VLISSIKGSCHE Reinal Radicaaf NIEUWE BURG EEN PARTIJ BORSTELWERK JJ.COSIJN, PRIMA ZWEEDSCH BORSTELWERK bij FASTENAU, Firma A. S. J. DEKKER i.b. De spaarbank heeft iveer gelden beschikbaar om te plaatsen als eerste hypotheek Eén kwaliteitde BESTE Eén adresA.WILKING Tel. 2687 - A. WILKING - Goes. SECRETARESSE. MEISJE VOOR OPLEIDING SECRETARESSE- N. V. „Stoomtram Walcheren". Heden overleed in zijn Heer en Heiland, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze in- ntg geliefde Man en der Kinderen zorgzame Vader PIETER BOSTELAAR, in de leeftijd van ruim 44 jaar. Gebed des Heeren, vs. 4. J. BOSTELAAR— DE KAM. JO, SAAR, .INEKE. Kapelle, 23 Oct. 1946 De teraardebestelling zal plaats vinden a.s. Za terdag 26 October, des n.m. 1 uur te Kapelle. Heden overleed in zijn Heer en Heiland, na een langdurig lijden, mijn ge liefde Zoon PIETER BOSTELAAR, in de leeftijd van ruim 44 jaar. J. BOSTELAAR. Souburg, 23 October 1946. Kanaalstraat 13 Het Bestuur en Perso neel der Chr. School te Kapelle.Biezelinge geven met groote droefheid ken nis van het overlijden van hun onderwijzer en colle ga, den Heer PIETER BOSTELAAK, in de leeftijd van ruim 44 jaar. Met dankbaarheid ge denken wij het vele werk, dat hij in het belang der school heeft gedaan. Namens het Bestuur, SCHEELE, Voorzitter. Namens het Personeel, J. C. KEIM, hoofd der school. Kanelle-Biezelinge, 21 October 1946. Voor de bewijzen van deel- neming ontvangen na het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ADRIAN A POUWERj Echtgenoote van J. CE VA AL, zeggen wij allen hartelijk dank. Uit aller naam: J. CEVAAL. Veere, Oct. 1946. Veersche weg B 4. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze lieve Dchter, Zuster, Behuwdzuster en Tante HENDRIK A v. d. REST, geb. VAN WEZEL, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: H. VAN WEZEL. Middelburg, Beddewijkstr. 12. Ver. van Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 27 October, des n.m 7 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. J. H. HANNEMAN. VEREENIG1NG VAN Vrijz. Hervormden, VLISSINGEN. ZONDAG 29 OCTOBER v.m. 10.45 MEJ. DR. N A. BRÜINING te DE Haag. Evang. Luth. Kerk. Zondag 27 October: Vlissingen 10 uur en Middelburg 7 uur: Ds. J. C. SCHRÖDER van Amsterdam. Hotel Sandes-de Paauw SLUIS, is wegens huwelijk op 28, 29 en 30 Oct. voor het publiek GESLOTEN. Ik geef mijn z.g.c, n. Kodak Klap- camera 6x9 cm. en mijn vooroorl. electr. Philips scheerapp. in lederétui in ruil voor 2 nw. binnenb. 28 x 1V2 en 1 rw. buitenb 28 x 1%. Wie helpt? Br. letter A 13 Bur.' P Z.C., Vlissingen. Te koop een paar Rolschaatsen. Dubbele kogellagers. MEN NES. L. Noordstraat 57, Mid delburg. Te koop een partij nieuwe KOGELLAGERS, bestaande uit 8 stuks d. O. B. 14—47—20 16 stuks 11—35—15, 16 stuks 12— 4017. Brieven letter R 6, Bur. P.Z.C., Vlissingen. N.S.F. ACCU-RADIO te koop of in ruil voor goede Dames, of Heerenfiets. Te be vragen 's av. na 7 uur Seissin- gel 54, Middelburg. !Te koop: compleet Glasservies, 30-deelig. Duinweg 22, Oostkapelle. vV00U STOOMEN en VERVEN De leden der buurtvereen. .Havendorpbelang", Vlissingen worden verzocht boter en sui, ker in te leveren op Zaterdag 26 October, tusschen 2 en 4 uur. Tevens opgave deelname kin deren voor het St. Nicolaas- feest. Koudekerkscheweg 59, Vlissingen. Dat wordt wee.- het adres van de RIJWIEL-CENTRALE. In- en Verkoop van Rijwielen en Onderdeelen Telefoon 429 Vlissingen. Op 29 October a.s., des avonds 8 uur, belegt het „Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling" een officleele OPRICHTINGS VERGADERING in de voorzaal van het „Con certgebouw", Vlissingen. Spreker dhr. HLLLEBREGT van Amsterdam, Hoofdbestuur der L v. A. O. Zij, die met dit streven in stemmen, verzoeken wij drin gend, hierbij tegenwoordig te wtllen zijn Het voorl. Bestuur. OPROEP Degene, die na 28 Oct. 1944 iets van mijn inboedel uitman woning, staande te Wissekerke Dorpsdijk A 170, heeft gehaald of nog iets daarvan in bezit heeft, wordt beleefd verzocht daarvan opgaaf te doen of te rug te bezorgen aan P GEEL HOED, Wissekerke, C 90, Soe. lekerkepolder. Jhr. Mr. E. W. F. WTTE- WAALL VAN STOETWEGEN zegt wegens vertrek naar Gro. ningen (Westersingel 19), met tngang van heden alle lid maatschappen en contributies op. Middelburg, 25 October 1946. Onze zaak is heden, VRIJDAG 25 OCTOBER, weder geopend. FRANS TIMMERMAN Walstraat 44, Vlissingen. Zweedsch Borstelwerk voor Walcheren. ZOO JUIST ONTVINGEN WIJ VOOR GEDUPEERDEN. Schadekaart of Burgemeestersverklaring -f- Stamkaart Hoofd medebrengen. VERKOOP BEGINT ZATERDAG 26 OCT. VOLKSWARENHUIS VLISSINGSCHESTRAAT #42. MIDDELBURG. Te huur gevraagd op Wal. cheren of Zuid.Beveland een flinke LOODS, SCHUUR of BARAK. Aanb. met opgave van af meting s.v.p. aan „DE DEUGDSAME WAER", L. ^orststr. 86, Tel. 2663 (b.g.g. 2578), Goes Te koop voor Machinisten Boeken, als Lichtenbelt H IIHl, Scheepsstoomwerktui- gen, Verbrandingsmotoren enz. enz., ter overname. Noordweg B 155c, >t. Laurens. Te koop waakzame HER DER, 1-jarige Kippen, Hanen en Konijnen. Klein Vlaanderen 58, Middelburg. Te koop een betonnen Regen bak, inh. 5000 liter, een ronde geb. Tafel, 6 Stoelen met mat jes, een Luidspreker en Trog. Van Dcornlaan 25, W.-Souburg. LANGEVIELE 65. MIDDELBURG. Schadekaart -f- 2e DIstrtbutiestamkaart meebrengen. Morgen ZATERDAG begint de verkoop. SPOED I Jongedame vr. ten spoe- jg digste 1 Naai- en Verstelwerk. 1 H Tevens zit-slaapkamertje §1 H met middagmaal, eigen bed. Liefst in Chr. gezin, H nabij Breskens. M Aanbiedingen onder let- 8 ter Z 12, Bureau P.Z.C., H Vlissingen liiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiil Te koop 2 pr. Gummilaarzen, m. 4344, 1 pr. zw. hooge H.- schoenen, m. 39, 1 ijzeren Le dikant, veeren. Noordweg B 155c, St. Laurens. Te koop 2e h. Ameublement, Bankje, 2 Crapauds, 4 Stoelen, (rood pluche), Tafel. Noord weg B 155c, St. Laurens. Spoed I Hulp In de huishouding gevraagd in gezin, waarvan de vrouw rust moet houden. Hulp voor ruw werk aanwezig. Brieven lett. B 14, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Dame alleen zoekt HUISHOUDSTER. Mej. Ds BAKKER, Molenwa ter 107, Middelburg. Gevraagd NET MEISJE v. d. e. n. Loon 60pet maand. Aangename condities Mevr. ELZINGA. Westerhout nark 28, Haarlem. Gevraagd een nette DIENSTBODE voor dag en nacht. Bakkerij REMIJNSE, Kapelle. Hard boenen? Dal is niet meer nodig. Reinal - van Dr. Helder bevat Sod&syl, dat het vuil oplost Daardoor werkt U beter en sneller met i Reinal. Hetisalsof'tvanzelfgaat ZEEPFABRIEKEN DE HAAS EN VAN BRERO Op Handelskantoor wordt Flinke Jonge Kracht gevraagd, voor correspondentie en expeditie. Schriftelijke sollicitaties met opgave van.- diploma's en te genwoordige Werkkring en ver. langd salaris No. 1106 Bur P;Z.C., Middelburg. Beschaafde Huishoudster gevraagd in moederloos gezin van 2 personen. Brieven letter X 11, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Weduwvrouw te Seroosker- ke (W.) vraagt JUFFROUW, die kosteloos zelfstandig wil in wonen, genegen om zoonoodig behulpzaam te zfln in de huls houding. Aanbiedingen kunnen mondeling des middags na 3 uur of schriftelijk gericht worden aan W. HUIJSSOON, Azaleastraat 9, Vlissinfen. HUISHOUDSTER gevraagd, middelbare leeftijd, bij man alleen. Bogardstraat 2, Middelburg, 's namiddags thuis. Zij, dte deze week het week blad „De Prins", „De Uitkjjk" „Kiekeboe" of 't damesblad .,Eva" niet ontvangen hebben gelieven even 'n briefkaartje te schrijven naar Leesbibliotheek „Zeeland", Kinderdijk 80. Mid delburg. (Wordt vergoed). Bloemenhuis „TWESTLAND". J. FLIPJE, Spanjaardstr 27, Middelburg. Zoo juist ontvangen pracht partij plan+:n en bloemen. Al les aan sterk verlaagde prijzen. PRIMULA'S 75—1 00 CYCLAMEN 1.50—2.50 BEGONIA'S 2.00—2.50 VARENS 0.75 In snijbloemen pracht sortee ring. Bloemwerken voor iedere gelegenheid. Gevraagd te Amersfoort een Net burgermeisje als hulp in de huishouding met huiselijk verkeer. Br. aan Mevr. NICOLAÏ, Koningin Sophia- laan, Amersfoort. Wie ruilt mijn z.g.a.n. zw. Damesschoenen, lage hak, m. 42, voor dito m. 43? Te koop leeren Leunstoel en Jongensjasje, voor leeftijd 13 j. Te koop gevraagd tweepers. Bedsprei. Noordweg B 53m, St. Laurens. Te koop een 2-pers. Ledikant met 3-deelig Bedstel, alles nieuw. Heeren fietsframe te ruilen voor goede Damesfiets met banden, of te koop. Vlis- singschestr. B 361, JKoude- kerke. Mevr. v. HOOGSTRATEN, Prinses Julianalaan 86.' Rotterdam, vraagt twee nette Dienstmeisjes TURFKADE 9, GOES. REPAREEREN EN STEMMEN VAN KERKORGELS EN HARMONIUMS. COOSJE BUSKENSTRAAT 61 VLISSINGEN Gevraagd een BAKKERSKNECHT of flinke aankomende. MUSTE, Walstraat 121, Vlissingen. Wegens dtenstplicht gevraagd een BAKKERSKNECHT of aankomende. M. H. DEK. KER, Hoedekenskerke. Te koop aangeboden Kinder wagen, Accordeon, 48 bassen, Commode. Woonschip Appinge- dam 321, Jaagpad, Gemeente Vlissingen. Sollicitanten worden opge_ roepen voor de betrekking van ONDERWIJZERES in vasten dieust aan de Open bare U L.O.-school (Hoofd de heer J. WAVERIJN). Hoofd akte en twee ori akten ver- eischt. Sollicitaties te zenden aan den Burgemeester binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Gevraagd MEISJE voor halve dagen, Zondags vrij. Loon 15.per week. Br. no. 1105, Bur. P.Z C., Middelburg. Gevraagd FLINK MEISJE voor halve dagen of WERK VROUW. Adres: Bellamypark 21 ben., Vlissingen. Banketbakkerij „JULIANA" blijft steeds gevestigd te Domburg. Grondstoffen worden gaarne aangenomen door J. VAN SLUYS, Coöp „Ons Belang", Domburg. Beleefd aanbevelend S. VAN ZETTEN. VOUWBARE KINDERSTOELEN PRIMA KEUKENSTOELEN MODERNE BEKLEEDE SALONWIEGEN MANUFACTUREN CONFECTIE DEKENS HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN. Wegens huwel^ van het te genwoordige NET MEISJE gevraagd bij L. JOOSSE, Gr. Markt 9. Goes. Te koop Groote Hond, geschikt voor trekhond. Leef tijd 2% j. Te bevr. bij J. BRANDENBURG. Kanaal- straa* 22, Hansweert. Te koop een electr. Waschmachine met electr. Wringer, ln goede staat, merk Miele. Brieven nr. A 349, Bur, P.Z.C,, Goes. TE KOOP: nieuwe Banden wagen, 5 ton; 2 nieuwe Tractor Cultivators, 11 tands, en 3 tweedehandsch Paarden Culti vators, 9 tand3. Te bevragen bij Q. SAAMAN, F 223, Lewedorp. Te koop: z. 2 pers. jjz. Ledikant en pr. w. Babydoek, ook te ruilen voor j. Trui, lft. 15 jr. Adr. Zand weg 8, Kruiningen. FIRMA A. S J DEKKER i.b., Turfkade 9 Goes. Te koop een tweespels Harmonium met massief eiken kast. Prijs 605.—. Naaister V nog eenig huiswerk plaatsen in Goes. Br. no. A 351. Bur P.Z.C., Goes. Pension aangeboden voor Heer. Brieven no. A 350, Pur. P.Z.CGoes. Koopt Goud en Zilver voor Uw geld. Wij verkoopen ook met bijbe taling, dus inlevering niet meer noodzakelijk. EEN MOOIE COLLECTIE GOUD EN ZILVER, uitsluitend uit eerste klas fabrieken. Inkoop, ruiling en taxatie van oud goud, zilver, diamant enz. aan de hoogste waarde. Doet Uw voordeel Koopt bjj ons- C. JOOSSE, St. Adriaanstraat 11. Goes. TeL 2728. Rollen PAKPAPIER. Momenteel kunnen wij vrijblijvend aanbieden een kleine hoeveelheid Rollen Pakpapier, kwaliteit „Be ter Bruin", eenzijdig glad, van 60 c.m. breedte (gewicht circa 50 k.g.) 120 c.m. breedte (gewicht circa 100 kg.) „De Zuid-Holl. Papiergroothandel" Adres voor Zeeland: Violenstraat 10, Tel 2578, Goes. Wegens huwelijk gevraagd nette Hulp In de hulshouding bij bejaarde dame. Stationsweg 16, Goes. Te koop een nieuwe Divan. C. VERMERRIS, Hoofdweg 54, Rilland-Bath. Klein Handelskantoor, vraagt zoo spoedig mogelijk Interessant werk, met groote mogelijkheden voor de toekomst. Eenige kennis van typen noodzakelijk. Goed aanvangssalaris. Brieven met opgaaf van leeftijd, godsdienst en genoten onderwijs, zoo spoedig mogelijk, onder No. A 346, aan Bureau P.Z.C.Goes. Chocolade Kalktabletten. Drogisterij DE WOLF, Paul Kruger-Araat 45, Vlissingen. Groote Bloedkoralen gevraagd. Prrjsopg, aanta: ;tuks en afmedng: R. C. MA- 'HIELSEN, Koemarkt 18 50.— BELOONING DRINGEND Wie kan gezin met 1 kind aar woning h:lpen Spoed Br. left. W 10, Bur. P.Z.C., Vlissinger In ruil aar ;-aóUc-n mijn WONING. Vlissingschestraat L 357, Kou. dekerke, zoodra hersteld, voor woning te Vlissingen. Adres: Wed. WIRLEMAKER, Paardenstraat 35, Vlissingen VOOR NEDERLAND /OOR 16 aiAVENPLAATSEIN Getijtafels 1947 Thans in handig Zakformaat 2.50. Schriftelijk an te vragen bij het postkantoor van 'nwonint of rechtstreeks aan de Rijks uitgeverij, Fluweelen Burgw 18, 's-Craven^age, waarna toe_ zending onder rembours ge. rrch'.edt. iATERDAG AS. DANSEN. Café „Wilhelmlna", DOMBUKG öteeds'meer vraag naar KAAS VAN „KAVI". Probeert u ze ook eens en u blijft een tevreden klant. Wy snijden de kaas machinaal voor u. Beleefd aanbevelend, MAGAZIJN „KAVI". Lange Vieie 18, Middelburg. H.H. KAPPERS. Te koop: Éénpersoons eiken Heerentoilet met Kinderknipstoel (als nieuw). A. v. d. HOOFT, Ka- pellestraat A 42, Veere. Gevraagd een gemeubileerde of ongemeubileerde ZIT- JEN SLAAPKAMER m. Keuken of Zit-Slaapkamer met gebruik van keuken, door Dame met Kind. Brieven letter T 8, Bur. P.Z.C., Vlissingen. WINTERPEEN! Deze week weer extra re clame. Winterpeen 6 pond 25 ct. Koolrapen 4 pond 25 ct. Andijvie 4 pond 25 ct. Savcye kool Kroten 4 pond 25 ct. 4 pond 25 ct. Tevens een party pracht Sterappels en Cox-Oranje. DE HAL Noordstraat 80, Vlissingen. Tel. 580. ONTVANGEN: Onbreekbare Bekers, voor de waschtafel of voor de kin deren, 0.65. Waschhorden, zware uitvoe ring, met zink 4.10. Waschlijnrollen, roestvry, 10 meter, 25 cent. «Vaschkn-'pers, de beste kwa liteit, 10 stuks 45 cent. „DE MAGNEET", Vla&markt SI Mtddelborg. Autobusdienst Middelburg—Vlissingen v.v. Dienstregeling ingaande 28 October 1946, tot nadere aankondiging. Van Maandag tot en met Vrydag: Vertrek Miduelburg Markt: van 7.— t.m. 17 uur, ieder half uur, 17.15, 17.45, 18.— uur, verder om 'het half uur t.m. 23.— uur van M'burg. Vertrek Vlissingen, Bet je Wolff plein: 7.15 uur7.30 uur; ieder half uur tof en met 22.30 en 23.15 uur. Alleen op Zaterdag: Vertrek Middelburg Markt: Van 7 t m. 11.30 uur ieder half uur, 11.45, 12.15, 12.30 uur, verder om he^ half uur t.m. 23uur. Vertrek Vlissingen, Bet je Wolff plein: 7.15, 7.30 uur, verder ieder half uur t.m. 22.30 en 23.15 U. Alleen op Zondag: Vertrek Middelburg Markt: Van 8.30 uur t.m. 23.uur ieder half uur. Vertrek Vlissingen, Betje Wolffplein: Van 9.uur t.m. 23.uur ieder half uur en 23.20 uur. 17.15 uur van M'burg Maandag t m. Vrydag 17.30 uur van Vltss. Maandag t m. Vrydag I van of tot 11.45 uur van Middelburg Zaterdag I de Schelde. 12.uur van Vlissingen Zaterdag J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 12