PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUPAHT Griekenland riep zijn Koning terug Vandaag... Besprekingen over de evacuatie worden hervat De vier wethouders werden herkozen UIT DE PROVINCIE Laatste nieuws WALCHEREN Zeeuwsche Si nippers Hoofdredacteur G. BalHntijn '(met redactloneele medewerking van dr. ,W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Ir., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch,'Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 3 Sept. 1946 189e Jaargang Nummer 204 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg- Londensche Kaal 29 tel 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg Qratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C-. Middelburg. Het Wereldgebeuren Geen communisten-meerderheid in Saksen. Scheuring bij Fransche socialisten voorkomen. Griekenland wordt weer een koninkrijk, de volksstemming is ten gunste van de terug keer van den koning verloo- pen. In een telegram naar den zich te Parijs bevindenden premier Tsaldaris verklaarde de Grleksche regeering, dat tot dusver ongeveer 70 der stemmen vóór den koning is uitgebracht en dat dit percen tage vermoedelijk nog zal stijgen. In Athene bedroeg het 60, waarbij in de arbeiderswg- ken ongeveer 70 republi- keinsch zou hebben gestemd, in Salonlkl 65 en in de pro vincie gemiddeld 90. Het re- publikeinsch gezinde Kreta le verde voor den koning 35 der stemmen op. Het hoofd van de Brltsche sectie van de geallieerde commissie tot toe zicht op dé volksstemming verklaarde na zijn terugkeer uit Saloniki, dat er op het groote aantal stembureau's, dat door hem werd bezocht, ordelijk gestemd werd. In re- pubilkeinsche ki-ingen betwist men echter de juistheid van de opgegeven percentages en zegt men. dat de hooge cijfers in de landelijke districten door „terrorisme en intimidatie" be werkstelligd zijn. Hoe de juiste cijfers ook mogen zijn, ongetwijfeld heeft een meerderheid monarchis tisch gestemd en koning Geor- fje zal nu spoedig uit zrjn bal- ingschap in Engeland ontsla gen worden en als hoofd van de staat naar Griekenland te- rugkeeren. Men dient daarbij echter te bedenken, dat het koningsschap in dé Balkanlan- den niet volgens West-Euro- peesche maatstaven gemeten kan worden, volgens welke de vorst als nationaal symbool boven de partijen staat. Ko ning George zal met groote persoonlijke macht bekleed worden en meer optreden als koninklijk partijleider, dan als partijloos koning. Ook in Duitschland, in de provincie Saksen, zijn Zondag verkiezingen gehouden, waar van de uitslag, omdat het hier de eerste verkiezingen betreft in de Sowjet-zóne, meer dan gewone belangstelling verdient. Onder patronnage van de Rus sen is in deze zóne immers de socialistische eenheidspartij zeer actief. Hoewel iedere par tij het recht had propaganda te maken waren trams en openbare gebouwen uitsluitend volgeplakt met leuzen van de eenheidspartij, waarvan de kranten dagelijksch in een bij na tien keer zoo groote oplaag verschijnen als de bladen van andere richting. Onafhanke lijke waarnemers verwachtten dan ook een flinke overwin ning van de eenheidspartij. In derdaad is deze partij als grootste uit de bus gekomen, Ook al was er van veel Duitsch enthousiasme om te stemmen niettegenstaande de feestelijk versierde stembu- reaux geen sprake. Volgens de tot nu toe bekende cijfers kreeg de Eenheidspartij ruim 727.000 stemmen en behaalden de liberale democraten 384.000 en de christen-democraten on geveer 257.000 stemmen. Daaruit blijkt wel, dat ook in de Russische zóne de meer conservatieve stroomingen nog sterk vertegenwoordigd zijn. Op het congres der Fransche socialistische partij te Parijs heeft menigeen geen vrede ge had met de heftige reactie van de afgevaardigden tegen het huidige gematigde leiderschap van Blum c.s. Uiteindelijk is de soep niet zoo heet gegeten als opgediend en werd aan het einde van het vierdaagsch con gres een resolutie aangenomen over het politiek beleid, die een compromis beteekent tus- schen de linker- en de rechter vleugel. Volgens deze resolu tie is de partij van plan haar onafhankelijkheid volkomen te handhaven, al blijft de deur open voor deelneming aan een coalitiekabinet. De Katholie ken worden „te vaak reacti- onnalr" genoemd en ook de communisten krijgen een veeg uit de pan op grond van hun politieke afhankelijkheid van Rusland. Belangrijk is, dat de resolutie zich verzet tegen verbrokkeling of annexatie van Duitschland. Het kostte dertien uur om de resolutie samen te stellen, doch het resultaat van de elck-wat-wils-tekst is, dat een dreigende scheuring voorko men is. Groote vlootkruistocht in Middellandsche Zee. Ook Britten nemen deel. Britsche vliegdekschepen, kruisers en torpedojagers zul len 18 September aanstaande Malta verlaten om zich te voe gen bij de Amerikaansche oor logsschepen, die zich reeds in het Oostelijke gebied van de Middellandsche zee bevinden, ter onderneming van de grootste Anglo-Amerikaan sche vlootkruistocht sedert het einde van de oorlog. Vrijwel alle te Malta aanwe zige schepen dit zijn er ruim zestig, waaronder lan dingsschepen zullen deelne men aan gezamenlijke ma noeuvres met het Amerikaan sche vliegdekschip „Franklin D. Roosevelt". In een sensationeel opge maakt bericht in de „Daily Worker" wordt de mogelijk heid geopperd, dat de Ameri- -kaansche oorlogsschepen atoombommen naar Athene zullen brengen. Dit bericht wordt gelanceerd als interpre tatie van een door schout-bij- nacht John Cassidy gedane verklaring, dat de Amerikaan sche schepen in de Middelland sche zee geheime wapens aan boord hadden. Kwestie Triest op vredesconferentie. In de politieke en territori ale commissie voor Italië is de toekomst van Triest voor het eerst het onderwerp van dis cussie geworden. Bonomi, de Italiaansche vice-premier, heeft het standpunt van zijn land inzake artikel 3 en 4 van het ontwerp-verdrag, handelend over de grenzen tusschen Italië en Joego-Slavië en het vrye gebied van Triest, uiteengezet. Hij zeide, dat de grenslijn door Frankrijk voor het vrije gebied voorgesteld"n lijn, welke ligt tusschen die door de Sowjet- Unie eenerzijds en door Groot- Britannië en de V.S. anderzijds voorgesteld 266.000 Italia nen en 50.000 Slaven buiten Italiaansch gebied zou stellen. STAKING IN ANTWERPEN. In Antwerpen ia Zaterdag morgen onder de z.g.n. haven reserve een staking uitgebro ken. Tengevolge van deze sta king hebben een aantal sche pen geankerd voor de reede van Vlissingen. SPEL MET DE DOOD. De Delftenaar O. had een onontplofte granaat gevonden en die in zijn woonkamer te pronk gezet. Zjjn zevenjarig zoontje wist de granaat mee naar buiten te nemen. Op ze ker oogenblik sprong het ge vaarlijk speelgoed uit elkaar. Drie jongens, drie meisjes en een voorbijganger werden ge wond. Dooden waren gelukkig niet te betreuren. AMSTERDAM SCHE WETHOUDERS GEKOZEN. De nieuwgekozen gemeente raad van Amsterdam koos Maandag tot wethouders de heeren B. C. Franke (P-v.d. A.), mr. A. de Roos (P.v.d.A.), L. Seegers (C.P.N-), B. Polak (C.P.N.), mr. W. F. Schok king (C.H.) en mr. F- H. C. van Wflck (R.K.) - Er zijn onderhandelingen gaande om de Amerikaansche voordrachtkunstenares Ruth Draper in October een tour nee door ons land te maken. Vier dooden bij autobotsing. Maandagmiddag wiide militaire vrachtauto bjj Muiden een zware truck met oplegger passeeren, juist op het moment dat deze snelheid vermeerder de. De vrachtauto moest uit wijken en ramde een autobus van de Gooische tram. Vier passagiers uit de autobus wer. den gedood. Vyf personen wer- de zwaar en verschillende per sonen licht gewond. TIEN GEWONDEN BIJ VERKEERSONGEVAL. Gistermorgen is op het beruchte kruispunt van de rijksstraatweg en de Hilver- sumscheweg bg Laren een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarbij 10 arbeiders zwaar wond zjjn. De Gooische tram naderde het kruispunt en uit de rich ting Amsterdam kwam een groote truck met 25 arbeiders uit Amsterdam en Haarlem, die op weg waren naar Ven- raav, waar zij werken bij de wederopbouw. De chauffeur bemerkte de tram te laat op en hoewel hij nog uit alle macht remde, slipte de. auto als gevolg van de gladheid van de weg en ramde de lo comotief, die door de aanrij ding dwars op de rails kwam te staan. De 25 arbeiders werden uit de auto geslingerd. Tien van hen werden ernstig gewond. DE 100.000ste K.L.M.- PASSAGDER. Donderdag a.s. is weer een belangrijke dag voor de K L. M. Dan gaat nl. de 100.000ste passagier op het binnenland- sche luchtnet sinds de bevrij ding de lucht in. is het 7 jaar geleden dat Engeland en Frank rijk Duitschland de oor log verklaarden; ia het 3 jaar geleden, dat het achtste Britsche leger onder generaal Montgomery in Italië op Europa's vaste land landde; worden te Nijmegen gemeenteraadsverkiezin gen gehouden. Maatregelen tegen zelf-executie. Om te voorkomen, dat ter dood veroordeelde politieke ge vangenen zich door zelfmoord aan de executie onttrekken zooals onlangs is voorgevallen met J. C. MoolenUzerheeft de Minister van Justitie maat regelen genomen. KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM UITGESTELD. Het aangekondigde bezoek van H. M. de Koninging aan Amsterdam zal, met het oog op de vele werkzaamheden, die haar gedurende deze maand wachten, pas later in het na jaar kunnen plaats vinden. IN OCTOBER LU CHTTAXIDIEN ST. Het staat nu vast, dat in October de luchttaxidienst van de N.V. Dieppe zal worden ge opend. De voorbereidingen daartoe vorderen goed. De Times over Indonesië. Brigadier-generaal I. C. A. Lauder zal heden, vergezeld van luchtcommodore Stevens, naar Cheribon vertrekken om de bijzonderheden inzake de hervatting van de evacuatie uit het binnenland met offi cieren van de T.R.L te be spreken. DE TIMES. Ook ln het buitenland, spe ciaal in Engeland en Amerika, staat Indonesië na het bezoek van Lord Killearn, in het middelpunt der belangstelling. De „Times" publiceerde een uitvoerig hoofdartikel onder de titel „Azië en het Westen" In dit artikel wordt o.m. ge zegd, dat ln Nederlandsch-In- dié tusschen de Indonesische groepen een heftige partijstrijd woeat en zooals op de- confe rentie te Malino bleek, er kennen vele deelen van de bui tengewesten niet, dat de cul ture ele en economische hege monie van Java een rechtvaar diging is voor Soekarno, wan neer hrj het bepalen van hun politiek in de toekomst voor zich opeischt. Interne tegenstellingen tus- laten I schen de verschillende nationa- I listische groepeeringen 'om- pliceeren de taak van de Wes telijke mogendheden. India b.v. had reeds lang de onafhanke lijkheid bezeten, indien de Britten te maken hadden had met een enkelvoudig heemsch gezag, dat onbetwis te rechten kon doen gelden op een herkrijgen van de werke lijke macht. Met gelijksoortige problemen heeft men op Java te kampen. DS. KONINGSBERGER OPTIMISTISCH. Tot zoover het artikel van de „Times". Natuurlijk zal nie mand deze tegenstelling willen ontkennen, maar toch dient men ook hier niet te pessi mistisch te zijn. Zoo verklaar de de luitenant-kolonel Ds. J. C. Koningsberger, die momen teel- in ons land vertoeft, dat het zijn persoonlijke meening is, dat voor Juni of JuU 1947 het conflict in Indonesië zal zijn beëindigd en dat de vrij willigers die een verbandaqte van 2 jaar hebben geteekehd in September van dat jaar zullen kunnen terugkeeren. JOHAN BROEDELET. f Zondagavond is te Den Haag in de leeftijd van 69 jaar over leden de bekende schrijver en tooneelcrlticus Johan Broe- delet. GEMEENTERAAD MIDDELBURG. Voorloopig nog geen vliegveld op Walcheren. COMMISSIES BENOEMD Schenk en B. A. Hesseltak. Toe leden van de oommissie Maandagmiddag vergaderde de raad der gemeente Middel burg. Nadat de raadsleden be- eedigd waren en de wnd. bur gemeester, de heer J. W. Kö- geler de raad had toegespro ken, kwam de wethouders ver. kiezing aan de orde. B. en W. hadden voorgesteld om het aantal wethouders on veranderd op 4 te laten, eulks omdat de na-oorlogsche tijd het gemeentebestuur nog voor groote problemen stelt en om dat het burgemeesterschap vermoedelijk zal worden opge dragen aan iemand, die de plaatselijke problemen nog niet kent. De heer A. J. Schot (S.G.) zeide bezwaar te hebben tegen 4 wethouders en 3 voldoende te achten. Hij zou het juister hebben gevonden een tijdelg- ken wethouder te benoemen, omdat het werk verminderd is en de nieuwe burgemeester toch ook een functie moet heb ben. Ten slotte golden bezui- -rigingsoverwegingen. Nadat de voorzitter het voor stel van B. en W. verdedigd had, werd het z.h.st. aange nomen. De heer Schot wensch- te geacht te worden tegen te hebben gestemd. Tot wethouders werden hier na benoemd de heeren J. W. Kögeler, L. J. Geers L. J. van 't Westeinde en A. J- Beren pas, zoodat de oude wethou ders op hun post terug keeren. Tot voorzitter en leden van de commissie van financiën werden resp. benoemd de hee ren G. H. Luyendijk, L. A. van bijstand in het beheer der bedrijven werden benoemd de heeren L. J. Breel, L- Goed- bloed, A. Flipse en P. Melief- ste. Tot leden van de commissie van bijstand in het beheer van gemeentewerken en reinigings- en ontsmettingsdienst werden benoemd de heeren I. van Loo, ir. M. de Vink, M. Wattel en S. J. Hoek. Tot leden van de -commissie voor de strafverordeningen werden benoemd de heeren mr- P. van Empel, A. J. Schot, L. A. Schenk en B. A. Hesselink. Tot voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaar schriften werden benoemd de heeren mr. P. van Empel, A. J. Schuitema en S- J. Hoek. Tot leden van de commissie voor georganiseerd overleg werden benoemd de heeren van Loo, Flipse en Meliefste, tot plaatsvervangende leden mevr. de Vlieger en de heeren Hoek en Schot. Tot gedelegeerde in het be stuur van de ver. De Am bachtsschool werden benoemd de heeren Schenk en Meiiefste. Tot gedelegeerde in het be stuur van de ver. Avondschool voor Nijverheidsonderwijs werd herbenoemd de heer I. van Loo. Tot gedelegeerde in het be stuur der ver. voor Handels onderwijs werd benoemd de heer L. J. Breel. Tot gedelegeerden in het be stuur van de ver. de Industrie- en Huishoudschool werden be noemd mevr. de Vlieger en de heer M. Wattel. Tot gedelegeerde In het be stuur der ver. openbare lees zaal en bibliotheek werd be noemd de heer A. Schuitema. Tot gedelegeerde in het be stuur van het Middelburgsch muziekcorps werd benoemd da heer B. A. Hesselink. Tot lid van het bestuur der Godshuizen werd benoemd mr. P. van Empel. Tot lid van de commissie van beheer Middelburg-Vlissing- sche rijweg werd benoemd ae heer van Loo- Tot lid van de commissie op het beheer en toezicht op de gemeentelijke sportterreinen werd benoemd de heer de Vink. De rekening Godshuizen 1944 werd z.h.st. goedgekeurd. De rekening heeft een nadeehg saldo van f 10.109.10, de be grooting een geraamd tekort van 36.536.50. DE RONDVRAAG. Bij de rondvraag vroeg de heer Wattel of voor het herstel der plantsoenen het advies van een deskundige zou worden in geroepen. De voorzitter antwoordde, dat een oud-chef der plantsoe nen te Breda van deskundig advies zou dienen, nl. de heer van Koolwqk. De heer Wattel zou gaarne voor het beheer der plantsoe nen een kracht benoemd zien, die onderwijs kan geven in het bloemistenvak, omdat dit op Walcheren nog ontbreekt. Nadat de neer Schot ge vraagd had om beperking van het nachtrumoer bij 't Schut tershof, informeerde hij of de rails spoedig uit de Lange viele zullen verdwijnen. De voorzitter deelde mede, dat nog deze week met het opruimen/* zal worden begon nen. De heer Hesselink vroeg of de mogelijkheid om tennisba nen aan te leggen niet overwo gen kan worden. De voorzitter antwoordde, dat men in de binnenstad geen Kolfsociëteit bestaat 90 jaar- De kolf-sociëteit „De Prins van Oranje" te Goes, bestond in Juni 1945 90 jaar- De tijds omstandigheden deden een herdenking uitstellen, maar thans zal deze op 7 en 8 Sep tember plaats hebben. Waren vroeger in ons land tal van kolfclubs, thans zijn er nog maar enkele in Noord- Holland en een te Utrecht. De Goesche jubilaresse noodigde de Kolf club „Utrecht" uit om op genoemde data een wed strijd te spelen. Het herstel van Walcheren. Naar wij vernemen is de z.g. Snel-commissie Walche ren. niet haar werkzaamheden gereed gekomen en zal haar rapport wederopbouw en her stel van het eiland dezer da gen aan Ged. Staten wórden aangeboden. ZONDAGDIENST GOES— HOEDEKENSKERKE. Naar vernomen wordt, zal bg de invoering op 16 Sep tember van de Zondagdienst op de lijn Terneuzen-Hoede- kenskerke van de Provinciale Stoom bootdienst, ook de trein Goes-Hoedekenskerke op Zon dag gaan rijden in aansluiting op de bootdienst. Het Wereldschaaktournooi- In de 15e ronde van het we reldschaaktournooi heeft dr. Euwe weer een overwinning kunnen boeken, ditmaal op den Joego-SIaaf Vidmar. Een sensatie was, dat Bot- winnink wederom verloor, nu van Yanowsky. De overige uitslagen waren: Flohr won van O'Kelly, Smis lof van Chrlstoffel, Kotov van Denker, Najdorf van Szabo. Stolz van Bernstein. De par tijen TartakowerBoleslafs- ky en KotnauerSteiner werden afgebroken. De partij GuifardLundin werd remise- Euwe staat nu alleen aan de kop met 12 punt uit 15, ge volgd door Botwinnik met 1 punt achterstand. DOODSTRAF VOOR DUITSCHE SPION. Maandag stond in Amster dam terecht de verrader van Boogaart, die er tijdens de bezetting in slaagde ais con tra-spion voor de Duitschers niet minder dan 60 Engelsche agenten in handen van de be zetters te spelen. De adv.-fiscaal vond hier alleen de doodstraf op zijn plaats en verzocht het Hof ver dachte geen recht op cassatie te geven. Geen vreemdelingen in Britsch-lndisch bestuur. De nieuwe Britsch-Indische premier Pandit Nehru heeft Maandagavond gesproken over zijn toekomstig beleid. Hij zei de o.m., dat vreemdelingen slechts tijdelijke bewoners van Britseh-Indië waren. Als par ticulieren waren zij welkom maar uit bestuursfuncties moesten zij verdwijnen. De gevechten in Britsch- Indië tusschen Hindoes en Mo hammedanen duren intusschen voort. BEVIN EN BYRNES BIJEEN Drie keer binnen 24 uur hebben Bevln en Byrnes Maandag in Parijs besprekin gen gevoerd. Het onderwerp van gesprek kon men niet te weten komen. Installatie burgemeester van Yerseke. Maandagmiddag werd de heer A. C. Willemse geïnstal leerd als burgemeester der ge meente Yerseke. Ten gemeen tehuize werd deze installatie verricht door den waarnemend burgemeester, de heer P. de Koeyer, die er op wees, dat de nieuw benoemde burge meester geen onbekende in Yerseke is. Spr. gaf uiting aan zijn hoop op een goede samen werking in het belang der ge meente. Nadat de nieuwe burgemees ter zijn ambt met een rede had aanvaard, werd door ver schillende sprekers het woord gevoerd. In ons volgend num mer komen wij op deze plech tigheid nader terug. NIEUWE LOONEN IN HET VISSCHERIJBEDRIJF. Met ingang van 1 Septem ber is door de Vebo en de VLsscherg'vereeniglng „Yerse ke" in haar gecombineerde vergadering besloten de loo- nen als volgt vast te stellen: schippers en opzichters 40; motordrijvesrs 39; schippers knechts en sorteerders 37; uitzoekers 35; alles per week en voor werknemers boven de 20 jaar. Voor elk jaar jonger 10 pet. minder. Losse arbeiders 8 per dag. Voor de Wadden- zee-visschers f 10 per reis extra. Hoewel niet alle voor stellen van de Centrale Bond van Transportarbeiders ztjn in gewilligd Is dit toch voor de werknemers weer een aardige vooruitgang. Voor het Zeeuwsch Oorlogsmuseum. Het Zeeuwsch Oorlogsmu seum heeft zich in de eerste maand van zijn bestaan in een uitstekende belangstelling mo gen verheugen en trok niet minder dan 2000 betalende be zoekers. Woensdagavond wordt in het Schuttershof te Middelburg een tooneeluitvoering gegeven door het Mixed Cabaret, waar van de opbrengst ten goede komt aan het museum. Daar de kas der vereenlging eenige extra baten zeer goed kan ge bruiken, bevelen wij deze voor stelling gaarne in de belang stelling aan. Hedenavond van 7 tot 9 uur vin» de vóórver koop plaats. Kerknieuws DS. J. G. M. VAN HOOGSTRATEN GAAT HEEN. Ds. J. G. M. van Hoogstra ten, die te 's Gravenpolder 12 jaar predikant bij de Ned. Herv. gemeente was, heeft het beroep naar Harkstede-Schar- mer (Friesland) aangenomen. Ds. van Hoogstraten heeft zitting in vele plaatselijke ver- eenigingen. Hij is o.a. voorzit ter van de gymnastiekvereeni- ging, de kleuterschool, de H.A:R.K. en de Oudercommis sie van de Openbare Lagere school en leider van het da meszangkoor. Ook bekleedt de vertrekkende het ambt van predikant in het ziekenhuis Oostwal te Goes. geschikt terrein heeft kunnen vinden. In het nieuwe stads uitbreidingsplan zijn echter nieuwe sportterreinen opgeno men. Tot dat dit wordt uitge voerd moet men zich behelpen met de bestaande terreinen. De heer Luyendiik vroeg om 't Zand zoo spoedig mogelijk gas te leveren, desnoods door een bijzondereovereenkomst. De voorzitter deelde mede, dat zeer waarschijnlijk over enkele weken gas zal worden geleverd. De heer Goedbloed vroeg hoe het met het vliegveld staat. De voorzitter antwoordde, dat er wellicht een startbaan zal komen als noodmaatregel, maar het ligt in de bedoeling het eigenlijke vliegveld uit eindelijk te verplaatsen naar de kant van RItthem. Daarna sloot de voorzitter de vergadering. Middelburg BUURT VER. KORTE DELFT De buurtvereeniging „de Korte Delft" te Middelburg heeft Vrijdag j.l. de bewoners uit deze straat een feest- avondje aangeboden ter gele genheid van de verjaardag van H. M. de Koningin. Een zeer varieerend programma voor jong en oud was samen gesteld. waarin optraden een goochelaar en een conferencier, afgewisseld door geluidsfilm en muziek. De avond, die geslaagd ge noemd kan worden, werd met een dansje besloten. A. JONGEPIERf In de raadsvergadering van Maandagmiddag deed de wnd. burgemeester, de heer J. W. Kögeler mededeeling van het overlijden van den heer A. Jongepier, die van 1940 tot nu toe bode-concierge van het ge meentehuis was. O.- en W.-Souburg DE OEVERVERBINDING BIJ SOUBURG. De Raad van Overleg te Vlissingen heeft een schrij ven gericht aan Ged. Sta ten van Zeeland, waarin hij er op wijst, dat arbeiders uit Souburg die te Vlissingen werkzaam zijn, vaak met klachten bg" de Raad komen, over het groote ongerief het welk zij ondervinden door het ontbreken van een vaste ver binding over het kanaal door Walcheren aldaar. Niet alleen de arbeiders doch de geheele bevolking ondervindt daarvan groote last. De tegenwoordige verbinding per veerpont is niet alleen zeer primitief, doch ook met het oog op het a.s. win- terseisoen niet van gevaar ontbloot. Daarom verzoekt de Raad aan Gedeputeerden zeer dringend te willen be vorderen, dat zoo spoedig mo. gelijk de plannen tot herstel van de brug over het kanaal tot uitvoering worden ge bracht, opdat vóór de a.s. win ter weer van een brug ge bruik gemaakt kan worden. ZWEM-EXAMENS. Woensdag j.l. hield de zwemvereemging „Luctor et Emergo" te O. en W. Souburg in het kanaal door Walcheren het examen voor haar leden. Tevens werd die middag het examen schoolzwemmen voor leerlingen der Lagere school, die In schoolverband onder richt hadden ontvangen, afge nomen. Namens de K.N.Z.B. trad als examinator op de heer Weyermans uit Vlissingen, ter wijl het examen schoolzwem men werd afgenomen door den waarnemend consulent ln de inspectie Middelburg van de Rijksinspectie voor de Lich. Opv.. den heer S. J. Klompe it Goes. Ondanks het slechte weer en de daaruit volgende geringe oefentijd is het examen voor de vereenlging en voor de door haar opgeleide kinderen een geweldig succes geworden. Examen werd gedaan volgens, de nieuwste eischen per 1 Juni' 1946 door het Departement van Onderwgs, Kunsten Wetenschappen gesteld. Geslaagd zijn voor het Schoolzwemdiploma A: T. Cal- jouw, M. v. Soelen, B. de Rijke, S. Arendse, J. v. d. Driest, J. v. Soelen, P. Suur- mond, K. Janse, B. Boone, M. de Nooyer, L. WesterweeL Voor Schoolzwemdiploma B. slaagden. J. v. Boven, M. Joos- W. Florisse, A. Jongman, L. Cal jouw. L. Hermes, C. Schaik, J. Louwerse, A. v. Damme, J. Ovaa, J. Schot man, J. Schotman. B. Joziasse, K. Suurmond, R. Los, L. Cop- pejan. Afgewezen 4. Voor diploma II van de K. N.Z.B. slaagden: S. v. d. Woes- tijne, J. de Wispelaere, K. Roovers, J. v. Wallenburg, W. Joosse, W. Joossc, J. D"Hont, A. Cas tel, J. Marijs, P. Willeboord- se, R. Balmakers, J. Florisse. P« Henderikx, N. Passenier K. Suurmond, A. Herder, G. Wis se, G. la Soe, K. Beun. J. Lee man, N. Schroevers, S. Floris se, N. Joosse, K. Izeboud, C. Cevaal, A. de Wispelaere, P. Adriaanse, R. Gijsels, M. Flo risse, J. Balmakers, J. de Wit te, L. Alewjjnse, J. Bruinooge. Afgewezen geen. Voor diploma IV van de K. N.Z.B. slaagden: J. v. Boven, D. Koets, J. v. Eenennaam, Logeman, R. Kerkhove, N. Passenier, K. Suurmond, A. Herder, C. Wisse, S. Stokx, J. v. Wallenburg, A. v. d. Caay, J. de Witte, S. Florisse. R. Grjzels, S. Millenaar. R. Braun, N. v. Belzen. J. Adriaanse, P. Henderikx, K. Roovers, J. Pas senier, W. Joosse, L. Alewgn- se. Afgewezen 1. Ritthem KLOK TERUGGEKEERD. In Ritthem hangt de oude klok weer in de toren en doet haar bekende klanken hooren. In 1943 werd deze door de be zetting er uit gehaald. Sinds dien deed een zuurstofcylinder als surrogaat-klok dienst Ge lukkig bleek later, dat de oude klok met vele andere gespaard was gebleven. Alvo rens de klok weer in de to ren terugkeerde, bleek het noodig een geheel nieuwe eiken klokkenstoel te maken, alsmede nieuwe lagers. De oude stoel was onbetrouw baar geworden en door de be zetters te zwaar beschadigd. De klokkengieter Johannes Burgerhuis te Middelburg heeft de klok, evenals de meeste klokken der Walcher- sche kerktorens, gegoten. De wapens van Adriaan Joosse en Pieter Maartense zijn er op aangebracht terwijl op de bo venrand te lezen staat: Johan nes Burgerhuls, me fecit 1613. Soli Deo Gloria. St. Laurens MONUMENT VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS. In St Laurens werd een co mité gevormd, dat zich ten doel stelt een gedenkteeken cp te richten ter nagedachtenis van de door het brute geweld van den bezetter en oorlogs handelingen overleden inwo ners dezer gemeente. Het co mité bestaat uit de heeren S. Sanders, voorz.; K. Otte, secr.; M. P. Wiltenburg, penningm.; P. Boon Jr.; H. van Langevel- de; J. F. Meijer; W. S. Pou- wer; A. Schoneveld; J. J. Snoep en.P. Wisse. Binnenkort hoopt het comité een geldinza meling te houden. Koets, R. Braun, C. Tissink, C. Sturm, C. Suurmond, N. Ver hoef, T. Koelhuis, S. Millenaar, C. Kole, J. de Bree, L. Wes terweel, S. Arendse. Zoowel voor A als voor B werd geen enkel kind afgewezen. Voor diploma I van de K. N.Z.B. slaagden: T. Izeboud, K. Bauwer W. Cevaal, A. Wie- lemaker, C. Roskam, J. Reyer- Het Ritthemsch fanfare corps „Oefening na de Arbeid" geeft Woensdag 4 September, 's avonds 7.30 uur een concert op het Oranjeplein te Souburg. .Ter gelegenheid van de ver)aardag van de Koningin gaf de muziekvereeniging van Ritthem een concert. Er be stond groote belangstelling. De landbouwer J. Koene uit Meliskerke had het onge luk met de messen van een graanmaaier in aanraking te komen. Van een zijner voeten werden twee peezen afgesne den. Hij is ter verpleging in het gasthuis te Middelburg opgenomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1