ff 118 11 Variété Oké DRUKWERK mIIIII Y\V A. 1. Wint S ZONEN „SCHUTTERSHOF" - GOES OPGELET aangesloten A. C. HAECK, °°9 Q//&* J vLXSSlW^ 2 x p. week 100 betrekkingen Paardeknecht, Gem. Cadzand. Dienstbode. G.W.DEN BOER Dienstbode Joop Siluius brandstoffen 's avonds half 8 Zomerconcert vrachtwagen, Oesterzeeften, Goes I-Dosko I Linnenkast. J r Met dank aan God en gToote bljjdschap geven wjj kennis van de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje en Zusje GRIETJE CORNELIA. C. MEULMEESTER. G. MEULMEESTER— SIEREVELD. Arnemuiden, 17 Sept. '46 Roomschestraat A 42. De Heer en Mevrouw van HEELMAREES geven ken nis van de geboorte van hun Dochter MARJAN MARGARETHA. Gouda, 19 September 1946. In plaats van kaarten. HUBRECHT RIMMEL en WILHELMINA N EELTJE VAN DER SLUYS hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen Huwe lijk, waarva: de voltrekking D.V. zal plaats hebben op 2 October om 2.ö0 uur te Ga. pinge. Huwelijksinzegening door den Weleerwaarden Heer Ds. J. J. P. Valeton om 2.45 uur in de Ned. Herv. Kerk. 18 September 1946. Domburg, Noordstraat 5. Gapinge, B 62. Zondag 22 Sept. a.s. ho- pen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders R. J. VAN WIJK en hun 35-jarige Echtver- eeniging te herdenken. J Dat zij nog lang ge- J spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- bare Kinderen. Behuwd- en Kleinkinderen. Vlissingen, Sept. 1946. Molenstraat 46. Zoo de Heere wil, hopen Zondag 22 September a.s. onze geliefde Ouders J. WALRAVE en J. J WALRAVE— J DANSEN, J hun 25-jarige Eehtvcreeni. ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- S bafe Kinderen. J. P. WALRAVE. L. WALRAVE— SCHRAM, g RUland-Bath. Sept. 1946. Op Maandag 23 Sept. a.s. hopen onze geliefde Ouders C. M KOLE f X en CATH. KOLE— LOKERSE de dag te herdenken waar- op zij vóór 25 jaar in het 2 huwelijk traden. X Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun dankbare Kinde- J. KOLE. J. P. KOLE. ren- Rilland, Sept. 1946. g Adr. Butijnstr. 74. 4******************* g Op Dinsdag 24 Septem- ber a.s. hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders M. KLOOSTERMAN en C. KLOOSTERMAN— 2 VAN DE KREEKE g hun 50-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat j zij nog lang gespaard mor gen blijven, is de wensch van hun dankbare Kinde- ren, Behuwd-, Klein, en Achterkleinkinderen. X v We hopen dit te vieren in de Zaal van J. Osse- g g waarde. Gelegenheid tot felici. g teeren vanaf 2 uur. Wolfaartsdijk, Molenweg A 97. g Tandarts Knoop, Vlissingen ls Zaterdag afwezig. HUISMOEDERS Profiteert deze week van ons reelamepakket met gratis drui ven. 2 kilo rapen, winkelprijs 30 ct. 2 kilo kroten 2 kilo r. kool 2 kilo Andijvie 2 kilo uien 2 st. komkommers 3 kroppen sla Samen 25 40 40 36 24 25 220 ct. Dit heele pakket krijgt U bij ons voor twee gulden en bo vendien als extra-reclame een pond Tijne druiven gratis. Dus allen naar de Hal Het wordt weer knal! NOORDSTRAAT 80, Tel. 580, Vlissingen. Gouden Broche (Zeeuwsche knoop) VERLO. REN .17 Sept. tusschen Mo lenwater en Dam, Middelburg. Gaarne terugbezorging tegen belooning Dam 57 (1 x bellen) Heden overleed na een kortstondige ziekte, z^cht en kalm ons eenlgst ge liefd Zoontje JONIJ in de leeftijd van 17 da gen. Zijn diep bedroefde Ouders M. VAN DER ENT. M. VAN DER ENT- VAN DER PLASSCHE. Vlissingen, 19 Sept. 1946. Glacisstraat 141. Algemeene Kennisgeving. Psalm 23. Op 6 September is te Soerabaya overleden, ten gevolge vatn een auto-on geluk, onze zoo innig ge liefde. veelbelovende oud ste Zoon en Broer JAN P. BLAAS, Sergeant der mariniers, slechts 21 jaar oud. Hij ruste in vrede. Zijn zwaar getroffen O-uders, Broer en Zus ters: P. J. BAAS N. BAAS— WILLEMSEN. T ANNIE. BRAM. HES. THONI. St. Laurens, 18 Sept. '46. Noordweg B 185. Heden overleed plotse ling onze beste Man, Va der en Behuwdvader, de Heer SALOMON DIELEMAN W'. in de ouderdom van bijna 75 jaar. A. M. DIELEM-JNT— BLANSAART. W. DIELEMAN. J. DIELEMAN— VAN OEVEREN. Axel, 17 September 1946. Wilhelm! ïastraat 10. Heden overleed plotse ling tot onze diepe droef- beid, onze lieve Moeder MARIA MARIJS, geb. VAN STEL, wed. van den heer JACOBUS MARIJS, in de ouderdom van bijna 80 jaar. Uit aller naam. A. MARIJS. Vlissingen, 18 Sept. 1946. De Lanoystraat 15. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, ons geliefd Kleinzoontje en Neefje JONIJ, in de leeftijd van slechts 17 dagen. Zijn diep bedroefde Grootouders, Oom en Tante. R. C. v. d. PLASSCHE. A. v. d. PLASSCHE— STROO. L. v. d. PADT— v. d. PLASSCHE. A. v. d- PADT. Vlissingen, 19 Sept. '46. Glacisstraat 141. Heden overleed zacht en kalm, na langdurig lrjaen, onze geliefde Moeder en Groc tmoeder Zuster, Be huwdzuster en Tante - ARGARETHA HOUTERMAN, Wed. van L. VERHAGE, in de ouderdom van 65 jaar en 7 maanden. Uit aller naam P. VERHAGE. Biggekerke, 17 Sept. *46. Vereenlging voor Vrijzinnig Hervormden te Middelburg. Zondag 22 September, v.m. 10.30 uur, Ds. P. J. BARNOUW te Retranchement, in de Doopsgezinde Kerk. HEDEN TELEFONISCH ONDER NO. 2041 MIDDELBURG Souburg. Vitaminen Praeparaten vraagt U bij DROGISTERIJ DE WOLFF, Paul Krügerstr. 45. Vlissingen. Koopt en verkoopt bij een vertrouwd adres! We hebben een prachtsortee- ring sieraden. In goud: Krullen, Spelden, Strikken, Ringen, Arm banden, enz. In zilver: Armbanden, Colliers, Hangers, Tafel zilver, Lepeltjes, enz. Inkoop van oud gond en zilver voor hooge prijs. Vanaf volgende week hoopt één onzer ook weer op het oude adres in Westkapelle, Zuid. straat A S3 a het bedrijf voort te zetten. Firma L. Minderhoud. In Goud, Zilver en OPtiek. Tijdelijk adres: „Golvenzang", Domburg. Donderdags van 114 uur te spreken: Zuidsingel 54, MM delburg. Obligatieleningen Ver- g tot Christelijke Ver- s 2 - - - min«lert00rlJ ,Ee„ heele kuot b* de Wij»*1 En f>°'d Jjjj UITLOTING 4 eeniging zorging van Krankzinnigen In Zeeland, gevestigd te Middel burg. Leening 1908. losbaar pari per 1 Juni 1946 1000. serie A. no. 15, 59; 500. serie B no. 3, 29, 7u, 108, 127; 100.— serie C no. 14, 88, 139, 190, 212 261, 282, 374, 375, 395, 405; "f 50.— serie D no. 25, 49, 70, 147. Leening 1910, losbaar k pari per 1 Januari 1947, 1000. serie A no. 43, 45; 500. serie B no. 38. 66, 69, 88, 91; 100.— serie C no 26, 76, 78, 168, 304, 341, 347. 374; 50.— serie D no. 25, 28. De cbligatie9 van de leening 1908 zijn betaalbaar bij de Am- sterdamsche Bank N.V., Brj- kantoor Middelburg,, terwijl de obligaties van de leening 1910 betaalbaar zijn bij de Amster- damsche Bank N.V., Bijkan toor Middelburg en bij de Rot- terdamsche Bankvereeniging N.V., Bijkantoor Bergen op Zoom. In het Rustoord der Evang. Luth. Gemeente te Haarlem, Westerhoutpark 34, kunnen :nige Hulpen in de Huishouding geplaatst worden. -Goed sala ris. Intern. Prettige werk kring. Aanmelding in persoon cf schriftelijk. in BETREKKINGGIDS. Partic., Rijles, Gem. Elk beroep uit heel Ned. 4.p. mnd., 10.3 mnd. Zendt postwissel. Uitgever J. P. KALAND, Postbus 301, Den Haag. Het Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan oud-Notaris J. C. PAAP maakt békend, dat de aanbie ding zal geschieden op Woens dag 25 September a.s. te 4.30 uur in het Strandhotel te Vlis singen. Zij, die geen circulaire ont vingen en daarop prijsstellen, dan wel op eenigerlei andere wijze van hun belangstelling willen doen blijken, gelleven daarvan mededeeling te doen ten Kantore van wnd. Notaris J. L. VERHAGEN. Badhuisstr. 97, Vlissingen, Telefoon 101. Gevraagd een flinke met alle landbouwwerkzaam- heden op de hoogte. Huis be schikbaar. Brieven no. 1003 Bur. P-Z.C. Middelburg. Gevraagd een leerling-drukker leeftijd 1416 jaar. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg. SCHEERMESJES. Momenteel verkoopen wy zulke buitengewone kwaliteits Scheermesjes, een Zweedsch product, dat het scheren een genot wordt. 10 stuks 45 ct. en 65 ct. JO FIBBE, Vlissingen Middelburg. Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Broeder, Zwager en Oom, PIETER BOSSCIIAART, betuigen 'ij onze hartelijke dank. Uit aller naam J. BOSSCHAART. Aagtekerke, September 1946. Burgemeester en Wethou. ders van Cadzand zullen op 30 September a.s., des namid dags 2 uur. in het café van den heer S. MASCLEE te Cad zand (molen) in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W.B., het RUIMEN VAN PUIN in de gemeente Cadzand. Bestek kosteloos verkrijg baar ter secretarie. Inschrij vers moeten bestekhouder zijn. Terstond gevraagd wegens hu welijk een inwonende Knecht bij N. J. MOL, Nw.- er. St. Joosland. Terstond gevraagd een Knecht of aankomende, die melken kan. C. JOBSE, Veerscheweg B. 66, Veere. Smidsknecht of Bankwerker gevraagd. Moet vakman zijn. MEIJERS, Smederij, Kanaal straat, Souburg. Wie heeft huisvesting voor een paar maanden voor een gezin, één Ud als Dienstbode Omgeving Breskens. Adres: Agent P.Z.C., Breskena. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder SARA ADRIAN A STEENHART—RISSEEUW, betuigen wij bij dei. Onze har telijke dank. Uiit aller naam I. J. STEENHART. Schoondijke, September 1946. Voor de hartelijke deelne ming, ons betoond na het over lijden van onzer lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zus. ter, Behuwdzuster en Tante Mevrouw MARIA PIETERNELLA DE KLERK, geb. BLAAS. Wed. van C. J. M. DE KLERK, zeggen wij hartelijk dank. Nan ns de Familie: A. DE KLERK. Middelburg, 16 Sept. 1946. Het Nationaal Weekblad „DE SPIEGEL". rkrijgbaar by: JAC. DEU- NINCK, Dorpstr, 67. Schoon dijke. Of het nu een minimum- afdrukje van 20 x 30 cm. dan wel een reuzencalque van 120 x 300 cm. be treft, elke wordt door onze vak- menschen met de meeste zorg behandeld. Zij staan te popelen dit ook voor U te mogen doen. DRUKKERIJ FIRMA Londensche Kaal 29 Telefoon 2926 Middelburg. Gevraagd v. dag en nacht in Dokters gezin. Meerdere hulp aanwe- llg. Mevr. FLOHIL, 's-Gra- /endykwal 24, Rotterdam. Mevr. RELJNIERSE, Bad- luisstr. 55, Vlissingen, vraagt 2en Dienstmeisje, /oor dag en nacht, heele of lalve dagen. Flinke Werkvrouw jevraagd. Levensmiddelenbe- Irijf Firma J. GOETHEER, /lisslngen. Gevraagd voor 2 halve dagen een WERKVROUW of een Meisje voor halve dagen. Adres: Langeviele 26, Middel burg. Gevraagd voor direct FLINK MEISJE, zelfstandig kunnende werken, voor dag en nacht, in klein ge zin te Voorburg bij Den Haag. Brieven onder no. 99 Adv. Bur. ,Adreas", Goeverneur- laan 458, Den Haag. Gevraagd door geëvacueerd echtpaar eenvoudige nette ge meubileerde Zit-Slaapkamer met gebruik van keuken of kookgelegenheid, liefst Vlissin gen of omgeving. Brieven met prijsopgaaf let ter F 20, Bur. P.Z.C., Vllssin- Te huur gevraagd een Gemet Bouwland. Brieven onder letter A., Boekh. KRUIT, Zoutelande FIRMA Artistieke BloemhinderJ). Steenenbeer 15 Vlissingen. Telefoon 141. VAW 8joa«f Grafkransen Grafbloemstukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VEKZOKUING NET MEISJE gevraagd ln Amsterdam m klein gezin v.d.e.n. net meisje, g.k.k. en w.; 2e meisje en werkster aanwezig. Eigen ka mer. Veel vry. Maandelyxs week-end naar huls. Loon 60 k 80, nader te ïegelen. Mevr. Mr. J. A. C. BIERENBROODS POT—HEIJERMANS, Diepen- brockstraat 9, Amsterdam. Biljartliefhebbers Bezoekt de C.O.JLB.IC.- Wisselbeker-competities, welke gehouden worden van 13 Sept. :ot 19 Nov. elke Dinsdag- en Vrijdagavond van 7 tot 12 uur, by de volgende Biljartvereenl- gingen. „Cambrinus", café C. de Exter, Gravenstraat. „A.L.M.", café Chr. Gabriëlse, Markt. „St. Joris", café C- A. Flipse, Markt (St. Joris). „Krijt op Tijd", café P. Vogel, Londensche Kade. ,De Pcedelaars", café Th. Ze venter, Dam (Damztcht). ,De Amateur", café S. Gillesse, Rotterdamsche Kade. Bestuur „C.O.M.B.I.C." Jongeren en ook ouderen, die de Anti-Revolutlonnalre Beginselen yader willen leeren kennen, worden uitgenoodigd naar de vergadering van de Jongeren Studie Club, welke zal worden gehouden op Maan dag 23 September, des avonds om 8 uur, in de Consistorie van de Gasthui9keik, Middel burg, ingang Nieuwstraat. Deze avond wordt door den Heer M. WATTEL behandeld: „Christendom en Politiek". Op veler verzoek. ZONDAG 22 SEPTEMBER, 's middags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 8 tot 11 uur. Nog slechts twee voorstellingen van Een der beate Nederlandsche variété's op tournée. André du Lancelle, het telepathisch wereldwonder. Zegt en ziet allesook over vermiste personen Hy voorspelde de dood yan Koning George V van Engeland De. groote wereldoorlog van 1940 1945 Experimenteerde in 1939,voor de Re cherche te Den Haag. Documenten zijn ter inzage. Ook het verdere programma 13 af. THE WAIKIKI HAWAIIAN!? radio Hawailans ensem. THE PARADISE ISLANDERS modern ensemble LES GERTO'S radio ordeon duo (dikke en r' CHARLEY RAY clown- acrobaat. HENK V. d. POLDER conferencier. RUBBER CO. Amerikaansche Cascade.. COR NIELSON De Hollandsche jodelzanger. JAN MAKOR Bing crosby. SILVTUS COWBOY-FINALE. SILVIUS EIND-FINALE Muzikale leiding GERARD LAMBERMON. Artistieke leiding ANTON GROENEVELD. Prijzen 2.50 en 2. Kaartverkoop vanaf Vrijdag 20 September van 13 uur en voor zoover nog plaats 's avonds aan de zaal. Rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland en W.N.-Brabant. Voor het verwarmen van be drijven kunnen door kweekers van greenten, fruit en bloe misterijgewassen onder glas, voor het gtookselzoen 1946 1947 VASTE worden aangevraagd. Ook voor het trekken van witlof zal brandstof beschikbaar worden gesteld. De aanvragen hiervoor die nen te geschieden bij den Rijkstuinbouwconsulent, Rave lijn 8 te Goes, vóór 28 Septem ber 1946. A.S. ZATERDAG geeft de^armonle „Euphonia" haar laatste in de tent op de Groote Markt te GOES- Zegt het voort1 Gelieve gedurende het concert stil te zyn. Jong echtpaar, Insp. Verz. Maatsch., met één kind, Ned. Herv., zoekt een WOONRUIMTE In Goes of onmiddellijke nabij heid, genegen in te wonen. Ook genegen te rullen met vrije woning in Zevenbergen. Brie ven no. A 304, Bureau P.Z.C., Goes. Aangeboden: 5 tons open laadbak, merk Ford en een partij maat 100 x 60 cm. H. L- v. d. JAGT, Julianastr. 19, Tel. 87, Yerseke ZONDAG A.S. COMPETITIE VOETBAL WEDSTRIJD Aanvang: 2.30 uur. Entrée: volwassenen 0 50 Kinderen 0.25 Leden en Donateurs vrijen toegang. WIE RUILT een kleine mo derne WONING te Goes of omstreken voor een moderne WONING te Middelburg, huur prijs f30,per maand? Br. No. A 311, Bur. P.Z.C., Goes- ruime vrye WONING te Mid delburg voor vrye WONING Brieven onder letter A 312, Burea P.Z.C., Goes. Wie ruilt mijn Rokje met blouse en vestje van meisje, leeftijd 1012 j., voor Rokje of Stof of Wol voor meisje, leeftijd 13 jaar Wed. C. VAN TE KOOP: een Julianastraat 7, Goes. Borssele. Te koop Engelsch 2-pers- Ledikant; Linnenkast; Came ra- Voorstr. 77, Goes. Openbare School B., Beestenmarkt 15 aGoes. BLOEMENTENTOONSTELLING op Zaterdag 21 Sept. a-s., des namiddags van 2 10 uur, in het gymnastiek lokaal der school. Met verschillende attracties en ver loting. Entrée 25 ct. per persoon. Te koop of te r«U: z.g.a.n. br. HEERENSCHOENEN, m. 41 en een VACHT. v. Dishoeckstr. 41 ben.. Vlissingen. Bescherm Uw huid met prima crêmé. Wij hebben voor U een groote «ortteering prima crême's ln potten, doozen en tuben. Pento crème 50 ct. Castella 62^ ct Valdells 70 ct. Proderma 37% ct. Ellen Ward P- pet 225 ct. Amllda 60 ct. enz. enz. „BIJOU", Korte Delft 44, Middelburg. H*bt U wsmchan of ver!«ngon« botroff.ndo Miaachi.rt kunnen wi] deze oploaeenl Kom «one mal ona praten of bal ona op. DRUKKERIJ VAN DE VELDE WALSTRAAT 68-flO VLISSINGEN TELEFOON' 10 (2 lijnen) OPROEPING. De Griffier v. h. Kantonge recht te Middelburg roept op om te verschijnen ter zitting van den Kantonrechter te Middelburg cp Donderdag, 3 October 1946 te 11 uur v.m-, ln het Kantongerechtsgebouw aan de Balans no. 11: Maria Wilhelmina Maas, zon der bekende woon- of verblijf plaats hier te lande, teneinde te worden gehoord naar aanleiding van een ver zoek van haar zoon. Marinus, geboren te Dordrecht opv 17 April 1920, om tusschenkomst van den Kantonrechter bij zijn voorgenomen huwelijk met Barendina Franclsca Reijn- ders, wonende te Rotterdam. De Griffier v.h. Kanton gerecht te Middelburg. A. J. LIEVAART, wnd. HERDER, 8 maanden, te koop. Park De Griffioen 10, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 16