Krachtsverhoudingen beginnen zich af te teekenen UIT DE PROVINCIE Mosselen-export naar Frankrijk? WALCHEREN LAATSTE NIEUWS. K.N.V.B., AFD. ZEELAND. Kopploegen wonnen weer. Door de 71 overwinning op Arnemuiden wordt het nu toch wel duidelijk, dat Arne muiden goede 'papieren heeft voor de bovenste plaats. Ril- land-Bath versloeg Krabben- dijke met 10. Krabbendijke, de sterkste ploeg van vorig jaar bengelt nu in de onder ste regionen. Wemeldinge leed een 42 nederlaag tegen Nieuwdorp en zakte daardoor leelijk af. WISSEKERKE'S COME BACK? Zullen wij reeds dit jaar Wissekerke's kampioenschap en terugkeer in de eerste klasse mogen vieren De heusch niet zoo zwakke Ar- nemulden-reserves leden thuis een 31 nederlaag. Kapelle met twee puntjes achterstand blijft echter ook actief, al is de 24 tegen Wemeldinge 2 niet denderend voor een kam- pioens-gegadigde. Coiynspl. Bqys versloegen met 63 de reserves van Krabbendijke. Wolfaartsdgk speelde gelyk tegen het twee de van Nieuwdorp (11). De overige uitslagen zijn: 's H. Arendskerke IIRilland-Bath II 3—2; Kruiningen IV—Yer- seke III 0—10. SUCCESSEN VAN SCHOUWEN. Kortgene moest in Drelschor de vlag strijken (30) en Volharding '32 kon tegen de verwachtingen in Schouwen niet aan (23). Een aardig resultaat dat door Schouwen duur betaald is metnen been breuk van lirksbinnen Klink. Voor Kwadendamme wordt de situatie hopeloos nu Dreischor aan de winnende hand ge raakt, vooral nu zg zelf een zoo groote nederlaag tegen Patrijzen leden (11—0). 's-H Arendskerke is in de running gebleven door een normale 5 2 zege op Zonnemaire. RAPENBURG WINT DE DERBY. Wie de geschiedenis kent van de clubs Vogelwaarde en Rapenburg en hun positie op de ranglijst bekijkt, kan begrijpen, dat er hoogspanning ge- heerscht heeft in de kamp Vogelwaarde contra Rapen burg. Rapenburg heeft met een benauwde 01 zege be slag gelegd op de puntjes. Hansweertsche Boys echter zal daar nog wel geen geüoe- gen mee nemen, hetgeen de 21 overwinning op Groede laat zien. De concurrenten Kruiningen konden tegen Ned. smokkelaars staan terecht. VOOR BRITSCH MILITAIR GERECHTSHOF. Op 3 Augustus werd door de Engelsche Field Security tus- schen Ogtrup en Gronau een militaire auto aangehouden op weg naar Enschede, waarin tweo Nederlanders, gekleed in batle dress met de distinctie ven van sergeant, en een Dutt- scher gezeten waren. In de auto bevond zich een groote party electrische schakelaars en stopcon.acten. By een na der onderzoek bleken de.papie ren der Nederlanders valsch te zijn, voorts bleek, dat de goe. deren cp niet-geoorloofde wijze naar Nederland zouden worden gebracht. Op het hoofdkwartier der Field Security kwam nog aan het licht, dat de Nederlanders ten onrechte de Britsche mili taire uniformen droegen, zy werden dus als burgers aan de Duitsche politie overgeleverd. Maandagmorgen stonden de beide Nederlanders, G. S., groothandelaar in electrotech- nische artikelen te Enschede en de ta.xi-ondenlemer B. B., eveneens uit Enschede en de Dultscher T., die van orglne Nederlander is, voor het Brit sche militaire gerechtshof te Gronau terecht. Aan beide Nederlanders werd grensoverschryding zonder toe stemming der geallieerde auto riteiten, net opzettelijk gebruik maken van valsche papleren en het onbevoegd dragen van de Britsche sergeant-uniformen ten laste gelegd, en aan S. bo vendien nog diverse smokke larijen. De Dultscher had zich wegens het overtreden van de deviezenbepallngen te verant woorden. Uit het betoog van den openbaren aanklager bleek, dat S. als hoofdschuldige moet worden beschcuwd. terwyi B. en T. in de meening verkeer den. dat alles in orde was. S. verklaarde, dat een inspecteur van de invoerrechten en acch'n- zen met wie hg zich in verbin ding had gesteld, tegen hem gezegd had: „Wij maken u tot sergeant en dan kunt u zonder risico in Duitschland zaken doen". Door het ontbreken van een handelsovereenkomst met Duitschland zyn Ned. instan. ties meermalen gedwongen ge weest langs niet-officieele weg goederen in Duitschland te koopen. Deze goederen werden echter aan de grens gedecla reerd en langs orficieele wegen in de handel gebracht. Uit het verhoor is eohter gebleken, dat de drie verdach ten niet voor officieele instan ties, maar slechts in hun eigen belang hadden gewerkt. Naaat in de middagzitting verschillende Duitsche fabri kanten waren gehoord, die aan verdachten goederen hadden geleverd, werd de zitting tot Dinsdag geschorst. Zuidzande met 02 in de meerderheid biyven. Koewacht wil zich ook nog niet gewon- nen geven en versloeg D.S.W. met 6—0. OVERIGE UITSLAGEN. De overige uitslagen luid den: Res. Ie kl. A: Zeelandia II—EMM II 1—2. Ties. Ie kl. B: Corn. Boys II—Cllnge II 5—1; Steen II— Hoofdplaat II 24; Oost burg nHontenisse II 32; Sluiskil IISchoondijke II 42; Aardenburg HHulst II 3—2; Dzendyke H—Axel II 2—4. 2e klasse A: Vlissingen Hl De Zeeuwen III 3Sluis II—Middelburg III 4—1; Bier vlietKats 62; Terneuzen IIIScheldeboys 31. 2e klasse B: Ria W—Volhar ding '32 152; Kwadendamme IIKoewacht II 17; Ra penburg HPatrijzen EL 1 3; Kruiningen IIHansw. Boys II 3—1; Ria W I—Vol harding '32 n 140. 3e klasse A: Kwadendam me UIVlissingen IV 06; Kruiningen IIIDe Zeeuwen IV 81; Lewed. Boys II Middelburg IV 22; Patrg zen IIIDomburg 07; Noor mannenR.C.S. Hl 21. 3e klasse B: Hontenisse III —Sluis III 7—3; Hontenisse IV—Steen ni 2—2; Koe wacht IIISluiskil Hl 23; Rapenburg inTerneuzen IV 25; Vogelwaarde IHAxel III 0—8. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zaterdag 19 Oct. Ie kl.: Kattendijke 1Krab bendijke 1; Kloetinge 1 Nieuwdorp 1; Rilland Bath 1 Arnemuiden 1. 2e kl.: Arnemuiden 2 Rilland Bath 2; Krabbendijke 2Wissekerke 1; Nieuwdorp 2Wemeldinge 2; Yerseke 3 's H.' Arendskerke 2; Wol- faarstdyk 1Kruiningen 4; Kapelle 1Coiynsplaatsche Boys 1. Zondag 20 October. Ie kl. A: Kortgene 1Kwa dendamme 1; Zonnemaire 1— Luctor 1; Volharding 1932 1— Drelschor 1; 's Heer Arends kerke 1Schouwen 1. Ie kl. B: Kruiningen 1 Rapenburg 1; Koewacht 1 Zuidzande 1; Hansw. Boys Sluis 1; Vogelwaarde 1- DSW 1. Res. Ie kl A: Yerseke 2- EMM 2; Biirgh 2—Robur 2, Res. Ie lil. B: Corn. Boys 2Oostburg 2; Hoofdplaat 2 Clinge 2; Hontenisse 2 IJzendijke 2; Schoondg'ke 2 Aardenburg 2; Sluiskil 2 Hulst 2; Steen 2Axel 2, 2e kl. A: De Zeeuwen 3— Scheldeboys 1; Goes 3—Bier vliet 2; Lewedorpsche Bo^s 1Terneuzen 3; Kats 1- Sluis 2. 2e kl. B: Kwadendamme 2 Vogelwaarde 2; Luctor 2 Hansw. Boys 2; Kruiningen 2Rapenburg 2; Patrgzen 2 Volharding 1932 2. Se kl. A: Vlissingen 4 Kruiningen 3; Patrgzen 3 Kwadendamme 3; Middelburg 4EMM 3; De Noormannen 1De Zeeuwen 4; RCS 3 Domburg 1. 8e kl. B: Steen 3—Terneu zen 4; Axel 3—Koewacht 3 Biervliet 3Hontenisse 3. Sluiskil 3—Hulst 3; Rapen burg 3Vogelwaarde 3; Sluis 3Hontenisse 4. In één slag rijk. oetbalpry'svraag on hiermede De Amerikaansche winkelbediende William Youell stortte 90 cent in een voe en won 172.988 dollar, hetgeen een wereldrecord is voor voetbalpools. Youell* vertelde, dat hy voor het geld een huis in een voorstad zou koopen en er zijn gemak van zou nemen. N.V.V.-congres tegen de duurte. Onder het devies „met het N.V.V. tegen de duurte" werd Dinsdagochtend in Krasna- polsky te Amsterdam onder zeer groote belangstelling een congres geopend. Onder de ruim 700 aanwezigen bevond zich de minister van sociale zaken W. Drees. Tot slot van de ochtendzit ting werd het standpunt van het N.V.V. In een resolutie neergelegd, die de volgende punten nog eens extra onder streepte: Een onvoorwaarde- Ig'ke loonstop kan niet wor den aanvaard. Het N.V.V. is bereid zyn medewerking aan de regeringsmaatregelen te geven, indien o.a.: ie voorgenomen* prgsver. hoogingen voor boter, brood, melk en kaas worden opge schort; de vakbeweging opgenomen wordj- in de besturen van de hoofd- en bedryfsgroepen de bestaande bedryfsorganen in afwachting van een defi nitief tot stand te komen pu- bliekrechtelyke bedrgfsorgani- saties. MEDAL OF FREEDOM VOOR MR. VAN KLEFFENS In de werkkamer van den Amerlkaanschen ambassadeur dr. Stanley K. Hornbeck, heeft de Amerikaansche militaire attaché, Col- Johnson, de „me dal of Freedom with silved palm" uitgereikt aan mr. E. N. van Kleffens, minister zon der portefeuille, gedelegeerde voor Nederland in de Veilig heidsraad van de Vereenigde Naties. De Minister-President bezoekt Zeeland. BESPREKINGEN MET PROV. BESTUUR EN BURGEMEESTERS. Het ligt ln de bedoeling van den Minister-president, dr. L. M. J. Beel, op a.s. Vrijdag en Zaterdag, een be zoek te brengen aan Zeeland, Minister Beel zal' Donder dagavond in Goes aankomen en vergezeld' zyn van den se cretaris-generaal van Binnen- landsche zaken, mr. Prinssen. Vrijdag zal Zeeuwsch-Vlaan- deren worden bezocht. Om streeks half elf zal te Aar denburg een bespreking plaats vinden met alle burge meesters van Zeeuwsch-Vlaan- deren. In de loop van de middag zal min. Beel zich in TerneuzeD aan boord van het m.s. „Oos- terscheldfe" begeven, welk schip juist op die dag door de Prov. Stoombootdienst van de Kon. Mg. „De Schelde" wordt overgenomen. Na aankomst in Vlissingen begeeft de Minister-president zich met het Prov Bestuur naar Goes, waar nóg enkele besprekingen gevoerd zullen worden. Zaterdag komt dr. Beel om 9 uur te Middelburg om daar na een rqndrit over Walche ren te maken. Omstreeks 11 uur vindt in het Schutters hof te Middelburg een bespre king plaats met alle overige Zeeuwsche burgemeesters. Direct na deze bespreking vertrektde Minister-president per auto naar Den Haag. ZEEUWSCHE DAG IN DE AETHER. De K-R.O. zal zijn program ma van Zondag 27 October geheel aan Zeeland wijden. Reeds eerder verzorgde de K.R.O. een Limburgsche een Brabantsche dag. OESTEREXPORTEURS. Maandagmiddag kwamen de oesterexporteurs in hotel ,.De Oesterbeurs" te Yerseke bij een ter bespreking van de ex portaangelegenheden op En geland, vaststelling van de basisjaren en vervoersaangele- genheden- Overeengekomen prijs wordt te laag geacht. De laatste tgd duiken er tel kens berichten op over de export van mosselen naar Frankrgk. Volgens de eerste berichten was een accoord met Frankrgk bereikt, doch worden telkens stagnaties en moeiiyitjieden gepubliceerd. De kweekers leveren hun mosselen aan het Centraal Verkoopkantoor voor Mosselen te .Bergen op Zoom voor de vastgestelde prys van 5,20 per ten, dat deze mosselen weer aan erkende handelaren distribueert volgens contingent. De export naar België be draagt rond 10.000 ton pi week. België betaalt 1L50 BELANGRIJKE KOERSSTIJ GING IN WALLSTREET., De noteeringen op d$ New- yorksche effectenbeurs zijn Dinsdag bg" opening belangrijk gestegen onder invloed van president Truman's streven naar een programma, volgens hetwelk op vry groote schaal tot opheffing der prijscontrole zal worden overgegaan. per ton. waarvan 3,— export-heffing aan de Ned. Regeering moet worden afge dragen. Met de Fransche regeering werd gecontracteerd voor le vering van 80.000 ton tegen de prijs van 9,50 per ten, franco grens BelgiëFrankrijk. Om rent deze prysbepaling schijnt geen overleg gepleegd te zijn met de betrokkenen. De handelaars beweren dat de bedongen prys absoluut on voldoende Is. België neemt af voor 8,50 per ton netto, het vervoer geschie t daarheen meestal per vaai.,.ulg, de ge storte mosselen vragen geen verpakking in zakken en het overladen vervalt, aangezien de mosselen direct ln het vaar tuig. worden gevi9cht. Frankrgk betaalt 1,per ton meer, doch hiervan kan op geen s'ukken na worden be taald het overladen, de ver pakking en de extra-vracht per auto naar de Belgisch-Fran- sche grens. Het is zeer gewenscht hierin zoo spoedig mogèiyk verande ring te brengen. Münzer weer In Middelburg. Te Middelburg ls Maandag avond gearriveerd W. K. E. Münzer, voormalig Beauftrag- te des Reicliskommissars voor Zeeland. Hij was op transport gesteld uit Vught en is naar het huis van bewaring overgebracht, waar hy zal worden opgebor gen bij zgn vrienden Mlttel- stenscheid en Klünner. Dr. van Maren Bentz van den Berg Dinsdag is op 61-jarige leef- tgd overleden Dr. J. W. A. F. vanMaren Bentz van den Berg, kinderarts e Middelburg, tot voor kort districtskinder arts voor Zeeland van de Cora-: missie voor de Hygiëne van het Kind en wnd. secretaris van deze commissie. De overledene was leider van de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleu:erverz-r- ging in Vlissingen en Zierikzee. et Dr. van Maren Bentz van den Berg is een zeer ge waardeerde figuur op het ter rein van de kinderverzorging heengegaan. Houtpositie blijft slecht. De Stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans ant woord ontvangen op haar brief van den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw inzake de slechte houtpositie. De mir.ister deelt mede, dat een en ander het gevolg is van onvoldoende aanvoer uit het buitenland Inmiddels is echter weer een begin gemaakt met de uit gifte van nieuwe toewijzingen, waarmede Mn de allereerste nood zaj kunnen worden voor. zien. Het bestuur van de Stich ting trekt dit laatste echter in twyfel en zal andermaal opnieuw op de onhoudbare positie de aandacht vestigen. 240.000 van de Hulpactie „Scheldemonden". De stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans van de stichting „Scheldemonden" de definitieve' mededeeling ont vangen. dat een bedrag van f 240.000,Is overgemaakt, waarvoor „Herstel Zeeland" een bestemming zal moeten aangeven. Voor de beslissing daarover zullen twee leden van „Schelde monden" aan de stichting worden toegevoegd, terwgl voorts contact wördt gezocht met het prov. bestuur van Ned. Volksherstel. Aan de burge meesters zal een circulaire worden gericht met het ver zoek op te geven, welke objec ten ln aanmerking zouden kun nen worden gebracht. Contact tusschen Gent en Bloembollen voor West Zeeuwsch-Vlaanderén en Walcheren. De Rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch Vlaanderen, de heer Van Dyk te Schoondyke, ontving het Verheugende be richt, dat dank zij een actie vanwege het Centraal Bloem bollen Comité te Haarlem, voor de zwaar getroffen gemeenten in West-Zeeuwsch Vlaanderen een groot aantal bloembollen gratis ter beschikking is ge steld. Deze actie leidde er tevens toe, dat ook Walcheren een flink kwantum bollen zal ont vangen. Het is zeker een sym pathiek gebaar van hat Bloem bollen Comité er op deze wyze toe te willen bijdragen om de trieste aanblik van de Z.- Vlaamsche en Walchersche dorpen op te fleuren. (ingezonden mededeeling.) Vlissingen TEKORT AAN WERK- KLEEDING EN GEREED SCHAPPEN. De Raad van Overleg te Vlissingen heeft in adressen aan het C.D.K. en het Be drijf sscliap van Metalen ver werkende industrieën gewezen op het groote tekort aan werk- kleeding en gereedschappen, waarmede de arbeiders in de wederopbouw te worstelen heb ben. Verschillende malen is aan de arbeiders de waag ge. steld, wat z'j het meest noodig hebben, maar het is bij een vraag gebleven. Metselaars en timmerlieden hebben aan al. lerlei gereedschap dringend ge brek, hetwelk tot groote moei lijkheden en tot stagnatie van het werk aanleiding geeft. De finale In Parijs. JOEGO-SLAVIÊ AFWEZIG. Om drie uur Dinsdagmiddag wérd onder groote belangstel ling de eindzitting van de Pa- rysche vredesconferentie ge opend. In een brief aan den voor zitter verklaarde de Joego slavische delegatie, dat zij niet aan de slotzitting kon deelne men, daar de conferentie zoo wel „formeel onjuist als on rechtvaardig had gehandeld". De minis-ers van buitenland- sche zaken van de Grcote Vier hielden elk een siotredevoering. Byrnes verklaarde, dat hy alles in het werk zou stellen om de besluiten, die met een meerderheid van tweederde der stemmen waren genomen, in de vredesverdragen opgenomen te krygen. Mokkov dankte de Fransche regeering voor haar werk. Bidault verklaarde daarop de conferentie van Parijs voor gesloten. Toen de zitting eindelijk af- geloopen was, ontstond er een ware stormloop naar de uit- fan gen. De afgevaardigden repen hun hoeden en jassen en waadden doelbewust door de gapende menig:e, die een laat ste blik op de vredestichters wilde werpen. Hotelstaking ten einde? Tydens een vergadering van vertegenwoordigers van sta kers en werkgevers betrokken by de Londensche hotelsta king, waarbij ook functionaris sen van het Britsche ministe rie van arbeid tegenwoordig waren, is een gfoote mate van overeenstemming bereikt Na do yergadering werd een verklaring gepubliceerd, waar uit blijkt, dat de bond van ho tel- en restaurant-bedrijven de betrokken vakvereeniging er kent en dat deze vakvereeni ging maatregelen zal treffen om te komen tot een hervat ting van het werk. Verklaring van Sjahrir. In een onderhoud met Aneta Heeft de Indonesische premier Sjahrir verklaard, dat, zoódra men zou zijn gekomen tot een princlpieele politieke overeen stemming, alle niet-Indonesi- sche bezittingen terstond aan haar vroegere eigenaars zou den worden teruggegeven. Toen hem gevraagd werd, welke punten van overeen, stemming hy noodzakelijk achtte, noemde Sjahrir als voornaamste pun:en: bepaling van het territorium der Repu bliek en de betrekkingen tus schen deze Republiek en Ne derland en het overige deel van Indonesië. Voorts diende de vertegemvoordi ring van de Republiek in he. buitenland geregeld te worden. Indonesië wil vanzelfsprekend gaarne lid der Ver. Naties worden. Even eens diende volgens Sjahrir overeenstemming bereikt te worden aangaande de getals sterkte van de Ned. troepen in Indonesië en over de preciese omschry'ving van hun caak, en moesten cultureele aangelegen heden. ln het bgzonder het taalprobleem, en de toekomsti ge economische en financieele betrekkingen geregeld worden. Tabakshandelaren ontevreden. SCHERPE CRITIEK OP HET RIJKSBUREAU. In een Dinsdagmiddag in de groote zaal van de Haag- sche Dierentuin gehouden drukbezochte landelijke bij eenkomst van de leden van de, vakgroep detailhandel in ta bak is besloten aan den Mi nister-President een telegram te zenden, waarin gevraagd wordt: Medezeggenschap by de te nemen maatregelen wel ke de tabakshandel aangaan. Herziening bevoorradingsme- thode voor de handel, tenein de een wanverhouding in de aflevering zooals de laatste maanden, te voorkomen. Rantsoenverhooging teneinde den zwarten handel te beteu gelen en een betere winst marge voor den winkelier. VOOR 50 MILLIOEN ZWARTE SIGARETTEN. In zyn openingsrede had de voorzitter, de heer Jonge- jans verklaard, dat per maand 50 milliocn sigaretten clande stien worden Ingevoerd. Dat beteekent een bedrag van 200 millioen per jaar. De staat verliest er 50 millioen aan accijns aan en de klan ten betalen 150 millioen. De Lucky Strike kon vol gens den voorzitter op de bon verkocht worden voor 1. en nu zitten wy opgescheept met zwarte sigaretten van 48 cent. Zoudt U niet zeggen, zoo vervolgde hij, dat het Rijksbureau voor Tabak in. competent is: Zou het geen tijd worden, dat aan het hoofd van het ryksbureau andere menschen komen te staan? EERE-PROMOTIE VAN PROF. SCHEUMERHORN EN PROF- EDELMAN. Maandag heeft te Gent 8e eere-promotie plaats gevonden van de Nederlandsche hoog leeraren Schermerhorn en Edelman, tegelijk met die van een Engelschen en een Ame- rikaanschen geleerde. Prof. Schermerhorn kon door zyn verblijf In Indonesië niet aanwezig zyn. De bul werd namens hem door zijn vrouw en zyn zoon in ont vangst genomen- Zoowel prof. Schermerhorn als prof. Edelman werden in de promotie-toespraken harte- ïyk gehuldigd om hun ver diensten voor de wetenschap en voor de verzetsbeweging. Vlissingen. A.s. Zaterdag zal het voet balelftal van de gemeente Vlissingen te Gent een wed strijd spelen tegen het ge meentelijk elftal van de Bel gische bloemenstad, waarvan de ba: en zijn bestemd voor Nieuw Walcheren". Op uitnoodlglng van het ge meentebestuur van Gent zul. len B. en W. van Vlissingen de tocht meemaken, zoodat zeker nieuwe contacten tusschen beide steden zullen worden ge legd. LICHTBAKEN IN HET NAUW VA* BATH. Het lichtbaken van Valke- nisse (Bath-V/cstketel) ls her plaatst en voor proef ontsto ken. Het toont een wit on derbroken licht, elke 10 sec. brandt het 5 sec. helder. De hoogte van de lichtbron is 9.50 meter boven gemiddelde waterstand. Het lichtbaken is voorzien van een grys gas- reservoir. DE SPOORLIJN IN DE „ZAK" VAN Z.-BE VELAND De sticking „Herstel Zee land 1945" heeft destyds een verzoek gericht tot de Spoor weg-Mij. jZuld Beveland om de ringlijn ln de „zak" van Zuid- Bevefand weer voor personen vervoer in exploitatie te bren gen. Ter aanvulling van dit verzoek is thans ook een schrijven van de Auto-Mij. l.o. doorgegeven. DE TOEGANGSWEG TOT ZEELAND. In de jongste bestuursver. gaderlng van de Stichting „Herstel Zeeland 1945" kwam een mededeeling van den hoofdlng.-dir. van de Rijkswa terstaat ter tafel volgens wel ke de nieuwe aansluiting op de toegangsweg naar Zeeland by de Kreekrakdam nog dit jaar zal worden aanbesteed, zoodat met de uitvoering hoogstwaarschijnlijk in het vroege voorjaar van 1947 kan worden begonnen. WETHOUDER VAN ONDERWIJS. De wethouder van onderwys te Vlissingen zal Woensdag middag geen spreekuur hou- den. KERKDIENSTEN IN HAVENDORP. Binnenkort zullen in het Havendorp te Vlissingen van Ned. Herv. en Geref. zyde des Zondags kerkdiensten worden gehouden, waarvoor de be schikking is gekregen over de cantine van het barakken kamp. Ook zal er zeer waarschijn lijk een kleuterschool worden geopend. ALG. MIL. PENSIOENBOND. Zaterdag hield de Alg. mili taire pensioenbond te Vlissin gen een vergadering. De voor zitter, de heer J. de Bruine heette alle aanwezigen wel kom. Er was groote belang stelling voor dé byeenlcomst. Ook enkele leden van de afd. Middelburg' waren aanwezig. De secretaris van het hoofd bestuur, de heer W. van Liere uit Apeldoorn feliciteerde den heer S. J. Hillenga met zijn benoeming als eere-voorzltter en besprak vervolgens de al- gemeene toestand van de Bond. Het aantal leden be draagt momenteel 4000. In de afd. Vlissingen is het leden tal gestegen van 20 op 100. De heer van Liere deelde o. m. mede, dat in aanvulling de regeering een verdere verhoo ging van de pensioenen over weegt. Ook de belangen van hen, die na hun pensioennee. ring in het huweiyk zijn ge treden, zullen worden behar tigd. Met enkele woorden van dank tot den heer van Liere sloot de voorzitter de verga dering. ZILVEREN JUBILEUM. De heer J. Goedhardt, bank. werker ln de werkplaatsen var. de P.Z.E.M. te Vlissingen, her dacht dezer dagen het feit, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Tram weg Mg.' VlissingenMiddel burg, welke sindsdien door de P.Z.E.M. werd overgenomen. De jubilaris werd ln de werkplaats toegesproken door den hoofdopzichter, den heer A. Linse, die daarbij namens het personeel een schemerlamp aanbood. Op het kantoor te Middel burg overhandigde de directie den jubilaris de gebruikelyke enveloppe. VEGADERING VAN DE K.V.P. NICODEMUS EN ZIJN SCHADUW. Voor de tweede maal heeft het Mixed Cabaret Zaterdag avond voor een volle Schut- ^ershofzaal „Nicodemus en zyn schaduw" voor het voetlicht gebracht, een onwaarschgnlnk, maar in elk geval kluchtig tooneelstuk. De zaal heeft weer hartelijk kunnen lachen om de verwikkelingen, die er het gevolg van zijn, wanneer een pantoffelheld de bokshand- schoenen aantrekt en speciaal om het optreden van Nicode mus II, wiens Amsterdamsch dialect beter was dan dat van zijn vrouw Kaatje. De Baby- tonband verzorgde de muziek tusschendoor en de dansmu ziek voor het bal, dat de avond besloot. OPENBARE VERKOOPING. Door notaris J. L. v. d. Harst werden te Middelburg in het openbaar verkocht de volgende pereeelen: a) huls en erf. Gorstr. 68, groot 80 cA, voor 2200; b) huis en erf, Zuids. 120, groot 60 cA, voor 2250; c) huis en erf, Eigenhaard- straat 27, groot 91 cA, voor 2800. Tribunaal Terneuzen. UITSPRAKEN. Het tribunaal deed de vol gende uitspraken: P. J. Hoogendonk. depot, chef N.S., Goes, Geen maat regelen opgelegd. A. van den Broecke, machi- nlst, Goes. Geen maatregelen opgelegd. P. Bouwense, sigarenhande laar to Middelburg. Ontzetting rechten, doch geen verdere interneering. F. M Geluk, ambtenaar secretarie. Wemeldinge, ont zetting rechten. W. J. W. de Goede, kassier. 's-Heerenhoek. Geen maatre gelen opgelegd. Woensdagavond kwam de afd. Vlissingen. van de Katho lieke Volkspartij in vergade ring bijeen. De opkomst was gering. Het bestuur werd her kozen, terwyi in de vacature Boekema de heer W. van Aken werd benoemd. Als candidaat-afgevaardig de naar de Party raad werd de heer Th. Andriessen gekozen. Middelburg DE WETHOUDERS SALARISSEN. B. en W. van Middelburg stellen de raad voor aan Ged. Staten te berichten, dat de nieuwe regeling der wethou derssalarissen *wel aanvaard-1 baar wordt geacht, indien de' gebruikelyke toelagen van 15 en 5 daarnevens blijven bestaan. Zou dit niet het geval zyn, dan zou het nieuwe salaris slechts zeer weinig van het oude verschil len. WONINGHERSTEL. B. en W. van Middelburg vragen afin de raad een ere- diet van 46.500 voor 'het herstel van het compelx wo ningwet-woningen van de bouwver. „Couburg" aan de Lageweg. St. Laurens A JR. KIEiVEREENIGLN G. Donderdagavond vergaderde te St. Laurens de A.R. Kiesver- eeniging. De voorz-tter wees in zijn openingswoord op het felt dat het stemmenaantal in de gemeente voor Tweede Ka mer en Prov. Staten voor deze partij bevredigend was en dat voor de gemeenteraad alle ver wachtingen overtroffen waren, waardoor men van twee zetels op vier kwam. Het ledental der vereeniging bedraagt thans 95. Als afgevaardigden naar de vergadering van het rrovin- ciaal comité werden aangewe zen de heeren J. W. Davidse, J. Rieraens en K. Otte. Op ver. zoek van een der leden zal ad vies worden gevraagd over het al of niet wenschelijke van een A.R. dagblad, naast „Zeeuwsch Dagblad" en „Trouw". De voorzitter hield een in leiding over: „Het ambtsgebed in Staten en Raden", waarop een geanimeerde bespreking volgde. De heer J. F. Meijer rapporteerde over de l.g. ver gadering der Centrale. De voorzitter sprak den heer de Koning toe, die voor 't laatst tegenwoordig was. Xoudekerke LEZING VAN A. DEN DOOLAARD. Woensdagavond hield de heer A. .den Doolaard in de Hervormde kerk te Koudeker- ke een lezing met lichtbeel den over de droogmaking van Walcheren. De avond werd geopend door den voorzitter van de Oranjevereeniging, den heer W- P. Roose, die de vele be langstellenden welkom heette. Hierna kreeg de heer Den Doolaard het woord. Spreker had gevoeld, dat hy aan het verzoek van de Oranjevereenl- ging om een lezing te komen houden ln Koudekerke, gevolg moest geven, aangezien een groote groep mannen uit dit dorp hun beste krachten heb ben gegeven aan de dichtma king van een der gaten in de ayken van Walcheren n.l. bet Nollegat. Spreker wees er op, dat hij, kennis gemaakt had met een aantal mannen uit Koudeker ke, die het stoute stukje had den uitgehaald om de nood- dam by Vlissingen door te steken, opdat daardoor het water uit hun woonplaats ook eens zou wegvloeien. Hij was voor hen in dg bres gespron gen, toen zij na volbrachte ar beid op het politiebureau in Vlissingen terecht waren ge komen. zyn Interessante lezing werd met belangstelling aan gehoord. Na afloop der lezing nam _j eere-voorzitter van de Oranjevereeniging, burgemees ter Dregmans het woord, die mededeelde, dat hg op ver zoek van enkele menschen het initiatief genomen had voor de oprichting van een gedenk steen bij een der plaatsen, waar de dyk doorbroken was, waarschijnlijk het Nollegat. Spreker deed reeds nu een beroep op de bevolking om de collecte, die door de mannen, die aan de dichtmaking der gaten hebben gewerkt, ge houden zal worden, zooveel mogelijk te steunen. Veere In de week van 7 t.m. 12 October werden te Veere 14454 k.g. consumptiegarnalen aan gevoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2