DAKEN Niemeijers Thee *9 SS* KRAANDRIJVERS EN STOKERS. bekwaam Advertentie-Acquisiteur DE ZONNEBLOEM, PARFUMS. G. KOTOUN, Zwifsersche Impoitscboenen Sc'ioenmagazijn M AREND" Alg-emeene kennisgeving. Heden ging van ons heen, onze lieve Man en Vader JAN WILLEM ANNE FRANCISCUS VAN MAREN BENTZ VAN DEN BERG, Kinderarts, in de leeftijd van 61 jaar. A. B. VAN MAREN BENTZ VAN DEN BERG— OCKERSE. JAN WILHELM. Middelburg, 14 October 1946. „Roos en Doorn", Noordsinge! 158. Teraardebestelling op Donderdag 17 October. Vertrek sterfhuis 1 uur. Liever geen bezoek. Heden overleed plotse ling ons geliefd Zoontje en Broertje RINSE, in de jeugdige leeftijd van 5 maanden. Uit aller naam, S. DE JDNGE. E. DE JONGE— SOHIER. Vlissingen, 15 October '46. Palingstraat 8. Heden overleed na een langdurig lijden, onze i.i- nig geliefde Vrouw, Moe der en Grootmoeder ELIZABETH JOHANNA PIETERN ELLA VAN NIEUWENHUYZEN geboren DINGEMANSE, in de ouderdom van ruim 55 jaar. Nieuw- en ,St. Joosland: A A VAN NIEUWENHUYZEN. Oud-Vosmeer: L. J. VAN WESTEN— V. NIEUWENHUYZEN. P. W. C. VAN WESTEN- en Ipnderen. Nieuw- en St. Joosland: D. A. VAN NIEUWENHUYZEN J M. a. VAN NIEUWENHUYZEN— DE JONGE en' Kinderen. J. J. VAN NIEUWENHUYZEN. 15 October 1946. De begrafenis zal plaats hebben op de nieuwe be graafplaats Vrijdag 18 October om 12 uur. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze innig geliefde Dochter en Zuster ELIZABETH JOHANNA PIETERN ELLA VAN NIE UW EN HL ZEN geboren DINGEMANSE, in de ouderdom van ruim 55 jaar. Wed. J. J. DINGEMANSE— BOOGERT. A. P. DINGEMANSE. J. A DINGEMANSE. Nieuw- en St Joosland, 15 October 1946. Nog treurende over het verlies van onzen geliefden Zoon en Broeder, overleed heden, zacht en 'kalm, na een smartelijk, doch ge duldig gedragen lijden, on ze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, ADRIAAN VERHULST Nz., in de ouderdom van ruim 63 jaar. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Wed. A. VERHULST— LOUWERSE. NDACH VERHULST. ANDRIES VERHULST. E. DE" PAGTER VERHULST. P. DE PAGTER en Kinderen. Weötkapelle, 14 Oct. 1946. Noodwoning 537. Heden overleed, na voor_ zien te zijn van de H.H. Sacramentèn der Sterven den, onze innig geliefde Vrouw, Moeder en Groot moeder MARIA VERMEULEN, Echtgenoote van THEODORUS BERNARDUS STOKMAN in de ouderdom van bijna 80 jaar. TH. B. STOKMAN, Kinderen en Kleinkinderen. Rilland-Bath, 15 Oct. '46. De begrafenis zal plaats hebben op Vrijdag 18 October a.s., v.m. 10 uur in de Rectorale Kerk van den H. Joseph te Rilland- Bath J. DE WOLF en J. DE WOLFBEEKMAN zeggen, mede namens weder- zijdsche Ouders, hartelijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Meliskerke, October 1946. De herbegrafenis van on zen lieven Vader, Behuiwd- en Grootvader J. J. VAN DE SANDE, zal plaats hebben op Vrij dag 18 October a.s., des v.m, 9.30 uur, op de Noor derbegraafplaats. Uit aller naam, J. J. VAN DE SANDE. Vlissingen, October 1946. Groenewoud 37. D. VAN LOO en M. VAN LOO— NIEUWE N HUI J ZE, zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ont vangen. Borssele. October 1946. Het Asphalt- en Mastiekbedrijf van de N.V. GELDERSCHE VERFFABRIEK legt: SNELLE LEVERTIJD. N IJ M E G E N PRIMA UITVOERING. Kantoor en Opslagplaatsen. GROENESTRAAT No. 131 TELEFOON: 22264 (K 8800) NIJMEGEN. Bij de N.V. KON. MIJ. „DE SCHELDE" te VLISSINGEN kunnen geplaatst worden eenige ERVAREN Persoonlijke aanmeldingen dagelijks op het hoofdkantoor, afd. Personeel. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie. Een goed ingevoerd dagblad vraagt voor de provincie Zeeland een met vast salaris en provisie. Brieven met volledige opgave van vroegere werkzaamheden te richten onder letter Br. aan advertentie-bureau N.V. v.h. BROESE PEERE BOOM, Groote Markt 33, Breda. PARKETVLOEREN. Reparatie en schoonmaken van Parket- en Linoleumvloeren. Lavering van alle soorten Vloeronderhoudsmiddeleni. VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD. FABRIEK VAN WASPRODUCTEN „VLUMO" W. de Zwijgerlaan 147, Amsterdam Telefoon 85438. De Heer en Mevrouw Ir SWATERS-GIPS, zullen gaat ne op 20 en 27 October a.s bezoek ontvangen. Middelburg, Noordsinge! 174. Een succesvolle opleiding voor het Practijkdiploma Boekhouden Akte Handelskennis L.O. geniet U bij H. J. TEN HACKEN, Leeraar Boekhouden M.O., Scheldestraat 27, Vlissingen. Voor BORDUREN, PLISSEEREN, AJOUREEREN en FESTONNEEREN is het adres: St. Jacobsstraat 28, Vlissingen. Wij hebben ontvangen Parfum Lucien Lelong. 1 van de fijnste Fran- sche Parfums, in diver se prijzen. Walstraat 88 Vlissingen J. C. BOLDOOT AMSTERDAM Ver. Christelijke School ah. Zand. Het Bestuur van bovenge noemde Vei*, noodïgt alle leden, oud-leerlingen, ouders van oud leerlingen en van nog school gaande kinderen uit om op Zaterdagmiddag 19 October 1946, drie uur. in de Kerk op 't Zand tegenwoordig :e zijn bij het afscheid van de onder wijzeres der school, Mej. C. M. VAN EENENNAAM. Het Chr. Ziekenhuis „Bethes- da" te Vlissingen vraagt voor spoedige indiensttreding een hulp op de linnenkamér. Brieven aan de Adjunct-Direc trice. '7n £nye/and en Spond/nade bracht ae Coöperatie wet- vaart voorhetvo/f: Ook In Nederland wil de coöperatie het belong ven het gehele volk dienen. Oe leden rijn gezamenlijk elgenaor» van hun wlnkeli en (abrieken. Deze worden niet geëxploiteerd om de wlnrt. manr om de verbruiken te dienen. „Coöperatie bouwt een betere wereld* li de neem van de brochure, die U alle» vertelt, wat U ven doel en streven der coöperatieve beweging wilt weten. Vraagt nog vandaag oen exemplaar, dat U gratis wordt toegezondeadoor de Canlrale Propaganda Comrpltile der Nederlandse Verbrulkscoöpera ties, Bakhulzenstzeat 25 den Haeg KOOPT BU 0E WIJ ONTVINGEN wederom Komt U voor een aparte schoen 'eens kijken en passen bij: Fa. L. B. yan Houte Zn Nieuwe Burg 18, Tèl. 2416 - Middelburg. Buurfcvereen. ,,C. Buskenstraat en Omgeving". Ledenvergadering op Vrijdag 18 Oct. a.s, des avond3 half acht in de Boven zaal van den heer KIVIET, Badhuisstraat 8, Vlissingen. Christelijk Sociale Vereeniging „MAARTEN LUTHER", Vlissingen. Alle mannelijke Lutheranen van 18 jaar en ouder, worden vriendelijk uitgenoodigd op de VERGADERING, te houden óp Vrijdag 18 Octo ber, des avonds te 8 uur, in de consistorie van de Luthersche kerk. Polder Walcheren. Het Dagelijksch Bestuur van de Polder Walcheren brengt ter algemeene kennis: 1. dat ingevolge art. 9 van het Reglement van Politie voor de polders of waterschap pen in Zeeland geen zand uit de duinen op Walcheren mag worden gehaald dan ter plaatse door dit bestuur aangewezen; 2. dat als plaatsen waar zand mag worden gehaald, zijn aangewezen a. de zandput bij Klein Valkenisse; b. de zandput aan he Noordduin tusschen Westkapelle en Dom burg; c. de zandput achter West- hove; d. de zandput bij de hof stede van Louwerse te Vrouwenpolder; 3. dat uit deze zandpu ten slech s zand" mag worden gehaald op Vrijdagen gedu rende door de gemeentebe sturen te bepalen uren, en uitsluitend voor eigen huis houdelijk gebruik, en wel: uit de zandput cnder a. door Inwoners van Biggekerke, Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Grijpskerke; ui: de zandput onder b. door inwoners van West kapelle, Aagtelcerke en Domburg; uit de zandput onder c. dcor inwoners van Oostkapelle; uit de zandput onder d. door Inwoners van Vrouwenpolder 4. dat voor het halen van zand ui. de duinen voor industri- eele doeleinden, bouwwer ken enz. de bijzondere ver gunning van dit' Bestuur noodig zal zyn, welke slechts in zeer bijzondere gevallen zal worden ver- Middelburg, 10 October 1946. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. Amerika vrij, dank zij de thee. In 1673 weigerden de inwoners van Boston nog langer thee-belasting te betalen aan Engeland. Dit incident - „The Boston Tea Party" - leidde tot den Onafhankelijkheidsoorlog, met het gevolg, dat Amerika een vrije natie werd. In het vrije Nederland wordt nu weer voor treffelijke thee ingevoerd. Uit de beste soorten, zorgvuldig uitgezocht, mengen de Niemeijer- experts met hun rijpe ervaring de smakelijkste mélanges, waarbij GALA THEE aan de spits staat! Koopt Niemeijer's GALA THEE op Uw bon, dan pas proeft U, wat goede thee is! ^ikartd. *31 gr (fzfeStl! ÊBSllKiH )BÈÊÊiïËËBS& AANBESTEDING. Het Architecten-Bureau Irs, A. ROTHUIZEN P. J. 'T HOOFT te Middelburg, zal namens het Gemeentebestuur van Oudelande trachten aan te besteden het bouwen van twee arbeiderswoningen in de Ge meente Oudelande, op een per ceel kadastraal bekend sectie D nr. 868. Bestek en teekening ls ver krijgbaar zoolang de voorraad strekt, ten kantore van de di rectie. Bierkade 5 Goes, tel. K 11002147, tegen betaling van 4.50 per stel. Voor on geschonden exemplaren zal tot uiterlijk twee dagen na de aan besteding 2.50 worden terug betaald. Inlichtingen ten kantore van de directie Bierkade 5, Goes, elkewerkdag, behalve Zater dags van 1012 uur. De besteding zal worden ge houden overeenkomstig het aanbes edingsreglement W.B. op Woensdag 30 October 1946, op het Raadhuis te Oudelande, te 14 uur, Architecten-Bureau Irs. A. ROTHUIZEN P. J. 'T HOOFT b.i. Inboedel-Verkoop NOTARISHUIS. De Notaris Mr. P. Loeff, ;al op Woensdag 23 October des morgens om tien uur in het Notarishuis aan de Koe- poorts r. te Middelburg publick a contant verkoopen een nutte Inboedel wegens sterfgeval, bestaande onder meer uit: bedden, kachels .tafels, stoe- "en, ledikanten, glas en aarde- erk, eenige antiquiteiten waaronder mooie Zeouwsehe tweedeurskast, Engelsehe fa- relklok uit de achttiende eeuw, goud en zilver en hetgeen meer is te zien op de kijk dag Dinsdag 22 October van 10 to. 12 en van 1.30. tof 4 uur. Eenige goede stukken kun nen nog worden ingebracht. De veilingmeester W. H. BAL, Krommeweele 6 Stichting Herstel Zeeland 1945. BEKENDMAKING. Het Bestuur der Stichting Herstel Zeeland 1945 brengt ter openbare kennis, dat de door de Stichting Hulpactie Scheldemonden ingezamelde gelden, ten ba-e van de geteis terde gebieden van Zeeland, aan hem ter besteding zijn overgedragen. De besturen van instellingen en corporaties, in het algemeen belang werkzaam, welke mee, nen voor een uitkeering uit vorenbedoeld fonds in aanmer king té k:men, gelieven hun daartoe s. rekkende aanvragen schriftelijk en vóór 24 October a.s. in te dienen bij het Secre tariaat der Stichting, Dam 51 te Middelburg. Middelburg, 11 October 1946. Het Bes uur voornoemd, QUARLES VAN UFFORD, Voorzitter. VAN HEYST, Secretaris. Hallo Pluimveehouders I Grijpt nu uw kans asm! A.s. Donderdag ko;pen wij met een selectie prima dieren: Witte Legh., R. Isl. en Barnev. Hen nen te Middelburg op de Markt, allen ingeënt tegen pokken en dlphtherle, en van hooge leg- stam. Hoendcrbedrijr Schoonoord, J. VAN WOERDEN, Zeist. Algemeene Vergadering van de leden der Vereeniging Coöp. Suikerfabriek en Raffi naderij „Dint® ord" op Don derdag 31 October 1946, des morgens om 10.30 uur, in de Katholieke Kring te Roosen daal. De balansen en exploitatie rekeningen liggen vanaf heden op het xabriekskantoor ter in zage. J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN, Voorzitter. A. A. MIJS, Secretaris. Ons Bijkantoor te HEINKENSZAND A 49 Is elke Dinsdag geopend van 9 4 uur. Accountants- en Advie- zenbureau ,Van Hijfte" Vlissingen. De Kampcommandant van het Bewarings- en Verblijfs- kamp te Sluis, roept hierbij sollicitanten op voor de functie van BEWAKER, goed loon en vrije bovenklee- ding. Zij, die in aanmerking wen- schen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk schrifte lijk of .persoonlijk te melden aan bovengenoemd kamp. Nadere inlichtingen worden op verzoek verstrekt. STEENPUIN voor he. weghalen. Te bevra gen Fa. JAC. VAN GORP, Aannemer, W. Zelleweg 11, Does. M*dedeellng. Wegens vertrek naar N. O.- Indië als res. officier zal, tij dens mijn afwezigheid, mijn zaak worden waargenomen door mijn broer H. KAMPMAN (erk. opticien) te zamen met mijn vrouw. Vertrouwend op Uw blijvende steun en be gunstiging, roep ik U allen ;en spoedig tot weerziens toe- A. L. KAMPMAN, „Optica"', L. Vorst straat 49, Goes. Ook in de komende jaren Uw adres voor optiek en foto. Tandarts E. KL1NKERT Groote Markt 34, Goes, heeft persoonlijk de praktijk hervat en zal in het vervolg weer iedere avond, behalve des Zaterdags, spreekuur houden van 78 uur. Te koop bij inschrijving de WISSEN, wassende aan het Ambachts- heerenwegeling „den Bok", eigendom van den Heer J. L. DE JAGER Jr. te Kapelle. Inschrijv.ngsbriefjes worden gaarne ingewacht vóór of op Zaterdag 26 October 1946. v.m. 11 uur ten kantore van Nota ris H. JONKERS te Goes. Gegadigden moeten bewijzen overleggen dat zij gerechtigd zijn griendhout op stam te ver koopen Consumentencrediet. Dlstrictsraad Goes. Het Bureau is gevestigd: Wijngaardstraat 41, en ge opend: Maandag tot Vrijdag van 9 tot 12 upr en van 2 toe 5 uur; Zaterdags van 9 tot 12 uur. Bovendien voorshands Dins dag- en Donderdagavond van 7 tot 9 uur en Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur. Voor inlichtingen en hulp wordt men verzocht zooveel mogelijk van genoemde avond uren en de Zaterdagmiddag gebruik -te maken. Koninklijke Vereeniging „Oost en West" Afd. Zuid- en Noord-Beveland. LEZING met LICHTBEELDEN o - den bekenden Dr. W. K. H. FEUILLETAU DE BRUIJN, oud-lid v. d. Volksraad van Ned. Indië en grondig kenner van dtt land op Maandag 21 October a.s., 's avonds 8 uur in het „Schuttershof" te GOES. Onderwerp: „Waarom het gaat In Indië". Verzuim deze anieke gelegenheid niet. 't Zal zeer interessant worden. Debat toegestaan, zelfs gewenscht. Toegangsprijs voor niet-leden 50 cent. Kaarten verkrijgbaar brj: Alg. Boek handel J. DE JONGE, GQES, Lange Kerkstraat 33, Tel. 2264. Alle leden ontvangen een toegangsbewijs, geldig v. 2 personen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 12