BON voerig boekje ,,Alet Bouwkas Benex De avonturen van Ted Bolt Cenlc HUWELIJK... WIJ ZOEKEN JO FIBBE FLINKEN AGENT DE „KOLOSSUS'' BLIJFT WEERSPANNIG. Moeilijk werk in de haven van Hansweert. De toegang tot het kanaal 'floor Zuid-Bevelanl bij Hans- weert, wordt voor den gedeelte nog steeds belemmerd door de ponton van de drijvende bok ..Kolossus", destijds één, van de grootste bokken van ons landf die door de Duitschers na Dol le Dinsdag met enkele andere schepen, tot zinken werd ge bracht De schepen zijn reeds lang verwijderd, maar met het gevaarte van de naar schatting 600 A 700 ton wegende bok-pon- ton verliep het minder vlot. Eenige tijd geleden werd ge tracht dit obstakel uit de weg te ï-uimen, doch men slaagde er ton niet in door gebrek aan lichtvermogen. Zaterdagmorgen togen vier drijvende bokken, waarbij als grootste was de nog nieuwe bok „Bevrijding", met een hef vermogen van 240 ton, aan het werk. Om aan het bezwaar van een eventueel tekort aan hefvermo gen tegemoet te komen waren de gaten die er bij het tot zin ken brengen ingeslagen waren „afgekist", waardoor het naar men hoopte bij laag water mo gelijk zou zijn de ponton leeg te pompen en daarna met be ihui" van het opkomende water en de bakken de ponton te llchtfjn. Toen het belangrijke oogerlblik Zaterdagmorgen was aangebroken, bleek dat de „stroppen" waarmede het ge vaarte door de bokken zou wor den gelicht, waren verschoven, waardoor de operatie mislukte. Aangezien bij het opstellen van het plan rekening was gehou- den met het zgn. „giergetyde" waarop indien men Zondag de kans niet waar nam, weer eeni ge tijd gewacht zou moeten worden, werd besloten Zondag morgen een hernieuwde poging te doen. Aanvankelijk liet het zich aanzien dat deze poging met succes zou worden be kroond, maar helaas bleek na eenige tijd dat wederom het water de ponton binnendrong waardoor deze nogmaals moest worden prijsgegeven. Kerknieuws GEREF. KERK. Beroepen te Goes (2e pred. plaats) ds. J. J. Ritsema te Genderen. Tot ouderling bij de Geref kerk van Goes zijn gekozen de heeren B. P. Davidse, F. C. van D\jke en A .de Lange; tot diaken de heeren M, C. Duijnhouwer en J. Katsman. Geref. kerken art. 81 K.O. Beroepen te Groninen (yac. prof. P. Deddens): W. Schee- Ie te Zwijndrecht. Het is thans de vraag of nu nogmaals getracht zal worden het obstakel te lichten dan wel hei, met snjj-apparatèn in stuk ken te snijden. Op het oogenblik wordt de toegang tot het kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert echter nog steeds ten deele belemmerd door de ponton van de voormalige Kolossus, die zijn naam wei eer aan doet Marktberichten VEHJNGSVEREENIGIN G „ZUID-BEVELAND". Maandag 14 October Druiven 110; Bramen 66 105, per 100 kg. Groenten: Bloemkool IA 23—40, idem I 10.50—27; id. H en III 29; Kropsla 2.50 3 per 100 stuks. Dubb. Princesseboonen 50 75, Pronkboonen 45, Witte kool 2.90, Savoye kool 3.90 16, Kroten 68, Andijvie 9 10, Tomaten 2744; Uien 8, Prei 2023; Koolrapen 7.50, Witlof 69—73, Spruiten 54— 65, Rammenas 67.50, alles per 100 kg. Radijs 23 per 100 bos. Burgerlijke stand YERSEKE. Huwelijksaangiften: J. Scheele, 26 j. en W. Jobse, 26 j. Gehuwd: P. C. de Koeijer, 24 j. en C. J. de Koeijer, 24 j Geboren: Johannes B., z. van N. Kole en W. Baert te 's-Gravenhage; Deo J., z. van L. P. Lamper en W. M. Pol derman; Marijke S. E., d. van W. J. A. Dhooge en J. M. Swagemakers; Klazlna S. G., d. van M. de Koeijer en J. A. Visser; Huibrecht I., z. van H. I. Cornellssen en D. C. A. Aclriaanse. RILLAND-BATH. Geboren: Maarten M., z. van J. van den Boomgaard en van C. Lamper; Cornelia F., d. van A. J. de Jong en van E. P. Goossens; Jakobai J„ d. van C. L. Ots en van K. van Iwaarden Gehuwd: C. Zandee, 30 j. en G. M. de Nooijer, 24 j. Overleden: S. Markusse. KLOETINGE. Huwelijksaangifte: A. W. Joziasse, 32 j. en H. Hoek. stra, 24 j. Overleden: J. Riemens, 84 j\, wed. van M. de Vos; G. Nieuwenhuize, 76" j., echt- gen. van K. Bom. Gehuwd: A. de Koning, 22 j. en J. E. Nijsse; A. Hame link, 26 j. en J. de Groote, 23 j.; J. Braamse, 30 j. en M. van Waarde 24 j. OUDELANDE. Geboren: Maatje J., d. v, P. Korstanje en W. Boerj. Ondertrouwd: M. de Booij, 40 j. en J. Joziasse, 27 j. BEURSOVERZICHT. OMZETTEN VAN BEPERKTE AFMETINGEN Beleggingsmarkt kalm. De omzetten waren Dins dag van beperkte afmeting. De stemming, voorzoover daar op het oogenblik gewag van kan worden gemaakt, was eenigszins ln mineur. Voor Ko ninklijke werd begin beurs een advieskoers opgegeven van 350 en deze koers bleef on der beurstijd ongewijzigd. Ten slotte werden de toonaange vende petroleumaandeelen af gedaan tegen 352. De bankaandeelen waren prijshoudend, hier en daar iets hooger. De koersontwik keling op de Scheepvaartaf- deeling was onregelmatig, de meeste soorten echter neigden tot reactie. Van de Cultuur- aandeelen waren de rubber- aandeelen, wat de incourante soorten betreft, in verschei dene gevallen een paar punten beter. Amsterdam rubber wa ren onveranderd 171. In de Suikerrubriek konden H.V.A. zich een kleinigheid verbete ren. Van de tabakken waren Deli Mij. een kleinigheid la ger. Deli, Batavia en Senem- bah een puntje hooger. De beleggingsmarkt was kalm. De affaire in pandbrieven, ln gemeentelijke en provinciale obligatiën was van kleine af metingen. Prolongatie 2%. KRUININGEN. Geboren: Elisabeth J,, d. van H. Groot en van E.' van de Ree; Pie ter B. J. J., z. van J. B. Cok en van J. Slieker; Hendrik, z. van C. M. Quak- kelaar en van 1^. C. Paauwe; Hendrik, z. van H. A. En- sing en van N. C, Ganseman; Pieternella C., d." van H. C. Stokman en van C. Dieleman. Huwelijksaangiften: H. M. van Stel. 23 j., te Wemeldinge en P. M. Verschuure, 22 j.; J. de Wrjze, 33 j. en G. S. de Bel, 28 j.; M, J. Openeer, 21 j. en N. van' Landeghem, 20 te St. Niklaas (B.). Getrouwd: A. A. Koens, 26 j. te Heinkenszand en J. Drie- dijk, 26 j. Overleden: M. E. de Wijs, 72 j., weduwe van W. Walra- ve; A. Maas, 70 j., weduw naar van M. Geluk; 'O. A. M. Vanhoutte, '29 j., echtgenoot van B. M. L. Haessaerts. WAARDE. Geboren: Geertruida S., d. van A. Sohier en C. Koeman; Pieternella J. C., d. van M. A. de Regt en J. C. de Ruij- ter; Cornells z. v. H. Sohier en S. Blok; Neeltje P., d. van A. Koeman en M. Tramper. Huwelijksaangiften: G. Too- renaar, 27 j. te Kloetinge en M. Meeuwen, 25 j. te Waarde. Getrouwd: J. Zandee, 26 1. te Rilland en J. C. de Smit, 28 J. te Waarde. Officieele publicaties CONSUMENTENCREDIET VOOR OPVARENDEN VAN BINNENSCHEPEN. Voor opvarenden van bin nenschepen zal een bijzondere regeling ten aanzien van het aanvragen van consumenten- crediè'.en worden getroffen. De indiening van aanvraagfor mulieren t.b.v. opvarenden van de binnenscheepvaart (met uit zondering van de binnenbeurt- vaart en zgn. eigen vervoers bedrijven) dient niet bij de plaatselijke districtsraden '-e geschieden. Nadere bijzonder heden over deze regeling zul len zoo spoedig mogelijk be kend gemaakt worden. Wel kan reeds thans worden mede gedeeld dat voor deze groep van personen de indieningster- mijn der aanvragen vermoede lijk niet op 9 Nov. a.s. zal slui ten, doch zal worden verlengd. Rad.'oprogramma's Donderdag 17 Oct. Hilversum (A.V.R.O.)7 Nieuws. 7 30 Gram., 8 Nieuws, 8.45 Concer. van Grieg, 9.30 Arbeidsvitami- 5. Ted voer regelrecht op de kust af en zette de motor neer op het strand, dat met grote woeste stenen was be zaaid. Hij keek zich de ogen uit. Alles was zo vreemd en ongewoon. Zulke vreemde planten had hij nog nooit gezien. En het was hier zo stil. Hoe hij ook luisterde, geen geluid drong tot hem door, zelfs geen vogelgezang. „Ted, Ted", zuchtte hij, „waar ben je nu te land geko men?" Hij keek nog eens beter om zich heen en werd plotseling opmerkzaam. Daar in de, verte naderden twee mensen. Of eigenlijk was mensen een te mooie benaming. Het waren in leder geval twee wezens. Het ene zou met een beetje goede wil een meisje kunnen worden genoemd, maar dat andere? Wat was dat voor een afschuwelijk gedrocht?. nen, 10.35 Gram., 11 Uit de wereldpers: „Brengt de weten schap de menschheid geluk of vernietiging", 12 Concert, 13 Nieuws, 14.20 Piano-recital, 15.20 Aeolian Sextet, 17 Ka- leidoscoop, 18 Nieuws, 19.05 Sportpraatje, 20 Nieuws, 21.05 Luis.erspel, 22.05 Metropole Orkest, 23.15 Pianomuz. van Debussy, 23.4524 Zang van Dinah Shore en Frank Sinatra (Gram.). Hilversum IE (K.R.O.): 7 Nieuws, 7.45 Gram., 8 Nieuws, "'.05 Pluk de dag, 10.15 Mor gendienst, 11 „De Zonne bloem", 12.30 Lunchconc., 13 Nieuws, 14 Ned. Kamerkcor, 15 Vioolconc., 16.45 Zangreci tal, 17.35 Cellorecital, 18.30 Land- en Tuinbouw Rubriek, 19 Nieuws, 19.40 „De vaart der volken", 20 Nieuws, 21.30 Gram., 22 Nieuws, 23 Beetho. ven Cyclus, 23.2023.57 Avondconcert. Weerbericht WEINIG VERANDERING. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.E.» gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Weinig verandering. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op om 7.07 en gaat onder om 17.43. De maan komt op om 22.45 en gaat onder om 15.07. HOOG- EN LAAG WATER. Donderdag is het hoogwater om 6.13 en 18.51 resp. 1.89 en 1.87 -f N.A.P. Laagwaer om 12.50 resp. 1.72 N.A.P. FEUILLETON. in een oud hart door Udo van Ewoud. Zijn genegenheid verdeelde hij tusschen een, naar men beweerde nogal kostbare verzameling vreemde postze gels en eenige honderden bin- nenlandsche en exotische vo gels, welke hij in eenige groote volières in, zoowel als bulten zijn veel te groote vrij- fezellenwonlng had onderge- racht. Nochtans was tante Door in werkelijkheid niet zoo kwaad als zij er uitzag. Zoo, dat is mis, Door, onderbrak van Everdingen, die in een bundel gecyclosty- leerde stukken zat te neuzen, botweg het betoog van den notaris over de frappante fokcapaclteiten van een kost bare kanarie met slechts één poot. B. en W. stellen voor afwijzend te beschikken op je verzoek om een paar denstal. Wil je de motivee ring hooren! Die kan ik wel raden, antwoordde tante Door en haar opeen geklemde lippen verrieden duidelijk, hoe on aangenaam de mededeeling van haar neef haar had ge troffen. De financiën natuur lijk Een paardenstal?!, vroeg de notaris, die er niets van begreep, verbaasd, het ver haal van de invalide kanarie maar verder inslikkend. Wat moet u met een paar denstal Van Everdingen lachte. U weet toch, dat een van tante's eerste daden ln Pol- derburen de oprichting van een afdeeling van de Bond voor Dierenbescherming is geweest? Welnu, in haar kwaliteit - van presidente heeft ze zich een paar weken geleden tot de raad gewend met het verzoek te willen bevorderen,dat in het woon wagenkamp een stal wordt gebouwd, omdat de paarden zomer en winter onaer een afdakje moeten staan. En nu is er een afwijzend prae- advies van B. en W. Hier... vervolgde hg', het gestencilde stuk opnieuw ter hand ne mend,... ons college ls met adressante van meening, dat eenige verbetering van' de huisvesting der paarden in het woonwagenkamp zooal niet dringend noodzakelijk, dan toch min of meer ge- wenscht is en derhalve ern stige overweging verdient. Ons college heeft zelf deze aangelegenheid trouwens reeds eerier onder het oog gezien. Een onderzoek, over eenkomstig onze opdracht, door den gemeente-architect ter plaatse ingesteld, heeft evenwel tot de conclusie ge leid, dat met het aanbren gen van de verlangde verbe tering tenminste een bedrag van 1500 2000 ge moeid zou zijn. Een dergelijke uitgave nu acht ons college voor het onderhavige doel niet verantwoord, weshalve wij Uwen raad voorstellen op het verzoek van adressan te afwijzend te beschikken. (Wordt vervolgd) De Heer en Mevrouw L. M. MEIJER—HUBRECHSE ge ven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon RUDOLF. .Vlissingen, 14 Oct. 1946. Scheldestraat 52. Tgdel.: St. Joseph-Ziekenhuis. Verloofd. ALMA C. C. DEN BOER en PEETER A. LAGENDIJK. Vlissingen, 19 October 1946. Noordstraat 10. Groenewoud 62. Met blijdschap geven wij (kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje CORNELIA ALLEGONDA (CONNIE). A. DE PLAA. W. J. DE PLAA—DISSEN FREDDIE. 'Souburg, 14 October 1946. De Deckerestraat 5. Ondertrouwd A. J. HERDINK, cand-notarls, en ILVA A. J. L SANDERS. De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden ten Gemeente huize te Sluis op Dinsdag 29 October as. om 2 uur, waarna gelegenheid tot feltciteeren van 3 tot 4 uur in Hotel San dersde Paauw. Sluis, petober 1946. Eenzame 1 Ook voor U li er een op rechte levenskameraad. Ga toch een» vertrouwelijk praten of vraag bul»- bezoek bij een der adressen der Ver- eenlgde Ncderlandsche HuweUjka- bemlddelingskantoren, geheel onder vrouwelijke directie en succesvol bemiddelend voor jong tot oud, voor eiken stand eo voor elk ghloof. du* ook voor U. Spreekuren dag. v. 2 tot 5 (op andere uren na af spraak) ook Zaterdag en Zondag, 'a Maandags gesloten.- EXCELSIOR Hoofdkantoor te Hilversum: Ministerpark 18A. Kantoor te Vlissingen: Coosje Busken- straat 40. J 1906 1946. 17 Oct. hoopt onze beste Werkvrlend en toekomsti- ge Voorman ABRAHAM WATTEL, zgn 40ste geboortedag- te jij 4c vieren. X Zijn Werkvrienden v. d. opslagplaats Polder Walcheren, Meelfabriek, Middelburg. 2 Zaterdag 19 October a.s. 2 m hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders X CORNELIS DANIËL 2 IN DEN BOSCH J en 2 MARIA MAGDALENA 2 IN DEN BOSCH— DE NOOD, nun 40-jarlge Echtver- 2 eenlging te herdenken. 4c Dat zij nog lang ge- 2 spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- an Kleinkinderen. Vlissingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr. 76. A-******-************* OPLEIDING schoonheidsspecialiste manicure, haarverzorging el. ontharen cosm. chemie, voet verzorging* sportmassage. Te vens schriftelijke opleiding met nader te bepalen practgk te Amsterdam. ACADEMIE VOOR LICHAAMSCULTUUR, Keizersgracht 556, Amsterdam (C.) 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-j H.B.S--B. Sluit aan op L.Ö. GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEER GERING. Zeeuwsch Instituut tol Bev der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT - Tel. 56. NIEUW Te huur 3 rijlge Bletenlichter. Inl. fa. W. SCHIPPER ZN., Landbouwwerktuigenhan- del, Nieuwstraat 45, Goes. Tel. 2383. J. P. VAN DOORN, Kaashandel, Krabbendijke we derom Telefonisch aangesloten onder Vo. 7 te Krabbendijke. TE KOOP GEVRAAGD een Ook genegen te rullen voor licht Motorrijwiel en/of z.g.a.n. Pianoklavler Accordeon, 120 bas sen, tegen nader overeen te komen voorwaar den. Brieven No. 1079, Bureau P.Z.C., Middel burg. mannen met keiharde baarden, want wij verkoopen zulke bui tengewone kwaliteit scheer mesjes. dat het scheren een genot wordt. 10 stuks van de ze wondermesjes kosten 45 ct. en nog betere'65 ct. Vlissingen Middelburg. Welkomst-, Drink-, Tafel- en vele andere Bruiloftsliederen, alle feesten, 3 ct. per stuk. Minste rename 25 stuks van elk. A. BOTSCHUIJVER. Ge rard Doustr. 62 H, Amster dam. Toezending na ontvangst oostwissel. Bij J. DIN GEM AN SE. col lecteur der Ned. Staatsloterij, Heerengracht 4 te Middelburg zijn van 24 Oct- 1946 af STAATSLOTEN verkrijgbaar voor de 499e Staatsloterij. De trekking be gint 18 Nov. 1946. Telefoon 2671. Giro 6849. Nog af te geven: Al'e soorten KIPPEN br. '45 d.d. rui 7,p. st. Alle rassen EENDEN 6 mnd. 7,50 p. st. Eenden br. '45 6,p. st. Hoenderpark ,De Onderneming", Veenendaal Het pad naar Uw EIGEN huis? Zou heelwaï voor U beteekenen; als hei toegang gaf tot Uw EIGEN huis Een eigen huis, zooals U het graag hebben wilt, dat is een ideaal I Met een gering bedrag kunt U met Bouwkas „Benex" sparen aan Uw bouwkapitaal Na enkele laren kunt U dan een eigen huis mei een rentelooze hypotheek- bezitten. Vraagt bet grata uttvotrtgt orotpectu) aan Bouwkas BenexKetzengr 399. Amsterdam Telef. 31534 Hulp of 2e Monteur „evraagd, wegens dienstplicht, liefst met diploma Ambachts school of leerschool „de Schelde". Garage DEN TOON DER. Zuidsingel 5660. Mid delburg. Te kocp 10 A 12000 kg. MANGELS. JASPERSE, Koudekerksche weg 55, Vlissingen. Inspanverkooplng te Veere. Ten verzoeke van den heer Jobs. Brouwer, Wagenaarstr. A 98 op Zaterdag 19 October 1946 om twee,.uur. Zie advertentie van 14 Oc tober j.l. Notaris VAN DER HARST. 1e Monteur-Bedrijfsleider gevraagd, moet goed vakman zijn. Garage DEN TOONDER, Zuidsingel 5660. Middelburg, Gevraagd voor kantoorwerk zaamheden JONGE KRACHT. W F. CHRISTIAANSEN, Aan nemer Bouwkundige, Stngel 85, Vlissingen. GEVRAAGD; BIETENROOIERS. W. REIJNIERSE, Nieuwlandscheweg 5, M'burg* Voor direct gevraagd een Bakkersbediende of Broodbezorger. Bakkerij SLJTSMA, Bellamypax-k Vlissingen. 37, met Bouwkas „Benex" onder eiqen dak Verzoeke gratis toezending van Uw uit voerig boekje „AI onder et gen dak". Naam Straat t I Woonplaats Zenden in open enveloppe met ï1/2 ct. postzegel aan Bouwkas Benex, Keizers gr. 399, Amsterdam. No. Weer Telefonisch aangesloten onder: No. 2643 L. G. J. VAN DE VEN, Aannemer-Wegenbouw, Nw. Vllssingscheweg 156, Middelburg. Wegens sterfgeval te koop; Smederij-, Rijwiel- en Radiohandel te Aardenburg. Kooper kar. direct noodwoning aanvaarden. Nadere inlichtingen ten kan tore Notaris VAN DER SCHRIECK te Aardenburg. n „EIGEN WOONBEZIT" u. binnen 'n Jaar een woning, welke Uw eigendom wordt WIJ garandeeren U ronder extra lasten een onbezwaard bezit, In alle prijsklassen, tegen slechts een normale huur. Geen bouwkas. allerlaagste kosten, vraagt Inlichtingen: Nassaukade 115, Amsterdam-W. Groote Levens- en Varia Verz. Mij. vraagt voor Middelburg en Vlissingen. Salaris en pro visie. Portefeuille aanwezig. Brieven onder no. 1078, Bureau P.Z.C., Middelburg. Mangels te koop. RIEMENS, B 57, Grijpskerkc, Te koop, goed modern RADIOTOESTEL. Br. no. 1082, Bur, P.Z.C., Mid delburg. Te koop: een moderne RADIO en een ANTIEK DOEKJE. Zach. Jansenstr. 17, Middel burg, na 5 uur. Wie ruilt mgn Eng. buiten voor dressoir of vloerkleed, en 2 binnenbanden, 28 x 1%, Adres Bur. P.Z.C., Middelburg. Te ruil een in prima staat zijnd Dames- of JTeerenrywiel met zoo goed als nieuwe banden, voor Cocosiooper. Aagje De kenstraat 123, Vlissingen. Te koop 2 paar DAMESSCHOENEN, maat 39 en 40. Veersche weg 32, Middelburg. WIE RUILT mijn nieuwe Kinderwagen voor een i.g.stz. Radio? Brieven lett. T 71, Bur. P.Z.C.. Vlissingen. i WIE RUILT mijn Keuken fornuis voor een 2-pers. Spi raal? Te koop een eik. ovale Tafel, staande Schemerlamp, Heerenfiets, zonder handen, en electr. Kookpl., 125 volt. P. LOEKEMEIJER, Palingstraat 28 ben., Vlissingen. Wie ruilt mijn i.g.st.z. Wasch- machtne-motor voor 2 paar buiten, en binnenbanden. 28 x 1^4. Noordweg 88. Middelburg Gevraagd, een KEUKENKACHEL. JOB CALJÊ, B 104, Blgge- kerke. MAG. „PAX" Witte de Withstraat 72, ROTTERDAM HET OUDSTE ADRES PATENT GENEESMIDDELEN GUMMI-WAREN GUMMI- HANDSCHOENEN HOSPITAALLINNEN BREUKBANDEN Vraagt gratis brochure Pz Toez. onder blanco couvert Te huur gevraagd: PAKHUISRUIMTE, goed droog, gelijkvloersch, voor papleropsl^ig, liefst omge ving Segeerstraat. Drukkerij Firma G. W. DEN BOER, Middelburg. „De Lelie" STOOMT EN VERFT OOK VOOR U I Achtersingel 2 H, Middelburg. Te koop een Accordeon, pianoklavier, 96 bassen, 2 re gisters; een Accordeon, dop- penklavier, 5 rijen, 80 bassen; een 4/4 Viool met kist, 2 stok ken en étui en een Gitaar met tasch. nieuwstraat 66, Vlissin gen. Te koop aangeboden: ONDERDEELEN van Melkontroomer, 175 liter •er uur. J. KOPPEJAN Hzn., tangstraat 41, Zoutelande. Te koop aangeboden: Trouwjapon (wit) met lange sleep en bij passende onderjurk 85. Brieven no. 108a", Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop in goede staat zijn de Petroleum-haiiglamP, Pe- troleum-staiiantaarn, groote Koffiepot, Wed. J. REIJNIER SE, Koudekerke, B 37. Te koop een br. Gabardine Regenjas (meisjesmaat). Havendijkstr. 8, Middelburg. Te koop een Wandelwagentje en nieuwe hooge Werkschoe nen, m. 42. Noordweg 53 E, St. Laurens. Te koop een nieuwe Heeren Demi-jas, maat 46. Scherminkelstraat 10, Vlissingen. TE KOOP: Een JONGENSRIJWIEL met torpedonaaf en bel, doch zonder banden. Prijs 25. P. Krugerstr. 100, Vlissingen. TE KOOP: Luidspreker, mass. Rijwielband en Romans Koudekerkscheweg 87, Middel burg. Te koop een Uittrektafel, gr. m., 1 p. nieuwe Rubberlaarzen, m. 37; twee Meisjesmantels, ltd. 10—12 j. Hobeinstr. 85b, Vlissingen. Te koop: 2_lcops JACHTGEWEER, Kaliber 12. W. DUVEKOT, Vrouwenpolder. Te koop: i.g.st.z. HEERENRIJWIEL met goede banden en torpedo naaf. Kuiperspóort 3 M'burg. RADIO te koop, N.S.F. 4 compleet met plaatsp. en g.oeispannings- apparaat, voor 220 Voltsnet. P. A. v. JAMME, Wissekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 7