Dansen Dansen De avonturen van Ted Bo Zhe Cucky Stars Dansavond KIEM BAKJES Hoogst belangrijke Postzegelveiling POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA, FLINKE LOOPJONGEN Goed nieuws van lüasscherii Sport Voetbalprogramma voor 20 October. Ie klasse: Longa VW; Willem IIHelmond; Nac BWVlissingenBaronie-D NL; HelmondiaNoad. 3e kl. A: InternosDe Zeeu wen; BiervlietHero; Goes Breskens; RBCTSC; Dosko Alliance; TerneuzenMid delburg, 3e kl. E: SteenbergenRC S; ZierikzeeMoe; Zeelan- dia—RKFC; Yerseke^EMM; BurghRobur. 3e kl. F: Com. Boys Oostburg; HoofdplaatClinge; HontenisseIJzenarjke; SchoondijkeAardenburg; Hulst—Sluiskil. Res. 2e kl. E: De Zeeuwen nGoes II; Breskens II Dosko IIR.CS IISteenber gen II; Middelburg IITer- neuzen n. WIELRENNEN. Zondag werden te Zurich de revanche wedstrijden der on langs gehouden wereldkampi oenschappen gereden. Van Vliet werd eerste in de sprint voor professionals. gevolgd door Scherens en Derksen. Op de winterbaan te Gent zegevierde Zondagmiddag het Nederlandsche koppel Peters- Pellenaers in een internatio nale achtervolgingswedstrijd over 20 ronden. Zij noteerden een tijd van 4 min. 4 sec. Het Nederlandsche koppel Schulte-Boeyenwon Zaterdag een koppelwedstrijd over 100 km., velke in het paleis des sports te Brussel werd gehou den. Un.c.eele pub.itanes UITREIKING SCHOENENBONNEN. De Bistributiedienst Kring Viissingen maakt bekend, dat de uitreiking van schoenen bonnen volgens het nieuwe systeem voor de inwoners der gemeente Vlissingen zal ge schieden aan alle personen met een stamkaartnummer, eindi gend op een cijfer 0, wier fa milienaam aanvangt met: A en C op 16 Oct. van 912 en 24 uur; B op 17 Cct. van 912 en 24 uur; D en E op 18 Oct. van 912 en 24 uur; P 19 Oct. van 912 uur. Schoenenbonnen kunnen slechts worden uitgereikt aan personen, die sinds 1 Jan. 1945 geen schoenenbon voor gewone schoenen hebben ont vangen, werkschoenen uitge zonderd. Rechthebbenden bo ven de 15 jaar moeten per soonlijk met him tweede dis tributiestamkaart verschijnen. Medegebracht moeten wor den de tweede distributiestam kaart' en het nieuwe inlegvel. UITREIKING SCHOENENBONNEN De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat de uitreiking van schoenen bonnen volgens het nieuwe systeem voor de inwoners der gemeenten Biggekerke, Koutle- kerke, Havendorp, Ritthem, Meliskerke, Souburg en Zou- telande zal geschieden aan allé personen met een stam kaartnummer, eindigend op een ctjfer 0: 16 Opt. Zoutelande van 912; 17 Oct. Ritthem van 912; 17 Oct. Havendorp van 1.30 17 Oct. Souburg van 912; 18 Oct. Meliskerke van 912; 18 Oct. Souburg van 912; 21 Oct. Koudekerke van .9 —12; 22 Oct. Koudekerke van 9 —12; 22 Oct. Biggekerke van 1.30 4 uur. Voor Westkapelle volgt nog een nadere publicatie. Schoenenbonnen kunnen slechts worden uitgereikt aan personen, die sinds 1 Jan. 1945 geen schoenenbon voor gewone schoenen hebben ont vangen, werkschoenen uitge zonderd. Rechthebbenden bo ven de 15 jaar moeten per soonlijk met hun tweede dis tributiestamkaart verschijnen. Medegebracht moeten wor den de tweede distributiestam kaart en het nieuwe inlegvel. Kerknieuws WEEK-END JONGE KERK. Zaterdag en Zondag komt een gedeelte van de Hervormde Jongeren Kerk uit Bergen op Zoom een bezoek brengen aan de Vlissingsche Hervormde Jongeren. Zjj arriveeren Zater dagmiddag en 's avonds houdt ds. H. Aalbers in- het gebouw „Concordia" een onderwerp over: „De verantwoordelijkheid der Jonge Kerk". Zondagmiddag wordt een rondwandeling gemaakt over de Boulevards naar de Nolle- dijk en een bezoek gebracht aan de landingsplaats der ge allieerden. In een der Herv. kerkdien sten zal gezamenlijk het H. BEURSOVERZICHT. HANDEL VAN BESCHEIDEN AFMETINGEN. boven 260. De Scheepvaart markt was kalm prijshoudend maar niet veel veranderd. Aandeelen Herstelbank wer den tegen 102*4 afgedaan. Nederlandsche Staatspapie ren waren meerendeels onver anderd, in enkele gevallen een fractie lager. In pandbrie ven ging weinig om. Toch kon nog eenig aanbod worden opgemerkt, terwijl er maar heel weinig vraag was en de meeste 3% procents pandbrie ven zijn op de parikoers te rechtgekomen. Prolongatie 2%. Sankaandeelen prijshoudend De handel ter beurze bleef gisteren van bescheiden afme tingen. Vooral de cultuuraan- deelen trokken profijt van de berichten uit Indië, de tabak ken waren algemeen eenige punten hooger. De suikeraan- deelen lagen goed in de markt. De bankaandeelen wa ren prijshoudend met uitzon dering van Amsterdamsche bank, die iets lager waren. Vooral Unilever was goed ge disponeerd en kwam bij een vorige noteering van 255% 4. De storm duurde de hele nacht. Eerst tegen de mor gen scheurde het wolkendek en ging de wind liggen. Ted was dood op, maar aan rusten viel niet te den ken. Trouwens in zijn drijfnatte plunje had hij er toch maar heel weinig animo voor gehad. Hjj onderzonht hoe het met de motor en de stuurinrichting stond. De motor deed het warempel na enig prutsen weer en de stuurinrichting bleek wonder boven wonder in tact. Maar veel schoot hij er toch niet mee op. Het kompas was naar de eeuwige jachtvelden en hij had geen flauw benul waar hij was. Gelukkig kwam juist de zon op. Daar moest dus het Oosten zijn. En fn het Oosten was land. Hij koerste die kant op. En jawel, na enige tijd zag hij weldra de omtrekken van een kust uit de zee op doemen. Avondmaal worden gevierd. Des avonds wordt in „Con cordia" een gevarieerd pro gramma uitgevoerd, w.o. mu ziek en solozang, terwijl de heer van Sabben spreken zal over. „Vlissingen tijdens bezet ting en bevrijding" en het lee- kenspel „Menschen onder weg" wordt vertoond. Weerbericht WEINIG VERANDERING. Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dins dagavond, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Büt. Meest geheel bedekt tot zwaar bewolkt. Geen neerslag van beteekenis. Zelfde tempe ratuur als vandaag. Tijdelijk wat toenemende wind tusschen West en Noord. HOOG- EN LAAG WATER Woensdag is het hoogwater om 5.21 en 17.51 resp. 2.13 en 2.13 N.A.P. Laagwater om 11.56 en 0.16 resp. 1.82 en 1.74 N.A.P. ZON EN MAAN. Woensdag komt de zon op om 7.05 en gaat onder om 17.45. De maan komt op om 21.35 en gaat onder om 14.13. Radioprogramma's Woensdag 16 Oct. Hilversum I (V.A.R.A.)7 Nieuws, 7.30 Ontbijtmuz., 8 Nieuws, 9 Or kestwerken van Mendelssohn, 10 Morgenwijding, 10.35 Con cert, 12 Eddy Walis speelt, 13 Nieuws, 13.15 Accordeonmu- ziek, 14.15 Omroeporkest, 15.45 Dondensch Radio Orkest, 16.15 Voor de jeugd, 17.15 Militaire Kapel, 18 Nieuws, 19 Jan Cor- duwener, 20 Nieuws, 20.20 Ope rette, 21.20 Luisterspel. 22.2$ Ramblers, 23 Nieuws. 23.15 24 Gram. Hilversum n (N.C.R.V.) 7. Nieuws, 7.30 Gewijde muziek-, 8 Nieuws, 9.15 Ziekenbezoek, 10.30 Morgendienst, 11 Conv. eert, 12 "N.C.R.V.-koor, 13 Nieuws, 14 Nederlandsch Ka merkoor, 15 Travellers, 16 Voor postzegelverzamelaars, 17.30 Ensemble „Romintiqu-". 19 Nieuws, 19.15 De heropvoe ding van jeugdige politieke de- linquqenten, 20 Nieuws, 21.30 Met band en plaat voor U pa raat, 22 Nieuws, 23—23.57 B.B.C. Symphonie Orkest. Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon BENNIE, die bij het H. Doopsel de na men ontving van. BERNARDU> KENDRIKUS. H. POSTMA. C. POSTMA— DIEPSTRATEN. Vlissingen, 12 Oct. 1946. P. Krugerstraat 33. Tijd.: St. Joseph-Zlekenhuis. De Heer en Mevrouw A. J. VAN BALLEGOYEN DE JONGREITSMA, geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter. Den Haag, 13 October 1946. Nassau Odijckstraat 35. Hiermede geven wij kennis van de geboorte van ons Zoon tje en Broertje OQNNY JOHNY. P. C. J. SMITH. A. W. SMITH— JOZIASSE. HARRY. WILNA. 's-Hertogenbosch, 12 Oct. 1946. Koningsweg 2. De Herbegrafenis van onzen lieven Man en Va der ANTHOON OORNELIS MARINUS WASSLNK, in leven Schipper der Koninklijke Marine, zal plaats vinden op Don derdag 17 October, des morgens 10.15 tftir, op de Noorderbegraafplaats. Uit aller naam: Wed. WASSINK— VAN LEEUWEN. Vlissingen, October 1946. Kasteelstraat 93. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze ge liefde Echtgenoote, Moe der, Behuwd, en Groot moeder, Mejuffrouw ANNA LEEMAN geb. KOOIJ, in de ouderdom van bijna 69 jaar. Uit aller naam, J. J. LEEMAN. Vlissingen, 13 Oct. 1946. Pioenlaan 13. JAN WESTRATE en MAATJE BOREEL, geven kennis van hun voorge nomen huwelijk. Huwelijksvoltrekking D.V. Woensdag 13 November te 2 uur. Huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk te Wilhelmi- nadorp te 2.30 uur, door den Weleerw. Heer Ds. G. Nutbey. Wilhelminadorp. Dreef B 160, Katscheveerweg D 33. Gelegenheid tot feliciteeren van 3.305.00 in het Vereen; gingsgebouw. Wilhelml Wilhelminadorp, 14 Oct. 1946. Onzt geliefde Ouders, S 3ehuwd- en Grootouders PHILIPPUS JOHANNES WOLTERING en GEERTR. JOHANNA WOLTERING-TROOST, ïopen op 1ö October a.s ■v iun 45-jarige Echt vereen.- -is ng te herdenken. God p-eve hun nog me- iji 4: ut voorspoedig jaar en ijc ^-cnenke hun een gezegen- Je levensavond. Him dankbare Kinderen. Behuwd- en Kleinkinderen Vlissingen, Oct. 1946. 4= Hóbeinstraat 53. ielegenheid tot felicitee- ren 4.306.uur in hel leugdgebouw, Dr. Oltesti Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig lij den, in het Noodziekennuis „Irma" te Oostkapelle, onze lieve Vader en Be- huvdvader HENDRIK WEEN DAM, Weduwnaar van ANNA TONA DE KOK, tn de ouderdom van 86 jaar. Geest Géromnont (België) W. STEENDAM. F. STEENDAM— ARNOULD. Oostkapelle „Vita Nuova" 104. A. SANDERSE— v STEENDAM. C. SANDERSE. Assen, Broeklaan 17. L. A. SEERDEN STEENDAM. M. H. F. H. SEERDEN. Oostkapelle, 12 Oct. 1946. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op Woens dag 16 October, 12.30 uur op de begraafplaats te Oostkapelle. DAMES, vanaf heden kunt U zich lat* inschrijven voor een COLD-WAVE PERMANENT. Speciaal geschikt voor Rag fyn geblondeerd of geverf. haar. Specialiteit in Blondeeren en Haarverven. Beleefd aanbevelend, G. KOTOUN, Walstraat *88, Vlissingen. GEREF. GEMEENTE Middelburg. Kerk Segeerstraat. l.V. Woensdag 16 Oct., 7.30 u, Ds. VAN STUIJVENBERG. Jevraagd: BIETENROOIERS. J. MARINISSEN, 139, Middelburg. Noordweg Nette Winkeljuffrouw gevraagd. Drogisterij Firma PAUL VAN SLUIJS ZOON, Vlasmarkt 17, Middelburg. geven DONDERDAG 17 dct. a.s. In „MERCURIUS" KOEPOORTSTRAAT een Aanvang 8 uur, entree 10.90 inclusief belasting. Komt allen!! Zegt het voort!! 2 KOSTGANGERS cvraagd, "efst die met week :nd gaan. Brieven letter V 72. Bureau P.Z.C., Vlissingen. ."e koop z.g.a.n. KEUKENFORNUIS. Bloemenmagazijn VIOLETTE Walstraat 111, Vlissingen. TEELERS IN WALCHEREN, die tengevolge van de inun- datie-omstand:giieden dit jaar niet in de gelegenheid zijn geweest tarwe en/of gerst te verbouwen, kunnen, indien zij dit wenschen vóór 25 Oct. a.s. een toewijzing voor eigen con sumptie aanvragen bij den Dïstr. Bureauhouder voor Wal cheren, Gortstraat 38, Middelburg, waarbij zij de volgende gegevens moeten verstrekken: 1. naam en adres (en eventueel evacuatie-adres), reg. no. 2. aantal gezinsleden; jS. aantal ha. bouwland, dat op 1 Sept. 1944 in exploitatie was; 4. aantal ha. tarwe en gerst, dat tn 1944 werd verbouwd; 6. aantal ha. bcuwland, dat eventueel in 1946 is ingezaaid (gespecificeerd naar de uitgezaaide gewassen); 6. aantal ha. bouwland, dat in 1946 tengevolge van inundatie- omstandigheden niet in cultuur kon worden gebracht. Wanneer gunstig op de aanvrage wordt beschikt, ontvangt de aanvrager t.z.t. een bestelbon, waarop de toegewezen hoe veelheden bij de graanhandel kunnen worden betrokken. Te koop blauwe Damesmantel, maat 42. VER3CHIERE, Veer- sche Singel 248, Middelburg. WIE RUIL'a Werkschoenen, m. 46 en 4L voor Buitenband, 28 x 1%? A 105. MelBkuke. Te koor echte Kano-peddels, 2 armlg electr. Kroontje en Werkjas. Noordweg B 20, Mid- d< "burg. WIE RUILT mijn i.g.st.z. Damesmantel, m. 38, voor een Swagger, an. 40? N. Haven 30, .daelburg. H.H. FRUITKWEEKERS Bekende en vertrouwde bestrijdingsmiddelen zijn de JEBO-producten van Verdugt's Industrie- en Handelsonderneming 's-Gravenhage. Fabrieken te Tiel. Vertegenwoordiger voor Zeeland: B. DE JAGER Mzn. JEBO-DEPOT KAPELLE *Z.-B.) Telef. 279 (K 1102). Wij vragen thans bijzonder Uw aandacht voor: vruchtboomcarbolineum, jebonol extra jebo 40 kankerverf. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen wende men zich tot onze agenten: A. Buysrogge, Tivoli, Hulst; J. Hollebek, Singelweg 57, Axel; J. J. Faas Lourens, Rlemensstraat A 191 Zaamslag; P. de Jonge, Langestraat 28, Hoek; J. Francke, Mosselpolder H 4, Philippine;; J. A. Marsille, Sasputschestraat, Schoondijke.- TE KOOP: AARDAPPEL- P. VREEKE, 93, Aagtekerke. Te koop splinternieuwe grijs groene HEERENREGENJAS, kl. maat. Prijs 50.Koude kerkscheweg O. 48, Vlissingen ZITDAG Bedrijfsgroep Houtverwerkende Ambachten. Het ligt in het voornemen op Vrijdag 18 October a.s., een zitdag te houden, waar vragen kunnen worden ge steld, betreffende bedrijfsorganisaties, distributiebepa lingen, net aanvragen van materiaal, enz. Wij zullen daar aanwezig zijn in één der kamers van het gebouw der Kamer van Koophandel te Middelburg, en wel tusschei^ 14.30 en 17 uur. Eelanghebbenden, dus de wagenmakers, de meubelma kers, de doodkistenmakers, de borstelmakers, parket vloerenleggers, de kuipers, de vervaardigers van mar kiezen, rolluiken en zonweringen en de vervaardigers van kleine houtwaren, worden ten zeerste aangeraden met hun vragen tot ons te komen. Het adres van de Kamer van Koophandel is Balans 15, Middelburg. op 23, 24 en 26 October in Frascati, Nes, Amsterdam. Deze veiling bevat een aardige Afd. Nederland en Overz. Gebieds- deelen, alsmede Bulgarije, Estland, Letland, Lithauen en Liechtenstein compleet postfrisch. CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG. Voor de veiling welke begin December plaats vindt, kan thans reeds goed materiaal worden fhgezonden. HEERENGRACHT 227, AMSTERDAM 49749. Vriendelijke uitnoodiging naar DE EVANGELIE SAMENKOMSTEN in de zaal DEN BOER, Lange Glststraat 13. Middelburg, elke Zondag-, Woensdag- en Vrij dagavond 8 uur. Deze samenkomsten zijn zui ver Evangelisch; Ons eenig tekstboek is de Bijbel. Onze eenigste boodschap is Jezus, de Vriend en Zaligmaker voor alle menschen. Komt en hoort, overtuigt u zelve Spreeksters: de Dames OOSTERKAMP en DE BREED Allen welkom Toegang vry Allen, die iets te vorderen hebben van. of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van Mevrouw HE'NDRIKA BEK- KER, overleden te vlissingen, 8 Augustus 1946, weduwe van den heer Jacob Theunis Brand, dan wel borgtochten onder zich hebben, geteeker.d or voor noemde erflaatster, worc-t ver zocht daarvan ulteilijk 1 No vember 1946 aangifte, afgifte of betaling te doen ten kantore van den wnd. Nota J. L. Ver hagen, Badhuisstraat 97 te Vlissingen. Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nalatenschappen van den Heer LEENDERT JA COBUS POLDERMAN, over leden te Thc.en 10 Februari 1944, en van zijne echtgenoote Mevrouw HELENA Ll^MS, overleden te Vlissingen, 19 October 1934, dan wel borg-' tochten onder, zich hebben, ge- teekend door voornoemde erf laters. wórdt verzocht daarvan uiterlijk 1 Nóvemoer 1943 aan gifte, afgifte of betaling te doen ten kantore van den wnd. Notaris J. L. VERHAGEN, Badhuisstraat 97 te Vlissingen. N.V. „Stoomtram Walcheren". Ter kennis wordt gebracht, dat met ingang van Woensdag 16 October a.s. het kantoor der Vennootschap is gevestigd: op de MARKT (naast sigarenmagazijn C. F. Diesch). Het telefoonnummer blijft 2334. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat vanaf dezelfde datum de auto bussen van alle diensten via de Blauwedijk (aansluiting trei nen) op de Markt aankomen en vertrekken, uitgezonderd de bussen van de dienst Middel, burgVlissingen, welke uit sluitend op de Markt aanko men en vertrekken.. Wijziging Bushalte; De bushal te Nieuwe Vlissingsche weg (hoek Poelendale weg) wordt verplaatst naar Vlissingsche singel (voormalige Tramhalte). Te koop of te ruil Whipcord-uniform. Paul Krugerstraat 18, Vlissin gen. WIE RUILT onze rebuilt .Olympia" Schrijfmachine met 48 cm. breec' wagen, voor in goede staat zijnde Schrijfma chine met normale wagen breedte Brieven no. 1080, Bur P.Z.C., .Middelburg. „TIDRA-KIRA" Parketvloeren Op korte termijn lever baar: Parket- en Imitatie parket vloeren, Houtgraniet-, Kurk en Limbavloeren. Vraagt vertegenwoordi- gersbezoek. „TIDRA-KIRA" Vertegenwoordigers VAN DER HEIJDEN DEN BOER, Violenstr. 10, Postbus 46 Telef. 2578 - Goes. In ruil gevraagd 2 nw. BUI TEN- EN BINNENBANDE?!, 28 x 1%, voor z.g.a.n. OOK- TUTJM, maat 52, v.o. B 50, Heinkenszand. Te koop óf te ruil witte moderne Bruidsjapon. Rimmelandpleln 6, Goes. De Fa. A. L. VAN MELLE tè Goes, zoekt voor haar kan toor bekwame administr. kracht (mann. of vr.), In staat zelf standig de boeknouding te voe» ren en met practische aanleg. Geschikte kracht goed sala ris. Soil, schriftelijk. G.V. en A.V. GOES Traning Woensdag a.s. Juniores 7 uur. Sen tores 8 uur. Gymnastieklokaal R.H.B.S. Te koop: 1 nw. éénpaards Melotte-wendploeg G. SCHAALJE, Smederij, Tel. 204, Ellewoutsdijk. Te koop: CELLO 4/4, OUDE VIOOL 4/4 HOBO, A 435. Leliestraat 109,'Goes. Te koop, vter eiken FAUTEUILS, met prima veren en bijpassend SALONTAFELTJE. Te bevragen bij agent van dit blad W. J. VAN 'T VEER, Hoofdstraat D 123, Blezelinge. Te koop: POSTDUIVEN Goede Rassen. Jong en nog niet buiten geweest. L. BAERT Duivenliefhebber, Jacob Val- ckestraat 7, Goes. Ambtenares zoekt Zit-SIaapkamer of Zit- en Slaapkamer met pension te 's-Heer Arends- kerice of Goes (van Maandag tot Zaterdag). Brieven letter A 333, Bur. P.Z.C., Goes. gevraagd. Leeftijd plm. 15 jaar. Bij gebleken geschiktheid kan opleiding tot winkelbediende volgen. WERISON'S IJZERHANDEL C.V. 1 GOES TELEFOON 2555 BERGEN OP ZOOM Vaste wekelijksche afhaal- en besteldienst op Zuid- Beveland en Walcheren hervat. Belanghebbenden uit de plaatsen KRUININ GEN, MIDDELBURG, DOMBURG, VLISSINGEN en directe omgeving gelieven ons onderstaande strook zoo spoedig mogelijk duidelijk ingevuld toe te zenden, waarvoor bij voorbaat onze dank. te Hierlangs afknippen. Aan WASSCHERIJ „DE ZOOM" fa. Asselbergs - Bergen op Zoom. Mijne Heeren, Ik verzoek U mij als waschlclant Uwer inrichting te noteeren en mij bij wijze van proef per eerste gelegenheid in Uw vaste wekelijksche route op nemen. Hoogachtend, Naam: Plaats: S.v.pl. alleen naam, adres en plaats duidelyk invullen en Inzenden in open enveloppe, gefrankeerd met 1% ct.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4