Krachtsverhoudingen beginnen zich af te teekenen UIT DE PROVINCIE Mosselen-export naar Frankrijk? ZUID-BEVELAND. LAATSTE NIEUWS. Zeeuwsche S K.N.V.B., AFD. ZEELAND. \f-~ KoppJoegen wonnen weer. Door de 71 overwinning op Arnemuiden wordt het nu toch wel duidelijk, dat Arne muiden goede papieren heeft voor de bovenste plaats. Ril- land-Bath versloeg Krabben- drjke met 10. Krabbendijke, de sterkste ploeg van vorig jaar bengelt nu in de onder ste regionen. wemeldinge leed een 4—2 nederlaag tegen Nieuwdorp en zakte daardoor leelyk af. WISSEKERKE'S COME BACK? Zullen wij reeds dit jaar Wlssekerke's kampioenschap en terugkeer in de eerste klasse mogen vieren De heusch niet zoo zwakke Ar- nemuiden-reserves leden thuis een 31 nederlaag, Kapelle met twee puntjes a'chterstand blijft echter ook actief, al is de 24 tegen Wemeldinge 2 niet denderend voor een kam- pioens-gegadigde. Colijnspl. Boys versloegen met 63 de reserves van Krabbendijke. Wolfaartsdijk speelde gelijk tegen het twee de van Nieuwdorp (11). De overige uitslagen zijn: 's H. Arendskerke IIRilland-Bath II 32; Kruinlngen IVYer- seke III 0—10. SUCCESSEN VAN SCHOUWEN. Kortgene moest in Drelschor de vlag strijken (30) Volharding '32 kon tegen de verwachtingen in Schouwen niet aan (2—3). Een aardig resultaat dat door Schouwen duur betaald is met een been breuk van linksbinnen Klink. Voor Kwadendamme wordt de situatie hopeloos nu Dreischor aan de winnende hand ge raakt, vooral nu zy zelf een zoo groote nederlaag tegen Patrijzen leden (110). 's-H. Arendskerke is in de running gebleven door een normale 5 2 zege op Zonnemaire. RAPENBURG WINT DE DERBY. Wie de geschiedenis kent van de clubs Vogelwaarde en Rapenburg en hun positie op de ranglijst bekijk», kan begrijpen dat er hoogspanning ge- heerscht heeft in de kamp Vogelwaarde contra Rapen burg. Rapenburg heeft met een benauwde 01 zege be slag gelegd op de puntjes. Hansweertsche Boys echter zal daar nog wel geen genoe- fen mee nemen, hetgeen de 1 overwinning op Groede laat zien. De concurrenten Kruinin&en konden tegen Ned. smokkelaars staan terecht. VOOR BRITSCH MILITAIR GERECHTSHOF. Op 3 Augustus werd door de Engelsche Field Security tus- schen Ogtrup en Gronau een militaire auto aangehouden up weg naar Enschede, waarin twee Nederlanders, gekleed in batle dress met de distinctie ven van sergeant, en een Dutt- scher gezeten waren. In de auto bevond zich een groote partij electrische schakelaars en stopcon:acten. Bij een na der onderzoek bleken de papie ren der Nederlanders valsch te zijn, voorts bleek, dat de goe deren op niet-geoorloofde wiize naar Nederland zouden worden gebracht. Op het hoofdkwartier der Field Security kwam nog aan het licht, dat de Nederlanders ten onrechte de Britsche mili taire uniformen droegen. Zij werden dus als burgers aan de Duitsche politie overgeleverd. Maandagmorgen stonden de beide Nederlanders, G. S., groothandelaar in electrotech- nische artikelen te Enschede en de taxi-ondernemer B. B., eveneens uit Enschede en de Duitscher T., die van orgtne Nederlander is, voor het Brit sche militaire gerechtshof te Gronau terecht. Aan beide Nederlanders werd grensoverschrijding zonder toe stemming der geallieerde auto riteiten, het opzettelijk gebruik maken van valsche papieren en het onbevoegd dragen van de Britsche sergeant-uniformen ten laste gelegd, en aan S. bo vendien nog diverse smokke larijen. De Duitscher had zich wegens het overtreden van de deviezenbepalingen te verant woorden. Uit het betoog van den openbaren aanklager bleek, dat S. als hoofdschuldige moet worden beschouwd, terwijl B. en T. in de meening verkeer den, dat alles in orae was. S. verklaarde, dat een inspecteur van de invoerrechten en accijn zen met wie hij zich in verblin ding had gesteld, tegen hem gezegd had: ,,Wn maken u tot sergeant en dan kunt u zonder risico in Duitschland zaken doen". Door het ontbreken van een handelsovereenkomst met Duitschland zijn Ned. instan. ties meermalen gedwongen ge weest langs niet-officleele weg goederen in Duitschland te koopen. Deze goederen werden echter aan de grens gedecla reerd en langs oFficleele wegen in de handel gebracht. Uit het verhoor is echter gebleken, dat de drie verdach ten niet vopr officleele instan ties. maar slechts in hun eigen belang hadden gewerkt. Nadat in de middagzitting verschillende Duitsche fabri kanten waren gehoord die aan verdachten goederen hadden geleverd, werd de zitting tot Dinsdag geschorst. Zuidzande met 02 in de meerderheid blijven. Koewacht wil zich ook nog niet gewon nen geven en versloeg D.S W. met 6—0. ÓVERIGE UITSLAGEN. De overige uitslagen- luid den: Res. Ie kl. A: Zeelandia II—EMM II 1—2. Res. Ie kl. B: Corn. Boys II—Clinge II 51; Steen II Hoofdplaat II 24; Oost burg IIHontenisse II 32 Sluiskil IISchoondrjke II 42; Aardenburg IIHülst II 32; IJzendijke IIAxel II 2—4. 2e klasse A: Vlissingen III De Zeeuwen III 30; Sluis II—Middelburg III 4—1; Bier vliet—Kats 62; Terneuzen IIIScheldeboys 31. 2e klasse B: Ria WVolhar ding '32 152; Kwadendamme IIKoewacht II 17Ra penburg IIPatrijzen II 1 3; Kruiningen IIHansw. Boys II 3—1; Ria W I—Vol harding '32 II 140. Se klasse A: Kwadendam me HlVlissingen TV 06; Kruiningen IIIDe Zeeuwen TV 81; Lewed. Boys II Middelburg IV 22; Patrij zen HlDomburg 07; Noor mannenR.C.S. III 21. 3e klasse B: Hontenisse III Sluis III 73; Hontenisse IV—Steen Hl 2—2; Koe wacht III—Sluiskil III 2—3: Rapenburg inTerneuzen IV 25; Vogelwaarde IHAxel III 0—8. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zaterdag 19 Oct. Ie kl.: Kattendijke 1Krab bendijke 1; Kloetinge 1— Nieuwdorp 1; Rilland Bath 1 Arnemuiden 1. kl.: Arnemuiden 2 Rilland Bath 2; Krabbendijke -Wissekerke 1; Nieuwdorp 2Wemeldinge 2; Yerseke 3 H. Arendskerke 2; Wol- f aarstdijk 1Kruiningen 4 Kapelle 1Colijnsplaatsche Boys 1. Zondag 20 October. Ie kl. A: Kortgene 1Kwa dendamme 1; Zonnemaire 1 Luctor 1; Volharding 1932 1 Dreischor 1; 's Heer Arends kerke 1Schouwen 1. Ie kl. B: Kruiningen 1 Rapenburg 1; Koewacht 1 Zuidzande 1; Hansw. Boys 1 Sluis 1; Vogelwaarde 1 DSW 1. Res. Ie kl A: Yerseke 2 EMM 2; Biirgh 2Robur 2. i. Ie kl- B: Corn. Boys 2Oostburg 2; Hoofdplaat 2 Clinge 2; Hontenisse 2 IJzendijke 2; Schoondrjke 2- Aarderiburg 2; Sluiskil 2 Hulst 2; Steen 2Axel 2. 2e kl, A: De Zeeuwen 3 Scheldeboys 1; Goes 3—Bier vliet 2; Lewedorpsche Bo^s 1Terneuzen 3; Kats 1 Sluis 2. 2e kl. B: Kwadendamme 2 Vogelwaarde 2; Luctor 2 Hansw. Boys 2; Kruiningen 2Rapenburg 2; Patrijzen 2 —Volharding 1932 2. 3e kl. A: Vlissingen 4 Kruiningen 3; Patrijzen 3 Kwadendamme 3; Middelburg 4EMM 3; De Noormannen 1De Zeeuwen 4; RCS, 3 Domburg 1. Se kl. B: Steen 3Terneu zen 4; Axel 3Koewacht 3; Biervliet 3Hontenisse 3; Sluiskil 3Hulst 3; Rapen burg 3Vogelwaarde 3; Sluis 3Hontenisse 4. In één slag rijk. De Amerikaansche winkelbediende William Youell stortte 90 cent in een voetbalprysvraag en won hiermede 172.988 dollar, hetgeen een wereldrecord is voor voetbalpools. Youell vertelde, dat hij voor het geld een huis in een voorstad zou koopen en èr zijn gemak van zou nemen. N.V.V.-congres tegen de duurte. Onder het devies „met het N.V.V. tegen de duurte" werd Dinsdagochtend in Krasna- polsky te Amsterdam onder zeer groote belangstelling een congres geopend. Onder de ruim 700 aanwezigen bevond zich de minister van sociale zaken W. Drees. Tot slot van de ochtendzit ting werd het standpunt van het N.V.V. In een resolutie neergelegd, die de volgende punten nog eens extra onder streepte: Een onvoorwaarde lijke loonstop kan niet wor den aanvaard. Het N.V.V. is bereid zijn medewerking aan de regeringsmaatregelen te geven, indien o.a.: de voorgenomen prijsver, hoogingen voor boter, brood, melk en kaas worden opge schort; de vakbeweging opgenomen wordf in de besturen van de hoofd- en bedrijfsgroepen van dè bestaande bedrijfsorganen in afwachting van een defi nitief tot stand te komen pu bliekrechtelijke bedrijfsorgani saties. MEDAL OF FREEDOM VOOR MR. VAN KLEFFENS In de werkkamer van den Amerikaanschen ambassadeur dr. Stanley K. Hornbeck, heeft de Amerikaansche militaire attaché, Col- Johnson, de „me dal of Freedom with silved palm" uitgereikt aan mr. E. N. van Kleffens, minister zon der portefeuille, gedelegeerde voor Nederland in de Veilig heidsraad van de Vereenlgde Naties. De Minister-President bezoekt Zeeland. BESPREKINGEN MET PROV. BESTUUR EN BURGEMEESTERS. Het ligt in de bedoeling van den Minister-president, dr. L». M. J. Beel, op a.s. Vrijdag en Zaterdag een be zoek te brengen aan Zeeland. Minister Beel zal Donder dagavond in Goes aankomen en vergezeld zijn van den se cretaris-generaal van Binnen- landsche zaken, mr. Prinssen. Vry'dag zal Zeeuwsch-Vlaan- deren worden bezocht. Om streeks half elf zal te Aar denburg een bespreking plaats vinden met alle burge meesters van Zeeuwsch-Vlaan- deren. In de loop van de middag zal min. Beel zich in Terneuzen aan boord van het m.s. „Oos- terschelde" begeven, welk schip juist op die dag door de Prov. Stoombootdienst van de Kon. Mij. „De Schelde' wordt overgenomen. Na aankomst in Vlissingen begeeft de Minister-president zich met het Prov. Bestuur naar Goes, waar nóg enkele besprekingen gevoerd zullen worden. Zaterdag komt dr. Beel om 9 uur te Middelburg om daar- een rondrit over Walche ren te maken. Omstreeks 11 uur vindt in het Schutters hof te Middelburg een bespre king plaats met alle overige Zeeuwsche burgemeesters. Direct na deze bespreking vertrekt de Minister-president per auto naar Den Haag. ZEEUWSCHE DAG IN DE AETHER. De K-R.O. zal zijn program ma van Zondag 27 October geheel aan Zeeland wijden Reeds 'eerder verzorgde de K.R.O. een Limburgsche een Brabantsche dag. OESTEREXPORTEURS. Maandagmiddag kwamen de oesterexporteurs in hotel „De Oesterbeurs" te Yerseke bij een ter bespreking van de ex portaangelegenheden op En geland, vaststelling van de basisjaren en vervoersaangele- genheden- Overeengekomen prijs wordt te laag geacht. De laatste rijd duiken er tel kens berichten op over de export van mosselen naar Frankrijk. Volgens de eerste berichten was een accoord met Frankrijk bereikt, doch worden telkens stagnaties en moeilijkheden gepubliceerd. De kweekers leveren' hun mosselen aan het Cen.raal Verkoopkantoor voor Mosselen te Bergen op Zoom voor de vastgestelde prijs van 5,20 per ten, dat deze mosselen weer aan erkende handelaren distribueert volgens contingent, De export naar België be- BELANGRIJKE KOERSSTIJ GING IN WALLSTREET. De noteeringen op de New- yorksche effectenbeurs zyn Dinsdag brj opening belangrijk gestegen onder invloed van president Truman's streven naar een programma volgens hetwelk op vrij groote schaal draagt rond 10.000 ton per week. België betaalt 11,50 per ton. waarvan 3, export-heffing aan de Ned. Regeering moet worden afge dragen. de Fransche regeering werd gecontracteerd voor le vering van 80.000 ton tegen de prijs van 9,50 per ten, franco grens BelgiëFrankrijk. Om rent deze prijsbepaling schijnt geen overleg gepleegd te zijn met de betrokkenen. De handelaars beweren dat de bedongen prijs absoluut on voldoende is. België neemt af voor 8,50 per ton netto, het vervoer geschiedt daarheen meestal per vaartuig, de ge storte mosselen vragen geen verpakking in zakken en het overladen vervalt, aangezien de m.sselen direct in het vaar tuig worden gevischt. Frankrijk betaalt 1,per ton meer, doch hiervan kan op geen s ukken na worden be taald he; overladen, de ver pakking en de extra-vracht per auto naar de Belgisch-Fran- sche grens. Het is zeer gewenscht hierin Münzer weer In Middelburg. Te Middelburg is Maandag avond gearriveerd W. K. E. Münzer, voormalig Beauftrag- te des Reichskommissars voor Zeeland. Hij was op transport gesteld uit Vught en is naar het huis van bewaring overgebracht, waar hij zal worden opgebor gen by zijn vrienden Mittel- stenscheid en Klünner. Dr. van Maren Bentz van den Berg *f* Dinsdag is op 61-jarige leef_ tijd overleden Dr. J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg, kinderarts te Middelburg, tot voor kort districtskinder arts voor Zeeland van de Com missie voor de Hygiëne van het Kind en wnd. secretaris van deze commissie. De overledene was leider van de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleu-erverzcr- ging in Vlissingen en Zierikzee. Met Dr. van Maren Bentz van den Berg is een zeer ge waardeerde figuur op het ter rein van de kinderverzorging heengegaan. Houtpositie blijft slecht. De Stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans ant. woord, ontvangen op haar brief van den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw inzake de slechte houtpositie. De minister deelt mede, dat een en ander het gevolg is van onvoldoende aanvoer uit het buitenland Inmiddels is echter weer een begin gemaakt met de uit gifte van nieuwe toewijzingen waarmede in de allereerste nood zaï kunnen worden voor. zien. Het bestuur van de Stich ting trekt dit laatste echter in twijfel en zal andermaal opnieuw op de onhoudbare positie de aandacht vestigen. f 240-000 van de Hulpactie „Scheldemonden". De stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans van de stichting „Scheldemonden" de definitieve mededeeling ont vangen, dat een bedrag van f 240.000,is overgemaakt, waarvoor „Herstel Zeeland" een bestemming zal moeten aangeven. Voor de beslissing daarover zullen twee leden van „Schelde monden" aan de stichting worden toegevoegd, terwijl voorts contact wordt gezocht met het prov. bestuur van Ned. Volksherstel. Aan de burge meesters zal een circulaire worden gericht met het ver zoek op te geven, welke objec ten ln aanmerking zouden kun nen worden gebracht. Bloembollen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren. De RUfcslandbouwconsulent voor Zeeuwsch Vlaanderen, de heer Van Dyk te Schoondijke, ontving het verheugende be richt, dat dank zij een actie vanwege het Centraal Bloem bollen Comité te Haarlem, voor de zwaar getroffen gemeenten in West-Zeeuwsch Vlaanderen groot aantal bloembollen gratis ter beschikking is ge steld. Deze actie leidde er tevens toe. dat ook Walcheren een flink kwantum bollen zal ont vangen. Het is zeker een sym pathiek gebaar van het Bloem bollen Comité er op deze wijze toe te willen bijdragen om de trieste aanblik van de Z Vlaamsche en Walchersche dorpen op te fleuren. .DE TOEGANGSWEG TOT ZEELAND. In de jongste bestuursver gadering van de Stichting .Herstel Zeeland 1945'' kwam jen mededeeling van den hoofdlng.-dir. van de Rijkswa terstaat ter tafel volgens wel ke de nieuwe aansluiting op de toegangsweg naar Zeeland bij de Kreekrakdam nog dit jaar zal worden aanbesteed, zoodat met de uitvoering hoogstwaarschijnlijk in het vroege voorjaar van 1947 kan worden begonnen. - (Ingezonden mededeeling.) DE SPOORLIJN IN DE ,ZAK" VAN Z.-BEVELAND De stichting „Herstel Zee land 1945" heeft destijds een verzoek gericht tot de Spoor weg-Mij. Zuid Beveland om de ringlijn in de „zak" van Zuid- Beveland weer voor personen vervoer in exploitatie te bren gen. Ter aanvulling van dit verzoek is -thans ook een. schrijven van de Auto-Mij. l.o. doorgegeven. tot opheffing der prijscontrole zoo spoedig mogelijk verande. zal worden overgegaan, ring te brengen. Verklaring van Sjahrir. De finale In Parijs. JOEGO-SLAVIÉ AFWEZIG. Om drie uur Dinsdagmiddag werd onder groote belangstel ling de eindzitting van de Pa- r|jsche vredesconferentie ge opend. In een brief aan den voor zitter verklaarde de Joego slavische delegatie, dat zij niet aan de slotzitting kon deelne men, daar de conferentie zoo wel „formeel onjuist als on rechtvaardig had gehandeld". De minis-era van buitenland- sche zaken van de Grcote Vier hielden elk een slotredevoering. Bymes verklaarde, dat hij alles in het werk zou stellen om de besluiten, die met een meerderheid van tweederde der stemmen waren genomen, in de vredesverdragen opgenomen te krijgen. Molotov dankte de Fransche regeering voor haar werk. Bidault verklaarde daarop de conferentie van Parijs voor gesloten. Toen de zitting eindelijk af- geloopen was, ontstond er een ware stormloop naar de uit gangen. De afgevaardigden grepen hun hoeden en jassen en waadden doelbewust door de gapende menig e, die een laat ste blik op de vredestichters wilde werpen. Hotelstaking ten einde? Tijdens een vergadering van vertegenwoordigers van sta kers en werkgevers betrokken bij de Londensche hotelsta king. waarbij ook functionaris sen van het Britsche ministe rie van arbeid tegenwoordig waren, is een groote mate van overeenstemming bereikt Na de vergadering werd een verklaring gepubliceerd, waar uit blijkt, dat de bond van ho tel- en restaurant-bedryven de betrokken vakvereeniging er kent en dat deze vakvereeni ging maatregelen zal treffen om te komen tot een hervat ting van het werk. In een onderhoud met Aneta heeft de Indonesische premier Sjahrir verklaard, dat, zoodra men zon zyn gekomen tot een principieele politieke overeen stemming, alle niet-Indonesi- sche bezittingen terstond aan haar vroegere eigenaars zou den worden teruggegeven. Toen hem gevraagd werd, welke punten van overeen stemming hij noodzakelyk achtte, noemde Sjahrir als voornaamste pun:exi: bepaling van het territorium der Repu bliek en de betrekkingen tus- schen deze Republiek en Ne derland en het overige deel van Indonesië. Voorts diende de vertegenwoordiging van de Republiek ln het bui.enland geregeld te worden. Indonesië wil vanzelfsprekend gaarne lid der Ver. Naties worden. Even eens diende volgens Sjahrir overeenstemming bereikt te worden aangaande de getals sterkte van de Ned. troepen in Indonesië en over de preciese omschrijving van hun aak, en moesten cuftureele aangelegen heden, In het bijzonder het taalprobleem, en de toekomsti ge economische en financieele betrekkingen geregeld worden. Tabakshandelaren ontevreden. SCHERPE CRITIEK OP IIET RIJKSBUREAU. In een Dinsdagmiddag m de groote zaal van de Haag- sche Dieffentuin gehouden drukbezochte landelijke bij eenkomst van de leden van de vakgroep detailhandel in ta bak is besloten aan den Mi nister-President een telegram te zenden, waarin gevraagd wordt: Medezeggenschap bij de te nemen maatregelen wel ke de tabakshandel aangaan. Herziening bevoorradingsme thode voor de handel, tenein de een wanverhouding in de aflevering zooals de laatste maanden, te voorkomen. Rantsoen verhooging teneinde den zwarten handel te beteu gelen en een betere winst marge voor den winkelier. VOOR 50 MILLIOEN ZWARTE SIGARETTEN In z|Jn openingsrede had de voorzitter, de heer Jonge. verklaard, dat per maand 50 millioen sigaretten clande stien worden ingevoerd. Dat beteekent een bedrag van 200 millioen per jaar_ De staat verliest er 50 miilioen aan accijns aan en de klan ten betalen 150 millioen. De Lucky Strike kon vol gens den voorzitter op de bon verkocht worden voor 1. en nu zitten wy opgescheept met zwarte sigaretten van 48 cent. Zoudt U niet zeggen, zoo vervolgde hij, dat het Rijksbureau voor Tabak competent ls: Zou het geen tijd worden, dat aan het hoofd van het rijksbureau andere menschen komen te staan EERE-PROMOTIE VAN PROF. SCHERMERHORN EN PROF- EDELMAN. Maandag heeft te Gerft de eere-promotie plaats gevonden van de Nederlandsche hoog leeraren Schermerhorn en Edelman, tegelijk met die van een Engelschen en een Ame rikaanschen geleerde. Prof. Schermerhorn kon door zijn verblijf in Indonesië niet aanwezig zijn. De bui werd namens hem door zijn vrouw en zijn zoon in ont vangst genomen. Zoowel prof. Schermerhorn als prof. Edelman werden in de promotie-toespraken harte lijk gehuldigd om hun ver diensten voor de wetenschap en voor de verzetsbeweging. Contact tusschen Gent en Vlissingen. A.s. Zaterdag zal het voet balelftal van de gemeente Vlissingen te Gent een wed strijd spelen tegen het ge meentelijk elftal van de Bel gische bloemenstad, waarvan de ba: en zijn bestemd voor „Nieuw Walcheren". Op uitnoodiging van het ge meentebestuur van Gent zul. len B. en W. van Vlissingen de tocht meemaken, zoodat zekei nieuwe contacten tusschen beide steden zullen worden ge legd. LICHTBAKEN IN HET NAUW VAN BATH. Het lichtbaken va^Valke- nisse (Bath-V/estketel) Is her plaatst en voor proef ontsto ken. Het toont een wit on derbroken licht, elke 10 sec. brandt het 5 sec. heidér. De hoogte van de lichtbron ls 9.50 meter boven gemiddelde waterstand. Het lichtbaken is voorzien van een grys reservoir. Zaterdagmorgen vond de 14-jarige VV. Huysse te Yerse ke een portefeuille waarin zich een bedrag van 1 1200 bevond. De eigenaar werd spoedig gevonden en weer in het bezit van het verlorene .esteld. Op uitnoodiging van den burgemeester werd Maandag avond in hfit gemeentehuis te Yerseke bespreking gehou- met het bestuur van de visschersvereeniging, teneinde hen te raadplegen aangaande de plannen tot uitbreiding der haven. De Zaterdag te 'Souburg gehouden straatcollecte voor het t.b.c.-fonds „Draagt Elk anders Lasten"heeft ruim 145 opgebracht. Goes WONINGEN WORDEN OPGENOMEN. De Burgemeester der ge meente Goes maakt bekend, dat in verband met de huis vesting alle perceelen in Goes zullen worden opgenomen en dat de voor dit werk aange wezen personen in de huizen moeten worden toegelaten. „WETENSCHAPPELIJKE BELANGEN". Maandagavond hield' de ver- eeniging voor Wetenschappe lijke Belangen haar eerste bij eenkomst in dit seizoen in het Schuttershof te Goes. De voorzitter, de heer J. I. van Ballegoven de Jong, open. de de bijeenkomst, die druk be zocht was en heette speciaal welkom de spreker van deze avond, de luitenant ter zee le klasse, J. F. van Duim D.S.O. commandant van de onderzee bootdien st 'te Rotterdam, die sprak over „Vier oorlogsjaren met H.M. Onderzeeboot O 21". De heer van Duim begon met wcorden te wijden aan de nagedachtenis van die leden der Koninklijke Marine, die in de oorlogsjaren hun leven lie ten voor het Vaderland. Daar na herinnerde spreker er aan, dat de helft van hen, die in 1940 in dienst waren niet zijn teruggekeerd. Op 10 Mei 1940 lag de O 21 gereed om in ge bruik te worden genomen aan ,,de Schelde" te Vlissingen en is toen met de O 22, die daar ook lag naar Engeland geva ren, wara ook de O 23 en O 24 en o.a. ook de Heemskerk arri veerden. Later bleek het aan de zuidkust van Engeland niet veilig te zijn voor deze schepen en werd o.a. de O 21 naar Schctland gedirigeerd, waar zij aan vele acties heeft mede gewerkt gedurende de eerste oorlogsjaren. Ng de pauze werden enkele mooie films van het leven en werken op onderzeebooten in vredestijd vertoond. Aan het slot van de avond heeft de voorzitter dank ge bracht aan den heer van Duim. UITVOERING VAN „SAMSON". De Goesche Oratoriumver- eeniglng geeft Vrijdag a.s. een uitvoering van „Samson" van Handel, onder leiding van den heer Kousemaker. Wolphaartsdijk I BRANDSTOFFEN- nip p ers VEREENIGING. Zaterdag werd door de- brandstofrenv§reen. „Een dracht maakt Macht" alhier op verzoek van een 12 leden, een buitengewone algemeene vergadering belegd, daar deze leden niet evreden waren over het besluit van het bestuur, om de brandstoffen te betrek ken van een leverancier uit Goes, die ze bij de leden aan huis bezorgt, vorige leveran ties werden gedaan door een groothandelaar ;e Vlissingen. Toen moesten de brandstoffen van het station 's-H. Arends kerke per vrachtrijder worden afgehaald en in het pakhuis worden opgeslagen tot over een behoorlijke hoeveelheid werd beschikt om ze bij de le den thuis te doen bezorgen'. Een en ander maakte de brandstoffenprys onnoodig hoog, zelfs boven de handels- werd vastgesteld op 10 en 5 voor een bedrijfshond, terwijl voor meerdere honden het dub bele bedrag in rekening wordt gebracht. Goedgekeurd werden het ontwerp legesverorde ning en de wijziging Ambtena renreglement en Arbeidsover- eenkomstenbesluit. De wijzi ging in de begrooting 1946 werd z.h.st. goedgekeurd. De pensioengrondslag van A. den Hollander, ambtenaar ter secretarie, werd opnieuw vast gesteld op 500. De heer H. de Vriend (P.v.d.A.) wees er op dat op de Zuidelijke Achter weg een hoop puin en een boom zoodanig zijn neergelegd dat het verkeer hier last van on dervindt, terwijl dezelfde spre ker er de aanlacht op vestigde dat. het. havenplateau zeer slecht wordtonderhouden door den havenmeester. Vervolgens zei spreker dat het teren van de Nieuwe weg vry slordig is gebeurd. Hij vroeg den voorzitter om er den ge meente-opzichter op te wijzen voortaan beter toezicht te hou den, waarop de voorzittec ant woordt dat hy de zaken in onderzoek zal nemen. Ook de brandspuit zal. worden nage zien. De heer Jac. Elenbaas (S. G.P.) vroeg aandacht voor de Zondagsheüiging, waarbij hij hoofdzakelijk dacht aan slui ting der café's en bestrijding der onzedelijkheid. Ook wilde spreker vcor de gemeente een dansverbod. De voorzitter gaf spreker in overweging zijn wenschen zwartkop wit te stellen en in te dienen bij B. en W., waarna er dan in de eerstvolgende raadszitting nader over beslist zal worden. De heer v. 't Westeinde (K. V.P.) informeerde naar de huurprijs voor de te bouwen urge-itiewoningen. De voor zitter antwoordde dat de prys 10 boven de basis van 1940 zal zijn. NED. HERV KERK. De lijst der stemgerechtig den in de Ned. Herv. Kerk te Baarland welke zal gelden van 1 November 1946 tot en met 1 November 1947 bevat de namen van 55 vrouwelijke en 48 mannelijke namen. Deze getallen waren het vorige aar resp. 54 en 52. Tribunaal Terneuzen. UITSPRAKEN. Het tribunaal deed de vol gende uitspraken: P. J. Hoogcndonk, depot chef N.S., Goes. Geen maat regelen opgelegd. A. van den Broecke, machi nist, Gees. Geen maatregelen opgelegd. P. Bouwense, sigarenhande laar te Middelbury. Ontzettini rechten, doch geen verdere Internee ing. F. M Geluk, ambtenaa: secretarie. Weme clinge, ont zetting rechten. W. J V/. de Goede, kassiei 's Heere nek; Geeii maatre gelen opgelegd. 'ys. Thans kunnen de brandstof, fen hp de leden aan huls wor- en bezor*v'' voor een prys, die nog lager is dan de handels- prijs. De maatregel van het be- ituur werd na uitgebreide dis cussie de bezwaren waren hoofdzakelijk van de zijde van de lossers en vervoerders met meerderheid van stemmen goedgekeurd. naarland RAADSVERGADERING. Zaterdagmorgen kwam de a.vd van Baarland in verga I der ing byeen onder voorzitter- -chap van burgemeester J. C Vo,To1aar. Medegedeeld werd dat het aantal nieuw te bou wen wo'1 iigen in l9-16--'47 elf bedraagt. De hondenbelasting Hoedekenskerke DE HAVEN WORDT GERULMD. In de haven van Hoedekens- kerke is aangekomen de bok „Bevrijding" van de Ned. Spiorwegen, Utrecht. Maandag heeft deze bok reeds de helft van de ln de haven vernielde brug van de aanlegplaats van de Prov. Stoombootdienst op het pla teau gezet, de tweede helft zal .veldra volgen. Men zal alles ter plaatse herstellen. Na de brug zullen ook de ponton en een gezonken zolderschuit moeten worden gelicht, ten einde de haven geheel vrij te krijggn voor de prov. stoom- booten. Kapelle BAZAR. Vanaf Donderdagavond tot en met Zaterdagavond werd te Kapelle in het koor der kerk een bazar gehouden. De opbrengsten hiervan zyn be stemd voor het C.J.V.-gebouw „Obadja". dat men hoopt uit te breiden en te verbouwen. Aan belangstelling ontbrak het niet. Het publiek kon van verschillende attracties ge- gebruik maken, waaraan soms mooie prijzen verbonden wa ren. Heinkenszand ZANGAVOND. Zaterdag gaf het kerk- en kinderkoor te Heinkenszand een zangavond in de Ned. Her vormde Kerk onder leiding van mevr. Cath. T. Hillebrand uit Goes met als organisten den heer C. La Soe en den heer Grootjens, beiden uit Arne muiden Er was veel belang stelling, zoodat de avond ge slaagd mag worden genoemd. Ds. Renting opende en sloot deze avond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6