PIOVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Eindelijk heeft Frankrijk een nieuwe Grondwet LEZERS SCHRIJVEN Moet Finland teveel betalen? UIT DE PROVINCIE Het vuren in Indonesië gestaakt! Arnemuiden gaf een goed voorbeeld Zuid-Beveland 189e Jaargang - Nr. 240 Dl. 6i,d verschijn, drinks, behs.ve WAAR1N OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Dinsdag 15 Oct. 1946 Uitgave 'der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg- Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllsalngen. op Zon- en aig. Christelijke feestdagen. ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2—» Bureaux gevestigd te Vllssing.'ii Walstrant 58-61', tel Ui l'i 'IJsi-iil Middelburg- l.ond - Ju- Kaai 2!) tel 2077 en 2924. «i< T'urfkade 15. tel. 2475 Oostburg (iratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Brouwerijslr 2. Postrek. nr. 359300 P-Z.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren DE GAULLE DE MOREELE OVERWINNAAR De M.R.P. verzwakt. Frankrijk heeft eindelyk nieuw© groiidwet;^by het x zijn refe rendum van Zondag zijn 9.200.407 ja-stemmen geteld tegen 7.790.676 neen-stemmen en 7.776.893 onthoudingen. Uit het groote aantal onthoudingen blijkt wel, da. de belangstel ling van het kiezerskorps voor deze vyfde gang naar de stembus maar matig is ge weest. Bij alle stembureaux was het zeer rustig en alleen voor de redactiebureaux van enkele groote bladen was het drukker dan gewoonlyk. Zoo hieven voop he, gebouw van de „Fi garo" groepen jongelieden In spreekkoor de leus aan „Tho- rez naar het schavot, de Gaulle aan de macht", terwijl voor het gebouw van de „Humani- té" de aanhangers van Thorez hun tegenleuzen\ uitschreeuw den. Hoewel dus uiteindelijk, zoo als te verwachten was, de Gaul le niet zyn zin gekregen heef* en 't Fransche volk de grond- we. heeft aangenomen, vallen uit de uitslagen van het refe rendum toch merkwaardige conclusies te trekken, die vér strekkende gevolgen voor de toekoms; kunnen hebben. Het valt imn>prs op, dat, ofschoon de drie groote partijen, die tarnen de laatste keer meer dap drie kwart van dp stemmen op zich verwierven, elk het parool hadden uitgege ven „ja s-emmen, de meer derheid voor de grondwet be- •Srekkelyk gering is. Parrjs heeft zelfs in meerderheid te gen gestemd. Daaruit blykt wel, dat de Gaulle noch altijd groot gezag geniet en al var- Franschen zich voor zyn per soonlek bewind en tegen een partrjenregeering hebben uit gesproken. De llnksche bladen Zijn dan ook allerminst enthou siast over de uitslag, terwijl de rechtsche bladen rondui; spre ken van een moreele overwin ning van de Gaulle. In de twee de plaats blijkt, dat de groote massa der M.R.P.-aanhangers zich niet gestoord heeft aan het advies van de par .yielding, waarin voorlooplg de anti- Gaullistische vleugel van Bidault nog de leiding heeft, en in overeenstemming met het advies van de bisschoppen, zich van stemming heeft on hou den of zelfs heeft tegenge stemd. Daardoor heeft de Republi- keinsche Volksparty veel aan innerlijke kracht ingeboet en het s aat te bezien of Bidault zijn party zoo veel nieuw en thousiasme in kan blazen, dat zij bij de volgende verkiezingen haar positie als grootste par tij kan handhaven. De kans is groot, dat de Communis ische Party de M.P.R. voorbij zal streven en dat brengt de con sequentie met zich mede, dat Frankryk voor de eerste maal een communistischen premier, en dan nog wel Maurice Tho rez, zal krijgen. Daarom zullen de komende nieuwe verkiezin gen voor een parlement dat vyf jaar lang zitting zal heb ben,- buitengewoon belangrijk worden. Dat zal dan de laatste, maar tevens de beslissende gang naar de stembus zyn, de eindronde ln de poli ieke strijd, om de macht in het naoorldg- sche Frankrijk. Ook in Duitschiand zijn Zon dag weer verkiezingen gehou- Militaire alliantie Rusland Perzië? Volgens een correspondent van ae „Daily Telegraph" zou de Sowjet-Dnie aan Perzië gevraagd hebben toe te treden tot een militaire alliantie. Het hoofd van het bureau voor het midden-Oosten van het Sowjet-Russlsch departe ment van buitenlandsche za ken zou aan den Perzischen minister-president voorgesteld hebben, de Sowjet-Unie te la ten zorgen voor bevoorrading met wapenen (waaronder drie honderd vliegtuigen) en voor Russische instructeurs. De opstandige beweging in Portugal. Uit Portugal wordf bericht, dat degenen, die hebben deeL- fenomen aan de opstand in et Noorden, niet aan de mi litaire autoriteiten zullen wor den overgeleverd maar „aan de politie of aan „psychiaters". Hoewel slechts weinig officie ren en manschappen aan de rebellie hebben deelgenomen, zoo werd verklaard, betreft het een georganiseerde po ging van militairen om de Portugeesche regeering omver te werpen Sommige waarnemers be weren, dat er ir het Porti', geesche leger ontevredenheid heerscht wegens het stijgen van het levenspeil en ne« (be weerde) falen der regeering bii de uitroeiing Vun de zwarte handel. den en evenals in Frankryk was de animo voor de stembus aanzienlyk minder dan by vo rige verkiezingen. Het betrof hier tegelijkerty'd provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de voorloopige uitsla- fen heef. in dc Fransche zóne e Christelijk Democratische Unie, een katholieke party, met meer dan een millloen stemmen tegen 700.000 op de andere partijen, een absolute meerderheid ten oon gespreid. In de Britsche zóne waren het de sociaal-deniöcraten, die de leiding hadden, gevolgd door de Christen-Democraten en de Liberalen. De andere partyen komen hier practisch niet aan bod. In Sleeswyk zyn de ver. kiezingen overheerscht gewor den door de tegenstelling Denen-Duitschers. In Flens burg behaalden de Denen een groot succes door alle 30 zetels voor zich te verkrijgen. Wel licht maakt dit de Engelsche bezettingsautori eiten toegeef- lyker ten aanzien van de Deen- sche eischen in dit gebied. Er wordt nog in varkenshokken geleefd. Het Kamerlid,, de heer van der Goes van Naters. heef. in vragen aan den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw de aandacht gevestigd op een wel heel schrijnende ;e- genstelling: in Opheusden wo nen nog 220 personen in bouw vallen. keten, schuren en var_ kenshekken, terwyi ln Den Haag een dancing zal worden gebouwd met z.g. vrij materi aal. waarmede een bedrag van 150.000,— gemoeid zal zyn. De heer v. d. Goes van Na ters vraagt of de Minister niet van meening is, dat aan de „crepeergevallen" als die van Opheusden nog vóór den win ter voorrang dient e worden verleend voor het verstrekken van noodwoningen. De broodprijs. De Bedrijfsunie in het BakkerSbsdrijf heeft zich in verband met de medeJeeling in de regeerlngsv^huarmt; van 4 October, volgens welke de minimumprys voor brood zal verdWynen. tot de werk geversorganisaties gewend met het verzoek gezameniyk te overwegen of er stappen dienen te worden ondernomen teneinde L oe.de maatregel niet te doen uitvoeren. Men vreest n.l. dat het ont breken van een minimumprijs zal leiden tot een broodpry- zenoorlog, welke ontwrichtend zal werken op het bedrijf vooral voor ae arbe ders zeer nadeelige gevolgen zou kun nen hebben. Volgens de New York Ti mes verzet' de Sovjet-Unie zich tegen de oprichting van internationale strijdkrachten, die ten behoeve van de we reldvrede ter beschikking van de veiligheidsraad der Ver. Naties zou staan. Amerikaansche vlieger wil meehelpen. Een voormalige bom bardementsvlieger van de Amerikaansche luchtmacht, genaamd Charles Zetic, die ty- dens de oorlog Neder- landsche steden heeft gebombardeerd en thans aan de universiteit van Harvard stedebouw stu deert, heeft een diep gaande studie der Ne- derlandsche steden ge maakt. By het afwerpen der bommen zwoer hy, dat hy jeens zou nelpen opbouwen, wat hij toen vernietigde. V DE „KAREL DOORMAN" AN INDIL AANGEKOMEN. Het Nederlandsche vlieg tulgmoederschip de „Karei Doorman" is Maandag Ie na ven van Tandjong Priok bin- nengeloopen. HOORTOESTELLEN. Een oorarts te Middelburg vestigde onzé aandacht op de dezer dagen aangekondigde demonstraties met z.g. hoor- toestellen voor slechthooren- den. Hy juicht dergelijke de monstraties weliswaar toe, maar waarschuwt toch voor al te groot optimisme. Ten einde teleurstellingen te voor komen, doet men toch goed eerst een arts of de Ver. v. Slechthoorenden te raadple gen. De verwachtingen- zyn soms te hoog gespannen. De gevaren van eendeneieren. Een 30-tal bewoners van de Stationsweg te Alkmaar, die op een buurtfeest soezen had den gegeten, waarin zeer waarschyniyk eendeneieren waren verwerkt, ligt thans met hooge koortsen te bed. Er hebben zich reeds ver- schynselen van paratyphus voorgedaan. DE VREDESCONFERENTIE MOLOTOV VALT ENGELAND, FRANKRIJK EN DE VER. STATEN AAN. Conferentiewerk bijna voltooid, Maandag, elf weken na de aanvang van haar werkzaam heden, is de vredesconferentie te Par^ in plenaire zitting bijeengekomen, ter voltooiing van het werk. Bij de bespreking van het vredesverdrag voor Finland kantte de Russische afgevaar digde Kisselef zich tegen een Amerikaansch - voorstel om de door Finland aan de Sowjet- Unie te betalen schadevergoe ding te verlagen van 75 milli- oen tot 50 millloen pond ster ling. Volgens hem waren de voorwaarden reeds buitenge woon genereus. In sommige Amerikaansche kringen beziet men met misnoegen de vriendschap, welke tusschen Finland en de Sowjet-Unie ge vestigd is. zoo zeiae hy. De Amerikaan Vandenberg protesteerde tegen de volgens het on'.werp-verdrag van Fin- De dreigende staking der Engelsche voetbalprofs. De Manchester Guardian is de eerste groote krant, die een hoofdartikel gewyd heeft aan de dreigende staking der Engelsche voetbalprofs. Dit blad schryft „De voetballers zullen zeer waarschijnlyk o de sympathie van het publlel kunnen rekenen. Het Hjkt niet rechtvaardig, dat de dertig profs, die gewoonlyk tot een club behooren, wier gezamen lijke en individueele vaardig heid hun club wekelijks een twee tot drieduizend pond op- bren.t, een loon ontvangen dat tot 300 pond per jaar be perkt blijft, terwijl hun transfers tot zelfs 16.000 pond oploopen. land geëischte schadevergoe ding. Hy noemde het voorge steld bedrag onverstandig unfair en stelde nogmaals een vermindering voor. Bevin. de Britsche minister m buitenlandsche zaken, wees er op, dat de Finsohe re geering loyaal de wapenstil standsbepalingen was nageko men. „Het zal een bron van voldoening 2$n voor het Brit sche volk, opnieuw een vry, krachtig en waarlijk democra tisch Finland te zien". CRITCEK VAN MOLOyOV. Volgens Molotov henft een bepaalde groep van machten van het begin tot het eind der conferentie getracht haar wenachen aan andere staten op te leggen. Terwyi de Sowjetdeiegatle, aldu9 Molotov, aan de door de vier ministers genomen beslui ten en aap het door de Sowjet. Unie ingenomen t standpunt trouw is gebleven, hebben En geland, de V. S. en Frankryk hun standpunt ten aanzien van enkele belangryke kwes ties gewijzigd. Vandenberg's rede noemde Molotov eeh be- wys, dat niet de minste hulp geboden wordt, terwijl de houding van de Sowje?-Unie tegenover Finland „edelmoe dig, vriendschappelyk en be hulpzaam" is. DE GROOTE VIER ZULLEN BESLISSEN. De voorstellen voor de vre desverdragen met de vyf voor malige as-satellieten, in vijf deelen vervat, zullen binnen kort door de Parysche vredes conferentie aan de ministers van buitenlandsche zaken der vier groote mogendheden wor den overhandigd. Op basis van dit advies zullen de ..Groote Vier" de uiteindelijke vredes verdragen met Italië, Roeme nië, Bulgarye, Hongarye en Finland opstellen. Goede vangst van de Middelburgsche politie. Zondagavond kwam by de politie te Middelburg iemand vertellen, dat hy toch wel heel erg goedkoop een fiets had kunnen koopen. By nader onderzoek bleek de zaak ook heelemaal niet in orde en de vriendelyke verkooper, de 30- jarige los werkman W. W., afkomstig uit Middelburg, zou worden gearresteerd, inzake diefstal van een darrresrywiel. Toen de volgende ochtend aangifte gedaan werd van de vermissing, stond het x-ywiel al voor den eigenaar gereed. Hiermee was de zaak ech ter geenszins afgeloopen. Toen men den dief wilde ar resteeren, bleek deze juist te ztfn opgepikt voor verduiste ring van een geldsbedrag, dat hy' via trouwbelofte van een vriendin had losgekregen. Bovendien bleek W. W., alias W. J. W., door de po litie in Goes te worden ge zocht voor verduistering van 300 400 en door de po litie in Rotterdam voor ver duistering van 600. En als laatste stunt had W. op do stamkaarten van zyn Engel sche vrouw en kinderen, die niet In Holland woonden, on rechtmatig dist ibutiebeschei- den gehaald, welke hy weer had verkocht. Van al deze .prestaties" zal W. W. nu binnenkort verantwoording dienen af te leggen voor den rechter. Min. h^nsholt spreekt te Goes. Min. S. L. Mansholt zal op Zaterdag 26 October te Goes spreken op een vergadering van bes-uursleden en raadsle den van de Party van de Ar beid op N.- en Z.-Beveland. Min. Mansholt zalde land bouwpolitiek van de regeer}pg toelichten. Ernstige brand in vlasserij te Eede. BRAN DWEERSLEUTEL WAS NIET TE VINDEN. Door een der omwonenden werd Zondagmiddag om streeks vier uur een begin van brand ontdekt in de vlas sery van C. Cattoor te Eede. Met dadelyk ingeroepen hulp trachtte men het vuur. dat nog slechts één myt had aange tast, te blusschen, hetgeen echter niet gelukte. Zes vlasmyten met een ge zameniyk gewicht van plm. 135.000 kg. en een hangar, waarin zich een geheel nieuwe vlassery-inventaris bevond, gingen verloren. De schade wordt geschat op 35.000. De eigenaar was niet verze kerd. Helaas was de hulp van de brandweer pas laat aanwezig. Het brandweermateriaal van Eede stond n.l. achter slot en de man, die de sleutel onder zyn beheer had, was niet te vinden. Ook duurde het nog al eenige tyd voor de brandweer van Aardenburg ter plaatse was. ZEEUWSCHE ONDERWIJZERSDAG. Uitgaande van het school museum Middelburg wordt Woensdag in de Schouwburg te Middelburg een Zeeuwsche Onderwijzersaag georgani seerd. Mej. J. E. Schaap gem. inspectrjce van het L.O. te Rotterdam, zal spreken over „Onderwysvernieuwlng", de heer A. de Jonge, directeur van de Rykskweekschool te Middelburg, over „Waarmee kunnen we beginnen?". Het koor .,De Scheldemon- den" verleent zyn medewer king o.l.v. den heer Cor Schyve te Middelburg. Overeenstemming in wapenstilstandscommissie. Prachtig resultaat. De bijeenkomst van de wa- penstilstandscommlssie is Maandagochtend, na een zit ting van ongeveer drie uur, kort voor 12 uur plaatselijke tyd beëindigd. Men is er in geslaagd tot overeenstemming te komen inzake de voorwaarden voor de wapenstilstand. Het officieele communiqué deelt mede, dat een resolutie is aangenomen, dat een wapen stilstand zal worden gesloten op gronds'ag van stabilisee ring van de huidige militaire posities en het evenwicht tus schen geallieerde en Indonesi sche strydkrachten. De door belde partyen voor gestelde getalsterkten werden wederzijds aanvaard. Het bevel „staakt het vu ren" werd na vyf mirtuten bespreking tusschen Indone siërs en Nederlanders in ple naire zitting genomen, Van 't bevel zijn onmiddellijk Indo- RUIM 95 VAN DE BEVOLKING LIET ZICH OP TUBERCULOSE ONDERZOEKEN. Slechts weinig ernstige gevallen. Van 26 Aug. tot 11 Sept is door het consultatiebureau voor de tuberculosebestrijding aan de inwoners van Arnemuiden als eerste Zeeuwsche gemeente gelegenheid gegeven zich te la ten doorlichten én dank zy de groote medewerking, welke by deze hoogst nuttige actie werd ondervonden, kan men zeggen dat zy een succes is geworden TE LAAT. Eén der factoren, die de be strijding der tuberculose be- moeilykt, is het feit, dat de ziekte vaak zonder klachten voor de patiënt verloopt, niet alleen in het beginstadium, maar ook later, warneer de menschen soms met een ernstig proces rondloopen, zonder het zich be wust te zijn. Ook wel zyn de klachten (byv. moeheid, slapte hoesten, opgeven), zoo sluipend ontstaan, dat men deze als ge woon is gaan besohouwen en er niet toe komt den huisdokter te raadplegen. Het gevolg hiervan is in de eerste plaats dat patiënten eerst onder behandeling komen, wan neer de ziekte reeds ver is voortgeschreden en herstel jaren kan kosten of reeds niet meer mogelijk is. En bovendien kun nen inmiddels ook vele anderen besmet zyn. Het meest doeltreffend zou de tuberculose-bestrijdlng dus kun nen werken, indien groote groe pen van meneohen systematisch op tuberculose, zouden worden onderzocht, waarby de onbe kende gevallen te voorschyn zouden komen en de besmette lyke vormen (z.g. open tubercu lose) geïsoleerd zouden kunnen worden. In de laatste jaren zyn reeds verscheidene instellingen,, fa- L rieken en kantoren er toe over- gegaan hun personeel periodiek door middel\van de Röntgen doorlichting op ïongtuberculose te laten onderzoeken. Dit Is zeker van belang, maar we zui len nog verder moeten gaan Het is wenschelilk dat, in de dorpen en steden alle inwoners doorgelicht worden. Wegens het tekort aan door lichtingsartsen ziet het er nog niet naar Uit, dat dit ideaal spoedig bereikt zal zyn. Maar er moet een begin gemaakt'wor den en zoo heeft het Consulta. tie-Bureau vooi Tuberculosebe strijding een aan.ang gemaakt voor Zeeland met de gemeente Arnemuiden. IN ARNEMUIDEN Dit onderzoek, dat een nauw keurige administratieve voorbe reiding vereischt, vond nlaats van 26 Augustus tot 11 Septem her jl Het vele werk. dat hieraan verbonden was, is met succes bekroond, dank zy de intensie ve samenwerking met den plaatselhken huisarts, den bur- gemeester, de .wijkverpleegsters en het personeel van de secre tarie. Het onderzoek verliep dan ook volgens de plannen, In de raadzaal van het ge meentehuis was een onderzoék- kamer met een achttal kleed hokjes geïmproviseerd. z<&dat 't mogelijk was om, met de hulp van de plaatselijke Roode Kruis- afdeeling als ordedienst, 40 tot 50 personen per uur te onder zoeken. De leerlingen van de lagere scholen en de bewaarschool zyn afzonderlijk onderzocht en alle oudere personen, kregen een schriftelyke oproep om op een bepaalde tyd te verschynen voor onderzoek. De. belangstelling was echter zoo groot dat ook vele kleinere kinderen voor on derzoen werden medegenomen Het resultaat was, dat 95.4 van de opgeroepenen index daad zijn verschenen. Rekent men. dat 1,3 wegens ziekte, ernstige invaliditeit e.d. een Jfeldige reden had om weg te blijven, zoodat dus slechts 3.3 zich aan het onderzoek ont trok, dan kan men niet anders conclude©ren, dan dat Arne. muiden goed voor de dag is gekomen en zich de ernst en' bet belang van deze zaak goed bewust Is Geweest. HET VIEL MEE. De conclusie die uit dit on derzoek kon worden getrokken is dat jt met de tuberculose in Arnemuiden nogal mee viel Wel is er een tiental patiënten gevonden, maar gelukkig bleek verreweg het grootste deel hier van een zeer lichte aandoening te hebben, die door een lig- kuurtje volkomen kan genezen. Een enkele patiënt zal in een sanatorium moeten worden op genomen. DE SANATORIA De sanatoria, liggen echter helaas nog overvol; zy die op genomen moeten worden, moe ten «>ms nog 6 maanden wach ten voor zy een plaats kunnen krygen. Maar gelukkig is ook hierin verbetering te verwach ten, Op talrijke plaatsen in het land worden Zweedsche barak ken gebouwd, speciaal voor de verpleging van tuberculose-pa tiënten. Ook in Zeeland (Vlis- singen. Goes, Sluiskil) zijn ba rakken in aanbouw. Het bekende zeehospitium „Zonneveld" is onlangs weer van zyn evacuatieplaats Ossen- drecht naar Oostkapelle terug gekeerd. Dit kindersanatorium is weliswaar niet ongedeerd uit de stryd gekomen, maar er is reeds hard aan het herstel ge werkt. De leiding zal nog wel heel wat problemen hebben op te lossen, doch we mogen ver wachten. dat het zeehospitium langzamerhand weer op volle capaciteit kan functlonneeren zoodat de Zeeuwsche kinderen di? dit noodig hebben, hier een prachtig oord vinden tot herstel van hun gezondheid. WIE VOLGT? Zoo wordt er allerwege hard gewerkt om de tuberculose te bestryden. Wanneer het dan mogelijk zal zyn om straks ook de bevolking van andere plaat, sen in de gelegenheid te stellen zich te laten doorlichten, 'is het te hopen, dat men zich even zeer zyn plicht bewust is. als de inwoners van. Arnemuiden Want alleen door een volledige, massale opkomst heeft een der- "elijk onderzoek voldoende ef fect. Arnemuiden is de eerste plaats in Zeeland, geweest en heeft een prachtig voorbeeld7 ge geven 1 nesische, Nederlandsche en Britsche bevelhebbers op de hoogte gesteld, die over de technische uitvoering der wapenstilstand t-z.t. nadere Instructies ontvangen. De delegatie's hebben een gemengde commissie gevormd die op de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden toezicht zal uitoefenen. Voor zitter van deze Commissie is de Britsche bevelhebber Ge- neraal-Majoor. Mansergh. Var Neder ardsche zyde heober. o.a. Lt. Gen. Spoor en Schout-bij-Nacht PInke in de ze Commissie zitting. Een subcommissie die de technische zyde van de wa penstilstand denst te verwe zenlijken is eveneens ge vormd en is reeds bijeen ge weest. Blijkens een door de ge mengde wapenstilstands-com- missie gepubliceerde verkla ring wordt aan beide zyden de huidige militaire sterkte als maximum beschouwd, die, bij opklaring der politieke situatie nog zal worden ver minderd. Een officieele Britsche woordvoerder heeft er op gewezen, dat het bereikte re sultaat beteekent, dat vanaf heden het vuren automatisch gestaakt zal worden. Zoowel Prof. Ir. W. Scher merhom, als Dr. van Mook en Lt. Gen. Spoor heboen na de wapenstilstand verklarln- -ren afgelegd waarin zy er op wezen, dat deze stap, vele en foede beloften inhoudt voor e komende besprekingen. De vereeniging Nederland- Indoneslë heeft aan de wa penstilstands-commissie een telegram gezonden waarin zij haar vertrouwen uit voor de komende besprekingen. Wanneer men na gaat dat de wapenstilstand-commissie» die vorige week Maandag voor het eerst byeen kwam, Maandag j.l. In haar tweede zitting reeds tot overeenstem ming is gekomen, kan men met reden t.a.v. de komende besprekingen goede verwach tingen koesteren. Het feit, dat de Geallieerde troepen sterkte in Indonesië thans als maximum wordt beschouwd werd door Sjahrlr immers als voorwaarde voor de ver dere onderhandelingen gesteld. Deze verwachtingen worden nog versterkt als men ziet in welke geest deze onder handelingen werden gevoerd. De handdruk die Schermer hom met Sjahrir na het slot van de plenaire zitting wis selde, is voor deze geest van on derling vertrouwen en begry- pen typeerend. De komende besprekingen zullen, indien zy ln deze zelf de ge eet worden gevoerd, een zelfde goed resultaat kunnen afwerpen! De wapenstilstand-commis sie zal 21 Oct. a.s. weer in plenaire zitting byeenkomen. MET „VREEMDELINGEN VERKEER" NAAR WESTKAPELLE. Zondagmiddag maakte een tachtigtal leden van „Vreem delingenverkeer" te Middel burg met drie autobussen, on der leiding van den directeur en eenige bestuursleden een excursie naar de dykwerken by Westkapelle. De heer Jonker, technisch ambtenaar van de Rijkswater staat, gaf ter plaatse een uit eenzetting waardoor de ex- cursisten een uitstekend beeld kregen van de opzet en de beteekenis van dit reusach tige werk. Onder leiding van den heer Jonker werd niet alleen het dykwerk ter plaat se van de doorbraak bekeken, maar ook de uitgebreide her stellingswerken, welke tus schen Westkapelle en Dom burg worden uitgevoerd tot herstel van de stormschade van de afgeloopen winters. Ten slotte vereenigde het gezelschap zich te Domburg in het Badpaviljoen aan een thee. waar de heer P. Blaauw namens allen den heer Jonker dankte voor zijn toelichtingen. De heer van Dooralk was de tolk van de deelnemers aan de excursie, toen hy het be stuur dankte voor het orga- niseeren van deze middag, waarvan hij zeide te hopen, dat zij nog door andere excur sies zal worden gevolgd. BOK OP DRIFT GERAAKT. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag jl. is de drijvende bok „Sperwer" die behulpzaam zou zijn by het lichten van het wrak van de „Kolossus", op drift geraakt. De kabels waar mede de bok met het wrak was verbonden, deden de ter plaatse staande vuurtoren af knappen. Verdere schade werd voorkomen. Een en ander is in de loop van Zaterdag hersteld. Goes HET PARKEERTERREIN. Er gaat geen dag voorby of men hooit klachten over de toestand op het parkeer terrein te Goes, waar de auto- bu 3ir hun vertrek- en eind punt hebben. De wethouder van fabricage deelde ons thans mede, dat het voorstel tot .een flinke verbetering in de bestaande toestand gereedis en binnen kort de raad zal bereiken. Er is rekening gehouden met verschillende wenschen, als het maken van vluchtheuvels, waartusschen de bussen kun nen staan, het bouwen van een overdekte wachtplaats, het plaatsen van een urinoir, enz. LICHT IN DE DUISTERNIS. De Goesenax*en, die de laat-, ste tijd na zonsondergang op straat komen, zullen tot de ontdekking zijn gekomen, dat steeds meer lichtpunten ln de binnenstad worden aange bracht, o.m. in de Singel- straat, beter bekend als het Kerkplein. Men gaat intus- schen nog verder tot een 50- tal nieuwe electrische licht punten binnen de singels ls a?"gebracht In de buitenwijken ls men bezig met het in orde bren gen van gaslichtpunten, die mettertyd ook door electri sche vervangen zullen wor den. t CONSUMENTENCREDIET. Vrijdag werd op het Stad huis te Goes de Districtsraad voor het Consumeniencrediet geïnstalleerd door den voorzit ter, den heer A. Buijs. Leden van dc raad zijn de dames zus ter T. Ouwehand, zuster D. de Weert en de heeren W. van Strien, A. C. Burger M. Zwar- epoorte en A. de Jager. Het bureau is voorshands gevestigti Wyngaardstraat 41. Besloten werd hen, die van het consu- mentencrediet gebruik willen maken te adviseeren voor het invullen van het formulier ge bruik te maken van de hulp, welke op het bureau gaarne wordt geboden. De inlevering moet op het bureau geschieden. Yerseke VERGADERING VAN „HET NUT". De plannen voor het a.s. winterseizoen van het Nuts- Jepartement „Yerseke" wer den in de gehouden vergade ring uitvoerig besproken. Dat het nu vlotter zou loopen dan vorige winter om sprekers uit Hftlland te doen optreden, bleek wel uit de reeds ont vangen toezegging van Wil lem van Capellen, Kommer Klein, Eva Jansen en mej. Douterse, de bekende Rotter- damsche declamatrice, tex*wijl nog over andere avonden wordt onderhandeld. Ook het Nutstooneel noopt weer voor het voetlicht te treden, zoodat men mag aan namen dat het „Nut" weer verschillende mooie avonden op haar programma heeft. Te Yerseke ls onder lei ding van de heeren J. Gldeon- se, onderwijze: te Yerseke en A( Paauwe, tulnbouwvakonder- wijzer te Wemeldmge, en tuin- bouwcursus begonnen. Het aantal cursisten bedraagt 18.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3