooger liggen. De handel immers kent precies de behoeften der verschillen de landen. Als Nederland nu niet koopt, redeneert men, komt het wel over een paar maanden. De speculatie kan koopen zonder risico, want er is over de heele wereld een tekort. GEEN DEVIEZEN. Maar Nederland koopt op dit oogenblik niet, want er zijn geen deviezen beschik baar en de regeering wenscht van een credlet, dat aangebo den is om tabak te koopen geen gebruik te maken. Bo vendien is de oude oogst to taal verkocht en de nieuwe oogst komt pas in Juli aan de markt. Van Januari tot diep in de zomer van '47 komt Neder land dus voor een fnuikend tekort aan tabak te staan, TERUG NAAR RHODESIA. Om het tabakstekort voor 1946 weg te werken heeft men nog zooveel mogelyk oude tabaksvoorraden in. Amerika gekocht. Dat waren restanten die de industrie niet beliefde, maar Nederland heeft ze genomen om die te verwerken met bete. 2 tabak ken van de nieuwe oogst. Nu de goede tabak uitblrjft zal de industrie geen kans heb ben een eenigszins behoorlijke sigaret te fabriceeren, die op merk kan worden verkocht. We vallen dus weer terug op de eenheidssigaret, de Rho desia of de Superbe. ZWARTE HANDEL PROFITEERT. De kans om het leger van zwarte handelaren in tabak, dat op het oogenblik 150 000 man sterk...is, te „demobili- seeren" is door deze gang van zaken verkeken. Protes- teerende winkeliers hebben geraamd, dat maandelijks 50 millioea - sigaretten door zee varenden clandestien worden geïmporteerd. Zouden deze 2millioen pakjes tegen zestig cents per stuk worden verkocht met banderolle, dan ontving de fiscus ruim tien millioen per jaar aan belas ting. Het plan om een hoeveel heid sigaretten op een offi- cieele zwarte markt te ver- koopen is reeds geopperd, doch het gevaar bestaat, dat ie smokkelhandel prompt zal antwoorden met een prijsver laging, die de officieele zwar te markt uitschakelt. De 10-000 gepasseerd. Van het volgens het bouwplan 1946 toegewe zen aantal woningen, waren op 12 October 10.168 stuks in aanbouw of gegund. CULTUREELE SAMEN. WERKING BELGIË— NEDERLAND. De gemengde technische com missie voor de uitvoering van het Belgiscli-Nederlandsche cui- tureele verdrag is ten aanzien van de uitvoering van het Groot Nederiandsche woordenboek tot overeenstemming gekomen. De commissie heeft voorts be sloten de uitvoer van Belgische boeken naar Nederland zooveel mogelijk te bevorderen, hoewel men van meening is, dat de Belgische zwarte markt hierbij een ernstige belemmering vormt. Met het oog op een doeltref fende organisatie van tentoon stellingen en andere cultureeie manifestaties werd een artistie ke sub-commissie ingesteld. Overeengekomen wex*d in de tweede helft van 1947 een Ru bens-tentoonstelling in Neder land te houden en in België 'n expositie van werken van Breit- ner. Door de commissie werd de beslissing genomen, dat België en Nederland in geval van vraagstukken van artistieke be- teekenis gezamenlijk by de U.N.O. zullen optreden. Tenslotte stelde de commissie vast dat het fonds van de stich ting in aanmerking komt tot 't verleenen van ondersteuning aan het initiatief inzake weten- schappelyke onderzoekingen in België en in Nederland. TRUCK TEGEN BOOM GEBOTST. Op de straatweg Hengelo Borne is de 50-jarige chauf feur G. W. Eibers en uit Til burg met een zware truck met trailer tegen een boom gebotst. De truck werd totaal vernield, terwijl de bestuurder eenige minuten na de botsing overleed. De luchtvaartplannen van de Mij. Nederland. GOEDKOOPER DAN PER BOOT. De heer A F. Bronsing, directeur van de stoomvaart maatschappij Nederland, heeft op een vergadering van het Koninklijk instituut voor inge nieurs, afd- „Verkeer en Ver keerstechniek" een voordracht gehouden over het onderwerp „Waar zee- en luchtmacht elkander raken" Spr begon met er op te wij zen dat de maatschappy zich reeds tong heeft bezig gehou den met luchtvervoer. De oor log maakte een practische uit voering van deze plannen on- mogelyk- Deze bood echter wel gelegenheid om de plan nen te bestudeeren en de vrachtprijzen die hiervoor be rekend moeten worden Het zal noodzakelyk zijn de prijzen voor het luchtvervoer naar Indonesië goedkooper te ma ken dan een reis eerste klas se per boot. De maatschappij zal voorlopig niet tot de bouw van een groot schïo overgaan, daar dit niet rendabel Is te maken. OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP SCHAKEN. Naar A.N.P,-sport ver neemt, heeft de internationale Schaakfederatie (F.I.D.E.) zich teruggetrokken "van de organisatie van de wedstrijd, waaraan de titel van wereld kampioen zou worden verbon den. Op het congres van de F. I.D.E. was besloten om de wedstrijd in 1947 in Neder land te doen plaats vinden. Thans wordt vernomen dat de Amerikanen zich niet in alle opzichten met het plan kunnen vereenigen. O.m. wil de men nog een voorwed strijd organïseeren teneinde de schakers aan te wijzen die recht zouden hebben op het deelnemen aan het tournooi. De situatie is thans zoo, dat de zes aangewezen spe lers, t.w. dr. Euwe, de Russen Botwinnlk, Keres en Smyslov en de Amerikanen Reshevsky en Fine offilerling zullen moeten uitmaken, hoe de match zal moeten worden 30- 'organiseerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5