Krachtsverhoudingen beginnen zich af te teekenen UIT DE PROVINCIE N. S. B. ster ter wille van de vrede Wapenstilstand in Indonesië Zuid-Bevelanj) ZEEUWSCH-VLAANDEREN Zeeuwsche nippers K.N.V.B., AFD. ZEELAND. Kopploegen wonnen weer. Door de 71 overwinning op Arnemuiden wordt het nu toch wel duidelijk, dat Arne muiden goede papieren heeft voor de bovenste plaats. Rilr land-Bath versloeg Krabben- dy'ke met 10. Krabbendijke, de sterkste ploeg van vorig jaar bengelt nu in de onder ste regionen. Wemeldinge leed een 42 nederlaag tegen Nieuwdorp en zakte daardoor leelijk af. WISSE-KERKE'S COME BACK? Zullen wij reeds dit jaar Wissekerke's kampioenschap en terugkeer in de eerste klasse mogen vieren De heusch niet zoo zwakke Ar- nemulden-reserves leden thuis een 31 nederlaag. Kapelle met twee puntjes achterstand blijft echter ook actief, al is de 2—4 tegen Wemeldinge 2 niet denderend voor een kam- pioens-gegadigde. Colijnspl. Boys versloegen met 6-3 de reserves van Krabbendijke. Wolfaartsdijk speelde gelijk tegen het twee de van Nieuwdorp (11). De overige uitslagen zijn: 's H, Arendskerke IIRilland-Bath II 32; Kruiningen IVYer- seke III 0—10. SUCCESSEN VAN SCHOUWEN. Kortgene moest in Drelschor de vlag strijken (30) en Volharding '32 kon tegen de verwachtingen in Schouwen niet aan (23). Een aardig resultaat dat door Schouwen duur betaald is. met een been breuk van linksbinnen Klink. Voor Kwadendamme wordt de situatie hopeloos nu Dreischor aan de winnende hand ge raakt, vooral nu zij zelf een zoo groote nederlaag tegen Patrijzen leden (110). 's-H. Arendskerke is in de running gebleven door een normale 5 2 zege op Zonnemaire. RAPENBURG WINT DE DERBY. Wie de geschiedenis kent van de clubs Vogelwaarde en Rapenburg en hun positie op de ranglijst bekijkt, kan begrijpen dat er hoogspanning ge- heerscht heeft in de kamp Vogelwaarde contra Rapen burg. Rapenburg heeft met een benauwde 01 zege be slag gelegd op de puntjes. Hansweertsche Boys echter zal daar nog wel geen genoe- fen mee nemen, hetgeen de 1 overwinning op Groede laat zien. De concurrenten Kruiningen konden tegen Zuidzande met 02 in de meerderheid blijven. Koewacht wil zioh ook nog niet gewon nen geven, en versloeg D.S.W. met 6—0. OVERIGE UITSLAGEN. De overige uitslagen luid den: Res. Ie kL A: Zeelandia II—EMM II 1—2. Res. Ie kl. B: Corn. Boys II—Clinge II 5—1; Steen II— Hoofdplaat II 2—4; Oost burg IIHontenisse II 32; Sluiskil IISchoondijke II 42; Aardenburg IIHulst II 32; IJzendijke IIAxel II 2—4. 2e klasse A: Vlissingen III De Zeeuwen m 3—0; Sluis II—Middelburg IH 4—1; Bier vlietKats 62Terneuzen IIIScheldeboys 3—1. 2e klasse B: Ria WVolhar ding '32 152; Kwadendamme IIKoewacht II 17; Ra- ienburg IIPatrijzen n 1 l; Kruiningen IIHansw. Boys II 3—1; Ria W I—Vol harding '32 II 140. Se klasse A: Kwadendam me IIIVlissingen IV 06; Kruiningen IIIDe Zeeuwen IV 81; Lewed. Boys II Middelburg IV 2—2; Patry zen IIIDomburg 07; Noor mannenR.C.S. III 21. 3e klasse B: Hontenisse III Sluis III 73; Hontenisse IV—Steen Hl 2—2; Koe wacht III—Sluiskil III 2—3; Rapenburg IIITerneuzen IV 25; Vogelwaarde IIIAxel III 0—8. In één slag rijk. De Amerikaansche winkelbediende William Youell stortte 90 cent in een voetbalprijsvraag en won hiermede 172.988 dollar, hetgeen een wereldrecord is voor voetbalpools. Youell vertelde, dat hij voor het geld een huis in een voorstad zou koopen en er zijn gemak van zou nemen. Ned. smokkelaars staan terecht! VOOR BRITSCH MILITAIR GERECHTSHOF- Op 3 Augustus werd door de Engelsche Field Security tus- schen Ogtrup en Gronau een militaire auto aangehouden cp weg naar Enschede, waarin twee Nederlanders, gekleed in batle dress met de distinctie ven van sergeant, en een Duit- scher gezeten waren. In de auto bevond zich een groote partn electrische. schakelaars en stopcon-acten. Bij een na der onderzoek bleken de papie ren der Nederlanders valsch te zijn, voorts bleek, dat de goe deren cp niet-geoorloofde wijze naar Nederland zouden worden gebracht. Op het hoofdkwartier der Field Security kwam nog aan het licht, dat de Nederlanders ten onrechte de Britsche mili taire uniformen droegen. Zij werden dus als burgers aan de Duitsche politie overgeleverd. Maandagmorgen stonden de beide Nederlanders, G. S., groothandelaar in electrotech- nische artikelen te Enschede én de taxi-ondernemer B. B., eveneens uit Enschede en de Duitscher T„ die van orglne Nederlander is, voor het Brit sche militaire gerechtshof te Gronau terecht. Aan beide Nederlanders werd grensoverschrijding zonder toe stemming der geallieerde auto riteiten, het opzettelijk gebruik maken van valsche papleren en het onbevoegd dragen van de Britsche sergeant-uniformen ten laste gelegd, en aan S. bo vendien nog diverse smokke larijen. De Duitscher had zich wegens het overtreden van de deviezenbepalingen te verant woorden. Uit het betoog van den openbaren aanklager bleek, dat S. als hoofdschuldige moet worden beschouwd, terwijl B. en T. in de meening verkeer den. dat alles in orae was. S. verklaarde, dat een inspecteur van de invoerrechten en accijn zen met wie hij zich in verbin ding had gesteld, tegen hem gezegd had. „Wij maken u tot sergeant en dan kunt u zonder risico in Duitschiand zaken doen". Door het ontbreken van een handelsovereenkomst met Duitschiand zijn Ned. instan. ties meermalen gedwongen ge weest langs niet-officieele weg goe'deren in Duitschiand te koopen. Deze goederen werden echter aan de grens gedecla reerd en langs officleele wegen in de handel gebracht. Uit het verhoor is echter gebleken, dat de drie verdach ten niet voor officleele instan ties, maar slechts in hun eigen belang hadden gewerkt. Nadat in de middagzlttlnL verschillende Duitsche fabri kanten waren gehoord, die aan verdachten goederen hadden geleverd, werd de zitting tot Dinsdag geschorst. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zaterdag 19 Oct. Ie Id.: Kattendrjke 1Krab bendijke 1; Kloetinge 1 Nieuwdorp 1; Rilland Bath Arnemuiden 1. 2e kl.: Arnemuiden 2 Rilland Bath 2; Krabbendyke 2Wissekerke 1; Nieuwdorp 2Wemeldinge 2; Yerseke 3 's H. Arendskerke 2; Wol- faarstdijk 1Kruiningen 4; Kapelle* 1Colijnsplaatsche Boys 1. Zondag 20 October. Ie kl. A: Kortgene 1Kwa dendamme 1; Zonnemaire 1 Luctor 1; Volharding 1932 1 Dreischor 1; 's Heer Arends kerke 1Schouwen 1. Ie kl. B: Kruiningen 1 Rapenburg 1; Koewacht 1 Zuidzande 1; Hansw. Boys 1 Sluis 1; Vogelwaarde 1 DSW 1. Res. Ie kl A: Yerseke 2 EMM 2: Biirgh 2—Robur 2. Res. Ie kl. B: Corn. Boys 2Oostburg 2; Hoofdplaat 2 Clinge 2; Hontenisse 2 IJzendijke 2; Schoondijke 2 Aardenburg 2Sluiskil 2 Hulst 2; Steen 2Axel 2. 2e kl. A: De Zeeuwen 3 Scheldeboys 1; Goes 3—Bier vliet. 2; Lewedorpsche Boys 1Terneuzen 3; Kats 1 Sluis 2. 2e kl. B: Kwadendamme 2 ■Vogelwaarde 2; Luctor 2 Hansw. Boys 2; Kruiningen MEDAL OF FREEDOM VOOR MR. VAN KLEFFE NS In de werkkamer van den Amerikaanschen ambassadeur dr. Stanley K. Hornbeck, heeft de Amerikaansche militaire attaché, Col- Johnson, de „me dal of Freedom with sllved palm" uitgereikt aan mr. E. N. van Kl effens, minister zon der portefeuille, gedelegeerde voor Nederland in de Veilig heidsraad van de Vereenlgde Naties. EERE-PROMOTIE VAN PROF. SCHERMERHORN EN PROF- EDELMAN. Maandag heeft te Gent de eere-promotie plaats gevonden van de Nederlandsche hoog leeraren Schermerhorn Edelman, tegelijk met die van een Engelschen en een Ame rikaanschen geleerde. Prof. Schermerhorn kon door zyn verblijf in Indonesië niet aanwezig ^zijn. De bul werd namens hem door zijn vrouw en zijn zoon in ont vangst genomen. Zoowel prof. Schermerhorn als prof. Edelman werden in de promotie-toespraken harte lijk gehuldigd om hun ver diensten voor de wetenschap en voor de verzetsbeweging. De Minister-President bezoekt Zeeland. BESPREKINGEN MET PROV. BESTUUR EN BURGEMEESTERS. Het ligt in de bedoeling van den Minister-president, dr. Li, M. J. Beel, op a.s. Vrydag en Zaterdag een be zoek te brengen aan Zeeland. Minister Beel zal Donder dagavond in Goes aankomen en vergezeld zijn van den se cretaris-generaal van Binnen- landsche zaken, mr. Prinssen. Vrydag zal Zeeuwseh-Vlaan- deren worden bezocht. Om streeks half elf zal te Aar denburg een bespreking plaats -vinden met alle burge meesters van Zeeuwsch-Vlaan- deren. In de loop van de middag zal min. Beel zich in Terneuzen aan boord van het m.s. „Oos- terschelde" begeven, welk schip juist op die dag door de Prov. Stoombootdienst van de Kon. My. „De Schelde' wordt overgenomen. Na aankomst in Vlissingen begeeft de Minister-president zich met het Prov, Bestuur naar Goes, waar nóg enkele besprekingen gevoerd zullen worden. Zaterdag komt dr. Beel om 9 uur te Middelburg om daar na een rondrit over Walche ren te maken. Omstreeks 11 uur vindt in het Schutters, hof te Middelburg een bespre king plaats met alle overige Zeeuwsche burgemeesters. Direct na deze bespreking vertrekt de Minister-president per auto naar Den Haag. De heer P. de Putter te Axel slaagde aan de Land- bouwhoogeschool te Wagentn- gen voor het ingerieu sex m^n Nederlandsche Landbouw. TRIBUNAAL TERNEUZEN •Rapenburg 2; Patrijzen 2 —Volharding 1932 2. 3e kL A: Vlissingen 4 Kruiningen 3; Patrijzen 3 Kwadendamme 3; Middelburg 4EMM 3; De Noormannen 1De Zeeuwen 4; RCS 3— Domburg 1. 3e kl. B: Steen 3Terneu zen 4; Axel 3Koewacht 3; Biervliet 3Hontenisse Sluiskil 3Hulst 3; Rapen burg 3Vogelwaarde 3; Sluis 3Hontenisse 4. Tusschen de Amerikaan sche en Sowjetzöne van Duitschiand is een handels- accoord gesloten, tijdens een bijeenkomst van textieldes- kundigen te Berly'n. „Kameraadskes" voor het tribunaal. De 32-j. wed. E. L. E MoorthamerLeenknecht te Hulst, thans geïnterneerd, was lid van de N^.B. en de N.S. V.O. Het bleek dat haar man in 1940 lid van de N.S.B, is ge worden en haar heeft overge haald ook lid te worden. Daar het huwelijk zeer ongelukkig was, heeft besch, daaraan toe- gegeven, om zoodoende de vre de in huis te bewaren. De man bleek in het bezit te zijn van verboden wapens, werd daar voor door de Duitsehers ge pakt en beweerde dat zijn vrouw hem verraden zou heb ben, wat deze ten stelligste ontkent. Mr. Tichelman was verwon derd dat dese vrouw nu reeds 2 jaar is geïnterneerd en vroeg dan ook onmiddellijke invrij heidstelling. Na raadskamer voldeed het tribunaal aan dit verzoek. De 49-j. veehandelaar C. van Duijsse, te Hulst, thans ge. interneerd, was synmathi- seerend lid van de N.S.B.was groepsleider, buurtschapshoofa van de N.V.D., buurtboerenlei- der van le Landstand en lid EF. Hij stond toe dat 2 dochters lid werden van de Nat. Jeugd storm, verhuurde zijn café vooi de N.S.B. en de W.A-, was waarnemend burgemeester van Hulst en Clinge en toonde ziel; ook in andere zaken zeer ac tief. Een zoontje werd uitgezon den met een jeugduitzending van de N.V.D. en een dochter naar het Jugenö Erholungs- iheim te Wuppertal—Hatzfeld. Prachtig resultaat. Over de wapenstilstand in In donesië wordt nog nader ver nomen, dat het besluit „staakt het vuren" werd na 5 minuten bespreking tusschen Indone siërs en Nederlanders in ple naire zitting genomen. Van 't bevel zijn onmiddellyk Indo nesische, Nederlandsche en Britsche bevelhebbers op de hoogte gesteld, die over de technische uitvoering der wapenstilstand t.z.t. nadere instructies ontvangen. De delegatie's hebben een gemengde commissie" gevormd die op de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden toezicht zal uitoefenen. Voor zitter van deze Commissie is de Britsche bevelhebber Ge- neraal-Majoor Mansergh. Van Neder ar dsche zyde heoben o.a. Lt. Gen. Spoor ei Schout-bij-Naeht Pinke in de ze Commissie zitting Een subcommissie die de technische zijde van de wa penstilstand denst te verwe zenlijken ïs eveneens ge vormd en is reeds byeen ge weest. Blijkens een door de ge mengde wapenstilstands-com missie gepubliceerde verkla ring wordt aan beide ztyden de huidige militaire sterkte s^ls maximum beschouwd, die, bjj opklaring der politieke situatie nog zal worden minderd. Een officieele Britsche woordvoerder heeft er op gewezen, dat het bereikte re sultaat beteekent, dat vanaf heden het vuren automatisch gestaakt za) worden. Zoowel Prof. ir. W. Scher merhorn, als Dr. van Mook en Lt. Gen. Spoor heüuen na de wapenstilstand verklartn- "ert af reiend waarin zij er op wezen, dat deze stap, vele en ;oede beloften inhoudt voor ie komende besprekingen. De vereeniging Nederland- Indonesië heeft aan de wa penstilstands-commissie een telegram gezonden waarin zij haar vertrouwen uit voor de komende besprekingen- Wanneer men na gaat dat de wapenstilstand-commissie, die vorige week Maandag voor het eerst byeen kwam. Maandag j.l. in haar tweede zitting reeds tot overeenstem ming is gekomen, kan men met reden t.a.v. de komende besprekingen goede verwach tingen koesteren. Het feit, dat de Geallieerde troepen sterkte in Indonesië thans als maximum wordt beschouwd werd door Sjahrlr immers als voorwaarde voor de ver dere onderhandelingen gesteld. Deze verwachtingen worden nog versterkt als men ziet in welke geest deze onder handelingen werden gevoerd, De handdruk die Schermer horn met Sjahrir na het slot van de plenaire zitting wis selde, is voor deze geest van on derling vertrouwen én begrij pen typeerend. De komende besprekingen zullen, indien zy ln deze zelf de geest worden gevoerd, een zelfde goed resultaat kunnen afwerpen! De wapenstilstand-commis sie zal 21 Oct. a.s. weer in plenaire zitting bijeenkomen. Besch. beweerde thans niet ac tief geweest te zijn en alles te hebben gedaan om de men. schen zooveel mogelijk te hel pen en uit Duitschiand te hou- xen. Uit de stukken bleek ech ter dat h\j wel degelyk actief is geweest en de boeren ir moeilijkheden bracht. De voor zitter hekelde fel de mentali teit van dezen beschuldigde, EN ECHTGENOOTE. De echtgenoote van de vori ge besch., de 49-j. M. L. Duys- seBuijs, thans geïnterneerd, was lid. van de N.S.B., de N.S. V.O. en had in haar keuken de foto van Mussert hangen. Bij feesteiyke gelegenheden van de N.S.B. bing zy de N.S B.-vlag uit haar café. Zij liet by vergaderingen van de N.S. B. in haar café, het daar ge sprokene door een versterker naar buiten klinken en klaag de een marechaussee aan by de Duitsohers. Het was een fa natiek lid. Vanzelsprekeno trachtte ook deze besch. alles te ontkennen en kwalificeerde alle verklaringen van politle- menschen als leugen en fanta sie. Het echtpaar is niet ge- vrucht en is aus ruim 2 jaa: geïnterneerd. Mr. v. Son hield een uitvoe rig pleidooi en vroeg onmiddei- hjue invrijhe.dstemng, waar over het tribunaal bij uitspraak zal beslissen. EEN DUITSCH VRIENDIN NE x JE. De 25-j. typiste M. M. Eg germont te Huist, was zeei vnend. voor de moffen waarmede zij een ergerlijke omgan~ i.ud. Ienslo..te xOoide zij zich mee een Duitsch onderofficier, bezocht diens L.ia-:-3 in BerLju; was weiK zaam a' typiste op een bureau te Hamstatte in Oostenrijk, waar zy ook op een vilthoeden fabriek heeft gewerkt. Als cohectante W. H. was zeer actief. Uit het verhoor bleek thans dat de zaak wei wat overdreven was en dat er van ergerlyke omgang met de moffen niet veel overbleef. Zij :s ook niet geïnterneerd ge wéést. Mr. van Son was zeer ver. ontwaardigd over deze tenias- telegging en verzocht buiten vervolging stelling. Mosselexport naar Frankrijk? De laatste tyd duiken er tel kens berichten op over de export van mosselen naar Frankrijk. Volgens de eerste berichten was een accoord met Frankrijk bereikt, doch nu worden telkens stagnaties en moeilijkheden gepubliceerd. De kweekers leveren hun mosselen aan het Centraal Verkoopkantoor voor Mosselen te Bergen op Zoom voor de vastgestelde prijs van 5,20 per ton, dat deze mosselen weer aan erkende handelaren distribueert volgens contingent. De export naar België be draagt rond 10.000 ton per week. België betaalt 11,50 per ton.„ waarvan 3, export-heffing aan de Ned. Regeering moet worden alge- dragen. Met de Fransche regeering werd gecontracteerd voor le vering van 80.000 ton tegen de prys van 9,50 per ten, franco grens BelgiëFrankrijk. Om rent deze prijsbepaling schijnt geen overleg gepleegd te zijn met de betrokkenen. De handelaars beweren dat de bedongen prijs absoluut on voldoende is. België neemt af voor 8,50 per ton netto, het vervoer geschiedt daarheen meestal per vaartuig, de ge storte mosselen vragen geen verpakking in zakken en het overladen vervalt, aangezien de mcsselen direct in het vaar tuig worden gevischt. Frankryk betaalt 1,per ton meer, doch hiervan kan op geen s-ukken na worden be taald het overladen, de ver pakking en de extra-vracht per auto naar de Belgisch-Fran- sche grens. Het is zeer gewenscht hierin zoo spoedig mogelyk verande ring te brengen. Houlposiiie blijft slecht. De Stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans ant- woord, ontvangen op haar brief van den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw inzake de slechte houtpositie. De minister deelt mede. dat een en ander het gevolg is van onvoldoende aanvoer uit het buitenland Inhiddels is echter weer een begin gemaakt met de uit gifte van nieuwe toewijzingen, waarmede in de allereerste nood zaï kunnen worden voor zien. Het bestuur van de Stich ting trekt dit laatste echter in twijfel en zal andermaa' opnieuw op de onhoudbare positie dé aandacht vestigen. f 240-000 van de Hulpaclie „Scheldemonden" De stichting „Herstel Zee land 1945" heeft thans van de stichting „Scheldemonden" de definitieve mededeeling ont vangen, dat een bedrag van f 240.000,-— is overgemaakt, waarvoor „Herstel Zeeland" een bestemming zal moeten aangeven. Voor de beslissing daarover zullen twee leden van „Schelde monden" aan de stichting: worden toegevoegd, terwijl voorts contact wordt gez;cht met het próv. bestuur van Ned. Volksherstel. Aan de burge meesters zal een circulaire worden gericht met het ver ziek op fe geven, welke objec ten in aanmerking zouden kun nen worden gebracht. Bloembollen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren. De Rijfcslandbouwconsulent voor Zeeuwsch Vlaanderen, de heer Van Dyk te Schoondyke, ontving het verheugende be richt, dat dank zij een actie, vanwege het Centraal Bloem bollen Comité -te Haarlem, voor de zwaar getroffen gemeenten in Wèst-Zeeuwsch Vlaanderen een groot aantal bloembollen gratis ter beschikking is ge steld. Deze actie leidde er tevens toe. dat ook Walcheren een flink kwantum bollen zal ont vangen. Het is zeker een sym pathiek gebaar van het Bloem bollen Comité er op deze wyze toe te willen bydragen om de trieste aanblik van de Z- Vlaamsche en Walchersche dorpen op te fleuren. «ZEEUWSCHE DAG IN DE AETHER. De K-R.O. .zal zijn program ma van Zondag 27 October geheel aan Zeeland wijden. Reeds eerder verzorgde de K.R.O. een Limburgsche en een Brabantsche dag. De Stichting „Herstel Zee land 1945" zal aan deze dag medewerken, LICHTBAKEN IN HET NAUW VAN BATH. Het lichtbaken van Valke- nisse (Bath-Wcstketel) ls her plaatst en voor proef ontsto ken. Het toont een wit on derbroken licht, elke 10 sec. brandt het 5 sec. helder. De hoogte van de lichtbron is 9.50 meter boven gemiddelde waterstand. Het lichtbaken is voorzien van ^een grys gas- reservoir. DE SPOORLIJN IN DE ,ZAK" VAN Z.-BEVELAND De stichting „Herstel Zee land 1945" heeft destijds een verzoek gericht tot de Spoor weg-Mij. Zuid Beveland om de ringlyn ln de „zak" van Zuid- Beveland weer voor personen vervoer in exploitatie te bren gen. Ter aanvulling van dit verzoek ls thans ook een schrijven van de Auto-My. i.o. doorgegeven. GEDUPEERDE VISSCHERS Nadat te Arnemuiden reeds een vergadering was gehou den met gedupeerde visschers waarbij veregenwoordigers van het Bureau Wederopbouw Binnenscheepvaart en van de Scheepvaartinspectie aanwezig waren, zullen thans dergelijke vergaderingen ook in Breskens n Bruinisse worden belegd. DE TOEGANGSWEG TOT ZEELAND. In de jongste bestuursver gadering. van de Stichting .Herstel Zeeland 1945'' kwam een mededeeling van den hoofding.-dir. van de Rijkswa terstaat ter tafel volgens wel ke de nieuwe aansluiting op Ie toegangsweg naar Zeeland bij de Kreekrakdam nog dit iaar zal worden aanbesteed, zoodat met de uitvoering hoogstwaarschijnlijk in het vroege voorjaar van 1947 kan worden begonnen. (ingezonden mededeeling.) Min. Mansholt spreekt te Goes. Min. S. L. Mansholt zal op Zaterdag 26 October te Goes spreken op een vergadering van bes ".uursleden en raadsle den van de Party van de Ar beid op N.- en Z.-Beveland. Min. Mansholt zal de land bouwpolitiek van de regeering toelichten. Contact tusschen Gent en Vlissingen. A.s. Zaterdag zal het voet balelftal van de gemeente Vlissih§en te Gent een wed strijd spelen tegen het ge meentelijk elftal van de Bel gische bloemenstad, waarvan de baten zijn bestemd voor ,Nieuw Walcheren". Op uitnoodiging van het ge meentebestuur van Gent zul len B. en W. van Vlissingen de tocht meemaken, zoodat zeker nieuwe contacten tusschen beide steden zullen worden ge legd. BEDRIJVIGHEID IN DE HAVEN VAN KORTGENE. De laatste weken heerschte er ln de haven van Kortgene een groote bedryvigheid met het laden van pakken geperst scroo op schepen welke groo- tendeels bestemd waren voor export naar het buitenland, - a. Zwitserland. Door het uitbrek^p van het mond- en klauwzeer onder het vee is aan deze export vanaf Noord-Beveland helaas vcor- loopig een eind gekomen, zoo dat de handel beperkt blijft tot het binnenland. ZEEUWSCHE ONDERWIJZERSDAG. Uitgaande van het "school museum Middelburg wordt Woensdag in de Schouwburg te Middelburg een Zeeuwsche Onderwijzersdag georgani seerd. Mej. J. E. Schaap gem. inspectrice van het L.Ö. te Rotterdam, zal spreken over „Onderwijsvernieuwing", de heer A. de Jonge, directeur van de Rykskweekschool t,e Middelburg, over „Waarmee kunnen we beginnen?". Het koor „De Scheldemon den" verleent zyn medewer-? king o.l.v. den heer Cor Schyve te Middelburg. EEN KAMERAADSKE. Tenslotte verscheen de 27- j. A. D. AmptGoedegebure, te Goes, thans kamp Groede. Zy was lid van de N.SB 1 daarvoor een ijverig pro pagandiste, hetgeen zy niet ontkende. Het was wel een gevolg van de vooraanstaande positie die haar man in de N.S.B. bekleedde. Mr. Kurtz vroeg de vrouw niét zwaarder te straffen dan de 17 maanden die zy is ge interneerd en vroeg haar on middellijke invrijheidstelling, aan welk verzoek het tribunaaj voldeed. Uitspraak in alle zaken opl Maandag 28 October a.s. UITSPRAKEN. Het tribunaal deed de vol gende uitspraken P. J. Hoogendonk, depot chef N.S., Goes. Geen maat regelen opgelegd. A. van den Broecke, machi nist, Goes. Geen maatregelen opgelegd. P. Bouwense, sigarenhande laar te Middelburg. Ontzetting rechten, doch geen verdere interneering. F. M Geluk, ambtenaar secretarie, Wemeldinge, ont zetting reohten. W. J. W. de Goede, kassier 's-Heerenhoek. Geen maatre gelen opgelegd. OESTEREXPORTEURS, Maandagmiddag kwamen de oesterexporteurs in hotel „De Oesterbeurs" te Yerseke bij een ter bespreking van de ex portaangelegenheden op En geland, vaststelling van de basisjaren en vervoersaangele- genheden- CONCERTEN IN WEST- ZEEUWSCH-VLAANDEREN Enkele musici van naam hebben aangeboden om in W. Zeeuwsch-Vlaanderen eenige concerten te kunnen geven. Deze aanbiedingen worden iloor de Stichting „Herstel Zeeland 1945" doorgegeven aan de Z.V.U. lesdskenskerke DE HAVEN WORDT GERUIMD. In de haven van Hoedekens- kerke is aangekomen de bok „Bevryding" van de Ned. Sp.orwegen, Utrecht. Maandag heeft deze bok reeds de helft van de. in de haven vernielde briTg van de aanlegplaats van de Prov. Stoombootdienst op het pla teau gezet, de tweede helft zal weldra volgen. Men zal alies ter plaatse herstellen. Na de brug zullen ook de ponton en een gezonken zolderschuit moe: en worden gelicht, ten einde de haven geheel vrij te krüven voor ds prov. stoom- booten. Sluis AANBESTEDING. De gemeente Sluis heeft hei opruimen van steenpuin er het afbreken van de nog ,-esteerende onherstelbare wo ningen aanbesteed. De laag ste inschrijver was de firma Meyer en de Rooy te Amster- 'am voor 164-000. HOOFDONDERWIJZER BENOEMD. Tot hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere school te Sluis is met ingang van 17 October benoemd de heer van Oorschot. Op dezelfde datum zal de heer F. de Jong, thans hoofd- der school, zijn ambt ïeerleggen. RAADSVERGADERING. Maandagavond kwam de ge meenteraad van Sluis in open bare zitting bijeen. Van Ged Sta.eu was bericht ingekomen dat subsidies alleen gegeven mogen worden aan vereenigin- gen van plaatselijk belang. Het schadebedrag voor ge meenteobjecten bedraagt 543.150 totaal, w.o. 300.000 voor het gemeentehuis. Aangenomen werd een aan- vulKng rechtspositieregeling van gemeentepersoneel inzake gelyktydig genot van burger lijke en militaire belooning. De rattenplaag heeft ook in Slui9 een zoodanige omvang aangenomen dat een doelmati ge bestryding moodig is. Dit 011 de gemeente op 2400 per l;o. --lm. De heer v- Ma- ijk (A.-R verzette zich cr .egen. Hij was van meening at de bewoners de bestryding elf moeten aanpakken. Er ontspon zich daarover en levendig debat. Op voorstel van den heer .'Vage (P. v. d. A.) werd ten- lotte besloten dat de gemeen te zelf het rattenvergif zal toopen en dit tegen betaling, aan de ingezetenen zal uitdee- len, terwijl op de puinhoopen e.d- door gemeentewerklieden •e ratten zullen worden be- ■treden Besloten werd dat aoor B. m W. een los werkman in ty- -lelijke dienst zal worden aan- de plarnen tot uitbreiding dei 'gesteld, haven. Besloten werd tot het toe- Zaterdagmorgen vond dc 14-jariga W. Huysse te 'v.'ei-se ke een portefeuille waarin zich een bedrag van bevond. De. eigenaar word 'spoedig gr-vonden en weer in het bezit van het verlorene gesteld. Op i^itnoodiging van den burgemeester werd Maandag avond in het gemeentehuis t* Yerseke e?.n bespreking gehou den met het bestuur van de visschersvereeniglng, teneinde hen te raadplegen 'aangaande kennen van een opbouw-toela ge aan* het gemeentepersoneel. Het bleek niet mogelijk om Heille -nog deze winter straat verlichting te geven. Het ligt echter in de bedoeling om Heille in 1947 te electrificee- ren. Aan het ingenieursbureau v. h- v. Hasselt en de Koning te Nijmegen werd opdracht ver leend voor een rloleeringsplan der gemeente. Volgens G. S. mogen de wethouders in Sluis een jaar wedde genieten van 200. B. en W. stelden nu voor deze jaarwedde op 300 te bepalen. Daarover ontstond discussie, omdat de heer van Mazijk te- °:en dit voorstel was. De an dere raadsleden waren vóór, zoodat in die geest een ver zoek aan G- S. zal worden ge daan. De hondenbelasting onder ging een groote wijziging en is nu bepaald als volgt: voor bedrijfshonden 5, voor hon- ien die aan de lijn worden ge houden 10 en voor alle an dere honden 15 per jaar. De belasting was resp. 0.50, 1 en 7.50. In de commissie tot wering schoolverzuim werden be noemd de heeren P- F. v. Daa- len. Beun, v. Oorschot. Alf. v. Deurzen, F. S. Blake, Blondeel en A. Lako. Aan het bestuur der R- K. Jongensschool werden gelden beschikbaar gesteld voor aan schaffing van een nieuwe re kenmethode. De noodwoningen aan de Ridderstraat zullen een elec trische straatverlichting kry- gen, terwijl voor het z.g. rij wielpad tusschen het Sluisje de Kruisdijk borden zullen worden geplaatst. Tenslotte werd nog besloten tot enkele onteiglngen voor het bouw plan 1946/1947. De rondvraag vestigde de aandacht op het gevaar van de doode boomén voor de nood woningen, de hinder van de H.A.R-K. vlak naast de school, de brandweer voor de noodwo ningen en de havelooze lijk- auto. Het bleek dat al deze on derwerpen de volle aandacht van B. en W. hebben en dat daarin spoedig verandering zal komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10