Avonturen van Donny en Ronny JZER Internationale fondsen gedrukt. Vlissingsche Oratorium Vereeniging BEKWAME TIMMERLIEDEN EN METSELAARS AANNEMERS - STÜCADOORS - SCHILDERS. FIRMA LOUWERSE DE PRIESTER THEE Voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De officieren-fiscaal bij het bgz. gerechtshof te 's-Herto- genbosch' voor Zeeland hebben ae volgende personen voor waardelijk bulten vervolging gesteld: P. J. de Ruyter, L. van Nieuwenhuijzen, beiden St. Phllipsland; Pieternella M. den Hollander, geb, du Burck. Wa terlandkerkje; Martina den Tconder, geb. Nielse, Pieter nella M. Blerens, geb- Minder- houd, beiden Middelburg; Jan na M. Quiran, Oostburg; Ma ria J. Heyrisdyk, Axel; Geer- truida v. d. Berg, geb. Water man Waarde; Elisabeth J. Meulenberg, geb. v. Drjke. Ter- neuzen; J- van Heese, Honte- nisse; Anna E. M. Blrnholt, Rotterdam; A. van Poepelen, Tholen, allen onder toezicht stelling van de S.T.P.D. en ontzetting rechten; Jacoba Aarnoutse, M. A. Stols, belden st. Phllipsland; Wilhelmina J. Swenne, Oosterland; Janna C. en Maria T. Trijselaar. Brou wershaven; E. A. Cauwels, Otstburg; M. Colpaert Eme- ricy, Sas van Gent; J. Fran cois, J. Pluymers, H. C. Sim- Ëelaar, W- de Buk viel. allen llddelburg; Josephine en Ivonne P. Burm. belden Hulst; Neeltje L. de Dekker, Nisse; Johanna L. A. Jongman, Sluis; C. de Kraker, Adriana P. F., Elisabeth F., Pieternella A. W- Lijbaart, allen Terneuzen; Ja coba M. Torbtfn, IJzendijke; Dina C. Geense. Goes; Neeltje Gelerjnse, Haamstede; Adri- aantje van Sluis Renesse, al len onder toezichtstelling van de S.T.P.D., verplichting om te arbeiden en ontzetting rech ten; P- Scherpenisse. St. An- naland. onder toezichtstelling, verplichting tot arbeiden, 5000 betalen en ontzetting rechten; Elisabeth Snijders, fcb. Joosse, Kloetlnge, onder oezichtstelling, 2000 betalen en ontzetting rechten; J. Kay- ser, Axel, onder toezichtstel ling. verplichting tot arbeiden en voortdurend verblijf houden In Jeugdhuis Hansweert tot 1 Maart 1947 en ontzetting rech ten; wed. M. J. Llevense geb- de Landmeter, Middelburg, onder toezichtstelling, ver plichting tot *arbeiden. 150 betalen en ontzetting rechten; Dlna Vols, Goes, onder toe zichtstelling, 5000 betalen en ontzetting rechten; M. Zou- tewelle, Goes, onder toezicht stelling, verplichting tot arbei den, f 750 betalen en ontzet ting rechten; J. Postuma. geb- Blokpoel, Haarlem, onder toe zichtstelling, j 150 betalen en ontzetting rechten: M. Dlele- man, Axel, onder toezichtstel ling, 100 betalen en ontzet ting rechten; J. Ghermann. Middelburg, onder toezicht stelling, 400 betalen, afstand deen van radio en ontzetting rechten; J. W. Doeleman, Drei- schor, alleen 500 betalen; A. Hartog, Burgh, onder toezicht stelling, verplichting tot ar beiden, 5000 betalen en ont zetting rechten; J. Heiboer, Wemeldlnge. onder toezicht stelling, verplichting tot ar beiden, 750 betalen en ont zetting rechten; I. van Oeve- ren, Burgh, onder toezichtstel ling, verplichting tot arbeiden, 2000 betalen en ontzetting rechten; P. Noordhoek, Burgh, onder toezichtstelling. ver plichting tot arbeiden, 3000 betalen en ontzetting rechten- Verder zijn de volgende per sonen onvoorwaardelijk bulten vervolging gesteld: Anna P. Eggink, geb. Borgers, Vlissin gen: Sara le Clercq, Oostburg; J. H. Frangois, Middelburg; P. A. v. d.Heuvel en Jacoba M. v- d. Pegl, geb. v. d. Peijl, belden Terneuzen; Janneke M. de Jonge, Breskens; A. Koch- mal. E. L. Fermony, Tilly Fr M. de Heijer, allen Sas van Gent; A. P. Burm, Hulst; M Hoonderd, Heinkenszand; P. J. Wage, Krabbendijke; H. van Hal, Johanna Koster, Louisa Lampo. allen Sluis; Elisabeth v. d. Leek, Koudekerke; Pie ternella v. d. Ketterij, geb. Meulmeester, Arnemulden; bp allen zijn de gerezen verden kingen niet ongegrond ver klaard, doch de schuld van zocdanigen aard, dat oplegging van een straf of maatregel niet gerechtvaardigd ls te achten. A. Geijsels en Erna P. Hoornweder, beiden Sluis; Pe- tronella Guyé, geb. Goeman, Middelburg; Ivonne Fr. L. v. d Mooter, Hulst; J. W. de Regt en Elza Standaert. belden Ter neuzen, gerezen verdenkingen ongegrond gebleken. Sport ZEEUWSCHE KORFBALBOND. Uitslagen van 7 Sept. le kl.: MadjoeZeelandia 50, (regl.); Seolto ISwift 1 48; Volharding IUnitas 42. 2e kl.: Vitesse—S.I.W. 5-^ 0; Volharding 2Tjoba „Tjo- ba" niet opgek. 3e kl. A: V.O.P.O.—Olym- pia 42; DIosde Poel ,.de Poel" niet opgek. 3e kl. B: D.S.V.—Swift 3 2 3. 3e kl. C.: S. V. Kats—V.Z. O.D. 2—8. 3e kl. D: W.H.S.—Een dracht 3—4; S.V.9.—I.V.O. 0 -4. Programma voor 14 Sept. le kl.: UnitasSmèrdiek. 2e kl: Volharding 2—S.D. O.; C.V.W. 1—T.O'.G.O: 2, 3c kl. A: OlympiaDios; Sinoto -D.O.S.. 3e kl. B: Seolto 2Elto 3e kl. C: 9.S.S. 1—V.Z O. D.; S.S.S. 2—S. V. Kats. 3e kl. D; Eendracht—S. V.O GOESCHE DAMCLUB. De onderlinge competitie om het kampioenschap van de -oa^ci\e i am- eindigd. De eindstand luidt: 1. J. Sinke 25 p.; 2. L. Ander son 22 p.; 3. M. J. Jeremlasse, 4. C. van Biemen, 5. A. W. Beukema, allen 21 p.; 6. J. Be- hage 19 p.; 7. C. de Klerk, 17 p.; 8. F. de Hertog, 9. J. Man- ge, belden 11 p.; 10. J.. A. Noordermeer 10 p-; 11. L. Dek ker 9 p.; 12. M. Quakkelaar 8 p.; 13. P. W. Bliek, 14. J. Eck- kelenkamp, beiden 7 p.; 15. A. Remeijnse 6 p. De heer Sinke, die thans kampioen is. komt thans de finitief in het bezit van de fraaie wisgelbeker. BOKSEN. Bij de bokswedstrijden te Amsterdam wist onze landge noot. Gul de Ronde een da verende puntenoverwlnning te behalen op den Engelschman Whype en bewees daarmee 'n ernstig candidaat voor de we reldtitel te zijn. Ook Quenten- muers wist van den Fransch- man Kaddores te winnen. 22. Donny, Ronny en Mac-Brekum wa ren de tent uitge hold en keken de aap na. „Jammer, dat hij weg is", vond Donny. „We konden juist zo leuk met hem gaan spe len", zei Ronny. „Niks aan te doen jongens". beweerde Mac-Brekum, die dieren moeten nu eenmaal in de wil dernis leven. Kom laten we eens gaan praten over die Rus, daarvoor zrjn we hier gekomen! Ik ben blij, dat hg' nog leeft!" Ze gingen de tent binnen en hielden krijgsraad. De jongens vertelden alle bijzonderheden over het negerdorp. Mac-Brekum zat daarna enige ttfd voor zich uit te kgken. Op onze bureaux te Vlissingen, Middelburg, Goes, Oostburg en Ter neuzen ligt de passagiers lijst van de ..Johan de Witt" ter inzage. BEURSOVERZICHl. Ergernis voor effectenhandel °Ue weggenomen. Nu tenslotte toch een be looning is vastgesteld voor de werkzaamheden van commis- sioanairs en banken in ver band met de effectenregistra tie ls althans een belangrijke ergernis van de efféetenhan- del weggenomen. De minister van financiën heeft de wen- schelijkheid erkend van een aanvulling op de regeling in zake de waardeering van buitenlandsche effecten voor de vermogensaanwasbelas- ting. Dit zal des te welkomer zijn nu Wallstrect gisteren wederom aanmerkelijk lager afkwam, zoodat het procss van waardeverlies aan Neder- landsch bezit zich nog steeds voortzet. Hier blijft de markt nog een vaste stemming aan de dag leggen voor de aan- deelen van ondernemingen, die belangen hebben in Nèder- landsch-Indlë, terwijl de in ternationaal georiënteerde fondsen met Kon. Olie aan het hoofd, gedrukt zijn. De omzetten bedroegen gisteren voor/ aandeelen 781.430.— waarvan 90.000.herstel- bank en 14.000.Vrede- ■tein. In obligaties ging om voor 1.093.830.en pand brieven hadden met 151.850 een relatief groote omzet Ook heden bleven de omzet- De officieele noteering kwam slechts weinig hooger nl. op 377, terwijl voor de claims 749.betaald werd. Een vaste stemming heerschle we- derom voor de cultuuronder- nemingen cn wel voornamelijk voor de rubberfondsen, waar van verscheidene incourante soorten behoorlijke koerswin sten b&ekten. Amsterdam rubber verbeterde met 4tot 183. Ook suikerwaarden werden weer hooger gewaardeerd en H.V.A. liep 4 op tot 270%- Tabakken bleven vrij onbewo gen. Algemeen beter gedispo neerd waren ook de scheep- vaartaandeelen, die over de geheele linie opliepen. Promi nent was Kon. boot die 6 noteerde tot 161. De bankaan- deelen vertoonden weinig ver andering. Aandeelen Holl. Bankume. waarvan heden de inschrijvingsdag is op de uit gifte van nieuwe aandeelen. deden 197 en de claims f 172 Vredestein zakten wederom ie's in tot 123% en de Noor delijke vezelindustrie bleef ongenoteerd. Aniem was vast op 140%. De staatsfondsenmarkt was voor de 4 leeningen Iets beter gestemd. De spoorweg- -•'ï-rogn opnieuw lager op 101%. Pandbrieven prgshou- .end. Prolongatie 2%. Burgerlijke stand KORTGENE. Geboren: Geertrulda J.. d. v. J. A. Vink en E- D. Meulen berg; Dingenis M., z. v S. A. Meulenberg en A. Verhulst; Pieter J., z v. J. Lems en S. J. Breure; Neeltje J., d. v. L. van der Herjde en A Huige; Cornelis J.. z. v. A- van aen Bos en W. 'S. Smits. GetrouwdJ. Brouwers, 24 j. en C. Eikenhout, 22 j. Ondertrouwd: M. Moerland 30 j. en P. Janse, 23 j. Overleden: J. Douw, 67 j., m van T- Basiaanse; J. J. Kar man. 69 j., m. van J. de Looff; B. N. W. Stofkoper. 60 j., m van P. J- Antheunissen. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Bedankt voor Wissekerke A. v. Roon te O.- en N.-Wete- ring. GEREF. GEMEENTEN. Bedankt voor Krabbendijke H. Llgtenberg te Vlaardingen Otficieele publicaties DISTRIBUTIEDIEN ST KRABBENDIJKE. Brandstoffen voor Kamerhuurders. Ten behoeve van kamerhuur ders, die een afzonderlijk te verwarmen gedeelte van een perceel ter bewoning hebben gehuurd, v kunnen aanvragen voor brandstoffen worden in gediend. Niet in aanrtlerking komen o.a.: inwonende kinde ren en dienstpersoneel, kost gangers en personen geboren a 1 October 1930. De aan vraag dient door de verhuur der te worden ingediend, in het tijdvak van 15 tot 30 Septem ber a.s. Personen die reeds „Jongens", zei hij, „het lijkt me het beste, als wg drieën alleen op pad gaan naar dat dorp en dan moeten we die man met een list zien te bevrijden. Er zijn hier te weinig mensen om het dorp te overvallen!" vóór die datum een aanvraag indienden, dienen dezë op een niéuw formulier te herhalen. Nó. 30 September kan nog al leen voor gevallen van nieuwe vestiging aangevraagd worden. SCHEERZEEP KAPPERSBEDRIJVN. Heerenkappersfcedrijven kun nen voor de 10e t.m. 13e pe riode 1946, onder overlegging van het lidmaatschapsbewijs van de vakgroep kappersbe- drijven, een aanvraag voor scheerzeep indienen. De aan vragen dienen uiterlijk 18 Sep tember a.s. op het kringkan toor of de agentschappen af gegeven te worden. Scheepvaartberichten Op de 11e aangekomen te Vlissingen „,Wega" van Ant werpen, op de 11e sleepboot .Stentor" van Maassluis. Vertrokken uit Vlissingen op de 10e „Zwerver" n; Antwerpen. Gepasseerd naar Antwer pen op de 10e ..Berna" van Rotterdam, „Tiba" van Rot terdam, „Vase" van Rouaan. Gepasseerd van Antwerpen op de 10e „Alctio" naar Mal- mö, ..Helvetia" naar Ports mouth, ,>Benkalis" naai Rot terdam, „Eems" naar Dieppe Weerbericht ONBESTENDIG. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., geldig van Woensdagavond tot Don der iagavond. Na heldere nacht later weer toenemende bewolking met plaatselijk regenval. Tempera turen ongeveer als gisteren. Meest matige aan de kust tij delijk krachtige wind tusschen West en Zuid. ZON EN MAAN. Vrijdag komt de zon op om 6.10 en gaat onder om 19 02. De maan komt op om 20.14 en gaat onder om 8.21. HOOG EN LAAG WATER. Vrijdag is het hoogwater om 8.08 en 15.01 resp. 2.20 en 2.19 -f N.A.P. Laagwater om 9.25 en 21.59 resp. 2 09 en 2.44 N.A.P. Radioprogramma's VDIJDAG Hilversum I. (N C.R.V.) 7 Nieuws: 7.30 Ge wijde muziek; 8 Nieuws; 9 Plantennieuws uit de U.S.A.; 10.30 Morgendienst; 11. Haagsch Blaastrio; 11.15 Zang recital; 12 Verzoekprogr.; 13 Nieuws: 13.55 Fluitrecital 1420 Van oude en nieuwe schrijvers; 15.15 Omroepkamer- orkest; 16 Declamatie; 16.30 Domstad Strijkkwartet; 17.30 Celecta Ensemble; 19 Nieuws; 19.15 25-jarig jubileum Bach- vereeniging; 20 Nieuws; 20.08 Radio Philharm. Orkest; 21.25 Mannenkoor: 21 30 Concert: 22 Nieuws: 22.30 Arthur Chnabel, ilano; 22.45 Avondvrienden- :ring. Hilversum II (V.A.R.A.) 7 Nieuws; 7-30 Ontbijtmuz.; 8 Nieuws; 8.50 Voor de huis vrouw; 9 Serenade Dvorak); 10 Morgenwijd.; 10.20 De Re genboog; 11.30 Eddy Walls speelt; 12 Kamermuz.; 12.30 Sportagenda; 13 Nieuws; 14 Kookkunst: 14.20 Clarinet en Viool; 15 Pierre Palla, Orgel: 16-30 De school ié uit; 17 Operaprogr.; 18 Nieuws; 18.15 Muzikaal Babbeltje: 19.15 Ru briek Handel en Nijverheid; 20 Nieuws; 20.05 Bachcantate; 20.30 Humanisme: 21 Ram blers; 21.30 Men vraagt... en wij draalen; 22 Buitenlandsch Weekoverzicht; 22.15 Jazz-ult- dlng; 22-40 Avondwgding. NET MEISJE zoekt een prettige betrekking, v, d. en n. in Vlissingen, liefst chr. gezin. Brieven lett. X 94, Bureau P.Z.C., Vlissingen, s Mevrouw HESSELINK—VAN DEINSE, Noordsingel 18, Mid delburg, vraagt een MEISJE voor halve dagen of enkele da gen per w-eek. Mevr. A. DUDOK—VAN HEEL, Steenbergenl. 2. La ren, (N.H.), vraagt' voor zoo spoedig mogelijk flinke, zèlf- standige DIENSTBODE, niet beneden 20 jaar, vriende lijk karakter, goed kunnende werken, genegen de huis vrouw bg alle voorkomende werkzaamheden behulpzaam te zijn. Kennis van koken strekt tot aanbeveling, maar is niet vereischt. Goed loon. Een gepensionneerd onderoff. Wenscht SAMENWONING met juffrouw tusschen de 50 60 jaar. Liefst Middelburg of Vlissingen. Huwelijk niet uit gesloten. Brieven letter R 89, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Groote Levensverzekering- Maatschappij. .Wij kunnen aanstellen: actieve Agent-Incasseerder voor N- en Z.-Beveland, stand plaats Goes, op vast salaris, provisie, onkostenvergoeding pensioen. Borg kunnende storten. Zij, die in het verzekerings vak bekend zgn, genieten de yoorkeur. Voor jonge, flinke l.racht levenspositie. Brieven met opgaaf van leeftijd en uitvoerige inlichtin gen letter V 92, Bureau P.Z.C., Vlissingen. KENNISMAKING. Net persoon met goede posi tie (Weduwnaar) zoekt ken nismaking met weduwe (z.k.) of juffrouw. Leeftijd 30 tot 45 jaar, P.G.. Brieven liefst met foto no. 965, P.Z.C., M'burg. DANSEN. DANSEN. Zaterdag 14 September a.s- J?. C. SCHAUTTEET, ln Café Tortuijn, Groede, imet de bekende Jaz-band van Dublain uit Maldeghem. Directeur JAN KUILER. Bovengenoemde vereeniging zal haar repetities aanvan gen op Maandag 16 September a.s. in het Concertge bouw te Vlissingen om 7.45 uur n-m. Leden en Donateurs kunnen zich alsnog opgeven bij hei Secretariaat, Kasteelstraat 102 of op de repetitie-avonden HET BESTUUR „BOUWONDERNEMING IJZENDIJKE". Voor direct gevraagd Loon volgens C.A.O. Voor vervoer wordt gezorgd Aanmelden: Verlengde MolenstraaJ 5, IJzendijke. VAN NELLE '5 THEE met handen breken kunnen wij niet M»«r un btschoiden hoeveelheid drukwerk leveren, dat kunnen we wil. Uitvoering keurig. DRUKKERIJ VAN 0E VELDE WALSTRAAT 68-60 TELEF. 10 (2 lijnen) VLISSINGEN Gevraagd door een Prot. jon geman, in de omgeving van Leweaorp of Nieuwdorp, een goed KOSTHUIS. Brieven no. 961, Bureau P.Z.C. Middelburg. 4 OUDE BEKENDEN MELDEN ZICH U zult af en toe een advertentie van ons in dit blad aan treffen van voor U belangrijke artikelen. Wilt U eens opletten? Tegelhandel Bouwstoffen Vliss. singel 18 Tel. 2913 Middelburg. NOG AF TE GEVEN: Primp W. Legh. Br. '45 d.d. rul 9.p. it. Rh. Isl. Reds, Patrijs Legh., Barnev., Excheq. Legh. br. '45 10.— p. st. Witte Legh., Rh. Isl. Rcds, Barnev., 4 mnd. 11.— en 5 mnd. 13.p. st. Khakl Campb.( Bergeend., Sprceuwkop en Reekl. eenden 5 mnd. 8.50 p. st. Zelfde rassen br. '45 6.50 p. st. Hoenderbedryf „DE ONDERNEMING" VEENENDAAL. Jongeman, 24 jaar, zoekt LICHTE KANTOOR. WERKZAAMHEDEN. Ook voor telefoonbediening. Br. onder no. 964, P.Z.C., Mid delburg. Mevrouw, Abonneert U op „Het Rijk der Vrouw" het bekende Damesblad met de nieuwste patronen, dat be. gin October weer verschijnt voorloopig om de 14 dagen' Prijs 25' cent. Agent: A. J. GOUDSWAARD, St. Jansgang 14, Middelburg. Aangeboden c-.n heer, zgn b.b.h.h., volledig PENSION in prettige omgeving te Mid delburg. Ook gelegenheid voor middagmalen. Br. no. 966, P. Z.C., Middelburg. Te Huur KAMER te Middelburg. Te bevr. Bur. P.Z.C., Middelburg. NOG AF TE GEVEN: Witte Leghorn en Reds, 12 weeksche, 9.14 weeksche 10.per scuk. Khaki Cam- bell Eenden* 5% mnd, oud 8.—, ld Br. '45, 6.—j Spreeuw koppen Eenden, 5 mnd., 6.Kippen Br. '45 Witte Leghorn en Reds, ƒ9.— per stuk. Hoenderbedrijf „LEGGENDE KIT", Nieuweweg 70, Veenendaal. Aangeboden Slaapgelegenheid voor 4 5 personen, met of zonder pension, liefst eigen beddegoed. Brieven lett. W 93. Bureau P.Z.C., Vlissingen. AF TE GEVEN: Prima W. Legh. en Rh. Isl. Reds a. en t. de leg, 13,— p st. Khaki Campell en Berg eend.. 5 mnd. oud. 9.p st. Vanaf 8 stuks franco remb Thuis afgeh. korting Aanbev. Fokkerij: „SCHOONOORD", J. v. WOERDEN. Zeist. Welke werf is genegen, een Schip om te bouwen tot tankschip, direct hiermede te kunnen aanvangen? G. DE BO-JR, Oliehrndel. Urk. Zoojuist verschenen: „De Zeven Steegjes", real, reman door JAN DE KLEYN. Roman van 'n bouw vakarbeider met sociale ten- denz. Humor, ernst en bovenal... eerlijk. Vraagt Uw boekhandel of zend postwissel a f 4.90, aan den uitgever LOEK, Postbus 125. Enschede. HAARSPELDJES. Voor de kinderen hebben wij" de z.g. Libelle speldjes, een buitengewoon handig Speldje, in keurhe metalen uitvoering prijs 35 een;. JO FIBBE Vlissingen Middelburg. Binnenkort verschijnt: -Algemeen Handelsadres boek van Nederland". Voor inschrijving en adverten ties gelieve U zich te wenden tot: Uitgevers Mij. „PO LAN EX" N.V. Singel 237, Amsterdam_C- Telefoon 42565. Actieve vertegenwoordigers gevraagd. Te koop gevraagd nieuw Heerencostuuip, of zoo goed als nieuw, groote maat, of te rui len voor Trapnaaimachine of Stofzuiger of iet3 dergelijks. Oprit 34 boven, Vlissingen. Te koop modern Wandelwa gentje cn paar Kinderschoenr tjes, m. 22. Nieuw Oostersche- straat 34 a, Middelburg. TE KOOP: Kabinet, Tafel, Bloemtafel, Koolbak* Kast, Koffiepot, Strijkijzer, Stoven, Bijbels bij J. G. VAN SCHAIK, A 125, Koudekerke. Te koop groote Machinemangel, prijs 35Adres: Bureau P.Z.C Vlissingen. Te koop nieuwe Zeevaartschool Uniform (1. 1.70). Cpuitraat 6, na 6 jur, Vlissingen. Te koon twee.persoons hou ten Ledikant met spiraal en twee stel eiken Gordgngarnltu. ren. Adres: Nw. Vliss. weg 329, Souburg (Abeele). Te koop gevraagd: tweepersoons Ledikant J. VAN BELZEN, Lionstraat B 53, Arnemuiden. Te koop aangeboden een mooi wit geëmailleerd FORNUIS Geschikt voor Dension of ho telhouder. Sarazijnstr. 7, Vlis- Te koop STUDIEBOEKEN voor M.O. Boekhouden en Eng Handelscorresp. GILLISSE1 Zach. Jansenstr. 25, M'burg. Te koop ONDERSTEL VAN TRAPNAAIMACHINE. LOU WERSE. Noordstraat 58. Vlis singen. fe koop een GROOTE BOTTER met zeilen en toebehooren. Kan ingericht worden voor de Noordzee. Te bezichtigen Vrij dag en Zaterdag. W. DE JONG. Molenstraat 87, Bunschoten. RADIO Voorheen en thans een boek van BRAKS- Op de Ned. Jaarbeurs naar stand 1139 met de Zeeuwsche trein op Vrijdag 13 Sept. a.s. Te koop een 5-jarige Vos Ruin, mak en vertrouwd. A. JANSE, .Larenburg", Koudekerke. Te koop een - Breimachine, een Straalkachel, een Vergas ser en een 2-pers. Ledikant. Glacisstraat 106, Vlissingen. Te koop AARDBEIPLANTEN Madam Malot, 1,50 per 100 stuks. F. ONDERDIjS! lendijk 42, Nieuwland. Mo- Te koop gevraagd modern WANDELWAGENTJE. Langevieleslngel 82, Middel burg. Te koop gevraagd Waschmachine-motor, 127 volt. SOHIER, Koudekerk- scheweg O 7. Vlissingen. Gevraagd een Kinderledikant met of zonder matras. Veer- schesingel 80, Middelburg. Te koop gevr.: een i.g.st.z. DAMESRIJWIEL banden. Brieven onder no. 953. Bur. P.Z,CMiddelburg. TE KOOP GEVRAAGD: DONKER DRESSOIR. Br. m. pr. A 218, Koudekerke. Te koe-> gevraagd HUTKOFFER. GILLISSEN, Zach. Jansenstr. 25. Middelburg. BITSEMA Stof zuig erfabrieli HILVERSUM pun Tijdelijk uitsluitend n, IREPARATI £|.J g ran alle merken i Te koop gevraagd twee-persoons Ledikant met bed. G. STITZINGER, Lionstraat B 30, Arnemuiden. Te koop gevraagd POSTZEGELS, verzamelingen, (series en mas sawaar. Adres: J. M. VER BOOM Jr., Duyvendrechtstraat 8. Vlissingen. WONINGRUIL. Wie ruilt mijn woning te Se- rooskerke (W.) voor een wo- g te Goes, Kloetlnge of om- ■fng. Brfeven no. 959, Bur, P.Z.C., Middelburg. WÏE RUILT mijn v.o. nieuwe Wringer voor Wandelwagen tje? J. LEIJNSE, Poelendale- weg 22, Middelburg. WIE RUILT nieuwe donker blauwe Japon, m. 40, v.o., voor Kinderwagen? Genegen bg te betalen. J. MARIJS, Kolvenier- 9traat 32, Vlissingen. WIE RUILT een paar nieuwe Damesschoenen, m. 39 voor m. 40; een paar z.g.a.n, Kinder- schoenep, m. 30 voor m. 31? Bloemenlaan 48, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 7