BON voerig boekje „AI et Bouwkas Benex De avonturen van Ted Bolt HUWELIJK... WIJ ZOEKEN JO FIBBE FLINKEN AGENT „De Lelie Kerknieuws GEREF. KERK. Beroepen te Goes (2e pred. plaats) ds. J- J. Ritsema te Genderen. Tot ouderling bij de Geref kerk van Goes zijn gekozen de heeren B. P. Davldse, F. C. van Dijke en A .de Lange; tot diaken de heeren M. C. Duijnhouwer en J. Katsman. Geref. kerken art. 31 K.O. Beroepen te Groninen (vac. prof. P. Deddens)W. Schee- Ie te Zwijndrecht. morgen een hernieuwde poging te doen. Aanvankelijk liet het £ich aanzien dat deze poging met succes zou worden be kroond, maar helaas bleek na eenige tjjd dat wederom het water de ponton binnendrong waardoor deze nogmaals moest worden prijsgegeven, de ponton binnendrong waar door deze nogmaals moest wor den prijsgegeven. Het is thans de vraag of nu nogmaals getracht zal worden het obstakel te lichten dan wel het mét snij-apparaten in stuk ken te snijden. Op het oogenblik wordt de toegang tot het kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert echter nOg steeds ten deele belemmerd door de ponton van de voormalige Kolossus, die zijn naam wei eer aan doet DE „KOLOSSUS" BLIJFT WEERSPANNIG. Moeilijk werk in de haven van Hansweert. toegang tot het kanaal door Zuid-Bevelanl bij Hans weert, wordt voor een gedeelte nog steeds belemmerd door de ponton van de drijvende bok „Kolossus", destijds één van de grootste bokken van ons land die door de Duitschers na S»ol- le Dinsdag met enkele andere schepen, tot zinken werd ge bracht. De schepen zijn reeds lang verwijderd, maar met het gevaarte van de naar schatting 600 a 700 ton wegende bok-pon- ton verliep het minder vlot. Eenige tijd geleden werd ge tracht dit obstakel uit de weg te ruimen, doch men slaagde er to:n niet in door gebrek aan lichtvermogen. Zaterdagmorgen togen vier drijvende bokken, waarbij als grootste was de nog nieuwe bok „Bevrijding", met een hef vermogen van 240 ton, aan het werk. Om aan het bezwaar van een eventueel tekort aan hefvermo gen tegemoet te komen waren de gaten die er bij het tot zin ken brengen ingeslagen waren „afgekist", waardoor het naar men hoopte bij laag water mo gelijk zou zijn de ponton leeg te pompen en daarna met be- hu1" van het opkomende water en de bakken de ponton te lichten. Toen het belangrijke ooger.'blik Zaterdagmorgen was aangebroken, bleek dat de „stroppen" waarmede het ge vaarte door de bokken zou wor den geliöht, waren verschoven, waardoor de operatie mislukte. Aangezien bij het opstellen van het plan rekening was gehou den- met liet zgn. „giergetijde". waarop indien men Zondag de kans niet waar nam, weer eeni ge tijd gewacht zou moeten worden, werd besloten Zondag. Marktberichten VEIUNGSVEREENIGING „ZUID-BEVELAND". Maandag 14 October Druiven 110; Bramen 66 105, per 100 kg. Groenten: Bloemkool IA 23—40, idem I 10 50—27; id. II en III 29; kropsla 2.50 3 per 100 stuks. Dubb. Princesseboonen 50 75, Pronkboonen 45, Witte kool 2.90, Savoye kool 3.90 16, Kroten 68, Andijvie 9— 10, Tomaten 2744; Uien 8, Prei 2023; Koolrapen 7.50, Witlof 69—73, Spruiten 54— 65, Rammenas 67.50, alles per 100 kg. Radijs 23 per 100 bos. Burgerlijke stand YERSEKE. Huwelijksaangiften: J. Scheele, 26 j. en W. Jobse, 26 j. Gehuwd: P. C. de Koeijer, 24 j. en C. J. de Koeijer, 24 .j Geboren: Johannes B., z. van N Kole en W. Baert te 's-Gravenhage; Deo J., z. van L. P. Lamper en W. M. Pol derman; Marijke S. E., d. van W. J. A. Dhooge en J. M. Swagemakers; Klazina S. G., d. van M. de Koeijer en J. A. Visser; Huibrecht I., z. van H. I. Cornelissen en -D. C. A. Aclriaanse. RILLAND-BATH. Geboren: Maarten M., z. van J. van den Boomgaard en. van C. Lamper; Cornelia F., d. van A. J. de Jong en van E. P. Goossens; Jakoba J., d. van C. L. Ots en van K. van Iwaarden Gehuwd: C. Zandee, 30 j. en G. M. de Nooijer, 24 j. Overleden: S. Markusse. KLOETINGE. Huwelijksaangifte: A. W. Joziasse, 32 j. en H. Hoek stra, 24 j. Overleden: J. Riemens, 84 j., wed. van M. de Vos; G. Nieuwehhuize, 76 j., echt- gen. van K. Bom. Gehuwd: A. de Koning, 22 j. en J. E. Nijsse; A. Hame link, 26 j. en J. de Groote, 23 j.; J. Braamse, 30 j. en M. van Waarde 24 j. OUDELANDE. Geboren: Maatje J., d. v. P. Korstanje en W. Boeij. Ondertrouwd: M. de Boog, 40 j. en J. Joziasse, 27 j. BÉURSOVERZICHT. OMZETTEN VAN BEPERKTE AFMETINGEN Beleggingsmarkt kalm. De omzetten waren Dins dag van beperkte afmeting. De stemming, voorzoover daar op het oogenblik gewag van kan worden gemaakt, was eenigszins in mineur. Voor Ko ninklijke werd begin beurs een advieskoers opgegeven van 350 en deze koers bleef on der beurstijd ongewijzigd. Ten slotte werden de toonaange vende petroleumaandeelen af gedaan tegen 352. De bankaandelen waren prijshoudend, hier en daar iets hooger. De koersontwik keling op de Scheepvaartaf- deeling was onregelmatig, de meeste soorten echter neigden tot reactie. Van de Cultuur- ajmdeelen waren de rubber- aandeelen, wat de incourante soorten betreft, in verschei dene gevallen een paar punten beter. Amsterdam rubber wa ren onveranderd 171. In de Suikerrubriek konden H.V.A. zich een kleinigheid verbete ren. Van de tabakken waren Dell Mij. een kleinigheid la- §er. Deli, Batavia en Senem- ah een puntje hooger. De beleggingsmarkt was kalm. De affaire in pandbrieven, in gemeentelijke en provinciale obligatiën was van kleine af metingen. Prolongatie 2^4. KRUININGEN. Geboren: Elisabeth J.t d. van H. Groot en van E. van de Ree; Pieter B. J. J., z. van J. B. Cok en van J. Slieker; Hendrik, z. van C. M. Quak- kelaar en van F. C. Paauwe; Hendrik, z. van H. A. En- sing en van N. C. Ganseman; Pieternella C., d.' van H. C. Stokman en van C. Dieleman. Huwelijksaangiften: H. M. van Stel, 23 i., te Wemeldinge en P. M. Verschuure, 22 j.; J. de Wijze, 33 j. en G. S. de Bel, 28 j.; M. J. Openeer, 21 j. en N. van Landeghem, 20 j., te St. Niklaas (B.). Getrouwd: A. A. Koens, 26 j. te Heinkenszand en J. Drie- dgk, 26 j. Overleden: M. E. de Wijs, 72 j., weduwe van W. Walra- ve; A. Maas, 70 j.. weduw naar van M. Geluk; O. A. M. Vanhoutte, '29 j., echtgenoot van B. M. L. Haessaerts. WAARDE. Geboren: Geertruida S., d. van A. Sohier en C. Koeman; Pieternella J. C.( d. van M. A. de Regt en J. C. de Ruij- ter; Cornells z. v. H. Sohier en S. Blok; Neeltie P., d. van A. Koeman en M. Tramper. Huwelijksaangiften: G. Too- renaar, 27 j. te Kloetinge en M. Meeuwen, 25 j. te Waarde. Getrouwd: J. Zandee, 26 i. te Rilland en J. C. de Smit, 28 j. te Waarde. Officieele publicaties CONSUME NTENCREDIET VOOR OPVARENDEN VAN BINNENSCHEPEN. Voor opvarenden van bin nenschepen zal een bijzondere regeling ten aanzien van het aanvragen van consumenten- credieen worden getroffen. De indiening van aanvraagfor mulieren t.b.v. opvarenden van de binnenscheepvaart (met uit zondering van de blnnenbeurt. vaart en zgn. eigen vervoers bedrijven) dient niet bij de plaatselijke districtsraden -e geschieden. Nadere bijzonder heden over deze regeling zul len zoo spoedig mogelijk be kend gemaakt worden. Wel kan reeds thans worden mede gedeeld dat voor deze groep van personen de indieningster- mijn der aanvragen vermoede lijk niet op 9 Nov. a.s. zal slui ten, doch zal worden verlengd. Radioprogramma's Donderdag 17 Oct. Hilversum I (A.V.R.O.)7 Nieuws, 7.30 Gram., 8 Nieuws, 8.45 Concer. van Grieg, 9.30 Arbeidsvitami- 5. Ted voer regelrecht op de kust af en zette de motor neer op het strand, dat met grote woeste stenen was be zaaid. Hij keek zich de ogen uit. Alles was zo vreemd en ongewoon. Zulke vreemde planten had hij nog nooit gezien. En het was hier zo stil. Hoe hij ook luisterde, geen geluid drong tot hem door, zelfs geen vogelgezang. „Ted, Ted", zuchtte hij, „waar ben je nu te land geko men?" Hij keek nog eens beter om, zich heen en werd plotseling opmerkzaam. Daar in de verte naderden twee mensen. Of eigenlijk was mensen een te mooie benaming. Het waren in leder geval twee wezens. Het ene zou met een beetje goede wil een meisje kunnen worden genoemd, maar dat andere? Wat was dat voor een afschuwelijk gedrocht?, nen, 10.35 Gram., 11 Uit de wereldpers: „Brengt de weten schap de menschheid geluk of vernietiging", 12 Concert, 13 Nieuws, 14.20 Piano-recital, 15.20 Aeolian Sextet, 17 Ka- leidoscoop, 18 Nieuws, 19.05 Sportpraatje, 20 Nieuws, 21.05 Luisterspel, 22.05 Metropole Orkest, 23.15 Pianomuz. van Debussy, 23.45—24 Zang van Dinah Shore en Frank Sinatra (Gram.). Hilversum n (K.R.O.): 7 Nieuws, 7.45 Gram., 8 Nieuiws, 9.05 Pluk de dag, 10.15 Mor gendienst, 11 „De Zonne bloem", 12.30 Lunchconc., 13 Nieuws, 14 Ned. Kamerkoor, 15 Vioolconc., 16.45 Zangreci tal, 17,35 Cellorecital, 18.30 Land- en Tuinbouw Rubriek, 19 Nieuws, 19.40 „De vaart der volken", 20 Nieuws, 21.30 Gram., 22 Nieuws, 23 Beetho. ven Cyclus, 23.2023.57 Avondconcert. Weerbericht WEINIG VERANDERING. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Weinig verandering. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op om 7.07 en gaa; onder om 17.43. De maan komt op om 22.45 en gaat onder om 15.07. HOOG- EN LAAG WATER. Donderdag is het hoogwater om 6.13 en 18.51 resp. 1.89 en 1.87 N.A.P. Laagwa er om 12.50 resp. 1.72 N.A.P. FEUILLETON. Ccmfc ineenoud hart door Udo van Ewoud. 16 Zijn genegenheid verdeelde hij tusschen een. naar men beweerde nogal kostbare verzameling vreemde postze gels en eenige honderden bin- nenlan'dsche en exotische vo gels, welke hij in eenige groote volières in, zoowel als buiten zijn veel te groote vrrj- fezellenwonlng had onderge- racht. Nochtans was tante Door in werkelijkheid niet zoo kwaad als zij er uitzag. Zoo, dat is mis, Door, onderbrak van Everdingen, die in een bundel gecyclosty- leerde stukken zat te neuzen, botweg het betoog van den notaris over de frappante fokcapaciteiten van een kost bare kanarie met slechts één poot. B. en W. stellen voor afwijzend te beschikken op je verzoek om een paar denstal. Wil je de motivee- ring hooren! Die kan ik wel raden, antwoordde tante Door en haar opeen geklemde lippen verrieden duidelijk, hoe on aangenaam de mededeeling van haar neef haar had ge troffen. De financiën natuur lijk Een paardenstal?!, vroeg de notaris, die "er niets van begreep, verbaasd, het ver haal van de invalide kanarie maar verder inslikkend. Wat moet u met een paar denstal Van Everdingen lachte. U weet toch, dat een van tante's eerste daden ln Pol- derburen de oprichting van een afdeeling van de Bond voor Dierenbescherming is geweest? Welnu, in haar kwaliteit van presidente heeft ze zich een paar weken geleden tot de raad gewend met het verzoek te willen bevorderen, dat in het woon wagenkamp een stal wordt gebouwd, omdat de paarden zomer en winter onder een afdakje moeten staan. En nu is er een afwijzend prae- advies van B. en W. Hier... vervolgde hij, het gestencilde stuk opnieuw ter hand ne mend,... ons college ls met adressante van meening, dat eenige verbetering van de huisvesting der paarden in het woonwagenkamp zooal niet dringend noodzakelijk, dan toch min of meer ge- wenscht is en derhalve ern stige overweging verdient. Ons college heeft zelf deze aangelegeftheid trouwens reeds eerier onder het oog gezien. Een onderzoek, over eenkomstig onze opdracht, door den gemeente-architect ter plaatse ingesteld, heeft evenwel tot de conclusie ge leid, dat met het aanbren gen van de verlangde verbe tering tenminste een bedrag van 1500 k f 2000 ge moeid zou zijn. Een dergelijke uitgave nu acht ons college voor het onderhavigedoel niet verantwoord, weshalve wij Uwen raad voorstellen op het verzoek van adressen- te afwijzend te beschikken. (Wordt vervolgd) De Heer en Mevrouw L. M. MEIJER—HUBRECHSE ge ven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon RUDOLF. Vlissingen, 14 Oct. 1946. Scheldestraat 52. Tijdel.: St. Josejjh-Ziekenhuis. Verloofd. ALMA C. C. DEN BOER PIETER A. LAGENDIJK. Vlissingen, 19 October 1946. Noordstraat 10. Groenewoud 62. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje CORNELIA ALLEGONDA (CONNIE). A. DE PLAA. W. J. DE PLAA—DISSEN. FREDDIE. 'Souburg, 14 October 1946. De Deckerestraat 5. Ondertrouwd: A. J. HEflblNK, cand-notaris, en ILVA A., J. L SANDERS. De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden ten Gemeente huize te Sluis op Dinsdag 29 October as. om 2 uur, waarna gelegenheid tot feltciteeren van 3 tot 4 uur in Hotel San dersde Paauw. Sluis, October 1946. Eenzame! Ook voor U li er een op rechte levenskameraad. Ga tocb eens vertrouwelijk praten of vraag huls- bezoek bij een der adressen der Ver- eenigde Nederlandsche Huweltjks- betniddellngskantoren, geheel onder vrouwelijke directie en succesvol bemiddelend voor long tot oud, voor eiken stand en voor elk geloof, dus ook voor U. Spreekuren dag. v. 2 tot 5 (op andere uren na af spraak) ook Zaterdag en Zondag, 'a Maandags gesloten. EXCELSIOR Hoofdkantoor te Hilversum: Ministerpark 18A- Kantoor te Vlissingen: Coosje Busken- straat 40. mannen met keiharde baarden, want wij verkoopen zulke bui tengewone kwaliteit scheer mesjes, dat t het scheren een genot wordt. 10 stuks van de ze wondermesjes kosten 45 ct. en nog betere'65 ct. Welkomst-, Drink-, Tafel- en vele andere Bruiloftsliederen, alle feesten, 3 ct. per stuk. Minste afname 25 stuks van elk. A. BOTSCHUIJVER. Ge rard Doiistr. 62 II, Amster dam. Toezending na ontvangst oostwissel. 1906 1946. 17 Oct. hoopt onze beste Werkvrlend en toekomsti- ge Voorman ABRAHAM WATTEL, zijn 40ste geboortedag te v:eren. Zijn Werkvrienden v. d. 4: opslagplaats Polder Walcheren, Meelfabriek, Middelburg. Zaterdag 19 October a.s. J jj. hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders 8 CORNELIS DANIËL S IN DEN BOSCH f OPLEIDING schoonheidsspecialiste manicure, haarverzorging el. ontharen cosm. chemie, voet verzorging, sportmassage. Te vens schriftelijke opleiding met nader te bepalen practgk te Amsterdam. ACADEMIE VOOR LICHAAMSCULTUUR, Keizersgracht 556, Amsterdam (C.) Bij J. DINGEMANSE. col lecteur der Ned. Staatsloterij. Heerengracht 4 te Middelburg zijn van 24 Oct- 1946 af STAATSLOTEN verkrijgbaar voor de 499e Staatsloterij. De trekking be gint 18 Nov. 1946. Telefoon 2671. Giro 6849. 5 j. H.B.S.-B.-Leerstof. Volg thans Schrift. Cursus 5-j H.B.S--B. Sluit aan op L.O. GRATIS PROEFLESSEN. KOSTEN ZEER GERING. Zeeuwsch Instituut tot Bev der Alg. Ontw. en Wetensch. Vorming HANSWEERT - Tel. 56. en MARIA MA6DALENA IN DEN BOSCH- DE NOOD, hun 40-jarige Echtver- eenlgmg te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- ij; sn Kleinkinderen. Vlissingen, Oct. 1946. Verk. Quakkelaarstr. 76. ij; NIEUW re huur 3 rijige Bletenlichter. Inl. fa. W. SCHIPPER ZN., Landbouwwerktuigenhan- del, Nieuwstraat 45, Goes. Tel, 2383. J. P. VAN DOORN, Kaashandel, Krabbendijke we derom Telefonisch aangesloten onder Vo. 7 te Krabbendijke. TE KOOP GEVRAAGD een Ook genegen te ruilen voor licht Motorrijwiel en/of z.g.a.n. Pianoklavier Accordeon, 120 bas sen, tegen nader overeen te komen voorwaar den. Brieven No. 1079, Bureau P.Z.C., Middel burg. Vlissingen Middelburg. Nog af te geven: AJ'e soorten KIPPEN br. '45 d.d. rui 7,p. st. Alle rassen EENDEN 5 mnd. 7,50 p. st. Eenden br. '45 6,p. st. Hoenderpark „De Onderneming", Veenendaal Hulp of 2e Monteur gevraagd, wegens dienstplicht, liefst met diploma Ambachts school of leerschool „de Schelde". Garage DEN TOON DER. Zuidsin^el 5660. Mid delburg. Het pad naar Uw EIGEN huis? r Zou heelwaï voor U beteekenen, als het toegang gat tot Uw EIGEN huis Een eigen huis, zooals U het graag hebben wilt, dat is een ideaal! Met een gering bedrag kunt U met Bouwkas „Benex" sparen aan Uw bouwkapitaal Na enkele jaren kunt U dan een eigen huis met een rentelooze hypotheek bezitten. Vraagt bet gratis uttvotngt orospectus aan Bouwkas .Benex" Ketters 399. Amsterdam TeleJ. 31534 Te kocp 10 k 12000 kg. MANGELS. JASPERSE, Koudekerksche weg 55, Vlissingen. Inspanverkooping te Veere. Ten verzoeke van den heer Johs. Brouwer, Wagenaarstr A 98 op Zaterdag 19 October 1946 om twee uur. Zie advertentie van 14 Oc tober j.l. Notaris VAN DER HARST. 1e Monteur-Bedrijfsleider gevraagd, moet goed vakman zijn. Garage DEN TOONDER, Zuidsingel 5660, Middelburg. Weer Telefonisch aangesloten onder: No. 2643 l. G. J. VAN DE VEN, Aannemer-Wegenbouw, Nw. Vlissingsclieweg 156, Middelburg. Gevraagd voor kantoorwerk zaamheden JONGE KRACHT. W F. CHRISTI AAN SEN, Aan nemer Bouwkundige, Stngel 85, Vlissingen. GEVRAAGD: BIETENROOIERS. W. REIJNIERSE, Nieuwlandscheweg 5, M'burg- Voor direct gevraagd een Bakkersbediende of Broodbezorger. Bakkerij SIJTSMA, Bellamypark 37, Vlissingen. met Bouwkas „Benex" onder ei$e*t dak Verzoeke gratis toezending van Uu> 'uit voerig boekje „Af onder eigen dak". Te koop een Accordeon, pianoklavier, 96 bassen, 2 re gisters; een Accordeon, dop- penklavier, 5 rijen, 80 bassen; een 4/4 Viool met kist, 2 stok ken en étui en een Gitaar met tasch. xsieuwstraat 66, Vlissin- Mangels te koop. RIEMENS, B 57, Grijpskerke. Te koop, goed modern RADIOTOESTEL. Br. no. 1082, Bur, P.Z.C., Mid delburg. Te koop aangeboden: ONDERDEELEN van Melkontroomer, 175 liter per uur. J. KOPPEJAN Hzn., langstraat 41, Zoutelande. Te koop: een moderne RADIO en een ANTIEK DOEKJE. Zach. Jansenstr. 17, Middel burg, na 5 uur. Wte ruilt mijn Eng. buiten voor dressoir of vloerkleed, en 2 binnenbanden, 28 x 1%, Adres Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop aangeboden: Trouwjapon (wit) met lange sleep en bij passende onderjurk 85. Brieven no. 1083", Bur. P.Z.C., Middelburg. Te ruil een in prima staat zijnd Dames- of ITeereni^jwiel met zoo goed als nieuwe banden, voor Cocoslooper Aagje Dc kenstraat 123, Vlissingen. Te koop 2 paar DAMESSCHOENEN, maat 39 en 40. Veersche weg 32, Middelburg. WIE RUILT mijn nieuwe Kinderwagen voor een i.g.stz. Radio Brieven lett. T 71, Bur. P.Z.C., Vrosingen. Te koop in goede staat "fcgn- de Petroleum-hanglamP, Pe- troleum-stailantaarn, groote Koffiepiot, Wed. J. REIJNIER SE, Koudekerke, B 37. WIE RUILT mijn Keuken fornuis voor een 2-pers. Spi raal? Te koop een eik. ovale Tafel, staande Schemerlamp, Heerenfiets, zonder banden, en eleetr. Kookpl., 125 volt. P. LOEKEMEIJER, Palingstraat 28 ben., Vlissingen. Te koop een br. Gabardine Regenjas (meisjesmaat). Havendijkstr. 8, Middelburg. Naam t Straat t I Woonplaats Zenden in open enveloppe met V h ct. postzegel aan Bouwkas Benex, Keizersgr.- 399, Amsterdam. No. f I Wie ruilt mijn i.g.st.z. Wasch maohtne-motor voor 2 paar' buiten, en binnenbanden, 28 x l^n. Noordweg 88, Middelburg Wegens sterfgeval- te koop: Smederij-, Rijwiel- en Radiohandel te Aardenburg. Kooper kan direct noodwoning aanvaarden. Nadere inlichtingen ten kan tore Notaris VAN DER SCHRIECK te Aardenburg. n.v. ff EIGEN WOONBEZIT" i 1.0. binnan *n jaar een woning, welke Uw eigendom wordt. WIJ garandeeren U zonder extra lasten een onbezwaard bezit, in alle prijsklassen, tegen slechts een normale huur. Geen bouwkas, allerlaagste kosten, vraagt Inlichtingen: Nassaukade 115, Amsterdam-W. Groote Levens- en Varia Verz. Mij. vraagt voor Middelburg en Vlissingen. Salaris en pro visie. Portefeuille aanwezig. Brieven onder no. 1078, Bureau P.Z.C., Middelburg. Gevraagd, een KEUKENKACHEL. JOB CALJÉ, 3 104, Bigge- kerke. MAG. „PAX" Witte de Withstraat 72, ROTTERDAM HET OUDSTE ADRES PATENT GENEESMIDDELEN GUMMI-WAREN GUMMI HANDSCHOENEN HOSPITAALLINNEN BREUKBANDEN Vraagt gratis brochure Pz Toez. onder blanco couvert Te huur gevraagd PAKHUISRUIMTE, goed droog, gelijkvloersch, voor papieropslag, liefst omge ving Segeerstraat. Drukkerij Firma G. W. DEN BOER, Middelburg. STOOMT EN VERFT OOK VOOR U I Achtersingel 2 H, Middelburg. Te koop een Wandelwagentje en nieuwe hooge Werkschoe nen, m. 42. Noordweg 53 E, St. Laurens. Te koop een nieuwe Heeren Demi-jas, maat 46. Scherminkelstraat 10, Vlissingen. TE KOOPEen JONGENSRIJWIEL met torpedonaaf en bel, doch zonder banden. Prijs 25. P. Krugerstr. 100, Vlissingen. TE KOOP: Luidspreker, mass. Rijwielband en Romans Koudekerkscheweg 37, Middel burg. Te koop een Uittrektafel, gr. m„ 1 p. nieuwe Rubberlaarzen, m. 37; twee Meisjesmantels, ltd. 1012 j. Hobeinstr. 85b, Vlissingen. Te koop: 2-lcops JACHTGEWEER, Kaliber 12. W. DUVEKOT, V rouwenpolder. Te koop: i.g.st.z. HEERENRIJWIEL met goede banden en torpedo- naaf. Kuiperspoort 3 M'burg. RADIO te koop, N.S.F. 4 compleet met plaatsp. en g.oeispannings- apparaat, voor 220 Voltsnet. P. A. v. JAMME, Wissekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 11