consumptie artikel Avonturen van Donny en Ronny DANSEN Belastingopbrengsten in 1947 Onzekere koersverhoudingen. Van liefdesplan! tot 50 jaar tomaten. Omstreeks 1895 namen de Nederlandsche tuinders de eer ste proefneming met de ver bouw van tomaten. In 1896, 50 jaar geleden, kwam de eer ste eenigszins belangrgke aan voer ter veiling. De vraag was gering. De exporteurs toonden weinig belangstelling. De bin- nenlandsche markt had heele- maal keen kooplust. En thans? Zeker geen cul tuurplant is, na eeuwenlang te zijn versmaad, sneller tot een onzer belangrijkste en meest gevraagde tuinbouwgewassen geworden dan de tomaat. Im mers in 1939 bedroeg de to tale aanvoer van tomaten op de veilingen 75.4 millioen kg., beliep de uitvoer 80 millioen kg., met een waarde van 19 millioen gulden. n LIEFDESPLANT. Het is wel zeker, dat de Spanjaarden in de 16e eeuw de tomaat uit Amerika naar Eu ropa hebben overgebracht. Al spoedig gold ze als een bij zondere plant. De vrucht zou giftige eigenschappen bevat ten en een liefderoes verwek ken! De Fransche naam van de tomSat was dan ook „pom- mes d'amour", dien de Nederl. tuinders later verbasterden tot „panlamours". De tomaat was en bleef eeuwenlang een sier plant in hoven en universi- teitstuineri. In de oudere druk ken van Heukels schoolflora staat ze ook als zoodanig aan gegeven. VERBETERING. Eerst in de laatste helft van de voorgaande eeuw ging men behalve in Zuid-Europa ook in "West-Europeaansche landen aan de smaak van de tomaat Wennen. Ook in ons land. Om streeks 1880 gingen de tuin ders er toe over op verloren hoekjes van de tuin en in zeer kleine hoeveelheden toma ten te telen. Verbetering kwam eerst, toen de Westlandsche tuinbouw zich ging' Iprvormen van koude grond naar de glas cultures. Begrijpelijk, want de Na Molotov's verklaring. Duitsche communisten in verlegenheid. De verklaring van Molotov, dat de huidige Poolsch-Dult- sche grens als definitief be schouwd moet worden, is, vol gens het Poolsche persagent schap, in Berlin als een bom ingeslagen. Reeds sinds verscheidene maanden immers voert de door de Russen geprotegeerde socialistische eenheidspartg een campagne voor herziening van de Duitsche Oostelijke grens. Dit punt heeft ln de verkiezingspropaganda tot nu toe een voorname rol gespeeld. De leidende kringen van de eenheidspartij zijn dan ook door Molotov's verklaring in verlegenheid geraakt. Van alle Duitsche kranten publiceerde alleen de Kurier, die in de Fransche zóne verschijnt, de verklaring. INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE TE MONTREAL. Tc Montreal in Canada be gon gisteren een Internationale arbeidsconferentie, welke tot doel heeft te komen tot het 'formuleeren van een internati onale regeling voor arbeidb- voorwaardenv KRIJGT DENEMARKEN EEN KONINGIN? Het feit, dat het Deensche kroonprinspaar nu drie doch ters heeft mgar geen zonen, heeft in Denemarken in wij den kring het verlangen naar een grondwetswijziging naar voren doen komen en wel in deze zin, dat hét erfrecht voor beiderlei kunne gelijk wordt De oudste dochter van het Deensche kroonprinspaar heet Margrette, zoodat de moge lijkheid bestaat, dat Denemar ken eens door koningin Mar grette geregeerd zal worden. Uit Washington wordt gemeld, dat een ralcetvlieg- tuig een nieuw Amerikaanse)! snelheidsrecord heeft geves tigd door over een afstand van 9 kilomeier een gemid delde snelheid van 1095 kilo meter per uur te behaieh. tomaat heeft voor rijpwording veel warmte noodig. In 1913 werd de tomaat in onze uitvoerstatistiek nog niet afzonderlijk genoemd. In 1920 was de uitvoer reeds 16 mil lioen kg., in 1928 72 millioen kg. en in 1939 80 millioen kg. In dat laatste jaar werd het binnenlandsch verbruik van to maten (versch en als conser ven) geschat op - 20 millioen kg. Met den uitvoer en ver bruik hield de verbouwde op pervlakte gel\jke tred. In 1912 werden in ons land 60 ha. to maten in kassen en 37 ha. in de open ludht geteeld. In het ;lasdistrlct in Zuid-Holland, iat ongeveer 50 pet. van onze tomaten levert, was in 1940 het oppervlak tomaten niet mind.r dan 823 ha., waarvan 329 ha. in stookkassen. De opbrengst van tomaten be draagt 70.000 kilo per ha. Kerknieuws NED. HERV. KERK Aangenomen naar Weesr (vaö. J. v. d Wielen) G. J- v. d. Poll te Vollenhove. GEREF. KERKEN NAAR ART. 31 K. O. Aangenomen naar Wormer- veerKoog-Zaandijk C. v Venetië, cand. te Lelden. Officieele publicaties ONTEIGENING. De Burgem. van Vllssingen; brengt ter openbare kennis, dat op 20 Aug. jl. door hem van het College van Alg. Commis sarissen voor de Wederopbouw Le 's-Gravenhage, overeenkom stig art. 13 van het K B. van 7 "Mei 1945 de aanzegging is ont vangen, dat dit College ls over gegaan tot onteigening ten na me van de gemeente Vllssin gen en ten behoeve van de We deropbouw van een aantal per_ ceelen, kadastraal bekend gem. Vlissingen, Sectie A Nos. 86. 1877, 89, 1875, 1873, 2977, 2976, 266. 3041, 1220, 3040, 49, 1876, 2935, 2914, 3039, 3038, 644, 645. 253, 1620, 1656, 1683, Sectie E Nos. 1572. 567, 568. 2078, 301, 2057 en 303; dait de eigendom van voor melde perceelen ls overgegaan aan deze gemeente op 20 Aug. 1946; en dat voormelde aanzeg ging, benevens een daarbij be- hoorende lijst en teekening, ge durende een termijn van veer tien dagen, ingaande 16 Sept. a.s. ter gemeentesecretarie (2e Afd.), kosteloos voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. HINDERWET. B en W. yau Middelburg ma. ken bekend, dat het verzoek van L. J. van 't Westende c.q. C. Papegaay. om in perceel Nieuwe Burg 12, kadastraal bekend in sectie L, nr. 149, vijf electro.motoren te mogen plaatsen door hen ls ingewil ligd. In de millloenennota wordt de geraamde opbrengst der guldens): Inkomstenbelasting Loonbelasting Dividendbelasting Voorheffing op in het buiten land geaccum. inkomsten Vermogen9bel. nat. personen Vermogensbei- voer lichamen Vennooschapsbelasting Commissarissenbelasting V ereveningshef f ing Motorrijtuigenbelasting Invoerrechten Statistiekrecht Accijns op zout Accijns op wijn Bijzondere wijnbelasting Accnns cp gedistilleerd Accijns op bier Accijns op suiker Accijns op tabak Belasting op gouden eri zil veren werken Omzetbelasting Rechten van zegel Rechten van registratie Rechten van successie volgend overzicht gegeven van belastingen (in millioenen 1947 1946 660.0* 890.0 340.0 250.0 11.0 8.0 2.0 55.0 90.0 100.0 36 0* 33 0 140.0* 115.0 1.0 1.0 150.0 110.0 200 15.0 120.0 25.0 1.3 1.3 7.0 6.5 0.9 0.6 0.4 0.3 30.0 22.0 32.0 25.0 23.0 50.0 1200 120.0 0.6 0.6 330.0 300.0 10.0 8.0 20.0 10.0 60.0* 60.0 2.205.2 2.206.3 Bij de raming van deze belastingen is rekening gehou den met de gevolgen van de vermogensheffingen. Sport BLAtJWWIT-CrRACAO 1—3. Het Curagaosche elftal heeft Woensdag te Amsterdam met 21 van Blauw-Wit gewonnen. Het Ned. militaire elftal, dat Woensdag in Antwerpen voetbalde tegen een Belgisch elftal, heeft een alleszins ver diende 31 overwinning op de Belgen weten te maken. HOE JOE LOUIS WON. Joe Louis, wereldkampioen van alle gewichten, heeft voor de 23ste maal zijn titel weten te handhaven op Mauriello. 40.000 toeschouwers hebben in ademlooze spanning toege zien, hoe de strijd verliep. In de eerste uitwisseling trof Mauriello zeer onverwacht met een harde rechtsche de kin van Joe. De wereldkampioen was even in de war, maar plaat ste toen een zuivere linksche hoek, waardoor zijn uitdager zes tellen tegen de vlakte ging. Een serie treffers van rechts, werd besloten met een zeer harde rechtsche, waardoor Mauriello onder een snelvuur van slagen op zijn knieën zonk. Hij werd in 2 minuten en 9 seconden na de eerste gongslag uitgeteld. De strijd was beslist! POSTDUIVEN- WEDVLUCHT. Zaterdag hield de postdui- vereeniging „De Noordster" te Yerseke, een wedvlucht vanuit St. Kath. Waver. Afstand 56 km. In concours waren 47 ón- afgerichte duiven- Uitslag: 1. L. Minnaard, 2 en 4. J. A. v. d. Plasse, 3. L. Bom, 5 en 6. Joh. van Stee, 7. J. v. d- Jagt, 8, N. Pekaar, 9. M- Moerland, 10. Ph. C. van Os. 11. D. Zoetewij. 12. L. Slotboom. Afgerichte duiven 9 ln con cours. Hiervan was de uitn'f: 1. M. Minnaard. 2. L. Min naard, 3i D. Moerland. Los 13 uur met Z.W- wind. De snelste duif vloog gemid deld 1176 meter per minuut. 29. Stevig vastge houden en scherp bewaakt ging het in optocht naar het negerdorp. Er wacht te hun een gillende ontvangst. De negers voncjen het prachtig nog meer gevange nen te hebben, des te grooter was de feest maaltijd, want het waren menseneters. Bij de Ingang van het dorp bleefde op tocht staan en daar zagen de jongens en Mac-Brekum den Russlsehen ontdekkingsreiziger staan, vastgebonden aan een paal, terwijl andere negers wildzwaaiend om hem heen dansten en toen ze de andere drie gevangenen zagen, nog harder begonnen te brullen en de gekste sprongen maakten. VLEESCHKAARTEN. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat de uitgereikte vleesch- kaarten, voor het verkrijgen van vleesch van noodslach- ting met ingangvan heden zijn vervallen. Indien vleesch van nood- slachtingen verkrijgbaar ls. zal dit door omroeper worden bekend gemaakt. D. K. OOSTBURG. AFHALEN FORMULIEREN BRANDSTOFFEN. EN SCHOENENBONNEN Tot 30 Sept. bestaat gele genheid tot het afhalen van formulieren tot het aanvra gen van brandstoffen voor kamerhuurders, welke een af zonderlijk te verwarmen ge deelte van een perceel ter bewoning hebben. Het aanvragen van schoe nenbonnen op het no dei stamkaarten wier elndcijf op een 3 9, 6, 1. 8 eindig,., kan geschieden tot 25 Oct a.s., mits zij in Jan. of later geen gewone of beroeps schoenen ontvingen. Dei aan vragen voor het cijfer 4 ein digen op de gemeenten op 20 Sept., op het D.K.' te Oost burg op 26 September. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. Sept.: 23 A—E Sluif. Z. A—H Nieuwvliet Z.; A—M Hoofdplaat Z.; 24 F—J Sluis Z.; I—R Nieuwvliet Z.; N—Z Hoofdplaat Z.; 25 KO Sluit- Z.; S—Z Nieuwvliet Z; A—Z Hoofdplaat N.Z.; 26 P—T Sluis Z.; AM Zuldzande Z.; A—G Biervliet Z.; 27 UZ Sluis Z.; NZ Zuidzaride Z H—N Biervliet Z.; 28 A—Z Heille, ('s morg.); A—Z Zuld zande, ('s morg.). N.Z.; O—R Biervliet ,('s morg.) Z.; 30 A—Z Sluis N.Z.; A—M Bres kens Z.; SZ Biervliet Z. Oct.: 1 AF Aardenburg Z.; NZ Breskens Z AZ Biervliet N.Z.; 2 G—L Aar denburg Z.; AF Breskens N.Z.; AM Driewegen Z.; 3 MR Aardenburg Z.; AZ Nieuwe SI. Z.; NZ Driewe gen Z.r 4 SZ Aardenburg Z.; A—O Kruisdijk Z.; A—Z Sasput Z.; 5 AG Aarden burg, ('s morg.), N.Z.; PZ Kruisdijk Cs morg.), Z 7 HZ Aardenburg N.Z.: G—L Breskens N.Z.; AE Schoon- drjke Z.; 8 A—H Eede Z M R Breskens N.Z.: GL Schoondijke Z.: 9 IQ Eede Z.; fv^Z Breskens N.Z.; M— R Schoondijke Z.; 10 RT Eede Z.; AH Groede Z.; S Z Schoondijke Z.; 11 UZ Eede, ('s morg.), Z.; IP Groede Z.; A—Z Schoondijke N.Z.; 12 A—Z Draaibrug ('s- morg.) Z.; ST Groede. ('s- morg.), Z14 AM St. Kruis (dorp) Z.\ UZ Groe de, ('s middags), Z.; AH Waterlandkerkje Z.; 15 NZ St. Kruis (dorp) Z.; AM Groede N.Z.; I—R Water landkerkle Z,; 16 AZ St. Kruis ell. Z.; N—Z Groede N.Z.; S—Z Waterlandkerkje Z.; J.7 A—M Retranchement Z A—R Oostburg Z.; AE IJzendyke Z.; 18 N—Z Re tranchement Z.; GL Oost burg Z.; FJ IJzendijke Z.; 19 AZ Retranchement. ('s- morg.), NZ; 21 AH Cad- zand Z.; MR Oostburg Z.: K—O IJzendijke Z.; 22 I—R Cadzand Z.; SZ Oostburg Z.; P—S IJzendijke Z 23 S— Z Cadzand Z.; AOost burg N.Z.; TZ IJzendijke Z 24 N—Z Oostburg N.Z.; A M IJzendijke N.Z.; NZ IJzendijke N.Z. In verband met de aanwe zigheid der P V. van -de V.V. O. bü de uitreiking zal strikt de hand worden gehouden aan de volgorde der letters zooals voor de plaatsnamen is aangegeven. Z Zelfverzorgers. N.Z. uitsluitend nietzelf verzorgers. BEURSO VERZICH1 Gedeprimeerde stemming. Het ontwerp vermogecs- aanwasbelasting ls nu ook door de Eerste Kamer aange nomen. zoodat de verdere ontwikkeling thans met des te meer belangstelling wordt tegemoetgezien. WallBtreet gaf gisteren een hernieuwde koersdaling te zien en was dus wel zeer teleurstellend Dit alles bg elkaar deed hier bij opening een min of meer gedeprimeerde stemming ont staan, al kwam zulks in de koersen niet direct tot uiting. Kon. Olie werd geadviseerd op 8085, maar de uiterBt dunne markt van dit oogen- blilc maakt de koersverhou- ding zeer onzeker. De markt kreeg wederom een onregelmatig aspect waarbij koerswijzigingen van beteekenis zich niet voorde den. De Rubberwaarden brok kelden over de geheele linie af terwgl zoawel tabakken als suiker eerder iets hooger waren, met uitzondering van Javacultuur, die 5 inboet te. De Scheepvaartfondsen waren meerendeels weinig veranderd, aandeelen Neder land deden 138. De Kon. Olie wist zich nog 2 boven de vorige noteering te verheffen, cerwijl voor de Claims onver anderd 750 betaald werd. Indus.rieelen hadden een on regelmatig verloop, waarbij Philips precies op 300 kwam. Van de Bankaandeelen viel op, dat Kol, Bank 6 opliep en Ind. Bank 3 c/o verloor. Necl. Bank wérd ex 3V^% divi dend op 113 Va genoteerd Aandeelen H.B.U, liepen op tot 180 Mi, Certificaten her stelden tot 172M«. De staa'#sfondsenmarkt was aangeboden voor de leening 1938,. terwijl de oude schuld wederom ongenoteerd bleef, De belde leeningen Indië wa ren vast op 100 5/16. Prolongatie 2\i, Marktberichten VEILING S VEREENIGING „ZUID-BE VELAN D" Woensdag 18 September. Druiven 116141. Bramen 145—161, beide per 100 kg.; Meloenen 3672, Vij gen 7.50, beide per 100 stuks. Koolselderie 66.50 Kropsla 16,50. Komkom mers 0.505, Bloemkool IA f 31—44, 1 11—34, 2/8— 15, 3 0.50—7, alles per 100 stuks, Stoksngboonen lts, Stok Princesseboonen 72, Pronkboonen 3840; Dub bele Princesseboonen 31- 55, Witte kool 2.80—3, Roo- de kool 4.20—5.50, Savoyc kool 4.2018. Augurken S 109, Andgvle 9-13, To-1 maten 1036, Uien 4 8.50, Peen 4.20—12, alles per 100 kg. COÖP. VEILINGSVER. „WALCHEREN" W.A. TE MIDDELBURG. Marktbericht van 18 Sept. '46. Groenten. Andijvie 12; Prei 1116; Boonen: Rentege vers 67—70; Dubbele Prinses 6470; Stokprinses 71; Uien 810: Koolrapen 911; Spi nazie 527; Roode kool 11 14; Savove kool 1021; Witte kool 4—6 ct. per kg. Bos- peen 7—16; Radijs 3 ct. bei- je per bos. Sla I 29, id. II i3; Bloemkool IA 50 64, id. I 31—54. id. II 18— 25. id. HI 814; Komkom mers I 910, id. II 28, ld. III 1—7 ct., alles per stuk. Fruit: Meloenen: Ananas 26—67; Oranje 40—96; Sui ker 7088 ct. per stuk. Drui ven: Alicant 136144; Fran- kenthaler 126149 ct., bel de per kg. Tomaten 1430 ct. per kg. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I. (K.R.O.) 7 Nieuws; 7.45 Gram. 8 Nieuws; 10.15 Instrumentaal Sollstenprogr,; 11 Radio Zie kenbezoek; 12 03 Pianorecital; 12.30 Lunchconcert; 14 Nieuwe platen van overzee; 15 Voor jeugdige luisteraars; 16 De- bussy"-programma; 17 15 Jonge Kunstenaars; IS Dans- muz.; 19 Nieuws; 19.45 Depar tementale Uitzending, 20. FEUILLETON. Centc ineen oud hart door Udo van Ewoud. Voor dat kind Iets be greep' Enfin, hg kon 't haar eigenlijk niet kwalflk nemen, Een stroom van gelukwen- schen met de jaarwisseling had hij van zijn dankbare clienten ook niet bepaald ontvangen. Als hij zich wel herinnerde had hij er maar één gezien van Pleuntje, de werkster. Een kleurige kaart met een sneeuwlandschap, een kerkto ren en een rood gloeiende zon en daaronder ln gruwelijke ha- nepooten: Zalig Nieuwjaar Pleuntje Gort. Nou ja, dat be hoefde niemand te weten. Als notabel in die negorij hier had je eenvoudig met die dorpsge- bruiken mee te doen, wilde je niet met de nek worden aan gekeken. En bovendien was het een onschuldige reclame. Mr. van Everdingen, tjonge, die scheen toch wel een aar dige practgk te hebben, dat hij zich genoodzaakt zag door middel van de krant voor de vele Nieuwjaarswenschen te bedanken. Mpndus vult decipl, ergo decipiatur. Zoo was het altijd geweest en zoo zou het voorlooplg nog wel blijven. Bastiaan van Everdingen liep door de gang van het ouderwetsche heerenhuis, dat hij sinds het overlijden van zijn vader, nu alweer vijftien jaar feleden, bewoonde en opende e deur van de, tusschen serre en salon liggende en daardoor wat sombere eetkamer. Er was niemand. „Tlne!" galmde hij ietwat ongeduldig in de deuropening, zóó, dat men hem zoowel ln de keuken als op de eerste verdieping, waar hij zijn vrouw vermoedde, kon hooren. t)joeoe!" klonk een hooge, schelle stem uit de serre, maar van Everdingen liet zich niet beetnemen. Dat was de grijze roodstaart van tante. Door, die gewoonlijk op de ongele- genste oogenblikken van zijn intelligentie blijk gaf en bg voorkeur de vrouw des huizes nabootste, waarschijnlijk, om- Jat hiér stem in huis het meest werd gehoord. De deur van de keuken aan het einde van de gang ging open en een frisch meisje in een witte huishoudjas stak haar blond kopje om een kier. „Mams is niet thuis, vader, een half uurtje geleden weg gegaan, naar mevrouw van Laar, geloof ik, van de Huis- vrouwenvereeniging". „Ba-as, koffie!" krijschte de papegaai en het meisje schoot in een lach. „Precies ma! Toch een grappig beest. Wil je kof fie, paps? Dan zal ik het fauw even zetten, ik wist niet, at het al zoo laat was". „Nee, laat maar, ik moet naar het Kantongerecht. Dan maar weer zonder koffie Van Everdingen zei het op de toon van een martelaar, hoewel hg over de wijze, waar op zgn oudste dochter Thea, tgdens de veelvuldige afwezig heid van zijn gade, het huis houden bestierde, toch werke lijk niet te klagen had. Ge woonlijk werd er eerst om elf uur koffie gedronken en zijn dochter trof dus in dit geval geen verwijt, maar een man moest nu eenmaai van tijd tot tgd tegenover haar, die hem verzorgt, wel eens laten mer ken, dat hij als de onvermoeid zwoegende echtgenoot en va der veel te kort komt Het meisje scheen het ook zoo op te vatten, maar het was te verstandig om daar van te doen blijken. Zij tuitte slechts haar frissche, roode lippen en zei, kwasi medelij dend: „Och, arme paps, wat heb je het toch hard. Altijd maar werken en ploeteren voor vrouw en kroost. Morgen zal ik beter oppassen, hoor!" Van Everdingen was echter niet in een stemming om op de scherts van zijn oudste in te gaan. Nog wat namoppeiend schoot hg in zijn jas, plantte zijn grijze deukhoed onverschil lig op het hoofd en trok de de zware huisdeur achter zich dicht. Het was stralend winter weer, een van die weinige zachte dagen met onbewolkte hemel en zonder vorst, die Ja nuari wel eens een enkele keer kan brengen en optimis ten alweer aan het naderend voorjaar doen denken. De indrukwekkende bruin lederen actetasch met gewich tige dossiers onder de arm, links en rechts groetend naar meer of minder goede kenni- sen, die. al naar hun beteeke nis voor ce samenleving, zoo als van Everdingen dié zag met een eerbiedige zwaai van de grijze deukhoed, dan wel met een simpel tikje aan des- zelfs slappe rand, al of niet vergezeld var een joviaal „Bonjour!" werden bedacht, zoo stapte de jurist door de, nog in haar ochtendrust ge dompelde hoofdstraat in de richting van het gebouw, waar éénmaal in de veertien dagen mr. J. W. Zuurdeeg als kan tonrechter voor de behande ling van strafzaken resideerde. (Wordt vervolgd). Nieuwe; 22.45 Dansmuziek; 23.1524 Slotaccoord. Hilversum II (V.A.R.A.l 7 Nieuws; 7.30 Ontbytmuz- 8. Nieuws: 9 N.B.C- orkest; 9.30 Ho 11. Trie; 10 Morgenwijding; 10.45 En nu... oké; 12 Eddy Walis; 13 Nieuws; 13.15 BBC. Orkest; 13.45 Chopin s Piano- werken; 14.30 Radio Philharm. Orkest; 15.15 Van boek tot boek; 16.30 Men vraagt... en wij draaien; 17 Vandaag over sen week: 17.30 Filmland; 18 Nieuws; 19 Gemengd Omroep koor; 20 Nieuws; 20.15 Radio- Cabaret: 21.30 Luisterspel; 22-30 Ramblers; 23 Nieuws, ,15 Kwartet Jan Ordiiwe- ner. Weerbericht TIJDELIJK OPKLAREND. Weersverwachting medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Donderdagavond tot Vrijdagavond- Na een tijdelijke opklaring weer toenemende bewolking met later regen. Meest matige wind. aanvankelijk nog uit Westelijke richting, later weer krimpend. Weinig verandering van temperatuur. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 6.23 en gaat onder om 18.43. De maan komt op om 0.56 en gaat onder om 17.43. HOOG- EN LAAGWATER. Zaterdag is het hoogwater om 10.45 en 23.30. resp. 1.39 en 1.62 -f- N.A.P.Laagwater om 4.35 en 17.25, resp. 1.50 en 1.54 N.A.P. Scheepvaartberlchten Vlissingen, aangekomen 18 Sept. „Zwerver" van Antwer pen, sleepboot „Gondin" van Dover 19 Sept. „Keizers gracht" van Antwerpen, „Fl- ducia" van Antwerpen. Gepasseerd van Antwerpen 18 Sept. „Friesland" naar Go tenborg, „Stad Maastricht" naar Britsch Indië, „Zaan- stroom" naar IJsland. TE KOOP: 2-pits nieuw Gascomfoor wegens aanschaffing elec- trisch. Te bevragen: Haven dorp 620, Vlissingen a Wie ruilt z.g.a n. OVERALL voor z.g.a.n. STOFJAS; 1 pr. z g.a.n. Heerenschoenen, m. 41 voor m. 39? St. Jacobsslraat 20, Vlissingen. Te koop gevraagd een KACHEL. Boul. Bankert 4 ben., Vllssin gen. Te koop kleine Keukenkachel. Gevraagd OVEN voor platte buiskachel. P. DEKKER, A 69 Mellskerlte. Te koop gevraagd een Dames-Vulpenhouder. Noordsingel 142 boven, Middel burg. TE KOOP: 1 p. meisjessch. m- 36, 1 r., 1 ov. en 1 vierk. tafel, 1 opstand van buffet en stoelen. Na 6 uur. A 160, Koudekerke. Te koop een partgtje HOUT, geschikt voor kippenhok; een flinke Kruiwagen en een Werkbankje. Augustgnenstr. 19. Middelburg, Na 6 uur. TE KOOP: 4 Clubs Zrg.A.n. BIMMEL, Noordstr., Domburg. Te koop gevraagd i.g.st.z. handnaaimachine. A. MINDERHOUD, Noodwo ning 486, Westkapelle. Wie ruilt mgn zwart pluchen jasje of zwarte brelsajct voor donkerblauwe schort. Duin straat E 90, Domburg. Te koop gevraagd KINDERLEDIKANT. A. 65, Mellskerke. H.H.PIulmveehouders. Uw dieren van fokkerij „Schoonoord" belooft U 100 succes. Besteedt Uw geld" voor waardevolle dieren W. Legh. en Rh. Isl. Reds 16 wk. oud 13 p. st, en 6 mnd. oud 15 p. st. Khaki Campell eenden 6 mnd. oud 8.50 p. st. Van bedr. afgeh. korting Verz. remb. met vrfoe verpakking. Aanbev. Fokkerg „Schoonoord", J. v. WOER DEN, Zeist. Te koop of te ruilen gr\js Mantelpakje, m. 44, blauwe §a bar dine Regenmantel, m. 46, lauwe Damesschoenen, m. 40. nieuw U'orset, m 78. Van d. Manderestraat 32, Vlissingen. Engelschc Handels correspondentie Een diploma beteekent moer sa laris en promotie. Ik help U sla gen. Br. No. A72 Bur. v.d. blad. Te huur een WONING, Biggckerkscheweg B 19, Kou- dekerke. Terstond te aanvaar, den (voor klein gezin). Te be vragen» G. ZACHARIASSE, Langstraat 4? Zoutelande. Te koop nieuw Heerencostuum, maat 48—50. Br. lett. H 21, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop pracht 120 bas PHNO-ACCORDEON, Hohner „Tango V", 4 korig, 3 Reg., als nieuw. Ook genegen te ruilen tegen i.g.st.z- Motor- rgwiel. Te bevragen Verwertf- straat 18, Middelburg. *s Av. na 8 uur. ROEIBOOT te koop, afm. 4.301.30 m. Gemeentesecretarie St. Lau rens. Te koop aangeb.: Knopaccordeon, 80 bassen- TEUNISSEN, Bad huisstraat 109, Vllssingen. Te koop een VIOOL. Bellamypark 31 ben., Vllssln. gen. Te koop Jongenspak, plm. 12 j., m. pi. four en k. broek, f 20, eenige Jongensblouses. Groote Overall te koop of te ruil. ROL, Badhulsstr. 17 bov., Vlissingen. Een zoo goed als nieuwe VLEUGEL-PIANO tonkoop aangeboden Br. lett. W 13, Bur. P.Z.C., Vllssingen. Te koop of te ruil mijn Overjas, maat o0—52, voor bl. garb. Jas, m. 48; Electr. Lamp met Dynamo en wollen Baby doek voor Divankleed. Lam- brechtsenstraat 9, Vlissingen. Wie ruilt mgn v.o blauwe werkjas of broek of n. Overall, m. 50 voor jongensjas, lft. 12 of 9 jaar of te koop gevr. Te koop ressort, m. 195 bij 95 en ledikant, 170 by 94. Roosjes- weg C 59 A., Domburg. Te koop gevraagd een Kinderbox. W. ROELSE, A 10. Bigge- kerke. Te koop gevraagd een Haardkookkachel. J. DINGEMANSE, Langstraat 26, Zoutelande. Te koop gevraagd: Onderstel van Trapnaaimachine. Brieven met prysopgaaf Seisweg 6, Middelburg. Wie ruilt 2 nieuwe Trans portbanden, 28 x 1%, voor 2 nieuwe gewone handen, 28 x 1M,? J. L1EVENSE, C. 76, Westkapelle. Bij inschryving per ton te koop: 180 k 200 ton Schapenmest. J J. GELUK te Schoondijke NIJLON KOUSEN kunnen wij U niet verkoopen, maar wij hebben BEEN BRUIN, een Fransch product, zoo mooi, alsof het lgkt, dat U rag- fgne dunne kousen draagt. Een behoorlijke inhouds flacon 135 ct. JO FIBBE, Vlissingen middelburg. ZEEBAD CADZAND. op ZATERDAG 21 SEPT. A.S. MET de band en het orgel v. BOELENS, EECLOO ELECTRISCHE DRAAIMOLEN' VOOR DE KINDEREN'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 15