PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Eindelijk heeft Frankrijk een nieuwe Grondwet Moet Finland teveel betalen? UIT DE PROVINCIE LEZERS SCHRIJVEN Het vuren in Indonesië gestaakt! Arnemuiden gaf een goed voorbeeld Walcheren Zuid-Beveland 189e Jaargang - Nr. 240 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg' Drukkerij Firma F. van de Velde Jr-, Vlissingen. op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKtNSCHE COURANT minimum Dinsdag 15 Oct. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per weck, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3-45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., per advertentie f 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel 1(1 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 20. tel 2077 en 2924. (ioes Turlkade 15. tel 2475 Oostburg üratemastraat 3. tel. 102, Terneuzen: Brouwerijstr 2, Postrek. nr. 359300 P Z.C., Middelburg^ Het Wereldgebeuren DE GAULLE DE MOREELE OVERWINNAAR De M.R.P. verzwakt. Frankrjjk heeft eindelyk zijn nieuwe grondwet; bij hei refe rendum van Zondag zijn 9.200.467 ja-stemmen geteld tegen 7.790.676 neen-stemmen en 7.776.893 onthoudingen. Ui- het groote aantal onthoudingen blijkt wel, dac de belangstel ling van het kiezerskorps voor deze vyfde gang naar de stembus maar matig is ge weest. Bij alle stembureaux was het zeer rustig en alleen voor de redactiebureaux van enkele groote bladen was het drukker dan gewoonlijk. Zoo hieven voor hei gebouw van de „Fi garo" groepen jongelieden ln spreekkoor de leus aan „Tho- rez naar het schavot, de Gaulle aan de macht", terwyl voor het gebouw van de „Humani- té" de .aanhangers van Tliorez hun tegenleuzen uitschreeuw den. Hoewel dus uiteindelijk, zoo- als te verwachten was, de Gaul le niet zijn zin gekregen heef* en 't Fransche volk, de grond wet heeft aangenomen, vallen uit de uitslagen van het refe rendum toch merkwaardige conclusies te trekken, die vér strekkende gevolgen voor de toekomst kunnen hebben. Het valt immers op, dat, ofschoon de drie groote partijen, die samen de laatste keer meer dan drie kwart van d*> stemmen op zich verwierven, elk het parool haddén uitgege ven „ja" semmen, de meer derheid voor de grondwet be trekkelijk gering is. Parijs heeft zelfs in meerderheid te gen gestemd. Daaruit blijkt wel, aat de Gaulle noch altijd groot gezag geniet en :al van Franschen zich voor zijn per soonlijk bewind en tegen een partijenregeering hebben uit gesproken. De linksche bladen yüjn dan ook allerminst enthou siast over de uitslag, terwijl de rechtsehe bladen ronduit spre ken van een moreele overwin ning van de Gaulle. In de twee de plaats blijkt, dat de groote massa der M.R.P.-aanhangers zich niet gestoord heeft aan het advies van de par. yielding, waarin voorloopig de anti- Gaullistische vleugel van Bidault nog de leiding heeft, en in overeenstemming met het advies van de bisschoppen, zich van stemming heeft on-hou den of zelfs heeft tegenge stemd. Daardoor heeft de Republi- keinsche Volkspartij veel aan innerlijke kracht ingeboet en het s-aat te bezien of Bidault zijn partij zoo veel nieuw en thousiasme in kan blazen, dat zij bij de volgende verkiezingen haar positie als grootste par tij kan handhaven. De kans is groot, dat de Communis-ische Party de M.P.R. voorbij zal streven en dat brengt de con sequentie met zich mede, dat Frankrijk voor de eerste maal een communistischen premier, en dan nog wel Maurice Tho- rez, zal krijgen. Daarom zuilen de komende nieuwe verkiezin gen voor een parlement dat vijf jaar lang zitting zal heb ben, buitengewoon belangrijk worden. Dat zal dan de laatste, maar tevens de beslissende gang naar de stembus zijn, de eindronde in de poll.ieke strijd om de macht in het naoorlog- sche Frankrijk. Ook in Duitschland zijn Zon dag weer verkiezingen gehou- Militaire alliantie Rusland Perzië? Volgens een correspondent van de „Daily Telegraph" zou de Sow jet-Unie aan Perzië gevraagd hebben toe te treden tot een militaire alliantie. Het hoofd van het bureau voor het midden-Oosten van het Sowjet-Russisch departe ment van buitenlandsche za ken zou aan den Perzischen minister-president voorgesteld hebben, de Sowjet-Unle te la ten zorgen voor bevoorrading met wapenen (waaronder drie honderd vliegtuigen) en voor Russische instructeurs. De opstandige beweging in Portugal. Uit Portugal wordt bericht, dat degenen, die hebben deel genomen aan de opstand in het Noorden, niet aan de mi litaire autoriteiten zullen wor den overgeleverd maar „aan de politie of aan „psychiaters". Hoewel slechts weinig officie ren en manschappen aan de rebellie hebben deelgenomen, zoo werd verklaard, betreft het een georganiseerde po ging van militairen om de Portugeesche regeering omver te werpen. Sommige waarnemers be weren, dat er ir hét Portu geesche leger ontevredenheid heerscht wegens het stijgen van het levenspeil en net (be weerde) falen der regeering bij de uitroeiing van de zwarte handel. den en evenals ln Frankrijk was de animo voor de stembus aanzienlijk minder dan bij vo rige verkiezingen. Het betrof hier tegelijkertijd provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de voorloopige uitsla gen heef: in de Fransche zone de Christelijk Democratische Unie, een katholieke partij, met meer dan een millioen stemmen tegen 700.000 op de andere partijen, een absolute meerderheid ten toon gespreid. In de Britsche zöne waren het de sociaal-democraten, die de leiding hadden, gevolgd door de Christen-Democraten en de Liberalen. De andere partijen komen hier practisch niet aan bod. In Sleeswijk zijn de ver kiezingen overheerscht gewor den door de tegenstelling Denen-Duitschers. In Flens burg behaalden de Denen een groot succes door alle 30 zetels voor zich te verkrygen. Wel licht maakt dit de Engelsche bezettingsautori:eiten toegeef lijker ten aanzien van de Deen- sche eischen ln dit gebied. Er wordt nog in varkenshokken geleefd. Het Kamerlid, de heer van der Goes van Naters, heeft in vragen aan den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw de aandacht gevestigd op een wel heei schrynende te genstelling: in Opheusdei^ wo nen nog 220 personen in bouw vallen, keten, schuren en var kenshekken, terwyl ln Den Haag een dancing zal worden gebouwd met z.g. vrij materi aal. waarmede een bedrag van 150.000,gemoeid zal zijn. De heer v. d. Goes van Na ters vraagt of de Minister niet van meening ls, dat aan de ..crepeergevallen" als die van Opheusden nog vóór den win ter voorrang dient te worden verleend voor het verstrekken van noodwoningen. De broodprijs. De Bedrijfsunie in het Bakkersbedrijf heeft zich in verband met de mededeeling de regeeringsverklaring van 4 October, volgens welke de minimumprijs yoor brood zal verdwijnen, tot de werk geversorganisaties gewend met het verzoek gezamenlijk te overwegen of er stappen dienen te worden ondernomen teneinde t oetde maatregel niet te doen uitvoeren. Men vreest n.1. dat het ont breken van een minimumprijs zal leiden tot een broodpry- zenoorlog, welke ontwrichtend zal werken op het bedryf en vooral voor de arbeiders zeer nadeelige gevolgen zou kun nen hebt _-n. Volgens de New York Ti mes verzet de Sovjet-Unie zich tegen de oprichting van internationale strijdkrachten, die ten behoeve van de wer reldvrede ter beschikking van de veiligheidsraad der Ver. Naties zou staan. Amerikaansche vlieger wil meehelpen. Een voormalige bom bardementsvlieger van de Amerikaansche luchtmacht, genaamd Charles Zetic, die tij dens de oorlog Neder- landsche steden heeft gebombardeerd en thans aan de universiteit van Harvard stedebouw stu deert, heeft een diep gaande studie der Ne- derlandsche steden ge maakt. Bij het afwerpen der bommen zwoer ny, dat hy eens zou helpen opbouwen, wat hij toen vernietigde. DE „KAREL DOORMAN" AN INDIE AANGEKOMEN. Het Nederlandsche vlieg tuigmoederschip de „Karei Doorman" is Maandag ie na ven van Tandjong Priok bin- nengeloopen. HOORTOESTELLEN. Een oorarts te Middelburg vestigde onze aandacht op de dezer dagen aangekondigde demonstraties met z.g. boor toestellen voor slecnthooren- den. Hy juicht dergelijke de monstraties weliswaar toe, maar waarschuwt toch voor al te groot optimisme. Ten einde teleurstellingen te voor komen, doet men toch goed eerst een arts of de Ver. v. Slechthoorenden te raadple gen. De verwachtingen zijn soms te hoog gespannen. De gevaren van eendeneieren. Een 30-tal bewoners van de Stationsweg te Alkmaar, die op een buurtfeest soezen had den gegeten, waarin zeer waarschijnlijk eendeneieren waren verwerkt, ligt thans met hooge koortsen te bed. Er hebben zich reeds ver schijnselen van paratyphus voorgedaan. DE VREDESCONFERENTIE MOLOTOV VALT ENGELAND, FRANKRIJK JEN DE VER. STATEN AAN. Conferentiewerk bij'na voltooid. Maandag, elf weken na de aanvang van haar werkzaam heden, is he vredesconferentie te Parys in plenaire zitting bijeengekomen, ter voltooiing van het werk. Bij de bespreking van het vredesverdrag voor Finland kantte de Russische afgevaar digde Kisselef zich tegen een Amerikaansch voorstel om de door Finland aan de Sowjet- Unie te betalen schadevergoe ding te verlagen van 75 milli oen tot 50 millioen pond ster ling. Volgens hem waren de voorwaarden reeds buitenge woon genereus. In sommige Amerikaansche kringen beziet men met misnoegen de vriendschap, welke tusschen Finland en de Sowjet-Unie ge vestigd is. zoo zeide hy. De Amerikaan Vandenberg protesteerde tegen de volgc -.s het ontwerp-verdrag van Fin- De dreigende staking der Engelsche voetbalprofs. De Manchester Guardian is de eerste groote krant, die een hoofdartikel gewyd heeft aan de dreigende staking der Engelsche voetbalprofs. Dit blad schrijft „De voetballers zullen zeer waarschijnlijk op de sympathie van het publiek kunnen rekenen. Het lykt niet rechtvaardig, dat de dertig profs, die gewoonlijk tot een club behooren, wier gezamen lijke en lndividueele vaardig heid hun club wekelijks een twee tot drieduizend pond op- brent, een loon' ontvangen, dat tot 300 pond per jaar be- Ëerkt blijft, terwyl hun •ansfers tot zelfs 15.000 pond oploopen. land geëischte schadevergoe ding. Hij noemde het voorge steld bedrag onverstandig unfair en stelde nogmaals een vermindering voor. Bevin. de Britsche minister van buitenlandsche zaken, wees er op, dat de Finsche re geering loyaal de wapenstil standsbepalingen was nageko men:. „Het zal een bron van voldoening zfln voor het Brit sche volk, opnieuw een vrij, krachtig en waarlijk democra tisch Finland te zien". CRITTEK VAN MOLOTOV. Volgens Molotov heeft een bepaalde groep van machten van het begin tot het eind der conferentie getracht haar wenschen aan andere staten op te leggen. Terwijl de Sowjetdeiegatle, aldus Molotov, aan de door de vier ministers genomen beslui ten en aan het door de Sowjet- Unie ingenomen standpunt trouw is gebleven, hebben En geland, de V. S. en Frankrijk hun standpunt ten aanzien van enkele belangrijke kwes ties gewijzigd. Vandenberg's rede noemde Molotov een be wijs, dat niet de minste hulp geboden wordt, terwijl de houding van de Sowjet-Unle tegenover Finland „edelmoe dig, vriendschappelijk en be hulpzaam" is. DE GROOTE VIER ZULLEN BESLISSEN. De voorstellen voor de vre desverdragen met de vijf voor malige as-satellieten, in vijf deelen vervat, zullen binnen kort door de Parijsche vredes conferentie aan de ministers van buitenlandsche zaken der vier groote mogendheden wor den overhandigd. Op basis van dit advies zullen de ..Groote Vier" de uiteindelijke vredes verdragen met Italië, Roeme nië, Bulgarye, Hongarije en Finland opstellen. Goede vangst van de Middelburgsche politie. Zondagavond kwam bij de politie te Middelburg temand vertellen, dat hij toch wel heel erg goedkoop een fiets had kunnen koopen. By nader onderzoek bleek de zaak ook heelemaal niet in orde en de vriendelijke verkooper, de 30- jarige los werkman W. W., afkomstig uit Middelburg, zou worden gearresteerd, inzake diefstal van een damesrijwiel. Toen de volgende ochtend aangifte gedaan werd van de vermissing, stond het rijwiel al voor den eigenaar gereed. Hiermee was de zaak ech ter geenszins afgeloopen. Toen men den dief wilde ar resteeren, bleek deze juist te ztfn opgepikt voor verduiste ring van een geldsbedrag, dat hij via trouwbelofte van een vriendin had losgekregen. Bovendien bleek W. W„ alias W. J. W., door de po litie in Goes te worden ge zocht voor verduistering van 300 k 400 en door de po litie in Rotterdam voor ver duistering van 600. En als laatste stunt had W. op de stamkaarten van zijn Engel sche vrouw en kinderen, die niet in Holland woonden, on rechtmatig dist. ibutiebeschei- den gehaald, welke hij weer had verkocht. Van al deze „prestaties" zal W. W. nu binnenkort verantwoording dienen af te leggen voor den rechter. Min. Mansholt spreekt te Goes. Min. S. L. Mansholt zal op Zaterdag 26 October te Goes spreken op een vergadering van besiuursleden en raa^le- den van de Partij van de Ar beid op N.- en Z.-Beveland Min. Mansholt zal de land bouwpolitiek van de regeering toelichten. Ernstige briand in vlasserij te Eede. BRAN D WEERSLEUTEL WAS NIET TE VINDEN. Door een der omwonenden werd Zondagmiddag om streeks vier uur een begin van brand ontdekt in de vlas serij van C. Cattoor te Eede. Met dadelyk ingeroepen hulp trachtte men het vuur, dat nog slechts één myt had aange tast, te blusschen, hetgeen echter niet gelukte. Zes vlasmijten met een ge zamenlijk gewicht van plm. 135.000 kg. en een hangar, waarin zich een geheel nieuwe vlasserij-inventaris bevond, gingen verloren. "De schade wordt geschat op 35.000. De eigenaar was niet verze kerd. i Helaas was de hulp van de brandweerpas laat aanwezig. Het brandweermateriaal van Eede stond n.l. achter sloten de man, die de sleutel onder zyn beheer had, was niet te vindén. Ook duurde het nog al eenige tijd voor de brandweer van Aardenburg ter plaatse was. ZEEUWSCHE ONDERWIJZERSDAG. Uitgaande van het school museum Middélburg wordt Woensdag in de Schouwburg te Middelburg een Zeeuwsche Onderwijzersdag georgani seerd Mej. J. E. Schaap, gem. inspectrice van het L.O. :e Rotterdam, zal spreken over „Onderwijsvernieuwing", de heer A. de Jonge, directeur van de Rijkskweekschool te Middelburg, over „Waarmee kunnen we beginnen?". Het koor „De Scheldemon- den" verleent zijn medewer king o.l.v. den heer Cor Schijve te Middelburg. Overeenstemming in wapenstilstandscommissie. Prachtig resultaat. De byeenkomst van de wa penstilstandscommissie is Maandagochtend, na een zit ting van ongeveer drie uur, kort voor 12 uur plaatselijke t(Jd beëindigd. Men is er in geslaagd tot overeenstemming te komen inzaké de voorwaarden voor de wapenstilstand. Het officieele commüniqué deelt mede, dat een resolutie is aangenomen, dat een wapen stilstand zal worden gesloten op gronds'ng van stabilisee ring van de huidige militaire posities en het evenwicht tus schen geallieerde en Indonesi sche strijdkrachten. De door beide partijen Voor. gestelde getalsterkten werden wederzijds aanvaard. Het bevel „staakt het vu. ren" werd na vijf minuten bespreking tusschen Indone siërs en Nederlanders in ple naire zitting vcnoment Van 't bevel zijn onmiddellijk Indo- RUIM 95 VAN DE BEVOLKING LIET ZICH OP TUBERCULOSE ONDERZOEKEN. Slechts weinig ernstige gevallen. Van 26 Aug. tot 11 Sept L door het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding aan de inwoners van Arnemuiden eerste Zeeuwsche gemeente gelegenheid gegeven zich te la. ten doorlichten en dank zij de jroote medewerking, welke bij deze hoogst nuttige actie werd ondervonden, kan men zeggen dat zij een succes is geworden TE LAAT. Eén der factoren, die de be strijding der tuberculose be moeilijkt, is het feit, dat de ziekte vaak zonder klachten voor de patiënt verloopt, niet alleen in het beginstadium, maar ook later, wanneer de menschen soms met een ernstig proces rondloopen, zonder het zich be wust te zijn. Ook wel zijn de klachten (bijv. moeheid, slapte, hoesten, opgeven), zoo sluipend ontstaan, dat men deze als ge woon is gaan beschouwen en er niet toe komt den huisdokter te raadplegen. Het gevolg hiervan is in de eerste plaats dat patiënten eerst onder b°handeling komen, wan- neer de ziekte reeds ver is voortgeschreden en herstel jaren kan kosten of reeds niet meer mogelijk is. En bovendien kun- nen inmiddels ook vele anderen besmet zijn. Het meest doeltreffend zou de tuberculose-bestrjjding dus kun nen werken, indien groote groe pen van menschen systematisch op tuberculose, zouden worden onderzocht, waarbü de onbe kende gevallen te voorschijn zouden komen en de besmette lijke vormen (z.g. open tubercu lose) geïsoleerd zouden kunnen worden. In de laatste jaren zijn reeds verscheidene instellingen, fa- li rieken en kantoren er toe over gegaan hun personeel periodiek door middel van de Röntgen- doorlichting op [ongtuberculose te laten onderzoeken. Dit ls zeker van belang, maar we zul len nog verder moeten gaan Het is wenscheliik dat in de dorpen en steden alle inwoners doorgelicht worden. Wegens het tekort aan door- lichtingsartsen ziet het er nog niet naar uit, dat dit ideaal spoedig bereikt zal zijn. Maar er moet een begin gemaakt wor den en zoo heeft het Consulta- tie-Bureau vooi Tuberculosebe strijding een aan.ang gemaakt voor Zeeland met de gemeente Arnemuiden. IN ARNEMUIDEN. Dit onderzoek, dat een nauw keurige administratieve voorbe reiding vereischt. vond Plaats van 26 Augustus tot 11 Septem ber jl Het vele werk. dat hieraan verbonden was, is met succes bekroond, dank zij de intensie ve samenwerking met den plaatselMken huisarts, den bur gemeester, de wijkverpleegsters en het personeel van de secre tarie. Het onderzoek verliep dan ook volgens de plannen. In de raadzaal van het ge meentehuis was een onderzoek- kamer met een achttal kleed- hokjes geïmproviseerd, zoodat 't mogelijk was om. met de hulp van de plaatselijke Roode Kruis- afdeeling als ordedienst, 40 tot 50 personen per uur te onder zoeken. De leerlingen van de lagere scholen en de bewaarschool zijn afzonderlijk onderzocht en alle oudere personen, kregen een schriftelijke oproep om op een bepaalde tijd te verschijnen voor onderzoek. De. belangstelling was echter zoo groot dat ook vele kleinere kinderen voor on derzoen werden medegenomen Het resultaat was, dat 95.4 van de opgeroepenen inder daad zijn verschenen. Rekent men. dat 1,8 wegens ziekte, ernstige invaliditeit o.d. een geldige reden had om weg te blijven, zoodat dus slechts 3,3 zich aan het onderzoek ont trok, dan kan men niet anders concludeeren, dan dat Arne. muiden goed voor de dag Is gekomen en zich de ernst en het belang van deze zaak goed bewust ls geweest. HET VIEL MEE. De conclusie die uit dit on- derzoek kon worden getrokken is dat jt met de tuberculose in Arnemuiden nogal mee viel Wel is er een tiental patiënten gevonden, maar gelukkig bleek verreweg het grootste deel hier van een zeer lichte aandoening te hebben, die door een lig- kuurtje volkomen tón genezen. Een enkele patiënt za] in een sanatorium moeten worden op genomen. DE SANATORIA De sanatoria, liggen echter helaas nog overvol: zij die op genomen moeten worden, moe ten soms nog 6 maanden wach ten voor zij een plaats kunnen kry'gen. Maar gelukkig is ook hierin verbetering te verwach ten. Op talrijke plaatsen in het land worden Zweedsche barak ken gebouwd, speciaal voor de verpleging van tuberculose-pa- tiënten. Ook in Zeeland (Vlis singen. Goes. Sluiskil) zijn ba rakken in aanbouw. Het bekende zeehospitium „Zonneveld" is onlangs weer van zijn evacuatieplaats Ossen drecht naar Oostkapelle terug' gekeerd. Dit kindersanatorium is weliswaar niet ongedeerd uit de stryd gekomen, maar er is reeds hard aan het herstel ge werkt. De leiding zal nog wel heel wat problemen hebben op te lossén, doch we mogen ver wachten, dat het zeehospitium langzamerhand weer op volle capaciteit kan functionneeren zoodat de Zeeuwsche kinderen dio dit noodig hebben, hier een prachtig oord vinden tot herstel van hun gezondheid. WIE VOLGT? Zoo wordt er allerwege hard gewerkt om de tuberculose te bestrijden. Wanneer het dan mogelijk zal zijn om straks ook de bevolking van andere plaat sen in de gelegenheid te stellen zich te laten doorlichten, is het te hopen, dat men zich even zeer zijn plicht bewust ls. als de inwoners van. Arnemuiden Want alleen door een volledige massale opkomst heeft een der. gëlük onderzoek voldoende ef fect. Arnemuiden is de eerste plaats in Zeeland, geweest en heeft een prachtig voorbeeld ge. geven nesische, Nederlandsche Britsche bevelhebbers op de hoogte gesteld, die over de technische uitvoering der wapenstilstand t.z.t. nadere instructies ontvangen. De delegatle's hebben een gemengde commissie gevormd die op de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden toezicht zal uitoefenen. Voor zitter van deze Commissie ls de Britsche bevelhebber Ge- neraal-Majoor Mansergh. Van Neder ar dsche zijde heoben oa. Lt. Gen. Spoor en Schout-bij-Nacht Plnke in de ze Commissie zitting Een subcommissie die de technische zyde van de wa penstilstand denst te verwe zenlijken is eveneens ge vormd en is reeds bijeen ge weest. Biykens een door de ge mengde wapenstilstands-com. missie gepubliceerde verkla ring wordt aan beide zijden de huidige militaire sterkte als maximum beschouwd, die, bij opklaring der politieke situatie nog za! worden ver minderd. Een officieele Britsche woordvoerder heeft er op gewezèn, dat het bereikte re sultaat beteekent, dat vanaf heden het vuren automatisch gestaakt zal worden. Zoowel Prof. Ir. W. Scher- merhorn, als Dr. van Mook en Lt. Gen. Spoor heboen na de wapenstilstand verklarln- ren afgelevd waarin zij er op wezen, dat deze stap, vele en goede beloften Inhoudt voor de komende besprekingen. De vereeniging Nederland- Indoneslë heeft aan de wa penstilstands-commissie een telegram gezonden waarin zij haar vertrouwen uit voor de komende besprekingen. Wanneer men na gaat dat de wapenstilstand-commissie, die vorige week Maandag voor het eerst bijeen kwam, Maandag j.l. in haar tweede zitting reeds tot overeenstem ming is gekomen, kan men met reden t.a.v. de komende besprekingen goede verwach tingen koesteren. Het feit, dat de Geallieerde troepen sterkte in Indonesië thans als maximum wordt beschouwd werd door Sjahrir immers als voorwaarde voor de ver dere onderhandelingen gesteld. Deze verwachtingen worden nog versterkt als men ziet in welke geest deze onder handelingen werden gevoerd. De handdruk die Schermer- horn met Sjahrir na het slot van de plenaire zitting wis selde, is voor deze geest van on derling vertrouwen en begry- pen typeerend De komende besprekingen zullen, Indien zij ln deze zelf de geest worden gevoerd, een zelfde goed resultaat kunnen afwerpen! De wapenstilstand-commis sie zal 21 Oct. a.s. weer in plenaire zitting byeenkomen. MET „VREEMDELINGEN VERKEER" NAAR WESTKAPELLE. Zondagmiddag maakte een tachtigtal leden van „Vreem delingenverkeer" te Middel burg met drie autobussen, on der leiding van den directeur en eenige bestuursleden een excursie naar de dijkwerken bij Westkapelle. De heer Jonker, technisch ambtenaar van de Rijkswater staat, gaf ter plaatse een uit eenzetting waardoor de ex- cursisten- een uitstekend beeld kregen van de opzet en de beteekenis van dit reusach tige werk. Onder leiding van den heer Jonker werd niet alleen het dijkwerk ter plaat se van de doorbraak bekeken, maar ook de uitgebreide her stellingswerken, welke tus schen Westkapelle en Dom burg worden uitgevoerd tot herstel van de stormschade van de afgeloopen winters. Ten slotte vereenigde het gezelschap zich te Domburg in het Badpaviljoen aan een thee. waar de heer P. Blaauw naméns allen den heer Jonker dankte voor zyn toelichtingen. De heer van Doornik was de tolk van de deelnemers aan de excursie, toen hy" het be stuur dankte voor het orga- niseeren van deze middag, waarvan hij zeide te hopen, dat zy nog door andere excur sies zal worden gevolgd. BOK OP DRIFT GERAAKT. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag jl. is de drijvende bok „Sperwer" die behulpzaam zou zijn by het lichten van het wrak van de „Kolossus", op drift geraakt. De kabels waar mede de bok met het wrak was verbonden, deden de :er plaatse staande vuurtoren af knappen. Verdere schade werd voorkomen. Een en ander is in. de loop van Zaterdag hersteld. Middelburg Bus-eindpunt te Middelburg voortaan op de Markt. Van morgen af zullen de bussen van de N.V. Stoomtram Walcheren te Middelburg op de Markt vertrekken en aan komen. Met uitzondering van die vcor Vlissingen zullen alle bussen echter op hun rou-e ook de Stationsbrug nog aan doen, zulks ten gerieve van aankomende en vertrekkende treinreizigers. CHRISTELIJKE FILMACTIE. De vertooning van de film .Henry V" door de afd. Mid delburg van de Chriselijke Filmactie kon. doordat de film te elfder ure 'niet ter beschik king bleek te zijn, niet door gaan. In plaats daarvan draaide de verzetsfilm „De Zilver vloot" Het verhaal van deze film speelt zich in Holland af, waar de ondernemer van een groote scheepswerf zijn bedryf in dienst van de Duitschers stelt. /lissingen PRIJZENCONTRÖLE- COMMISSIE. De Raad van Overleg te Vlissingen heeft tot leden van de door den burgemeester in te stellen prijzencontróle-commis- sie benoemd de heeren J. M. C. de Roo, J. Snoodijk en P. J. F. Wanst, resp. voor de ïnoderne, de Christ, en de Kath. vakbe weging. St. Laurens YFSCHEID DS. A. KONING. Zondagmiddag nam ds. A. zoning in de Ger. kerk af scheid van zijn gemeen.e. Z. Eerw. bediende het Woord naar 1 Petr. 1 24 en 25, Hierna werd ds. Koning door ouder ling P. Boon, namens kerke- raad en gemeente hartelijk dank gezegd voor zyn trouwen arbeid, waarna de gemeeente hem de zegebede uit Ps. 121 toezong. Ds. Dorst sprak namens de classis en als consulent, terwijl burgemeester van 't Hoff, die met wethouder Wouterse het gemeentebestuur vertegen woordigde, eveneens waardee- rende woorden van afscheid richtte tot den vertrekkenden predikant. Zeer vele kerken uit de clas sis waren tegenwoordig. Ook waren er vier ouderlingen uit Goes, waar ds. Koning eenige tijd als hulpprediker werkzaam was. Het kerkgebouw was bij dit afscheid geheel gevuld. Goes P. KORTER. De „Sportkroniek" wijdt een artikeltje aan den heer P. Kos ter uit Goes, <J*e als oud-speler en oud-bestuurslid van „Mid delburg", als ouo-sche dsrech- ter en de laatste jaren als o». zitter van de voetbalver. „Goes" een bekende iiguur in de Zuide' octbalkringen is. Onlangs heeft de heer Koster het voorzitterschap van ..Goes" neergelegd in velband met een niet te overbTggen meenings- verschil in ö- vereeniging.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1