De Zeeuwen-Dosko voorioopig beslissend voor de eerste plaats UIT DE PROVINCIE Leiding van autodump gearresteerd of ontslagen LAATSTE NIEUWS. Wat zal dc havenverbctering gaan kosten? Walcheren Zuid-Beveland LEZERS SCHRIJVEN Vllssingen krijgt het moeilijk tegen B.V.V. Ie Klasse. RKTVVNO AD, BW— Vlissingen, Baronie DNL— Helmond, Helmondia—Longa, VW—NAC. In Tilburg verwachten we niet direct een klinkende zege voor NO AD, te meer waar hét plaatselijk karakter hier een rol speelt. De leiders kunnen zich in ie^er geval nog wel aan de kop handhaven hoewel BW vrij keker op de voet zal blijven volgen door eer. te ver wachten overwinning op de rood witte Vlissingers. De twee laagstgeplftatsten komen in Breda samen en Baronie moet deze wedstrijd In haar voordeel beslissen om niet al te vast op de onderste plaats te worden gedrukt. Longa en NAC gaan geen gemakkelijke uitstapjes tegemoet, doch het feit, dat puntenverlies hen voorioopig flink achterop zou brengen, doen een felle strijd verwachten met de beste pa pieren voor do bezoekers. 2e Klasse A. De Zeeuwen-^Dósko, Mid- deibürg—Goes, Hero—BBC, TSC—Internos, Alliance— Brèsken.3, Biervliet—Terneu- zen. In Vlissingen wordt een wedstrijd van formaat ge speeld nu de twee ploegen met dê minste verllespunten eikaar het leven zuur gaan maken. Dosko heeft In haar uitwed strijden weliswaar geen da verende successen geboekt maar de onverwacht groote nederlaag van De Zeeuwen te gen TSC ligt nog te versch in het geheugen om voetstoots éen thuisclub-overwinning te kunnen venvachten. Goes moet in Middelburg kunnen winnen en ook RBC iS ver plicht de volle winst mee te nemen. Alliance zal voor Breskens wel te sterk biyken, Weet Biervliet Ook tegen Ter neuzen geen puntje te be machtigen, dah gaat het duister uitzien, 3e Klasse E. RobUrZeelandia, MOC Burgh RKFC—Yerseke, SteenbergenOdio, RCSEM M. Zeelandia kan zeker weer een flinke stap vooruit doen door Robur te kloppen ter wijl MOC Voor Burgh wel geen genade zal kennen. Yer- seke heeft wellicht de smaak te pakken met RKFC als wil lig slachtoffer. maar het zal Odio niet gemakkelgk vallen er zonder kleerscheuren af te komen ln Steenbergen in welk geval RCS, dat van EMM moet kunnen winnen, er zyde bij zou spinnen, getuige de stand: RCS 6 6 0 0 22—4 12 ODIO 5 5 0 0 25—6 10 MOC 6 4 11 18—7 9 Steenbergen 6 3 0 3 1414 6 Zierikzee 5 2 12 10—9 5 Zeelandia 4 2 0 2 10—8 4 Burgh 5 2 0 3 10—22 4 Yerseke 4 10 3 14—14 2 RKFC 5 1 0 4 5—15 2 EMM 5 1 0 4 3—20 2 Robur 5 0 0 5 6—18 0 3e Klasse F. Steen—Cl Inge, Oostburg— Schoondijke, Sluiskil—Axel, IJzendijkeHulst, Aardenburg -i-Hontenisse, Hoofdplaat Corn. Boys. Steen krggt gelegenheid de belde Jeidende ploegen weer in gel\jke positie te plaatsen waar toe een overwinning op de concurrent Clinge noodig ls. Gemakkelijk zal het zeker niet faan. Oostburg kan zich wat ichter bij de leiders voegen terwij! Sluiskil en Axel moe ten uitmaken wie voorioopig nog een woordje mag mee spreken. IJzendijke en Aarden burg hebben slechts minieme kans de hatelijke nul in de ranglijst weg te werken, ter- wrjl Hoofdplaat wellicht ook een deel der winst in het Westen kan houden. De stand ls hier: 6 6 6 0 20—7 12 6 5 0 1 20—10 10 Clinge Steen Sluiskil Axel Oostburg Corn. Boys Hulst Hoofdplaat Hóntènisse 7 voor schoenen. Zy, wier stamkaartnummer eindigt op een 7, komen In November in aanmerking voor een «choenenbon, voor- «oover zij nog geen schoenen bon ontvingen. De bonnen zul len op een nader te bepalen datum In de tweede helft van November door de plaatselijke distributiediensten worden uit gereikt. Boterprijs voorioopig NIET verhoogd. Da in de regeeringsverkla- ring van 4 October j.l aange kondigde vcrlioogbig van 3 maximumprijs voor boter met SO cent per pond zal niet door gaan, zoolang het nog niet mo gelijk is op de bon voor boter desgewenscht margarine te be trekken. Opschorting van bloemdistributie. Als gevolg van de stakingen in de Ver. Stalen is onze voor- raadpositie van tarwe moeilijk geworden. Onze inlandsche tarwe en rogge zal dan ook voor de broodbakker^ moeten worden gebruikt Teneinde in verband met de voorraad de noodige voorzich tigheid te betrachten zal er Ingaande 21 Nov. voorioopig geen bon voor bloem of zelf rijzend bakmeel worden aan gewezen. Ook Koekjes, gebak, biscuit, beschuit, vermicelli e.d- zullen in mindere mate beschikbaar komen. De toewijzingen van tarwe bloem worden voorioopig met *en kwart verminderd. 6 4 1 1 22—14 6 4 0 2 22—8 6 3 2 1 20—18 8 6 3 12 12—11 7 6 3 0 3 16—16 6 2 13 15—16 5 6 2 13 18—19 5 Schooadljke 6 1 0 5 7—22 2 IJzendijke 6 0 0 6 720 0 Aardenburg 6 0 0 6 624 C Ree. 2e klasse E. Dosko 2Steenbergen 2, Goes 2MOC 2, Breskens 2- RCS 2, Terneuzen 2De Zeeuwen 2, Vllssingen 2Mid delburg 2. Dósko 2 zal zich nóg Wel weten te handhaven en ook de Goesenaren starten met goede papleren. RCS kan zich wat opwerken waartoe een overwinning in Ereskens ech ter noodig ls, terwijl van de beide Vliss ploegen dê Zeeu wen het moeilijker zullen heb ben dan de rood witten. De stand is: Dosko 2 6 6 0 0 26—8 12 Goes 2 6 4 0 2 21—10 8 Steenb. 2 6 3 2 19—12 7 RCS 2 5 2 2 1 7—5 Zeeuwen 2 6 3 0 3 1214 6 Vlissingen 2 5 2 1 2 10—7 5 MOC 2 5 2 0 3 7—10 4 Terneuzen 2 5 2 0 3 7—12 4 Middelburg 2 6 1 1 4 6—22 3 Breskens 2 6 0 1 5 9—24 1 RADIO NEDERLAND IN OVERGANGSTIJD. ïn verband met het staken van dê betalingen van de A.V. R.O. wordt van de zode der stichting „Radio Nederland ln Overgangstijd" medegedeeld, dat dé omroepvereenigingen alle vaste artisLen. alle orkes ten en koren, alle hoorspelers en technische installaties van de stichting gratis ter be schikking staan en het bedrag van een half millioen gulden dus alleen voor losse mede werkers behoefde te wórden gebruikt De vordering, welke de A.V.R.O. zegt te hebben op de stichting, is een gevolg van het feit, dat de A.V.R.O- zich niet heeft aangesloten bij de regeling, welke met de andere omroepvereenigingen is getrof fen, omtrent de vergoeding van gezamenlijk gebruik van de studio's. HANDELSVERKEER NEDERLAND DUITSCHLAND. Door de Ned. Mij. voor Nij verheid en Handel ls uit het hoofdbestuur een commissie van drie leden gevormd, waar in zitting hebben de heeren ir. W. H. Boom, prof S. Posthuma en mr. H. F. van Walsum en welke de taak kreeg opgedragen wenschen en gegevens uit het Neder landsche bedrijfsleven te verza melen ten einde met practi- sohe vooratellen te kunnen ko men om de belemmeringen van de handel tusschen Ne derland en Duitschland uit dc weg te ruimen. GEMEENTE-ONTVANGER VERDUISTERDE 20.000. dagen meldde zich iemand bij de Bussumsche poll- tie, die beweerde gemeente ontvanger van Scheemda te zijn en een belangrijk bedrag uit de gemeentekas te hebben ont vreemd. Bij onderzoek in Scheemda bleek, dat B. en W. daar een tekort van 6000.— geconsta teerd hebben, doch dat zij den ontvanger de gelegenheid had den geboden dit tekort aan te zuiveren. Een nader onderzoek wees echter uit, dat het tekort ln werkelijkheid niet minder dan 20.000.— bedroeg. De ge meente-Ontvanger zag geen mogelijkheid dit enorme be drag arm t zuiveren en meld de zi tijdens een familiebe zoek in Bussum bij de politie aldaar aan, die hem aan de po:,f". van Scheemda heef uitgeleverd. Zeeuwen in het Nationale Schaaktournooi te Leiden. Aan het groote nationale schaaktournooi ter gelegenheid van het 50-jarlg bestaan van het Leidsch Schaakgenoot schap, dat morgen in Lelden zal beginnen, zullen ook twee Zeeuwen deelnemen. In een van de zes achtkampen zijn K. Maartense uit Middelburg en Joh. Barendregt uit Nieu- werkerk ingedeeld- Zij zullen de strijd moeten opnemen te gen o.a. de hoofdklassespelers Zitman en Demmendal uit Leiden, Feiten* uit Leeuwar den en de Waal uit Alkmaar. Het nationale tournool, waaraan vrijwel alle kopstuk ken uit Nederl .nd deelnemen zal wat de eerste drie groepen betreft, tevens gelden als vóór-tournooi voor het kam- Zwendel in het Chicago van de Veluwe. De rgkspolltie maakt thans schoon schip in de beruchte autodump op vliegveld „Dee- len" bg Arnhem. Vri^vel alle daar samengebrachte vroegere Canadeesche legervoertuigen zyn thans afgevoerd, zoodat dit Chicago van de Veluwe binnen korten tgd tot het verleden behoort. Tal van schandalen hébben zich hier afgespeeld en nu dé rijkspolitie krachtiger is gaan ingrijpen dan ooit, blijkt, dat zelfs in de hoogste leiding van die dump tal van lieden geslopen zijn met a«sóciale opvattingen Steeds groeit de oogst van achterhaalde gesto len goederen. Tientallen jeeps en vrachtauto's ln alle ge wichtsklassen, tal van luxe legerauto's, ruim 40 complete motorrijwielen en ontelbare binnen- en buitenbanden voor auto's en motorfietaen, onder- deelen en gereedschappen worden binnengebracht. ACHTER SLOT GRENDEL. EN Op enkele uitzonderingen na is ln de laatste dagen de geheele leiding van de Dee- lensche autodump achter slot en grendel gezet, dan wel ontslagen. Zoo is de hoogste chef van Deélen, de algemeen gevolmachtigde van den mi nister van financiën, inspec teur van registratie en do meinen, L. ontslagen op ver moeden van verduistering. Zijn plaatsvervanger de B. is gearresteerd, ook op grond van verduistering. Het onderzoek in deze za ken duurt nog voort, zoodat nog geen definitieve gegevens ter beschikking staan Het staat echter wel vast, 'dat de meesten van deze leidende personen op groote schaal auto's, motoren en ander ma teriaal uit de Deelensche autodump verkwanseld hebben en de knoeierijen met verval- schingen van boeken en fac turen hebben gedekt. Er is thans een niéuwe chef benoemd, terwgl de be wakingsmaatregelen voor de zooveelste scherpt. maal ztfn vér- VERDORVEN Hoe verdorven de sfeer ln i om de Deelensche auto dump is geworden, is wel ge bleken, dat nog dezer dagen bij de dagelgkache controle van de arbeiders, die in deze dump werken, groote hoeveel heden materialen, zoöals autobinnenbanden, moersleu- tels, carburatoren en derge lijke artikelen door de rijks politie in beslag zijn geno men, Ook werden dezer da gen nog twee 3-tons vracht auto's uit de dump gestolen, waarvan er inmiddels al weer één ln Rotterdam kon worden opgespoord. Nieuwe processen legen oorlogsmisdadigers. In het oale van justitie te Neurenberg zullen de volgende maand 23 Duitsche medici wór den berecht wegens misdaden tegen de menechheid. De berechting zal door Ame. rikanen geschieden. Toch kan de militaire gouverneur van de Amerikaansche zone, indien hem zulks dienstig voorkomt, met de commandanten van de andere zönes in overleg treden inzake gezamenlijke proces voering in de toekomst. 's Werelds grootste tinbaggermolen. Maandag zal 's werelds grootste tinbaggermolen, de „Stuyvesant" in de Tampa- baai te Florida te water ge laten worden. Daarna zal men hem verder uitrusten voor een reis van 15 000 mijl over de Stille Oceaan naar de tinmij nen van Eangka en Billton. Het gevaarte ls 80 meter lang en is uitgerust met 148 emmers van 2 ton en heeft 2,000.000 dollar gekost. Men verwacht, dat de „Stuyve sant" in het eerste iaar onge veer 3.000.000 Engelsche pon den tin zal baggeren. - Voor het reizigersver keer tusschen Nederland en Monaco ls geen visum meer vereischt. H.M. de Koningin in België. Donderdagmiddag is H.M. de Koningin te Brussel aangeko men. Op het perron, dat met bloemen was versierd en waar. over een roode looper was uit gelegd, waren versclüllende Belgische en Nederlandsche autoriteiten ter begroeting aan_ wezig, o.a de Prins-Regent, de Ned. ambassadeur te Brussel, mr. B. Ph," van Harinxma thoe Slootcn, majoor baron Lynden en vele anderen. Kort na aankomst van H.M. de Koningin, heeft de Neder landsche ambassadeur te Brus sel, Baron B. H. van Harinxma thoe Slooten ln naam van Hare Majesteit een krans neergelegd op het graf van den onbeken den soldaat Tijdens de senaatszitting van Donderdagmiddag heeft de voorzitter der senaat, Gilion, hulde gebracht aan H.M. de Koningin. Ook de Nederlandsche kolo nie in Brussel leeft met dit be zoek intens mee. Dezer dagen werd op de trappen van de Nederlandsche ambassade te Brussel een groo te krans gevonden. Er was een briefje bij, gericht aan H.M. de Koningin, waarin o.a. stond: „Namens de Nederlandsche ouden van dagen in Brussel, wenschen wij U al het goede toe en hopen wtj, dat Neder land spoedig weer zijn oude luister zal hebben herwonnen." Nog 39.000 politieke verdachten geïnterneerd. Volgens mededeellngen van het Directoraat-Generaal voor bijzondere rechtspleging be vonden zich op 15 Oct. nog ruim 39.000 personen in de interneerlngskampen. Sinds 1 Juli is dus het aantal ge ïnterneerde personen met 20.000 verminderd. Toch be antwoordt deze vermindering niet aan de verwachting, want volgens de regeeringsverkla- ring van 10 Juli zou voor 1 October het aantal politieke delinquenten tot 25.000 zijn teruggebracht. De Minister van Justitie heeft nu de pro- cureuren fiscaal verzocht door tastende maatregelen te men opdat voor 15 Novem- jer a.s. de toestand bereikt zal zijn die de regeering zich ner 1 October had gedacht. In de naaste toekomst zgn dus nog verschillende vrijla tingen te wachten. Het aantal politieke delin quenten dat per 1 Juli in ge- vangenissèn er bleef, in totaal 1250 personen, is niet noe menswaard verminderd, daar dit uitsluitend de zwaarste gevallen zijn. Prins Bernhard In Schotland. Prins Bernhard is Donder dag per vliegtuig te Aberdeen aangekomen voor éen parti culier bezoek. Nader vernemen wij, dat de Prins voor een jachtpartij eenige dagen ln Schotland zal vertoeven. Het ligt ln zijn voornemen Maandag a.s. naar Nederland terug te keeren. Moordenaar van Am. piloot staat terecht. Ttfdens de bezetting kwam een Amerikaansch piloot, die met een parachute uit zgn vliegtuig was gesprongen m de buurt van Emmen neer. Toevallig was daar de land- wachter G. J. Thechsel aan wezig die den piloot eerst de hand drukte en hem daarna met zijn bajonet ln koelen bloede neerstak. Voor het bijzonder gerechts hof te Assen verklaarde hij Donderdag uit noodweer ge handeld te hebben. De advo caat-fiscaal eischte de dood straf. Uitspraak 7 November a.s. Een commentator van radio Moskou heeft de zuive ring in de Amerikaansche zöne van Duitschland een co- medie genoemd, daar „er voor fascisten nog steeds gelegen heid bestaat tot bommen gooien." De algemeene vergadering der V. N. Trygve Lie heeft Donderdag middag de algemeene verga dering der V.N. geopend. Hij stelde opnieuw de zaak Span je aan de orde en verklaarde dat er veel trjdsverspilüng zou worden voorkomen indien de algemeene vergadering richt lijnen ten aanzien van Spanje dat een jaar na de neder laag van Duitschland en Ja pan nog steeds onder een fas- cistisch regime gebukt gaat kon vaststellen, waaraan de afzonderlijke commissies zich kunnen houden De rechtspraak iri Neuren berg beschouwde hy als mo- gelyk uitgangspunt voor een nieuw internationaal recht. Voorts drong hij erop aan tot spoedige overeenstemming over de permanente zetel der V.N. te geraken. Het ligt ln de bedoeling de algemeene debatten tot vier dagen te beperken, waarna de voornaamste commissies met hun besprekingen zullen beginnen. Churchill beantwoord legervraag. Op een bijeenkomst van de Conservatieve partij in Essex heeft Churchill verklaard de bewijzen in handen te hebben omtrent de aanwezigheid van een sterke Russische troepen macht in de Balkanlanden, waarover hij in het Lagerhuis een vraag stelde. Hg ver klaarde tevens dat zijn vraag als ernstige waarschuwing was bedoeld. Churchill dient aanklacht in- Naar ranleiding van passa ges in het boek „Diner op het Witte Huis" heeft Winston Churchill een aanklacht we gens smaad Ingediend tegen Harper Bros, uitgevers te New York en Londen, en tegen den auteur Louis Adamlc. Aan vele leden van het Brltsche parle ment werden exemplaren van het boek toegezonden. Op 10 December 1947 zal de Nobelprijs 1947 wor den uitgereikt. pioenschap van Nederland. De twee eerst geplaatsten uit elke groep zullen in een finale elkaar de eer betwisten een match te spelen tegen dr. ïuuwe. Dr. Euwe zal buiten mededinging in groep I mee spelen. Tot de deelnemers be- hooren o.a. Cortlever, Stum pers, Prins, van Scheitlnga, Vinken, Kramer, Graaf van den Bosch en C. Orbaan, die beiden vroeger in Middelburg hebben gewoond, ir. v, Stee nis, Sandifort, van Does burgh enz. Het tournooi zal acht dagen duren en gehouden worden in de historische Burchtzaal. Wethoudêrssalarlssen in Zeeland. In verschillende gemeente raden is de laatste tgd de kwestie van de wethouders- salarissen aan de orde geweest, zulks naar aauieiding van eên voorstel van Gêd. Staten. De regeling, wélke dit college voor de belconing der wethouders hebben ontworpen, luidt als volgt: Voor Middelburg 2300. Vlissingen 2300, Goes 1250, Térneuzen 1250, Zierikzee 900 per jaar. Voor de overige gemeenten: 1 t.m. 500 Inwoners f 75, 501 t.m. 1000 100, 1001 tm. 1500 125. 1501 t.m. 2000 150. 1001 t.m. 3000 200, 3001 t.m 4000 250, 4001 tm, 500Ó 300 en meer dan 6000 350 per jaar» ZUIVERING- Door de Centrale Zuiverings raad voor het Bedrijfsleven ls dr. ir. Glrolamo Allegro, fa brieksdirecteur van de Com pagnie Néerlandaise de l'Azö- te N.V.. te Sluiskil, wonende te Tilburg, ontzet van het recht een leidende functie uit te oefenen in eenige onderne ming, in welke tak van bedrijf ook, voor de tgd van twee jaren. Chineeich bezoek aan Zeeland. Uit vele plaatsen in Zeeland waren Woensdag leden van het Nederlandsen Jongelings verbond en de Hervormde leisjes Vereenlglngen in Zee land samengekomen in de ..Prins van Oranje" te Goes om den pas benoemden Chl- neeschen secretaris van de Wereldbond, den heer Li, wel kom te heeten. De heer Fal- lentin. landelijk bondssecreta- opende op gebruikelijke wijze de vergadering en gaf terstond het woord aan den heer Li. Deze sprak ln het ü.ngelseh en zijn woorden wor den onmiddellijk door den heer Fallentin vertaald. In de eerste plaats bracht de heer LI de groeten over van de on geveer eeD millioen Christenen in China en gaf daarna een kort overzicht van het Chr- J. M. V -werk aldaar. En tot slot sprak hy over het doel van zg'n komst, n.l- het voorberei den van de wereldconferentie van Christelijke Jeugd, die zoo God wil, in Juli 1047 ln Oslo zal worden gehouden- De heer Li bewees met enkele kern achtige voorbeelden, dat de geestelijke band tusschen de Christenen van alle landen ook tijdens de oorlog niet werd verbroken. Na de pauze werden aan den spreker enkele vragen ge steld, by de beantwoording waarvan deze wees op de noodzakelijkheid van een heid der Christenen over de geheele aarde. BEVORDERINGEN BIJ DE RIJKSBELASTINGEN. Met ingang van 1 November zijn bevorderd tot hoofdassis tent bij de rijksbelastingen, de navolgende assistenten: D. P. Versluys te Middelburg, J A. Kroeders te Middelburg, I. Vin gerling te Souburg en tot hoofdasslstent-chef-dienstge- leider de assistent J. H. Drioel te Middelburg. GEMEENTERAAD GOES. ONTEIGENING VOOR UITBREIDING VAN HET STADHUIS. In de raadsvergadering van Muijnck (P.v.d.A er op, dat Goes kwam een begrootings- men dan beter nu kan beslissen wijziging aan de orde, o.m. In verband met de voorgenomen verbetering van de haven. Hierbij wees de heer Vis- scher (P.v.d.A.-) er op, dat het voor de raadsleden zeer mcel- lgk is na te gaan, wat nog verder te wachten staat en dit ls nu het geval met de f 30,000, die voor vei'bêtering van de haven zgn aangevraagd De voorzitter verdedigde het voorstel en wees daarby op dé noodzakelijke verbetering van de haven. Wethouder Buijs (P.v.d.A.) zeide dat men goed beginnen zal, nl. met baggeren. De ver dere kosten zijn inderdaad neg niet precies te overzien De heer Visscher verklaarde niet te begrijpen, dat deskun digen de kosten niet beter kun nen schatten. Tot nu toe waren de aan de haven besteede kos ten z.l. weggegooid geld Nu is weer f 30.000 geraamd voor de haven zelf en dan hoorde spr. nog f 200.000 noemen voor de buitenhaven. De raad vereenigde zich ten slotte met de begrootingswyzi- HET SPORTTERREIN. Bij het belangrijke voorstel inzake uitbreiding van het ge meentel. sportterrein had de heer Zuidema (A.R.) niet al leen financiéele maar cok vooral princlpleele bezwaren, namelijk het steeds toenemen van het spelen en houden van wedstrijden óp Zondagen. De heer Roose (K.V.P.) ver wachtte van de uitbreiding meer wedstrijden op Zaterdag middag. De heêr Stoel Feuerstcln(P v. d.V.) was er van overtuigd, dat goede sportbanen zullen trekken en dat er meer wed strijden zullen komen in de verschillende takken van sport. De heer Polderman (C.H heeft dezelfde princlpleele be zwaren als de heer Zuidema ln zake het spelen op Zondag. De heer Goeman (C.H.) achtte sluiting van het terrein op Zondag practisch niet uit voerbaar. De heer Bouwman (P.v.d.A.) vrceg, waar men met de jon gelui naar toe moet als er iondags geen voetbal gespeeld wordt. Het voorstel werd, zooals reeds gemeld, aangenomen met alleen de heeren Zuidema en Polderman -tegen. UITBREIDING VAN HET STADHUIS. Bij het vcorstel Inzake ver grooting van de dienstruimte van het stadhuis door onteige ning van het aangrenzend pand ln de Lange Kerkstraat, was een brief ingekomen van den heer Depundert, winkelchef, waarin hij mededeelde de zaak te kunnen overnemen en zelf voortzetten en daarom ver zocht van het plan af te zien. De heer Stoel Feuerstein t Bouman hadden bezwaren op deze wyze de ruimte te ver krijgen. De heer Zuidema vroeg of er geen andere uitweg ls. Wethouder Buijs wees erop. dat de raad de kans om bedoeld pand te krijgen, heeft laten voorbijgaan. De huidige raad moet dat nu niet navolgen Toen het idee naar veren kwam de beslissing nog aan te houden, wees de heer de dan later de betrokkene doen vernemen, dat men toch doorzet. Hierna werd het voor stel z.h.st. aangenomen DE GASTHUIS- TARIEVEN. Bij het voorstel inzake ver hooging der tarieven van het Gasthuis, vroeg de heer Ha- verhoek hoe het staat met het aanvankelijk plan om van de patiënten van bulten de ge meente 50 cent meer te laten betalen. De voorzitter ant woordde, dat dit voorioopig r teruggenomen ls. )e heer Roose wil bijdragen aan de buitengemeenten vra gen, waarop de voorzitter en weth. de Itvo antwoordden, dat dit ook overwogen worat De heer Zuidema bracht hul de aan het Gasthulsbestuur Ook dit voorstel werd ten slotte z.h.st. aangenomen. Vlissingen Jeugdconcert Willem Andriessen. Dé werkgroep Vllssingen van de Zeeuwsche Volksuni versiteit is er in geslaagd ook voor Vlissingen een jeugd concert te organiseeren, het welk volgende week Woens dagmiddag zal worden ge geven door den bekenden Ne- jerlandschen pianist Willem Andriessen, die aan eenige werken van Chopin speelt en deze zelf zal toelichten. Dit concert kan echter al leen doorgaan, indien de be langstelling hiervoor groot ge noeg is. Reeds hebben zich vele scholieren aangemeld en de gelegenheid hiertoe staat voor alle jongens en meisjes tot 18 jaar nog open t.m. a.s. Zaterdag. De aanmelding dient te geschieden in de Openbare Leeszaal aan het Bellamy park. Daar de kosten slechts zeer gering zijn, mag verwacht worden, dat deze geen beletsel vormen om het gelukkige initiatief te doen slagen. C.K.W.O.-AVOND. Voor leden van de Ver. van Chr. Kunst, Wetenschap en Ontspanning werd Donderdag avond in de Scheldehal te Vllssingen een eerste opvoe ring gegeven v£in Antoon Coolen's tooneelspel „De Vreemdeling". Voor het too- neelgroepje, dat dit stuk in studie nam, moet dit wel een waagstuk zijn geweest en wanneer we heelemaal eerlijk willen zijn. moeten we toch opmerken dat er eigenlijk wel iets te hoog gegrepen is. Met name in de meest bewogen scènes slaagden de optreden den er niet altyd .in de juiste toon te treffen, hetgeen aan de reactie van het publiek dan ook wel te merken was. Toch is er in vele scènes ook zeer verdienstelijk ge speeld, waarbij we dan spe ciaal willen noemen de wijze waarop de rollen van vader en moeder Hamers werden j vertolkt. De dochter Agnes en Peter Berg (de Vreemde- ingezonden mededeelinq.) ling) waren heel moeilgke rol len, welke misschien wel iets levendiger gespeeld hadden kunnen worden, maar toch ook veel goeds boden. De ver tolkster van de Agnes-rol zal goed doen haar tekst iets minder nadrukkelijk te «eg gen, waardoor haar spel nog aan natuurlgkheid zal winnen. Voorts noemen we Meester Bos en de beide zoontjes van het echtpaar Hamers, die zoo nu en dan voor de vrooiyke noot zorgden, Het publiek toonde zich na elk beanif zeer dankbaar. De hoer J- Laernoes deelde voor de aanvang mede, dat deze winter nog een cooneel- voorstelllng, een concert en een lezing over de Pygmeeën zullen worden gegeven. Vanavond vindt een tweede opvoering van „De Vreemde ling" plaats. Middelburg DRIED AA GSCHE CONFERENTIE. 6. 7 en 8 Nov. zal ln de Evan- felisatieBogardzaal te Mld, elburg een drledaagsche con ferentie tot opwekking en ver dieping van het geestelijk le ven worden gehouden ender leiding van den heer en mevr. Kits van Zeist en den heer en mevr. van der Filer van En schedé. Yerseke BOKSWEDSTRIJDEN. Woensdagavond werden in de zaal Nolet te Yerseke bokswedstrijden gehouden tus schen Yerseke en Vlissingen. Na opening door den voorzit ter, den heer H. Lacor, werd overgedaan tot een demon stratie door Joop de Hondt en Japie van Oorschot, beiden uit Vlissingen. Hierna vonden de wedstrgden plaats onder leiding van den heer N. Nieüwpoort uit Vlissingen die als scheidsrechter fungeerde. De uitslag was als volgt: A. NieuwenhuizeJ. Paauwe, on beslist; A. Steketeè won van J. de Koen er; K Lindenberg Eert Walker onbeslist; J. Hendrlkse won van P Man neke; N. Ritico won van J. Koster; H. Dik won van L. Lindenberg; Karei Srong won van J. van de Plasse; A. van Oorschot won van G. Boone; Jan Meulmee8ter wón van H. van der Endt; Jaap Sanderse Won van Schróevers; N. Kerk- hove won door opgeven van T v. d. Have; A. Rijnders won van G. Siebes. TEXTIEL EN VERWOESTE SCHOLEN. Naar p.nnle'ding van on9 be richt over de verdeeling van kleeding, welke uit Amerika werd ontvangen, op sommige lagere scholen, stelt 'n school hoofd de vraag, welk verband er ligt tusschen de vernieling van een schoolgebouw en het textleltekort in de gezinnen. Bovendien meent de schrijver, dat niet alleen scholen, die in aanmerking kwamen, vroeger in een schoolgebouw huisden, dat totaal vernield werd. Ook de „overgeslagen" seholen heb ben bericht ontvangen, dat ze door 'n Amerikaansche school geadopteerd waren, maar nu, vier maanden later, hebben ze er verder nog niets van ge hoord. Kerknieuws Geref. kerken. Beroepen te Puttershoek ds. M. Vreugden- hil te Mellskerke. (Ingezonden mededeeling).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2