T-r De avonturen van Ted Bolt Cettfe strandhuisje, ViElMCY. PELFIA-BIKS attentie fr. hoornick, tandzeep. jo fibbe, BOERDERIJ h.h. Krulsnetvisschers DAMEN-Dr°gisterij een nette wasch HET IS MAAR EEN WEET!! mangels jonge spaniel keukenfornuis. vulkachel. bontmantel bruidssluier. herder, kinderwagen, 12.000 vrouwen wach ten op naturalisatie. (Van onzen parlementairen redacteur.) Twaalf duizend Duitsche vrouwen, die tijdens de oor log met Nederlanders ge trouwd zijn en aan wie het aldus automatisch verkregen Nederlandschap door het te Londen uitgevaardigd Kon. Besluit is ontnomen, wachten op naturalisatie. Sommigen zelfs nog op toelating in ons land. De regeering meent echter, dat naturalisatie niet zoo veel haast heeft. Op het oogenblik wordt on derzocht of deze vrouwen voor zoover dit nog niet is ge schied, kunnen worden toege laten. Mettertijd zal voor na turalisatie van deze bijzondere categorie een aparte proce dure worden gevolgd. Zou men dat niet doen dan zou men alleen hiervoor reeds zes honderd wetsontwerpen moe ten indienen, daar naturali- satiewetten normaliter voor 20 personen gelden. Deze feiten deelde H. J. van Maarseveen, minister van justitie, mede in de Eerste Kamer bij de behandeling van 'n naturalisatie-wetsontwerp, dat prof. mr. A. N. Molenaar (P.v.d.A.)'aanleiding had gege ven een waarschuwend woord te doen hooren. Met betrek king tot de vrouwen der aan vragers zeide prof. Molenaar, dat het zaak is niet alleen t.a.v. de aanvragers te onder zoeken of zij 't Nederlander schap waardig zijn, maar dit onderzoek ook uit te strek ken tot de gezinsleden. De minister stelde den heer Molenaar gerust. Dit gebeurt alreeds. Het wetsontwerp werd z.h. s. aangenomen. Het invasie-voorschot. De minister van O., K. en W. heeft op de vragen van het Eerste Kamerlid van Velt- hoven, betreffende de uitbe taling van het z.g. invasie- voorschot aan hen, die in het tijdvak van Sept. 1944 tot Oct. 1945 op pensioen zijn ge steld of naar een overhelds- betrekklng overgingen en aan de nabestaandep van hen. die in die periode zgn overleden, geantfroord, dat dit invasie voorschot aan onderwijzers als een gunst moet worden beschouwd en uitsluitend uit betaald zal worden aan hen, die op 15 Oct. 1945 nog bij het L.O. werkzaam waren. De uitbetaling van de in vasie-voorschotten gaat in middels volgens de bestaande regelen voort. Nieuws in een notedop Woensdagmorgen heeft Z. K, H. Prins Bernhard ge heel onofficieel een bezoek ge bracht aan de „Willem Ba ren dsz", In de loop van de laatste maanden is door Nederland een veertigbal Libertyschepen en andere surplus-vaartuig^n van de Ver. Staten aange kocht- - Woensdagochtend werd aan de voet van het loods en- monument aan de Zeedijk te Delfzijl het feit herdacht, dat 25 jaar geleden de loodsschoe- ner Eems II met man en muis verging. Belooningen van 25000 mark en 6000 sigaretten zijn in het vooruitzicht gesteld voor aan wrj zingen, die zullen leiden tot de arrestatie van de personen, verantwoordelijk voor de bomaanslagen, die vorige week te Stuttgart zijn gepleegd. - Kurt Daluege, de voor malige protector van Bohe- men en Moravië, is kort na dat hg tot de dood door de strop veroordeeld was, te rechtgesteld. d. v. J. A. Drost en L. G. C. Wielema; Adriaan J., z. v. M. D. Walraven en E. C. den Boeft. Overleden: P. Joosse, 1 m., z. v. J. Joosse en J. Geldof; J. C. de Klerk, 15 j. z. v. A. de Klerk en A. van Kleven; J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg, 61 j. geh. met A. B. Ockerse. Gehuwd: M. Vinke, 28 j. en M. A. E. Schonis. 23 j.; J. F. Harting, 25 j. en S. Lievense, 23 j.; S. de Noojjer, 33 j. en T. Cornell ornelisse, 33 j. Ondertrouwd: M. Stols, 30 i J. Pieters, 29 j.; G. de Waard 24 j. en N. Le Due, 25 j. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Geboren: Maatje J. P. d. v. C. de Klerk en M. L. Wille- boordse; Jan M., z. v. J. B. A. van Boven en J. P. Vente- vogel; Emma C., d. v. C. P. A. de Graaf en M. M. de Rechter; Willem M. C., z. v. W. van Baaien en W. C. Goeman; Arie z. v. A. van Muijlwrjk en H. Kooijman; Dlna S., d. v. Ch. Francke en N. Kleinepier; Joost W. Ph., z. v. M. Groene- veld en M. Philipse; Elsje Ch., Sport YERSEKSCHE DAMCLUB. De uitslagen van de onder linge zeskampen der Yersek- sche damclub luiden als volgt: Groep I: 1. G. P. Veenen- daal 7 p.; 2. J. Zuidweg 6 p.; 3. R. P.ijkse 6 p.; 4. J. Lin- dênberg 5 p.; 5. D. v. Boven 4 p.; 6. P. Hoogstrate 2 p. Groep II: 1. M. J. Huissoon 6 p.; 2. F. v. d. Boomgaard 6 p.; 3 A. Goeman 6 p.; 4. P. v. Anrooy 5 p.; 5. L. Bom 4 p.; 6. C. de Rooy 3 p. Groep III: 1. A. de Rooy Jr. 7 p.; 2. Zr- v. Boven 7 p.; 3 C. de Rooy Jr. 6 p.; 4. J. R'idderhof Jr. 5 p.; 5. A. de Munck 3 p.; 6. H. Bom 1 p. 4 p.; 5. A. Pekaar 2 p.; 6. J. de Rooy 1 punt. Groep IV1. D. Minnaard 9 p.; 2. L. Grim 9 p.; 3. A. Ridderhof 5 p.; 4. J. v. d. Pas Daar Rusland geen enkel antwoord heeft gegeven op de invitatie, zich aan te slui ten bij de F.I.F.A., heeft het F.I.F.A.-bestuur te Zürich in ver[_ Rusland deelneming aan het continen tale voetbal. Officleele publicaties DISTRIBUTIEDIEN ST 'S-HEEK ARENDSKERKE. Na-uitreiking Bonkaarten. De na-ultreiklng van bon kaarten voedngsmiddelen voor de periode 27 Oct.1 Dec. 1946 zal worden gehouden in het Distributlekringkantoor te 's-Heer Arendskerke op 29 Oct. van 13.30^-16 uur. Sluiting Agentschappen. Op 1 November a.s. zuilen de agentschappen Borssele, 's-Hee- renhoek en Wolfaartsdijk ge sloten zijn, terwnl de overige tgentschappen uitsluitend ge pend zullen zijn voor het ge ven van inlichtingen en het af halen en inleveren van formu lieren. De inlevering van bonnen door winkeliers is 'ongewijzigd. DISTRIBUTIEDIENST KRABBEND IJKE. Na-uitreiking Bonkaarten 12e en 13e periode 1946. De na-uitreiking van levens middelenkaarten en tabaks en/of versnaperingkaarien zal plaats hebben te Krabbendijke in de Openb. School op 29 Oct. a.s. In onderstaande volgorde: Krabbendijke: 910 uur; RI1- land-Bath: 1011 uur; Waar de: 1111.30 uur; Kruiningen- Hansweert: 12 uur; Yerseke: 23 uur. 12. Naast de troon ziet Ted nog meer van die oude ke reltjes staan, allen met de zelfde witte baarden. Al leen hebben zij geen hoge hoed. Die schijnt dus iets heel bijzonder te zijn. „Misschien wel zo iets als een kroon brj ons", dacht Ted. Onderwijl spreekt de oude Wandy nog steeds tot hem. „Klets maar raak", denkt Ted, „ik versta je toch niet". Maar eigenlijk had hij hem toch maar liever wel verstaan. Want dat die trgadering bijeen, verklaard usland uit te sluiten van BEURSOVERZICHT. ONREGELMATIGE KOERSONTWIKKELING. Beleggingsmarkt stil. De effectenbeurs te Amster dam had Donderdag een uiterst stil voorkomen. De koersont wikkeling was te eenen male onregelmatig. Vcor Kon. werd beginbeurs een koers geadvi seerd van 336 340, waarna de prijs iets hooger werd gesteld en bij het slot bleek, dat Kon. tegen 343 waren afgedaan of ruim 6 punten hooger. De In- dustrieelen waren verdeeld. Philips lag een paar punten la ger. De soheepvaartaandeelen waren kalm. Ook hier was de koersontplcoilng verdeeld. De bankaandeelen waren prijshou dend. De leidende tabaksaan. deelen waren alle een paar munten beter. Amsterdam rub ier was een kleinigheid lager. H.V.A, kwamen wat lager te liggen. De beleggingsmarkt was stil. De Neaerlandsche staatspapieren waren vrijwel onveranderd. De 3 Indische leeningen gingen echter op nieuw achteruit. Gem. en Prov. leeningen bleven door elkander genomen op peil. De meeste 314 pandbrieven golden om streeks pari. Prolongatie 2V* Marktberichten VEILINGS BERICHT EN ZUID-BEVELAND 23 October. Druiven 155211Bramen 126 ct. beide per 100 kg. Bloemkool IA 13—27, id- I 8—15, ld. II 4.50—9, id. Ill 1— 5; Kropsla 4.506.50; Knolsel- derie 2.50—8.50, alles per 100 stuks. Dubbele Prinsesseboonen 64 94; Pronkboonen 3846; witte kool 13.50; Roode kool 37.50; Savoye kooi 110; Kroten 4.50! Uien 77,50; Peen 1.503.50; Rammenas 3.50—7.50; Spruitjes 47—75; Tomaten 60—71; Andijvie 8 12; Prei 618; Koolrapen 3.50 -7, alles per 100 kg. Wortelen 24; Radg's 34; Selderie 4, alles per 100 bos. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I (V.A.R.A.)7 Ber.; 7,30 Mu ziek bg het ontbijt; 8 Ber.; 9 Het Philadelphia Sympho- nie-ork. speelt werken van Rachmaninoff; 10 Morgen wijding; 10,20 Radio-feuille ton: „Dr. Jeltyll en Mr. Hyde"; 12 Kon. Militaire ouwe iets met hem voor had, zooveel begreep hg er wel van. En dat het niet veel goeds was, kon hij wel uit de toon opmaken. De Wandy hield eindelijk zijn mond. Hij keek Ted strak aan en drukte op een knopje, dat zich op de linkerleuning van zijn troon bevond. Kapel; 12,35 Dansmuz.; 13,50 Chopin's Pianowerken; 14,30 Sportpraatje; 15,45 Boekbe spreking van werken van Menno ter Braak; 17 Actu aliteiten op kunstgebied; 18 Ber.; 19 Cone.; Trio Van de PasVan de VegtVan Is- terdael; 20 Ber.; 20.20 En auOké; 22 Luisterspel: „Jane Eyre"; 22,30 Ram blers; 23 Ber.; 23,30—24 Nachtvoorstelling. Hilversum H (K.R.O.): 7 Ber.; 7,45 Gram.; 9,05 Pluk de dag; 9,50 Werken van den Amerikaanschen compo nist Harold Macdonald; 10,45 Voordracht; 11 „De Zonne bloem"; 12,03 Pianorecital 13 Ber.; 14 De band van de week; 16 Kamermuziekpro gramma; 17,15 Jonge Kunste naars stellen zich voor; 18,15 Journalistiek weekoverzicht; 19 Ber.; 19,30 „Buffalo Bill"; 20 Ber.; 20,15 „Wie weet hoe deze plaat heet"; 22 Ber.; 23,2524 Planoconc. Weerbericht LICHTE VORST. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdagavond. Overdag zonnig weer met ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren- Zwakke tot matige wind tusschen O. en Z.-O. HOOG- EN LAAGWATEB. Za'erdag is het hoog water om 2.36 en 14.44, resp. 2.20 en 2.14 NAP. Laag water om 8.53 en 21.21, resp. 2.06 en 2.20 NAP. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 7.22 en gaat onder om 17.25. De maan komt op om 8.47 en gaat onder om 18. FEUILLETON. in een oud hart door Udo van Ewoud. 22 Er werd gebridget en ieder deed dat op zijn eigen wrjze: tante Door consciëntieus, zoo als in alles, wat ze aanpakte, de notaris voorzichtig zich in spannend geen fout te mc.ken en daardoor de toorn van zijn partner op te wekken, maar met weinig innerlijke ambitie; mr. van Everdingen luidruch tig en met veel bravour drie sans biedend, waar hij met één klaver had moeten vol staan en Tine fanatiek, vol innerlijke, zoowel als uiterlijke overgave, welke zich manifes teerde in een volkomen im muniteit voor haar geheele omgeving en in haar smalle, bloedlooze lippen, welke ze zoo stijf op elkaar perste, dat den ouden heer Bij van ck een ril ling over de rug liep. Stien, kijk niet zoo lee- lgk! verzocht van Everdingen. die al volle vijf minuten zat te wachten tot zijn vrouw einde lijk zou hebben besloten, wat ze op zijn kleine schoppen bij zou gooien. Een vernietigende blik over de rand van haar kaarten was het eenige antwoord; haar mond scheen nog smaller te worden. Eindelijk bepaalde ze haltr keus op schoppen tien. Tante Door, die met haar gewone scherpzinnigheid uit hetlange talmen van nicht Tine allang haar conclusie had getrokken, sneed met schop penvrouw en de notaris be sloot de ronde met een magere twee. Maar meneer Bgvanck, waarom gooit u uw aas niet? Het klonk zoo bitter verwij tend. dat de oude heer bijna ineen kromp. Het spijt me, mevrouw tje, maar...... ehet aas zit waarschijnlijk ergens an ders. Ik ik zou u graag van dienst zijn geweest, maar Ghut. ik was er toch al z'n leven van overtuigd, dat u het aas had dat kon haast niet anders vandaar natuurlijk, dat ik die tien gooi! En daarop elders een ob ject zoekend om haar onge motiveerde ontstemming te spuien: Hemel, Bas. jij leidt me ook altijd af met je vervelen de opmerkingen nu is het natuurlijk een verloren spel! Ik? Nee nou zal ik 't gedaan hebben! o. onredelijk heid, uw naam is vrouw. Vraag het Door maar eens die weet er, geloof ik, wel meer van! Jullie moet niet zooveel praten, adviseerde deze- Je aandacht bij het spel- Concen tratie is een eerste eisch bij alles, wat je doet! Gedrieën namen zij, zonder verder protest, deze welge meende raad ter harte, hetgeen evenwel niet kon beletten, dat tante Door en partner vier ups haalden. De oorzaak van deze eclatante overwinning kon bezwaarlijk worden ge zocht in de ongelukkige om standigheid, dat de notaris schoppen aas niet had ge gooid, maar Tine zag het nu eenmaal zoo en ze liet het zich niet ontnemen, daarop nog even de aandacht te ves tigen. Jammer van die vergis sing van u, mijnheer Bijvanck; anders zou het heel anders zgn geloopen. fWordt vervolgd.) Met groote blijdschap geven wij kennir van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MACHALINA TANNY. J. POELMAN., A. POELMAN- VAN SABBEN. en Kinderen. 's-Heer Arendskerke, 23 October 1943. Eindewegc F 69 Door Gods goedheid werden wij verblijd met de gebóorte van een Dochter ADRIAN A OORNLLIA. J. M. DE HOOG. A. DE HOOG— DEKKER. Middelburg, 24 October 1946. Korte Delft 41. Voor de vele blijken van be langstelling bij ons 40-jarig jubileum ontvangen, zeggen wg' onze hartelijke dank. C. D. IN DEN BOSCH. M. M. IN DEN BOSCH- DE NOOD. Vlissingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr, 76. Voor de vele big ken van be langstelling ontvangen bij ons 55-jarig huwelijksfeest, zeggen wij hartelijk dank. IZ. VAN BOVEN. J. VAN BOVEN— HOUTEKAMER. Wolphaartsdijk, Oct. 1946. Op Zondag 27 Oct a.s. ver loven zich: ANNY BEAUFORT en DINGENIS NIESTHOVEN. Middelburg. Rozenstraat 8. Karelsgang 18. Hiermede betuig ik rnijn har telijke dank voo. de vele felici taties op mij 80ste geboorte dag ontvangen. H. MINNAARD. Wolphaartsdijk, October 1946. JAN BOIDIN en NELLY DE JONGE hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben te Kruinin- gen op Donderdag 7 Novem ber a.s. Huwelijksinzegening door den Weleerw. Heer Ds. J. Mor ter in de Ned. Herv. Kerk te Krui. ningen. OosAourg, Oudestad 12. Kruin ingen, Burgem. Elenbaasstraat 27. Toekomstig adres: Brouwerijstraat 35d, Oostburg. Maandag 28 Oc onze beste Vriend CORNELIS MEULENBERG, zijn 30ste verjaardag te herdenken. Dat hij nog lang ge- spaard mag blijven, is de wensch van EENIGE VRIENDEN. Mede namens wederzijdsche Ouders, zeggen wij hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. S. FRANCKE. N. FRANCKE—BOONE. St. Laurens, Oct. 1946. Kerklaan A 63e Voor de groote belangstel ling ondervonden op mijn 90- ste geboortedag, zoowel van hier als van elders, zeg ik mede namens mijn vrouw en kinde ren hartelijk dank. S. WISSE. „Randduin", Oostkapelle. Voor de vele blijken van be langstelling ons betoond bij onze 50-jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij, mede na mens onze Kinderen, onze hartelijke dank. In bijzonder aan de buurtbewoners alsook aan het schildersbedrijf. J. PETERS. C. P. PETERS— ARNOLDUS. Vlissingen, October 1946. Margrietenlaan 40. Te koop flink zeer geschikt voor directiekeet of iets dergelijks. Bonedijkestr. 124, Vlissingen. Stoomtram-Maatschappij Breskens Maldeghem N.V. Gevestigd te Breskens. De Jaariyksche Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders zal worden gehouden op Dinsdag 12 November 1946, 14.30 uur, in .otel „De Burg" te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekening over 1945 en de verklaringen als bedoeld tn r.'_ tikel 42 van het v/etboek van Koophandel, liggen vanaf 1 November 1946 voor aandeel houders ter visie op de kanto ren van de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. te Am sterdam en Middelburg, De Twentsche Bank N.V. te Mid delburg en van de Maatschappij te Breskens, bij welke kan toren op uiterlijk Vrijdag 8 November 1946 aandeelen te gen regu gedeponeerd moeten worden om stemgerechtigd te zijn. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Breskens, 25 October 1946 KOOPT DAAPOM de allerbeste kwaliteit mef Delf ia grondnoten KOEK <y{ MEEL C/*.l_V/É -DE LET* «69 Hebt u nog eenig' huisraad e.a. goederen te koop? Zolder en kelderopruimingen? Groote en kleine hoeveelheid Even- tueele gekochte goederen wor den zonder kosten en zonder beschadiging van uw andere eigendommen weggehaald. Noodwoning: Achtersingel 72, Middelburg. Te koop z.g.a.n. Winterjas. Leeftijd 1314 j. Cruyslaan 4, Vlissingen. Wie ruilt mijn nieuw Eng. Damesrijwiel m. b. voor compl. Heerenrijwiel of 4 nieuwe ban den, en mijn nw. D.schoenen, m. 39 en H.schoenen, m. 44 en gr maat Kinderledikant en nw. Colbertjasje voor een Haard stoel m. kussens en een 2-pers. spiraal. Noordweg A 101, St. Laurens. Wie ruilt mijn 2 z.g.aji. Bui tenbanden, 28 x 1,75, voor 2 i.g.st.z. Buitenbanden, 28 x 1 Appelstr. A 68g, (voor), Arnemulaen. Wie ruilt mijn Divanbank, Kapstok (eiken), Libertystoel en 2 Stroomatrassen voor Haard ook te koop; een electr. Kacheltje, 220 V. voor 120 V. Brieven letter V 9, Bur. P.Z. C., Vlissingen. U kan zich nog wel herinneren ERASMIC TANDZEEP, nu dat kunnen wij nog niet verkopen, maar wg brengen een aluminium doosje tand- zeep, zoo fijn van kwaliteit en smaak, dat het tandenpoetsen een genot is, en de prij3, slechts 25 ct. Wij hebben hierin be perkte voorraad. Vlissingen Middelburg. Te koop gevraagd voor belegging van „vrij geld" van 30—60 H.A. Indien gebouwen verwoest zijn, geen bezwaar, kooper wil direct nieuw bouwen. Eigenaar-verkooper kan pachter blijven. Netto rente 2 Brieven aan: P. WONDERGEM, „De Haverweide", Kruiningen. Inboedel verkooping. NOTARISHUIS MIDDELBURG, op Dinsdag 5 November a.s. waaronder Aquarel van Schütz en diverse moderne schilder stukken van de meesters Heijse, Drabbe en Kimpe. Nader te adverteeren. Nette goederen kunnen nog worden ingebracht, op te geven bij den veilings- meester W. H. BAL, Kromme- weele 6. Middelburg Notaris VAN DER HARST. J Verkrijgbaar BORSTELWERK voor gedupeerden Schade- en stamkaart meebrengen Wij leveren U een kruisnet uit voorraad in de maten 1% x 114 M.; 1% x 1% M.; 2 x 2 M.; 214 x 2Ü M., 214 x 214 M.; 3 x 3 M en 314 x 314 M., en verder op aanvrage Ook kunnen wij u leveren prima tweedehansch Dames- en Heerenrijwielen. Niet van nieuw te onderscheiden. Beleefd aanbevelend, JACOB DE WEE Kzn. /ERSEi E'S RIJWIELHUIS en REPARATIE-INRICHTING, Yerseke. Noordstr. 44, Middelburg, WIE RUILT mijn br. Mantel tje m. Hoedje, lft. 3 tot 5 j.. v. a. v.o Burgerkleren? No. 54, Aagtëkerke. Te pachten gevraagc Bouw- en Weiland rond Middelburg of Schellaj Brieven no. 1102, Bureau P.J C., Middelburg. Te koop gevraagd een KINDERWAGEN. Moet in prima staat zgn. Sin gelstraat 55, Middelburg, gevraagd aan huts. Te koop een jonge gekruiste Herdershond. Brieven lett. S 7, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Amateur-tabakstelers in de Prov. Zeeland. Door onze meer dan 25-jarige ervaring raden wij U ten zeer ste aan: laat Uw Tabak een goed fermentatie-proces onder gaan om deze dan als prima Shag-, Rook- of Pruimtabak terug te ontvangen. Velen Uwer gaven reeds gehoor aan onze oproep om zonder voorafgaand bericht of bespreking deze te doen inzenden. U behoeft alleen zorg te dragen da* alles goed droog en ge bost Is. Alles geschiedt volgens Rijksvoorschrift. Kostprijs 3.80 per Kilo J Aanbevelend, JAC. HUBREGTSE, Grosslerderij „De Tabakspecialist", NADORSTWEG B. 119m MIDDELBURG. Te koop èi 10.— per 1000 K.G. H. AARNOUTSE, Zwar.en- burgsche weg, Koudekerke. Te koop: Tafels, spiegels, ligstoel, lampen, schilderijen, gas fornuis, grasmachine, enz. Te bevragen: v. d. Spieghel- straat 33, Vlissingen. Te koop, een lap stof voor Heerencostuum Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg Te koop (10 weken). Adres: Langevie- le 43, Middelburg. Te koop: 1 Auto-dynamo, 6 volt; 1 Fietslamp, compleet, 6 Volt; 1 Fietslamp, 4 Volt Te bevragen na 6 uur. Hout tuinen 40, Middelburg. Te koop een i.g.s.z. Badhuisstraat 9 bov., Vlissin gen. Te koop gevraagd een be hoorlijke VAN HOOFF'S Aannemersbe drijf, Koudekerkscheweg O. 1, Vlissingen. Te koop: d. bi. Meisjesmantel. Lft. plm, 16 j Te bevragen na 7 uur n.m., J. GEIJSELS, Sin gel 87 b, Vlissingen. Te koop een Winterdamesmantel, m. 40. Badhulsstr. 60 bov., Vlissingen. Te koop: Kinderwagen, Kln- derledlkam, Kookplaatje, 220 v. Ruilen: 1 pr. Jongensscli., m. 35 voor m. 37 of m. 27. Adres: Paul Krugerstraat 62, Vlissin gen. Te koop: Boerinnestrikken. Adres: TAAL, Noordweg 114. Middelburg. Te koop (veulen). Verk Quakkelaarstr. 62, Vlissingen. Te koop wegens plaatsgebrek een pracht BOKKENWAGEN, geschikt voor één en twee span. Vrouwenstraat 12, Vlis singen Te koop een nieuwe lange Te bevr.: SL.gelstr. 24, Mid delburg. Te koop: Winkeltoonbank, compleet, vóóroorlogsche con structie. Te bevragen: Singel 60 ben., Vlissingen. Te koop aangeboden een 8 mnd. oud Zl. elijk er. goed voor kinderen. Kleur donker. Vlissingschestr. B 327, Koude kerke. illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniH Lederen Portefeuilles. p Wij kunnen u een aardige M p collectie portefeuilles aan- H bieden in verschillende p prijzen n.m. i 4.10, 5.65, 6.00, 6.95, 1 7.20, f 7.50 enz. tot 1 15 75. H Voor lederwaren kijkt s u dan eerst even bij 1 „BYOU". M Wij verwachten binnen- f| kort een zending lederen reisétui's met inhoud. „BYOU", 1 KORTE DELFT 44, 1 1 MIDDELBURG. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Te koop: een nieuwe gepo lijst koperen Kapstok, een elec tro gelijkstroommotor met in gebouwd vliegwiel, 220 V, P.K.; een oud model Baby weegschaal, Iets defect. Van DIshoeckstraat 81, Vlissingen, tusschen 67 uur. Te koop een REGULATEURKLOK. Adres: Kanaalstr. 35, Oost- Souburg. Te koop een KRUISSNARIGE PIANO. P. LUCASSE, A 124, Hoede- kenskerke. Te koop H. Kleeding, kleine m., tusschen 9 en 12. Molenstraat 2, Middelburg. Te koop i.g.st.z. 40. Te zien na 7 u. 's av., Kinderdijk 38 2 x b.t Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 11