Ül PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT: S Zeeuwsche Eindelijk heeft Frankrijk een nieuwe Grondwet Moet Finland teveel betalen? Arnemuiden gaf een goed voorbeeld UIT DE PROVINCIE LEZERS SCHRIJVEN WALCHEREN Zeeuwsch-Vlaanderen nippers op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT 'Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 20. tel. 2077 en 2924. Ones Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Brouwerijstr.2, Postrek. nr. 359300 PZ.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren DE GAULLE DE MOREELE OVERWINNAAR De M.R.P. verzwakt. Frankrijk heeft eindelijk zijn nieuwe grondwet; bij het refe rendum van Zondag zijn 9.200.467 ja-stemmen geteld tegen 7.790.676 neen-stemmen en 7.776.893 onthoudingen. Uit het groote aantal onthoudingen blijkt wel, dat de belangstel ling van het kiezerskorps voor deze vijfde gang naar de stembus maar matig is weest. Bg alle stembureaux v het zeer rustig en alleen voor de redactiebureaux van enkele groote bladen was het drukker dan gewoonlijk. Zoo hieven voor het gebouw van de „Fi garo" groepen jongelieden in spreekkoor de leus aan „Tho- rez naar het schavot, de Gaulle aan de macht", terwijl voor het gebouw van de „Humani- té" de aanhangers van Thorez hun tegenleuzen uitschreeuw den. Hoewel dus uiteindelijk, zoo als te verwachten was, de Gaul le niet zgn zin gekregen heeft en 't Fransche volk ae grond wet heeft aangenomen, vallen uit de uitslagen van het refe rendum toch merkwaardige conclusies te trekken, die vér strekkende gevolgen voor de toekomst kunnen hebben. Het valt immers op, dat, ofschoon de drie groote partijen, die samen de laatste keer meer dan drie kwart van dp stemmen op zich verwierven, elk het parool hadden uitgege ven „ja" s.emmen, de meer derheid voor de grondwet be trekkelijk gering is. Parijs heeft zelfs in meerderheid te gen gestemd. Daaruit blijkt wel, dat de Gaulle noch altijd groot gezag geniet en tal var. Franschen zich voor zijn per soonlijk bewind en tegen een partijenregeering hebben uit gesproken. De llnksche bladen /ijn dan ook allerminst enthou siast over de uitslag, terwijl de rechtsche bladen ronduit spre ken van een moreele overwin ning van de Gaulle. In de twee de plaats big kt, dat de groote massa der M.R.P.-aanhangers zich niet gestoord heeft aan het advies van de par.glelding, waarin voorloopig de anti- Gaullistische vleugel van de Bidault nog de leiding heeft, en in overeenstemming met het advies van de bisschoppen, zich van stemming heeft on.hou den of zelfs heeft tegenge stemd. Daardoor heeft de Republi- keinsche Volkspartg veel aan innerlijke kracht ingeboet en het s-aat te bezien of Bidault zijn partij zoo veel nieuw en thousiasme in kan blazen, dat zij bij de volgende verkiezingen haar positie als grootste par tij kan handhaven. De kans is groot, dat de Communis.ische Partjj de M.P.R. voorbij zal streven en dat brengt de con sequentie met zich mede, dat Frankrijk voor de eerste maal een communistischen premier, en dan nog wel Maurice Tho rez, zal krijgen. Daarom zullen de komende nieuwe verkiezin gen voor een parlement, dat vijf jaar lang zitting zal heb ben, buitengewoon belangrijk worden. Dat zal dan de laatste, maar tevens de beslissende gang naar de stembus zgn, de eindronde ln de poll ieke strijd om de macht in het naoorlog- sche Frankrijk. Ook ln Duitschland zijn Zon dag weer verkiezingen gehou- De opstandige beweging in Portugal. Uit Portugal wordt bericht, dat degenen, die hebben deel genomen aan de opstand in het Noorden, niet aan de mi litaire autoriteiten zullen wor den overgeleverd maar „aan de politie of aan „psychiaters". Hoewel slechts weinig officie ren en manschappen aan de rebellie hebben deelgenomen, zoo werd verklaard, betreft het een georganiseerde po ging van militairen om de Portugeesche regeering omver te werpen. Sommige waarnemers be weren, dat er ir het Portu geesche leger ontevredenheid heerscht wegens het stijgen van het levenspeil en he^ (be weerde) falen der regeering bij de uitroeiing van de zwarte handel. Militaire alliantie Rusland Perzië? Volgens een correspondent van de „Daily Telegraph" zou de Sowjet-Unie aan Perzië gevraagd hebben toe te treden tot een militaire alliantie. Het hoofd van het bureau voor het midden-Oosten van het Sowjet-Russisch departe ment van buitenlandsche za ken zou aan den Perzischen minister-president voorgesteld hebben, de Sowjet-Unie te la ten zorgen voor bevoorrading met wapenen (waaronder drie honderd vliegtuigen) en voor Russische instructeurs. den en evenals in Frankrijk was de animo voor de stembus aanzienlijk minder dan bg vo rige verkiezingen. Het betrof hier tegelijkertgd provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de voorloopige uitsla gen heeft in de Fransche zóne de Christelgk Democratische Unie, een katholieke partij, met meer dan een millioen stemmen tegen 700.000 op de andere partyen, een absolute meerderheid ten toon gespreid. In de Britsche zóne waren het de sociaal-democraten, die de leiding hadden, gevolgd door de Christen-Democraten en de Liberalen. De andere partgen komen hier practlsch niet aan bod. In Sleeswgk zgn de ver kiezingen overheerscht gewor den door de tegenstelling Denen-Dultschers. In Flens burg behaalden de Denen een groot succes door alle 30 zetels voor zich te verkrijgen. Wel licht maakt dit de Engelsche bezettingsautori:eiten toegeef- igker ten aanzien van de Deen- sche eischen in dit gebied. Er wordt nog ln varkenshokken geleefd, Het Kamerlid, de heer van der Goes van Naters, heeft in vragen aan den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw de aandacht gevestigd op een wel heel schrijnende te genstelling: in Opheusden wo nen nog 220 personen in bouw vallen, keten, schuren en var_ kenshckken, terwgl ln Den Haag een dancing zal worden gebouwd met z.g. vrij materi aal. waarmede een bedrag van 150.000,gemoeid zal zgn. De heer v. d. Goes van Na ters vraagt of de Minister niet van meening is, dat aan de „crepeergevallen" als die van Opheusden nog vóór den win ter voorrang dient te worden verleend voor het verstrekken van noodwoningen. De broodprijs. De Bedrijfsunie in het Bakkersbedrijf heeft zich in verband met de mededeeling in de regeeringsverklaring van 4 October, volgens welke de minimumprgs voor brood zal verdwgnen. tot de werk geversorganisaties gewend met het verzoek gezamenlgk te overwegen of er stappen dienen te worden ondernomen teneinde bedoelde maatregel niet te doen uitvoeren. Men vreest n.l. dat het ont breken van een minimumprgs zal leiden tot een broodprg- zenoorlog, welke ontwrichtend zal werken op het bedrg'f en vooral voor de arbeiders zeer nadeelige gevolgen zou kun nen hebben. Volgens de New York Ti mes verzet de Sovjet-Unie zich tegen de oprichting van Internationale strijdkrachten, die ten behoeve van de we reldvrede ter beschikking van de veiligheidsraad der Ver. Naties zou staan. Wapenstilstand in Indonesië. De bijeenkomst van de wa penstilstandscommissie is Maandagochtend, na een zit ting van ongeveer drie uur, kort voor 12 uur plaatselijke tgd beëindigd. Men is er in geslaagd tot overeenstemming te komen inzake de voorwaarden voor de wapenstilstand. Het officieele communiqué deelt mede, dat een resolutie is aangenomen, dat een wapen stilstand zal worden gesloten op grondslag van stabilisee- rrng van de huidige militaire posities en het evenwicht tus- schen geallieerde en Indonesi sche strijdkrachten. De door belde partgen voor gestelde getalsterkten werden wederzijds aanvaard. DE „KABEL DOORMAN» IN JNDIÊ AANGEKOMEN. Het Nederlandsche vlieg tuigmoederschip de „Karei Doorman" is Maandag de ha ven van Tandjong Priok bin- nengeloopen. V. Amerikaansche vlieger wil meehelpen. Een voormalige bom bardementsvlieger van de Amerikaansche luchtmacht, genaamd Charles Zetic, die tg- dens de oorlog Neder landsche steden heeft gebombardeerd en thans aan de universiteit van Harvard stedebouw stu deert, heeft een diep gaande studie der Ne derlandsche steden ge maakt. Bg het afwerpen der bommen zwoer hg, dat hij eens zou helpen opbouwen, wat hg toen vernietigde. De gevaren van eendeneieren. Een 30-tal bewoners van de Stationsweg te Alkmaar, die op een buurtfeest soezen had den gegeten, waarin zeer waarschgnlgk eendeneieren waren verwerkt, ligt thans met hooge koortsen te bed, Er hebben zich reeds ver schijnselen van paratyphus voorgedaan. DE VREDESCONFERENTIE MOLOTOV VALT ENGELAND, FRANKRIJK EN DE VER. STATEN AAN. Conferentiewerk bijna voltooid. Maandag, elf weken na de aanvang van haar werkzaam heden, is de vredesconferentie te Parijs in plenaire zitting bijeengekomen, ter voltooiing van het werk. Bij de bespreking van het vredesverdrag voor Finland kantte de Russische afgevaar digde Kisselef zich tegen een Amerikaansch voorstel om de door Finland aan de Sowjet- Unie te betalen schadevergoe ding te verlagen van 75 milli oen tot 50 millioen pond ster ling. Volgens hem waren de voorwaarden reeds buitenge woon genereus. In sommige Amerikaansche kringen beziet men met misnoegen de vriendschap, welke tusschen Finland en de Sowjet-Unie ge vestigd is. zoo zeide hij. De Amerikaan Vandenberg protesteerde tegen de volgens het ontwerp-verdrag van Fin land geëischte schadevergoe ding. Hg noemde het voorge steld bedrag onverstandig en unfair en stelde nogmaals een vermindering voor. - De onlangs afgetreden minister van handel der Ver. St., Henry Wallace, is redac teur van de liberale periodiek ,New Republic" geworden. Volgens berichten van de Amerikaansche radio heeft de regeering van Siam beslo ten de vier provincies, welke door Fransch Indo-China wer den betwist, aan dit land te rug te geven. RUIM 95 VAN DE BEVOLKING LIET ZICH OP TUBERCULOSE ONDERZOEKEN. Slechts weinig ernstige gevallen. Van 26 Aug. tot 11 Sept. is door het consultatiebureau voor de. tuberculosebestrijding aan de inwoners van Arnemuiden eerste Zeeuwsche gemeente gelegenheid gegeven zich te la ten doorlichten en dank zij de groote medewerking, welke bij deze hoogst nuttige actie werd ondervonden, kan men zeggen dat zij een succes is geworden TE LAAT. Eén der factoren, die de be strijding der tuberculose be moeilijkt, is het feit, dat de ziekte vaak zonder klachten voor de patiënt verloopt, niet alleen in het beginstadium, maar ook later, wanneer de menschen soms met een ernstig proces rondloopen, zonder het zich be wust te zijn. Ook wel zijn de klachten (btfv. moeheid, slapte, hoesten, opgeven), zoo sluipend ontstaan, dat men deze als ge woon is gaan beschouwen en er niet toe komt den huisdokter te raadplegen. Het gevolg hiervan is in de eerste plaats dat patiënten eerst onder behandeling komen, wan neer de ziekte reeds ver is voortgeschreden en herstel jaren kan kosten of reeds niet meer mogelijk is. En bovendien kun nen inmiddels ook vele anderen besmet ziin. Het meest doeltreffend zou de tuberculose-bestryding dus kun nen werken, indien groote groe pen van menschen systematisch op tuberculose, zouden worden onderzocht, waarbij de onbe kende gevallen te voorschgn zouden komen en de besmette, lijke vormen (z.g, open tubercu lose) geïsoleerd zouden kunnen worden. In de laatste jaren zijn reeds verscheidene instellingen, fa brieken en kantoren er toe over gegaan hun personeel periodiek door middel van de Röntgen- doorlichting op longtuberculose te laten onderzoeken. Dit is zeker van belang, maar we zul len nog verder moeten gaan. Het is wenscheliik dat in de dorpen en steden alle inwoners doorgelicht worden. Wegens het tekort aan door lichtingsartsen ziet het er nog niet naar uit, dat dit ideaal spoedig bereikt zal zijn. Maar er moet een begin gemaakt wor den en zoo heeft het Consulta tie-Bureau voor Tuberculosebe strijding een aanvang gemaakt voor Zeeland met de gemeente Arnemuiden. IN ARNEMUIDEN. Dit onderzoek, dat een nauw keurige administratieve voorbe- ï-eiding vereischt, vond plaats van 26 Augustus tot 11 Septem ber jl. Het vele werk. dat hieraan verbonden was, is met succes 'bekroond, dank rij de ijitensie- Bevin. de Britsche minister van buitenlandsche zaken, wees er op, dat de Finsche re geering loyaal de wapenstil standsbepalingen was nageko men. „Het zal een bron van voldoening zgn voor het Brit-' sche volk, opnieuw een vrij, krachtig en waarlijk democra tisch Finland te zien". CRITTEK VAN MOLOTOV. Volgens Molotov heeft een bepaalde groep van machten van het begin tot het eind der conferentie getracht haar wenschen aan andere staten op te leggen. Terwgl de Sowjetdelegatle, aldu9 Molotov, aan de door de vier ministers genomen beslui ten en aan het door de Sowjet- Unie ingenomen standpunt trouw is gebleven, hebben En geland, de V. S. en Frankrijk hun standpunt ten aanzien van enkele belangrijke kwes ties gewijzigd. Vandenberg's rede noemde Molotov een be wijs, dat niet de minste hulp geboden wordt, terwijl de houding van de Sowjet-Unie tegenover Finland „edelmoe dig, vriendschappelijk en be hulpzaam" is. DE GROOTE VIER ZULLEN BESLISSEN. De voorstellen voor de vre desverdragen met de vijf voor malige as-satellieten, in vgf deelen vervat, zullen binnen kort door de Pargsche vredes conferentie aan de ministers van buitenlandsche zaken der vier groote mogendheden wor den overhandigd. Op basis van dit advies zullen de ..Groote Vier" de uiteindelijke vredes verdragen met Italië, Roeme nië, Bulgarije, Hongarhe en Finland opstellen. Ernstige brand in vlasserij te Eede. BRAN D WEERSLEUTEL WAS NIET TE VINDEN. Door een der omwonenden werd Zondagmiddag om streeks vier uur een begin van brand ontdekt in de vlas- serrj van C. Cattoor te Eede Met dadeüjk ingeroepen hulp trachtte men het vuur, dat nog slechts één mijt had aange tast, te blusschen, hetgeen echter niet gelukte. Zes vlasmij ten met een ge zamenlgk gewicht van plm. 135.000 kg. en een hangar, waarin zich een geheel nieuwe vlasserij-inventaris bevond, gingen verloren. De schade wordt geschat op 35.000. De eigenaar was niet verze kerd. Helaas was de hulp van de brandweer pas laat aanwezig. Het brandweermateriaal van Eede stond nJ. achter slot en de man, die de sleutel onder zgn beheer had, was niet te vinden. Ook duurde het nog al eenige tgd voor de brandweer van Aardenburg ter plaatse was. Goede vangst van de Middelburgsche politie. Zondagavond kwam bg de politie te Middelburg iemand vertellen, dat hij toch wel heel erg goedkoop een fiets had kunnen koopen. Bij nader onderzoek bleek de zaak ook heelemaal niet in orde en de vriendeüjke verkooper, de 30- jarige los werkman W. W., afkomstig uit Middelburg, zou worden gearresteerd, inzake diefstal van een damesrgwlel. Toen de volgende ochtend aangifte gedaan werd van de vermissing, stond het rgwiel als voor den eigenaar gereed. Hiermee was de zaak ech ter geenszins afgeloopen Toen men den dief wilde ar resteeren, bleek deze juist te zgn opgepikt voor verduiste ring van een geldsbedrag, dat hij via trouwbelofte van een vriendin had losgekregen. Bovendien bleek W. W., alias W. J. W., door de po litie in Goe3 te worden ge zocht voor verduistering van 300 400 en door de po litie in Rotterdam voor ver duistering van 600. En als laatste stunt had W. op de stamkaarten van zgn Engel sche vrouw en kinderen, die niet in Holland woonden, on rechtmatig dist: ibutiebeschei- den gehaald, welke hg weer had verkocht. Van al deze „prestaties" zal W.» W. ni binnenkort verantwoording dienen af te leggen voor den rechter. HOORTOESTELLEN. Een oorarts te Middelburg vestigde onze aandacht op de dezer dagen aangekondigde demonstraties met z.g. hoor- toestellen voor slechthooren- den. Hg juicht dergelijke de monstraties weliswaar toe, maar waarschuwt toch voor al te groot optimisme. Ten einde teleurstellingen te voor komen, doet men toch goed eerst een arts of de Ver. Slechthoorenden te raadple gen. De verwachtingen zijn soms te hoog gespannen. samenwerking met den plaatselhken huisarts, den bur. gemeester, de wijkverpleegsters en het personeel van de secre tarie. Het onderzoek verliep dan ook volgens de plannen. In de raadzaal van het ge- meentehuis was een onderzoek, kamer met een achttal kleed- hokjes geïmproviseerd, zoodat 't mogelijk was om, met de hulp van de plaatselijke Roode Kruis- afdeeling als ordedienst, 40 tot 50 personen per uur te onder zoeken. De leerlingen van de lagere scholen en de bewaarschool zijn afzonderlijk onderzocht en alle oudere personen, kregen een schriftelijke oproep om op een bepaalde tijd te verschynen voor onderzoek. De. belangstelling was echter zoo groot dat ook vele kleinere kinderen voor on. derzoek werden medegenomen. Het resultaat was, dat 95.4 van de opgeroepenen inder daad z\jn verschenen. Rekent men. dat 1,3 wegens ziekte, ernstige invaliditeit e.d. een geldige reden had om weg te blijven, zoodat dus slechts 3,3 zich aan het onderzoek ont trok, dan kan men niet anders concludeeren, dan dat Arne muiden, goed voor de dag is gekomen en zich de ernst en het belang van deze zaak goed bewust is geweest. HET VIEL MEE. De conclusie die uit dit on derzoek kon worden getrokken, is dat 'iet met de tuberculose in Arnemuiden nogal mee viel. Wel is er een tiental patiënten gevonden, maar gelukkig bleek verreweg het grootste deel hier. van een zeer lichte aandoening te hebben, die door een llg- kutytie volkomen kan genezen. Een enkele patiënt zal in een sanatorium moeten worden op genomen. DE SANATORIA De sanatoria, liggen echter helaas nog overvol: zij die op genomen moeten worden, moe ten soms nog 6 maanden wach ten voor zij een plaats kunnen krijgen. Maar gelukkig is ook hierin verbetering te verwach ten. Op talrijke plaatsen in het land worden Zweedsche barak ken gebouwd, speciaal voor de verpleging van tuberculose-pa- tiënten. Ook in Zeeland (Vlis singen, Goes, Sluiskil) zijn ba- rakken in aanbouw. Het bekende zeehospitium Zonneveld" is onlangs weer van zgn evacuatieplaats Ossen dreoht naar Oostkapelle terug gekeerd. Dit kindersanatorium weliswaar niet ongedeerd uit de strijd gekomen, maar er is reeds hard aan het herstel ge werkt. De leiding zal nog wel heel wat problemen hebben op te lossen, doch we mogen ver wachten, dat het zeehospitium langzamerhand weer op volle capaciteit kan functionneeren, zoodat de Zeeuwsche kinderen, die dit noodig hebben, hier een prachtig oord vinden tot herstel van hun gezondheid. WIE VOLGT? Zoo wordt er allerwege hard gewerkt om de tuberculose te bestrijden. Wanneer het dan mogelijk zal zgn om straks ook de bevolking van andere plaat- sen in de gelegenheid te stellen zich te laten doorlichten, is het te hopen, dat men zich even zeer zijn plicht bewust is, als de inwoners van. Arnemuiden. Want alleen door een volledige, massale opkomst heeft een dér- gelijk onderzoek voldoende ef fect. Arnemuiden is de eerste olaats in Zeeland, geweest er heeft een prachtig voorbeeld ge geven 1 MET „VREEMDELINGEN VERKEER" NAAR VVESTKAPELLE. Zondagmiddag maakte een tachtigtal leden van „Vreem delingenverkeer" te Middel burg met drie autobussen, on der leiding van den directeur en eenige bestuursleden een excursie naar de dgkwerken bij Westkapelle. De heer Jonker, technisch ambtenaar van de Rgkswater- staat, gaf ter plaatse een uit eenzetting waardoor de ex- cursisten een uitstekend beeld kregen van de opzet en de beteekenis van dit reusach tige werk. Onder leiding van den heer Jonker werd niet alleen het dgkwerk ter plaat se van de doorbraak bekeken, maar ook de uitgebreide her stellingswerken, welke tus schen Westkapelle en Dom burg worden uitgevoerd tot herstel van de stormschade van de afgeloopen winters. Ten slotte vereenigde het gezelschap zich te Domburg in het Badpaviljoen aan een thee. waar de heer P. Blaauw naméns allen den heer Jonker dankte voor zgn toelichtingen. De heer van Doornik was de tolk van de deelnemers aan de excursie, toen hg het be stuur dankte voor het orga- niseeren van deze middag, waarvan hij zeide te hopen, dat zg nog door andere excur sies zal worden gevolgd. Middelburg EINDPUNT DER BUSSEN OP DE MARKT. Van morgen af zullen de bussen van de N.V. Stoomtram Walcheren te Middelburg op de Markt vertrekken en aan komen. Met uitzondering van die vcor Vlissingen zullen alle bussen echter op hun route ook de Stationsbrug nog aan doen, zulks ten gerieve van aankomende en vertrekkende treinreizigers OPENBARE VERKOOPDsG. Door notaris J. L. v. d. Harst werden te Middelburg het openbaar verkocht de volgende perceelen: a) huis en erf. Gorstr. 68, groot 80 cA, voor 2200; b) huis en erf, Zuids. 120, groot 60 cA, voor 2250; c) huis en erf, Eigenhaard- straat 27, groot 91 cA, voor 2800. CHRISTELIJKE FILMACTIE. De vertooning van de film „Henry V" door de afd. Mid delburg van de Christelgke Filmactie kon. doordat de film te elfder ure niet ter beschik king bleek te zijn, niet door gaan. In plaats daarvan draalde de verzetsfilm „De Zilver vloot". Het verhaal van deze film speelt zich ln Holland af, waar de ondernemer van een groote scheepswerf zijn bedrg'f in dienst van de Duitschers elt NICODEMUS EN ZIJN SCHADUW. Voor de tweede maal heeft het Mixed Cabaret Zaterdag avond voor een volle Schut tershofzaal „Nicodemus en zgn schaduw-" vcor het voetlicht gebracht, een onwaarsehgnlgk, maar in elk geval kluchtig tooneelstuk. De zaal heeft weer hartelgk kunnen lachen om de verwikkelingen, die er he: gevolg van zgn, wanneer een pantoffelheld de bokshand- schoenen aantrekt en speciaal om het optreden van Nicode mus n, wiens Amsterdamsch dialect beter was dan dat van zgn vrouw Kaatje. De Baby tonband verzorgde de muziek tusschendoor en de dansmu ziek voor he: bal, dat de avond besloot. DE WETHOUDERS SALARISSEN, en W. van Middelburg stellen de raad voor aan Ged. Staten te berichten, dat de nieuwe regeling der wethou derssalarissen wel aanvaard baar wordt geacht, indien de gebruikelgke toelagen van 15 en 5 daarnevens blijven bestaan. Zou dit niet het geval zgn, dan zou het nieuwe salaris slechts zeer weinig van het oude verschil len. WONTNGHER STEL. B. en W. van Middelburg vragen aan de raad een cre- diet van 46.500 voor het herstel van het compelx wo ningwet-woningen van de bouwver. „Couburg" aan de Lageweg. IJzendijke RAADSVERGADERING. Vrijdag vergaderde de raad van IJzendgke. De vergadering werd door den voorzitter ge opend. Van Ged. S'aten was ingekomen de goedkeuring tot heffing van' opcenten op de hondenbelasting ln de gemeen te IJzendgke. Het ontwerp-be- sluit van Gedeputeerde Scaten van Zeeland betreffende jaar wedden van de Wethouders werd voor kennisgeving aan genomen. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het ambte naren-reglement werd eveneens voor kennisgeving aangeno men. Op voorstel van burgemees ter en Wethouders werd aan den heer J. C. Haartsen, hoofdonderwijzer aan de o.l. school, met 1 November 1946 eervol ontslag verleend in ver band me: zrjn benoeming in een gelijke betrekking te Groede. n diens plaats werd met alge- meene stemmen tot hoofdon derwijzer aan de o.l. school te IJzendijke benoemd de heer J. H. Scholten, onderwijzer te Doetlnchem. De rekening over de jaren 1945 en 1946 moest worden ge wijzigd. Er bestaat een goed slot van 2318.10, Vlissingen KERKDIENSTEN IN HAVENDORP. Binnenkort zullen in het Havendorp te Vlissingen van Ned. Herv. en Geref. zgde des Zondags kerkdiensten worden gehouden, waarvoor de be schikking is gekregen over de cantine van het barakken kamp. Ook zal er zeer waarschhn- lijk een kleuterschool worden geopend. VEGADERING VAN DE K.V.P. Woensdagavond kwam de afd. Vlissingen van de Katho lieke Volkspartg in vergade ring bgeen. De opkomst was gering. Het bestuur werd" her kozen, terwijl in de vacature Boekema de heer W. van Aken werd benoemd. Als candidaat-afgevaardig de naar de Partgraad werd de heer Th. Andriessen gekozen. Zaterdag j.l. brak het vierjarig zoontje van burge meester van Dongen te Aar denburg zijn beentje, doordat het van een hek viel. Op 1 November a.s. zal de vereeniging voor Gerefor meerd Schoolonderwgs te Biggekerke haar 75-jarig ju bileum vieren. Te Yerseke is onder lei ding van de heeren J. Gideon- se, onderwgzer te Yérseke en A Paauwe, tuinbouwvakonder- wij'zer te Wemeldinge. en tuin- bouwcursus begonnen. Het aantal cursisten bedraagt 18. Bijzondere Politierechter. RUNDEREN IN HET GRENSGEBIED. De 41-j. F. J. Lpluimvee houder te Hoek, vervoerde op verschillende tijdstippen in Juli, Augustus en September in strijd met de voorschriften, runderen tot in en binnen de grensstrook met België. Eisch en uitspraak 1 mnd. gev.straf met aftrek preven tief. De 19-j. G L. van N„ fa brieksarbeider te Beveren Waes (B.), vervoerde op 22 Augustus een rund ln de strook langs de grens. Eisch 3 mnd. gev.straf met aftrek preventief. Uitspr. 2 maanden met aftrek. De 23-j. P. L. en de 24-j. N. P. L„ beiden slager te Boschkapeile, slachtten op 4 September in Vogelwaarde samen clandestien een rund. Eisch 3 mnd. gev.straf met aftrek voorarrest en verbeurd verklaring. Uitspr. resp. 6 weken gev.straf en 2 mnd. gev.straf met aftrek en ver beurdverklaring. EEN SMOKKELAAR. De 24-j. G. M. J„ schipper, voerde op 24 Augustus recht streeks uit het buitenland in 20.000 boekjes sigarettenpa pier, 418 kg. tabak, 130 kg. koffie, 7 kg. vitrage-gordijnen, 7 5 1. gedistilleerd, hoeden- elastiek, een koffer met strop dassen, japonstof, Eau de Co logne, sokken, enz. en een pak met dameskousen, regenman tels, overhemden enz. Al deze begeerenswaardige goederen werden zonder geldige docu menten ingevoerd. Eisch 6 mnd, gev.straf met verbeurdverklaring. Uitspraak 5 maanden gev.straf met af trek en verbéurdverklaring. Den 25-j. A. A. S., veehan delaar te Hontenisse, werd ten laste gelegd dat hij in zgn veeboekje had aangetee- kend op 29 Juli een rund te hebben afgeleverd naar de veemarkt te Rotterdam, zulks terwgl dit dier zich op 10 Augustus nog op zgn bedrrjf in de grensstrook bevond. Verder wordt hg ervan be schuldigd koeien voorhanden te hebben gehad in de grens strook en dat hij koeien heeft vervoerd of laten vervoeren in de richting België. De Off. van Justitie eisch- te, daar het slechts adminis tratieve nalatigheden bleken te zijn, 2 maanden gev.straf, maar met verbeurdverklaring van 9 paarden en 22 koeien. Uitspr 7 weken gev.straf met aftrek voorarrest en ver beurdverklaring.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5