Variété Oké DRUKWERK? Y\t' IIJIÏTES ZONEN „SCHUTTERSHOF" - GOES Joop Siloius r aangesloten A. C. HAECK, OPGELET week 100 betrekkingen Gem. Cadzand. Paardeknecht, Dienstbode. G.W.DEN BOER Dienstbode brandstoffen vrachtwagen, Oesterzeeften, Linnenkast. 's avonds half 8 Zomerconcert Goes I-Dosko I Met dank aan God en groote blgdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje en Zusje GRIETJE CORNELIA, C. MEULMEESTER. G. MEULMEESTER— SIEREVELD. Amemuiden, 17 Sept. '46 Roomschestraat A 42. De Heer en Mevrouw van HEELMA REES geven ken nis van de geboorte van hun Dochter MARJAN MARGAKETHA. Gouda, 19 September 1946. In plaats van kaarten. HUBRECHT BEN LM EL en WILHELMINA NEELTJE VAN DER SLUYS hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwe lijk, waarva: d~ voltrekking D.V. zal plaats hebben op 2 October om 2.30 uur te Ga- pinge. Huwelijksinzegening 'oor den Weleerwaarden Heer Ds. J. J. P. Valeton om 2.45 uur ln de Ned. Herv. Kerk. 18 September 1946. Domburg, Noord3traat 5. Gapinge, B 62. f******************** Zondag 22 Sept. a.s. ho- pen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders B. .1. VAN WIJK t en hun 35-jarige Echtver- «je eeniging te herdenken. Dat zij nog lang. ge-^jj spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen. Behuwd- en Kleinkinderen. 2 Vlissingen, Sept. 1946. Molenstraat 46. Zoo de Heere wil, hopen Zondag 22 September a.s. onze geliefde Ouders J. WALRAVE J. J WALRAVE— DANSEN, hun 25-jarige Echtvereeni. ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen. J J P. WALRAVE. L. WALRAVE— SCHRAM, Rilland-Bath. Sept. 1946. Op Maandag 23 Sept. a.s. hopen onze geliefde 4t Ouders jjj C. M KOLE en CATH. KOLE— LOKERSE de dag te herdenken waar- op zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang J moge sparen, is de wensch van hun dankbare Kinde- ren. X J. KOLE. J. P. KOLE. Rilland, Sept. 1946. - Adr. Butynstr. 74. j Op Dinsdag 24 Septem- ber a.s. hopen onze ge- J liefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgi-ootouders M. KLOOSTERMAN C. KLOOSTERMAN— VAN DE KREEKE J hun 50-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat 2 zij nog lang gespaard mo- gen blijven, is de wensch üs van hun dankbare Kinde- ren. Behuwd-, Klein, en Achterkleinkinderen. J We hopen dit te vieren ln de Zaal van J. Osse- waarde. Gelegenheid tot felici. teeren vanaf 2 uur. !j! Wolfaartsdijk. Molenweg A 97. jj: Heden overleed na een kortstondige ziekte, zacht en kalm ons eenlgst ge liefd Zoontje JONIJ in de leeftijd van 17 da gen. Zijn diep bedroefde Ouders M. VAN DER ENT M. VAN DER ENT- VAN DER PLASSCHE. Vlissingen, 19 Sept. 1946. Glacis3traat 141. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, ons geliefd Kleinzoontje en Neefje JONIJ, in de leeftijd van slechts 17 dagen. Zijn diep bedroefde Grootouders, Oom en Tante. R. C. v. d. PLASSCHE. A. v. d. PLASSCHE— STROO. L. v. d. PADT— v. d. PLASSCHE. A. v. d- PADT. Vlissingen, 19 Sept. '46. GJacisstraat 141. Algemeene Kennisgeving. Psalm 23. Op 6 September is te Soerabaya overleden, ten gevolge vatn een auto-on geluk, onze zoo innig ge liefde, veelbelovende oud ste Zoon en Broer JAN P. BAAS, Sergeant der mariniers, slechts 21 jaar oud. Hij ruste in vrede. Zijn zwaar getroffen Ouders, Broer en Zus ters: P. J. "BAAS N. BAAS— WILLEMSEN. TANNIE. BRAM. LIES. THONI. St. Laurens, 18 Sept. '46. Noordweg B 185. Heden overleed plotse ling onze beste Man, Va der en Behuwdvader, de Heer SALOMON DIELEMAN W'. •in de ouderdom van bijna 75 jaar. A. M. DIELEM. N— v BLANSAART. W. DIELEMAN. J. DIELEMAN— VAN OEVEREN. Axel, 17 September 1946. Wilhelm'.ïastraat 10. Hedenoverleed plotse ling tot onze diepe droef heid, onze lieve Moeder MARIA MARIJS, geb. VAN STEL, wed. van den heer JACOBUS MARIJS, in de ouderdom van bijna 80 jaar. Uit aller naam, A. MARIJS. Vlissingen, 18 Sept. 1946. De Lanoystraat 15. Vitaminen Praeparaten vraagt U bij DROGISTERIJ DE WOLFF, Paul Krugerstr. 45. Vlissingen. Heden overleed zacht en kalm, na langdurig lijden, onze geliefde Moeder en Groc tmoeder Zuster, Be huwdzuster en Tante ARGARETHA HOUTERMAN, Wed. van L. VERHAGE, in de ouderdom van 65 jaar en 7 maanden. Uit aller naam P. VERHAGE. Biggekerke, 17 Sept. '46. Vereeniging voor Vrijzinnig Hervormden te Middelburg. Zondag 22 September, v.m, 10.30 uur, Ds. P. J. BARNOUW te Retranchement, in de Doopsgezinde Kerk- HEDEN TELEFONISCH ONDER NO. 2041 MIDDELBURG Souburg. Koopt en verkoopt bij een vertrouwd adres! We hebben een prachtsortee- ring sieraden. In goud: Krullen, Spelden, Strikken, Ringen, Arm banden, enz. In zilver: Armbanden, Colliers, Hangers, Tafel zilver, Lepeltjes, enz. Inkoop van oud goud en zilver voor hooge prjjs. Vanaf volgende week hoopt één onzer Qok weer op het oude adres in Westkapelle, Zuid. straat A 33 a het bedrijf voort te zetten. Firma L. Minderhoud. In Goud, Zilver en OPtlek. Tijdelijk adres: „Golvenzang", Domburg. Donderdags van 114 uur te spreken: Zuidsingel 54, Mid delburg. Tandarts Knoop, Vlissingen is Zaterdag afwezig. HUISMOEDERS Profiteert deze week van ons reclamepakket met gratis drui ven. 2 kilo rapen, winkelprijs 30 ct. 2 kilo kroten 2 kilo r. kool 2 kilo Andijvie 2 kilo uien 2 st. komkommers 3 kroppen sla Samen 220 ct. Dit heele pakket krijgt U bij ons voor twee gulden en bo vendien als extra-reclame een pond fijne druiven gratis. Dus allen naar de Hal Het wordt weer knal! NOORDSTRAAT 80, TeL 580, Vlissingen. Gouden Broche (Zeeuwsche knoop) VERLO. REN .17 Sept. tusschen Mo lenwater en Dam, Middelburg. Gaarne terugbezorging tegen belooning Dam 57 .(1 x bellen). Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Broeder, Zwager en Oom, PIETER BOSSCHAART, betuigen 'ij onze hartelijke dank. Uit aller naam J. BOSSCHAART. Aag:tekerke, September 1946. Een heele *°r ----- UITLOTING /o Obligatieleningen Ver- eeniging tot Christelijke Ver zorging van Krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te Middel burg. Leening 1908, losbaar pari per 1 Juni 1946 k 1000.- serie A. no. 15, 59; 500.- serie B no. 3, 29, 70, 108, 127; f 100.serie C no. 14, 88, 139, 190, 212 261, 282, 374, 375, 395, 405; f 50.— serie D no. 25, 49, 70, 147. Leening 1910, losbaar pari per 1 Januari 1947, 1000. serie A no. 43, 45; 500. serie B no. 38, 66, 69, 88, 91; 100.— serie C no- 26, 76, 78, 168, 304, 341, 347. 374; 50.— serie D no. 25, 28. De obligaties van de leening 1908 zijn betaalbaar bij de Am- sterdamsche Bank N.V., Bij kantoor Middelburg, terwijl de obligaties van de leening 1910 betaalbaar zijn bij de Amster- damsche Bank N.V., Bijkan toor Middelburg en bij de Rot- terdamsche Banrkvereenlging N.V., Bijkantoor Bergen op Zoom. in BETREKKINGGIDS. Partic., Rijks, Gem. Elk beroep uit heel Ned. 4.p. mnd., 10.3 mnd. Zendt postwissel. Uitgever J. P. KALAND, Postbus 301, Den Haag. In het Rustoord der Evang. Luth. Gemeente te Haarlem, Westerhoutpark 34, kunnen eenige Hulpen ln de Hulshouding eplaatst worden. Goed sala ris. Intern. Prettige werk kring. Aanmelding in persoon cf schriftelijk. Het Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan oud-Notaris J. C. PAAP maakt '-«ekend, dat de aanbie ding zal geschieden op Woens dag 25 September a.s. te 4.30 uur in het Strandhotel te Vlis singen. Zij, die geen circulaire ont vingen en daarop prijsstelten, dan wel op eenigerlei andere wijze van hun belangstelling willen doen blijken, gelieven daarvan mededeeling te doen ten Kantore van wnd. Notaris J. L. VERHAGEN, Badhuisstr. 97, Vlissingen, Telefoon 101. SCHEERMESJES. Momenteel verkoopen wij zulke buitengewone kwaliteits Scheermesjes, een Zweedsch product, dat het scheren een genot wordt. 10 stuks 45 ct. en 65 ct. JO FIBBE, Vlissingen Middelburg. Burgemeester en Wethou ders van Cadzand zullen op 30 September a.s., des namid dags 2 uur, in het café* van den heer S. MASCLEE te Cad zand (molen) in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het^ Aanbestedingsreglement het RUIMEN VAN PUIN in de gemeente Cadzand. Bestek kosteloos verkrijg baar ter secretarie. Inschrij vers moeten bestekhouder zijn. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overigden van onze gelief ie Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder SARA ADRIAN A STEENHARTRISSEEUW, betuigen wij bij dei. onze har telijke dank. Uiit aller naam I. J. STEENHART. Schoondijke, September 1946 Gevraagd een flinke met alle landbouwwerkzaam- heden op de hoogte. Huis be schikbaar. Brieven no. 1003 Bur. P Z.C. Middelburg. Gevraagd een leerling-drukker leeftijd 1416 jaar. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg. Terstond gevraagd wegens hu welijk een inwonende Knecht bij N. J. MOL, Nw.- en St. Joosland. Terstond gevraagd een Knecht of aankomende, die melken kan. C. JOBSE, Veerscheweg B. 66, Veere. Smidsknecht of Bankwerker gevraagd. Moet vakman zijn. MEIJERS, Smederij- Kanaal straat, Souburg. Wie heeft huisvesting voor een paar maanden voor een gezin, één lid als Dienstbode Omgeving Breskens. Adres: Agent P.Z.C., Breskens. Voor de hartelijke .deelne ming, ons betoond na het over lijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en «grootmoeder, Zus. ter, Behuwdzuster en Tante Mevrouw MARIA PIETERNELLA DE KLERK, geb. BLAAS, Wed. van C. J. M. DE KLERK, zeggen wij hartelijk dank. Nan ns de Familie: A. DE KLERK. Middelburg, 16 Sept. 1946. Het Nationaal Weekblad „DE SPIEGEL". Verkrijgbaar bij: JAC. DEU- NINCK, Dorpstr. 67, Schoon dijke. Of het nu een minimum- af druk je van 20 x 30 cm. dan wel een reuzencalque van 120 x 300 cm. be treft, elke wordt door onze vak- menschen met de meeste zorg behandeld. Zij staan te pópelen dit ook voor U te mogen doen. DRUKKERIJ FIRMA Londensche Kaal 29 Telefoon 2926 Middelburg. Gevraagd dag en nacht in Dokters gezin. Meerdere hulp aanwe zig. Mevr. FLOHIL, 's-Gra- vendgkwal 24, Rotterdam. Mevr. REIJNIERSE, Bad huisstr. 55, Vlissingen, vraagt eem Dienstmeisje, /oor dag en nacht, heele of ïalve dagen. Flinke Werkvrouw gevraagd. Levensmiddelenbe- Jrijf Firma J. GOETHEER, Vlissingen. Gevraagd voor 2 halve dagen een WERKVROUW of een Meisje voor halve dagen. Adres: Langeviele 26, Middel burg. bevraagd voor direct FLINK MEISJE, zelfstandig kunnende werken, voor dag en nacht, in klein ge zin te Voorburg bij Den Haag. Brieven onder no. 99 Adv. Bur. .Adreas", Goeverneur- .laan 458, Den Haag. Gevraagd door geëvacueerd echtpaar eenvoudige nette ge meubileerde Zit-Slaapkamer met gebruik van keuken of kookgelegenheid, liefst Vlissin gen of omgeving. Brieven met prijsopgaaf let ter F 20, Bur. P.Z.C., Vlissin gen. Te huur gevraagd een Gemet Bouwland. Brieven onder letter A., Boekh. KRUIT, Zoutelande FIRMA Artistieke Bloembinderij. Steenenbeer 15 Vlissingen Telefoon 141. .«VAVOf Grafkransen Grafbloemstukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VERZORGING NET MEISJE gevraagd in Amsterdam in klein gezin v.d.e.n. net meisje, g.k.k. en w.; 2e meisje en werkster aanwezig. Eigen ka mer. Veel '"rij. Maandelijks week-end naar huls. Loon 60 80, nader te regelen. Mevr. Mr. J. A. C. BIERENBROODS POT—HEIJERMANS, Diepen- brockstraat -9, Amsterdam. Biljartliefhebbers Bezoekt de C.O.M.B.I.C.- Wisselbeker-competities, welke gehouden worden van 13 Sept. tot 19 Nov. elke Dinsdag- en Vrijdagavond van 7 tot 12 uur, bij de volgende Biljartvereni gingen. „Cambrinus", café C. de Exter, Gravenstraat. „A.L.M.", café Chr. Gabriëlse, Markt. ,St. Joris", café C- A. Flipse, Markt (St. Joris). „Krijt op Tyd", café P. Vogel, Londensche Kade. „De Poedelaars", café Th. Ze venter, Dam (Damzicht). ,,De Amateur", café S. Gillesse, Rotterdamsche Kade. Bestuur „C.O.M.B.I.C." Jongeren en ook ouderen, die de Anti-Revolutionnaire Beginselen nader willen leeren kennen, worden uitgenoodigd r de vergadering van de Jongeren SJtuaie Club, welke zal worden gehouden op Maan dag 23 September, des avonds om 8 uur, ln de Consistorie van de Gasthuiskei k, Middel burg, ingang Nieuwstraat. Deze avond wordt door den Heer M. WATTEL behandeld: „Christendom, en Politiek". Op veler verzoek. ZONDAG 22 SEPTEMBER, 's middags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 8 tot 11 uur. Nog slechts twee voorstellingen van Een der beste Nederlandsche variété's op tournée. André du Lancelle, het telepathisch wereldwonder. Zegt en ziet allesook over vermiste personen Hij voorspelde de dood van Koning George V van Engeland De groote wereldoorlog van 1940 1945 Experimenteerde in 1939 voor de Re cherche te Den Haag. Documenten zijn ter inzage. Ook het verdere programma is af. THE WAIKIKI HAWAIIANS radio Haw. ensemble. THE PARADISE ISLANDERS modern ensemble LES GERTO'S radio accordeon duo (dikke en dunne) CHARLEY RAY HENK v. d. POLDER RUBBER CO. COR NIELSOiN JAN MAKOR clown- acrobaat, conferencier. Amerikaansche Cascadeurs. De Holland8che jodelzanger. Bing crosby. SILVIUS COWBOY-FINALE. SILVIUS EIND-FINALE Muzikale leiding GERARD LAMBERMON. Artistieke leiding ANTON GROENEVELD. Pr(|zen f 2.50 en f 2— Kaartverkoop vanaf Vrijdag 20 September van 13 uur en voor zoover nog plaats 's avonds aan de zaal. Rjjkstuinbouwconsulent voor Zeeland en W.N.-Brabant. Voor het verwarmen van be- dry ven kunnen door kweekers van groenten, fruit en bloe- misterggewassen onder glas, voor het stookseizoen 1946 1947 VASTE worden aangevraagd. Ook voor het trekken van witlof zal brandstof beschikbaar worden gesteld. De aanvragen hiervoor die nen te geschieden bg den Rgkstuinbouwconsulent. Rave- lyn 8 te Goes, vóór 28 Septem ber 1946. Aangeboden: 5 toils open laadbak, merk Ford en een partrj maat 100 x 60 cm. H. Lr v. d. JAGT, Julianastr. 19, Tel. 87, Yerseke WIE RUILT een kleine mo derne WONING te Goes of omstreken voor een moderne WONING te Middelburg, huur prijs f30,per maand? Br. "T- Goes- No. A 311, Bur. P.Z.C., In RUIL AANGEBODEN, ruime vrye WONING te Mid delburg voor vrye WONING te Goes. Brieven onder letter A 312, Burea P.Z.C., Goes. TE KOOP: een Julianastraat 7, Goes. A.S. ZATERDAG geeft de Harmonie „Euphonia" haar laatste in de tent op de Groote Markt te GOES- Zegt het voort Gelieve gedurende het concert stil te zijn. Jong echtpaar, Insp. Verz. Maatsch., met één kind, Ned. Herv., zoekt een WOONRUIMTE in Goes of onmiddellijke nabij heid, genegen in te wonen. Ook genegen te ruilen met vrye woning in Zevenbergen. Brie ven no. A 304, Bureau P.Z.C., Goes. ZONDAG A.S. COMPETITIE VOETBAL WEDSTRIJD Aanvang; 2.80 uur. Entrée: volwassenen 0-50 Kinderen 0.25 Leden en Donateurs vryen toegang. Wie ruilt myn Rokje met blouse en vestje van meisje, leeftijd 1012 j., voor Rokje of Stof of Wol voor meisje, leeftijd 13 jaar Wed. C. VAN NIEUWENHUIJSE, Zeedgk 32, Borssele. -Te koop Engelsch 2-pers- Ledikant; Linnenkast; Came ra, Voorstr. 77, Goes. Openbare School B., Beestenmarkt 15 a, Goes. BLOEMENTENTOONSTELLING op Zaterdag 21 Sept a-s., des namiddags van 2 10 uur, in het gymnastiek lokaal der school. Met verschillende attracties en ver loting. Enlrée 25 ct. per persoon. Te koop of te ruil: z.g.a.n. br. HEERENSCHOENEN, m. 41 en een VACHT. v. Dishdeckstr. 41 ben.. Vlissingen. Hebt U wenschen of verlangena betreffende Mietehien kunnen wij deze oploeeenl Kom eene met ona praten of bel one op, DRUKKERIJ VAN DE VELDE WALST RAAT 68-80 VLISSINGEN TELEFOON 10 (2 lijnen) Bescherm Uw huid met prima crème. Wij hebben voor U een groote sorteering prima crême's ln potten, doozen en tuben, Pento crème 50 ct. Gastella 62% 'ct Valdelis 70 ct. Proderma 37% ct. Ellen Ward P- pot 225 ct. Amllda 60 ct, enz. enz. „BIJOU", Korte Delft 44, Middelburg. HERDER, 8 maanden, te koop. Park De Griffioen 10, Middelburg. OPROEPING. De Griffier v. h. Kantonge recht te Middelburg roept op om te verschijnen ter zitting van den Kantonrechter te Middelburg op Donderdag, 3 October 1946 te 11 uur v.m-, ln het Kantongerechtsgebouw aan de Balans no. 11: Maria WiUielmlna Maas, zon der bekende woon- of verblijf-, plaats hier te lande, teneinde te worden gehoord naar aanleiding van een ver zoek van haar zoon, Marinus, geboren te Dordrecht op 17 April 1920, om tusschenkomst van den Kantonrechter bg zijn voorgenomen huwelijk met Barendina Franclsca Reijn- ders, wonende te Rotterdam. De Griffier v.h. Kanton gerecht te Middelburg. A. J. LIEVAART, wnd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4