De grondwet loopt achter de feiten aan Voetbalprogramma voor Zondag UIT DE PROVINCIE Opzichter kreeg radio cadeau van de Werhmacht Vermogensaanwasbelasting aanvaard Zeeuwsch-Vlaandereu Zuid-Beveland Zeeuwsche Si nippers Thans een nieuwe wijziging noodzakelijk. Hei ontsiaan van de Grondwet. .(Van onzen parlementairen redacteur.) Nederland gaat voor de zooveelste keer zijn Grondwet wijzigen: een belangrijke ge beurtenis in het staatkundig leven van ons volk, die zich echter slechts in geringe mate in de belangstelling van dat zelfde volk mag verheugen. Wij Nederlanders leggen niet die heilige eerbied voor de Grondwet aan de dag, die de Amerikanen koesteren voor hun constitutie. Een en ander moge psychologisch te ver klaren zyn, uit onze drang naar vrijheid, die dikwijls zoo ver gaat. dat zij zich het gezag van wet en overheid ondermijnt; die verklaring wordt dan niettemin para doxaal, als men in aanmer king neemt, dat juist in de Grondwet de vrijheidsrechten van-den burger zyn veilig ge steld. Oók tegenoVer de staat. GESCHIEDENIS. In strikte zin is hier te lande sprake van een Grond wet sinds de vestiging van het Koninkrijk der Nederlan den in 1813. Koning Willem I toch, die uitgeroepen werd tot souverein vorst, verklaarde een constitutioneele monarchie te willen vestigen. Hij wilde zich binden tegenover het vplk. Niet naar zijn persoon lijke inzichten wenschte hij te regeeren, maar volgens de richtlijnen, die een vertegen woordiging des volks had vastgesteld. Er ging geruime tijd overheen eer die Grond wet er werkelijk was: pas in 1848 keuren de Staten-Gene- raal Thorbecke's ontwerp goed. Van toen af stond vast hoever de competentie ging van den Kpning en zijn ministers, van het parlement en van de rech terlijke macht en welke vrijhe den in principe onaantastbaar werden geacht. HET IDEE. Het idee eener Grondwet is ontstaan in de achttiende eeuw. In 1787 legden de ver tegenwoordigers van het Amerikaansche volk, dat zich vrij gemaakt had van het En- gelsche moederland, in éen plechtige verklaring de ver houding tusschen volk er overheid vast. En in 1791 kwam te Parijs de Assemblee Constituante bijeen om het zelfde te doen, voor het Fran- sche volk. De Amerikaansche en Fransche Grondwetten zijn de voorbeelden geweest voor vrijwel alle andere. Thor becke's ontwerp was geïnspi reerd door dë Fransche van 1791 en de Belgische van 1830. Ook de Scandinavische landen hebben Grondwetten van het- sirijd is met de Constitutie, de Vereenigde Staten heeft in alle andere republieken van de nieuwe wereld tot voorbeeld gediend. Er is een essentieel verschil tusschen beide. Te Washington is de Grondwet heilig. Het Opperste Gerechtshof der Ver eenigde Staten waakt ei angstvallig voor, dat er geen wet wordt ingevoerd, die in strijd is met de Cnstitutle. Dit lichaam kan een wet on geldig verklaren, ook ais zy door de Senaat is goedge keurd. Nu wylen president F. D. Roosevelt, heeft daar door dikWyla moeilijkheden •ondervonden en bij het door voeren van znn New-Deal-po- litiek. In Nederland trou wens in alle landen met een Grondwet van het Fransche type is dat anders. Hier zijn wetten onschendbaar, ook al zijn zii klaarblijkelijk in stryd met de Grondwet. In Thorbecke's ontwerp stond die inschendbaar'heldsclausule niet, maar de conservatieven heb ben haar door middel van ee-n amendement weten in te las- schen tegen de wil der libera len in. Zij is sedertdien ge handhaafd, zoodat niemand het recht heeft anders dan voor zijn persoonlijk genoegen de wetten des lands aan de Grondwet te toetsen. IN STRIJD MET DE GRONDWET. Nu moge daarin in rustige tijden ook niemand behoefte hebben op het oogenblik wil len velen nog wel eens een beroep doen op de Grondwet. Zoo is bijvoorbeeld het zen den van soldaten naar de overzeesche gebiedsdeelen zeer duidelijk in strijd met de Grondwet. Toch gebeurt het. Een te Londen uitgevaardigd Kon. besluit (noodwet) mach tigt den minister daartoe. En wellicht wordt er straks een ontwerp ingediend, om dit Kon. Besl. in een gewone wet om te zetten. Dat kan. Maar •dan nog blijft dit alles in strijd met de Grondwet. Ook heeft MAXIMUMPRIJZEN VOOR GEROOKTE OF GESTOOMDE VISCH. De prijzen waartegen ge rookte of gestoomde zeevisch door kleinhandelaren ten hoog ste mag wrden verkocht, be dragen vóór: gerookte of ge stoomde makreel 1.35 per kg.; gerookte of gestoomde wijting 1.30 per kg.; gerook te of gestoomde schar 1.40 per kg.; gerookte of gestoom de kleinzwarte poon 1.30 per kg.; gerookte of gestoomde horsmakreel 1.10 per kg. In dien schar gefileerd en in pak- ies van 100 gram wordt ver- :ocht, bedragen de maximum- verkoopprijzen voor de klein handel 0.35 per pakje. men uit de recente Kamer debatten kunnen vernemen, dat de Commissie-Generaal in strijd is met de Grondwet. En zulks was zes jaar geleden ook het geval met de overplaat sing van de zetel der regee ring #naar Engelsche bodem. Zoo zouden er nog tal van voorbeelden aangehaald kun nen worden. De regeering en het parle ment trekken zich van dit alles niets aan, en gaan rus tig door met het treffen van maatregelen in strijd met de Grondwet. En dat is eigenlijk niets nieuws, want zoolang wij een Grondwet hebben zijn er dingen gebeurd in strijd daar mee. Vandaar, dat er sedert 1848 op gezette tijden wijzi gingen in de Grondwet zyn aangebracht om de wrijving tusschen die.wet en de wer- keiykheid op te heffen. Dat zal nu weer gebeuren. By dit alles echter vraagt men zich sceptisch'af, of wij aan de Grondwet nog wel de beteekenls van hooge orde mogen toekennen, als dit op perste staatsstuk voortdurend achter de feiten aanloopt in- plaats van, gelijk in Amerika, de heilige toessteen te zyn van de verhouding tusschen volk en staat. (Copyright R.D.P.) Doodenstad ontdekt. In een grot, gelegen aan de grens van de Lot en de Aveyron in de Elzas, is een praehistorische aoo- denstad ontdekt, welke skeletten bevat van biina 4000 jaar geleden, Aele scherven van aardewerk, waarop teekeningen wa ren aangebracht, maak ten het mogelijk, de tijd van afkomst te bepalen. Deze grot. welke vol gens de legende, het laat ste bolwerk vormde van de weerstand der Cadur- ken tegen de Romeinen en van den graaf van Weis- ser tegen Pepijn de Kor te, diende ook de illegale strijders als schuilplaats tegen de nazi's. De slag om Amsterdam. In Amsterdam heeft de actie tegen de zwarte ban del en de prijsopdrijving de laatste dagen reeds 800 pro cessen-verbaal opgeleverd. Bij een rijwielstalling t werden 60.000 Amerikaansche si„ retten en voorts een partij Belgische rijwielbanden, da meskousen, Amerikaansche schoenen en# genever in be slag, genomen. Bij controle in de Jordaan ontstond een wei nig beteekenende botsing tusschen het publiek en de politie. Belangrijke ontmoetingen in ^detcwl°°te'an°a°e5^ de™- RMAI.AHI. f 7ift.i1/.Dft in Zeeland. District IV. Ie klasse: RK TVV—Willem II; VVV—NO AD; Helmorvlia-Baronie DN L; NACHelmondBW— Longa. In Tilburg vindt de' eerste plaatselijke ontmoeting plaats en RKTVV moet nu toonen dat haar zeer kleine nederlaag tegen BW geen toeval is ge weest. Intusschen houden wij het op Willem II. De derde Tilburgsche, ploeg gaat naar Venlo en het zal zeker niet meevallen de volle winst mee naar huls te nemen. Helmondia start met een thuiswedstrijd tegen Baronie waarin wel winstkansen schuilen voor de nieuwelingen. De andere Hel- mondsche ploeg gaat in Breda NAC party geven wat wel een zege van Rtfvers c.s. tot ge volg zal hebben. BW zal in Longa een moeilijke tegen stander hebben. 2e klasse A: BiervlietAI- Uance; GoesDosko; TSC Bresltens; RBCTerneuzen; InternosHero; De Zeeuwen Middelburg. Ook deze tweede wedstryd- Zondag heeft eenige belang rijke ontmoetingen op het pro gramma. Zoo zal Biervliet thans kunnen toonen wat het thuis waard is, terwyl Goes gelegenheid krijgt zich te her stellen van de gedeeltelijke misstap van afgeloopen Zon dag. Erg gemakkeUjkmlflkt dit Intusschen niet. TSC zal zich thuis de Bressiaanders wel van het ljjf weten te houden, ter wijl RBC zeker al het moge- lijke zal doen om geen verder puntenverlies te boeken. Ter- neuzen zal daar de dupe wel van worden. InternosHero iykt ons een aardige kracht meting, terwijl De Zeeuwen en Middelburg de stryd in Vlis singen gaan aanbinden. Af gaande op de resultaten in oefenwedstrijden lijkt ons een Middelburg-overwinning het meest waarschynlijke resul taat. 3e klasse E: RKFCMOC; YersekeRCS; RoburOdio; EMMZierikzee; Burgh Steenbergen. RKFC en MOC zijn beide met een nederlaag gestart, terwijl mede het plaatselijk karakter een felle stryd voorspelt. Yer- seke en RCS, de groote rivalen van het vorig seizoen, gaan elkaar thans wederom te lijf en ver van een puntenverdee- lirfg zal het niet afblijven. De twee nieuwelingen zullen eik- De strijd tusschen de reser- veploegen kan enkele aardige wedstryden opleveren. De groen-witten zyn niet geheel kansloos, terwijl* de Breskens- reserves wel de punten thuis zullen houden. Goes 2 achten we wel in staat ook de tweede overwinning te behalen, ter wijl de Terneuzen-reserves handen vol aan MOC 2 zuljen hebben. De rood-witten hebben iets goed te maken met de RCS-reserves als slachtoffers, hebben. Bevrijdingsfeest te Eindhoven. Eindhoven heeft op or,_ neele wijze het feit herdacht dat het Woensdag twee jaav geleden was, dat Eindhoven levrijd werd. Van yit Bayeux hebben ver schillende renners en athleten in een estafette een fakkel naar Eindhoven gedragen, waarmee burgemeester van Kolfschoten Woensdagavond op de Groote Markt de enor me gastoorts ontstak, waarna Eindhovensfeestverlichttngging branden. Naar schatting be stond deze uit 1*£ millioen lampen. Eindhoven deed zijn naam van lichtstad wel eer aan. In zijn rede wees burge meester van Kolfschoten er op, dat in de donkere nacht der bezetting aan de Nor- mandische kust het licht puntje der vryheid verscheen, dat door de zegevierende le gers, die men in deze llcht- estafette heeft willen huldi gen, kilometer voor kilometer voort is gedragen naar Eind hoven. Ook min.-presldent Beel voerde nog het woord. Hij wees er op, dat waar de vrij heid gewonnen is, thans ook nog dë vrede gewonnen dient te worden, waarvoor de re geerders aller steun en mede werking noodig hebben. zoekers terwyl Zierikzee in Vlissingen een harde noot, te kraken krijgt. Burgh zal aan Steenbergen zeker handen vol werk geven maar toch zien we de punten naar Brabant verhulzen. Se klasse F: Uundjjke SteenSchoondykeClinge OostburgAxelAa rd en- burgCom, Boys; Hulst- Hoofdplaat; HontenisseSluis kil. Vijf van de zes wedstryden brengen een ontmoeting tus schen Oost en West en zoo op het eersto gezicht lijken de kansen der Oosteiyken beter te staan. Steen, Clinge en Axel zijn niet voor de poes en ook Aardenburg en Hoofdplaat zullen danig op hun tellen moeten passen. De strijd in Hontenisse zou wel eens de tweede zege der nieuwelingen kunnen beteekenen. Res. 2e klasse E: Steenber. gen 2Middelburg 2; Bres ltens 2De Zeeuwen 2; Dosko 2Goes 2; Terneuzen 2 MOC 2; RCS 2—Vlissingen 2. De nieuwe bonnen. Geldig van 15 tot en met 28 September. Bonkaarten KA, KB, KC 610. Bloem: 576 alg., 100 gr. Thee: 577 alg., 50 gr. Bonkaarten KD, KE 810. Bloem: D 19, reserve, 100 gr- Bloem: E 19 reserve, 300 gr. Tabakskaarten enz. Tab&ksart.: T 48, 2 rants. VLEESCHBON 523. Bon 523 Vleesch is ook ge durende de week van 22 t.m. 28 September a.s. geldig. Gevluchte arrestant neergeschoten. Op het politiebureau te Delft ontsnapte Dinsdag een 21-jarlge jongeman. Een chercheur sommeerde tot stil staan, aan welk bevel echter geen gevolg werd gegeven. H*j loste eerst een waar schuwingsschot en toen dat niet hielp, een voltreffer. De vluchteling kreeg een kogel in de rug en moest in het gasthuis worden geopereerd en opgenomen. SPECIALE TEXTIEL PUNTEN. Van 25 Sept. a.s. af zyn de thans ln omloop zijnde spe ciale punten voor textiel, uitge reikt voor 1 Mei 1946, niet meer geldig. Dit betreft dus uitsluitend de in bruine kleur uitgevoerde bonnen met opdruk „Textiel 10 punten", in zwarte letters en in paarse kleur uitgevoerde bonnen met opdruk „Textiel 1 punt" In zwarte letters. De handelaren dienen zich voor inlichtingen omtrent de omwisseling van deze speciale punten te wen. den tot de plaatselijke distri- butiedienst. EERSTE VLUCHT VAN DE „ARNHEM" Nadat majoor-general Ur- quhart, die twee jaar gele den de luchtlandingsoperaties bij Arnhem leidde, de eerste Lockheed Constellation van de KLM. de naam ..Arn hem" had gegeven, maakten de genoodigden een rond vlucht met het toestel Het kon niet anders, of de zwaar gehavende stad was het doel van de tocht. De gasten, o.w. de generaal en eenige leden van zijn staf, konden thans uit de lucht het terrein terug zien, waar zij in September 1944 zoo dapper tegen de vij and streden: Oosierbeek met de spoorbrug, Arnhem met zijn gehavende stadskern en de Rijnoevers waaraan voor de Airbornes menige herinne ring verbonden moet zijn. BELGISCHE POSTAMBTENAREN IN ONS LAND. De Belgische P.T.T. heeft 375 kinderen van Nederland- sche postmannen een prettige vacantie bezorgd en 1n ver band hiermede noodigde het kinderfonds van de Neder- landsche P.T.T. het Belgische comité, dat die vacantie or ganiseerde uit tot een trip door ons land. Vier dagen heeft het gezelschap ons land doorkruist. Het eerste resultaat van deze verbroedering tusschen Noord en Zuid is, dat de vol gende jaren geregeld uitwis seling van kinderen voor een vacantieverblyf zal plaats Dr. Euwe van Moskou naar Zeeland. VOLGENDE WEEK SPEELT HU SIMULTAAN. Zooals reeds eerder bericht, komt volgende week dr. Max Euwe, die op het oogenblik nog in Moskou vertoeft, naar Zeeland om daar een aantal simultaanséances te geven- Het programma Is als volgt samengesteld; Woensdag 25 September in Goes; Donderdag 26 September in Vlissingen; Vrydag 27 September in Mid delburg; Zaterdag 28 Septem ber ln Sluiskil. Dr. Euwe zal in elk dezer plaatsen aan ongeveer 80 bor den tegelyk spelen, waarbij hij de beste Zeeuwsche spelers tegenover zich zal krijgen. Dindagavond heeft dr. Euwe in Moskou een slmultaan- séance gegeven tegen leden van de schaakclub van het ftóode Leger. De geheele sé ance duurde zes uur en het re sultaat was, dat dr. Euwe acht partijen won, zeven remise speelde en vijftien verloor. Een dergelijk resultaat, dat wel wyst op de buitengewone zware tegenstand, die dr. Euwe van de Russen heeft on dervonden, behoort'in Zeeland vooralsnog tot de onmogelijk heden. Niettemin zullen de Zeeuwen, die de strijd tegen Euwe aanbinden, stuk voor stuk er een eer in stellen den ex-wereldkamploen een heel of half puntje afhandig te maken. De Zeeuwsche schaakllefheb. bers, ook zij, die maar matig spelen en geen lid van een club zijn, zullen volgende week een mooie gelegenheid hebben on zen nationalen kampioen in actie te zien en een avond lang hun hart op te halen aan het koninklijke spel der 64 velden, slag genomen. PrijztencontrÓle grijpt in Een Haagsche fabrikant van wasprodueten had Zee land als operatieterrein uit gezocht om zijn waren tegen te hooge prijzen te verkoopen. Door medewerking van Zeeuwsche zakenlieden kon hij aangehouden worden, waarbij een groot aantal potten was en zijn vrachtauto in beslag genomen werden. Het onderzoek dat door de prij zencontrole in zijn „fa briek" werd ingesteld leidde nog tot in beslag name van een groote party grondstof fen. Tegen den fabrikant, die een oude bekende ls van de Prijzencontrole, en een groof aantal koopers, werd proces verbaal opgemaakt. TE DURE WOL. Een textielhandelaar te Ter- neuzen berekende voor het zoo begeerde artikel brelwol 0,31 per knot te veel en speculeerde er op, dat het pu bliek met deze te hooge pry zen wel genoegen zou nemen, Deze manier van zaken doen ging langen tyd goed, want er werden ongeveer 2000 knotten wol voor deze pry's verkocht, maar tenslotte liep het toch nog verkeerd af, omdat de Prijzencontrole ingreep er proces-verbaal opmaakte. VERKEERDE GOLF LENGTE. Een paardenhandelaar uit Terneuzen ging in radio's han delen. Deze omschakeling gin§ niet erg gemakkelyk, want ht kon de juiste golflengte van de verkoopprijs maar niet te Eakken krygen. Zoo verkocht y een toestel, dat 90, waard was, 360 gulden te duur. De Pryzencontrole kwam achter deze transactie er maakte tegen 'kooper en ver- kooper proces-vei'baal op. Vier radiotoestellen werden in be- TRIBUNAAL TE GOES Maar waarschuwde voor Dultsche dwinglandij I De eerste zaak was Donder- ag die tegen den 34-jarigen hotelhouder Ch, v. d. Berg uit Goes, die volgens de dagvaar ding sympathiseerend lid is Teweest van de N.S.B., lid van e N.V.D. en het Vervoers- front. Beschuldigde gaf toe, dat hij verkeerd had gedaan. By de behandeling kwam ook naar voren een kwestie met verkoop van. gouden tientjes, waarbij v. d. B. betrokken is geweest. De verdediger mr. P. C. Adriaanse, meent, dat het hier om een licht geval gaat. Ver dediger vraagt onmiddellijke invrijheidstelling. Na in raadkamer te zyn ge weest, besloot het tribunaal niet direct aan dit verzoek te voldoen, maar wel by de uit spraak op 2 October. De 65-jarige P. G. Fortuijn, gepens. ambtenaar Rott- Bank te Goes, is lid en waarnemend EERSTE KAMER Na-oorlogsche aanwas wordt ook belast. By de voortzetting van het debat over de Vermogensaan wasbelasting verklaarde Prof. v. d Brink (K.V.P.), zich vdor- stander van 't behoud van de private eigendom. Wanneer, door de te treffen maatrege len een vermogensegalisatie wordt verkregen, dan is dit niet te vermyden. In het treffen van de vermogensaan- was schuilen voor fondsenbe- zitters verschillende onbillfjk- heden. Met nadruk vroeg spr. deze zooveel mogelyk onder oogen te zien. De heer van Santen (C.P. N.) betreurde het in hooge mate, dat de vermogensaan- was van collaborateurs niet voor 100 pet. wordt getroffen. Mr. Janssen de Limpens (K. V.P.) stond stil by het be lastinggeld, dat door de staatsburger wordt opge bracht. De overheid springt volgens spr. wel eens wat vlot om met dit „heilige geld". Ir. F. C. M. Wijffels (K.V. P.) vroeg den minister spe ciaal aandacht te willen be steden aan de schadevergoe dingen van oorlogsslachtoffers ln de getroffen gebieden. DE MINISTER AAN HET WOORD. Minister Lieftinck, die voor de behandeling van dit wets ontwerp zijn reis naar de Ver. Staten had uitgesteld, ver klaarde dat de eigendom voor hem een zaak ls, die men moet beschouwen van indivi dueel en individualistisch standpunt maar in het kader van een bepaalde gemeen schap. Tem aanzien van de eigendom zijn bepaalde gren zen in acht te nemen. De zon van deze fiscus schynt over de boozen en goe den, betoogde spr. Hier heb ben we te doen met een be lasting die zoowel treft de lie den die op oirbare als hen die op onolrbare wyze ln hun vermogen zijn vooruitgegaan. Het is een buiging naar de spaarder dat men hem maar van 50 tot 70 procent treft. Principieel - zou men 100 procent hebben kunnen vor deren. In verband met de rede van den heer Wyffels verklaarde spr., dat belasting op na- oorlogsche vermogens-aanwas niet zal uitblijven, evenwel niet via deze wet. De minister acht het prae- matuur in te gaan op de kwestie van het regeeringsbe- leid ten opzichte van het vraagstuk der'socialisatie. Het wetsontwerp mag niet worden bezien als een uiting van eenig politiek streven om een blyvende verandering te bren gen ln de vermogens struc tuur. Nadat nog eenige leden hun .stem hadden gemotiveerd werd het wetsontwerp aangenomen met 29 tegen 5 stemmen (die der CH.). Onderduiken helpt niet. GÉNERAAL KRULS WAAR SCHUWT DESERTEURS. Lt. Gen. mr. H. J. Kruis, chef van de Generale Staf, heeft in een radiotoespraak ernstig gewaarschuwd tegen het onderduiken door dienst plichtigen om zich te onttrek ken aan uitzending naar Indië. Spr. zeide te vreezen, dat een deel van deze achter- biyvors slachtoffer van mislei dende raadgevingen is gewor den. Vroeg of laat wordt men gearresteerd en aan uitzen ding naar Indië ontkomt men toch niet. Op het plegen van desertie staan zeer ernstige straffen. Ditmaal zal echter nog van strafreehtelyke behandeling worden afgezien en zullen de zaken van hen, die nu onver- wyid naar hun onderdcelen terugkeereu,- slechts krngs- tuchtciyk worden behandeld omdat de legerleiding be grijpt» dat misleiding en ge brekkig inzicht voor de mees ten van de achterblijvers de drljfveeren waren. Een volgende maal zullen echter de meest strenge maat regelen worden genomen. BELGISCHE SKYMASTER VERMIST. Een Skymaster van de Bel- glsche vliegdlenst op Amerika wordt sedert Woensdagmorgen vermist. Er waren 38 passa giers en 11 leden van de be manning, o.w. 2 stewardessen, aan boord. Volgens nog niet bevestigde berichten zouden uitgezonden opsporingsvliegtuigen de res ten van een verongelukt toe stel hebben ontdekt. Donderdagmorgen was nog niets omtrent het lot van he- manning en toestel bekend. Amerikaansch minister bedenkt zich. Terwyi president Truman voor de tweede maal zijn goedkeuring van Wallace's verklaringen over de Ameri kaansche buitenlandsche po litiek Introk, heeft James For- restal, de Amerikaansche mi nister van scheepvaart, plot seling de redevoering, die hy voor het jaarlyksch diner van de „Navy Industrial Associa tion" klaar had, afgelast. „Ik heb my bedacht en be sloten, dat het beter ls niets te zeggen", verklaarde For- restal tegenover de verslagge vers. WALLACE ZAL VOORLOOPIG ZWUGEN, Henry Wallace, de Ameri kaansche Minister van Han del, heeft na een lang onder houd met President Truman verklaard, dat hy geen ver klaringen meer zal afleggen voor het einde van de Pary- sche Vredesconferentie. AMBTENAREN-STAKING IN FRANKRIJK. Meer dan 10.000 Fr&nschcjKwatiendamme Regeeringsambtenaren heb ben besloten morgen in sta king te gaan. Het betreft hier de ambtenaren van fi- nancieele afdeeltngen en bu- reaux. NEDERLANDBELG I li 3-1. blokleider der N.S.B. geweest en verspreidde de Zeeutosche Stroom. F. had geen verdedi ger en vroeg zelf om direct in vrijhe'd worden gesteld. Voor hem besloot het tribunaal als voor den eersten besch., dat hij over 14 dagen by de uit spraak vry komt. EEN VREEMD GEVAL. De 54-Jarlge opzichter van fortificatiën le klas. R. v. d. Berg te Goes werd ervan be schuldigd dat hrj veelvuldig leden vari de Wehrmacht aan huis ontving; een radiotoestel van een lid aer Wehrmacht ten geschenke of zeker in bruik leen kreeg en dat hij rijkswerk- lleden bedreigde met de Duit- schers. als zij niet hard genoeg werkten. Besch. zeide in het zelfde pand te hebben gewoond, waar ook Duitschers hun kwartier hadden en dat gaf dan de in druk of zii by hem op bezoek kwamen. Hy ontkent o a. Vova te hebben ontvangen. Dat hij de werklieden bedreigde, ont kende hy beslist, hij waar schuwde ze voor de Duitsche dwingelandij Mr. F. W. Adriaanse hield een pleidooi, waarin hij wees op de staat van dienst van v. d. B. ,die bij zyn chefs zeer goed staat aangeschreven. Ook pleiter is van meening, dat zyn cliënt de werklieden alleen er op wees, dat de Duitschers vlug met schieten zfn. Zeker heeft v. d. B. ook goed illegaal Werk gedaan. Hij zorgde voor gegevens, die hy direct na de landing der ge allieerden op Walcheren aan hen overdroeg en die van groo te beteekenls bleken te zyn. ZIJ TROUWDE EEN N-S.B.-ER Hierna kwam de 46-jarige C. G. van Drlel geb. de Doel- der uit Wemeldinge voor. Ztj ls in 1935 lid geworden der N. S.B. en dit gebleven, zy be zocht vergaderingen, collec teerde voor W.H.N7 Verder zou zij in Middelburg een woning hebben betrokken, die de N. S.B._er Bliek haar ter be schikking stelde. Deze beschuldigde ontkende dit alles en haar verdediger, mr. F. W- Adriaanse. zei, dat het feit, dat deze vrouw lid van de N.S.B. was, juist ls. maar zij werd dit, doordat zij met een N.S.B.-er trouwde en zij is niet actief werkzaam geweest voor de beweging. De laatste zaak was die te gen den 41-jarigen kleermaker W. v. d. Wenden uit Goes, die lid en blokleider bij de N.S B. was. colporteerde met Vova, werkte by de storingszender en zich aansloot by' de Vrywillige Hulppolitie. De besch. bekende en ziet ln verkeerd te hebben gehandeld. Na een kort pleidooi van mr. F. W. Adriaanse, werd v. d. W. direct ln vrijheid gesteld. Uitspraak in alle zaken 2 October. Het Nederlandsch militair voetbalelftal heeft Woensdag te Antwerpen na een span nende wedstryd met 31 van de Belgische soldaten gewon nen. Herdenking bevrijding Oosl-Zeeuwsch Vlaanderen, POLEN BEZOEKEN AXEL. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, het eerste stuk van de Schel- deoever, dat werd bevryd, her dacht gister en heden zijn be vrijding. Een detachement Polen van de 3rd Polish Army, division, waarbij Kol. Szyd- lowski, destyds bevelvoerend commandant in dit gebied, arriveerde Woensdagmiddag in. Axel om in dit stadje, dat 2 jaar geleden brandpunt van de stryd was, de gevallen ka méraden te hei-denken en de bevrijdingsherdenking mede te maken. Woensdagavond wer den de Poolsche gasten offi cieel door het gemeentebestuur ontvangen, waarby hun een diner werd aangeboden. Gisteren werden in verschil lende kerken godsdienstoefe ningen gehouden, waarbij in de katholieke kerk een heilige mis werd opgedragen aan ae gevallen militairen. Heden zullen nog verschil-, lende dorpen in de omgeving worden bezocht, waarna de Poolsch© gasten Zaterdag weer naar hun standplaats in de Britsche bezetingszone in Duitschland zullen terugkee- ren. Zeeuwsche boksers succesvol in Scarborough. Onze speciale verslaggever seinde ons uit Scarborough; De bokswedstrijden tusschen de Vlissingers en Engelsche boksers zijn een groot succes geworden, speciaal voor de ieeuwsche boksers. Ook En gelsche boksexpert waren van oordeel, dat de Nederlanders zeer goed gebokst hebben, al meenden zy dat deze tech nisch tegen technisch sterkere tegenstanders niet zouden zyn opgewassen. Als fout zag men bij de Nederlanders een te ge ring gebruik van de linker hand. De eerste party ging tus schen Kerkhoven en Jack Da- vis. Kerkhoven maakte hierbij inderdaad een slechter gebruik van 2ijn linkerhand dan zyn tegenstander, die dan ook op punten won. De tweede partij tusschen Nieuwpoort en Kellty begon traag. Spoedig werd het ge vecht sneller en in. de tweede ronde was Nieuwpoort er be slist goed in. Hy bleek over een uitstekende linksche te be schikken en boekte tenslotte een royale punten-overwin- ning. In de derde party, welke ging tusschen Zandee en Ward, kon Zandee niet op tegen den Engelschman, die het hem wel zeer moeilyk maakte. Alleen ln de derde ronde was Zandee goed op dreef, doch toen was de achterstand reeds tè groot om nog in te loopen. MeulmeesterDove was de mooiste partij van de avond. Meulmeester bokste zeer goed en werd telkens toegejuicht door het Engelsche publiek. In .de derde ronde was hij dan ook volkomen meester van het terrein. Het werd een prach tige overwinning. De laatste party ging tus schen van Boven en Axley, een doofstomme bokser, die in het geheel niet tegen den Ne derlander bleek opgewassen. De uitslag- was dan ook geen oogenblik twijfelachtig. ZWEEDSCH STOOMSCHIP AAN DE GROND GELOOPEN. Ter hoogte van Terneuzen is gisternacht het Zweedsche stoomschip „Magdalena" aan de grond geloopen Tegen de morgen ls het met sleëpboot- assistentie weer vlot geko men. \xel POOLSCHE AVOND- Door de vereeniging „Axel- Polen" ls Woensdag in „Het Centrum" te Axel een zgn. Poolsche avond gegeven, waar bij als spreker optrad pater Maurus. Medewerking werd verder verleend door Axel's R. K. gemengd koor en den heer Stan. Kowarskl met vioolmu ziek. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door kolonel Svyd- lowskl, den commaridant der Poolsche troepen, die Axel be vrijdden en vele Poolsche mili tairen, die te Axel vertoeven om aanwezig te zijn by de vie ring van het bevrijdingsfeest. Aardenburg TH. LANNOYE BENOEMD TOT PLAATSVERVANGEND BURGEMEESTER. Als plaatsvervangend bur gemeester werd in de vergade ring van B. en W. te Aarden burg, aangewezen de eerste wethouder Th. Lannoye, die tevens financiën, wederopbouw en onderwHs onder zyn hoede krijgt. Wethouder Blondeel zal de belangen van Eede behar tigen en verder gemeentewer ken besturen. VARKENSHOUDERS WILLEN STAKEN. Te Kwadendamme werd op de algemeene vergadering van de Varkensvereeniging „Steunt Elkander" besloten, om, wan neer geen slachtvergunnlngen v/orden uitgegeven aan allen? die een varken hebben gemest met-ruw voeder zich aan te sluiten bij de lëdcn van de bond van varkenshandelarcn en ook het werk neer te leg gen. Eede OPNIEUW EEN GEVAL VAN MOND- EN KLAUWZEER. Opnieuw heeft zich onder Eede een geval van mond- en klauwzeer voorgedaan. Ver- moedelyk is deze veeziekte thans overgebracht uit België. Er wordt voor uitbreiding ge vreesd. Bij gunstig weer geeft de muziekvereen. „Voorwaarts" op Zaterdag 21 September van 810 uur een concert op het dorpsplein in Koudekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 14