PHOVINCIALE ZEEUWSCHE COURAMT Zeeland als touristenland EEN MONSTER-PROCES NADERT ZIJN EINDE Winston Churchill bepleit de Ver» Staten van Europa Zeeverkenners konden niet zwemmen. W apenstilstandsbesprekingen beginnen heden Hoofdredacteur O. Balllntljn (met fedactioneele medewerking van tlr. \v. H. Beckenkamp), Uitgave: Stich ting P-Z.C., Middelburg Druk: firma F- Van de Velde Jr„ Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M L. W. Sctioch.'VIls- Slngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zun- dn feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 20 Sept. 1948 189e Jaargang Nummer 219 ABONNEMENTSPRIJS 25- cent per week, 1 3.20 per kwartaal, franc» per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent, ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie i 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 21.), tel. 2077 en 2924. Goes Turtkade 15. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr 359300 P-Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren HET GAAT OM HOOGER DINGEN DAN HET LOT DER 21 -NAZILEIDERS. De oorlog als'misdaad. Nog slechts weinige dagen scheiden ons van het einde van het proces te Neuren berg, zoo seint de speciale A. N.P.-verslaggever in Neuren berg. Vanaf 20 Nov. 1945 hebben de zittingen van het internationale gerecht elkaar ln bijna onafgebroken rij op gevolgd, tientallen getuigen zijn verhoord, stapels docu menten doorgewerkt. Het is de Duitschers, ge wend aan Göbbels propagan- da-apparaat, niet kwalijk te nemen, dat zij van het pro ces maar ééns opvatting heb ben: Een grootscheepsche reclamestunt, die erop bere kend is een min of meer hy pocritisch vertoon te geven van het recht van democrati sche naties. Ook echter bul ten Duitschland is bij velen de vraag opgekomen of wel evenredigheid bestaat tus- schen de mate van de misda den van de Nazi-leiders en de duidelijkheid hunner schuld eenerzijds en de detailleering van het bewijsmateriaal en de breedvoerigheid van het verweer anderzijds. Had me', hen niet een krijgsraad te velde kunnen afrekenen. Zou het niet eenvoudiger geweest zijn de meeste hunner in een kórt en eenvoudig proces op grond van enkele hunner misdadige bevelen de hoogste straf op te leggen? Het ant woord is een, want het gaat in dit proces in wezen om hooger dingen dan het lot van 21 mannen. Het gaat om de beveiliging van de vrede en om de bestraffing van de mis daad van de oorlog. Daarom zal de straf, die wordt opge legd, van minder beteekenis zijn dan de overwegingen, die in het oordeel zullen worden opgenomen. Het tweede hoofdstuk van de aanklacht heet „misdaden tegen de vrede" en het vormt de eigenlijke grondslag van deze rechtzaak. De aankla gers hebben gevraagd door het vonnis voor alle tijden te willen vaststellen, dat de In ternationale wet van nature de kracht heeft, zoowel om de oorlog misdadig te verkla ren als' om recht te spreken over hen die hun staat 'helpen bij het voeren van zulk een oorlog. Zij trokken de onvermijde lijke consequenties van de veroordeeling van de oorlog en weigerden het recht mach teloos te maken door hefe handhaven van de verouderde doctrines, volgens welke de souverelne staat geen mis daad kan plegen en evenmin organen van staat. Voordien had de Volkenbond door zijn sancties een stap gezet op ae weg, waarop nu moet worden voortgeschreden. Dit proces wil breken met de absoluteit van de staat. De mogendhe den, die het voerden, zijn er daarbij van uit gegaan, dat ln deze eeuw van wetenschap en organisatie, die een staat een bijna onmetelijke macht tot het kwade kan geven, dwingermaatregelen tot 't onderdr en van een misda dige houding noodzakelijk 2ijn. Dit proces wil niet alleen de waarheid verschaffen aan toekomstige historici, doch tevens een waarschuwing zijn voor toekomstige staatslie den. Het wil de oorlog niet langer doen verschijnen als een abstractie op het gebied der misdaad, als een moord zonder moordenaars en een rooftocht zonder roovers, doch hen maken tot een reëele strafbare misdaad van menschen. Belangrijker zullen zijn dc overwegingen van het oor deel.. Zal het gerecht militairen veroordeelen omdat zij mis dadige bevelen gaven of om dat zij aanvalsplannen opstel den? Zal het Schacht veroor deelen omdat hij de nazi's een geladen revolver in de hand gaf? Zal Neurath moeten boeten alleen voor zijn ver antwoording in Praag of ook voor zijn wetenschap van Hit- Iers rooversplannen Zal Ro senberg het gelag zijner Ein- satzstaben moeten betalen of ook bestraft worden voor zijn droom van een Ger- maansch Europa Zal Rib--, bentrop de hoogste tol beta len voor zijn eisch tot opslui ting of vernietiging der Hon- gaarsche joden of ook voor zijn valsche beloften? Zoo zijn er vele vragen,waarop het gerecht een antwoord zal ge ven. Van dit antwoord zal het afhangen of dit proces ge worden ls, wat de wereld er van gehoopt heeft. Humor In de Veiligheidsraad. Commissie van onderzoek voorgesteld. Tijdens de bijeenkomst van de Veiligheidsraad van Woens dag heeft Johnson, de Amerl- kaansche afgevaardigde, voor- festeld bij Bulgarije en Joego- lavië te informeeren naar den toestand aan de Grleksche grens. Indien de raad ertoe mocht besluiten, aldus Johnson, een sub-commissie te vormen, moet deze bevoegd zijn de moeilijk heden aan de grens te onder zoeken, waarbij men de betrok ken minderheden aan beide zH- den van de Grleksche Noord grens niet uit het oog moet verliezen. Tevens moet zjj be voegd zijn bij Albanië, Joego slavië, Bulgarije en Grieken land inlichtingen in te winnen. Sir Alexander Cadogan viel de klacht van de Oekraine aan in bewoordingen, die de afge vaardigden verschillende ma len in lachen deed uitbarsten. Hij vond het absurd te bewe ren dat Griekenland de we reldvrede bedreigt. Manoellsky, als een moderne koning Knoet, moest over de Oceaan vliegen om deze vloed van agressie te stuiten. De heele wereld vindt het een schande, dat een geval als dit voor de veiligheidsraad Wordt gebracht- Ook de Fransche afgevaar digd Parodi was van meening, dat het bewijs van Grieksche aggressie niet was geleverd. Crcoanyko (Sovjet-Unie) Nog een Belgisch vliegtuig over tijd. Het vliegtuig van de Sabe na, dat Maandag van Brussel met bestemming voor Le- opoldstad in de Belgische Congo is vertrokken, is niet op tjffl te Tripoli aangeko men. Van het andere vermiste vliegtuig is nog niets verno men. Het leven wordt minder duur. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor statistiek schijnen de kos ten voor het levensonder houd iets te dalen. Het In dexcijfer voor dé kosten van het levensonderhoud van arbeidersgezinnen 'is bijv. van Juli od Aug. gedaald van 183,7 tot 181.4. Het looncijfer bleef practisch ongewijzigd, doch de korting voor voe ding verminderde met 2 Het indexcijfer van voor de oorlog wordt op 100 gesteld. Binnen 5 jaar raketvliegtuigen over Oceaan. Aircommodore Frank Whltle, Engelsch pionier op het gebied van raketvoortdrijving, heeft op een persconferentie te Londen verklaard, dat men binnen vijf jaar in vliegtui gen met raketvoor tdrg ving de Transatlantische Oceaan zal kunnen oversteken Whitle, die pas is teruggekeerd uit de V. S., waar hrj een aantal lezingen heeft gehouden, had de indruk gekregen, dat de ontwikkeling van de raket voortdrijving in Engeland verder gevorderd ls dan in de V. S. Onder leiding van Duitschland en Frankrijk. Tijdens een revde op de uni versiteit tö Zurich heeft Win ston Churchill gistermorgen als remedie tegen de kwalen, waaronder Europa thans ge bukt gaat, de vorming van een soort Vereenigde Staten van Europa bepleit. Alleen op die manier kun- nen volgens Churchill hon derden miiiioenen menschen in staat gesteld worden de sim pele vreugden, welke het le ven levenswaard maken, ge nieten. In sommige van de kleinere landen van Europa, zoo zeide Churchill^ valt inderdaad goe de vooruitgang op de weg van herstel te bemerken. Verder echter zitten massa's gekwel de, hongerige en in verwar ring gebrachte menschelgke wezens bij de ruïnes van hun steden en tehuizen de horizon af te zien, vreezend de nade ring van nieuwe tyrannie. Wanneer niet de groote re publiek aan de overzijde- van de Atlantische Oceaan zich gerealiseerd had, dat een ver-, woest en tot slaverng gebracht Europa ook haar eigen lot zou aangaan en hulp had geboden, zouden de duistere tgden in al hun verschrikking terug gekeerd zgn. Frankrijk en Duitsehland moeten samengaan. Churchill betoogde, dat de „Ver. Staten van Europa" niet in conflict behoefden te komen met de wereld-organi satie van de Ver. Naties, doch er een opbouwend onder deel van zouden kunnen vor men. „Ik ga nu Iets zeggen, waar over g(j u zult verbazen: De eerste stap naar de her-op richting van de Europeesche gemeenschap moet bestaan in een samengaan tusschen Frankrgk en Duitschland. Slechts 09 die manier zal Frankrjjk het moreele en cul- tureele leiderschap over Euro pa kunnen herkrijgen." EEN RAMP DREIGT. Churchill waarschuwde, dat er haast gemaakt diende te worden met 't vormen van de bracht wederom zijn steun voor de Oekrainsche klacht tot uitdrukking, waaraan de ironie van sir Alexander niets zou kunnen veranderen. Hg was tegen het zenden van een commissie van onderzoek naar de GriekschAïbaneesche grens. Zonder tot stemming over te gaan werd de raad tot Vrij dagavond verdaagd. eventueele „Ver. Staten van Europa". „De atoombom is nog steeds alleen ln handen van een staat en een natie, van welke wij weten, dat zg haar nimmer zullen gebruiken dan alleen voor de zaak van recht en vrijheid. Doch de mogelijkheid bestaat, dat dit verschrikkelijke vernielings werktuig binnen enkele jaren wijd en zijd in bezit zal zijn en de ramp, welke zou ont staan door het gebruik ervan door verschillende oorlogvoe rende mogendheden zal niet alleen alles, wat wij bescha ving noemen, vernietigen, doch mogelijk zelfs de aardbol zelf uiteen doen vallen." De eerste practlsche stap, aldus Churchill, zou moeten bestaan in de vorming van een Europeesche raad. Bij al dit dringende werk zouden Frankrgk en Duitschland te zamen de leiding moeten ne men. „Ik zeg u, laat Europa her rijzen," aldus beëindigde Churchill zgn rede, welke zes tien minuten duurde. De „Groningen 4" gelicht. SIGNALEMENTEN VAN SLACHTOFFERS GEVRAAGD. De burgen- :ester van Enk huizen maakt bekend, dat de in Januari 1945 op het ÏJssel- meer verongelukte „Groningen 4" is gelicht en te Enkhuizen is binnengebracht. Hij noodigt verwanten van slachtoffers uit hem zoo spoedig mogelijk op te geven een zoo volledig mogelijk signalement en een beschrijving van de kleeding, welke de slachtffers ten tgde van het ongeluk droegen. OUDERDOMSVOORZIENING IN LAND- EN TUINBOUW. In verband met een ver zoek van de landarbeidersbon den om in de vóór 1947'48 in land- en tuinbouwbedrijven af te sluiten' collectieve ar beidsovereenkomsten regelin gen op te nemen ten aanzien van de vorming van bedrijfs pensioenfondsen voor land en tuinarbeiders, heeft naar het Hollandsch Landbouw weekblad mededeelt, de Stich ting voor de Landbouw be sloten de principieele kwestie dezer aangelegenheid eerst in bespreking te brengen bg de drie aangesloten standsorga nisaties (Kon. Ned. Landbouw Comité, Chr. Boeren- en Tuin- dersbond en. Kath Bóeren en Tuindersbond). De eerste af deeling van het Landbouw- Comitó heeft als haar meening uitgesproken, dat de vorming van de gevraagde pensioenfondsen, nog afge zien van extra administratie ve kosten, een verzwaring der finantieele lasten zal beteeke- nen hetgeen met name voor de kleine bedrijven zeer be zwaarlijk is. Waar de sociale voorzieningen der kleine zelf standigen bovendien ten ach ter staan bij die der arbeiders, kunnen dé voorstellen der landarbeidersbonden eerst dan worden gesteund wan neer de sociale voorzienin gen der kleine boeren en tuin ders een verbetering hebben ondergaan. Ook het hoofdbe stuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft zich in denzelfde geest uitgesproken. NED. CHR. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL. De Alg. Ned. Chr. Ambte- naarsbona, de- Chr. Bond van Belastingambtenaren, de Ned, bond van Prot Chr. P.T.T. personeel en de Ned. Chr. Bond van Personeel in Publie- ken Dienst worden op 16 Oc tober a.s. samengesmolten tot één groote organisatie, die de naam zal dragen van Ned- Chr. Bond van Overheidsper soneel. De nieuwe organisatie start met een ledental van onge veer 20.000. KAMPBEWAARDERS VAN VUGHT BERECHT. De S S.-ers H. v. d. Vpn te Ginneken, C. Kwakkelaar te Hoensbroek en J. Martens te Schimmert waren werkzaam geweest als kampbewaarder te Vught, voorts begeleidden zij transporten naar Oraniën- burg en namen deel aan ac ties van een executiepeloton. Zij werden resp. veroordeeld tót 15. 10 en 8 jaar ge vangenisstraf met ontzetting uit de kiesrechten voor de tijd van 15 jaren. Stoottroepen bestaan twee jaar. Vandaag wordt herdacht, dat twee jaar geleden de stoottroepen werden opgericht. De datum van oprichting der verschillende onderdeelen zijn: Commando Zuid 20 September. Commando Limburg 13 Sep tember, Commando Brabant 24 September. De regimentsver jaardag wordt op 20 Septem ber gevierd, zoowel in Indië als in Nederland; in Neder land te Nijmegen door het houden van een generaaLappèl. Een aantal Russische doktoren, die zich bezighou den met de kankerbestrijding is voor een studiereis naar de Vereenigde Staten vertrok ken. Raad voor de Scheepvaart behandelde de ramp op de Nieuwe Waterweg. Onvoldoende navigatie- kennis. De Raad voor de Scheep vaart te Amsterdam heeft Woensdag de oorzaak van de aanvaring tusschen het zeil- vaartuig „Karei Doorman" met de sleeptros van het motor tankschip „Perna" op 16 Juni j.l. op de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van het Schiedam- sche hoofd, waarbij vijf zee- LORD KILLEARN ZATERDAG TE BATAVIA. Min. Beel niet naar Indonesië. Uit gezaghebbende bron ver neemt men, dat de besprekin gen over wapenstilstand heden op het geallieerde hoofdkwar tier een aanvang zullen ne men. Van Britsche zgde zullen aanwezig zgn gen.-maj. J. F. R. Forman en brigadier-gene- raal I. C. A. Lauder; van Ne- derlandsche zijde de chef van de staf, gen.-maj. D. H. Buurman van Vreeden en van republikeinsche zgde, gen-maj. Soedibyo en de kapitein van de luchtmacht Soeriadan en verschillende officieren der T.R.I. DE ROL VAN LORD KILLEARN. De afdeeling voorlichting van het Britsche consulaat- generaal deelt mede, dat men Lord Kil lea rn op 21 September te Batavia verwacht. De voorzitter van de Com.- Generaal, pref. ir. W. Scher merhom, verklaarde bij zgn aankomst in Batavia, dat de commissie, gaarne gebruik zal maken van de diensten van Lord Killearn. Ook de repu blikeinsche vice-president Hat- ta. verklaarde dat z.i. Lord Killearn in staat zou zgn de moeilijkheden tusschen beide partijen uit de weg te ruimen. Hatta verklaarde voorts, dat hij er van overtuigd was, dat, indien de Nederlanders hun troepen zouden gebruiken om aan de onderhandelingen kracht bij te zetten, de Indo nesiërs spontaan hun toevlucht zouden nemen tot de politiek van de verschroeide aarde. MIN. BEEL NIET NAAR INDONESIË- Van officieele zijde wordt vernomen, dat het bericht, ais zou een vaag bestaand voor nemen van den minister-pre sident, dr. L. J. M. Beel, om zich te gelegenertrjd naar In donesië te begeven, teneinde zich door persoonlijke aan schouwing op de hoogte te stellen van de toestanden problemen aldaar, reeds de vaste vorm van een eerlang uit te voeren plan hebben aan genomen, volkomen als uit de lucht gegrepen moet worden beschouwd. SCHEEPVAART EN VLIEGDIENSTEN. Naar aanleiding van het bericht uit Batavia. vólgens hetwelk onderhandelingen tus schen de groote scheepvaart maatschappijen en de K.L.M. zouden zijn afgesprongen, verneemt het A.N.P. van de K.L.M.-persdienst, dat in 1946 geen onderhandelingen tus schen de groote Nederland- sche scheepvaartmaatschap pijen en de K.L.M. hebben plaats gehad. Van de zgde van de Rot- terdamsche Lloyd verneemt het A.N.P. voorts, .dat het be richt, dat de Rotterdamsche Lloyd op het oogenblik actief aan dergelijke onderhandelin gen zou deelnemen, onjuist is, Strand en duinen moeten vrij komen Hotels en pensions hebben betere outilage noodig. HET vreemdelingenseizoen is ten einde en we kun nen de balans opmaken van het eerste jaar na de oor log, waarin het verkeer zich eenigermate had hersteld. Er is geen reden tot juichen, want het vreemdelingenverkeer heeft de omvang van vóór de oorlog nog lang niet be reikt, maar dat kon ook niet. Het was zelfs zoo, dat de sa menwerkende V-V.V.'s op Wal cheren bij de aanvang van de zomer ln hun reclamefolder de waarschuwing lieten hooren om niet in groote getale naar Walcheren te komen in verband met de beperkte lo- gies-gelegenheid. Aan deze waarschuwing is gehoor gege ven. Wie lust had om naar Zee land te komen, heeft over het algemeen tevoren znn licht opgestoken bij de V.V.V.'s Het regende aanvragen en duide lijk is gebleken, dat de belang stelling voor Zeeland zeer groot is in den lande. Ware er logeergelegenheld voldoende geweest, de stroom van toeris ten zou veel grooter zijn ge weest, dan nu het geval was. En dat is voor de toekomst een hoopgevend teeken. Toch zgn er nog duizenden geweest, die Zeeland hebben bezocht, op eigen initiatief, of in -het kader van de in het Westen door verscheidene in stanties georganiseerde dag trips. Beveland heeft meer toe risten zien komen, dan in an dere jaren het geval was. Schouwen en Duiveland had den over belangstelling niet te klagen. De algemeene indruk is evenwel, dat Zeeuwsch- Vlaanderen het minder druk had dan andere jaren, terwijl Walcheren ook slechts een be perkt aantal menschen kon herbergen, maar zooals gezegd wel van de dagtrips profiteer de- DE ATTRACTIES. Wat was de attractie, die velen naar Zeeland deed ko men? Het antwoord ligt voor de hand. Men kwam om het zwaar getroffen eiland te aan schouwen. Daarnaast om te zien, wat de wederopbouw reeds gepresteerd had. Vlissin gen en Westkapejle-Domburg waren daarbij trekpleisters, omdat èn de Nolledijk èn het voormalige dijkgat bij West- kapelle gemakkelijk te berei ken waren. Alleen voor Westkapelle zal deze attractie echter in de toekomst blijven bestaan. Zoo lang daar aan de kust de ver nietigde Britsche tanks liggen, zullen zg menschen trekken en als het Zeeuwsch oorlogsmu seum gereed is, zal dit even eens-vele bezoekers lokken. Voor het overige echter zal het toerisme, wil het geen an dere banen zoeken dan de we- gen, die naar Zeeland lelden, i komende jaren op andere objecten moeten worden ge richt. Hier ligt een dankbare taalt voor de Provinciale V.V.V.j Prof. Oliphant over atoomenergie. Prof. M. L. Oliphant van de universiteit te Birmingham heeft tijdens een vergadering verklaard, dat controle op de grondstoffen de beste wijze ls om te komen tot een contröle op de atoomenergie. België dat geen lid van de atoomcommis sie is, beschikt over de groot ste hoeveelheden uranium, dat overigens in belangrijke mate wordt aangetroffen in Canada, Brazilië, India, Indonesië en Australië. Engeland heeft geen uranium en de Ver. Staten zeer weinig. In verband daar mede is het niet te verwonde ren dat een streven van Ame rika naar controle op de grond stoffen voor de atoomenergie bij andere landen achterdocht wekt. Sprekende over de toepas sing van atoomenergie voor lndustrieele doeleinden ver klaarde Oliphant, dat £e Sowjet-Unie de daaraan ver bonden moeilijkheden eerder zou hebben opgelost dan Enge land of Amerika. verkenners uit Rotterdam zijn verdronken, onderzocht. De getuigen gaven niet allen eenzelfde verklaring over de toedracht van het ongeval. De zeilboot van de zeever kenners kwam bij het over- loopen tusschen de sleepbooten en de motortanker met zijn mast tegen de sleeptros van de sleepboot, die aan stuur boordzijde de „Perna" sleep te en vervolgens in aanvaring fhet de tanker. Het grootste ,-edeelte van de jongens die het gevaar zagen naderen sprongen, zonder daartoe com mando te hebben gekregen, overboord. Op dit oogenblik ontstond 'n groote paniek en de meeste getuigen wisten zich niet meer precies te herinne ren hoe het verdere verloop van de ramp ls geweest. De kapitein van de „Dry- dock", die aan stuurboordzijde van de „Perna" voer, heeft, toen hij het ongeluk zag ge beuren de sleeptros gekapt en onmiddellijk alles in het werk gesteld om de drenkelingen te redden. Uit het verhoor bleek, dat enkele van de zeeverkenners niet konden zwemmen. Vijf van de ongeveer dertig opva renden van de zeilboot z\jn verdronken. De districtscommissaris van de padvinders van het district Rotterdam verklaarde nog, dat voor alle booten van de zee verkenners die op open water voeren een bootcertificaat werd afgegeven, voor de „Ka- rel Doorman" was dit niet ge schied daar het bestaan van de boot niet bij de daartoe ingestelde commissie bekend was, terwijl aan den schipper ook geen machtiging was ver leend om als leider aan boord te varen. De hoofdleiding heeft den schipper dan ook ontslagen. Wel verklaarde de districtcom missaris dat, indien een ver zoek om een certificaat was ingediend, dit zou zijn uitge reikt. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart kwam tot de conclusie,, dat de „Karei Door man" .in strijd met het bin- nen-aanvaringsreglement had gehandeld en de leiding door onvoldoende navigatle-kennls schuldig moet worden geacht aan dit ongeval. De uitspraak van de Raad volgt later. voor de samenwerkende V-V. V.'s op Walcheren en voor iedere V.V.V. afzonderlijk. Zg dienen te ijveren voor de mogelijkheid om een volgend jaar op belangrijk grootere schaal toeristen te ontvangen en hen iets te bieden. Er zal meer en betere hotel- en pen sionruimte beschikbaar moe ten zijn. De hotels en pensions zullen in het bezit moeten worden gesteld van voldoende linnengoed, van aardewerk etc. En er zal hersteld moeten worden! DE VLISSINGSCHE BOULEVARDS. De heer A. Mets, bestuurslid van de V.V.V. te Vlissingen. vestigde onze aandacht reeds op- de noodzaak, dat Vlissingen een informatiebureau krggt, waartoe inmiddels ook ls besloten. Daarnaast pleitte hg voor herstel der boulevards. Inderdaad is met dit laatste een urgentieobject aangewezen, dat men niet uit het oog mag verliezen. Ook elders zijn echter dergelijke objecten in overvloed aanwgs- baar. Middelburg zal nooit op nieuw toeristencentrum wor den, voor abdij en raadhuis zijn hersteld. Bovenal is echter van belang, dat stranden en duinen in Zee land van gevaarlijke projectie len worden gezuiverd en van de resten van de Atlanticwal worden ontdaan. Als dit ge beurt, zullen zee en duin in ruime mate bezoekers lokken. Gelukkig is er in Zeeland nog schoonheid te over aan wezig. Een goed geleide propagan- da-actle zal, als het logiespflo- bleem een volgend jaar minder moeilijkheden veroorzaakt, tij dig op Zeelands aantrekkelijk heden de aandacht moeten vestigen. Dan zal deze provincie zijn vreemdelingenverkeer niet ver loren zien gaan! In 1948 kousen yoor iedereen Het zal een groote verrassing beteekenen VQor vrouwen over de geheele wereld, wanneer straks de fabriek, die thans in Wales in aan bouw is, met haar pro ductie gaat beginnen. Twee der kapitaal krachtigste Britsche fir ma's bekostigen de bouw met een bedrag van 8.000.000. De be doeling is niet slechts de Britsche vrouw, maar vrouwen over de geheele wereld van Nylon-kou sen te voorzien. De •abrieksoppervlakte zal meer dan 93.000 vier kante meter beslaan, terwgl er 1500 man per soneel te werk gesteld zullen worden. Men tracht de bouw zooveel mogelijk te bespoedigen, zoodat tegen het eind van het volgende jaar met de productie kan worden begonnen. De Gaulle blijft buiten de politiek. De Parijsche correspondent van de News Chronicle be richt, dat generaal de Gaulle, in antwoord op vragen van leiders der drie Fransche po litieke partijen die hem een bezoek brachten, de „Union Gaulliste" heeft gedesavou eerd. De Gaulle heeft verder ontkend, van plan te zgn de candidaten van de „Union Gaulliste" bg de aanstaande verkiezingen te steunen zich afkeerig verklaard van alle politiek van „persoonlij ke macht". De partijleiders, aldus de correspondent, waren naar de Gaulle gegaan iq verband met de crisis in de po gingen van dè voorlooplge regeering om een grondwet tot stand te brengen, welke crisis voor een groot deel ver oorzaakt zou zgn door de Gaulle's crltiek op het nieuwe grondwets-ontwerp, Nieuw plan voor de landbouw. LANDBOUW TENTOONSTELLING TE SC HAGEN. De Schagen (Ns.H.) heeft Min. Mansholt de groote vier- daagsche, landbouw-, veeteelt en tuinbouw-tentoonstelling ge opend. In zijn openingsrede deelde Min. Mansholt mee, dat het ministerie bezig is met de voorbereiding van een plan, dat op korte termijn wil voor zien in een zoo snel mogelij ke aanpassing van de Neder- landsche landbouw aan de sinds de oorlog gewijzigde om standigheden en op langere termijn wil men trachten een basis te vinden waarop onze landbouw met het buitenland kan concurreeren. Na de opening maakten de minister en de genoodigde een rondgang over het tentoonstel lingsterrein. Van de op korte termijn te nemen maatregelen van dit plan, dat men een 25-jarig plan zou kunnen noemen, som de de minister op: verhóoging van de productie, betere ras- senkeuze, stimuleering van het onderwijs, rationalisatie en me chanisatie. Verder zal de ver- kavellngs-politiek moeten wor den verbeterd. Schip door midden gebroken. Het ruwe weer in de nacht van Woensdag op Donderdag heeft aan de scheepvaart veel nadeel berokkend. Donderdag morgen om 5.30 uur is bg Pet ten (N.H.) een lichter, geladen met hout, gestrand. Het schip is op de pier geloopen en door midden gebroken. De nationa liteit van het schip is onbekend en er werden geen menschen waargenomen. Ook de afdeeling Wijk aan Zee van de N.- en Z.-Holland- sche Reddings-Mij. werd Don derdagmorgen gealarmeerd, daar een kustvaarder uit Gro ningen, voor de kust, tusschen Wijk aan Zee en Ymuiden, in nood verkeerde. Door het ruwe weer kon de reddingboot niet uitvaren. Er werden echter voorbereidingen getroffen voor het geval het schip op het strand zou loopen. De storm heeft nog meer schade op zijn geweten. Bij Callandsoog is een drijvende bok van de U S. Army komen aandrgven. De sleepbooten, die het gevaarte hadden ge sleept, zijn veilig in den Helder binnengeloopen. Ook op de landbouwtentoon stelling te Schagen is groote schade aangericht. Drie tenten zijn omgewaaid en twee ern stig beschadigd. Men tracht nu een deel van de expositie in ee4 acbopl qsdep ft

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5