PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zeeland als touristenland EEN MONSTER-PROCES NADERT ZIJN EINDE Winston Churchill bepleit de Ver* Staten van Europa Zeeverkenners konden niet zwemmen. Wapenstilstandsbesprekingen beginnen heden HE Hoofdredacteur O. BalttntQn (mot redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg P. van de Velde Jr., ik: firma Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Da. M L, W. Schoch,'Vlis- Blngen. .Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDEL&URGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 20 Sept. 1940 189e Jaargang Nummer 219 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 1 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent, ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 20, tel- 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3. Terneuxen: Brouwerijstraat 2. PoBtrefcenlng_nr_3593^^ He! Wereldgebeuren HET GAAT OM HOOGER DINGEN DAN HET LOT DER 21 -NAZILEIDERS. De oorlog als misdaad. Nog slechts weinige dagen scheiden ons van het einde van het proces te Neuren berg, zoo seint de speciale A. N.P.-verslaggever in Neuren berg. Vanaf 20 Nov. 1945 hebben de zittingen van het Internationale gerecht elkaar ln bijna onafgebroken rij op gevolgd, tientallen getuigen zijn verhoord, stapels docu menten doorgewerkt. Het is de Duitschers, ge wend aan Göbbels propagan- da-apparaat, niet kwalijk te nemen, dat zij van het pro ces maar ééns opvatting heb ben: Een grootscheepsche reclamestunt, die erop bere kend is een min of meer hy pocritisch vertoon te geven van het recht van democrati sche naties. Ook echter bul ten Duitschland is bij velen de vraag opgekomen of wel evenredigheid bestaat tus- schen de mate van de misda den van de Nazi-leiders en de duidelijkheid hunner schuld eenerz'ijds en de detailleering van het.bewijsmateriaal en de breedvoerigheid van het verweer anderzijds. Had me', hen niet een "krijgsraad te velde kunnen afrekenen. Zou het niet eenvoudiger geweest zijn de meeste hunner in een kort en eenvoudig proces op grond van enkele hunner misdadige bevelen de hoogste etraf op te leggen? Het ant woord is een, want het gaa'. Sn dit proces ln wezen om hooger dingen dan het lot van 21 mannen. Het gaat om de beveiliging van de vrede er, om de bestraffing van de mis daad van de oorlog. Daarom zal de straf, die wordt opge legd, van minder beteekenis zgn dan de overwegingen, die ln het oordeel zullen worden opgenomen. Het tweede hoofdstuk van de aanklacht heet „misdaden tegen de vrede" en het vormt de eigenlijke grondslag van deze rechtzaak. De aankla gers hebben gevraagd door het vonnis voor alle tijden te willen vaststellen, dat de in ternationale wet van nature de kracht heeft, zoowel om de oorlog misdadig te verkla ren als om recht te spreken over hen die hun staat helpen bij het voeren van zulk een oorlog. Zij trokken de onvermijde lijke consequenties van de veroordeeling van de oorlog en weigerden het recht mach teloos te maken door het handhaven van de verouderde doctrines, volgens welke de souverelne staat geen mis daad kan plegen en evenmin organen van staat. Voordien had de Volkenbond door zijn sancties een stap gezet op de weg, waarop nu moet worden voortgeschreden. Dit proces wil breken met de absoluteit van de staat. De mogendhe den, die het voerden, zijn e' daarbij van uit gegaan, dat Sn deze eeuw van wetenschap en organisatie, die een staat een bijna onmetelijke macht tot het kwade kan geven, dwingermaatregelen tot 't onderdr en van een misda dige houding noodzakelijk zijn. Dit proces wil niet alleen de waarheid verschaffen aan toekomstige historici, doch tevens een waarschuwing zijn voor toekomstige staatslie den. Het wil de oorlog niet langer doen verschijnen als een abstractie op, het gebied der misdaad, als een moord zonder moordenaars en een rooftocht zonder roovers, doch hen maken tot een reëele strafbare misdaad van menschen. Belangrijker zullen zijn de overwegingen van het oor deel.. Zal het gerecht militairen veroordeelen omdat zij mis dadige bevelen gaven of om dat zij aanvalsplannen opstel den? Zal het Schacht veroor deelen omdat hij de nazi's een geladen revolver in de hand gaf? Zal Neurath mcfeten boeten alleen voor zijn ver antwoording in Praag of ook voor z\jn wetenschap van Hit- Iers roovei;splannen Zal Ro senberg het gelag zijner Ein- satzstaben moeten betalen of ook bestraft worden voor zijn droom van een G'er- maansch Europa? Zal Rib- bentrop de hoogste tol beta len voor zijn eisch tot opslui ting of vernietiging der Hon- gaarsche joden of ook voor zijn valsche beloften? Zoo zijn er vele vragen, waarop het gerecht een antwoord zal ge ven. Van dit antwoord zal het afhangen of dit proces ge worden Is, wat de wereld er van gehoopt heeft. Humor In de Veiligheidsraad. Commissie van onderzoek voorgesteld. Tijdens de bijeenkomst van de veiligheidsraad van Woens dag heeft Johnson, de Amerl- kaansche afgevaardigde, voor gesteld bij Bulgarije en Joego slavië te info-rmeeren naar den toestand aan de Grleksche grens. Indien de raad ertoe mocht besluiten, aldus Johnson, een sub-commissie te vormen, moet deze bevoegd z\jn de moeilijk heden aan de grens te onder zoeken, waarbij men de betrok ken minderheden aan beide zij den van de Grieksche Noord grens niet uit het oog moet verliezen. Tevens moet zü be voegd ztfn bü Albanië, Joego slavië, Bulgarije en Grieken land Inlichtingen in te winnen. Sir Alexander Cadogan viel de klacht van de Oekraïne aan in bewoordingen, dljr de afge vaardigden verschillende"' ma len in lachen deed uitbarsten. Hij vond het absurd te bewe ren dat Griekenland de we reldvrede bedreigt. Manoeilsky, als een moderne koning Knoet, moest over de Oceaan vliegen om deze vloed van agressie te stuiten. De heele wereld vindt het een schande, dat een geval als dit voor de veiligheidsraad wordt gebracht. Ook de Fransche afgevaar digd Parodi was van meening. dat het bewijs van Grieksche eggressie niet was geleverd. {jromyko .(Sovjet-Uale) Nog een Belgisch vliegtuig over tijd. Het vliegtuig van de Sabe na, dat Maandag van Brussel met bestemming voor Le- opoldstad in de Belgische Congo is vertrokken, is niet op tjjd te Tripoli aangeko men. Van het andere vermiste vliegtuig is nog niets verno men. Het leven wordt minder duur. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor statistiek schijnen de kos ten voor het levensonder houd iets te dalen. Het in dexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud van arbeidersgezinnen is bijv. van Juli op Aug. gedaald van 183,7 tot 181.4. Het looncijfer bleef practisch ongewijzigd, doch de korting voor voe ding verminderde met 2 Het indexcijfer van voor de oorlog wordt op 100 gesteld. Binnen 5 jaar raketvliegtuigen over Oceaan. Aircommodore Frank Whitle, Engelsch pionier op het gebied van raketvoortarijving, heeft op een persconferentie te Londen verklaard, dat men binnen vijf jaar in vliegtui gen met raketvoortdrijvlng de Transatlantische Oceaan zal kunnen oversteken Whitle, die pas is teruggekeerd uit de V. S., waar hij een aantal lezingen heeft gehouden, had de indruk gekregen, dat de ontwikkeling van de raket voortdrijving in Engeland verder gevorderd Is dan in de S. Onder leiding van Duitschland en Frankrijk. Tydens een rede op de uni versiteit te Zurich heeft Win ston Churchill gistermorgen als remedie tegen de kwalen, waaronder Europa thans ge bukt gaat, de vorming van een soort Vereenigde Staten van Europa bepleit. Alleen op die manier kun nen volgens Churchill hon derden millioenen menschen in staat gesteld worden de sim pele vreugden, welke het le ven levenswaard maken, ge nieten. In sommige van de kleinere landen vaii Europa, zoo zeide Churchill, valt inderdaad goe de vooruitgang op de weg van herstel te bemerken. Verder echter zitten massa's gekwel de, hongerige en in verwar ring gebrachte nienschelyke wezens bjj de ruïnes van hun steden en tehuizen de horizon af te zien, vreezend de nade ring van nieuwe tyrannie. Wanneer niet de groote re publiek aan de overzijde van de Atlantische Oceaan zich gerealiseerd had, dat. een ver woest en tot slavernij gebracht Europa ook haar eigen lot zou aangaan en hulp had geboden, zouden de duistere tgden in al hun verschrikking terug gekeerd zijn. Frankrijk en Duitschland moeten samengaan. Churchill betoogde, dat de „Ver. Staten van Europa" niet ln conflict behoefden te komen met de wereld-organi satie van de Ver. Naties, doch er een opbouwend onder deel van zouden kunnen vor men. „Ik ga nu Iets zeggen, waar over gjj u zult verbazen: De eerste stap naar de her-op richting van de Europeesche gemeenschap moet bestaan in een samengaan tusschen Frankrijk en Duitschland. Slechts op die manier zal Frankrijk het moreele en cul- tureele leiderschap over Euro pa kunnen herkrijgen." EEN RAMP DREIGT. Churchill waarschuwde, dat er haast gemaakt diende te worden met 't vormen van de eventpeele „Ver. Staten van Europa". „De atoombom is nog steeds allèen in handen van een staat en een natie, van .welke wij weten, dat zij haar nimmer zullen gebruiken dan alleen voor de zaak van recht en vrijheid. Doch de mogelijkheid bestaat, dat dit verschrikkelijke vernielings werktuig binnen enkele jaren wijd en zijd in bezit zal zijn en de ramp, welke zou ont staan door het gebruik ervan door verschillende oorlogvoe rende mogendheden zal niet alleen alles, wat wij bescha ving noemen, vernietigen, doch mogelijk zelfs de aardbol zelf uiteen doen vallen." De eerste practlsche stap, aldus Churchill, zou. moeten bestaan ln de vorming van een Europeesche raad. Bij al dit dringende werk zouden Frankrijk en Duitschland te zamen de leiding moeten ne men. ,Ik zeg u, laat Europa her rijzen," aldus beëdigde Churchill zvjn rede, welke 2 tien minuten duurde. bracht wederom rijn steun voor de Oekrainsche klacht tot uitdrukking, waaraan c ironie van sir Alexander nle zou kunnen veranderen. Hij was tegen het zenden van een commissie van onderzoek naar de GriekschAïbaneesche grens. Zonder tot stemming over te gaan werd de raad tot Vrij dagavond verdaagd. De „Groningen 4" gelicht. SIGNALEMENTEN VAN SLACHTOFFERS GEVRAAGD. De burgemeester van Enk huizen maakt bekend, dat de iri Januari 1945 op het IJssel- meer verongelukte „Groningen 4" is gelicht en te Enkhuizen is binnengebracht. Hij noodigt verwanten van slachtoff.rs uit hem zoo spoedig mogelijk op te geven een zoo volledig mogelijk signalement en een beschrijving van de kleeding, welke de slachtffers ten tijde van het ongeluk droegen. OUDERDOMSVOORZIENING UN LAND- EN TUINBOUW. In verband met een ver zoek van de landarbeidersbon den om in de vóór 1947'48 in land- en tuinbouwbedrijven af te sluiten collectieve ar beidsovereenkomsten regelin gen op te nemen ten aanzien van de vorming van bedrijfs pensioenfondsen voor land en tuinarbelders, heeft naar het Hollandsch Landbouw weekblad mededeelt, de Stich ting voor de Landbouw be sloten de principieele kwestie dezer aangelegenheid eerst in bespreking te brengen bij de drie aangesloten standsorga nisaties (Kon. Ned. Landbouw Comité, Chr. Boeren- en Tuin- dersbond en Kath Boeren- en Tuindersbond). De eerste afdeeling van het Landbouw- Comité heeft als haar meening uitgesproken, dat de vorming van de gevraagde pensioenfondsen, nog afge zien van extra administratie ve kosten, een verzwaring der ïnantieele lasten zal beteeke- nen hetgeen met name voor de kleine bedrijven zeer be zwaarlijk is. Waar de sociale voorzieningen der kleine zelf standigen bovendien ten ach ter staan bij die der arbeiders, kunnen de voorstellen -der .landarbeidersbonden eerst dan worden gesteund wan neer de sociale voorzienin gen der kleine boeren en tuin ders een verbetering hebben ondergaan. Ook het hoofdbe stuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft zich in denzelfde geest uitgesproken. NED. CHR. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL. Stoottroepen bestaan twee jaar. Vandaag wordt herdacht, dat twee jaar geleden de stoottroepen werden opgericht. De datum van oprichting der verschillende onderdeelen zijn: Commando Zuid 20 September, Commando Limburg 13 Sep tember, Commando Brabant 24 September. De regimentsver jaardag wordt "op 20 Septem ber gevierd, zoowel in Indlë als in Nederland; in Neder land te Nijmegen door het houden van een generaaLappèl. Een aantal Russische doktoren, die zich bezighou den met de kankerbestrijding is voor een studiereis naar de Vereenigde Staten vertrok ken. De Alg. Ned- Chr. Ambte- naarsbond, de Chr. Bond van Belastingambtenaren, de Ned. bond van Prot Chr. P.T.T.- personeel en de Ned. Chr. Bond van Personeel in Publie- ken Dienst worden op 16 Oc tober a.s. samengesmolten tot één groote organisatie, die de naam zal dragen van Ned- Chr. Bond van Overheidsper soneel. De nieuwe organisatie start met een ledental van onge veer 20.000. KAMPBEWAARDERS VAN VUGHT BERECHT. De S.S.-ers H. v. d. Ven te Ginneken. C. Kwakkelaar te Hoensbroek en J. Martens te Schimmert waren werkzaam geweest als kampbewaarder te Vught, voorts begeleidden zij transporten naar Oraniën- burg en namen deel aan ac ties van een executiepeloton. Zij werden resp. veroordeeld tot 15. 10 en 8 jaar ge vangenisstraf met ontzetting uit de kiesrechten voor tijd van 15 jaren. Raad voor de Scheepvaart behandelde de ramp op de Nieuwe Waterweg. Onvoldoende navigatie- kennis. De Raad voor de Scheep vaart te Amsterdam heeft Woensdag de oorzaak van de aanvaring tusschen het zeil- vaartuig „Karei Doorman" met de sleeptros van het motor-; tankschip „Perna" op 16 Juni j.l. op de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van het Schledam- sche hoofd, waarbjj v(jf zee- LORD KILLEARN ZATERDAG TE BATAVIA. Min. Beel niet naar Indonesië. Uit 'gezaghebbende bron ver neemt men, dat de besprekin gen over wapenstilstand heden op het geallieerde hoofdkwar tier een aanvang zullen ne men. Van Britsche zijde zullen aanwezig z\jn gen.-maj. J. F. R. Forman en brigadier-gene raal I. C. A. Lauder; van Ne- derlandsche zijde d© chef van de staf, gen.-maj. D. H. Buurman van Vreeden en van republikeinsche zijde, gen-maj. Soedibyo en de kapitein van de luchtmacht Soeriadan en verschillende officieren der T.R.Ï. DE ROL VAN LORD KILLEARN. De afdeeling voorlichting van het Britsche consulaat- generaal deelt mede, dat men Lord Klllearn op 21 September te Batavia verwacht. De voorzitter van de Com.- Generaal, prof. ir. W. Scher- merhorn, verklaarde bij zqn aankomst in Batavia, aat. de commissie gaarne gebruik zal maken van de diensten van Lord Killearn. Ook de repu blikeinsche vice-president Hat- ta, verklaarde, dat z.i. Lord Killearn in -staat zou zijn de moeilijkheden tusschen beide partijen uit de weg te ruimen. Hatta verklaarde voorts, dat hij er van overtuigd was, dat, indien de Nederlanders hun troepen zouden gebruiken om aan de onderhandelingen kracht bij te zetten, de Indo nesiërs spontaan hun toevlucht zcuden nemen tot de politiek van de verschroeide aarde. MIN. BEEL NIET NAAR INDONESIË; Van officieele zijde wordt vernomen, dat het bericht, als zou een vaag bestaand voor nemen van den minister-pre sident, dr. L. J. M. Beel, om zich te gelegenertijd naar In donesië te begeven, teneinde zich door persoonlijke aan schouwing op de hoogte te stellen van de toestanden problemen aldaar, reeds de vaste vorm van een eerlang uit te voeren plan hebben aan genomen. volkomen als uit de lucht gegrepen moet worden beschouwd. SCHEEPVAART EN VLEEGDDENSTEN. Naar aanleiding van het bericht uit Batavia. volgens hetwelk onderhandelingen tus» schen de gToote scheepvaart maatschappijen en de K.L.M. zouden zijn afgesprongen, verneemt het A.N.P. van de K.L.M.-persdienst, dat in 1946 geen onderhandelingen tus schen de groote Nederland- sche scheepvaartmaatschap pijen en de K.L.M. hebben plaats gehad. Van de zijde van de Rot- terdamsche Lloydverneemt het A.N.P. voorts, dat het be richt, dat de Rotterdamsche Lloyd op het oogenblik actief dë aan dergelijke onderhandelin gen zou deelnemen, onjuist is. Prof. Ollphant over atoomenergie. Prof. M. L. Ollphant van de universiteit te Birmingham heeft tijdens een vergadering verklaard, dat contróle op de grondstoffen de beste wijze is om te komen tot een contróle op de atoomenergie. België dat geen lid van de atoomcommis sie is, beschikt over de groot ste hoeveelheden uranium, dat overigens in belangrijke mate wordt aangetroffen in Canada, Brazilië, India, Indonesië en Australië. Engeland heeft geen uranium en de Ver. Staten zeer weinig. In verband daar mede is het niet te verwonde ren dat een streven van Ame rika naar contróle op de grond stoffen voor de atoomenergie bij andere landen achterdocht wekt. Sprekende over de toepas sing van atoomenergie voor industrieele doeleinden ver klaarde Oliphant, dat de Sowjet-Unie de daaraan ver bonden moeilijkheden eerder zou hebben opgelost dan Enge land of Amerika. verkenners uit Rotterdam zijn verdronken, onderzocht. De getuigen gaven niet allen eenzelfde verklaring over de toedracht van het ongeval. De zeilboot van de zeever kenners kwam bij het over- loopen tusschen de sleepbooten en de motortanker met zijn mast tegen de sleeptros van de sleepboot, die aan stuur boordzijde de „Perna" sleep te en vervolgens in aanvaring met de tanker. Het grootste gedeelte van de jongens die iet gevaar zagen naderen sprongen, zonder daartoe com mando te hebben gekregen, overboord. Op dit oogenblik ontstond 'n groote paniek en de meeste getuigen wisten zich niet meer precies te herinne ren hoe het verdere verloop van de ramp is geweest. De kapitein van de „Dry- doek", die aan stuurboordzijde van de „Perna" voer, heeft, toen hij het ongeluk zag ge beuren de sleeptros gekapt en onmiddellijk alles in het werk gesteld om de drenkelingen te redden. Uit het verhoor bleek, dat enkele van de zeeverkenners niet konden zwemmen. Vijf van de ongeveer dertig opva renden van de zeilboot zijn verdronken. De districtscommissaris van de padvinders van het district Rotterdam verklaarde nog, dat voor alle booten van de zee verkenners die op open water voeren een bootcertificaat werd afgegeven, voor de „Ka- rel Doorman" was dit niet ge schied daar het bestaan van de boot niet bij de daartoe ingestelde commissie bekend was, terwijl aan den schipper ook geen machtiging was ver leend om als leider aan boord te varen. De hoofdleiding heeft den schipper dan ook ontslagen. Wel verklaarde de districtcom missaris dat, Indien een ver zoek om een certificaat was ingediend, dit zou zijn uitge reikt. De inspecteur-generaal voor de schèepvaart kwam tot de conclusie, dat de „Karei Door man" in strijd met bet bln- nen-aanvaringsreglement had gehandeld en de leiding door onvoldoende navigatie-kennls schuldig moet worden geacht aan dit ongeval. De uitspraak van de Raad volgt later^ Strand en duinen moeten vrij komen Hotels en pensions hebben betere outilage noodig. ET vreemdelingenseizoen is ten einde en we kun nen de balans opmaken van het eerste jaar na de oor log, waarin het verkeer zich eenigermate had hersteld. Er is geen reden tot juichen, want het vreemdelingenverkeer heeft de omvang van vóór de oorlog nog lang niet be reikt, maar dat kon ook niet. Het was zelfs zoo, dat de sa menwerkende VV.V.'s op Wal cheren bij de aanvang van de zomer ln hun reclamefolder de waarschuwing lieten hooren om niet in groote getale naar Walcheren te komen in verband met de beperkte lo- gies-gelegenheid. Aan deze waarschuwing ls gehoor gege ven. Wie lust had om naar Zee land te komen, heeft over het algemeen tevoren zijn licht opgestoken bij de V.V.V.'s Het regende aanvragen en duide- "lk is gebleken, dat de belang- elling voor Zeeland zeer groot is in den lande. Ware er logeergelegenheld voldoende geweest, de stroom van toeris ten zou veel grooter zijn ge weest dan nu het geval was. En aat ia voor de toekomst een hoopgevend teeken. Toch zijn er nog duizenden feweest, die Zeeland hebben ezocht, op eigen initiatief, of in het kader van de in het Westen door verscheidene in stanties georganiseerde dag trips. Beveland heeft meer toe» risten zien komen, dan in an dere jaren het geval was. Schouwen en Duiveland had den over belangstelling niet te klagen. De algemeene indruk is evenwel, dat Zeeuwsch- Vlaanderen het minder druk had dan andere jaren, terwijl Walcheren ook slechts een be perkt aantal menschen kon herbergen, maar zöoals gezegd wel van de dagtrips profiteer de- DE ATTRACTIES. Wat was de attractie, die velen naar Zeeland deed ko men? Het antwoord ligt voor de hand. Men kwam -om het zwaar getroffen eiland te aan. schouwen. Daarnaast om te zien, wat de wederopbouw reeds gepresteerd had. Vlissin gen 'en Westkapelle-Domburg waren daarbij trekpleisters, omdat èn de Nolledijk èn het voormalige drjkgat bij West- kapelle gemakkelijk te berei ken waren. Alleen voor Westkapelle zal deze attractie echter in de toekomst blgven bestaan. Zoo lang daar aan de kust de ver nietigde Britsche tanks liggen, zullen zij menschen trekken en als het ZeeuwsCh oorlogsmu seum gereed is, zal dit even eens vele bezoekers lokken. Voor het overige echter zal het toerisme, wil het geen an. dere banen zoeken dan de we gen, die naar Zeeland lelden, ln komende jaren op andere objecten moeten worden ge richt. Hier ligt een dankbare taak voor de Provinciale X.X«X!.4 voor de samenwerkende V-V. V.'s op Walcheren en voor iedere V.V.V. afzonderlijk. Zij dienen te ijveren voor de mogelijkheid om een volgend jaar op belangrijk grootere schaal toeristen te ontvangen en hen iets te bieden. Er zal meer en betere hotel- en pen sionruimte beschikbaar moe ten zijn. De hotels en pensions zullen in het bezit moeten worden gesteld van voldoende linnengoed, van aardewerk etc. En er zal hersteld moeten worden! DE VLISSINGSCHE BOULEVARDS. De heer A. Mets, bestuurslid van de V.V.V. te Vlissingen. vestigde onze aandacht reeds op de noodzaak, dat Vlissingen een informatiebureau krijgt, waartoe inrhiddels ook is besloten. Daarnaast pleitte hij voor herstel der boulevards. Inderdaad is met dit laatste een urgentieobject aangewezen, dat men niet uit het oog mag verliezen. Ook elders zfln echter dergelijke objecten in overvloed aanwijs baar. Middelburg zal nooit op nieuw toeristencentrum wor den, voor abdij en^aadhuis zijn hersteld. Bovenal is echter van belang, dat stranden en duinen in Zee land van gevaarlijke projectie len worden gezuiverd en van de resten- van de Atlanticwal worden ontdaan. Als dit ge beurt, zullen zee en duin in ruime mate bezoekers lokken. Gelukkig is er in Zeeland nog schoonheid te over aan wezig. Een goed geleide propagan- da-actle zal, als het logiespro- bleem een volgend jaar minder moeilijkheden veroorzaakt, tij dig op Zeelands aantrekkelijk heden de aandacht moeten vestigen. Dan zal deze provincie zijn vreemdelingenverkeer niet ver loren zien gaaal In 1948 kousen voor iedereen Het zal een groote verrassing beteekenen voor vrouwen over de geheele wereld, wanneer straks de fabriek, die thans in Wales ln aan bouw ls, met haar pro ductie gaat beginnen. Twee der kapitaal krachtigste Britsche fir ma's bekostigen de bouw met een bedrag van 8.000.000. De be doeling is niet slechts de Britsche vrouw, maar vrouwen over de geheele wereld van Nylon-kou sen te voorzien. De fabrieksoppervlakte zal meer dan 93.000 vler kante meter beslaan, terwijl er 1500 man per soneel te werk gesteld zullen worden. Men tracht de bouw zooveel mogelijk te bespoedigen, zoodat tegen het eind van het volgende jaar met de productie kan worden begonnen. Nieuw plan voor de landbouw. LANDBOUW TENTOONSTELLING TE SCHAGEN. De Schagen (Ns.H.) heeft Min. Mansholt de groote vier- daagsche, landbouw-, veeteelt en tuinbouw-tentoons^elling ge opend. In zijn openingsrede deelde Min. Mansholt mee, dat het ministerie bezig is met de voorbereiding van een plan, dat op korte termijn wil voor zien in een zoo snel mogelij ke aanpassing van de Neder- landsche landbouw aan de sinds de oorlog gewijzigde om standigheden en op langere termijn wil men trachten een basis te vinden waarop onze landbouw met het buitenland kan concurreeren. Na de opening maakten de minister en de genoodlgde een rondgang over het tentoonstel lingsterrein. Van de op korte termijn te nemen maatregelen van dit plan, dat men een 25-jarig plan zou kunnen noemen, som de de minister op: verhooging van de productie, betere ras- senkeuze, stimuleering van het onderwijs, rationalisatie en me chanisatie. Verder zal de ver- kavelings-politiek moeten wor den verbeterd. Schip door midden gebroken. Het ruwe weer in de nacht van Woensdag op Donderdag heeft aan de scheepvaart veel nadeel berokkend. Donderdag morgen om 5.30 uur is bij Pet ten (N.H.) een lichtere geladen met hout, gestrand. Het schip is op de pier geloopen en door midden gebroken. De nationa liteit van het schip is onbekend en er werden geen menschen waargenomen. Ook de afdeeling Wijk aan Zee van de N.- en Z.-Holland- sche Reddlngs-Mij. werd Don derdagmorgen gealarmeerd, daar een kustvaarder uit Gro ningen, voor de kust, tusschen Wgk aan Zee en Ymuiden, in nood verkeerde. Door het ruwe weer kon de reddingboot niet uitvaren. Er werden echter voorbereidingen getroffen voor het geval het schip op het strand zou loopen. De storm heeft nog meer schade op zijn geweten. Bij Callandsoog is een drövende. bok van de U S. Army komen aandrijven. De sleepbooten, die het gevahrte hadden ge sleept, zijn veilig in den Helder binnengeloopen. Ook op de landbouwtentoon stelling te Schagen is groote schade aangericht. Drie tenten zijn omgewaaid en twee ern stig beschadigd. Men tracht nu De Gauile blijft buiten de politiek. De Parijsche correspondent van de News Chronicle be richt, dat generaal de Gaulle, ln antwoord op vragen van leiders der drie Fransche po litieke partijen die hem een bezoek brachten, de „Union Gaulliste" heeft gedesavou eerd. De Gaulle heeft verder ontkend, van plan te zijn de candfdaten van de „union Gaulliste" bij de aanstaande verkiezingen te steunen zich afkeerig verklaard van alle politiek van „persoonlij ke macht". De partijleiders, aldus de correspondent, waren naar de Gaulle gegaan in verband met de crisis in de po gingen van de voorlooplge regeering om een grondwet tot stand te brengen, welke crisis voor een groot deel ver oorzaakt zou zjjn door de Gaulle's critiek op het nieuwe een deel van de expositie In grondwets-ontwatp, eeg sc&ooi gader t? ferengeg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1