Dc grondwet loopt achter de feiten aan Voetbalprogramma voor Zondag UIT DE PROVINCIE Opzichter kreeg radio cadeau van de Werhmacht LAATSTE NIEUWS. Znid-Beveland Thans een nieuwe wijziging noodzakelijk. Het 'ontstaan van de Grondwet. XVan onzen parlementairen redacteur.) Nederland gaat voor de zooveelste keer zijn Grondwet wjjzigen: ,een belangrijke ge beurtenis in het staatkundig leven van ons volk, die zich echter slechts in geringe mate in de belangstelling van dat zelfde volk mag verheugen. Wij Nederlanders leggen niet die heilige eerbied voor de Grondwet aan de dag, die de Amerikanen koesteren voor hun constitutie. Een en ander moge psychologisch te ver klaren zijn, uit onze drang naar vrijheid, die dikwgls zoo ver gaat, dat zij het gezag van wet en overheid ondermijnt; die verklaring wordt dan niettemin para doxaal, als men in aanmer king neemt, dat juist in de Grondwet de vrijheidsrechten van den burger Zijn veilig ge steld. Ook tegenover de staat. GESCHIEDENIS. In strikte zin is hier te lande sprake van een Grond wet sinds de vestiging van het Koninkrijk der Nederlan-. den in 1813. Koning Willem I toch, die uitgeroepen werd tot souverein vorst, verklaarde een constitutloneele monarchie te willen vestigen. Hij wilde zich binden tegenover het volk. Niet naar zijn persoon lijke inzichten wenschte hij te regeeren, maar volgens de richtlijnen, die een vertegen woordiging des volks had vastgesteld. Er ging geruime tijd overheen eer die Grond wet er werkelijk was: pas in 1848 keuren de Staten-Gene- raal Thorbecke's ontwerp goed. Van toen af stond vast hoever de competentie ging van den Koning enzijn ministers, van het parlement en van de rech terlijke macht en welke vrijhe den in principe onaantastbaar werden geacht. HET IDEE. Het idee eener Grondwet is ontstaan in de achttiende eeuw. In 1787 legden de ver tegenwoordigers van het Amerikaansche volk, dat zich vrij gemaakt had van het En- gelsche moederland, in een plechtige verklaring de ver houding tusschen volk overheid vast. En in 1791 kwam te Parijs de Assemblee Constituante bijeen om het zelfde te doen, voor het Fran- sche volk. De Amerikaansche en Fransche Grondwetten zijn de voorbeelden geweest voor vrijwel alle andere. Thor becke's ontwerp was geïnspi reerd door de Fransche van 1791 en de Belgische van 1830. Ook de Scandinavische landen hebben Grondwetten, van het zelfde type. De Constitutie van de Vereenigde Staten heeft in: .alle andere republieken van de nieuwe wereld tot voorbeeld gediend. Er is een essentieel verschil tusschen beide. Te Washington is de Grondwet heilig. Het Opperste Gerechtshof der Ver eenigde Staten waakt angstvallig voor, dat er geen wet wordt ingevoerd, die in strijd is met de Constitutie. Dit lichaam kan een wet on geldig verklaren, ook als zij door de Senaat is goedge- ikeurd.Nu wglen president j F. D. Roosevelt, heeft daar door dikwijls moeilijkheden ondervonden en bjj het door voeren van zijn New-Deal-po- litiek. In Nederland trou wens in alle landen met een Grondwet van het Fransche type is dat anders. Hier zijn wetten onschendbaar, ook al zijn zij klaarblijkelijk strijd met de Grondwet. In Thorbecke's ontwerp stond die onschendbaarheidsclausule niet, maar de conserv. heb ben haar door middel van een amendement weten in te las- schen tegen de wil der libera len in. Zij is sedertdien" ge handhaafd, zoodat niemand het recht heeft anders dan voor zijn .persoonlgk genoegen de wetten des lands aan ,de Grondwet te toetsen. men uit de recente Kamer debatten kunnen vernemen, dat de Commissie-Generaal in strijd is met de Grondwet. En zulks was zes jaar geleden ook het geval met de overplaat sing van de zetel der regee ring naar Engelsche bodem. Zoo zouden er nog tal van voorbeelden aangehaald kun nen worden. De regeering en het parle ment trekken zich van dit alles niets aan, en gaan rus tig door met het treffen van maatregelen in strijd met de Grondwet. En dat is eigenlijk niets nieuws, want zoolang wij een Grondwet hebben zijn er dingen gebeurd in strijd daar mee. Vandaar, dat er sedert 1848 op gezette tijden wijzi gingen in de Grondwet zijn aangebracht om de wrijving tusschen die wet en de wer kelijkheid op te heffen. Dat zal nu weer gebeuren. Bij dit 'alles echter vraagt men zich sceptisch af, of wij aan de Grondwet nog wel de beteekenis van hooge orde mogen toekennen, als dit op perste staatsstuk voortdurend achter de feiten aanloopt in- plaats van, gelijk in Amerika, de heilige toetssteen te zijn van de verhouding tusschen volk en staat. (Copyright R.D.P.) Doodenstad ontdekt. In een grot. gelegen aan de grens van de Lot en de Aveyron in de Elzas, is een praehlstorische doo denstad ontdekt, welke skeletten bevat van bijna 4000 jaar geleden. Vele scherven van aardewerk, waarop teekeningen wa ren aangebracht, maak ten het mogelijk, de tijd van afkomst te bepalen. Deze "grot. welks vol gens de legende, het laat ste bolwerk vormde van de weerstand der Cadur- ken tegen de Romeinen en van den graaf van Weis- ser tegen Pepijn de Kor te, diende ook de illegale strijders als schuilplaats tegen de nazi's. De slag om Amsterdam. In Amsterdam heeft de actie tegen de zwarte han del en de prijsopdrijving de laatste dagen reeds 800 pro cessen-verbaal opgeleverd. Bi, een rijwielstalling werden 60.000 Amerikaansche siga retten en voorts een partij Belgische rijwielbanden, da meskousen, Amerikaansche schoenen en genever in be slag genomen. Bij contröle in de Jordaan ontstond een wei nig beteekenende botsing 'tusschen het publiek en de politie. IN STRIJD MET DE GRONDWET. Nu moge daarin in rustige tijden ook niemand behoefte hebben, op het oogenblik wil len velen nog wel eens een beroep doen op de Grondwet. Zoo is bijvoorbeeld het zen den van soldaten naar de overzeesche gebiedsdeelen zeer duidelijk in strijd met de Grondwet. Toch gebeurt het. Een te Londen uitgevaardigd Kon. besluit (noodwet) mach tigt den minister daartoe. En wellicht wordt er straks een ontwerp ingediend, om dit Kon. Besl. in pen gewone wet om te zetten. Dat kan. Maar dan nog blijft dit alles in strijd met de Grondwet. Ook heeft MAXIMUMPRIJZEN VOOR GEROOKTE OF GESTOOMDE VISCH. De prjjzen waartegen ge rookte of gestoomde zeevisch door kleinhandelaren ten hoog ste mag wrden verkocht, be dragen voor: gerookte of ge stoomde makreel 1.35 per kg.; gerookte of gestoomde wijting 1.30 per kg.; gerook te of gestoomde schar 1.40 per kg.; gerookte of gestoom de kleinzwarte poon 1.30 per kg.; gerookte of gestoomde horsmakreel 1.10 per kg. In dien schar gefileerd en in pak jes van 100 gram wordt ver kocht, bedragen de maxlmum- verkoopprgzen voor de klein handel 0.35 per pakje. Belangrijke ontmoetingen in Zeeland. District IV. Ie klasse: RK TW—Willem H; VVV—NO- AD; HelmondiaBaronie DN L; N ACHelmondBW— Longa. In Tilburg vindt de eerste plaatselijke ontmoeting plaats en RKTW moet nu toonen dat haar zeer kleine nederlaag tegen BW geen toeval is ge weest. Intusschen houden wij het op Willem II. De derde Tilburgsche ploeg gaat naar Venlo en het zal zeker niet meevallen de volle winst mee naar huis te nemen. Helmondia start met een thuiswedstrijd tegen Baronie waarin wel winstkansen schuilen voor de nieuwelingen. De andere Hel- mondsche ploeg gaat in Breda NAC partij geven wat wel een zege van Rijvers c.s. tot ge volg zal hebben. BW zal in Longa een moeilijke tegen stander hebben. 2e klasse A: BiervlietAl- liance; GoesDosko; TSC Breskens; RBCTerneuzen; InternosHero; De Zeeuwen Middelburg. Ook deze tweede wedstrijd- Zondag heeft eenige belang rijke ontmoetingen op het pro gramma. Zoo zal Biervliet thans kunnen toonen wat het thuis waard is, terwijl (?oes gelegenheid krijgt zich te her stellen van de gedeeltelijke misstap van afgeloopen Zon dag. Erg gemakkelijk lijkt dit intusschen niet. TSC zal zich thuis de Bressiaanders wel van het lijf weten te houden, ter- wrjl *RBC zeker al het moge lijke zal doen om geen verder puntenverlies te boeken. Ter- neuzen zal daar de dupe wel van worden. InternosHero lijkt ons een aardige kracht meting, terwijl De Zeeuwen en Middelburg de strijd in Vlis- singen gaan aanbinden. Af gaande op de resultaten in oefenwedstrijden lijkt ons een Middelburg-overwinning het meest waarschijnlijke resul taat- Se klasse E: RKFCMOC Yerseke—RCS; RoburOdio; EMMZierikzee; Burgh Steenbergen. RKFC en MQC zijn beide met een nederlaag gestart, terwijl mede het plaatselijk - karakter een felle strijd voorspelt. Yer seke en RCS, de groote rivalen van het vorig seizoen, gaan elkaar thans wederom te lijf en ver van een puntenverdee- ling zal het niet afblijven. De twee nieuwelingen zullen eik- Bevrijdingsfeest te Eindhoven. Eindhoven heeft op origi- neele wijze het feit herdacht dat het Woensdag twee jaav geleden was, dat Eindhoven jevrijd werd. Van uit Bayeux hebben ver schillende renners en athleten ln een estafette een fakkel naar Eindhoven gedragen, waarmee burgemeester van Kolfschoten Woensdagavond op de. Groote Markt de enor me gastoorts ontstak waarna Eindho vensfeestverlichting ging branden. Naar schatting be stond deze uit l'i mlllioen lampen. Eindhoven deed zijn naam van lichtstad wel eer aan. In zijn rede wees burge meester van Kolfschoten er op, dat in de donkere nacht der bezetting aan de Nor- mandische kust het licht puntje der vrijheid verscheen, dat door de zegevierende le gers, die men ln deze llcht- estafette heeft willen huldi gen, kilometer voor kilometer voort is gedragen naar Eind hoven. Ook min.-presldent Beel voerde nog rfet woord. Hij wees er op, dat waar de vrij heid gewonnen is, thans ook nog de vrede gewonnen dient te worden, waarvoor de re geerders aller steun en mede werking noodig hebben. aar te Goes ontmoeten met goede winstkansen voor de be zoekers terwijl Zierikzee in Vlissingen een harde noot te kraken krijgt. Burgh zal aan Steenbergen zeker handen vol werk geven maar toch zien we de punten naar Brabant verhuizen. 3e klasse F: IJzendyke Steen; SchoondijkeCllnge; OostburgAxel; Aarden- burg—Corn. Boys; Hulst Hoofdplaat; HontenisseSluis kil. vijf van de zes wedstrijden brengen een ontmoeting tus schen Oost en West en zoo op het eerste gezicht lijken de kansen der Oosteiijken beter te staan. Steen, Clinge en Axel zijn niet voor de poes en ook Aardenburg en Hoofdplaat zullen danig op hun tellen moeten passen. De strijd in Hontenisse zou wel eens de tweede zege der nieuwelingen kunnen beteekenen. Res. 2e klasse E: Steenber gen 2Middelburg 2Bres kens 2De Zeeuwen 2; Dosko 2Goes 2Terneuzen 2 MOC 2; RCS 2—Vlissingen 2. De strgd tusschen de reser- veploegen kan enkele aardige wedstrijden opleveren. De groen-witten zijn niet geheel kansloos, terwijl de Breskens- reserves wel de punten thuis zullen houden. Goes 2 achten we wel in staat ook de tweede overwinning te behalen, ter wijl de Terneuzen-reserves handen vol aan MOC 2 zullen hebben. De rood-witten hebben iets goed te maken met de Grenscorrecties in Kabinet besproken. Onderzoek naar mogelijkheid grenscorrecties. Naar het A.N.P. verneemt, zullen de minister van buiten land sche zaken, mr. W. C. G. H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout en de minister van verkeer, Ir. H„ Vos, een twee- daagsch bezoek brengen aan het NederlandschDuitsche grensgebied, ten einde zich ter plaatse, zoowel in Neder land als over de grens, nader te oriënteeren omtrent enkele grenscorrecties, welke deze week onderwerp van bespre king hebben uitgemaakt van het kabinet. Prinses Juliana onderscheiden. EEREKRUIS VAN HET BELGISCHE ROODE KRUIS In een der zalen van het gebouw, waar het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te Den Haag zetelt, kwamen Donderdagmiddag tal van genoodigden bijeen, ter gelegenheid van het officleele bezoek van een delegatie van het Belgische Roode Kruis. Om ruim vijf uur arriveerde de presidente van het Neder landsche Roode Kruis, H.K. H. Prinses Juliana. Namens het Belgische Roo de Kruis overhandigde de heer Dronsart aan H.KH. Prinses Juliana het eerekruis van het Belgische Roode Kruis. Dit is de hoogste onderscheiding, welke het Belgische Roode Kruis kent. Behalve Prinses Juliana j werden ook een aantal andere vooraanstaande Roode Kruis- figuren onderscheiden. De nieuwe spelling. DINSDAG BEHANDELING IN DE TWEEDE KAMER. In de Dinsdagmiddag ge houden openbare vergadering van de Tweede Kamer is voorr lezing gedaan van het Kon. Besluit, waarbg mr. J. R. H. van Schailc wederom wordt benoemd tot voorzitter der Kamer. De heer van Schaik aanvaardt het presidium met de verzèkering, dat hij zich zal beijveren om aan het in hem gestelde vertrouwen te beantwoorden. Hierna wordt overgegaan tot het benoemen van eenige commissies, het trekken van de afdeelingen en het aanwij zen van de voorzitters daar van. De voorzitter deelt vervol gens mede, dat ln de verga dering van Dinsdag 2-4 Sept. een aantal wetsontwerpen zal behandeld worden, o.a. inzake de schrijfwijze der Nederland sche taal. In de vergadering van Dins dag 8 October worden aan de orde gesteld de rijksbegrootin- gen 1946 en 1947, die daarna in de afdeelingen onderzocht zullen worden. EERSTE TRANSPORT GEÈVACL"EERDEN VERWACHT. Het eerste transport ge- evacueerden uit het binnen land van Java wordt volgende week ln Batavia verwacht. Men neemt aan. dat dit een gunstig voorteeken is voor het verloop van de wapenstil- itandsbesprfekingen, die van- RCS-reserves als slachtoffers, daag zullen beginnen. Dr. Euwe van Moskou naar Zeeland. VOLGENDE WEEK SPEELT HIJ SIMULTAAN. Zooals reeds eerder bericht, komt volgende week dr. Max Euwe, die op het oogenblik nog in Moskou vertoeft, naar Zeeland om daar een 'aantal simultaanséances te geven- Het programma is als volgt samengesteld; Woensdag 25 September In Goes; Donderdag 26 September in Vlissingen; Vrgdag 27 September in Mid delburg; Zaterdag 28 Septem ber in Sluiskil. Dr. Euwe zal in elk dezer plaatsen aan ongeveer 30 bor den tegelgk spelen, waarbij hij de beste Zeeuwsche spelers tegenover zich zal kragen. Dindagavond heeft dr. Euwe in Moskou een pimultaan- séance gegeven tegen leden van de schaakclub van het Roode Leger. De geheele sé ance duurde zes uur en het re sultaat was, dat dr. Euwe acht partijen won, zeven remise speelde en vijftien verloor. Een dergelijk resultaat, dat wel wgst op de buitengewone zware tegenstand, die dr. Euwe van de Russen heeft on dervonden, behoort in Zeeland vooralsnog to£ de onmogelijk heden. Niettemin zullen de Zeeuwen, die de strijd tegen Euwe aanbinden, stuk voor stuk er een eer in stellen den ex-wereldkampioen een heel of half puntje afhandig ite maken. De Zeeuwsche schaakliefheb bers. ook zij, die maar matig spelen en geen lid van een club zijn, zullen volgende week een mooie gelegenheid hebben on zen nationalen kampioen in actie te zien en een avond lang hun hart op te halen aan het koninklijke spel der 64 velden. Prijzencontróle grijpt in J Een Haagsche fabrikant van wasprocructen had Zee land als operatieterrein uit gezocht om zjjn waren tegen te hooge prijzen te verkoopen. Door medewerking van Zeeuwsche zakenlieden kon hij aangehouden worden, waarbij een groot aantal potten was en zijn vrachtauto in beslag genomen werden. Het onderzoek dat door de prgzencontrole in zijn „fa briek" werd ingesteld leidde nog tot in beslag name van een groote partij grondstof fen. Tegen den fabrikant, die een oude bekende ls van de Prijzencontrole, en een groot aantal koopers. werd proces verbaal opgemaakt. TE DURE WOL. Een textielhandelaar te Ter neuzen berekende voor het zoo begeerde artikel breiwol 0,31 per knot te veel en speculeerde er op, dat het pu bliek met deze te hooge prij zen wel genoegen zou nemen. Deze manier van zaken doen ging langen tijd goed, want er werden ongeveer 2000 knotten wol voor deze prgs verkocht, maar tenslotte liep het toch nog verkeerd af. omdat de Prgzencontrole ingreep en proces-verbaal opmaakte. VERKEERDE GOLF LENGTE. Een paardenhandelaar uit Terneuzen ging ln radio's han delen. Deze omschakeling ging niet erg gemakkelijk, want hij kon de juiste golflengte van de verkoopprijs maar niet te pakken krijgen. Zoo verkocht hij een toestel, dat 90, waard was. 360 gulden te duur. De Prgzencontrole kwam achter deze transactie maakte tegen kooper en ver- kooper proces-verbaal op. Vier radiotoestellen werden ln be slag genomen. TRIBUNAAL TE GOES Maar waarschuwde voor Duitsche dwinglandij De eerste zaak was Donder dag die tegen den 34-jarigen hotelhouder Ch. v. d. Berg uit Goes, die volgens de dagvaar ding sympathiseerend lid ts geweest van de N.S.B., lid van de N.V.D. en het Vervoers- front. Beschuldigde gaf toe, dat hij verkeerd had gedaan. Bij de behandeling kwam ook naar voren een kwestie met verkoop van gouden tientjes, waarbij v. d. B. betrokken is geweest. De verdediger mr. P. C. Adrlaanse. meent, dat het hier om een licht geval gaat. Ver dediger vraagt onmiddellijke invrijheidstelling. Na ln raadkamer te zijn ge weest, besloot het tribunaal niet direct aan dit verzoek te voldoen, maar wel bij de uit spraak op 2 October. De 65-jarige P. G. Fortuijn, gepens. ambtenaar Rolt- Bank te Goes, is lid en waarnemend blokleider der N.S.B. geweest Telexgesprek TrumanByrnes. President Truman en minis tcr Byrnes hebben Donderdag een telexgesprek gevoerd van 20 minuten. Als gevolg'van magnetische stormen was een telefonische verbinding onmogelijk. Hoewel over ce inhoud van het gesprek niets bekend ls, heeft men volgens de B.B.C- correspondent algemeen de in druk, dat het onbevredigend is verloopen. Wallace houdt vol. Henry Wallace heeft thans tegenover een vertegenwoor diger van Ass. Press, die op het punt stond naar Moskou fe vertrekken, opnieuw uiting gegeven van zijn ongerustheid over de verhouding tusschen de Ver. Staten en Rusland. Hij zeide er van overtuigd te zijn, dat de Sovje^ Unie geen oorlog wenscht, doch niet de overtuiging te hebben dat bepaalde hooggeplaatste Ame rikanen dit standpunt deelen. Deze meenen, dat een oorlog onvermijdelijk' is en dat Ame rika dan maar moet beginnen ómdat hij de atoombom bezit, De Gaulle keert zich tegen nieuwe grondwet. Generaal de Gaulle heeft Donderdag een scherpe aanval gedaan op het nieuwste ont werp voor een Fransche Grondwet. Dit geschiedde naar aanlei ding van een vragenlijst over deze Grondwet, die het Fran sche persbureau aan de Gaulle had voorgelegd. De Gaulle meende, dat de nieuwe Grondwet, die pas na veel strubbelingen door de Constituante is opgesteld, wei nig verschilde met de vórige. De groote macht van de alge- meene vergadering en de ma rionetten-positie van het staatshoofd moest volgens de Gaulle op de duur tot dicta tuur en anarchie leiden. De Gaulle sprak zich uit voor verwerpen van het ontwerp bg het komende referendum. een over land. betrokken Belgische Skymaster gevonden. ZEVEN OVERLEVENDEN. Do Belgische skymaster, die op zijn vlucht van Europa naar New Foundland sinds Woensdagavond vermist werd, is op ongeveer 35 kilometer ten Zuid-Westen van het vliegveld Gander (New Found land) waargenomen. Men heeft per parachute voedsel neergelaten reddingsbrigade is op weg naar de plaats. Volgens kapitein Jennings van de „Transworld Airlines", die het wr.ak heeft ontdekt, liepen drie personen' in de buurt van het wrak en vier anderen ongeveer 6Y2 km. van de kust af. Nader wordt gemeld, dat de uitgezonden reddingsploeg het wrak van het verongelukte [toestel heeft bereikt Daar de radioverbinding met' de ploeg slecht ls. zijn nog geen nade- e gegevens bekend. Land-onteigening in Amerikaansche zóne. Het Amerikaansche mili taire bestuur ln Duitschland heeft een wet goedgekeurd, waardoor de Duitsche regee ringen gemachtigd worden om land in particulier bezit te onteigenen. Het betreft hier een, gebied van ongeveer 290.000 ha., dat verdeeld zal worden onder de Duitschers, die door de oorlog alles verloren hebben, bene vens de iy2 millioen Duit schers, die Hongai'ge Tsjecho-Slowakije moeten ver laten. De ln beslag genomen be zittingen van de partij, het leger, de luchtmacht en de kerken zullen eveneens wor den verdeeld. DR. BEEL OP DE JAAR BEURS. De minister-president, dr. L. J. M. Beel heeft Donderdag een bezoek gebracht aan de Jaarbeurs, waar hij ontvan gen en rondgeleid werd door dr. F. H. Fentener van Vlis singen en mr. J. Milius. resp. voorzitter van de Raad van Beheer en directeur van de Jaarbeurs. Specerijen op de bon. Sedert de bevrijding van ons land zijn van tijd tot tijd grootere en kleinere hoeveel heden specergen ingevoerd, die voor het meerendeel haar weg Vonden* naar de verwer kende industrie en zoo het publiek in worst enz. ten goe de kwamen. Thans is de voor raad specergen echter toerei kend om aan de reeds lang bestaande plannen, recht streeks aan de consumenten specerijen te verstrekken, uit voering te geven. Binnen twee maanden welke tijd nog noodig is om de specerijen te malen en de handel te bevoorraden zal voor alle personen, ouder dan 21 jaar, een bon worden aangewezen, waarop naar keuze 25 gram peper of noot- muscaat gekocht kan worden. BRAND IN CENTRALE WERKPLAATS DER SPOORWEGEN. Donderdagavond heeft een ernscige brand gewoed in dc centrale werkplaats der Ned. Spoorwegen te Haarlem. Van de elf treinrijtuigen, welke zich in het brandende gebouw bevonden, zijn verschillend' geheel uitgebrand, evenals een modelmakerij en een model- lenbergplaats. Ook ging een groote hoeveelheid electriscb materiaal verloren. Kortsluiting is vermoede lijk oorzaak van de brand ge weest. EERSTE VLUCHT VAN DE „ARNHEM' Nadat majoor-gepenl Ur- quhart, die twee jaar gele den de luchtlandingsor bij Arnhem leidde, de eerste Lóckheed Constellation van de K.L.M. de naam „Arn hem" had gegeven, maakten de genoodigden een rond vlucht met het toestel, Het kon njet anders, of de zwaar gehavende stad was het doel van de tocht. De gasten, o.w. de generaal en eenige leden van zijn staf, konden thans uit de lucht het terrein terug zien, waar zij in September 1944 zoo dapper tegen de vij and streden: Oosterbeek met de spoorbrug, Arnhem met zijn gehavende stadskern de Rijnoevers waaraan voor de Airbornes menige herinne ring verbonden moet zijn. én verspreidde de Zeeuwsche Stroom. F. had geen verdedi ger en vroeg zelf om direct in vrijheid te wofden gesteld Voor hem besloot het tribunaal als voor den eersten besch., dat hij over 14 dagen bg de uit spraak vrij komt. EEN VREEMD GEVAL. De 54-jarige opzichter van fortificatiën le klas, R. v. d. Berg te Goes werd ervan be schuldigd. dat hij veelvuldig leden vari de Wehrmacht aan buis ontving; een radiotoestel van een lid der Wehrmacht ten geschenke of zeker in bruik leen kreeg en dat hij rijkswerk lieden bedreigde met de Duit schers, als zg niet hard genoeg werkten. Besch. zeide in het zelfde pand te hebben gewoond, waar ook Duitschers hun kwartier hadden en dat gaf dan de In druk of zij bij hem op bezoek kwamen. Hij ontkent o a. Vova te hebben ontvangen. Dat hij de werklieden bedreigde, ont kende hg beslist, hij waar schuwde ze voor de Duitsche dwingelandij. Mr. F. W. Adriaanse hield een pleidooi, waarin hij wees op de sfaat van dienst van d. B. ,die bij zijn chefs zeer goed staat aangeschreven. Ook pleiter is van meening, dat zijn cliënt de werklieden alleen er wees, dat de Duitschers vlug met schieten zgn. Zeker heeft v. d. B. ook goed illegaal werk gedaan. Hij zorgde voor gegevens, die hij direct na de landing der ge allieerden- op Walcheren aan hen overdroeg en die van groo te beteekenis bleken te zijn. ZIJ TROUWDE EEN N-S.B.-ER Hierna kwam de 46-jarige C. G. van Driel geb. de Doel- der uit Wemeldinge voor, Zg is In 1935 lid geworden der N, S.B, en dit gebleven, zg be zocht vergaderingen, collec teerde voor W.H.N. Verder zou zij in Middelburg een woning hebben betrokken, die de N. S.B.-er Bliek haar ter be schikking stelde. Deze beschuldigde ontkende dit alles en haar verdediger, mr. F. W- Adriaanse. zei, dat het feit, dat deze vrouw lid van de N.S.B. was, juist is, maar zij werd dit, doordat zij met een N.S.B.-er trouwde en zij is niet actief werkzaam geweest voor de beweging. De laatste zaak was die te gen den 41-jarigen kleermaker W. v. d. Wenden uit Goes, die lid en blokleider bij de N.S.B. colporteerde met Vova, werkte bij de storingszender en zich aansloot bjj de Vrijwillige Hulppolitie- De besch. bekende en ziet in verkeerd te hebben gehandeld. Na een kort pleidooi van mr. F. W. Adriaanse, werd®v. d. W. direct in vrijheid gesteld. TTitpnraak in alle zaken 2 'Jctobcr. SPECIALE TEXTIEL PUNTEN. Van 25 Sept. a.s. af zijn de thans in omloop zijnde spe ciale punten voor textiel, uitge reikt voor 1 Mei 1946, niet meer geldig. Dit betreft dus uitsluitend de in bruine kleur uitgevoerde bonnen met opdruk „Textiel 10 punten", ln zwarte letters en in paarse kleur uitgevoerde bonnen met opdruk „Textiel 1 punt" ln zwarte letters. De handelaren dienen zich voor inlichtingen omtrent de omwisseling van deze speciale punten te wen den tot de plaatselijke distri- butiedienst. Herdenking bevrijding Oost-Zeeuwsch Vlaanderen. POLEN BEZOEKEN AXEL. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, het eerste stuk van de Schel- deoever, dat werd bevrijd, her dacht gister en heden zijn be vrijding. Een detachement Polen van de 3rd Polish Army division, waarbij Kol. Szyd- lowski, destijds bevelvoerend commandant in dit gebied, arriveerde Woensdagmiddag ln Axel om in dit stadje, dat 2 jaar geleden brandpunt van de strijd was. de gevallen ka meraden te herdenken en de bevrijdingsherdenking mede te maken. Woensdagavond wer den de Poolsche gasten offi cieel door het gemeentebestuur ontvangen, waarbg hun een diner werd aangeboden. Gisteren werden in verschil lende kerken godsdienstoefe ningen gehouden, waarbij in de katholieke kerk een heilige mis werd opgedragen aan de gevallen militairen. Heden zullen nog verschil lende dorpen in de omgeving worden bezocht, waarna de Poolsche gasten Zaterdag weer naar hun standplaats in de Britsche bezetlngszone in Duitschland zullen terugkee- ren. ZWEEDSCH STOOMSCHIP AAN DE GROND GELOOPEN. Ter hoogte van Terneuzen is gisternacht het Zweedsche stoomschip „Magdalena" aan de grond geloopen Tegen de morgen ls het met sleepboot- assistentle weer vlot geko men. ZUIVERING. Bij beschikking van den Minister van Sociale Zaken is op grond van de bepalingen van het zuiveringsbesluit ontslag verleend aan P. E. van Cadzand, leider bijkan toor Sas van Gent van het Gewestelijk Arbeidsbureau, Middelburg en mej. L. J. Min- derhoud, ambtenares bij het Gew. Arbeidsbureau te. Mid delburg, met ingang van 1 Sept. 1944 en met ingang van 3 Sept. 1944 aan C. Dekker, ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Middelburg. Kwadendamme VARKENSHOUDERS WILLEN STAKEN. Te Kwadendamme werd op de algemeene vergadering van de Varkensvereeniging „Steunt Elkander" besloten, om, wan neer geen slachtvergunnlngen worden uitgegeven aan allen, die een varken hebben gemest met ruw voeder, zich aan te sluiten bg de leden vari de bond van varkenshandelaren en ook het werk neer te leg gen. Heinkenszand DE INSTALLATIE VAN DEN NIEUWEN BURGEMEESTER Zaterdag zal de nieuwe bur- femeester van Heinkenszand, e heer B. Funk, om 12.30 uur aan de grens der gemeente worden ontvangen. 'Om kwart voor één vindt de officleele installatie plaats, gevolg door een zanghulde van de kinde ren voor het gemeentehuis. Omstreeks 2 uur wordt een optocht gehouden van wagens, ruitervereenigingen enz., ge volgd door volksspelen en ringrijden. 's Avonds is er van 7.30 tot 9 uur een concert, gevolgd door een lichtstoet, KINDEREN STICHTEN BRAND. Woensdagmorgen brak er brand uit ln de schuur van den heer Adr. Traas Lzn. te Heinkenszand. De brandweer was sp.oedig ter plaatse en wist het vuur snel te blus- schen. De oorzaak van het ongeval ls toe te schrijven aan kinderen, die ter plaatse met lucifers hebben Rilland-Bath AANVRAGEN VOOR HUISVESTING 1 Aanvragen voor huisvesting in Rilland-Bath moeten het vervolg schriftelijk met opgave van redenen de" Woningcommissie p.a. meentesecretarie worden gediend. in bij ge- Officieele publicaties DISTRIBUTIEDIEN ST KRABBENDIJKE. Afhalen Klompcnbonnen. Degenen, die in de periode van 9 t.m. 24 Aug. een aan vraagformulier voor een klom penbon hebben Ingediend, moe ten de bon afhalen in volgorde van de beginletters der fami lienamen. De uitreiking vindt plaats: te Hansweert op 21 Sept- van 9.3011.30 A t.m. Z; te Yerseke op 23 Sept. van 9.30—12 A t.m. G. van 1—3.30 H t.m. N; te Krabbendijke op 24 Sept. van 912 A t.m. K, van 14 L t.m- Z; te Rilland- Bath op 25 Sept. van 912 A t.m. L, van 13.30 M t.m, Z; te Kruiningen op 26 Sept. van 912 A t.m. L, van 1 3.30 M tm. Z; te Yerseke op 27 Sept. van 9.30—12 O t.m. S, van 13.30 T t.m. Z; te Waarde op 28 Sept. van 912 A t.m. Z- De bonnen op collectieve aanvragen aangevraagd, moe ten door den werkgever afge haald worden op het laatste half uur der uitreiking ter plaatse. Alle TD's van betrok kenen meebrengen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6