De avonturen van Ted Bolt Ccnle DELFIA-BIKS strandhuisje, tandzeep. jo fibbe, BOERDERIJ D Ak keukenfornuis. kinderwagen. HET IS MAAR EEN WEET!! bontmantel bokkenwagen, bruidssluier. regulateurklok. 12.000 vrouwen wach ten op naturalisatie. (Van onzen parlementairen redacteur.) Twaalf duizend Duitsche vrouwen, die tijdens de oor log met Nederlanders ge trouwd zijn en aan wie het aldus automatisch verkregen Nederlandschap door het te Londen uitgevaardigd Kon. Besluit is ontnomen, wachten op naturalisatie. Sommigen zelfs nog op toelating in ons land. De regeering meent echter, dat naturalisatie niet zoo veel haast heeft. Op het oogenblik wordt on derzocht of deze vrouwen voor zoover dit nog niet is ge schied, kunnen worden toege laten. Mettertijd zal voor na turalisatie van deze bijzondere categorie een aparte proce dure worden gevolgd. Zou men dat niet doen dan zou men alleen hiervoor reeds zes honderd wetsontwerpen moe ten indienen, daar naturali- satiewetten normaliter voor 20 personen gelden. Deze feiten deelde H. J. van Maarseveen, minister van justitie, mede in de Eerste Kamer b(j de behandeling van 'n naturalisatie-wetsontwerp, dat prof mr. A. N. Molenaar (P.v.a.A.)'aanleiding had gege ven een waarschuwend woord te doen hooren. Met betrek king tot de vrouwen der aan vragers zeide prof. Molenaar, dat het zaak is niet alleen t.a.v. de aanvragers te onder zoeken of zij 't Nederlander schap waardig zfln, maar dit onderzoek ook uit te strek ken tot de gezinsleden. De minister stelde den heer Molenaar gerust. Dit gebeurt alreeds. Het wetsontwerp werd z.h. s. aangenomen. Het Invasie-voorschot. De minister van O., K. en W. heeft op de vragen van het Eerste Kamerlid van Velt- hoven, betreffende de uitbe taling van het z.g. invasie- voorschot aan hen, die in het tijdvak van Sept. 1944 tot Oct. 1945 op pensioen zijn ge steld of naar een overheids- betrekking overgingen en aan de nabestaanden van hen, die in die periode zijn overleden, geantwoord, dat dit invasie- voorschot aan onderwijzers als een gunst moet worden beschouwd én uitsluitend uit betaald zal worden aan hen, die op 15 Oct. 1945 nog bij het L.O. werkzaam waren. De uitbetaling van de in vasie-voorschotten gaat in middels volgens de bestaande regelen voort. Nieuws In een notedop Woensdagmorgen heeft1 Z. K. H. Prins Bernhard ge heel onofficieel een bezoek ge bracht aan de „Willem Ba ren dsz". In de loop van de laatste maanden is door Nederland een veertigtal Llbertyschepen en andere surplus-vaartutg^.i van de Ver. Staten aange kocht- Woensdagochtend werd aan de voet van het loodsen- monument aan de Zeedijk te Delfzfll het feit herdacht, dat, 25 jaar geleden de loodsschoe- ner Eems II met man eu muis verging. Belooningen van 25000 mark en 6000 sigaretten zyn in het vooruitzicht gesteld voor aanwijzingen, die zullen leiden tot de arrestatie van de personen, verantwoordelijk voor de bomaanslagen, die vorige week te Stuttgart zijn gepleegd, Kurt Daluege, de voor malige protector van Bohe- men en Moravië, is kort na dat hij tot de dood door de strop veroordeeld was, te rechtgesteld. Daar Rusland geen enkel antwoord heeft gegeven op de invitatie, zich aan te slui ten bij de F.I.F.A., heeft het F.I.F.A.-bestuur te Zurich in vergadering bijeei, verklaard Rusland uit te sluiten van deelneming aan het continen tale voetbal. z. v. A. van Muijlwtfk en H. Kooyman; Dlna S., d. v. Ch. Francke en N. Kleinepler; Joost W. Ph., z. v. M. Groene- veld en M. Phllipse; Elsje Ch., d. v. J. A. Drcst en L. G. C. Wielema; Adriaan J., z. v. M. D. Walraven en E. C. den Boeft. Overleden: P. Jooase, 1 m., z. v. J. Joosse en J. Geldof; J. C. de Klerk, 15 J. z. v. A. de Klerk en A. van Kleven; J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg, 61 j. geh. met A. B. Ockerse. Gehuwd: M. Vinke, 28 j. en M. A. E. Sohonis. 23 j.; J. F Harting, 25 j. en S. Lievense, J S. de Noojjer, 33 j. en Ondertrouwd: M. Stols. 30 i J. Pieters, 29 j.; G. de Waard, 24 j. en N. Le Due, 25 j. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Geboren: Maatje J. P. d. v. C. de Klerk en M. L. Wille- boordse; Jan M., z. v. J. B. A. van Boven en J. P. Vente- vogel; Emma C., d. v. C. P. A. de Graaf en M. M. de Rechter; Willem M. C., z. v. W. van Baaien en W. C. Goeman; Arie DRANKWET. B. en W. van Vlissingen; Gelet op art. 45 der Drank wet; doen te weten, dat bH hen is ingekomen een verzoek van Pieter Willem Marys, wonende te Vlissingen, om verlof tot de verkoop van zwak-alcciho- lische drank in het klein (ver lof A) voor de beneden-locali- teit van het perceel Palingstr, éat vanaf heden gedurende twee weken tegen het verlee- nen van het gevraagde verlof schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij. B. en W. voornoemd. Vlissingeu, 21 Oct. 1940. Officieele publicaties ONTEIGENING. De Burgem. van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat op 2 Oct. 1946 door hem van het College van Alg. Commiss. voor de Wederop bouw te 's-Gravenhage over eenkomstig art. 13 van het K. B. van 7 Mei 1945 (Staats blad F 67) de aanzegging ls ontvangen dat dit College is overgegaan tot onteigening t.n.v. de gemeente Vlissingen en t.b.v. de wederopbouw van alle perceelen, gelegen aan de Noordzijde van de A. De kenstraat tusschen de Schel- destr. en de van Dishoeckstr.; dat de eigendom van voor melde perceelen grond aan de femeente is overgegaan op October j.l.; dat voormelde aanzeggl w. benevens een daarbij behoo- rende lijst en teekening, gedu rende een termijn van 14 da gen, ingaande 28 Oct. a.s. ter gemeentesecretarie (2 e afd.) kosteloos voor een ieder ter inzage zijn gelegd. BÊURSOVERZICHT. ONREGELMATIGE KOERSONTWIKKELING. Beleggingsmarkt stil. De effectenbeurs te Amster dam had Donderdag een uiterst stil voorkomen. De koersont wikkeling was te eenen male onregelmatig. Voor Kon. werd beginbeurs een koers geadvi seerd van 336 a 340, waarna de pr(js Iets hooger werd gesteld en bij het slot bleek dat Kon tegen 343 waren afgedaan of ruim 6 punten hooger. De ln- dustrieelen waren verdeeld Philips lag een paar punten la ger. De scheepvaarfaandeelen waren kalm. Ook hier was de koersontplcoiing verdeeld. De bankaandeelen waren prijshou dend. De leidende tabaksaan- deelen waren alle een paar >unten beter. Amsterdam rub ier was een'kleinigheid lager. H.V.A. kwamen wat lager te liggen. De beleggingsmarkt was stil. De Neaerlandsche staatspapieren waren vrijwel onveranderd. De 3 Indische leeningen gingen echter op nieuw achteruit. Gem. en Prov. leeningen bleven door elkander genomen op peil. De meeste 3V2 pandbrieven golden om streeks pari. Prolongate 214 Marktberichten COOP. VEILINGSVER. „WALCHEREN" W.A. TE MIDDELBURG. Groenten: Andijvie 320 ct., Boonen: dubb. Princ. 53-73 ct., Snijboonen 73138 ct., Saxa 7377 ct., Pronkboonen 92 ct., Spruiten 4082 ct., Postelein 3939 ct., Uien 8 11 ctSpinazie 527 ct., Roode" kool 1117 ct. Savoye kool 317 ct., Boerekool 5 7 ct., Witte kool 3—6 ct., Koolrapen 611 ct., Prei 12 19 ct., Veldsla 19—19 ct., Wit lof I 9599 ct., idem II 17 76 ct., alles per kg. Bospeen 520 ct., Sla I 6 -7 ct., idem II 26 ct., Bloemkool I 2954 ct., Idem n 17—36 ct., idem III 7—15 ct., alles per stuk. Fruit: Tomaten 855 ct., per kg., Netmeloen 2929 ct. per stuk. Scheepvaartberichten Te Vlissingen aangekomen op de 23ste motorschip „In Orde" van Antwerpen. Op de 24ste „Mary" van Antwerpen. Vertrokken van Vlissingen: op de 23ste „Aktgo" naar Londen. Gepasseerd naar Antwer pen op de 23ste „Boskoop" van Amsterdam; „Verba" van Amsterdam; „Zeeland" van Hull; „Zeus" van Londen. Gepasseerd van Antwerpen: ..Libra" naar Dublin; „Tem po" naar Kirkwall; „Triton" naar New Castle. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (V.A.R.A.)7 Ber.; 7,30 Mu ziek by het ontbijt; 8 Ber.; 9 Het Philadelphia Sympho- nie-ork. speelt werken van Rachmaninoff; 10 Morgen wijding; 10,20 Radio-feuille ton: „Dr. Jekyll en Mr. Hyde"; 12 Kon. Militaire 12. Naast de troon ziet Ted nog meer van die oude ke reltjes staan, allen met de zelfde witte baarden. Al leen hebben zij geen hoge hoed. Die schjjnt dus iets heel bijzonder te zijn. „Misschien wel zo Iets als een kroon brj ons", dacht Ted. Onderwijl spreekt de oude Wandy nog steeds tot hem. „Klets maar raak", denkt Ted, „ik versta je toch niet". Maar eigenlijk had hij hem toch maar liever wel verstaan. Want dat die ouwe iets met hem voor had, zooveel oegreep hij er wel van. En dat het niet veel goeds was, kon hij wel uit de toon opmaken. De Wandy hield eindelijk zijn mond. Hij keek Ted strak aan en drukte op een knopje, dat zich op de linkerleuning van ztjn troon bevond. Kapel; 12,35 Dansmuz.; 13,50 Chopin's Pianowerken; 14,30 Sportpraatje; 15,45 Boekbe spreking van werken van Menno ter Braak; 17 Actu aliteiten op kunstgebied; 18 Ber.; 19 Cone.; Trio Van de PasVan de VegtVan Is- terdael; 20 Ber.; 20.20 En nuOké; 22 Luisterspel: „Jane Eyre"; 22,30 Ram blers; 23 Ber.; 23,30—24 Nachtvoorstelling. Hilversum II (K.R.O.): 7 Ber.; 7,45 Gram.; 9,05 Pluk de dag; 9.50 Werken van den Amerikaanschen compo nist Harold Macdonald; 10,45 Voordracht: 11 „De Zonne bloem"; 12,03 Pianorecital 13 Ber.; 14 De band van de week; 16 Kamermuziekpro gramma; 17.15 Jonge Kunste naars stellen zich voor; 18,15 Journalistiek weekoverzicht; 19 Ber.; 39,30 „Buffalo Bill"; 20 Ber.; 20,15 „Wie weet hoe deze plaat heet"; 22 Ber.; 23,2524 Planoconc. Weerbericht LICHTE VORST. Weersverwachting, medege deeld door het KN.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdagavond Overdag zonnig weer met ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren- Zwakke tot matige wind tusschen O. en z.-o. HOOG- EN LAAGWATER. Za erdag is het hoog water om 2.36 en 14.44, resp. 2.20 en 2.14 NAP. Laag water om 8.53 en 21.21, resp. 2.06 en 2.20 NAP. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 7.22 en gaat onder om 17.25. De maan komt op om 8.47 en gaat onder om 18. door Udo van Ewoud. 22 Er werd gebrldget en ieder deed dat op zijn eigen wyze: tante Door consciëntieus, zoo als in alles, wat ze aanpakte, de notaris voorzichtig zich in spannend geen fout te maken en daardoor de toorn van zijn partner op te wekken, maar met weinig innerlijke ambitie; mr. van Everdingen luidruch tig en met veel bravour drie sans biedend, waar hij met één klaver had moeten vol staan en Tine fanatiek, vol innerlijke, zoowel als uiterlijke overgave, welke zich manifes teerde in een volkomen im muniteit voor haar geheele omgeving en in haar smalle, bloedlooze lippen, welke ze zoo atflf op elkaar perste, dat den ouden heer Bijvanck een ril ling over de rug liep. Stien, kijk niet zoo lee- rjk! verzocht van Everdingen- iie al volle vijf minuten zat te wachten tot zijn vrouw einde lijk zou hebben besloten, wat ze op zijn kleine schoppen bij zou gooien. Een vernietigende blik over de rand van haar kaarten was het eenige antwoord; haa~ mond scheen nog smaller te worden. Eindelijk bepaalde ze haar keus op schoppen tien. Tante Door, die met haar gewone scherpzinnigheid uit het lange talmen van nJcht Tine allang haar conclusie had getrokken, sneed met schop penvrouw en de notaris be ^loot de ronde met een magere twee. yn:i m .T.IHTnV. in een oud hart Maar meneer Bijvanck, waarom gooit u uw aas niet? Het klonk zoo bitter verwij tend. dat de oude heer bijna ineen kromp. Het spijt me, mevrouw tje, maarehet aas zit waarschijnlijk "ergens an ders. Ik ik zou u graag van dienst zijn geweest, maar Ghut, ik was er toch al z'n leven van overtuigd, dat u het aas had dat kon haast niet anders vandaar natuurlijk, dat ik die tien gooi! En daarop elders een ob ject zoekend om haar onge motiveerde ontstemming te spuien: Hemel, Bas- jij leidt me ook altijd af met je vervelen de opmerkingen nu ls het natuurlijk een verloren spel! Ik? Nee nou zaï ik 't ;edaan hebben! O. onredelijk- leid, uw naam is vrouw. Vraag het Door maar eens die weet er, geloof ik, wel meer van! Jullie moet niet zooveel praten, adviseerde deze- Je aandacht bij het spel- Concen tratie is een eerste eisch bij alles, wat je doet! Gedrieën namen zij, zonder verder protest, deze welge meende raad ter harte, hetgeen evenwel niet kon beletten, dat tante Door en partner vier ups haalden. De oorzaak van deze eclatante overwinning kon bezwaarlijk worden ge zocht in de ongelukkige om standigheid, dat de notaris schoppen aas niet had ge gooid, maar Tine zag het nu eenmaal zoo en ze liet het zich niet ontnemen, daarop nog'-even de aandacht te ves tigen. Jammer van die vergis sing van u, mijnheer Bijvanck; anders zou het heel anders zijn geloopen. (Wordt vervolgd.) Met groote blijdschap geven wij kennir ven du geboorte van ons Dochtertje cn Zusje MACHALINA TANNY. J. POELMAN. A. POELMAN- VAN SABBEN en Kinderen. 's-Heer Arendskerke, 23 October 1943. Eindeweg F 69 Door Gods goedheid werden w\j verbind met de gebóorte van een Dochter ADRIAN A OORN-LIA. J. M. DE HOOG. A. DE HOOG DEKKER Middelburg, 24 October 1946. Korte Delft 41. Op Zondag 27 Oct a.s. ver loven zich: ANNY BEAUFORT en DINGENIS NIESTHOVEN. Middelburg. Rozenstraat 8. Karelsgang 18. JAN BUIDIN en NELLY DE JONGE hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben te Kruinin- gen op Donderdag 7 Novem ber a.s. Huwelijksinzegening door dei Weleerw. Heer Ds. J. Morter in de Ned. Herv. Kerk te Krui. ningen. ©op' >urg, Oudestad 12. Kruiningen, Burgem, Elenbaasstraat 27. Toekomstig adres: Brouwerijstraat S5d, Oostburg. Maandag 28 Oct. hoopt onze beste Vriend J CORNELIS MEULENBERG, j zijn 30ste verjaardag te herdenken. Dat hij nog lang ge ik spaard mag blijven, is de wensch van EENIGE VRIENDEN. Kattendijke, .25 Oct. 1946. Mede namens wederzijdsche Ouders, zeggen wij hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. S. FRANCKE. N. FRANCKE—BOONE. St. Laurens, Oct. 1946. Kerklaan A 63e Voor de vele blijken van be. langstelling ons betoond bij onze 50-jarige Ecntveieem- ging, betuigen wij, mede na mens onze Kinderen onze hartelijke dank. In brjzondei aan de buurtbewoners alsook aan het schildersbedrijf. J. PETERS. C. P. PETERS— ARNOLDUS. Vlissingen, October 1946. Margrietenlaan 40. Voor de vele blijken van be langstelling bij ons 40-jarig jubileum ontvangen, zeggen wij onze hartelijke dank. C. D. IN DEN BOSCH. M. M. IN DEN BOSCH- DE NOOD Vlissingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr_ 76. Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen bij ons 55-jarig huwelijksfeest, zeggen wij hartelijk dank. IZ. VAN BOVEN. J. VAN BOVEN— HOUTEKAMER. Wolphaartsdijk, Oct. 1946. Hiermede betuig ik mijn har telijke dank voc. de vele felici taties op mi' 80ste geboorte dag ontvangen. H. MINN AARD. Wolphaartsdijk, October 1946. KOOPT DAAROM de allerbeste kwaliteit met Delf ia qrondnoten KOEK af MEEL C A l_ V -DE t_ F f 669 ATTENTIE Hebt u nog eenig huisraad e.a. goederen te koop? Zolder en kelderopruimingen? G.roote- en kleine hoeveelheid Even- tueele gekochte goederen wor den zonder kosten en zonder beschadiging van uw andere eigendommen weggehaald. FR. HOORNICK, Noodwoning: Achtersingel 72, Middelburg. Te koop MANGELS k f 10.— per 1000 K.G. H. AARNOUTSE, Zwanen- burgsche weg, Koudekerke. Te koop: Tafels, spiegels, ligstoel, lampen, schilderijen, gas fornuis, grasmachine, enz. Te bevragen: v. d. Spieghel- straat 33, Vlissingen. Te koop z.g.a.n. Winterjas. Leeftijd 13—14 j. Cruyslaan 4, Vlissingen. Voor de groote belangstel ling ondervonden op mhn 90- ste geboortedag, zoowel van hier als van elders, zeg ik mede namens mijn vrouw en kinde ren hartelijk dank, S. WISSE. „Randduin", Oostkapelle. Te koop flink zeer geschikt voor directiekeet of iets dergelijks. Bonedykestr. 124, Vlissingen. Stoomtram-Maatschappij Breskens Maldeghem N.V. Gevestigd te Breskens. De Jaariyksche Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders zal worden gehouden cp Dinsdag 12 iNovember 1946, 14.30 uur, in otel „De Burg" te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekehing over 1945 en de verklaringen als bedoeld tn tikel 42 van het v/etboek van Koophandel, liggen vanaf 1 November 1946 voor aandeel houders ter visie op de kanto ren van de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. te Am sterdam en Middelburg, De Twentsche Bank N.V. te Mid delburg en van de Maatschappy te Bresken s, bij welke kah- toren op uiterlijk Vrijdag 8 November 1946 aandeelen te gen regu gedeponeerd moeten worden om stemgerechtigd te zijn. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Breskens, 25 Octob-r 1946 Wie ruilt mijn nieuw Eng. Damesrijwiel m. b. voor compl. Heerenrywiel of 4 nieuwe ban den, en mijn nw. D.schoenen, m. 39 en H.schoenen, m. 44 en gr maat Kiuderledikant en nw. Colbertjasje voor een Haard stoel m. kussens en een 2-pers. spiraal. Noordweg A 101, St. Laurens. Wie ruilt myn 2 z.g.aji. Bui tenbanden^ 28 x 1,75, voor 2 i.g.st.z. Buitenbanden, 28 x 172 Appels! Arnemuiden. elstr. A 68g, (voor), Wie ruilt m(jn Divanbank, Kapstok (eiken), Libertystoei en 2 Stroomatrassen voor HaartL ook te koop; een electr. Kacheltje, 220 V. voor 120 V Brieven letter V 9, Bur. P.Z. C., Vlissingen. U kan zich nog wel herinneren ERASMIC TANDZKLP, nu dat kunnen wij nog niet verkopen, maar wij brengen een aluminium doosje tand- zeep, zoo fijn van kwaliteit en smaak, dat het tandenpoetsen een genot is, en de prijs, slechts 25 ct. Wij hebben, hierin be perkte voorraad. Vlissingen Middelburg. Te koop gevraagd voor belegging van „vrij geld" B van 30—60 H.A. Indien gebouwen verwoest zijn, geen bezwaar, kooper wil direct nieuw bouwen. Eigenaar-verkooper kan pachter blijven. Netto rente 2 Brieven aan: P. WONDERGEM, „De Haverwelde", Kruiningen. Inboedel verkooping. NOTARISHUIS MIDDELBURG, op Dinsdag 5 November a.s. waaronder Aquarel van Schütz en diverse moderne schilder stukken van de meesters Heijse, Drabbe en Kimpe. Nader te adverteeren. Nette goederen kunnen nog worden ingebracht, op te geven bij den veillngs- meester W. H. BAL, Kromme- weele 6. Middelburg Notaris VAN DER HARST. J Verkrijgbaar BORSTELWERK voor gedupeerden Schade- en stamkaart meebrengen H.H. Kruisnetvisschers Wij leveren u een kruisnet uit voorraad in de maten IV* x li,i M.; 1% x 1^ M.; 2 x 2 M.; 214 x 2% M., 2% x 2% M.; 3 x 3 M en 8 ft x M., en verder op aanvrage Ook kunnen wij u leveren prima tweedehan'-ch Dames- en Heerenry wielen. Niet van nieuw te onderschelden. Beleefd aanbevelend, JACOB DE WEE Kzn. /ersei e's rijwielhuis en reparatie-inrichting, Yerseke. DAMEN-Drogisterij K, Noordstr. 44, Middelburg, WIE RUILT mijn br. Mantel tje m. Hoedje, lft. 3 tot 5 j.. v. a. v.o Burgerkleeren No. 54, Aagtekerke. Te koop JONGE SPANIEL (10 weken). Adres: Langevie- le 43, Middelburg. Te koop een i.g.s.z. Badhuisstraat 9 bov., Vlissin gen. Te koop gevraagd een be hoorlijke VULKACHEL. VAN HOOFF'S Aannemersbe drijf, Koudekerkscheweg O. 1, Vlissingen. Te pachten gevraag? Bouw- en Welland rond Middelburg of Schellag Brieven no. 1102, Bureau P.Z C., Middelburg. Te koop: d. bl. Meisjesmantel. Lft. plm, 16 j Te bevragen na 7 uur n.m., J GEIJSELS, Sin gel 87 b, Vlissingen. Te koop gevraagd een Moet in prima staat zijn. Sin gelstraat 55, Middelburg, Te koop een WInterdamesmantel, m. 40. Badhulsstr. 60 bov., J lissingen. EEN NETTE WASCH gevraagd aan huts. Te koop een jonge gekruiste Herdershond. Brieven lett. S 7, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Te koop: Kinderwagen, Kin- derledikanj, Kookplaatje, 220 v. Ruilen: 1 pr. Jongenssch., m. 35 voor m. 37 of m. 27. Adres: Paul Krugerstraat 62, Vlissin gen. Te koop: Boerlnnestrikken. Adres: TAAL, Noordweg 11-. Middelbur Amateur-tabakstelers In de Prov. Zeeland. Door onze meer dan 25-jarige ervaring raden wij U ten zeer ste aan: laat Uw Tabak een goed fermentatie-proces onder gaan om deze dan als prima Shag-, Rook- of Pruimtabak terug te ontvangen. Velen Uwer gaven reeds gehoor aan onze oproep om zonder voorafgaand bericht of bespreking deze te doen inzenden U behoeft alleen zorg te dragen daj alles goed droog en ge bost is. Allee geschiedt volgens Rijks voorschrift. Kostprijs 3.80 per Kilo. V J Aanbevelend, JAC. HUBREGTSE, Grosslerderij „De Tabakspeclallst", NADOKSTWEG B. 119ra MIDDELBURG Te koop (veulen). Ver!: Quakkelaarstr. 62, Vlissinge" Te koop wegens plaatsgebrek een pracht geschikt voor één en twee span. Vrouwenstraat 12, Vlis singen Te koop een nieuwe lange Te bevr.: Si gelstr. 24, Mid delburg. Te koop: Winkeltoonbank, compleet, vóóroorlogpche con •"•r.rt'e. Te bevrag-n: .s -i - 30 ben., Vlissingen. Te koop, een lap stof voor Heerencostuum Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg Te koop: 1 Auto-dynamo, 6 volt; 1 Fietslamp, compleet, 6 Volt; 1 Fietslamp, 4 Volt. Te bevragen na 6 uur. Hout tuinen 40, Middelburg. Te koop aangeboden een HERDER, 8 mnd. oud Zi elijk e: goed voor kinderen. Kleur donker. Vlissingschestr. B 327, Koude kerke. Iederen Portefeuilles. §j Wij kunnen u een aardige M collectie portefeuilles aan- H bieden in verschillende n jH or ijzen n.m. n 1 4.10, 5.65, f 6.00, 6.95. g f 7.20, f 7.50 enz. tot f 15 75. H Voor lederwaren kjjkt u dan eerst even bij „BYOU". 1 Wy verwachten binnen- kort een zending lederen f| reisétui's met inhoud. „BYOU", 1 KORTE DELFT 44, H MIDDELBURG. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiol Te koop: een nieuwe gepo lijst koperen Kapstok, een elec tro gelijkstroommotor met in- febouwd vliegwiel, 220 V, *4 .K.; een oud model Baby. weegschaal, iets defect. Van Dishoeekstraat 81, Vlissingen, tusschen 67 uur. Te koop een Adres: Kanaalstr. 35, Oost- Souburg. Te koop een KRUISSNARIGE PIANO. P. LUCASSE, A 124, Hoede- ltenskerke. Te koop H. Kleeding, kleine m., tusschen P en 12. Molenstraat 2, Mid iel burg. Te koop i.g.st.z. KINDERWAGEN, 40. Te zien na 7 d. 's av, K'nderdijk 38 2 x b., Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3