JZER Avonturen van Donny en Ronny Internationale fondsen gedrukt. Vlissingsche Oratorium Vereeniging BEKWAME TIMMERLIEDEN EN METSELAARS El L E'S THEE AANNEMERS - STÜCADOORS - SCHILDERS. FIRMA LOUWERSE DE PRIESTER THEE Voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De officieren-fiscaal bij het bijz. gerechtshof te 's-Herto- genbosch voor Zeeland hebben de volgende personen voor- waardelrjk bulten vervolging gesteld: P. J. de Ruyter, L. van Nieuwenhuijzen, beiden St. Philipsland; Pieternella M. den Hollander, geb. du Burck. Wa terlandkerkje; Martina den Tconder, geb. Nielse, Pieter nella M. Bierens. geb- Minder- houd, beiden Middelburg; Jan na M. Qulran Oostburg; Ma ria J. Heynsflgk, Axel; Geer- truida v. d. Berg, geb. Water man Waarde; Elisabeth J. Meulenberg, geb. v. Dyke. Ter- neuzen; J- van Heese, Honte- nisse; Anna E. M. Birnholt, Rotterdam; A. van Poepelen, Tholen, allen onder toezicht- stelling van de S.T.P.D. en ontzetting rechten; Jacoba Aarnoutse, M. A. Stols, belden st. Philipsland; Wilhelmina J. Swenne, Oosterland; Janna C. en Maria T. Trijselaar Brou wershaven; E. A. Cauwels, O stburg; M. Colpaert Eme- ricy, Sas van Gent; J. Fran- Sols, J. Pluymers, H. C. Sim pelaar, W- de Bukviel, allen Middelburg; Josephine en Ivonne P. Burm, belden Hulst; Neeltje L. de Dekker, Nisse; Johanna L. A. Jongman, Sluis;' C. de Kraker, Adrlana P. F., Elisabeth F., Pieternella A. W- Lybaart, allen Terneuzen: Ja coba M. Torbijn, IJzendrjke; Dina C. Geense. Goes; Neeltje Gele^jnse, HaamstedeAdri- aantje van Sluis. Renesse, al len onder toezlchtstelling van de S.T.P.D., verplichting om te arbeiden en ontzetting rech ten; P- Scherpenisse. St. An- naland, onder toezichtstelling, verplichting tot arbeiden, 5000 betalen en ontzetting rechten; Elisabeth Snijders, geb. Joosse. Kloetlnge, onder toezichtstelling, 2000 betalen en ontzetting rechten; J, Kay- ser, Axel, onder toezichtstel ling. verplichting tot arbeiden en voortdurend verblijf houden in Jeugdhuis Hansweert tot 1 Maart 1947 en ontzetting rech ten; wed. M. J. Lievense ge fa de Landmeter, Middelburg, onder toezichtstelling, ver plichting tot arbeiden, 150 betalen en ontzetting rechten; Dina Vols, Goes, onder toe zichtstelling, 5000 betalen en ontzetting rechten; M. Zou- tewelle, Goes, onder toezicht stelling, verplichting tot arbei den, f 750 betalen en ontzet ting rechten; J. Postuma. geb- DBlokpoel, Haarlem, onder toe zichtstelling, 150 betalen en ontzetting rechten: M. Diele- man, Axel, onder toezichtstel ling, f 100 betalen en ontzet ting rechten; J. Ghermann, [Middelburg, onder toezlcht- etelling, 400 betalen, afstand deen van radio en ontzetting rechten; J. W. Doeleman, Drei- schor, alleen 500 betalen; A. Hartog, Burgh, onder toezicht stelling, verplichting tot ar beiden, Ö00Ó betalen en ont zetting rechten; J. Heflboer, Wemeldlnge. onder toezicht stelling, verplichting tot ar beiden, 750 betalen en ont zetting rechten: I. van Oeve- ren, Burgh, onder toezichtstel ling, verplichting tot arbeiden, 2000 betalen en ontzetting rechten; P. Noordhoek, Burgh, onder toezichtstelling, ver plichting tot arbeiden, 3000 betalen en ontzetting rechten- Verder zijn de volgende.per sonen onvoorwaardelijk bulten vervolging gesteld: Anna P. Eggink, geb. Borgers, Vllssin gen: Sara le Clercq, Oostburg: J. H. Frangois, Middelburg; P. A. v. d. Heuvel en Jacoba M. v- d. Peijl, geb. v. d. Peijl, beiden Terneuzen; Janneke M. de Jonge, Breskens; A. Koch- mal. E. L. Fermony, Tilly Fr M. de Heijer, allen Sas van Gent; A. P. Burm, Hulst; M- Hoonderd, Heinkenszand; P. J. Wage, Krabbendijke; H. van Hal, Johanna Koster, Louisa Lampo. allen Sluis; Elisabeth v. d. Leek, Koudekerke; Pie ternella v. d. Kettery, geb Meulmeester. Arnemuiden; bij allen zrjn de gerezen verden kingen niet ongegrond ver klaard, doch de schuld van zoodanigen aard, dat oplegging van een straf of maatregel niet gerechtvaardigd is te achten. A. Geijsels en Ern» P. Hoornweder, beiden Sluis; Pe- tronella Guyé, geb. Goeman, Middelburg; Ivonne Fr. L. v. d- Mooter, Hulst; J. W. de Regt en Elza Standaert. beiden Ter neuzen, gerezen verdenkingen ongegrond gebleken. Sport ZEEUWSCHE KORFBALBOND. Uitslagen van 7 Sept. le kl.: MadjoeZeelandis 50, (regl.l; Seolto I—-Swift 1 4—8; Volharding I—Unitas 4—2. 2e ltl.: Vitesse— S.I.W. 5— 0; Volharding 2—-Tjobg „Tjo- ba" niet opgek. 3e kl. A: V.O.P.O.—Olym- pia 42; DIosde Poel ,.de Poel" niet opgek. 3e kl. B; D.S.V.—Swift 3 2 —3. 3e kl. C.: S. V. Kata—V.Z. O.D. 2—8. 3e kl. D: W.H.S.—Een dracht 3—4; S.V.&—I.V.O. 0 -4. Programma voor 14 Sept. le kl.: UnitasSmèrdiek. 2è kl: Volharding 2S.D. O.; C.V.W. 1—T.O.G.O: 2, 3e kl. A: OlympiaDios: SInoto D.O.S.. 3e kl. B: Seolto 2—Elto. 3e kl. C: S.S.S. 1—V.Z O. D.; S.S.S. 2—S. V. Kats. 3e kl. D: Eendracht—S.V.O. GOESCHE DAMCLUB. De onderlinge competitie om het kampioenschap van de ;oe<-che iir- eindigd. De eindstand luidt: 1. J. Sinke. 25 p.; 2. L. Ander son 22 p.; 3. M. J. Jeremiasse, 4. C. van Biemen, 5. A. W. Beukema, allen 21 p.; 6. J. Be- hage 19 p.; 7. C. de Klerk, 17 p.; 8. F. de Hertog, 9. J. Man- ge, beiden 11 p.; 10. J. A. Noordermeer 10 p-; 11. L. Dek ker 9 p.; 12. M. Quakkelaar 8 p.; 13. P. W. Bliek, 14. J. Eek- kelenkamp, beiden 7 p.; 15. A. Remeijnse 6 p. De heer Sinke, die thans kampioen is, komt thans de finitief in' het bezit van de fraaie wisselbeker. BOKSEN. Bij de bokswedstrgden te Amsterdam wist onze landge noot, Gul de Ronde een da verende punienoverwlnning te behalen op den Engelschman Whype en bewees daarmee 'n ernstig candidaat voor de we reldtitel te zgn. Ook Quenten- muers wist van den Fransch- man Kaddores te winnen. 22. Donny, Ronny en Mac-Brekum wa ren de tent uitge hold en keken de aap na. „Jammer, dat hij weg is", vond Donny. „We konden juist zo leuk met hem gaan spe len", zei Ronny. „Niks aan te doen jongens", beweerde Mac-Brekum, die dieren moeten nu eenmaal in de wil dernis leven. Kom laten we eens gaan praten over die Rus, daarvoor zgn we hier gekomen! Ik ben blij, dat hg nog leeft!" Ze gingen de tent binnen en hielden krijgsraad. De jongens vertelden alle byzonderheden over het negerdorp. Mac-Brekum zat daarna enige tg'd voor zich uit te kgken. Op onze bureaux te Vllssingen, Middelburg, Goes, Oost burg en Ter neuzen ligt de passagiers lijst van de ..Johan de Witt" ter inzage. BEURSOVERZICH1. Ergernis voor efieclenhandei weggenomen. Nu tenslotte toch een be looning is vastgesteld voor de werkzaamheden van commls- sionnairs en banken in ver band met de effectenregistra tie is althans een belangrijke ergernis van de effectenhan del weggenomen. De minister van financiën heeft de wen- scheiykheld erkend van een aanvulling op de regeling in zake de waardeering van buitenlandséhe effecten voor de vermogensaanwasbelas- tlng. Dit zal des te wellcomer zijn nu Wallstrect gisteren wederom aanmerkelijk lager afkwam, zoodat het procss van waardeverlies aan Neder- landsch bezit zich nog steeds voortzet. Hier big ft de markt nog een vaste stemming aan de dag leggen voor de aan- deelen van ondernemingen, die belangen hebben in Neaer- landsch-Indlë, terwijl de in terna'ionaal georiënteerde fondsen met Kon. Olie aan hoofd, gedrukt zgn. De omzetten bedroegen gisteren voor aandeelen 781.430. waarvan 80.000.herstel- bank en 14.000.Vrede- steln. In obligaties ging om voor 1.093.830.en pand brieven hadden met 151.850 een relatief groote omzet Ook heden bleven de omzet- De offlcieele noteering kwam slechts weinig hooger nl. op 377, terwyi voor de claims 749.— betaald werd. Een vaste stemming heerschte we derom voor de cultuuronder nemingen en wel voornamelijk voor de rubberfondsen, waar van verscheidene incourante soorten behoorlgke koerswin sten boekten. Amsterdam rubber verbeterde met 4% tol 183. Ook suikerwaarden werden weer hcoger gewaardeerd en H.V.A. liep 4 op tot 2701-2. Tabakken bleven vrij onbewo gen. Algemeen beter gedispo neerd waren ook de scheep- vaartaandeelen, die over de geheele linie opliepen. Promi nent was Kon. boot die 6 noteerde tot 161. De bankaan- deelen vertoonden weinig ver andering. Aandeelen Holt. Bankunie. waarvan heden de 'nschryvlngsdag is op de uit gifte van nieuwe aandeelen. ''eden 197 en de claims f 172 Vredestein zakten wederom ie's in tot 123% en de Noor delijke vezelindustrie bleef ongenoteerd. Anlem was vast op 140 H'. De staatsfondsenmarkt was voor de 4 leeningen tets beter gestemd. De spoórweg- -'Haën opnieuw lager op 101%. Pandbrieven pryshou- .end. Prolongatie 2%. Burgerlijke stand KORTGENE. 4 Geboren: Geertrulda J.. d. v A. Vink en E- D. Meulen. berg; Dingenis M., z. v. S. A. Meulenberg en A. Verhulst; Pieter J., Zr v. J. Lems en S. J. Breure; Neeltje J., d. v. L. van der Heyde en A Huij:e: Cornells J., z. v. A- van den Bos en W. S. Smits. Getrouwd:. J. Brouwers. 24 j. en C. Eikenhout. 22 j. Ondertrouwd: M. Moerland j. en P. Janse, 23 j. Overleden: J. Douw, 67 j.. m. van T Basrlaanse; J. J. Kar man. 69 j., m. van J. de Looff; B. N. W. Stofkoper. 60 j., m van P. J- Antheunissen. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Bedankt voor Wlssekerke A. v. Roon te O.- en N.-Wete- ring. GEREF, GEMEENTEN. Bedankt voor Krabbendijke H. Ligtenberg te Vlaardingen. O'ficieele publicaties DISTRTBUTIEDIEN ST KRABBENDIJKE. Brandstoffen voor Kamerhuurders. Ten behoeve van kamerhuur ders, die een afzonderlijk te verwarmen gedeelte van een perceel ter bewoning hebben gehuurd, kunnen aanvragen voor brandstoffen worden in gediend. Niet in aanmerking komen o.a.: inwonende kinde ren en dienstpersoneel, kost gangers en personen geboren na 1 October 1980. De aan vraag dient door de verhuur- de'r te worden ingediend, in het tijdvak van 15 tot 30 Septem ber a.s. Personen die reeds „Jongens", zei hg, „het lijkt me het beste, als wij drieën alleen op pad gaan naar dat dorp en dan moeten we die man met een list zien te bevrijden. Er zijn hier te weinig mensen om het dorp te overvallen!" vóór die datum een aanvraag indienden, dienen deze op een nieuw formulier te herhalen. Nó, 30 September kan nog leen voor gevallen van nieuwe vestiging aangevraagd worden. SCHEERZEEP KAPPERSBEDRIJVN. Heerenkappersbedryven kun nen voor de 10e t.m. 13e pe riode 1946, onder overlegging van het lidmaatschapsbewys van de vakgroep kappersbe- drijven, een aanvraag voor scheerzeep Indienen. De aan vragen dienen uiterlgk 18 Sep tember a.s. op het kringkan- toor of de agentschappen af gegeven te worden. Scheepvaartberichten Op de He aangekomen te Vlissingen ..Wega" van Ant werpen. op de 11e sleepboot „Stentor" van Maassluis. Vertrokken uit Vllssingen op de 10e „Zwerver" naar Antwerpen. Gepasseerd naar Antwer pen op de 10e ,.Berna" van Rotterdam, „Tiba" van Rot terdam, „Vase" van Rouaan. Gepasseerd van Antwerpen op de 10e „Alctio" naar Mal- mö, ..Helvetia" naar Ports mouth, „Benkalis" naai Rot terdam, „Eems" naar Dieppe Weerbericht ONBESTENDIG. Weersverwachting, mêdege- deeld door het K.N.M.I., geldig van Woensdagavond tot Don derdagavond. Na-heldere nacht later weer toenemende bewolking met plaatselgk regenval. Tempera turen ongeveer als gisteren. Meest matige aan de kust tij delijk krachtige wind tusschen West en Zuid. ZON EN MAAN. Vrgdag komt de zon op om 6.10 en gaat onder om 19.02. De maan komt op om 20.14 en gaat onder om 8.21. HOOG EN LAAGWATER. Vrijdag is het hoogwater om 3.08 en 15.01 resp. 2.20 en 2.19 -f N.A-.P- Laagwater om 9.25 en 21.59 resp. 2 09 en 2.44 N.A.P. Radioprogramma's VDIJDAG. Hilversum I. (N C.R.V.) 7 Nieuws: 7.30 Ge wijde muziek; 8 Nieuws; 09 Plantennleuws uit de U.S.A.; 10.30 Morgendienst; 11. Haagsch Blaastrio; 11.15 Zang recital; 12 Verzoekprogr.; 13 Nieuws; 13.55 Fluitrecital 14 20 Van oude en nieuwe schrijvers; 15.15 Omroepkamer- orkest; 16 Declamatie; 16.30 Domstad S.rykkwartet: 17.30 Celecta Ensemble; 19 Nieuws; 19.15 25-jarig jubileum Bach- vereeniging; 20 Nieuws; 20.OS Radio PhlJharm. Orkest; 21.25 Mannenkoor; 21-30 Concert: 22 Nieuws; 22.30 Arthur Chnabel, ilano; 22.45 Avondvrienden- ring. Hilversum II (V.A.R.A.) 7 Nieuws; 7 30 Ontbijtmuz.; 8 Nieuws; 8.50 Voor de huls- vrcuw; 9 Serenade Dvorak): 10 Morgenwijd.; 10.20 De Re genboog; 11.30 Eddy Walis speelt; 12 Kamermuz.; 12.30 Sportagenda: 13 Nieuws; 14 .ookkunst; 14.20 Clarinet en viool; 15 Pierre Palla, Orgel; 16 30 De school is uit; 17 Operaprogr.; 18 Nieuws; 18.15 Muzikaal Babbeltje; 19.15 Ru briek Handel en Ngverheld; 20 Nieuws; 20.05 Bachcantate; 20.30 Humanisme; 21 Ram blers; 21.30 Men vraagt... en wij draalen; 22 Buitenlandsch Weekoverzicht; 22.15 Jazz-uit- ding; 22-40 Avondwrjding. NET MEISJE zoekt een prettige betrekking, v. d. en n. in Vlissingen, liefst chr. gezin. Brieven lett. X 94, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Mevrouw HESSELINK—VAN DE'INSE, Noordsingel 18, Mid delburg, vraagt een MEISJE voor halve dagen of enkele da. gen per week. Mevr. A. DUDOK—VAN HEEL, Steenbergenl. 2 La ren, (N.H.), vraagt voor zoo spoedig mogelijk flinke, zelf standige DIENSTBODE, niet beneden 20 jaar, vriende lijk karakter, goed kunnende werken, genegen de huis vrouw bij alle voorkomende werkzaamheden behulpzaam te zijn. Kennis van koken strekt tot aanbeveling, maar is niet vereischt. Goed loon. Een gepensionneerd onderoff. wenscht SAMENWONING met juffrouw tusschen de 50— 60 jaar. Liefst Middelburg of Vllssingen. Huwelijk niet uit-; gesloten. Brieven letter R 89, Bureau P.Z.C., Vlissingen. IIIIBUUIUHIUIIII Groote Levensverzekering- Maatschappij. Wij kunnen aanstellen; actieve Agent-Incasseerder voor N- en Z.-Beveland, stand plaats Goes, op vast salaris, provi3le, onkostenvergoeding pensioen. Borg kunnende storten. Zij, die in het verzekerings vak bekend zyn, genieten de yoorkeur. Vobr jonge, flinke kracht levenspositie. Brieven met opgaaf van leeftijd en uitvoerige inlichtin gen letter V 92, Bureau P.Z.C. Vllssingen, KENNISMAKING. Net persoon met goede posi tie (Weduwnaar) zoekt ken nismaking met weduwe (z.k.l of juffrouw. Leeftgd 30 tot 4d jaar, P.G-. Brieven liefst met foto no. 9G5, P.Z.C., M'burg. DANSEN. DANSEN. Zaterdag 14 September a.s- b. C. SCHAUTTEET, ln Café Tortuijn, Groede, met de bekendeAJaz-band Van Dublain uit Maraeghem. Directeur JAN KUILER. Bovengenoemde vereeniging zal haar repetities aanvan gen op Maandag 16 September a.s. in het Concertge bouw te Vlissingen om 7.45 uur n m. Leden en Donateurs kunnen zich alsnog opgeven bij hef Secretariaat, Kasteelstraat 102 of op de repetitie-avonden HET BESTUUR „BOUWONDERNEMING IJZENDIJKE". Voor direct gevraagd Loon volgerfs C.A.O. Voor vervoer wordt gezorgd Aanmelden: Verlengde Molenstraat 5, IJzendijke. 'VAN N RAFFE 4-OUDE BEKENDEN MELDEN ZICH U zult af en toe een advertentie van ons In dit blad aan treffen van voor U belangrijke artikelen. Wilt U eens opletten? T?g elhandel Bouwstoffen Vliss. singel 18 Tel. 2913 Middelburg handen breken kunnen wij niet Miar Mn bescheiden hoeveelheid drukwerk leveren, del kunnen we wél. Uitvoering keurig. DRUKKERIJ VAN DE VELDE WALSTRAAT 68-00 TSLSF. 10 (2 lijnen) VLISSINGEN Aangeboden Slaapgelegenheid voor 4 5 personen, met of zonder pension, liefst eigen beddegoed. Brieven lett. W 93, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd door een Prot. jon- Teman. in de omgeving van Lewedorp of Nieuwdorp, een '°d KOSTHUIS. Brieven no. 961, Fureau P.Z.C. Middelburg. NOG AF TE GEVEN: Prima W. Legh. Br. '45 d.d. rul 9.— p. it. Rh. 1st. Reds, Patrijs Legh., Barnev., Excheq. Legh. br. '45 10.— p. st. Witte Legh., Rh. Isl. Reds, Barnev., 4 mnd. 11.en 5 mnd. 13.— p. st. Khakl Campb.( Bergeend., Spreeuwkop en Reekl. eenden 5 mnd. 8.50 p. st. Zelfde rassen br. '45 6.50 p. st. Hocnderbedrijf „DE ONDERNEMING" VEENENDAAL, Jongeman, 24 jaar, zoekt LICHTE KANTOOR. WERKZAAMHEDEN. Ook voor telefoonbediening. Br. onder no. 964, P.Z.C., Mid delburg. Mevrouw, Abonneert U op „Het Rijk der Vrouw" het bekende Damesblad met de nieuwste patronen, dat be. gin October weer verschgnt voorloopig om de 14 dagen' Prijs 25 cent. Agent: A. J. GOUDSWAARD, St. Jansgang 14, Middelburg. Aangeboden r-n heer, zyn b.b.h.h., volledig PENSION in prettige omgeving te Mid delburg. Ook gelegenheid voor middagmalen. Br. no. 966, P. Z.C., Middelburg. KAMER te Middelburg. Te bevr. Bur. P.Z.C., Middelburg. NOG AF TE GEVEN: Witte Leghorn en Reds, 12 weeksche, 9.14 weeksche 10.per stuk. Khakl Cam- bell Eenden, 5% mnd, oud 8.—, id. Br. '45, 6.—i Spreeuwkoppen Eenden, 5 mnd., 6.Kippen Br. '45 Witte Leghorn en Reds, 9. per stuk. Hoenderbedryf: „LEGGENDE KIP", Nieuwe weg 70, Vcenendaal. AF TE GEVEN: Prima W. Legh. en Rh. Isl. Reds a. en t. de leg, 13. p st. Khaki Campell en Berg eend.. 5 mnd. oud. 9.p st. Vanaf 8 stuks franco remb Thuis afgeh. korting Aanbev. Fokkery: „SCHOONOORD', J. v. WOERDEN Zeist. Welke werf is genegen, een Schip om te bouwen tot tankschip, direct hiermede te kunnen aanvangen? G. DE BO::R. Ollehrndel. Urk. Zoojuist verschenen: „De Zeven Steegjes", real, reman door JAN DE KLEYN. Roman van 'n bouw vakarbeider met sociale ten- denz. Humor, ernst en bovenal... eerlgk. Vraagt Uw boekhandel of zsnd postwissel a 4.90, aan den uitgever LOEK, Postbus 125. Enschede. HAARSPELDJES. Voor de kinderen hebben wij de z.g. Llbelle speldjes, een buitengewoon handig speldje, in keurige metalen uitvoering prijs' 35 cent. JO FIBBE Vllssingen Middelburg. Binnenkort verschijnt: /Algemeen Handelsadres boek van Nederland". Voor Inschrijving en adverten ties gelieve U zich te wenden Uitgevers Mij. „POLANE X" N.V. Singel 237, Amsterdam-C- Telefoon 42565, Actieve vertegenwoordigers gevraagd. Te koop gevraagd nieuw Heerencostuum, of zoo goed als nieuw, groote maat, of te rui len voor Trapnaaimaehlne of Stofzuiger of iets dergelgks. Oprit 34 boven, Vllssingen. Te koop modern Wandelwa gentje en paar Kinderschoen tjes, m. 22. Nieuw Oostersche- straat 34a, Middelburg. TE KOOP: Kabinet, Tafel, Bloemtafel, Koolbak, Kast, Koffiepot, Strg'kgzer, Stoven, Bijbels bij J. G. VAN SCHAIK, A 125, Koudekerke. Te koop groote Machinemangel, prij3 35 Adres: Bureau P.Z.C Vllssingen. Te lcoop nieuwe Zeevaartschool Uniform (1. rfc 170). Cpuitraat 6, na 6 jur. Vlissingen. Te koop twee.persoons hou ten Ledikant met spiraal en twee stel eiken G-miyngamitu. ren. Adies: Nw. Vliss. weg 329, Souburg (Abeele). Te koop aangebdden een mooi wit geëmailleerd FORNUIS Geschikt voor pension of ho telhouder. Sarazijnstr. 7, Vlis singen. Te koop STUDIEBOEKEN voor M.O. Boekhouden en Eng Handclscorresn. GILLISSEI Zach. Jansènstr. 25, M'burg. Te koop ONDERSTEL \AN rRAPNAAIMACHINE. LOU WERSE, Noordstraat 58. Vlls singen. Te koop een GROOTE BOTTER met zeilen en toebehooren. Kan ingericht worden voor de Noordzee. Te bezichtigen Vrg dag en Zaterdag. W. DE JONG. Molenstraat 87, Bunschoten. RADIO Voorheen en thans een boek van BRAKS- Op de Ned. Jaarbeurs naar stand 1139 met de Zeeuwsche trein op Vrijdag 13 Sept. a.s. Tc koop een 5-jarige Vos Ruin, mak en vertrouwd. A.' JANSE', .Larenburg", Koudekerke. 'OD i een Straalkachel, een Vergas ser en een 2-pers. Ledikant. Glacisstraat 106. Vlissingen. Te koop AARDBEIPLANTEN Madam Matot, 1,50 per 100 stuks. F. ONDERDIJK, Mo lendijk 42, Nleuwlapd. Te koop gevraagd modern WANDELWAGENTJE. Langevielesingel 82, Middel burg. Te koop gevraagd Waschmachine-motor, 127 volt. SOHIER. Koudekerk- scheweg O 7. Vlissingen. Gevraagd een Kinderledikant met of zonder matras. Veer- schesingel 80, Middelburg. Te koop gevr..' een i.g.st.z. DAMESRIJWIEL z. bahden. Brieven onder po. 953, Bur. P.Z.C Middelburg, Te koop gevraagd: tweepersoons Ledikant J. VAN BELZEN, Lionstraat B 53, Arnemuiden. TE KOOP GEVRAAGD: DONKER DRESSOIR. Br. m. pr. A 218, Koudekerke. Te kor-i gevraagd HUTKOFFER. GILLISSEN, Zach. Jansens'.r. 25, Middelburg. HITSEMA Slofsuigerfabriek - UlLYhaSL'tf MrawTödelük uitsluitend fKEPARATIEl tdn alle merken i Te koop gevraagd twee-persoons Ledikant met bed. G. STITZINGER, Lionstraat B 30, Arnemuiden. Te koop gevraagd POSTZEGELS, verzamelingen, series en mas- sawaar. Adres: J. M. VER BOOM Jr., Duyvendrechtstraat 8, Vlissingen. WONINGRUIL. Wie ruilt mgn woning te Se- rooskerke (W.) voor een wo ning te Goes, Kloetlnge of om geving. Brieven no. 959, Bur. P.Z.C., Middelburg. WIE RUILT mijn v.o. nieuwe Wringer voor Wandelwagen tje? J. LEIJNSE. Poelendale- weg 22, Middelburg. WIE RUILT nieuwe donker blauwe Japon, m. 40. v.o., voor Kinderwagen? Genegen bg te betalen. J. MARIJS. Kolvenier- straat 32, Vllssingen. WIE RUILT een paar nieuwe .Damesschoenen, m. 39 voor m. 40; een paar z.g.a.n. Kinder schoenen, m. 30 voor m. 31? Bloemenlaan 48, Vllssingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 11