PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURAM1 Vredesconferentie heeft haar werk volbracht Vandaag Het „Huis ten Bosch'' doorstond vele gevaren Commissie-Generaal optimistisch over de verdere onderhandelingen De Zeeuwsche jongens in Indië houden zich uitstekend 189e Jaargang - Nr. 241 Uitgave der*" Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. op?jLTg'hc"i^ WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT ™TIEP1!'JS 12 Woensdag 16 Oct. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per weck, 3.20 per kwartaal, franco per post, f 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent 4DVER- minimum advertentie f 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel 10 (2 lijnon) Middelburg- Londensche Kaai 29. iel 2077 en 2924. Ones Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3. tel- 102. Terneuzen Brouwerljstr 2. Pnstrek. nr 359300 P-Z.C., Middelburg. SCHIP Of VLIEGTUIG v' E minister van verkeer, dr. I J h. Vos, zal binnenkort ■L-een beslissing" móe.en ne men die de aandacht van het gehe'ele Neder landsche volk verdient. Zooals bekend heeft de Stoomvaartmaatschappij Ne derland aan de regeering toe stemming- gevraagd om een vliegdienst tusschen Ams. er- dam en Batavia te mogen ex- ploiteeren met 12 van de mo dernste verkeerstoestellen. De Rotterdamsche Lloyd zal zoo goed als zeker een zelfde ver zoek Indienen. De K.L.M. ex ploiteert reeds een vliegdienst op Bataviaen als beide scheepvaartmaatschappijen hun concessie krijgen, zullen we eerlang niet minder dan drie vliegdiensten op Indië hebben. R^'kelyk veel. Zelfs al houdt men rekening met het feit. dat Nederland de derde groote iuch.vaartmogendheid ter we reld is, onmiddellijk na Ameri ka en Engeland en voor Frank- ryk, Rusland en China. Wat moet de minister doen? De K.L.M. zal deze concur rentie wel alles behalve aange naam vinden. Haar dienst func- tionneert voortreffelijk, zij houdt overal ter wereld de goede naam van Nederland hoog en zij is met haa# dien sten snel en veilig. De scheepvaartmaatschappij en hebben geen schepen meer, na de alles vernietigende oorlog, die de concurrentie met het buitenland kunnen opne men. De Lloyd wacht nog tot de Willem Ruys in Vlissingen startklaar zal zijn. De Neder land beschikt over de Oranje. De andere mailschepen, die dienst doen als troepen ;rans- portschepen zijn oud en zullen als ze weer vrij komen nauwe lijks meer meetellen. Boven dien melden zich steeds meer passagiers voor het luchtver keer aan; het vliegtuig schijnt in nabije toekomst voor zeer lange trajecten het schip te zullen verdringen en de Ne derland en de Llcyd wenschen met hun tijd mee te gaan en de bakens te verzetten, zoo lang het tg nog gunstig is. Wat moet de minister doen He. monopolie van de K.L.M. breken en deze springlevende, sterke maatschappij bloot stel len aan concurrentie die ge vaarlijk kan worden? De belde scheepvaartmaat schappijen In het vaarwater zitten en hen dwingen zich tol vrachtvervoer te beperken? De scheepvaartmaatschap pijen toestaan in het buiten land orders te plaa:sen voor vliegtuigen, die minstens 100.000.000 aan deviezen zul len vereischen, cf hen ertoe bewegen, hun vloot met elk minstens 3 moderne passa giersschepen aan te vullen die tezamen zeker 180 mlllioen zullen kosten, welk bedrag echter in Nederland besteed zal kunnen worden en gedu rende zes jaren vele Neder- landsche arbeiders werk en dus brood zal verschaffen. He is een zware beslissing, te zwaar eigenlijk voor slechts een man. Vermoedelijk zal minister Vos zijn medeminis- iters wel in deze uiterst moei lijke beslissing betrekken. Maar zelfs dan zal het be sluiten moeilijk vallen. Is deze beslissing eigenlijk niet van een zoodanige draag wijdte, da het parlement er in gekend dient te worden? Er staan toch inderdaad gr ota nationale belangen op het spel, hoe en van welken kant men de zaak ook bekykt. Het Wereldgebeuren TRUMAN GEEFT DE PRIJSBEHEERSCHING DE DOODSTEEK. Britsche wapenleveranties aan Griekenland. Met de aanvaarding van het ontwerp-verdrag voor Finland is een einde gekomen aan de vredesconferentie. Gistermid dag werd de formeele slotver gadering gehoudeij en van daag zullen de afgevaardigden alleen nog maar gezamenlijk uitgaan" en een cabaret voorstelling bijwonen, waar „Miss Vredesconferentie" ge kozen zal worden Het wachten is nu tot de Groote Vier de uiteindelijke redactie van de vredesverdra gen met de satellietstaten vol tooid zullen hebben. Eerst dan kan het moeilijk ste vredesprobleem aan de orde komen, het verdrag voor Duitschland. De voorloopige besprekingen hierover zullen op 5 November te New-York beginnen. Meer dan de vredesconfe rentie of de komende verkie zingen is de huidige vleesch- schaarschte in de V. S. het onderwerp van de dag onder het Amerikaansche publiek President Truman heeft zich zelfs gedwongen gezien, hier over een speciale rede te hou den, die via de radio werd uitgezongen. Truman ver klaarde daarin, dat hem nog slechts één middei overbleef, om het tekort aan vleesch te bestrijden: Opheffing van de maximumpryzen voor vleesch en ln overeenstemming hier mee van vee en veevoederpro ducten. Tegelijkertijd deelde Truman mee, dat hij alle re- eeringsbureaux had bevolen !e opheffing van de maxi mumprijzen on andere artike len te bespoedigen, in die mate, dat de economische veiligheid van de Ver. Staten hierdoor niet in gevaar zou worden gebracht. De huren zouden bijv. nog lange tyd aan prysbeheersching, onder hevig zyn. De verantwoordelijkheid voor het vleeschtekort rustte vol gens Truman op die Republi keinen in het Congres, die in dienst van zelfzuchtige be langen besloten hadden de prysbeheersching te doen mislukken. Truman waar. schuwde nogmaals dat de huidige wet op de prysbe heersching geen verhindering van inflatie garandeert en deed een beroep op het volk bij het versnelde proces van opheffing der prijsbeheer sching het gezond verstand te bewaren. Trumans waarschuwing is zeker niet overbodig, want zijn begrafenisrede op de prysbeheersching, afgedwongen door het Congres, zal onge twijfeld tot gevolg hebben, dat vcor een nieuwe serie ar tikelen de prijzen met spron gen omhoog zullen vliegen. Het hoofdkwartier der Ver. Naties. In hooge kringen der Ver. Naties is bevestigd, dat de onderhandelingen tusschen het secretariaat en de Zwitser- sche missie over de vestiging van het hoofdkwartier der V. N. in het voormalige „pa lais des nations" te Genève een succesvol resultaat heb ben gehad. De Zwitsersche bondsraad moet thans de ont werpovereenkomst welke Trygve Lie, de secretaris-ge neraal der V. N„ vervolgens aan de algeméene vergade ring der V. N. zal voorleggen, ratificeeren. DUITSCHE PERS MAG GEEN GERUCHTEN VERSPREIDEN. De geallieerde coördinatie commissie in Berlijn heeft een maatregel goedgekeurd, waar bij commentaar in de Duitsche pers op de politiek van de be- zettingsmogendheden toege staan is, terwijl publicatie van geruchten, die bedoeld zijn om de eenheid onder de geallieer den te ondermynen, verboden is. Radio Vaticana heeft medegedeeld, dat de kerkelij ke ban is uitgesproken over allen, die een actief aandeel hebben gehad in de veroor deeling tot zestien jaar dwangarbeid van mgr. Stepi- natz. De Engelsche voetbalbond heeft zijn goedkeuring ge hecht aan het opnemen van zoowel internationale als leagueswedstrijden vóór tele visiedoeleinden. Levensgevaarlijke hoed Het gebeurde op een Zondag ergens in het groote Amerika, dat een liefhebbend huisvader be sloot voor zijh vrouw eens een malsch boutje op de kop te tikken. Hij begaf zich daarom met zijn jach geweer naar het nabijgelegen bosch Daar zag hij een heer lijke vette duif zitten, legde aan en schoot, maar ongelukkiger wijze was de duif de garnee ring van een hoed, waar onder zich het hoofd van een dame bevond. De da me was dood en de man werd gearresteerd we gens moord. De jury sprak hem echter vrij. daar volgens haar zeg gen de zonderlinge hoed de oorzaak was geweest van het noodlo tig schot De beste films van dit jaar is het 325 jaar gele den, dat de Nederland- sche componist Jan Pie terszoon Sweelinck te Amsterdam overleed; is het 2 jaar geleden, dat het Amerikaansch garnizoen Curasao ver liet. Op het filmfestival te Can nes werd de Fransche film „Symohonie pastorale", ver vaardigd naar het gelijkna mige boek van Gide, wegens haar zeer hooge peil be kroond. Bekroningen ontvin gen o.a. ook: De Engelsche film „Brief encounter", de ïtaliaansche rolprent Rome. een open stal, de Amerikaan sche productie Lost weekend, de Mexicaansche film Maria Gandelaria, Russische rol- orent „js enstad", naar het boek van Materlinc en de ook in ons land bekende films ,De Roode Aarde" en „De Laatste Kans". Als de beste kleurenfilm werd beschouwd „De steenen bloem", uit Rusland, wegens fantastische kleurenpracht en combinatie. Walt Disney Ie verde weer de beste teeken film, al maakte ook Tsjecho- Slowakije zeer goede produc ten. NATIONALISATIE DER I.G. FARBEN-FABRIEKEN De commissie voor de ont werpen van het parlement van Groot-Hessen heeft een soei- aal-democratisch voorstel tot nationalisatie der I. G- Farben voorheen een der grootste che mische maatschappijen ter we reld, met algemeene stemmen aangenomen, ondanks de te genwerpingen van liberale er christelijke democratische le den. MILITAIRE GEVANGENEN STELLEN ULTIMATUM. 250 Militaire gevangenen in de gevangenis van Dart moor hebben gedreigd ln op stand te komen, indien zy niet binen 11 dagen vrijgela ten worden. Deze bedreiging werd in de vorm van een ultimatum aan de gevange nisautoriteiten overhandigd. De gevangenen wenschen hun vonnissen herzien te hebben, omdat zij vernomen hebben van de vrijlating van para chutisten in Malakka. die van muiterij beschuldigd werden. In het Britsche Lagerhuis zijn de wapenleveranties aan- Griekenland ter sprake geko men. De Britsche onderminis ter voor buitenlandsche zaken deelde mede, dat in October 1945 zijn regeering had be sloten om uitrusting voor het Grieltsche leger en voor de gendarmerie gratis ter be schikking te stellen. De ge schatte waarde daarvan zou ongeveer 11 millioen pond sterling zijn. Deze onthulling gaf verschillende Labour-af- jevaardigden aanleiding tot iet stellen van lastige vra. jen. Zoo vroeg Ben Levy: Can de minister de verzeke ring geven, dat dergelijke wapens hun weg vinden naar een waarlyk nationaal en on partijdig leger en niet worden gebruikt ter bestrijding van politieke tegenstanders. Het antwoord van den minister was kort: Onze verplichtingen zijn ten aanzien van de gere gelde Grieksche strijdkrach- :en. De minister antwoordde in het geheel niet toen een ander Labour-lid vroeg, of de minister zich ervan Dewust was, dat een meer democra tische vertegenwoordiging de Grieksche regeering de noodzakelijkheid van bewape- ning uit de weg zou mimen. JHR BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL. Aan jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal is op zijn verzoek met gang van 1 November a.s. op de meest eervolle wijze ont- s ag verleend als Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den lande bewezen. De druiven waren zuur Een maand heeft de Haar- lemsche recherche noodig ge had voor het oplossen van een op 16 September gepleegde inbraak aan de Willem van Outshoornlaan, waarbij voor een waarde van 3.000 gld. aan sieraden en juweelen en van 2.000 aan contanten werden gestolen. De moeilijkheid voor de recherche was, dat men over geen enkele aanwijzing beschikte, behalve een zakje met druiven, dat door de in brekers was achtergelaten. De politie heeft alle groente en fruitzaken in Haarlem en omgeving „uitgekamd" om de herkomst van het zakje te achterhalen. In een winkel in Haarlem-Noord kwam men op het goede spoor. In deze winkel werden dergelijke zak jes gebruikt en de verkooper herinnerde zich bovendien dat hij omstreeks de datum van de inbraak druiven had ver kocht aan iemand met een gouden tand en een tatouee- ring op een der handen. De corpschef van de Bloemen- daalsche politie deelde daar- de Haarlemsche politie mede, dat in het Huis van Bewaring te Amsterdam een persoon was ingesloten met dezelfde kenmerken voor het plegen van diefstallen in Am stelveen en Bloemendaal. De man werd aan de „gou- den" tand gevoeld en bekende de inbraak te hebben ge pleegd. De sieraden zijn bij een opkooper achterhaald, doch het geld was vergokt. De dader was een 18-jarige Amsterdammer, die reeds 15 inbraken op zijn kerfstok had. Jongens te Apeldoorn buiten levensgevaar. De toestand van de vier jongens, die nog in de beide Apeldoornsche ziekenhuizen worden verpleegd, ls thans zoodanig; verbeterd, dat dien zich geen onvoorziene complicaties voordoen, het le vensgevaar als geweken mag worden beschouwd. Helaas kan hetzelfde nog niet gezegd worden van den leeraar Dobbenga, hoewel diens toestand wel een lichte vooruitgang valt te bespeu ren. NIEUWE SCHEEPSDIENST OP GENT. Met ingang van 15 October wordt de „Unie-lijn", een nieuwe scheepsdienst Rotter damGent, die tot stand is gekomen door onderlinge sa menwerking van een Rotter damsche en Gentsche reederij, geopend. Deze dienst zal worden on derhouden door motorschepen, die geen tusschenhavens zul len aandoen. Voorloopig zal één afvaart per week in bei de richtingen plaatsvinden n.l. op Dinsdag van Rotterdam eri op Vrijdag van Gent. In het Schaaktournooi te Praag hebben Gllgvrich en Najdorf de leiding met 6V2 punt, gev:lgd door Pachman en Foltys. Gedistilleerd op vóór-oorlogsch peil. De toewijzingen voor gedis tilleerde dranken, die voor de periode November—December reeds verhoogd zyn van 50 op 75 procent van de omzet in het basisjaar 1939, zullen vóór Ja nuari 1947 nogmaals worden verhoogd en wel tot 100 pro cent. De op de toewijzingen voor Januari verkregen dran ken mogen reeds medio De- cember worden afgeleverd, zoo dat aangenomen mag worden, dat met de feestdagen in De cember een behoorlijke voor ziening gewaarborgd is. Bo vendien worden maatregelen genomen, waardoor bereikt zal worden, dat ook na Januari '47 de voorziening op een redelijk peii zal blijven. Specerijen zonder bon. Binnenkort zullen door e verbeterde aanvoer, peper en nootmuscaat zonder bon ver krijgbaar zijn- Het ligt in de bedoeling voor deze producten maximumprijzen vast te stel len. Hoewel het reeds in het voornemen lag binnenkort een bon voor specerijen aan te wijzen, is de aanvoer uit Indië thans zoodanig, dat binnen af zienbare tijd aan de normale binnenlandsche behoeften zal kunnen worden voldaan. Oranjezaal in oude luister hersteld. De heer M. Kohnstan, par ticulier secretaris van H. M de Koningin, heeft op het Huis ten Bosch te 's-Gravenhage persvertegenwoordigers ln de gelegenheid gesteld, onder leiding van den intendant, jhr. ir. P. F. O. R. Sickinga, te constateeren, hoe, na (ie be wogen oorlogstijd, de Oranje zaal weer in oude glorie is hersteld. - Het Huis ten Bosch is in de oorlog aan vele gevaren blootgesteld geweest. Was dit oude paleis der Oranjes een bouwwerk van den beroemden bouwmeester Pieter Post ter nauwernood ontkomen aan de aanvankelijke eisch der be zetters, het huis af te breken ln verband met het graven van de tankgracht, latfer heeft het onophoudelijk aan andere gevaren blootgestaan: geva ren van bominslag, brand en explosies. Bombardementen hadden plaats, het Bezuiden- houtkwartier was naby, in de dichtste nabijheid schoten de Duitschers hun V2 projectie len af. Het mag een wonder Geleidelijke demobilisatie aan beide zijden. Als resultaat van het onder teekenen van de wapenstU- standsovereenkomst is de com missie-generaal optimistisch gestemd t.a.v. de tot stand- koming van een politieke basisovereenkomst met de In donesiërs vóór 30 November Ongetwijfeld zullen dan echter vele bijzondere kwes ties nog niet opgelost zyn. Deze zullen maanden van ge el uldi gen arbeid eischen van de gecombineerde Nederland- sche en Indonesische commis sies. De bepaling omtrent de stabilisatie en het evenwicht van geallieerde en Indonesi sche troepen" beteekent, dat het totaal aantal Ned troe pen in Ned. Indië na 30 No vember niet het aantal van de op dit oogenblik aanwe zige gecombineerde Ned. en Britsche troepen zal overtref fen, mits de wapenstilstands overeenkomst niet geschonden wordt. De geleidelyke demo-, bilisatie aan beide kanten, zooals omschreven in de wa penstilstandovereenkomst, zal natuurlijk afhankelijk zijn van de politieke onderhandelin gen. TOESPRAAK SOEDIRMAN. De opperbevelhebber van de T.R.I., Soedirman, heeft Maandag in een radiotoe- GOUDBORINGEN OP ARUBA. Bij de eerste boringen naar goud op Aruba is men terech gekomen in een oude gang, waar vroeger veel goud uit is weggehaald. De verkregen monsters geven echter vee! hoop op groot succes, aldus de meening van deskundigen. spraak het Indonesische volk mededeeling gedaan van de wapenstilstand. Soedirman heeft order gegeven, dat alles moet worden gedaan om bot singen te voorkomen. Hij sprak de verwachting uit, dat zyn orders zouden worden uit gevoerd. Toch zal het nog wel enkele dagen aanloopen voor het be vel „staakt het vuren" alle bevelhebbers heeft bereikt en de wapenstilstand dus een feit geworden zal zijn. RADIOREDE VAN Dr. VAN MOOK. Dinsdagmiddag heeft Dr. van Mook een radiorede tot de bevolking van de Archipel ge houden. De L:. Gouverneur. Generaal wees er op dat er nog wel eenige tyd n:ódig zal zijn om voor iedere plaats tot een regeling te geraken. Hij sprak er echter zijn voldoening over uit dat er thans een eind is gekomen aan „de voortduren de gewelddadige vertolking, van he: wantrouwen" tusschen' In donesiërs en Nederlanders. Dr. van Mook wees er op dat de wapenstilstand niet onmid dellijk aan alle incidenten een einde zal maken, maar toch een groote stap, zoo niet de groot ste stap naar overeenstemming beteekent. Voorst prees Dr. van Mook de wijze waarop de Nederland- sche strijdkrachten hun „vre- des"-taak hebben vervuld, zelfs onder vaak zeer provoceerende omstandigheden. Zii hebben er toe bijgedragen, aldus de Lt. Gouverneur-Generaal, dat he Indonesische volk, dat de strijd evenmin als een regelrechte oorlog heeft beschouwd, onze bedoelingen beter begreep. Dr. v. Mook zeide er op te rekenen dat Ieder ook van Indonesische zijde op ruime en edelmoedige wijze zal bij dragen tor de handhaving en verwezenlijking van het besluit. £en moeilijk leven onder groote spanningen. Het thuisfront moet steunen! OOK by onze troepen ln Indië is een aantal pre dikanten en katholieke geestelyken ingedeeld, wier taak het is als legerpredikant of aalmoezenier de soldaten de geestelijke steun :e bieden, welke zij onder de zeer moei lijke omstandigheden minder dan ooit kunnen ontberen. Een van hen, kapitein L. v. d. Vrande ,die aan 2-14 R.I., bat. Zeeland is toegevoegd, ver- ze cht ons het volgende op te nemen: Vanui: onze Zeeuwsche ste den en dorpen zijn de jonge mannen in het leger gekomen De eerste schrede is gezet in een vreemde wereld. Gepakt en gezakt met opvattingen en inzichten thuis, in de familie- kring, school en kerk opge daan, stonden ze in een omge ving die er een andere wereld beschouwing op na houdt. He' is een experiment en meteen een proef op de som, want in een nlet-Christelijke wereld zou binken wat de Christelijke overtuiging van onze jonge mannen waard zou zijn. We zijn nu een half jaar op Java. Er ls veel geschreven over onze soldaten; ik heb zelfs gelezen dat ze „niet om keken naar een meisje". Lezer u geloof dat niet. Het zyn geen houten Klazen of uitgedroogde bokkingen. Integendeel: het zyn opgroei ende menschen, die voor een deel dikwijls nog ln de moeily- ke jaren zitten en die hun overgangsjaren doorgebracht hebben in een tijdsgewricht waarin het abnormale normaal werd geach; en waarin de op vattingen omtrent zedigheid en zedelnkheid zoo niet ver draaid, dan toch vertroebeld werden. HET KAN. Vormt het soldatenleven in het algemeen geen gunstige bodem waarop he: godsdien stige leven kan tieren, dit geldt nog te meer voor een troep te velde. En toch moet het moge lijk zijn ook hier als goed Christen te leven. MEE OP PATROUILLE. Ik noodig u uit om mee op patrouille te gaan. Zoo, dat camouflagepak staat best; hier een paar handgranaten in je zak. een patroon in de kamer....'., nee laat die helm :naar thuis, dat houdt je niet uit onder de tropenzon, neem dit petje, een doodgewoon groen boere-petje; je loopt mee voorop; waar is nou de vijand? Je ziet niets dan struiken en boomen. Plot seling kraken eenige schoten, als een steen val je neer In de sawah modder. Je snuffelt naar dekking want het gaat om het leven, ze willen je kortweg dood schieten. De, eerste Impuls is: blijven lig-' gen als een blok. Maar je moet vooruit; elke vezel staat gespannen, je sluipt verder, de dool zingt zijn sinester iled over je hoofd; een kameraad naast je wordt gewond, ze hebben je kameraad in zyn lijf geschoten en je begint te schieten als een gek. Thuis kon hij zoo rustig bij de kachel zitten, de pijp in de mond. En nu is hij een vechtende mensch geworden. Machinegeweren blaffen en spuiten heete kogels over je heenals je in het kam pement teruggekeerd zyt, ben je doodmoe. Eigenlijk heb je niets anders gedaan dan een paar kilometer geloopen en eenige malen de grendel van het wapen op en neer ge haald 1 de trekker gehan teerd. Dat doe je met één vinger enje bent dood moe. Wellicht zal het u lezer, niet verwonderen, mij althans zeker niet, dat een dergelijk leven onaer de gegeven om standigheden zooals ik die weergegeven heb, groote gees telijke moeilijkheden teelt en nu is het zaak dat de jongens toch nog geestelijk gezond blijven. HET MOREELE PEIL. Ik heb klanken vernomen dat het peil van de jongens ln Indië zeer gezakt is en dat ze moreel ver weg zyn. Laat ik mij beperken in mijn oor deel tot my'n eigen bataljon, dat ik ken van zijn ontstaan aan. Ik kan getuigen dat de mannen van 2-14-R.I. bataljon „Zeeland" zich dapper vast houden aan hun van huis uit meegekregen godsdienstige overtuiging. Dat klinkt heel optimistisch, maar het is de vraag of men ook in de da- gelyksche practijk leeft vol gens deze geestesgesteldheid. Maakt u geen Illusies; er zijn jongens die zich ver gooien; hun percentage ls klein. Het percentage van hetgeen ik zou willen noe> mer. „zwakkelingen" is groo- ter. Dat zijn diegenen die een goede wil hebben maar niet altijd in staat zijn voldoende kracht op te brengen om de verleidende situaties de baas te blijven. Het is de catego rie die omvalt onder gróote zoogenaamde „manlijke" woor den van verkeerde vrienden. Het grootste percentage is echter goed te noemen. Zy weren zich dapper. Gij moet niet vergeten dat de ontspanning miniem is. Een groote afdeeling van ons ligt nu zeven weken in de voorste lijn van waar uit da gelijks verkenningstochten ge maakt worden een zwaar werk en in die zeven we ken hebben we één keer een film gehad. Dat was alles. In de cantine, een zeer weldsche naam voor dat winkeltje, kan men limonade krijgen en pin da's, die we zwart moeten koopen in Batavia. Sportartikelen? We moeten hebben, dus tegen „zwar te prijs". Anders kom je er niet aan. VERGEET ONS NIET' Voor Nederland zou ik dit willen zeggen: vergeet ons niet, een sterk thuisfront is voor ons een geweldige steun, Generaal Spoor heeft ge zegd, dat deze soldaten uit stekende pacificators zyn. Daarmede heeft hij hen ten voeten uit geteekend. Het zijn geen moordenaars! Zij hebben een sterk gevoel voor recht en orde endaarvoor Zijn we hier. heeten, dat het Huls ten Bosch al die gevaren is door gekomen. Het huis staat er thans weer ongeschonden. De omgeving heeft geleden. De oude wachthuizen van Pie ter Post zyn afgebroken moe ten worden, maar al het ma teriaal is aanwezig, om aan de han<j van foto's en teekenln- gen weer tot woning te kun nen worden. Een zware bunker van 10 hoogte ontsiert het oude voorplein- Deze kan nog niet geamoveerd worden, opruiming met behulp van dynamiet geeft teveel gevaren voor het Huis ten Bosch zelf. De oude oprijlaan van zwaar hout is niet meer; een nieuwe jonge beplanting is aangebracht. De vroegere stille afgeslotenheid ervaart men niet meer, nu rondom het oude huis het zware hout van het Haagsche Bosch aan de bezetter is ten offer gevallen. De mooie oude tuinmuur is verdwenen, een draaihek sluit het oude domein van de weg af. Maar toch is er niQjt de sfeer van ondergang: de oude wonden worden geheeld. De fraaie oude brug aan de zyde van de Leidsche Straatweg afgebroken om de tankgracht kon weer worden opge bouwd met de oude steen en het oude smeedyzer. Het groo te hek aan de zijde van het Bezuidenhout herrees even zeer, nu ontdaan van de verf laag, welke in het begin der vorige eeuw de kleurige bak steen deed verdoffen. En het interieur van de be roemde Oranjezaal, welke Am alia van Solms ter eere van haar gemaal, Prins Fre- derik Hendrik, deed schilde ren, is in oude luister her steld. Ook de kunstschatten van: het Huis ten Bosch, aanvanke lijk geborgen in de kelders van het huis. zijn later naar de Rijksbergplaatsen. (Sant poort, Paaschloo en de Pie tersberg) overgebracht. De demontage van de doeken in. de Oranjezaal kostte het meeste hoofdbrekens- Jhr. Sickinga kon nog me- dedeelen, dat alle werkeijke kunstschatten van het Kon. huls gered zijn geworden. Ook het koninklijk huisarchief heeft niet te zwaar geleden. De bezetters hadden ongeveer 5000 stukken, waarbij o.a. de geboorteacte van Willem de Zwijger, naar de Rijnvesting Ehrenbreltsiein gebracht. By een eerste bezoek heeft men deze op 70 nummers na alle aangetroffen. Bij een tweede bezoek zijn nog 63 stukken ge vonden. De broodprijs. Bestuur en Raad van Bij stand van de ondervakgroep broodbakkerij hebben een te legram gezonden aan den mi nister van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening, waarin zij namens ruim 13.000 kleine en mid'delgroote bedrijven verklaren, met ont steltenis en verontwaardiging kennis te hebben genomen van het voornemen van de regeering tot het loslaten van de broodprijs. Adressanten zijn van mee ning dat hierdoor de jaren lange arbeid tot saneering van het broodbakkersbedryf zou worden teniet gedaan Dringend wordt den minis ter verzocht ter voorkoming van ernstige reacties in het bakkersbedrijf verantwoorde minimum- en maximum-prij zen voor het brood in te voe ren. MINISTER FIÊVEZ IN BRUSSEL. De Ned. Minister van oor log, luitenant-kolonel A. H. J. L. Fièvez, is Dinsdag te Brus sel aangekomen om o m. het uitwisselen van Belgische en Ned. officieren uit de resp. militaire scholen te bespreken. Donderdag zal de minister weer naar Nederland afreizen, BUS MET VOETBALLERS TEGEN EEN BOOM. Zondagmiddag is te Zun- dert een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarby een, voetbal- er van de Ver. Rood-Wit uit St. Willebrord werd gedood en vier anderen werden gewond. NEDERLAND HELPT INDIË Oud-minister Weiter spreekt Vrijdagavond over beide zen ders direct na de nieuwsbe richten van 8 uur, over „Ne derland helpt Indië''. SCHU SSCHNTGG HEERLEN. TE Voor een zeer groot gehoor heeft dr. R. Schusschnigg, ex- bondskanselier van Oostenrijk, Maandagavond te Heerlen het woord gevoerd. Hij bepleitte een federatieve samenwerking tusschen de Europeesche sta ten, welke hy in 1950 reeds noodzakelyk achtte, wil Euro pa blijven voortbestaan. „By de verspreiding van deze ge dachte kunnen de kleine lan den groot werk doen", aldus dr. Schusschnigg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 9