«ast* DAKEN Niemeijers Thee KRAANDRIJVERS EN STOKERS. bekwaam Advertentie-Acquisiteur DE ZONNEBLOEM, PARFUMS. Parfum Lucien Lelong. G. KOTOUN, Zwitsersche Importschoenen Schoenmagazijn „DE AREND" Algemeene kennisgeving. Heden ging van ons heen, onze lieve Man en Vader JAN WILLEM ANNE FRANCISCUS. VAN MAREN BENTZ VAN T)EN BERG, Kinderarts, in de leeftijd van 61 jaar. A. B. VAN MAREN BENTZ VAN DEN BERG— OCKERSE. JAN WILHELM. Middelburg, 14 October 1946. „Roos en Dooyn", Noordsingel 158. Teraardebestelling op Donderdag 17 October. Vertrek sterfhuis 1 uur. Liever geen bezoek. Heden overleed plotse ling ons geliefd Zoontje en Broertje RINSE, in de jeugdige leeftijd van 5 maanden. Uit aller naam,. S. DE JONGE. E. DE JONGE— SOHIER. Vlissingen. 15 October '46. Palingstraat 8. Heden overleed na een langdurig lijden, onze Li- nlg geliefde Vrouw, Moe der en Grootmoeder ELIZABETH JOHANNA PIETERNELLA VAN NIEUWENHUYZEN geboren DINGEMANSE, in de ouderdom van ruim *55 jaar. Nieuw- en St. Joosland: A. A VAN NIEUWENHUYZEN. Oud-Vosmeer: L. J. VAN WESTEN— v. NIEUWENHUYZEN. P. W. C. VAN WESTEN- en Kinderen. Nieuw- en St. Joosland: D. A. VAN NIEUWENHUYZEN. J M. G. VAN NIEUWENHUYZEN— DE JONGE en Kinderen. J. J. VAN NIEUWENHUYZEN. 15 October 1946. De begrafenis zal plaats hebben op de nieuwe be graafplaats Vrijdag 18 October om 12 uur. Met droefheid geven wij kennis van het overig den van onze inntg geliefde Dochter en Zuster ELIZABETH JOHANNA PIETERNELLA VAN NIEUWENHD ZEN geboren DINGEMANSE, in de ouderdom van ruim 55 jaar. Wed. J. J. DINGEMANSE— BOOGERT. A. P. DINGEMANSE. J. A DINGEMANSE. Nieuw- en St Joosland, 15 October 1946. J. DE WOLF en J. DE WOLF—BEEKMAN zeggen, mede namens weder- zijdsche Ouders, hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Meliskerke, October 1946. Nog treurende over het verlies van onzen geliefden Zoon en Broeder, overleed heden, zacht en kalm, na een smartelijk, doch ge duldig gedragen lijden, on ze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, ADRIAAN VERHULST Nz., in de -ouderdom van ruim 63 jaar. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Wed. A. VERHULST— LOUWERSE. NiOACH VERHULST. ANDRIES VERHULST. E. DE' PAGTER— VERHULST. P. DE PAGTER en Kinderen. Westkapelle, 14 Oct. 1946. Noodwoning 537. Heden overleed, na voor_ zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Sterven den, onze innig geliefde Vrouw, Moeder en Groot moeder MARIA VERMEULEN, Echtgenoote van THEODORUS BERNARDUS STOKMAN in de ouderdom van bijna 80 jaar. TH. B. STOKMAN, Kinderen en Kleinkinderen. Rilland-Bath, 15 Oct. '46. De begrafenis zal plaats hebben op Vrijdag 18 October a.s., v.m. 10 uur in de Rectorale Kerk v§ui den H. Joseph te Rilland- Bath De herbegrafenis van on zen lieven Vader, Be huwd en Grootvader J. J. VAN DE SANDE, zal plaats hebben op Vrij dag 18 October a.s., des v.m. 9.30 uur, op de Noor derbegraafplaats. Uit aller naam, J. J. VAN DE SANDE. Vlissingen, October 1946. Groenewoud 37. D. VAN LOO en M. VAN LOO— NIEUWENHUIJZE, zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ont vangen. Borssele, October 1946. Het Asphalt- en Mastlekbedrijf van de N.V. GELDERSCHE,VERFFABRIÉK N IJ M E G E N legt: SNELLE LEVERTIJD. PRIMA UITVOERING. Kantoor en Opslagplaatsen: GROENESTRAAT No. 131 TELEFOON: 22264 (K 8800) NIJMEGEN. Bij de N.V. KON. MIJ.„DE SCHELDE" te VLISSINGEN kunnen geplaatst worden eenlge ERVAREN Persoonlijke aanmeldingen dagelijks op het hoofdkantoor, afd. Personeel. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direttie. Een goed ingevoerd dagblad vraagt voor de provincie Zeeland een met vast salaris en provisie. Brieven met volledige opgave van vroegere werkzaamheden te richten onder letter Br. aan advertentie-bureau N.V. v.h. BROESE PEERE BOOM, Groote Markt 33, Breda. PARKETVLOEREN. Reparatie en schoonmaken van Parket- en LinoleUmvloeren. Levering van alle soorten Vloeronderhoudsmiddelen. VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD. FABRIEK VAN WASPRODUCTEN „VLUMO" W. do Zwijgerlaan 147, Amsterdam Telefoon 85438. De Heer en Mevrouw Ir. SWATERS-GIPS, zullen gaar ne op 20 en 27 October a:.s. bezoek ontvangen. Middelburg, Noordsingel 174. Een succesvolle opleiding voor het Practijkdiploma Boekhouden Akte Handelskennis L.O. geniet U bg H. J. TEN HACKEN; Leeraar Boekhouden M.O., Scheldestraat 27, Vlissingen. Voor BORDUREN, PLISSEEREN, AJOUREEREN en FESTONNEEREN is het adres: St. Jacobsstraat 28, Vlissingen. Wij hebben ontvangen 1 van de fijnste Fran- sche Parfums, in diver se prijzen. Walstraat 88 - Vlissingen J. C BOLDOOTAMSTERDAM Ver. Christelijke School a. h. Zand. Het Bestuur van bovenge noemde Ver. noodigt alle leden, oud-leerlingen, ouders van oud- leerlingen en van nog school- faande kinderen uit om op aterdagmiddag 19 October 1946, drie uur. in de Kerk op 't Zand tegenwoordig te zijn bg" het afscheid van de onder wijzeres der school, Mej. C. M. VAN EENENNAAM. Het Chr. Ziekenhuis „Bethes- da" te Vlissingen vraagt voor spoedige indiensttreding een hulp op de linnenkamer. Brieven aan de Adjunct-Direc trice. '7n £nge/and en Scond/narie bracht de Coöperatie we/- vaart voór/ie/ooli Ook In NodoHand wil d. eodporatlo kat bolang «an h.t gahal, volk dlonon. Do lad an aijn goxamofiüjk otgoflaan van kan wlnkola on iobrlokon. Daza word an nla» gadiploltaard om do wlnat maar om do varfcrulkors to dlonon. „Coöporotlo bouwt oon botoro warald" It do naam van do broehuro, dlo U alloa vortalt. wat U vao dool 0«i atrovon dor coöporatlovo bowaging wil» watan. Vraagt nog vandaag aan aaamplaar. dafU gratli wordt toagazortiaadocr da Cantrala Propaganda Commtulo dar Nadtrlandta Varbrulktcoöpora tlai. Bakhulianstraat 25 dan Haag KOOPT BU OE Buurtvereen. ,,C. Buskenstraat en Omgeving". Ledenvergadering op Vrijdag 18 Oot. a.s., des avonds half acht in de Boven zaal van den heer KIV1ET, Badhuisstraat 8, Vlissingen. WIJ ONTVINGEN wederom Komt U voor een aparte schoen eens kijken en passen bij: Fa. L. B. van Houte Zn Nieuwe Burg'13, Tel. 2416 - Middelburg. Christelijk Sociale Vereeniging „MAARTEN LUTHER", Vlissingen. Alle mannelijke Lutheranen van 18 jaar en ouder, worden vriendelijke uitgenoodigd op de VERGADERING, te houden op Vrijdag 18 Octo ber, des avonds te 8 uur, in de consistorie van de Luthersche kerk. Polder Walcheren. Het Dagelijksch Bestuur van de Polder Walcheren brengt ter algemeene kennis: L dat ingevolge art. 9 van het Reglement van Politie voor de polders of waterschap pen in Zeeland geen z^nd uit de duinen op Walcheren mag worden gehaald dan ter plaatse door dit bestuur aangewezen; 2. dat als plaatsen waar zand mag worden gehaald, zijn aangewezen: a. de zandput hij Klein Valkenisse; b. de zandput aan her Noordduin tusschen Westkapelle en Dom burg; c. de zandput achter West- hove; d. de zandput bg de hof stede van Louwerse te Vrouwenpolder; 3. dat uit deze zandpucten slechts zand mag worden gehaald op Vrijdagen gedu rende door de gemeentebe sturen te bepalen uren, en uitsluitend voor eigen huis houdelijk gebruik en wel: uit de zandput onder a. door inwoners van Biggekerke, Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Grijpskerke; uil de zandput onder b. door inwoners van West kapelle, Aagtekerke en Domburg; uit de zandput onder c. d'cor inwoners van Oostkapelle; uit de zandput onder d. (door Inwoners van Vrouwenpolder; 4. dat voor het halen van zand ui: de duinen voor industri- eele doeleinden, bouwwer ken enz. de bijzondere ver gunning van dit Bestuur noodig zal zijn, welke slechts in zeer bijzondere gevallen zal worden ver- Middelburg, 10 October 1946. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. Amerika vrij, dank zij de thee. In 1673 weigerden de inwoners van Boston nog langer thee-belasting te betalen aan Engeland, Dit incident - „The Boston Tea Party" - leidde tot den Onafhankelijkheidsoorlog, met het geVolg, dat Amerika een vrije natie werd. In het vrije Nederland wordt nu weer voor treffelijke thee ingevoerd. Uit de beste soorten, zorgvuldig uitgezocht, mengen de Niemeijer- experts met hun rijpe ervaring de smakelijkste mélanges, waarbij GALA THEE aan de spits staat! Koopt Niemeijer's GALA THEE op Uw bon, dan pas proeft U, wat goede thee is! <fkkmd dk-óeStêj AANBESTEDING. Het Architecten-Bureau Irs. A. ROTHUIZEN P. J. T HOOFT te Middelburg, zal namens het Gemeentebestuur van Oudelande trachten aan te besteden het bouwen van twee arbeiderswoningen in de Ge meente Oudelande, op een per ceel kadastraal bekend sectie D nr. 868. Bestek en teekening ls ver- •ijgbaar zoolang de voorraad strekt, ten kantore van de di rectie, Bierkade 5 Goes, tel. K 11002147; tegen betaling van 4.50 per stel. Voor on geschonden exemplaren zal tot ulterlnk twee dagen na de aan besteding 2.50 worden terug betaald. Inlichtingen ten kantore van de directie Bierkade 5, Goes, elke werkdag, behalve Zater dags van 1012 uur. De besteding zal worden ge houden overeenkomstig het »estedlngsreglement W.B. op Woensdag 30 October 1946, op het Raadhuis te Oudelande, te 14 uur. Architecten-Bureau Irs. A. ROTHUIZEN P. J. 'T HOOFT b.i. Inboedel-Verkooplng NOTARISHUIS. De Notaris Mr. P. Loeff, zal öp Woensdag 23 October des morgens om tien uur in het Notarishuls aan tie Koe- poortstr. te Middelburg publiek contant verkoopen een nette inboedel wegens sterfgeval, bestaande onder meer uit: bedden, kachels .tafels, stoe len, ledikanten, glas en aarde werk, eenige antiquiteiten waaronder mooie Zeeuwsche tweedeurskast, Engelsche ta- felklok uit de achttiende eeuw, goud en zilver en hetgeen meer is te zien op de kijk dag Dinsdag 22 October van 10 tot 12 en van 1.30 tot 4 uur. Eenige goede stukken kun nen nog worden ingebracht. De veilingmeester W. H. BAL, Krommeweele 6 Stichting Herstel Zeeland 1945. BEKENDMAKING. Het Bestuur der Stichting Herstel Zeeland 1945 brengt ter openbare kennis, dat ae door de Stichting Hulpactie Scheldemonden ingezamelde gelden, ten bate van de geteis terde gebieden van Zeeland, aan hem ter besteding zfln overgedragen. De besturen van instellingen en corporaties, in het algemeen belang werkzaam, welke mee_ nen voor een ultkeering uit vorenbedoeld fonds in aanmer king te kcmen, gelieven hun daartoe strekkende aanvragen schriftelijk en vóór 24 October a.s. in te dienen bij het Secre tariaat der Stichting, Dam 51 te Middelburg. Middelburg, 11 October 1946. Het Bestuur voornoemd, QUARLES VAN UFFORD, Voorzitter. VAN HEYST, Secretaris. Hallo Pluimveehouders Grijpt nu uw kans aan! A.s. Donderdag komen wg met een selectie prisma dieren: Witte Legh., R. Isl. en Barnev. Hen nen te Middelburg op de' Markt„ allen ingeënt tegen pokken en' diphtherie, en van fiooge leg- stam. Hoenderbedrijf Schoonoord, J. VAN WOERDEN, Zeist. Algemeene Vergadering van de leden der Vereeniging Coöp. Suikerfabriek en Raffi naderij „Dintelcord" op Don derdag 31 October 1946, des morgens om 10.30 uur, in de Katholieke Kring te Roosen daal. De balansen en exploitatie rekeningen liggen vanaf heden op het fabriekskantoor ter in zage. J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN, Voorzitter. A. A. MUS, Secretaris. Ons Bijkantoor te HEINKENSZAND A 49 Is elke Dinsdag geopend van 9 4 uur. Accountants- en Advie- zenbureau ,Van Hijfte" Vlissingen. De Kampcommandant van het Bewarings- en Verblijfs- kamp te Sluis, roept hierbij sollicitanten op voor de functiq van BEWAKER, goed loon en vrije bovenklee. Zij, die in aanmerking wen- schen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk schrifte lijk of persoonlijk te melden aan b:vengenoemd kamp. Nadere inlichtingen worden op verzoek verstrekt. STEENPUIN voor het weghalen. Te bevra gen Fa. JAC. VAN GORP, Aannemer, W. Zelleweg 11, Goes. Mededeeling. Wegens vertrek naar N. O- Indlë als res. officier zal, tij dens mijn afwezigheid, mijn zaak worden waargenomen door mijn broer H. KAMPMAN (erk. opticien) te zamen met mijn vrouw. Vertrouwend op Uw blijvende steun en be gunstiging, roep ik U allen een spoedig tot weerziens toe- A. L. KAMPMAN, „Optica", L. Vorststraat 49, Goes. Ook in de komende jaren Uw adres voor optiek en foto. Tandarts E. KLINKERT Groote Markt 34, Goes, heeft persoonlgk de praktijk hervat en zal in het vervolg weer Iedere avcnd, behalve des Zaterdags, spreekuur houden van 7—-8 uur. Te koop bij inschrijving de WISSEN, wassende aan het Ambachts- heerenwegellng „den Bok", eigendom van den Heer J. L. DE JAGER Jr. te Kapelle. Inschrijvtngsbriefjes worden gaarne ingewacht vóór of op Zaterdag 26 October 1946 v.m. 11 uur Ten kantore van Nota ris H. JONKERS te Goes. Gegadigden moeten bewijzen overleggen dat zij gerechtigd zijn grlendhout op stam te ver koopen Consumentencrediet. Districtsraad Goes. Het Bureau is gevestigd: van 9 tot 5 uur; Zaterdags van 9 tot 12 uur. Bovendien voorshands Dins dag- en Donderdagavond van 7 tot 9 uur 'en Zaterdagmiddag van 2 tot 4' uur. Voor inlichtingen en hulp wordt men verzocht zooveel mogelijk van genoemde avond uren en de Zaterdagmiddag gebruik te maken. Koninklijke Vereeniging „Oost en West" Afd. Zuid- en Noord-Beveland. LEZING met LICHTBEELDEN or den bekenden Dr. W. K. H. FEUILLETAU DE BRUIJN, oud-lid v. d. Volksraad van Ned. Indië en grondig kenner van dtt land op Maandag 21 October a.s., 's avonds 8 uur in het „Schuttershof" te GOES. Onderwerp: „Waarom het gaat In Indië". Verzuim deze mieke gelegenheid niet. 't Zal zeer interessant /orden. Debat toegestaan, zelfs gewenscht. Toegangsprijs •oor niet-leden 50 cent. Kaarten verkrijgbaar bg: Alg. Boek handel J. DE JONGE, GQE'S, Lange Kerkstraat 33, Tel. 2264. Alle leden ontvangen een toegangsbewijs, geldig v. 2 personen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4