PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DE NAZI-LEIDERS TERECHTGESTELD Vredesconferentie heeft haar werk volbracht Vandaag Goering pleegt zelfmoord I Commissie-Generaal optimistisch over de verdere onderhandelingen De Zeeuwsche jongens in Indië houden zich uitstekend 189e Jaargang - Nr. 241 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKhNSCHE COURANT Woensdag 16 Oct. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Waistraat 58-60, tel 10 (2 Hjnen) Middelburg: Londensche Kaal 29 tel 2077 en 2924. Ones Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg: Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen- Brouwerijstr 2. Postrek. nr. 359300- P-Z.C., Middelburg. SCHIP OF VLIEGTUIG DE minister van verkeer, dr. H. Vos, zal binnenkort een beslissing moe.en ne men, die de aandacht van het geheele Nederlandsche volk verdient. Zooals bekend heeft de Stoomvaartmaatschappij Ne derland aan de regeering toe stemming gevraagd om een vliegdlenst tusschen Ams.er- dam en Batavia te mogen ex- ploiteeren met 12 van de mo dernste verkeerstoestellen. De Rotterdamsche Lloyd zal zoo goed als zeker een zelfde ver zoek indienen. De K.L.M. ex plodeert reeds een vliegdienst op Bataviaen als belde scheepvaartmaatschappijen hun concessie krijgen, zullen we eerlang niet minder dan drie vliegdiensten op Indië hebben. Rg'kelijk veel. Zelfs al houdt men rekening met het feit. dat Nederland de derde groote luch.vaartmogendheid ter we reld is, onmiddellijk na Ameri ka en Engeland en voor Frank rijk, Rusland en China. Wat moet dè minister doen? De K.L.M. zal deze concur rentie wel alles behalve aange naam vinden. Haar dienst func- tionneert voor.reffelrjk, zij houdt overal ter wereld de foede naam van Nederland oog er zij is met haar dien sten snel en veilig. De scheepvaartmaatschappij en hebben na de alles vernie tigende oorlog geen schepen meer, die de concurrentie met het buitenland kunnen opne men. De Lloyd wacht nog tot Üe Willem Ruys ln Vlissingen startklaar zal zijn. De Neder land beschikt over de Oranje. De andere mailschepen, die dienst doen als troepen rans- portschepen zijn oud en zullen als ze weer vrij komen nauwe lijks meer meetellen. Boven dien melden zich steeds meer passagiers voor het luchtver keer aan; het vliegtuig schijnt in nabije toekomst voor zeer lange trajecten het schip te zullen verdringen en de Ne derland en de Llcyd wenschen met hun tijd mee te gaan en de bakens te verzetten, zoo lang het tij nog gunstig is. Wat moet de minister doen? He; monopolie van de K.L.M. breken en deze springlevende, sterke maatschappij bloot stel len aan concurrentie die ge vaarlijk kan worden? De beide scheepvaartmaat schappijen in het vaarwater zitten en hen dwingen zich to; vrachtvervoer te beperken? De scheepvaartmaatschap pijen toestaan in het buiten land orders te plaa sen voor vliegtuigen, die minstens 100.000.000 aan deviezen zul len vereischen, cf hen ertoe bewegen, hun vloot met elk minstens 3 moderne passa giersschepen aan te vullen, die tezamen zeker 180 irffllioen zullen kosten, welk bedrag echter in Nederland besteed zal kunnen worden en gedu rende zes jaren vele Neder landsche arbeiders werk en dus brood zal verschaffen. He. is een zware beslissing, te zwaar eigenlijk voor slechts één man. Vermoedelijk za! minister Vos zijn medeminis- iters wel ln deze uiterst moei lijke beslissing betrekken. Maar zelfs dan zal het be sluiten moeilijk vallen. Is deze beslissing eigenlijk niet van een zoodanige draag wijdte, da; het parlement er in gekend dient te worden? Er staan toch Inderdaad gr ote nationale belangen op het spel, hoe en van welke kant men de zaak ook bekijkt Het Wereldgebeuren TRUMAN GEEFT DE PRIJSBEHEERSCHING DE DOODSTEEK. Britsche wapenleveranlies aan Griekenland. Met de aanvaarding van het ontwerp-verdrag voor Finland is een einde gekomen aan de vredesconferentie. Gistermid dag werd de formeele slotver gadering gehouden en van daag zullen de afgevaardigden aUeen nog maar gezamenlijk uitgaan" en een cabaret voorstelling bijwonen, waar „Miss Vredesconferentie" ge kozen zal worden Het wachten is nu tot de Groote Vier de uiteindelijke redactie van de vredesverdra gen met de satellietstaten vol tooid zullen- hebben. Eerst dan kan het moeilijk ste vredesprobleem aan de orde komen, het verdrag voor Duitschland. De voorlooplge besprekingen hierover zullen op 5 November te New-York beginnen. Meer dan de vredesconfe rentie of de komende verkie zingen is de huidige vleesch. schaarschte in de V. S. het onderwerp van de dag onder het Amerikaansche publiek President Truman heeft zich zelfs gedwongen gezien, hier over een speciale rede te hou den, die via de radio werd uitgezonden- Truman ver klaarde daarin, dat hem. nog slechts één middei overbleef, om het tekort aan vleesch te bestrijden: Opheffing van de maximumprijzen voor vleesch in overeenstemming hier mee van vee en veevoederpro ducten. Tegelijkertijd deelde Truman mee, dat hij alle re- geeringsbureaux had bevolen de opheffing van de maxi mumprijzen op andere artike len te bespoedigen, in die mate, dat de economische veiligheid van de Ver. Staten hierdoor niet in gevaar zou worden gebracht. De huren zouden bijv. nog lange tijd aan prijsbeheersching onder hevig zijn. De verantwoordelijkheid voor het vleeschtekort rustte vol gens Truman op die Republi keinen in het Congres, die in dienst van zelfzuchtige be langen besloten hadden de prijsbeheersching te doen mislukken. Truman waar schuwde nogmaals dat de huidige wet op de prijsbe heersching geen verhindering van inflatie garandeert en deed een beroep op het volk by" het versnelde proces van opheffing der prijsbeheer sching het gezond verstand te bewaren. Trumans waarschuwing is zeker niet overbodig, want zijn begrafenisrede op de prijsbeheersching, afgedwongen door het Congres, zal onge twijfeld tot gevolg hebben, dat voor een nieuwe serie ar tikelen de prijzen met spron gen omhoog zullen vliegen. Het hoofdkwartier der Ver. Naties. In hooge kringen der Ver. Naties is bevestigd, dat de onderhandelingen tusschen het secretariaat en de Zwitser- sche missie over de vestiging van het hoofdkwartier der V. N. in het voormalige lais des nations" te Genëve een succesvol resultaat heb ben gehad. De Zwitsersche bondsraad moet thans de ont werpovereenkomst welke Trygve Lie, de secretaris-ge neraal der V. N<f vervolgens aan de algeméene vergade ring der V. N. zal voorleggen, ratificeeren. DUITSCHE PERS MAG GEEN GERUCHTEN VERSPREIDEN. De geallieerde coördinatie commissie in Berlijn heeft een maatregel goedgekeurd, waar bij commentaar in de Duitsche pers op de politiek van de be- zettingsmogendheden toege staan is, terwijl publicatie van geruchten, die bedoeld zyn om de eenheid onder de geallieer den te ondermijnen, verboden Radio Vaticana heeft medegedeeld, dat de kerkelij ke ban is uitgesproken over allen, die een actief aandeel hebben gehad in de veroor deeling tot zestien jaar dwangarbeid van mgr. Stepi- natz. De Engelsche voetbalbond heeft zijn goedkeuring ge hecht aan het opnemen van zoowel internationale als lcagueswedstrijden voor tele visiedoeleinden. Levensgevaarlijke hoed Het gebeurde op een Zondag ergens .in het Rroote Amerika, dat een efhebbend huisvader be sloot voor zgn vrouw eens een malsch boutje op de kop te tikken. Hij 'begaf zich daarom met zijn jachtgeweer naar het nabijgelegen bosch Daar zag hij een heer lijke vette duif zitten, legde aan en schoot, maar ongelukkiger wijze was de auif de garnee ring van een hoed, waar onder zich het hoofd van een dame bevond. De da me was dood en de man werd gearresteerd we gens moord. De juty sprak hem echter vrij, daar volgens haar zeg gen de zonderlinge hoed de oorzaak was geweest van het noodlo tig schot. De beste films van dit jaar Op het filmfestival te Can nes werd de Fransche film „Symphonie pastorale", ver vaardigd naar het gelijkna mige boek van Gide, wegens haar zeer hooge peil be kroond. Bekroningen ontvin gen o.a. ook: De Engelsche film „Brief encounter", de Italiaansche rolprent „Rome, een open stad", de Amerikaan sche Droductie .Lost weekend, de Mexicaansche film „Maria Candelaria", de Russische rol prent „Bljenstad", naar het boek van Materlinc en de ook ons land bekende films .,De Roode Aarde" en „De Laatste Kans". Als de beste kleurenfilm werd beschouwd „De 9teenen bloem", uit Rusland, wegens fantastische kleurenpracht en combinatie. Walt Disney le verde weer de beste teeken film, al maakte ook Tsjecho- Slowakije zeer goede produc ten. NATIONALISATIE DER I.G. FARBEN-FABRIEKEN De commissie voor de ont werpen van het parlement van Groot-Hessen heeft een soci aal-democratisch voorstel tot nationalisatie der I. G- Farben voorheen een der grootste che mische maatschappijen ter we reld, met algefneene stemmen aangenomen, ondanks de te genwerpingen van liberale en christelijke democratische le den. MILITAIRE GEVANGENEN STELLEN ULTIMATUM. 250 Militaire gevangenen in de gevangenis van Dart moor hebben gedreigd in op stand te komen, indien zrj niet binen 11 dagen vrijgela ten worden. Deze bedreiging werd in de vorm van een ultimatum aan de gevange nisautoriteiten overhandigd. De gevangenen wenschen hun vonnissen herzien te hebben, omdat zrj vernomen hebben van de vrijlating van para chutisten in Malakka, die van muiterij beschuldigd werden. is het 325 jaar gele den, dat de Nederland sche componist Jan Pie terszoon Sweellnck te Amsterdam overleed; is het 2 jaar geleden, dat het Amerikaansch garnizoen. Curasao ver bet. In het Britsche Lagerhuis zijn de wapenleveranties aan Griekenland ter sprake geko- men. De Britsche onderminis ter voor buitenlandsche zaken deelde mede, dat In October 1945 zijn regeering had be sloten om uitrusting voor het Grieksche leger en voor de gendarmerie gratis ter be schikking te stellen. De ge schatte waarde daarvan zou ongeveer 11 millioen pond sterling zijn. Deze onthulling gaf verschillende Labour-af- gevaardigien aanleiding tot het stellen van lastige vra- jen. Zoo vroeg Ben Levy: Kan de minister de verzeke ring geven, dat dergelijke wapens hun weg vinden naar een waarlijk nationaal en on partijdig leger en niet wordeni gebruikt ter bestrijding van politieke tegenstanders. Het antwoord van den minister was kort: Onze verplichtingen zijn ten aanzien van de gere gelde Grieksche strijdkrach ten. De minister antwoordde het geheel niet toen een ander Labour-lld vroeg, of de minister zich ervan bewust was, dat een meer democra tische vertegenwoordiging ir de Grieksche regeering de noodzakelijkheid van bewape ning uit de weg zou ruimen. IR. BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL. Aan jhr. mr. dr. L. H. N. 3osch Ridder van Rosenthal op-jjtójn verzoek met in gang van 1 November a.s. op de meest eervolle wijze ont- i!ag verleend als Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den lande bewezen. De druiven waren zuur Een maand heeft de Haar- lemsche recherche noodig ge had voor het oplossen van een op 16 September gepleegde inbraak aan de Willem van Outshoornlaan, waarbij voor een waarde van 3.600 gld. aan sieraden en juweelen en van 2.000 aan contanten werden gestolen. De moeilijkheid voor de recherche was, dat men over geen enkele aanwijzing beschikte, behalve een zakje met druiven, dat door de in brekers was achtergelaten. De politie heeft alle groente-, en fruitzaken in Haarlem en omgeving „uitgekamd" om- de herkomst van het zakje te achterhalen. In een winkel in Haarlem-Noord kwam men op het goede spoor. In deze winkel werden dergelijke zak jes gebruikt en de verkooper herinnerde zich bovendien dat hij omstreeks de da:um van de inbraak druiven had ver kocht aan Iemand met een gouden tand en een tatouee- ring op een der handen. De corpschef van de Bloemen- daalsche politie deelde da ar de Haarlemsche- politie mede, dat in het Huis van Bewaring te Amsterdam een persoon was ingesloten met dezelfde kenmerken voor het plegen van diefstallen in Am stelveen en Bloemendaal. De man werd aan de „gou den" tand gevoeld en bekende de inbraak te hebben ge pleegd. De sieraden zgn bij een opkooper achternaald, doch het geld was vergokt. De dader was een 18-jarige Amsterdammer, die reeds 15 inbraken op zijn kerfstok heeft. Jongens te Apeldoorn buiten levensgevaar. De toestand van de vier jongens, die nog in de beide Apeldoornsche ziekenhuizen worden verpleegd, is thans zoodanig verbeterd, dat in dien zich geen onvoorziene complicaties voordoen, het le vensgevaar als geweken mag worden beschouwd. Helaas kan hetzelfde nog niet gezégd worden van den leeraar Dobbenga, hoewel diens toestand wel een lichte vooruitgang valt te bespeu ren. NIEUWE SCHEEPSDIENST OP GENT. Met ingang van 15 October wordt de „Unie-lijn", een nieuwe scheepsdienst Rotter damGent, die tot stand is gekomen door onderlinge sa menwerking 'van een Rotter damsche en Gentsche reederrj, geopend. Deze dienst zal worden on derhouden door motorschepen, die geen tusschenhavens zul len aandoen. Voorloopig zal één afvaart per week in bei de richtingen plaatsvinden n.l op Dinsdag van Rotterdam en op Vrijdag van Gent. In het Schaaktournooi te Praag hebben Gligvrich en Najdorf de leiding met 6^ punt, gevolgd door Pachman en Foltys. Gedistilleerd op vóór-oorlogsch peil. De toewijzingen voor gedis tilleerde dranken, die voor de periode NovemberDecember reeds verhoogd zijn van 50 op 75 procent van de omzet in het basisjaar 1939, zullen vóór Ja nuari 1947 nogmaals worden verhoogd en wel tot 100 pro cent. De op de toewijzingen voor Januari verkregen dran ken mogen reeds medio De cember worden afgeleverd, zoo dat aangenomen mag worden, dat met de feestdagen in De cember een behoorlijke 'voor ziening gewaarborgd is. Bo- vendien worden maatregelen -genomen, waardoor bereikt zal worden, dat ook na Januari '47 de voorziening op een redelijk peii zal blijven. Specerijen zonder bon. Binnenkort zullen door een verbeterde aanvoer, peper en nootmuscaat zonder bon ver krijgbaar zijn- Het ligt in de bedoeling voor deze producten maximumprijzen vast te stel len. Hoewel het reeds .in het voornemen lag binnenkort een bon voor specerijen aan te wijzen, is de aanvoer uit Indië thans zoodanig, dat binnen af zienbare tijd aan de normale binnenlandsche behoeften zai kunnen worden voldaan. Hedennacht zijn de elf ter dood veroordeelde nazi-leiders geëxecuteerd- De terechtstel ling begon om 1.11 uur Ned, tijd en was om 3,45 geëindigd. De 8 journalisten die de terechtstelling bijwoonden wa ren reeds Maandag om 8 uur, onder escorte van Amerikaan- sche politie naar een huis tegenover het gymnastieklo kaal van "de gevangenis te Neurenberg, waar de terecht stelling plaats had, overge bracht. Tot twee uur Ned. tyd kon men niets ongewoons binnen de gevangenis waarnemen. Plotseling stak een tiental soldaten de binnenplaats over in de richting van het gym nastieklokaal. De voorste twee soldaten leidden een donkere figuur tusschen hen in, kort daarna hoorden de war ne mers de eerste klap van het Geleidelijke demobilisatie spraak het Indonesische volk mededeeling gedaan van de aari beide zijden. Als resultaat van het onder teekenen van de wapenstil standsovereenkomst is de com missie-generaal optimistisch gestemd t.a.v. de tot stand- komihg van een politieke basisovereenkomst met de In donesiërs vóór 30 November a.s. Ongetwijfeld zullen dan echter vele bijzondere kwes ties nog niet opgelost zijn. Deze zullen maanden van ge- duldigen arbeid etschen van de gecombineerde Nederland sche en Indonesische commis sies. De bepaling omtrent de „stabilisatie en het evenwicht van geallieerde en Indonesi sche troepen" beteekent, dat het totaal aantal Ned troe pen in Ned. Indië na 30 No vember niet het aantal van de op dit oogenblik aanwe zige gecombineerde Ned. en Britsche troepen zal overtref fen, mits de wapenstilstands- overeenkomst niet geschonden1^®-In' bmïatie^n^'beidf'L D':«op dat pen stil stan dovere e n kom st %zal ^I'Uk^aaS aJl^inckllnteS^n SS'SSk«H «aken, maar toch een politieke gen. wapenstilstand. Soei liman heeft order gegeven, dat alles moet worden gedaan om bot singen te voorkomen. Hij sprak de verwachting uit, dat zijn orders zouden worden uit gevoerd. Toch zal het nog wel enkele dagen aanloopen voor het be vel „staakt het vuren"' alle bevelhebbers heeft bereikt en de wapenstilstand dus een feit geworden zal zijn. RADIOREDE VAN Dr. VAN MOOK. Dinsdagmiddag heeft Dr. van Mook een radiorede tot de bevolking van de Archipel ge houden. De L".. Gouverneur- Generaal wees er op dat er nog wel eenige tijd niodig zal zijn om voor iedere plaats tot een regeling te geraken. Hij sprak er echter zijn voldoening over uit dat er thans een eind is gekomen aan .,de voortduren de gewelddadige vertolking van TOESPRAAK SOEDIRMAN. De opperbevelhebber van de T.R.I., Socdirman, heeft Maandag in een radiotoe- GOUDBQRINGEN OP ARUBA. Bij de eerste boringen naar goud op Aruba is men terech gekomen in een oude gang, waar vroeger veel goud uit is weggehaald. De verkregen monsters geven echter veel hoop op groot succes, aldus de meening van deskundigen. Je stap naar overeenstemming beteekent. Voorst prees Dr. van Mook de wijze waarop de Nederland sche strijdkrachten hun ,,vre- des"-taak hebben vervuld, zelfs ander vaak zeer provoceerende omstandigheden. Zü hebben er toe bijgedragen, aldus de Lt. Gouverneur-Generaal, dat he Indonesische volk, dat de strijd evenmin als een regelrechte oorlog heeft beschouwd, onze bedoelingen beter begreep. Dr. v. Mook zeide er op te rekenen dat ieder ook van Indonesische zijde op ruime en edelmoedige wijze zal bij dragen to: de handhaving en verwezenlijking van het beslultr. Een moeilijk leven onder groote spanningen. Het thuisfront moet steunen! OOK bij onze troepen ln Indië.is een aantal pre dikanten en katholieke geestelijken ingedeeld, wier taak het is als legêrpredikant of aalmoezenier de soldaten de geestelijke steun te bieden, welke zij onder de zeer moei lijke omstandigheden minder dan ooit kunnen ontberen. Een van hen, kapitein L. v. d. Vrande .die aan 2-14 R.I., bat. Zeeland is toegevoegd, ver zocht ons het volgende op te nemen: „Vanuit onze Zeeuwsche ste den en dorpen zijn de jonge mannen in het leger gekomen. De eerste schrede is gezet in een vreemde wereld. Gepakt en gezakt met opvattingen en inzichten thuis, in de familie kring, school en kerk opge daan, stonden ze in een omge ving die er een andere wereld beschouwing op na houdt. He' is een experiment en meteen een proef op de som, want in een nlet-Christelijke wereld zou blijken wat de Christelijke overtuiging van onze jonge mannen waard zou ziin. We zijn nu een half jaar op Java. Er is veel geschreven over onze soldaten; ik heb zelfs gelezen dat ze „niet om keken naar een meisje". Lezer u geloof: dat niet. Het zijn geen houten Klazen of uitgedroogde bokkingen. Integendeel: het zijn opgroei ende menschen, die voor een deel dikwyls nog in de moeilij ke jaren zitten en die hun overgangsjaren doorgebracht hebben in een tijdsgewricht waarin het abnormale normaal werd geachr en waarin de op vattingen omtrent zedigheid en zedelijkheid zoo niet ver draaid, dan toch vertroebeld werden. HET KAN. Vormt het soldatenleven tn het algemeen geen gunstige bodem waarop hec godsdien stige leven kan tieren, dit geldt nog te meer voor een troep tc velde. En toch moet het moge lijk zijn ook hier als goed Christen te leven. MEE OP PATROUILLE. Ik noodig u uit om mee op patrouille te gaan. Zoo, dat camouflagepak staat best; hier een paar handgranaten in je zak. een patroon in de kamernee laat die helm maar thuis, dat houdt je niet uit onder de tropenzon, neem dit petje, een doodgewoon groen boerenpetje; je loopt mee voorop; waar is nou de vijand? Je ziet niets dan struiken en boomen. Plot seling kraken eenige schoten, als een steen val je neer ln de sawah modder. Je snuffelt naar dekking want het gaat om het leven, ze willen je kortweg dood schieten. De gen als een blok. Maar je moet vooruit; elke vezel staat gespannen, je sluipt verder, de dood zingt zijn sinester lied over je hoofd; een kameraad naast je wordt gewond, hebben je kameraad in zijn lijf geschoten en je begint te schieten als een gek. Thuis kon hij zoo rustig bij de kachel zitten, de pijp in de mond. En nu is hg een vechtende mensch geworden. Machinegeweren blaffen en spuiten heete kogels over je heenals je in het kam pement teruggekeerd zijt, ben je doodmoe. Eigenlijk heb je niets anders gedaan dan een paar kilometer geloopen eenige malen de grendel van het wapen op en neer ge haald i de trekker gehan teerd. Dat doe je met één vinger enje bent dood moe. Wellicht zal het u lezer, niet verwonderen, mg althans zeker niet. dat een dergelijk leven onder de gegeven om. standigheden zooals ik die weergegeven heb, groote gees telijke moeilijkheden teelt en nu is het zaak dat de jongens toch nog geestelijk gezond; blijven. HET MOREELE PEIL. Ik heb klanken vernomen dat het peil van de jongens ln Indië zeer gezakt is en dat ze moreel ver weg zijn. Laat ik mij beperken in myn oor deel tot myn eigen bataljon, dat ik ken van zïjn ontstaan af. Ik kan getuigen dat, de mannen van 2-14-R.I bataljon „Zeeland" zich dapper vast houden aan hun van huis uit meegekregen godsdienstige overtuiging. Dat klinkt heel optimistisch, maar het is dè vraag of men ook in de da- eèrste Impuls is: blijven lig-gelyksche practrjk leeft vol gens deze geestesgesteldheid. Maakt u geen illusies; zijn jongens die zich ver gooien; hun percentage ls klein. Het percentage van hetgeen ik zou willen noe mer „zwakkelingen" is groo- ter. Dat zijn diegenen die een goede wil hebben maar niet altijd ln staat zijn voldoende kracht op te brengen om de verleidende situaties de baas te blijven.Het is de catego rie die omvalt onder groote zoogenaamde ..manlijke" woor den van verkeerde vrienden. Het grootste percentage is echter goed te noemen. Zij weren zich dapper. Gij moet niet vergeten dat de ontspanning miniem is. Een groote afdeeling van ons ligt nu zeven weken in de voorste lijn van waar uit da gelijks verkenningstochten ge maakt worden een zwaar werk en in die zeven we ken hebben we één keer een film gehad. Dat w*as alles, In de cantine, een zeer weldsche naam voor dat winkeltje, kan men limonade krijgen en pin da's, die we zwart moeten koopen in Batavia. Sportartikelen? We moeten ze hebben, dus tegen „zwar te prijs". Anders kom je er niet aan. VERGEET ONS NIET/ Voor Nederland zou ik dit willen zeggen: vergeet ons niet, een sterk thuisfront is voor ons een geweldige steun. Generaal Spoor heeft ge- gd, dat deze soldaten uit stekende pacificators zijn. Daarmede heeft hij hen ten voeten uit geteekend. Het zijn geen moordenaars! Zij hebben een sterk gevoel voor recht en orde endaarvoor zijn we hier". valluik, gevolgd door belge rinkel. Met tusschenpoozen van on geveer vyf minuten herhaalde zich dit geluid. De vonnissen zijn aan één galg voltrokken, maar door verschillende beulen uitge voerd. De veroordeelden, die tot tweemaal toe van het juiste tijdstip der terechtstelling op de hoogte waren gesteld, wer den in hun laatste oogenblik- ken door dokters en geestelij ken bijgestaan. Voor zij naar het schavot werden geleid kre gen zij een speciale laatste maaltijd, welke grooter dan anders was, maar niet het ka rakter van een feestmaaltijd had. De terechtstelling had plaats in de volgorde, waarin de nazi leiders waren veroordeeld. Als eerste werd Von Rib- bentrop terechtgesteld, daar na achtereenvolgens Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Franck. Frick, Streicher. Sauckel, Jodl en Spyss In- quart. VERGIF IN EEN BLIK KOFFIE VERBORGEN. Goering, die als eerste te recht had moeten staan, heeft Dinsdagavond om 10.45 uur in zijn cel zelfmoord gepleegd en zich dus aan de terechtstelling onttrokken. Een uitgebreid onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat hij zich door het innemen van kalium-cy&nide van het leven heeft beroofd. Een am pul met dit vergif had hij ver borgen in een blik koffie. De commandant der gevan genis, kolonel Andrus, kon niet verklaren hoe Goering in het bezit van dit vergif is gekomen. Tengevolge van den zelf moord van Goering werden de overige gevangenen in handboeien naar de galg ge leid. DE ANDERE VER OORDEELDEN. Thans is ook bekend ge maakt, dat de nazi-leiders, die tot gevangenisstraffen znij veroordeeld deze uit zul len moeten zitten in de Span- dau-gevangenis te Berlijn. Deze gevangenis is een oud fort, omgeven door een steenen wal van 15 voet hoog, die bovendien nog met prikkel draad is beschermd en wordt als de best beschermde ge vangenis van Berlijn be schouwd. De broodprijs. Bestuur en Raad van Bij stand van de ondervakgroep broodbakkerrj hebben een te legram gezonden aan den mi nister van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening, waarin zij namens ruim 13.000 kleine en middelgroote bedrijven verklaren, met ont steltenis en verontwaardiging kennis te hebben genomen van het voornemen van de regeering tot het loslaten van de broodprijs. Adressanten zijn van mee ning dat hierdoor de jaren lange arbeid tot saneering van het broodbakkersbedrijf zou worden teniet gedaan Dringend wordt den minis ter verzocht ter voorkoming van ernstige reacties in het bakkersbedrijf verantwoorde minimum- en maximum-prij zen voor het brood in te voe ren. MINISTER FIÊVEZ IN BRUSSEL. De Ned. Minister van oor log, luitenant-kolonel A. H. J. L. Fièvez, is Dinsdag te Brus sel aangekomen om om. het uitwisselen van Belgische en Ned. officieren uit de resp. militaire scholen te bespreken. Donderdag zal de minister weer naar Nederland afreizen. NEDERLAND HELPT INDIË Oud-minister Weiter spreekt Vrijdagavond over beide zen ders direct na de nieuwsbe richten van 8 uur, over „Ne derland helpt Indië". SCHUSSCHNIGG HEERLEN. TE Voor een zeer groot gehoor heeft dr. R. Schusschnigg, ex- bondskanselier van Oostenrijk, Maandagavond te Heerlen het woord gevoerd. Hij bepleitte een federatieve samenwerking tusschen de Europeesche sta ten, welke hij in 1950 reeds noodzakelijk achtte, wil Euro pa blijven voortbestaan. „Bg de verspreiding van deze ge dachte kunnen de kleine lan den groot werk doen", aldus dr. Schusschnigg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5