Londen anders dan Calcutta Gespannen toestand in Palestina. UIT DE PROVINCIE Zeeuwsch Vlaanderen Het probleem van Hindoe's en Mohammedanen (Van onzen Londenschen correspondent DAGEN voor bevordering van een doel of een idee, politiek, wqldadig of an ders, behooren by het heden- daagsch bestaan. De Moslims van Britsch-Indië, die In Lon den wonen, hadden onlang» zioo'n ,.dag". Het doel was de Britsch-Tndische -Moslims tot daden aan te sporen en de Britten te doen voelen. dat het nu meenens werd. Er wa9 een betooging ln de vorm van een marsch van Blackfriars het district ln het Westen van de City langs de rivier naar Downing Street, de beroemde straat van een an dere City, die van Westmin ster. De voorsten in dè rQ van de betoogers zagen er uit als sandwich-mannen, omdat zij op rug en borst borden droe gen, waarop stond, dat zij „Pakistan" moesten hebben, daar de Moslims van Britsch- Indlë zonder dat niet konden leven; of dat ztj het moesten hebben omdat er zonder dat een vergelijk in Britsch-Indië volstrekt onmogelijk was. „Pakistan" was het doel; en als het niet goedschiks kon worden verkregen dan zou hei kwaadschiks („direct action" heette het op de borden) wor den gezocht. De Moslims van Londen wandelden in de optocht met vriendelijke, soms glimlachen de, maar altQd vastberaden gezichten. De onverstoorbare Londensche politle-agent liep mee, levend symbool van Britsche orde en ook van Britsche verdraagzaamheid. Want zijn aanwezigheid ver telde, dat er ver*gunning was gevraagd voor de optocht en dat die vergunning was ver leend. Iedereen mag aemon- streeren als het ordelijk, vreedzaam en binnen de per ken blijft. Het verkeer heeft er veelal last van; maar dat moet dan maar want 't be ginsel van de vrije meenings- uiting, ln welke vorm ook, mag binnen de voorwaarden die voor een ordelijke samen leving moeten worden ge steld, niet worden aangetast. IN CALCUTTA. In de andere stad, die als nog deel uitmaakt van het Britsche Rijk, Calcutta, liep de „dag" heel anders af. En kele dagen na de dag waarop ik de Mosllmsche demon stranten over de linkerkade van de Theems had zien loo- pen, las ik ln „The Times" het verhaal van de onlusten welke in dat Calcutta hadden gewoed en die waren voortge komen uit het besluit van de Bond der Moslims van Britsch-Indië, over te gaan tot een politiek van „direct action". Het verhaal was een model van reportage. Het gaf alleen de feiten; en ze waren zoo sprekend en zoo beeldend, dat de geest, die al die af schuwelijkheid tot zich had genomen, zijn ontreddering in misselijkheid meedeelde aan het lichaam. Dat is het verschil tusschen het demonstreeren voor „Pa kistan" in Londen en een zelfde onderneming In Calcut ta, dat tot nu toe alleen be rucht was om het „black ho le" ln zijn geschiedenis, dat nu berucht zal worden om de bloedigste en de wild ste communale uitbarsting, welke Britsch-Indië ooit heeft gekend. HINDOE'S EN MOSLIMS. Het heeft er veel gekend, zulke onlusten. voorkomend uit de vijandigheid en het wantrouwen tusschtn de „communiteit" der Hindoe's <250 millioen menschen) en die der Moslims (80 millioen menschen). De Moslims zeg gen, volgens de borden in de optocht over The Embank ment, dat zij wel voor een bestuursvergelijk zijn te vin den, als zij zichzelf kunnen regeeren (Pakistan) en geen gevaar loopen door de Hin doe-meerderheid te worden c-nderdrukt. VERWIJTEN AAN DE REGEERING. De regeering hier- wordt verweten, dat ze met haar In dische politiek weer veel tc eigenmachtig is opgetreden en van haar plannen noch aar het parlement, noch aan het volk voldoende mededeeling heeft gedaan. Wij kenden al lemaal de „huisbewaarder-re geering", door de Britten in gesteld, hangende de regeling voor de overgave van het be stuur aan de Indiërs. Voor de meesten onverwacht hebben de Britsche regeering en de onderkoning juist in een tijd waarin het spant tus schen Hindoe's en Moslims de macht overgedragen aan den Hindoeleider Nehru, die een tusschentijdsche regeering zou vormen (en dit inmiddels heeft gedaan) tot tijd en wyle een behoorlek gefundeerd In- heemsch bestuur zoo zyn ge vormd. Nehru is het hoofd van de Hindoe Congres par tij; en Jinnah, de leider der Mos lims, heeft deze gang van za ken zoo uitgelegd, dat Indtë een Congres-regeering krijgt. Daar wil hQ en daar willen zQn geloof9genooten tot geen prijs aan meewerken. Het is kenschetsend voor de tusschen dé twee voornaamste commu niteiten heerschende gevoelig heden, dat er al gauw dit bloedbad op is gevolgd. Haastige spoed (ook in het verleenen van zelfstandigheid aan volken, die haar nooi* hebben gekend) is zelden goed. Copyright R.D.P.) DE INZAMELING VAN BLAUWMAANZAAD- BOLKAF. De Stichting voor de Land bouw schrijft ons: Het bolkaf van blauwmaanzaad is een waardevolle grondstof voor de geneesmiddelenvoorziening van ons land, waardevol Vooral daarom, omdat dit kaf, mits het ln ruime hoeveelheid ter beschikking komt, de invoer van andere grondstoffen over bodig maakt, met als gevolg een belangrijke deviezenbespa- ring. Nu de dorschers reeds zyn opgewekt hun medewer king bij de inzameling van dit bolkaf te verleenen, dient het streven van de telers er op ge richt te zijn, zoo groot moge lijk e hoeveelheden van dit bol kaf te verzamelen en ter be schikking te stellen. Een reeds gedurende de oorlog plaats gehad hebbende inzameling werd door de regeering gesub sidieerd, terwijl ln de toen geldende bolkarprijs een aan zienlijk kniploon was opgeno men. Genoemde subsidie ls thans vervallen, terwijl door een eenvoudige wijziging aan de dorschmachine het kostbare en tijdroovende knippen der bollen achterwege kan blijven. Op grond van deze feiten kan een prijs van 100 per ton bolkaf onder de huidige om standigheden als redelijk wor. den beschouwd. Bij het bedin gen van hoogere prijzen komt een loonende verdere verwer king van dit bolkaf in gevaar, waarmede het landsbelang ernstig kan worden geschaad. Arabisch antwoord op Attlee's rede. Tengevolge van het feit. dat het hoofdkwartier der Britsche beveilingingstroepen te Tel Aviv door Joodsc'ne verzetslieden ls opgeblazen, hebben drieduizend man Brit sche parachute-troepen Dins dag de Joodsche nederzetting Ramat Gan uitgekamd en de geheele mannelijke bevolking tusschen vijftien en twintig jaar achter inderhaast opge worpen prikkeldraadversper ringen bijeengedreven op zoek naar de daders. Uit de nederzetting Sedoth, aan de kust, zyn vier vrou- KNOKPLOEG VRIJGESPROKEN. Een viertal leden van een knokploeg, drie mannen en een ■meisje, zyn door de krijgsraad vrijgesproken. Hun werd dief stal en heling ten laste ge legd. Zij hadden tt*. bij een kapper 60.000 ontvreemd en daarvan leder 5000 aangeno men. De resteerende 40.000 waren afgedragen aan hun commandant, die de order had gegeven overvallen brj zwart handelaren e.d. te organlsee- ren. De bedragen die de K.P.- leden hadden gehouden waren gebruikt om verbetering van Hun kwartier. De geallieerde bestuurs raad in Berlijn heeft heden een rapport van de commissie van deskundigen goedgekeurd, waarbij extra bier, „schnapps" en tabak aan de Duitsche mijn werkers zal worden toegewe zen, teneinde de kolenprcduc- tie te stimuleeren. De minister over de Vermogensaanwasbelasting. De Minister van Financiën heeft thans geantwoord op het verslag betreffende het voor onderzoek van het wetsont werp Vermogensaanwasbelas ting door de Eerste Kamer. De Minister wijst er nogmaals op, dat deze belasting in de eerste plaats moet worden ge zien als onderdeel van de na- oorlogsche saneeringspolltlek en niet moet worden verward met een fundamenteele her ziening van de vermogens structuur in sociale zin, waar toe hem het grove middel van een vermogensheffing minder geëigend voorkomt. De minister bestrijdt ook de opvatting, dat op oirbare wijze verkregen vermogensaanwas niet getroffen mag worden. Z i. is deze veelal ook het ge volg van oorlogsomstandighe den en zou men deze gelijk stellen met vermogensaanwas van vóór den oorlog, dan is er eigenlijk ook geen reden om schade door de oorlog niet ge lijk te stellen met schade van vóór den oorlog. Op de behandeling van dit wetsontwerp zullen, naar de Minister vertrouwt, nog in de loop van dit jaar volgen de behandeling van ontwerp Ver mogensheffing ineens en dat voor Belastingherziening 1946. Terecht is gewezen op de vermindering van inkomen, welke kleine spaarders en personen met middelmatige vermogens, waaronder ook ve le ouden van dagen, wier ver mogen gedurende de oorlog in zyn bestanddeelen geen wijzi ging heeft ondergaan, zich in den regel moeten getroo'sten. Met de leden, die daarop heb ben gewezen, is de minister van oordeel, dat deze omstan digheid bij het regelen van de vermogensheffing Ineens met name bij het vaststellen van de aftrekposten een ernstig punt van overweging moet uitmaken. Met nadruk verzekert Minis ter Lieftinck dat bij de uit voering van de voorgenomen belasting er naar zal worden gestreefd oneffenheden en on billijkheden, voor zooveel zulks binnen het kader van de wet telijke bepalingen rederlQker- wQs mogelijk is. weg te ne men of te beperken. Ook de minister betreurt, dat zy, „die op onolrbare wy- ze tijdens de bezetting er op los hebben geleefd", van deze heffing geen moeilijkheden zul len ondervinden. HQ ziet ech ter niet in op welke wQze aan hen, die alles hebben verteerd, thans nog een vermogensaan was geheel of ten deele zou kunnen worden ontnomen, ter- wQl aan het heffen van een oorlogswinstbelasting in dit stadium onoverkomelijke moei lijkheden zQn verbonden. NOODLOTTIG ONGEVAL MET MUNITIE. In een smedery te Ubber- gen stond een munitiekist op een werkbank. Door tot nu toe onbekende oorzaak vond in deze kist een ontploffing plaats, tengevolge waarvan de 32-j. H. J. H. vrijwel op slag werd gedood, de 30-jari- ge M. B. werd ernstig ge wond. Het onderzoek naar de oor zaak van de ontploffing duurt nog voort. wen en de geheele mannelQke bevolking van 94 personen in bewaring gesteld. De actie in Tel Aviv is gis teren geëindigd. DE CONFERENTIE OVER PALESTINA. Bij het begin van de zitting van de tweede dag der confe rentie te Londen over de Pa- lestynsche kwestie waren Att- lee, Bevin en Hall, de Brit sche minister van koloniën, aanwezig. De Syrische afge vaardigde, Farls el Khoeri, gaf van Arabische zijde een formeel antwoord op de openingsrede, welke gisteren door Attlee is uitgesDroken. Hij zeide, dat geen enkel ge deelte van Palestina behoor de te worden afgescheiden om het in te richten als tehuis voor volkeren van verschiUfen- de nationaliteit. Hij legde er de nadruk op, dat 'de Arabie ren gekant waren tegen de oprichting van een Joodsche staat in Palestina en ver klaarde, dat de Arabieren het eens waren met Attlee inza ke de mogelijkheid van een oplossing. Hij onderstreepte echter, dat geen oplossing gevonden zou worden door meer Joden toe te laten of door het oprichten van een Joodsche staat, maar wel on de „natuurlijke en eenvoudi ge" wijze van erkenning van Palestina als een Arabisch land. Men koestert in Londen nog steeds de hoop, dat het Je wish Agency alsnog aan de conferentie voor Palestina zal deelnemen. CONSUL VAN ZWEDEN. By K. B. is M- Mees «erkend en toegelaten, op de voet van Nederlander, als honorair consul van Zweden te Rotter dam, voor de provincies Zuid- Holland, Zeeland, Noord-Dra- bant en Limburg. DE BONNENLIJST. Aangezien de bonnenlyst bij het afsluiten var. deze editie nog niet ln ons bezit was, kun. nen wQ deze pas in een vol. gende editie publiceer,en. Kolen voor kamerhuurders en pensiongasten. Voor kamerhuurders en pen siongasten is voor de a.s. win ter de volgende regeling vast gesteld: Dezer dagen zullen de dis tributiediensten, op nader door hen bekend te maken tijd stippen, formulieren uitreiken, waarmede de brandstoffen moeten worden aangevraagd. Alle aanvragen moeten zoowel door de kamerverhuurder of pensionhouder als door de ka merhuurders en pensiongasten worden Ingevuld. Het tijdvak, binnen hetwelk de aanvraagformulieren bij de distributledienst kunnen wor den ingediend, zal nader wor den bekend gemaakt. De ka merverhuurder-pensionhouder moet dan zelf bij de distribu- tiedienst verschijnen en de tweede distributiestamkaart van alle kamerhuurders/pen siongasten medebrengen. Het stookselzoen ls gesplitst in twee perioden, waarvan de eerste het tijdvak van 1 Oc tober 1946 tot en met 15 Ja nuari 1947 en de tweede het tijdvak van 16 Januari 1947 tot en met 30 April 1947 om vat. De distributiedienst reikt bij inneming der aanvraagformu lieren voor de eerste periode vijf rantsoenbonnen, elk voor een eenheid brandstoffen per verhuurd woongedeelte uit, in dien een daarin verblijfhoudend persoon vóór of op 1 October 1881 is geboren. Is dit niet het geval, dan worden per ver huurd woongedeelte drie rant soenbonnen verstrekt. De te verstrekken rantsoenbonnen en derhalve ook de hierop te ver krijgen brandstoffeh, ztjn het eigendom van de kamer huurder-pensiongast. Voor pen- sionbedryven, waarin zich minstens twee verhuurde woongedeelten bevinden, die niet anders dan centraal kun nen worden verwarmd. kan onder omstandigheden een toe slag voor centrale verwarming worden verstrekt. Deze toe slag moet bQ de brandstoffen- commissie worden aange vraagd. Onder bovenvermelde rege ling vallen niet de pensions met tien of meer gasten, daar het brandstoffenrantsoen voor deze inrichtingen door de brandstoffencommissie zal worden bepaald. DE KLEINHANDEL IN VISCH IN MOEILIJKHEDEN. Het bestuur van de vakgroep detailhandel in visch kwam bijeen in Utrecht om de toe stand te bespreken, .waarin de detailhandel thans verkeert. De toestand is zoo, dat de haringen, die bijna 7 ct. per stuk kosten, door de rookers bewerkt aan de detailhandel afgegeven worden voor 7% ct. per stuk. Ze zijn genoodzaakt óf een zwarte prQs in te voe ren, óf door koppelverkoop te trachten aan hun trek te ko men. De detailhandel wordt hiervan de dupe. Deze moet 9 ct. voor de bokking betalen en moet die dus boven de maximumprijs verkoopen. Voorts is een algemeene klacht, dat er te weinig aan voer van Noordzeevisch, als i schplvisch, kabeljauw en schol enz. is. Ongeveer 4/5 van de aanvoer in IJmuiden bestaat uit versche haring, die voor het overgroote deel naar de fa brieken gaat, waardoor het voor den kleinhandelaar haast niet mogelijk ls om een mand haring te kóopen. RUITERFEEST TE ZIERIKZEE. Zaterdag werd het ruiter feest te Zierikzee geopend door den burgemeester van Zierikzee Jhr. Mr. J. Schuur- beque Boeije, die de ruiters een hartelijk welkom toeriep. Bij het concours hippique gaf vooral de demonstratie van het kampioensachttal voor 1946, de Julianaruiters uit Zaamslag, een goed beeld van de mogelijkheden in de paar densport. Een wel zeer bij zonder nummer mag de vrij heidsdressuur worden ge noemd. De uitslagen van Zaterdag 7 September zijn als volgt: Dressuurproef 8-tal'en: 1. Julianaruiters. 2. Oranjerui- ters. 3. Schouwsche ruiters, 4. De Paardebloem. Indlvidueele dressuurproef: 1. Mej. E. Panny, Reckley; 2. G. Wagenaar. Hans; 3. A. Karelse, Corry; 4. A. J. de Feyter, Puck; 5. L. Vis, Co- 6. C. Steendijk, Frits I; 7. Janse, Karei; 8. G. de Klerk, Prins. Dressuurproef 4-tallen: 1. De Vlietruiters; 2. De Schouwsche ruiters. Eenspannen trekpaarden: 1. Flora, vos bles, eig. S. Wisse. Anna Jacobapolder; 2. Be atrix, vos bles, eig. idem; 3. Ella, vos bles. eig. idem; 4. Edith van Sirjansland. merrie, eig. J. A. de Rijke, Sirjans- jand; 5. Ada, merrie, eig. P. J. van Schelven. Drelschor. Vrijheidsdressuur: 1. Schouw, sche ruiters; 2. Julianarui ters, 2e ploeg; 3. Julianarui ters, le ploeg. Tweespannen trekpaarden: 1. Ella en Irene, vos bles. eig. 5. Wisse, Anna Jacobapolder: 2. Cora en Fanny, vos bles eig. Idem; 3. EUie en Flora, vos bles, eig. idem; 4. Astrid van Sirjansland en Kdlth van Sirjansland, eig. J. A. de Rrj- ke, Sirjansland. Schoonste landbouw rij- naard; 1. W. Kakebeeke, Zita; 2. S. Wisse, £lex; 3. P. Klom- pe, Vanina; 4. S. Janse. Ka- rel; 5. H C. de Kater, Frank: 6. Jac. Mol, Blacky. Patroulllespringen: 1. Noord-Beveland, le groep; 2e Oranjerulters, le gx-oep Schelderuiter9, 2e groep;- 3 Vlietruiters, le groep. Eenspannen tulgpaarden: 1 Durabile, eig. L. J. Boone; Max. eig. S. Wisse. Anna Ja cobapolder; 3. Quick, eig. C Lammerts, Kruinlngen; 4 Irene I. eig. C. J. v. d. Velde Kamperland; 5. Alex, eig. Wisse. Anna Jacobapolder. Springconcours: 1. J. Snoep, Womix; 2. A. Visser. Margriet; 3. H. Wlsse-Nijsse. Maple-Leaf; 4. M. J. Maris, Dory; 5. W. Kakebeeke, Zita, 6. J. J. M. v. Oeveren, Harry; 7. J. P. Stols, Irene. Tally-Ho: 1. D. Scheele, Bobbie; 2. Jac. J. Huij3sen, Jacky; 3. A. Visser. Margriet; 4. G. de Clerck, Prins. Toenemend scheepvaart verkeer door Kanaal van Zuid-Beveland. Het scheepvaartverkeer door het Kanaal van Zuid-Be veland is in belangrijke ai ate toegenomen. In de richting Wemeldinge-Hanswéert pas seerden in totaal ln Augustus 1946, 1817 vaartuigen. In Augustus 1945 bedroeg dit aantal 887. In de richting Wemeldinge- Hansweert passeerde in Aug. 1946 een totale scheepston- nenmaat van 574.581 tegen 241.646 ton in dezelfde pe riode van 1945. In de richting Hansweert Wemeldinge passeerden 1742 vaartuigen. In de maand Augustus 1945 bedroeg dit in totaal 932 vaartuigen. Totaal passeerde in deze richting in Augustus 1946 een totale scheepstonnenmaat van 574.581 ton tegen 241.646 ton in dezelfde periode van 1945. VOOR DE BOOMEN-ACTIE De twaalf heeren uit Utrecht, die te Goes aan de kolfwed- strijd deelnamen, zijn huls- meesters van het hospitaal St. Eloye-Gasthuls in ae Sticht- sche hoofdstad. Deze heeren waren-op hun tocht door Wal cheren zeer getroffen door het- feen zij hebben gezien en heb- en aan de maaltijd in het Strandhuis te Vlissingen een collecte gehouden, die 200 opbracht. Dit bedrag is door den voorzitter van de Kolf- societeit te Goes overgedragen aan de Stichting „Nieuw Wal cheren" voor de Boomen-actie. BENOEMING. De heer D. de Bruin, direc teur van „Kinderzorg", thans te Buren (Gld.), ls benoemd tot directeur van het opvoe dingsgesticht „Nederlandsch Mettray" te Eefde (Gld.). VER. TOT CHR. VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN IN ZEELAND. ONGEVAL MET AUTO VAN DE WEDEROPBOUW. Een auto, met arbeiders van de Wederopbouw, die Maan dagmorgen naar Walcheren te rugkeerden is in Lisse, by het passeeren van een tegenligger, die in de bocht geen voldoende ruimte liet, tegen een winkel gereden. De geruchten als .zou den hierbQ dooden te betreu ren zijn, zijn «van alle grond ontbloot. Slechts vier personen werden bQ dit auto-ongeval ge wond. De auto, die het onge luk veroorzaakte, heeft men niet kunnen achterhalen. De Oekraine verdedigde zich. Cadogan contra Manoeilsky. de bijeenkomst van de Veiligheidsraad van gister avond, heeft de Oekrainische afgevaardigde Manoelsky ge antwoord op de critiek, die de V.S. en Australië hebber, uit geoefend op de Oekrainsche beschuldiging tegen Grieken land. Hjj> herhaalde zQn be schuldiging, dat Grieksche mo. narchlstisehe benden Albanee- sche minderheden hebben ge terroriseerd. Hij veroordeelde zeer scherp de anti-communis tische politiek en zei. dat er geen ideale constitutioneele monarchie in Griekenland ls. Het was. naar zyn meening. begrijpelijk dat de Sovjet-Unie vriendschappelijk gezinde sta ten aan zQn grenzen wenschte en met expansionistische poli tiek had dit niet9 van doen. Manoeilsky verzocht de raad tenslotte maatregelen te willen nemen tegen de incidenten aan de Grleksch-Albaneesche grens, die de wereldorde be dreigen. De Britsche vertegenwoordi. ger Cadogan viel Manoeilsky aan wegens het feit. dat deze een opmerking had gemaakt over den Britschen ondermi nister vah buitenlandsche za ken, rector MacNelll- HQ ver- Tien aanslagen op Roosevelt. Frank Wilson, aftredend hoofd van de Amerikaansche Geheime Dienst, heeft ont huld dat tijdens de oorlog tien pogingen tot aanslag op het leven van president Roosevelt, in de V. S. en overzee, werden gedaan. Er werden zooveel bommen en deelen van bom men naar het Witte Huis ge stuurd. dat men een speciaal geconstrueerde truck klaar had 3taan om deze weg te voeren. Degenen, die hiervoor verant- woordelyk waren, aldus Wilson, waren zonderlingen en waan. zinnigen. zocht Manoeilsky zijn verkla ring te verbeteren, waaraan Manoeilsky lachend voldèed. Nadat de Braziliaansche ge delegeerde het Australische voorstel om over te gaan tot de orde van de dag had onder steund, werd de vergadering verdaagd. Subcommissie voor Triest benoemd. Nederlander voorzitter. Nadat de politieke en terri toriale commissie voor Italië er niet in geslaagd was een sta tuut voor Triest te ontwerpen, heeft men tot dit doel een sub commissie benoemd, waar acht landen zitting in hebben, w.o. ook Nederland. Het voornaam ste werk van de commissie zal zQn het regelen van de grenzen van de vrye stad Triest en het bepalen van de wyze waarop het stadbestuur geregeld zal worden. Men verwacht hier door het werk van de politieke en terri toriale commissie om Italië dermate te verlichten, dat deze sub-commissie deze week met haar taak kan beginnen. De Nederlander prof. Star- Busman werd tot voorzitter van de sub commissie be noemd. Rusland levert hout aan Engeland. Tusschen Engeland en Rus land is een overeenkomst ge. sloten waarin de terugbetaling van door Engeland aan Rus land geleverd materiaal voor Rusland gunstig geregeld wordt. Rusland zal namelQ1^60 70.000 ton timmerhout aan En geland leveren tegen aanmer kelijk lagere prQzen. Het ligt in de bedoeling het hout nog te verscheper, vóór de Russi sche havens zijn dichtgevroren. Nederlandsche boeren emigreeren. De consul-generaal van de V.S. in Den Haag heeft dezer dagen de eerste visa verstrekt aan Nederlandsche boeren, die zich in Amerika willen vesti gen. Er zal nu regelmatig ver der geëmigreerd worden. Bin nen enkele weken vertrekt het eerste contingent Ned. boeren van 500 man naar Frankrijk- Ofigewenschte Duitschers worden uitgewezen. Nu het Hamp Mariënborg bij Nijmegen gereed is gekomen, is men begonnen de onge- wenschte Duitschers, die zich nog in ons land bevinden, op te, pakken. Via het kamp Mariënborg zullen zij dan ons land binnen niet al te lange tQd verlaten. Hun bezittingen worden over. gedragen aan het Beheersinsti tuut. In Amsterdam zijn reeds gistermorgen razzia's op deze ongewenschto vreemdelingen gehouden. ITALIAANSCHE HANDELS DELEGATIE NAAR ONS LAND. Op uitnoodiging der Neder, lanasche .regeering zal een Ita- liaansche handelsdelegatie aan het eind van deze maand een bezoek aan Nederland brengen. TIEN JAAR VOOR DUBBELGANGSTER VAN- SPIONNE. De Rotterdamsche kamer van het Haagsch byz ge rechtshof heeft de 22>-jarige steno-typiste Dorothea var Gemerdcn, conform de eisch tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij bracht als dubbelgangster van een spion ne fungeerend, den 26-jarlgen student R. M. van Baarle, een Illegaal werker, in handen van de Duitschers in de wachtka mer van het station D. P. te Rotterdam, hetgeen den jon geman het leven kostte. Dinsdag 10 September jl. hield de Vereeniging *tot Christelyke verzorging van kranzinnigen in Zeeland, waarvan uitgaat de Stichting ..Vrederust" te Bergen op Zoom. haar 42Ste jaarverga dering in de stichtlngskerk op „Vrederust". Ter vergade ring waren vertegenwoordigd 24 afdeelingen en 21 corpora ties. In de morgenvergadering werd de bidstond geleid door den nieuw benoemden geeste- lQk-verzorger, da J. F. v. d. Berg, die -zijn gehoor bepaal de bQ Joh. 5 7 en nader deze woorden: „Heere, ik heb geen mensch". In de daarop volgende huis- houdelyke vergadering wer den tot bestuurslid herkozen de heeren dr. J. J. C van DQk, mr. P. A. Schwartz êr. J. J. Duvekot en gekozen de heeren mr. dr. R. W. Graaf van Lynden en J. J. v. d. En- de. De voorzitter, dr. J. J. C van DQk, wees ln ziin openlngswqord op het feit, dat God ln het afgesloten verslagjaar de Stichting, on danks groote moeilQkneden. gezegend heeft. Géve God die ons de bevinding schonk, ook uitkomst uit de heer schende problemen. Aan de orde kwamen' de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, die zQi. opgenomen in het gedrukte jaarverslag. Uit deze versla gen blQkt, dat de vereeniging aan hét einde van het ver slagjaar 67 afdeelingen en 44 corporatiën telde, met 3534 leden. Op „Vrederust" wer den op 31 December met in begrip van de gezinsverple ging. 686 patiënten verpleegd, waarvan 511 in de gestichts- afdeeling, .171 in de aangewe zen af deeling en 4 in de ge zinsverpleging. Het verpleeg- personeel bestond uit 72 ver plegers en 104 verpleegsters Wegens tekort aan verpleeg sters moesten enkele pavil joens worden gesloten. Het werk van de buiten dienst Zuid-Hollands Zuin- oosthoek kon na de bezet tingstyd weer worden ter hand genomen. In Zeeland werd het Consultatiebureau te Goes weer geopend, doch wegens de verkeersmoeilykhe- den, moest dit werk weer worden gestaakt. In Zuid- Hollands Zuidoosthoek wer den door den geneesheer van de buitendienst 46, door de verpleegster 1967 patiënten bezocht. Vanwege de ver- keersmoellQkheden was alleen het consultatiebureau te Dordrecht geopend. De exploitatie der Stichting leverde een n3deelig saldo op van 243.684.20. In de middagvergadering hield prof. dr. J. Waterink te Amsterdam een lezing over het onderwerp: ..InnerlQke Rust". Met groote belangstel ling werd naar zijn uiteenzet ting geluisterd. In de bespre king werden een 7 tal gestel de vragen door den spreker beantwoord. Nadat gezongen was „Hal leluja, eeuwig dank en eere" cn prof. dr. J. Waterink was voorgegaan in dankgebed, sloot de voorzitter deze wel geslaagde Jaarvergadering. Zondagmiddag werden vyf- tien schapen van den landbou wer M. Dijl uit Waarde, door twee honden aangevallen en zoodanig gewond* dat zQ afge maakt moesten worden. Kerkconcerten Jo Vincent. Nederlands eerste zangeres, Jo Vincent, heeft de eerste avonden van haar optreden ln Zeeland Maandag in de Her vormde Kerk van Terneuzen, Dinsdag in Vlissingens St. Jacobskerk en Woensdag in Middelburg haar publick weer doen genieten van de rij ke schoonheid, welke haar stra lende stem ook aan de eenvou digste liederen vermag te schenken. Eh al moge men het dan betreurd hebben, dat de aard van het programma en de gewyde sfeer van het kerk gebouw niet toestond, dat meix in een klaterend applaus van zyn erkentelykheid en waar deering openlijk blijk gaf, de gespannen stilte, waarin bQv. te Vlissingen de honderden aanwezigen het programma volgden, waren niet minder sprekende bewyzen daarvoor, Jo Vincent had haar pro gramma kennelyk met groote zorg samengesteld: een aria uit een van Bachs mooiste Canta tes (.jOeffne dich meln ganzes Herz"), de veel minder beken de „Ode von dem Namen Je- en het lied „Zuflucht in der Anfechtung" van den Tho mascantor, gevolgd door twee Engelsche liederen, nl. ,,An evening hymn" van'Purcell en „Air from Semele" van Hën- del. En dan nadat de organist een van César Franck's mooie koralen had gespeeld in een prachtige, kleurrQke registratie het teere „Pie Jesu" uit het Requiem van Fauré, gevolgd door „Orai3on" van Chausson en de bekoorlQke, „Petites lita nies de Jésus" van Grovlez, met tot slot vier Nederland sche liederen, waarvan „Heft op mQn cruys" (bew. Anthon v. d. Horst) en het prachtije „O mocht ik" van den nog le venden componist L. Mortel, mans op% tekst van Guido Ge- zelle, wel het meest troffen. Maegdekensdans", een door H. Schouwman bewerkt oud- Nederlandsch begrafenislied, en „Vader, in die oogenblik- ken" van Adr. Kousemaker, completeerden deze reeks. Jo Vincent zong al deze lie deren op een wQze, welke elke critiek het zwijgen oplegt. De organist P. H. Broerse Jr. speelde, behalve het reeds ge noemde koraal van Franck, een fantasia ln G van Joh. Seb. Bach en tot slot de Sonata da Chiesa" (Kerksonate) van Hendrik Andriessen, op alles zins loffelijke wQze. Ook zijn taak ~ls bege oider aan het or. gel vervulde hij uitstekend. Jo Vincent zingt hedenavond in Groede en Vrijdagavond ln Goes, alle3 onder auspiciën van de Z.V.U., we1ke hiermede l^iar niéuwe seizoen op wel byzonder -eslaagde wQze inzet. H. A. B. Breskens UITREIKING ZWEMDIPLOMA'S. Bij de op Zaterdag 7 Sep tember gehouden zwemproe- ven voor het diploma T, uitge geven door de Rijksdienst voor de Lichp.melQke Opvoe ding en Sport slaagden de volgende zwemmers(sters) H. Jansen. H. de Bokx. K. d. Sande, I. Cysouw, F. CQsouw, S. Vasseur. J. v. d. Lijke, J. Valk, P. Woittiez, C. Wolttlez, J. KeQmel, I. Ro- mijn, K. Romyn, J. Hoog stad, P. v, d. Heuvel, P. v. d. Lijke, A. Vroon, B. SQnesael, R Dusebout, E. Klaassen. M. v. d. Broecke P. v. d. Heuvei, I. Lako, R. de Badts, A. Daansen, W. Versprille, M. Bonamle, J. den Dekker, M. de Visser M. v. Belois, P. Jacobs, L. Woittiez, 9. Ro- mijn, L. Seus, P. de Smit, W. Bruijnooge, A. v. d, Walle, M. d. Kruijter, G. HamelQnck, K. Broodman, M. Eekhout, D. Klaassen, H Basting, N. d. Winde, A. CQsouw, C. de Win de, R. v. d. Heuvel, H. d. deijer, M. Risseeuw, allen te Breskens; M. Becu W. Rijk- borst, M. v. Kerk'voort, L. Jansen, R. de Visser, allen te Groede; J. de Snoo, M. de Snoo. belden te Oostburg; J. Goossen,- K. v. d. Meulen, P. Lamming, R. v. DQk, A. Bxuinooge, C. Goedhals, allen e SchoondQke. Diploma II en IV: p. Daan sen te Breskens. Diploma V: M. van Meenen te Breskens. Waterlandkerkje WETHOUDERS HERKOZEN. Maandag kwam de nieuwe gemeenteraad van Water- landkerkje voor het eerst bQ- een. Na een welkomstwoord van den voorzitter, werden de nieuwe raadsleden geïnstal leerd. De aftredende wethou ders, de heeren A. Buyck (K. V.P.) en W. Vermeulen (Ge meentebelang), werden her kozen. Retranchement VERKIEZING WETHOUDERS. Tot wethouders zQn in deze gemeente gekozen de heeren A. Willemsen en J. de BruQne. De heeren J. de Hullu en H. den Hamer werden aangewe zen om de rekening over 1944 te controleeren. Groede STRANDFEEST. Ook het strand van Groede is thans „gezuiverd" van palen. De V.V.V. kon 8 September haar jaarlijksch strandfeest houden. Onder leiding van den heer Spee werd een aardig programma afgewerkt, waar van jong en oud hebben ge- n 3t«a

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 10