De Zeeuwen-Dosko voorloopig beslissend voor de eerste plaats UIT DE PROVINCIE Extra textiel en textielpunten voor de noodgebieden Walcheren Wat zal de havenverbetering gaan kosten? LEZERS SCHRIJVEN Vllssingen krijgt het moeilijk tegen B.V.V. Ie Klasse. RKTVVNO AD, BW— Vlissingen, Baronie DNL Helmond, Helmondia—Longa, VVV—N AC. In Tilburg verwachten we niet direct een klinkende zege voor NO AD, te meer waar het plaatselijk karakter hier een rol speelt. De leiders kunnen zich in ieder geval nog wel aan de kop handhaven hoewel BW vrij zeker op de voet zal blijven volgen door een te ver wachten overwinning op de rood witte Vlissingers. De twee laagstgeplaatsten komen in Breda samen en Baronie moet deze wedstrijd in haar voordeel beslissen om niet al te vast op de onderste plaats te worden gedrukt. Longa en NAC gaan geen gemakkelqke uitstapjes tegemoet, doch het feit, dat puntenverlies hen voorloopig flink achterop zou "brengen, doen een felle strijd verwachten met de beste pa pieren voor de bezoekers. 2e Klasse A. De ZeeuwenDosko, Mid delburg—Goes, HeroRBC, TSCInternos, Alliance— Bresken3, Biervliet—Terneu- zen. In Vlissingen wordt een wedstrijd van formaat ge speeld nu de twee ploegen met de minste verliespunten eikaar het leven zuur gaan maken. Dosko heeft In haar uitwed strijden weliswaar geen da verende successen geboekt maar de onverwacht groote nederlaag van De Zeeuwen te gen TSC ligt nog te versch in het geheugen om voetstoots een thuisclub-overwinning te kunnen verwachten. Goes moet in Middelburg kunnen winnen en ook RBC is ver plicht de volle winst mee te nemen. Alliance zal voor Breskens wel te sterk blijken. Weet Biervliet ook tegen Ter- neuzen geen puntje te be machtigen, dan gaat het ei duister uitzien. Se Klasse E. RoburZeelandia, MOC Burgh. RKFCYerseke, Steenbergen—Odio, RCSEM M. Zeelandia kan zeker weer een flinke stap vooruit doen door Robur te kloppen ter wijl MOC voor Burgh wel geen genade zal kennen. Yer seke heeft wellicht de smaak te pakken met RKFC als wil lig slachtoffer, maar het zal Odio niet gemakkelijk vallen er zonder kleerscheuren af te komen ln Steenbergen in welk geval RCS, dat van EMM rnoet kunnen winnen, er zijde bij zou spinnen, getuige de stand: RCS 6 6 0 0 22—4 12 ODIO 5 5 0 0 25—6 10 MOC 6 4 11 18—7 9 Steenbergen 6 3 0 3 1414 6 Zierikzee 5 2 12 109 5 Zeelandia 4 2 0 2 10—8 4 Burgh 5 2 0 3 10—22 4 Yerseke 4 10 3 1414 2 RKFC 5 1 0 4 5—15 2 EMM 5 1 0 4 3—20 2 Robur 5 0 0 5 6—18 0 Se Klasse F. Steen—Clinge, Oostburg— Schoondqke, SluiskilAxel, IJzendijkeHulst, Aardenburg -Hontenisse, Hoofdplaat- Corn. Boys. Steen krijgt gelegenheid de beide leidende ploegen weer in gelijke positie te plaatsen waar toe een overwinning op de concurrent Clinge noodig is. Gemakkelijk zal het zeker niet gaan. Oostburg kan zich wat dichter bij de leiders voegen terwijl Sluiskil en Axel moe ten uitmaken wie voorloopig ncrg een woonde mag mee spreken. IJzendijke en Aarden burg hebben slechts minieme kans de hatelijke nul in de ranglijst weg te werken, ter wijl Hoofdplaat wellicht ook een deel der winst in het Westen kan houden. De stand is hier: Clinge 6 6 0 0 20—7 12 Steen 6 5 0 1 20—10 10 Sluiskil 6 4 1 1 22—14 Axel 6 4 0 2 228 Oostburg 6 3 2 1 2018 Corn. Boys 6 3 12 1211 Hulst 6 3 0 3 16—16 Hoofdplaat 6 2 13 15—16 Hontenisse 6 2 13 1819 Schoondijke 6 1 0 5 722 IJzendijke 6 0 0 6 7—20 Aardenburg 6 0 0 6 624 GEMEENTE-ONTVANGER VERDUISTERDE 20.000. Dezer dagen meldde zich iemand bij de Bussumsche poli tie, die beweerde gemeente ontvanger van Scheemda te zijn en een belangrijk bedrag uit de gemeentekas te hebben ont vreemd. Bij onderzoek in Scheemda bleek, dat B. en W. daar een tekort van 6000.geconsta teerd hebben, doch dat zij den ontvanger de gelegenheid had den geboden dit tekort aan te zuiveren. Een nader onderzoek wees echter uit, dat het tekort in werkelijkheid niet minder dan 20.000 bedroeg. De ge meente-ontvanger zag geen mogelijkheid dit enorme be drag aan t zuiveren en meld de zi tijdens een familiebe zoek in Bussum bij de politie aldaar aan, die hem aan de pollti, van Scheemda heeft uitgeleverd. Res. 2e klasse E. Dosko 2Steenbergen 2, Goes 2MOC 2, Breskens 2 RCS 2, Terneuzen 2De Zeeuwen 2, Vlissingen 2Mid delburg 2. Dosko 2 zal zich nog wel weten te handhaven en ook de Goesenaren starten met goede papieren. RCS kan zich wat opwerken waartoe een overwinning in Breskens ech ter noodig is, terwijl van de beide Vliss. ploegen de Zeeu wen het moeilijker zullen heb ben dan de rood witten. De stand is: Dosok 2 6 6 0 0 268 1! Goes 2 6 4 0 2 21—10 8 Steenb. 2 6 3 -2 19—12 7 RCS 2 5 2 2 1 7—5 Zeeuwen 2 6 3 0 3 1214 6 Vlissingen 2 5 2 1 2 10—7 5 MOC 2 5 2 0 3 7—10 4 Terneuzen 2 5 2 0 3 712 4 Middelburg 2 6 1 1 4 622 3 Breskens 2 6 0 1 5 9—24 1 's Werelds grootste tinbaggermolen. Maandag zal 's werelds grootste tinbaggermolen, de „Stuyvesant" in de Tampa- baai te Florida te water ge laten worden. Daarna zal men hem verder uitrusten voor een reis van 15 000 mijl over de Stille Oceaan naar de tinmij nen van Bangka en Biliton. Het gevaarte is 80 meter lang en is uitgerust met 148 emmers van 2 ton en heeft 2.000.000 dollar gekost. Men verwacht, dat de „Stuyve sant" in het eerste jaar onge veer 3.000.000 Engelsche pon den tin zal baggeren. De rede van President Truman pioenschap van Nederh De twee eerst geplaatsten Zeeuwen in het Nationale Schaaktournooi te Leiden. Aan het groote nationale schaaktournooi ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leidsch Schaakgenoot schap, dat morgen in Leiden zal beginnen, zullen ook twee Zeeuwen deelnemen. In een van de zes achtkampen zijn K. Maartense uit Middelburg en Joh. Barendregt uit Nieu- werkerk ingedeeld.- Zij zullen de strijd, moeten opnemen te gen o.a. de hoofdklassespelers Zitman en Demmendal uit Leiden, Feiters uit Leeuwar den en de Waal uit Alkmaar. Het nationale tournooi, waaraan vrijwel alle kopstuk ken uit Nederland deelnemen zal wat de eerste drie groepen betreft, tevens gelden als vóór-tournooi voor het kam- DEKENS, LAKENS, SLOOPEN EN KLEEDING ZULLEN WORDEN VERSTREKT. Ook voor behoeftigen! De nieuwe bonnen. Van 27 Oct. t.m. 9 November. Bonkaarten KA, KB, KC 612. Brood: 45—1 Brood 800 gr.; 45—2 Brood 400 gr.; 45 4b Reserve 1600 gr. brood 454c Reserve 800 gram brood. Boter: 45—1 Boter 125 gr. boter; 452 Boter 125 gr. margarine of 100 gr. vet; 453 Boter 250 gr. mar garine of 200 gr. vet. Melk: 45—1 Melk 4 liter melk; 455b Reserve, 4 5c Reserve 3 liter melk. Vleesch451 Vleesch 100 gr vleesch; 452 Vleesch 40Ö gr. vleesch. Kaas: 451 Algemeen 200 gr. kaas; 45—6b Reserve 100 gr. kaas. Bloem: 452 Algemeen 100 gr bloem. Bonkaarten KD, KE 612. Brood: 461 Brood 800 gr. brood; 46ld Reserve 800 gr. brood. Boter: 461 Boter 250 gr. boter; 462 Boter 125 gr. margarine of 100 gr. vet. Melk: 46—1 Melk 12 liter mcllc Vleesch": 46—1 Vleesch, 46—2 Vleesch 100 gr. vleesch. Kaas: 461 Algemeen 100 Rijst": 46—ie Reserve 250 gr. rijst. Bloem: 462d Reserve 100 fr. bloem; 462e Reserve 00 gr. bloem. TABAKSKAARTEN ENZ. T 55: 2 rants, tabaksartike len. V 56: 200 gr. chocolade en/ of suikerwerken. X 55: 2 rants, tabaksartike len. X 56: 100 gr. chocolade en/ of suikerwerken. Uit de officieele toelichting op de bonnenlqst blijkt, dat de aanwijzing van-een suiker bon wederom één week is verschoven. Volgende week zullen n.l. nog bonnen voor suiker, waschpoeder, tabak en zoo mogelijk voor cacao wor den aangewezen- In zijn rede by de opening van de alg. vergadering van de Ver. Naties wees President Truman er nog op, dat ieder lid der Ver. Naties wet telijk en moreel gebonden was door het handvest om de vre de te bewaren. In de tweede plaats hadden de leden der V.N. zich bij het handvest van het Tribunaal te Neurenberg gebonden tot het principe, dat het ontketenen van een aan valsoorlog een misdaad tegen de menschheid is. Bij het streven naar eenheid moeten wij niet aarzelen onze meeningsverschillen vrijelijk tot uiting te doen komen. De V. S. zijn van meening, dat deze vergadering de be- langrqkheid van vrrjheid van spreken voor de zaak van de vrede moet aantoonen. Ik deel niet het gezichtspunt van wie dan ook bevreesd is voor de gevolgen van vrije debatten. De V. S. hechten groote waar de aan het principe van vrij debat in deze vergadering en in de Veiligheidsraad. Vrije en directe uitwisseling van argu menten en inlichtingen be vordert onderling begrip er- draagt daardoor op de lange duur bij tot het uitbannen van vrees voor oorlog en van sommige aanleidingen tot oorlog. Overeenkomsten die alge meen aanvaardbaar zijn, zijn niet te vervangen, omdat zq alle betrokkenen recht doen wedervaren. De Veiligheids raad moet dat soort overeen komsten bevorderen en heeft alle bevoegdheden tot dat doel. Moge de almachtige God, in zijn oneindige wijsheid en ge nade, ons leiden en onder steunen bij het pogen om aan de wereld een duurzame vre de te geven. Met Zijn hulp zullen wjj slagen, besloot Truman. De verwelkoming der afgevaardigden. New York heeft de afge vaardigden der V. N- een da verende ontvangst bereid. Ser pentines daalden op de hoof den van de afgevaardigden der 51 natie's neer en boven hun hoofden wapperden de vlag gen. In het Waldorf-Astoria ho tel werd door het stadsbestuur van New York een lunch aan geboden en daarna maakten de afgevaardigden een rit door de stad- De tweede zitting der V N. werd geopend door den voor zitter van de New Yorkschen gemeenteraad, Vincent Impel- litterie. die den burgemeester verving. Woensdagavond heeft de minister van economische za ken, dr. G. W. M. Huysmans, een radiorede gehouden, waar bij hq mededeelingen heeft ge daan over de extra textielvoor- ziening voor de noodgbieden in de komende wintermaanden. In zijn rede wees de minister op de noodzakelijkheid van extra-textielvoorzieningen aan de ncodgebieden in Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland. In de noodgebieden, zoo zeide de minister, dreigt anderhalf jaar na de bevrijding een groot gedeelte van de bevolking te verkommeren tengvolge van het ontbreken van het aller noodzakelijkste naast voeding, waarender kleeding, dekking en beddegoed. Bij de recente bezoeken van H.M. de Koningin en van H.K. H. Prinses Juliana aan deze geteisterde gebieden is nog eens extra duidelijk gebleken, dat hier de grootste nood. on danks alle krachtsinspanning, nog niet geweken ls. Nu de textielproductle in ens land wat op gang begint te komen, zoo zeide minister Huysmans en nu ook de tex tielindustrie zeer geleidelijk in vaste banen kan worden geleid, is het toelaatbaar de noodge bieden wat extra textieltoe- voer te bezorgen. Ook van an dere artikelen zou een extra- aanveer dringend gewenscht zijn. De minister dacht daarbij in het bijzonder aan zeep. De algemeene voorziening laat echter op het oogenblik niet toe een extra hoeveelheid zeep voor de noodgebieden ter be schikking te stellen Deze extra voorziening van textiel zal tijdelqk een deel van de beschikbare lakens en sloo- pen omvatten. Voorts zal eon hoeveelheid textielpunten wor den uitgereikt. Genoemde textïelgoederen en punten zullen uitsluitend wor den gedistribueerd in noodge bieden. De herstelstichtingen Gel derland, Brabant, Limburg en Zeeland zullen de distributie van deze extra-textielvcorzle- ning en de textielpunten ver zorgen. Zq dragen dan ook tegenover Deze herstelstichtingen zul len voor de door hen vast te stellen benoodigde hoeveelhe den dekens, lakens en slcopen, op nader bekend te maken tijd stippen bonnen uitgeven en voor de aankoop van kleeding- stukken zullen zij speciale textielpunten uitgeven. De minister deed een beroep op de werkers in de textiel industrie om de productie z;o hoog mogelijk op te voeren en op de handel om een vlotte af levering te waarborgen. Voor een aantal Inwoners der noodgebieden zal het niet mo- gelqk zijn om de aan te schaf fen extra textïelgoederen uit eigen middelen te betalen. Zelfs niet indien de wettelijke rege ling van het consumentencre- diet in aanmerking wordt ge. nomen. Een hoeveelheid van 200.000 pakjes Engelsche, Amerikaan- sche en Egyptische import- sigaretten, niet toereikend om in algemeene distributie te brengen, zal ter beschikking worden gesteld van de Stich ting Nederlands Volksherstel, die een speciale nader aan te kondigen verkoopactie zal organiseeren, waarvan de ba ten, welke geschat worden op ongeveer een half millioen gul den, door Nederlands Volks herstel ten bate van de nood gebieden zullen worden afge dragen. Aan het slot van zijn rede wees de minister erop, dat de regeering er naar blijft streven aller belangen zoo goed moge- lqk te behartigen. Nederland. B uit elke groep zullen in een finale elkaar de eer betwisten een match te spelen tegen dr. Luwe. Dr. Euwe zal buiten mededinging in groep I mee spelen. Tot de deelnemers be- hooren o.a. Cortlever, Stum pers, Prins, van Scheltinga, Vinken, Kramer, Graaf van den Bosch en C. Orbaan, die belden vroeger in Middelburg hebben gewoond, ir. v, Stee- nis, Sandifort, van Doés burgh iz. Het tournooi zal acht dagen duren en gehouden worden in de historische Burchtzaal. zijn komst n.l. het voorberei- Wethouderssalarissen in Zeeland. In verschillende gemeente raden is de laatste tijd de kwestie van de wethouders- salarissen aan de orde geweest, zulks naar aanleiding van een voorstel van Ged. Staten. De regeling, welke dit college voor de belconing der wethouders hebben ontworpen, luidt als volgt: Voor Middelburg 2300, Vlissingen 2300, Goes 1250, Terneuzen 1250, Zierikzee 900 per jaar. Voor de overige gemeenten: 1 t.m. 500 inwoners 75, 501 t.m. 1000 100, 1001 tm. 1500 125, 1501 t.m. 2000 150. 2001 t.m. 3000 200, 3001 t.m. 4000 250, 4001 t.m. 5000 300 en meer dan 5000 350 per jaar. ZUIVERING Door de Centrale Zuiverings raad voor het Bedrijfsleven is dr. ir. Girolamo Allegro, fa brieksdirecteur van de Com pagnie Néerlandaise de 1'Azo te N.V.. te Sluiskil, wonende te Tilburg, ontzet van het recht een leidende functie uit te oefenen in eenige onderne ming, in welke tak van bedrijf ook, voor de tijd van twee jaren. HANDELSVERKEER NEDERLAND— DUITSCHLAND. Door de Ned. My. voor Nij verheid en Handel is uit het hoofdbestuur een commissie van drie leden gevormd, waar. in zitting hebben de heeren ir. W. H. Boom, prof S. Posthüma en mr. H. F. van Walsum en welke de taak kreeg opgedragen wenschen en gegevens .uit het Neder- landsche berijfsleven te verza melen ten einde met practi- sohe voorstellen te kunnen ko men om de belemmeringen van de handel tusschen Ne- den^minister de volle "verant- jderland en Duitschland uit de woordeiykheid. Iweg te ruimen. Radio Nederland staakt betalingen aan A.V.R.O. De gebeurtenissen in de Ne- derlandsche radiowereld heb. *en een nieuw stadium bereikt, nu met ingang van Dinsdag e stichting Radio Nederland, haar betalingen aan de A.V.RX). heeft gestaakt, omdat de om- roepvereeniging het voor haar gereserveerde gedeelte van de som, welke in 1946 voor pro gramma-kosten bestemd was, heeft verbruikt. De A.V.R.O. moet thans, met nog twee der kostbaarste wintermaanden voor de boeg, zichzelf redden, hetgeen zij onder protest ook doet Van de zijde der stichting „Radio Nederland in Over gangstijd" werd medegedeeld, dat de omroepvereenigingen alle vaste artisten, alle or kesten en koren, alle hoorspe- Iers en technische installaties van de stichting gratis ter be schikking staan en het bedrag van een half millioen gulden dus alleen voor losse mede werkers behoefde te worden gebruikt- De vordering, welke de A.V.R.O. zegt te hebben op de stichting, is een gevolg van het feit, dat de A.V.R.O- zich niet heeft aangesloten by de regeling, welke met de andere cmroepvereenigingen is ge troffen, omtrent de vergoeding van gezamenlijk gebruik van de studio's. Verdeeling werkzaamheden van dr. van Mook en dr. Idenburg* Het oommuniqué van den regeerlngsvoorlichtingsdlenst vermeldt een verdeeling van werkzaamheden tusschen Dr. H. J. van Mook en Dr. P. J- A. Idenburg. directeur-generaal voor algemeene zaken. De werkzaamheden van den lt--gouverneur-generaal be staan uit: De algemeene poll- Chineesch bezoek aan Zeeland. Uit vele plaatsen in Zeeland waren Woensdag leden van het Nederlandsen Jongelings verbond en de Hervormde Meisjes Vereeniglngen in Zee land samengekomen in de „Prins van Oranje" te Goes om den pas benoemden Chi- neeschen secretaris van de Wereldbond, den heer Li, wel kom te heeten. De heer Fal- lentln. landelijk bondssecreta- ris opende op gebruikelijke wijze de vergadering en gaf terstond het woord aan den heer Li. Deze sprak in het Engelsch en zijn woorden wer den onmiddellijk door den heer Fallentin vertaald. In de eerste plaats bracht de heer LI de groeten over van de on geveer een millioen Christenen in China en gaf daarna een kort overzicht van het Chr- J. M. V.-werk aldaar. En tot slot sprak hy over het doel van zqn komst, n.l- het voorberei den van de wereldconferentie van Christelqke Jeugd, die zoo God wil, in Juli 1947 in Oslo zal worden gehouden- De heer Li bewees met enkele kern achtige voorbeelden, dat de geestelqke band tusschen de Christenen van alle landen ook tqdens de oorlog niet werd verbroken. Na de pauze werden aan den spreker enkele vragen ge steld, bij de beantwoording waarvan deze wees op de noodzakelijkheid van een heid der Christenen over de geheele aarde. (ingezonden mededeeling.) BEVORDERINGEN BIJ DE RIJKSBELASTINGEN. Met Ingang van 1 November zijn bevorderd tot hoofdassis tent bij de ryksbelastingen, de navolgende assistenten: D. P. Versluqs te Middelburg, J. A. Kroeders te Middelburg, I. Vin gerling te Souburg en tot hoofdassistent-chef-dienstge- leider de assistent J. H. Drioel te Middelburg. GEMEENTERAAD GOES. Vlissingen Jeugdconcert Willem Andriessen. De werkgroep VHssingen van de Zeeuwsche Volksuni versiteit is er in geslaagd ook voor Vlissingen een jeugd concert te organiseeren, het welk volgende week Woens dagmiddag zou worden ge geven door den bekenden Ne- derlandschen pianist Willem Andriessen, die dan eenige werken van Chopin speelt en deze zelf zal toelichten. Dit concert kan echter al leen doorgaan, indien de be langstelling hiervoor groot ge noeg is. Reeds hebben zich vele scholieren aangemeld en de gelegenheid hiertoe staat voor alle jongens en meisjes tot 18 jaar nog open t.m. a.s. Zateroag. De aanmelding dient te geschieden in de Openbare Leeszaal aan het Beliamypark. Daar de kosten slechts zeer gering zqn, mag verwacht worden, dat deze geen beletsel vormen om dat gelukkige initiatief te doen slagen. ONTEIGENING VOOR UITBREIDING VAN HET STADHUIS. ticke en militaire leiding en de aangelegenheden van binnen- landsch bestuur, financiën, economische zaken, verkeer en waterstaat. Dr. P. J. A. Idenburg heeft de leiding van: Justitie, On- derwijs, eeredienst. volksge zondheid, sociale zaken, regee- rings voorlichtingsdienst- hoofdparket en algemeene per- soneele zaken- TINBAGGERMOLEN TE WATER GELATEN Te Schiedam is de eerste zeetinbaggermolen „Menoem- bing" te water gelaten. Dit gevaarte maakt deel uit van de serie van acht, die door de regeering zqn besteld. Wanneer de molen geheel klaar ls, zal het gewicht .500.000 kg. bedragen. Moord te Winterswijk. Toen een melkventster Woensdagmorgen omstreeks 11 uur aan de woning van den alleenwonenden 67-jarigen we duwnaar W. J. V. te Winters wijk klopte en geen gehoor kreeg, opende zq de voordeur en vond den bewoner, badende in zqn bloed, in de gang lig gen. Zq waarschuwde cnmid- dellqk de politie- In bewuste- loozen toestand werd de man naar het ziekenhuis overge bracht, waar hq denzelfden avond overleed, zonder lot be wustzijn te zijn gekomen. Uit het voorloopig Ingesteld on derzoek is komen vast te staan, dat de oude man met een hard voorwerp de sche- del ingeslagen was. Omtrent den dader en het motief tast men nog in het duister. Russische razzia's gaan voort Volgens Engelsche mtlitaire autoriteiten hebben de Russen met vrachtwagens „een razzia gehouden" op een aantal Duit- sehe technici, die in de Engel. 3che sector van Berlijn wonen. De razzia had geen succes. In de raadsvergadering van Woensdagavond, waarvan wij reeds een overzicht publiceer den, merkte de heer Visscher (P.v.d.A) bq het voorstel tot vaststelling van het schoolgeld voor de gemeentelijke bewaar school neg" op, dat hq eigenlqk wel eenige bezwaren tegen de regeling had, waarop wethou der de Roo (P.v.d.V.) zeide, dat B. en W. geen ander tarief konden voorstellen. De rege ling werd daarop z.h.st. aan vaard, nadat ook de heeren Roose (K.V.P.), Duvekot (C. H.) en Goeman (C.H.) nog eenige opmerkingen hadden gemaakt. Bij het voorstel 'Inzake de wethouderssalarissen bracht de heer Bouman (P.v.d.A.) naar voren, dat men niet vergeten mag dat er te Goes drie wet houders mogen zijn en dat men slechts kan verzoeken de jaar wedde te verhoogen. Hierna vereenigden alle leden zich met het voorstel. DE VERBETERING VAN DE HAVEN. Inzake de voorgestelde wij ziging in de gemeentebegroo- ting 1946, wees de heer Vis scher (P.v.d.A.) er op, dat het voor de raadsleden zeer moei lijk is na te gaan, wat nog verder te wachten staat en dit Is nu het geval met de 30,000, die voor verbetering van de haven zijn aangevraagd. De voorzitter verdedigde het voorstel en wees daarbq op de noodzakelqke verbetering van de haven. Wethouder de Rco betoogde, dat er altijd risico's blqven. De heer Roose (K.V.P.) bleef waarschuwen tegen optimisme inzake de kosten. Wethouder Buqs (P.v.d.A.) zeide dat men goed beginnen zal, nl. met baggeren. De ver dere kosten zijn inderdaad neg niet precies te overzien De heer Visscher verklaarde niet te begrijpen, dat deskun digen de kosten niet beter kun nen schatten. Tot nu toe waren de aan de haven besteede kos. ten z.l. weggegooid geld. Nu is weer f 30.000 geraamd voor de haven zelf en dan hcorde spr. nog f 200.000 noemen voor de buitenhaven. De raad vereenigde zich ten slotte met de begrootingswqzl- giag. HET SPORTTERREIN Bij het belangrqke voorstel inzake uitbreiding van het ge meentelijke sportterrein hah de heer Zuidema (A.R.) niet al leen fihancieele maar cok vooral principleele bezwaren, namelijk het steeds toenemen van het spelen en houden van wedstrijden op Zondagen. De heer Roose (K.V.P.) ver wachtte van de uitbreiding meer wedstrijden op Zaterdag middag. De heer Stoel Feuersteln(P.v. d.V.) was er van overtuigd, dat goede sportbanen zulLen trekken en dat er meer wed- strqden zullen komen in de verschillende takken van sport. De heer Haverhoek (P.v.d. A.) miste tot zqn spijt nog een z-vembassln in net plan. Wethouder Buijs (P.v.d.A.) meende, dat dit later te over wegen zou zijn. De heer Polderman (C.H heeft dezelfde princlpieele be zwaren als de heer Zuidema n zake het spelen op Zondag. De heer Goeman (C.H.) achtte sluiting van het terrein op Zondag practisch niet uit voerbaar. De heer Bouwman (P.v.d.A.) vroeg, waar men met de jon gelui naar toe moet als er Zondags geen voetbal gespeeld wordt. Het voorstel werd, zooals reeds gemeld, aangenomen met alleen de heeren Zuidema en Polderman tegen. Bij het voorstel voor het ver krijgen van gronden voor den bouw van 51 wonigen in 1947, vroeg de heer Haverhoek (P. v.d.A.) of bij rloleerlng reke ning zal worden gehouden met mogelqke aansluiting bq ande re aeelen in dezelfde omgeving. Dit zegde wethouder Buqs toe, evenals het aanleggen van speelterreinen als de buurt- vereenigingen medewerken. UITBREIDING VAN HET STADHUIS. Bq het voorstel inzake ver grooting van de dienstruimte van het stadhuis door onteige ning van het aangrenzend pand in de Lange Kerkstraat, was een brief ingekomen van den heer Depundert, winkelchef, waarin hij mededeelde de zaak te kunnen overnemen en zelf voortzetten en daarom ver zocht van het plan af te zien. De heer Stoel Feuerstein m Bouman hadden bezwaren p deze wqze de ruimte te ver krijgen. De heer Zuidema vroeg of er geen andere uitweg ls. De heer Somers (K.V.P.) dacht aan het verschaffen van een ander pand aan den be trokkene De heer Roose vroeg of er toch werkelqk geen andere wijze is om in ruimte te voorzien in het stadhuis zelf. De heer Visscher (P.v.d.A', gaf toe, dat het pijnlqk is, maar meent er zich toch bij te moeten neerleggen. De heer Stoel Feuerstein (P.v.d.V.) vrceg of er in het Beursgebouw geen ruimte is te vinden, waarop wethouder van Melle (C.H.) opmerkte, dat het zeer gewenscht is alle diensten bijeen te hebben in één gebouw. Wethouder Buqs wees erop, dat de raad de kans om bedoeld pand te krqgen, heeft laten voorbijgaan. De huidige raad moet dat nu niet navolgen Toen het idee naar veren kwam de beslissing nog aan te houden, wees de heer de Muijnck (P.v.d.A.) er op, dat men dan beter nu kan beslissen dan later de betrokkene te doen vernemen, dat men toch doorzet. Hierna werd het voor stel z.h.st. aangenomen DE GASTHUIS TARIEVEN. Bq het voorstel Inzake ver hooging der tarieven van het Gasthuis, vroeg de heer Ha verhoek hoe het staat met het aanvankelijk plan om van de patiënten van buiten de ge meente 50 cent meer te laten betalen. De voorzitter ant woordde, dat dit voorloopig nog teruggenomen is. De heer Roose wil bqdragen aan de buitengemeenten vra gen, waarop de voorzitter en weth. de Rvo antwoordden, dat dit cok overwogen wordt. De heer Zuidema bracht hul de aan het Gasthulsbestuur. Ook dit voorstel werd ten slotte z.h.st. aangenomen. TEXTIEL EN VERWOESTE SCHOLEN. Naar aanleiding van ons be richt over de verdeeling van kleeding, welke uit Amerika werd ontvangen, op sommige lagere scholen, stelt 'n school hoofd de vraag, welk verband er ligt tusschen de vernieling van een schoolgebouw en het textieltekort in de gezinnen. Bovendien meent de schrijver, dat niet alleen scholen, die in aanmerking kwamen, vroeger in een schoolgebouw huisden, dat totaal vernield werd. Ook de „overgeslagen" scholen heb ben bericht ontvangen, dat ze door 'n Amerikaansche school geadopteerd waren, maar nu, vier maanden later, hebben ze er verder nog niets van ge hoord. Kerknieuws Geref. kerken. Beroepen te Puttershoek ds. M. Vreugden- liil te Meliskerke. SAMENWERKING TUSSCHEN O LD-GEREF. GROEPEN. Behalve verschillende op zichzelf staande gemeenten zqn in ons vaderland twee richtingen te onderscheiden in de groepen van Oud-Geref. ge meenten, nl. die in wqien ds. L Boone te St. Fhilipsland liun leider hadden en die wel ke wijlen ds. de Jonge te Kam pen volgden. Al deze gemeen ten (de z.g. Ledeboerianen) kwamen hierin overeen dat zij in 1907 ds. G. H. Kersten wei gerden te volgen toen hq de verschillende gemeenten in de Geref. gemeenten in Neder land vereenigde. Beide bovengenoemde Oud- Geref. groepen hebben in de classis Utrecht hun classicaal verband. Naar wq vernemen hebben commissies uit beide gemeenten thans een samen- spreking gehouden en als een der eerste resultaten daarvan kan worden geboekt het be sluit om aan de predikanten van beide groepen toestem ming te verleenen in elkanders gemeenten het Woord te be dienen. Naast de Oud-Geref. gemeenten die tot bovenge noemde groepen behooren zijn er nr zelfstandige Oud-Geref. gemeenten te Alkmaar, Amster dam, Gouda, 's-Gravenhage, Kralingscheveer, Monster, Rot terdam. Schiedam en Vlaardin gen. (Ingezonden mededeeling).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10