BON roerig boekje ,,Met Bouwkas Benex De avonturen van Ted Bolt HUWELIJK... WIJ ZOEKEN JO FIBBE „EIGEN WOONBEZIT" i FLINKEN AGENT „De Lelie DE „KOLOSSUS'' BLIJFT WEERSPANNIG. Moeilijk werk in de haven yan Hansweert. De toegang tot het kanaal door Zuid-Bevelanl bij Hans- weert, wordt voor een gedeelte nog steeds belemmerd door de ponton van de drijvende bok „Kolossus", destijds één van de grootste bokken van ons land die door de Duitschers na DoL le Dinsdag met enkele andere schepen, tot zinken werd ge bracht De schepen zyn reeds lang verwijderd, maar met het gevaarte van de naar schatting 600 700 ton wegende bok-pon- ton verliep het minder vlot. Eenige tijd geleden werd ge- tracht dit obstakel uit de weg te ruimen, doch men slaagde er toen niet in door gebrek aan lichtvermogen. Zaterdagmorgen togen vier drijvende bokken, waarbij als grootste was de nog nieuwe bok „Bevrijding", met een hef vermogen van 240 ton, aan het werk. Dm aan het bezwaar van een eventueel tekort aan hefvermo gen tegemoet te komen waren de gaten die er bij het tot zin ken brengen ingeslagen waren „afgekist", waardoor het naar men hoopte bij laag water mo gelijk zou zijn de ponton leeg te pompen en daarna met be- hu'^ van het opkomende water en de bakken de ponton te lichten. Toen het belangrijke oogenblik Zaterdagmorgen was aangebroken, bleek dat de „stroppen" -waarmede het ge. vaarte door de bokken zou wor den gelioht, waren verschoven, waardoor de operatie mislukte. Aangezien bij het opstellen van het plan rekening was gehou den met het zgn. „giergetijde", waarop indien men Zondag de kans niet waar nam, weer eeni ge tijd gewacht zou moeten worden, werd besloten Zondag morgen een hernieuwde poging te doen. Aanvankelijk liet het zich aanzien dat deze poging- met succes zou worden be kroond, maar helaas bleek na eenige tijd dat wederom het water de ponton binnendrong Kerknieuws GEREF. KERK. Beroepen te Goes (2e pred. Slaats) ds. J- J. Ritsema te lenderen. Geref. kerken art. 31 K.O. Beroepen te Groninen (vac. prof. P. Deddens)W. Schee- Ie te Zwyndrecht. waardoor deze nogmaals moest worden prijsgegeven, de ponton binnendrong waar door deze nogmaals moest wor den prijsgegeven. Het is thans de vraag of nu nogmaals getracht zal worden het obstakel te lichten dan wel het- met snij-apparaten in stuk ken te snijden. Op het oogenblik wordt de toegang tot het kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert echter nog steeds ten deele belemmerd door de ponton van de voormalige Kolossus, die zijn naam wei eer aan doet Officieele publicaties CONSUME NTENCRED IET VOOR OPVARENDEN VAN BINNENSCHEPEN. Voor opvarenden van bin nenschepen zal een bijzondere regeling ten aanzien van het aanvragen van consumenten- credieten worden getroffen. De indiening van aanvraagfor mulieren t.b.v. opvarenden van de binnenscheepvaart (met uit zondering van de blnnenbeurt. vaart en zgn. eigen vervoers bedrijven) dient niet bij de plaatselijke districtsraden te geschieden. Nadere bijzonder heden over deze regeling zul len zoo spoedig mogelijk be kend gemaakt worden. Wel kan reeds thans worden mede gedeeld dat voor deze groep van personen de indieningster- mijn der aanvragen vermoede lijk niet op 9 Nov. a.s. zal slui- UITREIKING BONKAARTEN VOEDINGSMIDDELEN TE SOUBURG, RITTHEM EN WESTKAPELLE. De dlstributiedlenst kring Vlissingen maakt bekend, dat de uitreiking van bonkaarten voedingsmiddelen 12e en 13e periode benevens tabakskaar- ten QA, versnaperingskaarten QB en gecombineerde kaarten QC aan niet zelfverzorgers zal plaats hebben te: Souburg: 17 Oct. de letters A t.m. G van 912.v0 en 24 uur; 18 Oct. de letters H t.m, S 9—12.30 en 2—4 uur; 19 Oct. de letters T t.m. Z 12 uur. Ritthem. 24 Oct. van 1.30 4 uur. Aan zelfverzorgers heeft de uitreiking plaats te: Westkapelle: 23 Oct. 912 en 1.30—4 uur; 24 Oct. 9—12 en 1.304 uur. Souburg. 21 Oct. 912 en 24 uur; 24 Oct. 912 uur. Ritthem: 24 Oct. 912 uur. Medegebracht moeten wor den de tweede distributiestam kaarten en bijbehoorende inleg vellen. Men dient onmiddellijk na te gaan of men het ge vraagde heeft ontvangen, daar de uitgereikte tabaks-, versna peringen- en gecombineerde kaarten nadien niet meer kun nen worden geruild. UITREIKING PETROLEUM- KAARTEN. Vlissingen (Havendorp), Kou- derlterke, Biggekerke, Melis- kerke, Zoutelande, West kapelle, Sopburg en Ritthem. De Dlstributledienst Kring Vlissingen maakt bekend,- dal de uitreiking van petroleum- kaarten voor kookdoeleinden ten, doch zal worden verlengd. UA 611. UB 611 en UC 611, BEURSOVERZICHT. OMZETTEN VAN BEPERKTE AFMETINGEN Beleggingsmarkt kalm De omzetten waren Dins, dag van beperkte afmeting. De stemming, voorzoover daar op het oogenblik gewag van kan worden gemaakt, was eenigszins in mineur. Voor Ko ninklijke werd begin beurs een advieskoers opgegeven van 350 en deze koers bleef on der beurstijd ongewijzigd. Ten slotte werden de toonaange vende petroleumaandeelen af gedaan tegen 352. De bankaandeelen waren prijshoudend, hier en daar iets hooger. De koersontwik keling op de Scheepvaartaf- deeling was onregelmatig, de meeste soorten echter neigden tot reactie. Van de Cultuur- aandeelen waren de rubber- aandeelen, wat de incourante soorten betreft, in verschei dene gevallen een paar punten beter. Amsterdam rubber wa ren onveranderd 171. In de Suikerrubriek konden H.V.A. zich een kleinigheid verbete ren. Van de tabakken waren Deli My. een kleinigheid la ger. Deli, Batavia en Senem- bah een puntje hooger. De beleggingsmarkt was kalm. De affaire in pandbrieven, in gemeentelgke en provinciale obligatiën was van kleine af metingen. Prolongatie 2*4. if i alsmede de petroleumkaart voor verlichting UD 611, aan hen, die meenen daarvoor in aanmerking te komen en reeds het daarvoor bestemde aanvraagformulier 323-14 heb ben Ingeleverd, zal plaats hebben te: Koudekerke: op 17 Oct. van 1.304 uur, wyk A; 18 Oct. van 912 en 1.304 uur, w(jk B; 19 Oct. van 912 uur, wijk C. Ritthem: op 17 Oct. van 912 uur. Vlissingen (Havendorp)op 19 Oct. van 9—12. Biggekerke: op 23 Oct. van 9—12 en 2 30—4. Meliskerke: op 25 Oct. van 9—12 en 2—4. Zoutelande: op 24 Oct. van 9—12 en 2—4. Westkapelle: op 17 Oct. van 9—12 en 1.30—4. Vlissingen: op 25 Oct. van 9—12.30 en 2—4, loketten 12 en 13. Souburg: op 23 Oct. van 912 en 24 uur. Medegebracht moeten wor. den de tweede distributie stamkaarten van alle gezins leden. HINDERWET. B. en W. van Vlissingen, gelet op art. 8 der Hinder wet, brengen ter openbare kennis, dat by hun besluit van 14 Oct. 194è aan H. Bu- ter, alhier, op de daarbg gestelde voorwaarden ver gunning is verleend tot het oprichten van een inrichting voor machinale houtbewer king, waarin zal worden ge plaatst één electromotor van P.K. voor het dryven y^n een cirkelzaagmachine, in perceel, kadastraal bekend gem. Vlissingen, Sectie A No. 2320, plaatselijk gemerkt Bad- huisstr. 109. Scheepvaartberichten Vertrokken van Vlissingen. 14 Oct. „Mulo" naar Antwer. pen: „Wea" naar Middlesbo- rough. "Gepasseerd naar Antwerpen 15 Oct.:. „Castor" van Gotta. „Ton 5" van Rotterdam, „Ida" van Rotterdam. Gepasseerd van Antwerpen 14 Oct.: ..Dina", van Brussel naar Kopenhagen; „Jacoba" naar Denemarken; „Heer en- gracht"- naar Helsinki; „Prin ses Juliana" naar Londen; 15 Oct. „Fennia" naar Kolding. Radioprogramma's Donderdag 17 Oct. Hilversum I A.V.R.O.)7 Nieuws. 7 30 Gram., 8 Nieuws, 8.45 Concer. van Grieg, 9.30 Ajbeidsvitami- 5. Ted voer regelrecht op de kust af en zette de motor neer op het strand, dat met grote woeste stenen was be zaaid. Hy keek zich de ogen uit. Alles was vreemd en ongewoon. Zulke vreemde planten had hij nog nooit gezien. En het was hier zo stil. Hoe hij ook luisterde, geen geluid drong tot hem door, zelfs geen vogelgezang. „Ted, Ted", zuchtte hy, „waar ben je nu te land geko men?" Hy keek nog eens beter om zich heen en werd plotseling opmerkzaam. Daar in de verte naderden twee mensen. Of eigenlijk was mensen een te mooie benaming. Het waren in ieder geval twee wezens. Het ene zou met een beetje goede wil een meisje kunnen worden genoemd, maar dat andere? Wat was dat voor een afschuweüjk gedrocht?: nen, 10.35 Gram., 11 Uit de wereldpers: „Brengt de weten schap de menschheid geluk of vernietiging", 12 Concert, 13 Nieuws, 14.20 Piano-recital, 15.20 Aeolian Sextet, 17 Ka- leidoscoop, 18 Nieuws, 19.05 Sportpraatje, 20 Nieuws, 21.05 Luis:erspel, 22.05 Metropole Orkest, 23.15 Pianomuz. van Debussy, 23.4524 Zang van Dinah Shore en Frank Sinatra (Gram.). Hilversum II (K.R.O.): 7 Nieuws, 7.45 Gram., 8 Niéuws, 9.05 Pluk de dag, 10.16 Mor- Sendienst, 11 „De Zonne- loem", 12.30 Lunchconc., 13 Nieuws, 14 Ned. Kamerkoor, 15 Vioolconc., 16.45 Zangreci tal, 17.35 Ceilorecltal, 18.30 Land- en Tuinbouw Rubriek, 19 Nieuws, 19.40 „De vaart der volken", 20 Nieuws, 2130 Gram., 22 Nieuws, 23 Beethor ven Cyclus, 23.2023.57 Avondconcert. Weerbericht WEINIG VERANDERING. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.L, gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Weinig verandering. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op om 7.07 en gaat onder om 17.43. De maan komt op om 22.45 en gaat onder om 15.07. HOOG- EN LAAG WATER. Donderdag Is het hoogwater om 6.13 en 18.51 resp. 1.89 en 1.87 N.A.P. Laagwa:er om 12.50 resp. 1.72 N.A.P. FEUILLETON. Ccntc in een oud hart door Udo van Ewoud. zyn genegenheid verdeelde hij tusschen een naar men beweerde nogal kostbare verzameling vreemde postze gels en eenige honderden bin- nenlandsche en exotische vo gels, welke hy in eenige froote volières in, zoowel als uiten zgn veel te groote vrij- fezellenwoning had onderge. racht. Nochtans was tante Door in werkelijkheid niet zoo kwaad als zij er uitzag. Zoo, dat is mis, Door, onderbrak van Everdingen, die in een bundel gecyclosty- leerde stukken zat te neuzen, botweg het betoog van den notaris over de frappante fokcapaeiteiten van een kost bare kanarie met slechts één poot. B. en W. stellen voor afwgzend te beschikken op je verzoek om een paar denstal. Wil je de motivee ring hooren! Die kan ik wel raden, antwoordde tante Door en haar opeen geklemde lippen verrieden duiaelgk, hoe on aangenaam de mededeeltng van haar neef haar had ge troffen. De financiën natuur - iyk Een paardenstal?!, vroeg de notaris, die er niets van begreep, verbaasd, het ver haal van de invalide kanarie maar verder inslikkend. Wat moet u met een paar denstal Van Everdingen lachte. - U weet toch, dat een van tante's eerste daden in Pol- derbliren de oprichting van een afdeeling van de Bond voor Dierenbescherming is geweest? Welnu, in haar kwaliteit van presidente heeft ze zich een paar weken geleden fot de raad gewend met het verzoek te willen bevorderen, dat in het woon wagenkamp een stal wordt gebouwd, omdat de paarden zomer en winter onder een afdakje moeten staan. En nu is" er een afwgzend prae- advies van B. en W. Hier... vervolgde hg, het gestencilde» stuk opnieuw ter hand ne mend,... ons college is met adressante van meening, dat eenige verbetering van de huisvesting der paarden in het woonwagenkamp zooal niet dringend noodzakeiyk, dan toch min of meer ge- wenscht is en derhalve ern stige overweging verdient. Ons college heeft zelf deze aangelegenheid trouwens reeds eerder onder het oog gezien. Een onderzoek, over eenkomstig onze opdracht, door den gemeente-architect ter plaatse Ingesteld, heeft evenwel tot de conclusie ge leid, dat met het aanbren gen van de verlangde verbe tering tenminste een bedrag van 1500 k f 2000 ge moeid zou zgn. Een dergelgke uitgave nu acht ons college voor het onderhavige doel niet verantwoord, weshalve wg Uwen raad voorstellen op het verzoek van adressan te afwyzend te beschikken. (Wordt vervolgd) De Heer en Mevrouw L M. MEIJER—HUBRECHSE ge ven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon RUDOLF. Vlissingen, 14 Oct. 1946. Scheldestraat 52. Tgdel.: St. Joseph-Ziekenhujs. Verloofd. ALMA C. C. DEN BOER en PIETER A. LAGENDIJK. Vlissingen, 19 October 1946. Noord8traat 10. Groenewoud 62. Met biydschap geven wij kennis van de geboorte van fl>ns Dochtertje en Zusje CORNELIA ALLEGONDA (CONNIE). A. DE PLAA. W. J. DE PLAA—DISSEN FREDDIE. Souburg, 14 October 1946. De Deckerestraat 5. Ondertrouwd: A. J. HERDINK, cand-notaris, en ILVA A. J. L SANDERS. De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden ten Gemeente huize te Sluis op Dihsdag 29 October as. om 2 uur, waarna gelegenheid tot feltciteeren van 3 tot 4 uur in Hotel San dersde Paauw. Sluis, October 1946. Eenzame 1 Ook voor U it er «en op rechte levenskameraad. Ga tocb ero» vertrouwelijk praten of vraag huis bezoek bij een der adresten der Ver- eenigde Nederlandseh* Huwelijks- bemiddellngskantoren. geheel onder vrouwelijke directie en succesvol bemiddelend voor long tot oud. voor eiken stand en voor elk geloot dus ook voor U. Spreekuren dog. v. 2 tot 5 (op andere uren na af spraak) ook Zaterdag en Zondag, 'a Maandags geiloten. EXCELSIOR Hoofdkantoor te Hilversum: Ministerpark 18A. Kantoor te Vlissingen; Coosje Busken- straat 40. 1906 1946. 17 Oct. hoopt onze beste 5 .-j: Werkvriend en toekomsti- ge Voorman ABRAHAM WATTEL, zijn 40ste geboortedag te J v.eren. Zgn Werkvricnden v. d. opslagplaats Polder Walcheren, Meelfabriek, Middelburg. Zaterdag 19 October a.s. hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders CORNELLS DANIËL IN DEN BOSCH en MARIA MAGDALENA IN DEN BOSCH- DE NOOD, hun 40-jarige Echtver eenlging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen biyven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- m Kleinkinderen. K Vlissingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr. 76. OPLEIDING schoonheidsspecialiste manicure, haarverzorging el. ontharen co&m. chemie, voet verzorging, sportmassage. Te vens schriftelgke opleiding met nader te bepalen practgk te Amsterdam. ACADEMIE VOOR LICHAAMSCULTUUR, Keizersgracht 556, Arasterdam (C.) 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-1. H.B.S—B. Sluit aan op L.Ó, GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEER GERLNG. Zeeuwsch Instituut tot Bev der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT w Te|. 56. NIEUW Te huur 3 rijige Bletenlichter. Inl. fa. W. SCHIPPER ZN., Landbouwwerktuigenhan- del, Nieuwstraat 45, Goes. Tel. j. P. VAN DOORN, Kaashandel, Krabbendijke we derom Telefonisch aangesloten onder Vo. 7 te Krabbendijke. TE KOOP GEVRAAGD een Ook genegen te rullen voor Hcht Motorrijwiel en/of z.g.a.n. Planoklavler Accordeon, 120 bas sen, tegen nader overeen te komen voorwaar den. Brieven No. 1079, Bureau P.Z.C., Middel burg. mannen met keiharde baarden want wy verkoopen zulke bui tengewone kwaliteit scheer mesjes. -Nat het scheren een genot wordt. 10 stuks van de ze wondermesjes kosten 45 ct. en nog betere 65 ct. Vlissingen Middelburg. Welkomst-, Drink-, Tafel- en vele andere Bruiloftsliederen, alle feesten, 3 ct. per stuk. Minste r. iane 25 st.u? i van elk. A. BOTSCHUIJVER. Ge rard Doustr. 62 II, Amster dam. Toezending na ontvangst oost wissel. Bg J. DINGEMANSE. col lecteur der Ned. Staatsloterg. Heerengracht 4 te Middelburg zyn van 24 Oct- 1946 af STAATSLOTEN verkrijgbaar voor de 499e Staatsloterij. De trekking be gint 18 Nov. 1946. Telefoon 2671. Giro 6849. Nog af te geven: A/e soorten KIPPEN br. '45 d.d. rui 7,p. st. Alle rassen EENDEN 6 mnd. 7,50 p. st. Eenden br '45 6,p. st. Hoenderpark „De Onderneming", Veenendaal Te kocp 10 k 12000 kg. MANGELS. JASPERSE, Koudekerksche weg 55, Vlissingen. Inspanverkooplng te Veere. Ten verzoeke v&n den heer Johs. Brcuwer, Wagenaarstr. A 98 op Zaterdag 19 October 1946 om twee uur. Zie advertentie van 14 Oc tober j.l. Notaris VAN DER HARST 1e Monteur-Bedrijfsleider gevraagd, moet goed vakman zijn. Garage DEN TOONDER, Zuidsingel 5660. Middelburg Gevraagd voor kantoorwerk zaamheden JONGE KRACHT. W F. CHRISTIAANSEN. Aan nemer Bouwkundige, Stngel85, Vlissingen. GEVRAAGD' BIETENROOIERS. W. REIJNIEKSE, Nleuwlandscheweg 5, MTrarg- Voor direct gevraagd een Bakkersbediende of Broodbezorger. Bakkery SIJTSMA, Bellamypark 37, Vlissingen. Het pad naar Uw EIGEN huis? t Zou heelwat voor U beteekenen, als bet roegang gaf tot Uw EIGEN buis Een eigen huis. zooals U bet graag hebben wilt, dat is een ideaal Met een gering bedrag kunt U met Bouwkas „Benex" sparen aan Uw bouwkapitaal Na enkele uren kunt U dan een eigen huis met een rentelooze hypotheek bezitten. Vraagt bet grafts uitvoerige orospectus aan Bouwkas .Benex" Keizers gr 399, Amsterdam Telef 31534 Hulp of 2e Monteur gevraagd, wegens dienstplicht, liefst met diploma Ambachts school of leerschool „de Schelde". Garage DEN TOON DER. Zuidsingel 5660. Mid delburg. met Bouwkas „Benex" onder eigen dak Verzoeke gratis toezending van Uw uit voerig boekje onder eigen dak". Naam t Straat t i Woonplaats! Zenden in open enveloppe met Vfz ct. postzegel aan Bouwkas Benex, Keizersgr. 399, Amsterdam. No. f Mangels te koop. RIEMENS, B 57, Grijpskerke. Te koop, goed modern RADIOTOESTEL. Br. no. 1082, Bur, P.Z.C., Mid delburg. Te koop: een moderne RADIO en een ANTIEK DOEKJE. Zach. Jansenstr. 17, Middel burg, na 5 uur. Wie ruilt mijn Eng. buiten voor dressoir of vloerkleed, en 2 binnenbanden. 28 x 1%, Adres Bur. P.Z.C., Middelburg. Te ruil een? in prima staat zgnd Dames- of FTeerenrijwiel njet zoo goed als nieuwe banden, voor Cocoslooper. Aagje De kenstraat 123, Vlissingen. Te koop 2 paar DAMESSCHOENEN, maat 39 en 40. Veersche weg 32, Middelburg. WIE RUILT mgn nieuwe Kinderwagen voor een l.g.stz. Radio Brieven lett. T 71, Bur. P.Z.C., Vlissingen. N WIE RUILT mijn Keukenr fornuis voor een 2-pers. Spi raal? Te koop een eik. ovale Tafel, staande Schemerlamp, Heerenfiets, zonder banden, en electr. Kookpl., 125 volt. P. LOEKEMEIJER, Palmgstraat 28 ben., Vlissingen. Wie ruilt mijn i.g.st.z. Wasch- machtne-motor voor 2 paar buiten, en binnenbanden, 28 x IVz. Noordweg 88, Middelburg Weer Telefonisch aangesloten onder: No. 2643 L. G. J. VAN DE VEN, Aannemer-Wegeabouw, Nw. Vlissingschewcg 156, Middelburg. Wegens sterfgeval te koop; Smederij-, Rijwiel- en Radiohandel te Aardenburg. Kooper kar direct noodwoning aanvaarden. Nadere inlichtingen ten kan tore Notaris VAN DER SCHRIECK te Aardenburg. Gevraagd, een KEUKENKACHEL. JOB CALJÊ, 104, Bigge kerke. n.v. 1.0. binnen 'n jaar een woning, welke Uw eigendom wordt. WIJ garandeeren U zonder extra lasten een onbezwaard* bezit, In alle prijsklassen, tegen slechts een normale huur. Geen bouwkas, allerlaagste kosten, vraagt Inlichtingen Nassaukadc 115, Amsterdam-W. Groote Levens- en Varia Verz. Mij. vraagt voor Middelburg en Vlissingen. Salaris en pro visie. Portefeuille aanwezig. Brieven onder no. 1078, Bureau P.Z.C., Middelburg. MAG. „PAX" Witte de Withstraat 72, ROTTERDAM HET OUDSTE ADRES PATENT GENEESMIDDELEN GUMMI-WAREN GUMMI. HANDSCHOENEN HOSPITAALLINNEN BREUKBANDEN Vraagt gratis brochure Pz Toez. onder blanco couvert Te huur gevraagd: PAKHUISRUIMTE, goed droog, gelijlcvloersch, voor papieropslag, liefst omge ving Segeerstraat. Drukkerij Firma G. W. DEN BOER, Middelburg. STOOMT EN VERFT OOK VOOR U I Achtersingel 'i H, Middelburg, Te koop een Accordeon, pianoklavier, 96 bassen, 2 re gisters; een Accordeon, dop- penklavier, 5 rijen, 80 bassen; een-4/4 Viool met kist, 2 stok ken en étui en een Gitaar met tasch. x-«ieuwstraat 66, Vlissin gen. Te koop aangeboden: ONDERDEELEN van Melkontroomer, 175 liter per uur. J. KOPPEJAN Hzn., Langstraat 41, Zoutelande. Te koop aangeboden: Trouwjapon (wit) met lange sleep en by- passende onderjurk 85. Brieven no. 1083", Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop in goede staat zgn- de Petrolcum-hanglamP, Pe- troleum-staiiantaarn, groote Koffiepot. Wed J REIJNIER- SE, Koudekerke, B 37. Te koop een br. Gabardine Regenjas (meisjesmaat). Havendykstr. 8, Middelburg. Te koop een Wandelwagentje en nieuwe hooge Werkschoe nen, m. 42. Noordweg 53 E, St. Laurens, Te koop een nieuwe Heeren Demi-jas, maat 46. Scherminkelstraat 10, Vlissingen. TE KOOP: Een JONGENSRIJWIEL met torpedonaaf en bel, doch zonder banden. Prijs 25. P. Krugerstr. 100, Vlissingen. TE KOOP: Luidspreker, mass. Rijwielband en Romans Koudekerkscheweg 87, Middel burg. Te koop een Uittrektafel, gr. m., 1 p. nieuwe Rubberlaarzen, m. 37; twee Meisjesmantels, ltd. 1012 j. Hobeinstr. 85b, Vlissingen. Te koop: 2-lcops JACHTGEWEER, Kaliber 12. W. DUVEKOT, Vrouwenpolder. Te koop: I.g.st.z. HEERENRIJWIEL met goede banden en torpedo naaf. Kuiperspoort 3 M7burg. RADIO te koop, N.S.F 4 compleet met plaatsp. en g.oeispannings- apparaat, voor 220 Voltsnet. P. A. v. JAMME, Wissekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3