PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT „Medioburgum" jubileert Geen internationale justitie voor Franco-Spanje De spanning tusschen loonen en prijzen. W1 Vandaag Laatste nienws UIT DE PROVINCIE. WALCHEREN Zuid-Beveland Zeeuwsche Snippers Hoofdredacteur O Ballintljn '(met redactloneele medewerking van dr. flV. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. CommfssJe van Bijstand J. L. van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch.'Viis- aingen. .Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Donderdag 29 Aug. '46 189e Jaargang Nnmmer 200 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg- Londensche Kaal 29. tel. 2077 en 2924. Goes Turfkade 15. tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3. Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. Hel Wereldgebeuren DemHitarisatie van Duitschland in een Impasse. Oostenrijk beklaagt zich. De Veiligheidsraad, welke gisteren weer te Londen bij eenkwam, krijgt behalve de netelige Grieksche kwestie, nog enkele moeilijke kluifjes te verteren. In de eerste plaats heeft" Polen 't Spaan- sche probleem weer aan de orde gesteld door het indie nen van een resolutie, welke beoogt Spanje van de inter nationale justitie uit te slui ten. In deze resolutie wordt door de Regeering van War schau verzocht om de ont werpresolutie betreffende toelating tot het Internatio naal Gerechtshof van landen die geen lid van de Ver. Na ties ztjn, niet van toepassing te verklaren op het huidige Spaansche regiem. Met be langstelling kan men afwach ten hoe de andere delegaties op deze Poolsche suggestie zullen reageeren. Het probleem Spanje houdt overigens ook de afgevaardig den op het Internationaal so cialistisch congres te Parijs bezig. Daar wil men niets minder dan een algemeene socialistische politiek tegen over Franco-Spanje opstellen. Geen gemakkelijke taak, welke de heeren daar nog wel eenige hoofdbrekens zal kosten. Jammer, dat de zit tingen hier geheim zijn, zoo dat we alleen maar kunnen afwachten welk resultaat ten slotte uit de bus zal komen. De moeilijkheden zijn overi gens niet van de lucht. Ook inzake de demilitarisatie van Duitschland ztjn de besprekin gen vastgeloopen. De waar nemend minister van buiten- landsche zaken der Ver. Sta ten, Dean Acheson, heeft na melijk verklaard, dat de be sprekingen tusschen de groote vier op dit punt in een Im passe zijn geraakt. De zaak zou zelfs volkomen zijn vast geloopen. Men dacht ln En- gelsche, Fransche en Ameri- kaansehe kringen zelfs reeds, dat overeenstemming was be reikt over een speciale com missie, welke alle aangelegen heden in verband met de de militarisatie van het Duitsche leger zou behandelen, toen de Russische afgevaardigde plot seling het bestaan van een dergelijke overeenstemming ontkende. Nu de voorgestelde commis sie niet gevormd kan worden, is Amerika ook niet in staat, aldus Acheson, de berichten te controleeren, volgens welke in strijd met de overeenkomst van Potsdam in de Russische zóne van Duitschland aanzien lijke hoeveelheden oorlogstuig zouden worden geproduceerd. In Park's heeft- de Oosten- ryksche minister van buiten- landsche zaken, dr. Gruber, tijdens een persconferentie op nieuw de aandacht gevestigd op de moeilijkheden, welke voor zyn land voortvloeien uit het in beslag nemen van de vroeger in Dultsch bezit ge weest zijnde fabrieken. Oosten rijk dreigt thans geheel be roofd te worden van zijn in dustrie, nu meer dan 150 van de belangrijkste fabrieken door de Sowjets worden ge ëxploiteerd zonder acht te slaan op de wet betreffende Djrect noodzakelijke maatregelen. Op het congres van het N.V. V. heeft de secretaris. A. Ver meulen, medegedeeld, dat de Stichting van de Arbeid, ln verband met de huidige moei lijkheden en de spanning, die ontstaan is tusschen loonen en prijzen, de volgende maatre gelen direct noodzakelijk acht: 1. Een prijs- en loonpolitiek, die een verhooging van de ar beidsproductiviteit voor een belangrijk deel tot uitdrukking brengt in een verhooging van het reëele loonpeil; het bevor deren van de arbeidsproducti viteit mede ten behoeve van prijsverlaging en ruimere goe derenvoorziening Doodvonnis voltrokken. Het doodvonnis van J. E. Feenstra is Donderdagmorgen 6 uur te Arnhem voltrokken. Deviezenbepaling. Dl de Staatscourant is een deviezenbepaling gepubliceerd, krachtens welke bultenland- sche vorderingen op particu lieren in België, Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, Zwe den of Zwitserland en op ln het binnenland gevestigde ban ken en dergelyke Instellingen, rechtstreeks op de tusschen- komat van een deviezenbank aan Nederlandsche banken moeten worden aangeboden en op verlangen in eigendom moeten worden overgedragen. BH eigendomsoverdracht zal Üe Nederlandsche bank de te genwaarde ln binnenlandsche geldsoort vergoeden. Deze de viezenbepaling treedt 2 Sept. a.s. in werking. FRANSCH PLAN VOOR NIEUWEN STAAT IN DUITSCHLND. Na het Britsche voorbeeld overweegt de Fransche regee- ring een plan voor een nieu wen staat welke het Rijnland en de Palts omvat, terwijl de hoofdstad Mainz zou worden. Dit plan wordt onvermijde lijk geacht, daar de Sowjet- oppositie het onmogelijk maakt alle vier zónes in Duitschland te vereenigen. Het is de bedoeling, zooals in de Britsche zóne, een door de Franschen te benoemen Duitsche regeering in te stel len. de nationalisatie. Dr. Gruber wees er op, dat Oostenryk be reid is schadeloosstelling uit te keeren, maar er toch aan moet blijven vasthouden, dat de fabrieken Oostenrijksch blijven. Voorts drong de Oostenrflk- sche minister aan op speciale commercieele faciliteiten voor z^jn land in het gebied van Triëst, terwijl ktf voor Zuid- Tirol een volksstemming nood zakelijk achtte over de vraag of dit gebied ln de toekomst Italiaansch of Oostenrijksch zal zijn. Spanje Duitschland Oostenrijk. Allemaal kwesties die nog steeds dc weg naar de vrede versperren. In de conferentiezalen redetwisten de afgevaardigden der naties, maar zoolang zy het daarbin nen nog niet eens kunnen wor den, blijft de vrede buiten. Hoe lang nog Binnenkort vierde atoombom-proef. Volgens een Amerikaansch radiobericht zou binnenkort een vierde atoombomproef worden genomen. By dit experiment zouden twee ontploffingen tegeiyker- tyd, namelijk één onder wa ter en één ln de lucht, ver oorzaakt worden, om de uit werking van de samenpersing tusschen de tr.vec ontploffings sferen op een aantal sche- pen te kunnen nagaan. De In de lucht tot ontploffing te brengen bom zou daarbij aan een ballon worden opgehan gen. Geruchten over aanslag op Bevin. Volgenens Engelsche' ochtend bladen zouden Joodsche terro risten een plan. voorbereiden om Bevin te vermoorden. De Engelsche ambassade zou opge beld zijn met de mededeeling, dat het gebouw zou worden op geblazen. Zoowei Scotland Yard als de Engelsche. ambassade spreken deze geruchten echter tegen. Op het wereldcongres van studenten dat te Praag gehou den is, werd besloten, om de zetel dezer organisatie in bo vengenoemde stad te vestigen. Verklaring van Sjahrir. .ABRAHAM CRYNSEN" ACTIEF. Sjharir zou, aldus een cor. respondent van Antara, ver klaard hebben, dat er nog geen aanwijzingen bestaan voor een hervatting van de besprekin gen met de Nederlanders. Met betrekking tot het nieuwe ka binet zeiae Sjahrir, dat voor het nemen van een definitieve beslissing nog eenige punten met Soekarno moeten worden besproken. Waarschijnlijk zal Sjahrir hem ln Oost-Java ont moeten, waar Soekarno mo menteel vertoeft. Tenslotte ver klaarde Sjahrir, dat er geen definitieve tijdslimiet was be paald voor de vorming van het nieuwe kabinet. GEEN AANSLAG OP SOEKARNO. Volgens het republikeinsche „Nieuwsblad" zijn de geruch ten, die eenige tijd geleden de ronde deden over een moord aanslag op Soekarno. van alle grond ontbloot. Deze berichten berusten waarschijnlijk op ten dentieuze berichtgeving. De heer Zimmerman, han delsattaché aan de Nederl. Ambassade in de V.S. heeft meegedeeld, dat de copra-over- eenkomst met de V.S. in geen enkel opzicht de Ned. vet-po- sitie in gevaar brengt. Verder wordt nog gemeld, dat bij de recente verhoogde activiteit nabij Semarang. Hr. Ms. „Abraham Crynsen" op verzoek van den brigade-com mandant, de daar gelegerde troepen assistentie heeft ver leend. LÓRD KILLEARN NAAR DJOGJAKARTA. Lord Klllearn zal heden naar Djogjakarta vliegen, daar Sjahrir hem heeft laten weten hem niet in Batavia te kunnen bezoeken, en Lord Klllearn ultnoodigde hem ln Djogjakarta te ontmoeten. ZUIVERINGSACTIE BIJ SOERABAYA. Bij een zuiveringsactie ln de omgeving van Soerabaya tus schen Nederlanders en extre misten zijn 92 Indonesiërs ge dood. De repalrieering van Sovjel-burgers. Naar aanleiding van het ar tikel in de „Prawda" over het niet-repatrieeren van Sovjet burgers door Ned. autoriteiten, wordt er van officieele zijde op gewezen dat eind December de Ned. regeering reeds ln een nota aan de Sowjet-ambassade heeft verklaar^, bereid te zijn alles te doen om Sowjet-bur- gers, die willen repatrieeren, ter hulpe te zijn. Er hebben zich eenige moeilijkheden voor gedaan, omdat de Sowjet-offi eieren niet met de Nederland sche wettelijke bepalingen op de hoogte bleken. De „Prawda" heeft deze moeilijkheden ech ter opgeblazen. 2. Het openen van mogelijk heden voor het uitbetalen van collectieve prestatiepremies in gevallen, welke zich hier voor leenen; 3. Verruiming van de moge lijkheden om iets extra te ver dienen bn het werken in ta rief; 4. Voldoende garantie, dat de extra inkomsten als gevolg van hoogere arbeidsprestatie niet door een niet-technlsch verantwoorde tariefsherziening ongedaan gemaakt worden; 5. De instelling van een al gemeene raad van overleg, waarin het georganiseerde be drijfsleven zal zijn ingescha keld bij het Directoraat-Gene raal voor de Prijzen in verband met de prijsvorming; 6. Het instellen van plaatse lijke centrale commissies met inschakeling van organisaties van belanghebbenden voor de uitoefening van de prijscontrö le, zoo meldt het „Vrije Volk" Een belastingpolitiek, ge richt op de koopmogelijkheid van de groote massa. Het toepassen van inciden- teele looncorrecties in gevallen, die daartoe aanleiding geven. Verbetering van de kinder bijslagregeling. Terugbrenging van de leef tijdsgrens bij de wettelijke kin derbijslagregeling van 18 tot 16 laar. Al deze maatregelen, die voor een deel als tijdelijk ge dacht zijn, dienen genomen te worden in afwachting van een definitieve herziening van de loon- en prijspolitiek. De nieuwe bonnen. voor de le helft van de 10e periode (1 t.m. 14 Sept. '46) BONKAARTEN KA. KB, KC 610. Brood: 541 t.m. 545 Brood 800 gr., 546 brood 400 gr., B13 Reserve 1600 gr., C 13 Re serve 800 gr. Boter: 549 Boter enz. 125 gr. Margarine: 550 Boter enz. 375 S. margarine of 300 gr. vet. er enz.: 560 Suiker 750 gr. suiker, boterhamstrooisel of 1500 gr. jam. stroop enz. Kaas: 551 Alg. 200 gr., B14 Reserve 100 gr. Waschpoeder: 552 Alg. 250 gr. BONKAARTEN LA, UB, LC 610. Vleesch: 513 Vleesch 100 gr., 514 Vleesch 400 gr. Melk: A01 Melk 2 liter, B01, C01 Melk 3 y2 liter. BONKAARTEN KD, KE 610. Brood: 041, 042 Brood 800 gr., D13 Reserve 800 gr. Boter: 049 Boter enz. 250 gr. boter. Margarine: 050 Boter enz. 125 gr. margarine of 100 gr. vet. Suiker enz.: 060 Suiker. 061 Alg., 062 Alg. 250 gr. suiker, boterhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop enz. Kaas: 051 Alg. 100 gr. Waschpoeder: 052 Alg. 250 gr. Ryst enz.: E13 Reserve 250 gr. rijst, kindermeel of kinder- biscult. BONKAARTEN LD. LE 610. Vleesch: 013, 014 Vleesch 100 Melk: D01, E01 Melk 6 liter. TABAKS- EN VERSNAPERIN" G S KAARTEN Tabaksart.: T45 2 rants., X45 2 rants. Versnaperingen: V45 200 gr. chocolade en/of sulkerw. De bonnen voor melk zijn geldig t.m. Zaterdag 7 Sept. Voor de week van 8 t.m. 14 Sept. zullen nog b&nnen wor den aangewezen voor: aard appelen, melk, koffie, zuid vruchten, bloem, tabak en ver snaperingen. Suiker en jam zal men in den vervolge naar keuze kun nen koopen, desgewenscht ge deeltelijk suiker gedeeltelijk jam. Bovendien kan men bijv. 5fl0 gram boterhamstrooisel koopen en een bon voor 250 gram suiker terug verlangen Op deze wijze kan men ook 250 gram margarine of 200 gram vet koopen en een bon voor 125 gram margarine of 100 gram vet terugverlangen. Bovengenoemde bonnen kun nen met het oog op de feest dag op 31 Augustus a.s. reeds Donderdag 29 Augustus a.s. worden gebruikt met uitzon dering van de bonnen voor vleesch en melk, waarop eerst met ingang van Maandag 2 September mag worden ge kocht. BON VOOR SCHEERZEEP. Op de bon „Textiel A.M." der textielkaart V.A. 605 voor mannen worden 2 rantsoenen scheerzeep beschikbaar gesteld. Men moet de bon bij een de taillist inleveren. De zuivering van de heeren Vogt en Speel. De commissie-Drost, welke tot taak had een onderzoek ln te stellen naar de gedragingen tijdens de bezetting o.a. van den heer W. Vogt, directeur van de A.V.R.O., heeft dezer dagen haar rapport aan den minister van O., K. en W. doen toekomen. De commissie is tot de con clusie gekomen, dat de heer Vogt niet ongeschikt ls geble ken voor het vervullen van een leidende functie in het radio- bestel. Ten aanzien van den heer Speet, directeur van den K.R. O., Is de commissie tot dezelf de conclusie gekomen. Kamers worden ingelicht. In de memorie van antwoord op het afdeelingsverslag der Eerste Kamer inzake het wets ontwerp Commissie-Generaal verklaarde de Regeering zich bereid de Kamers vertrouwe- lrjk in te lichten over de taak dér Commissie. Indien het wetsontwerp mocht worden verworpen, zal geen uitzending krachtens een Kon. Besluit geschieden. EUWE WON VAN BOLESLAFSKY. De uitslagen van de 12e ron de van het Wereldschaaktour- nool te Groningen luiden: Vid- mar verliest van Gulmard, Najdorf wint van Christoffel, Szabo wint van Kottnauer, Lundin wint van Yanofsky, SmislofKotov en Steiner Tartakower remise, Bolefslafs- ky verliest van Euwe, O'Kelly Bernstein, DenkerStoltz en BotwinnikFlohr afgebro ken. Aangezien BotwinnikFlohr waarschijnlijk remise wordt, maakt Euwe kans zijn achter stand op Botwinnik tot 1 punt te verkleinen. Baanbreekster voor de rhythmische gymnastiek Het werk van voorzitter Chr. Mazure. IE dezer dagen „Medio burgum" zegt. denkt aan de lange en schit terende loopbaan van een gym- nastiekvereeniging, die meer was dan een gymnastiekvereni ging alleen. Bij de naam „Medioburgum" denkt men niet alleen aan tal rijke uitvoeringen en feesten in de Zeeuwsche hoofdstad, waai de vereeniging thuis hoort en waaraan zy haar naam ont leent, maar daarnaast flitsen op namen als Ostende, Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Nice, Monte Carlo...., waar „Medio" de naam van Middelburg hoog hield „Medio..", dat voor het Koninklijk Huis en buitenland- sche vorsten, op congressen en via de film, met haar rhythmi sche dansen, folklore en hoog staande gymnastiek bewonde ring wekte. ..Medioburgum" werd opge richt op 2f Augustus 1891. Van de oprichters is alleen de heer D. J. van der Jagt te Dordrecht nog in leven en deze oud-voor zitter, de eerste van de drie, welke „Medio" slechts ge kend heeft, maakte de feestelijk heden ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan mede. Van deze eerste tyd af, toen men onder de meest primitieve omstandigheden optrad, alle successen van „Medio" te me- moreeren ls ondoeniyk; een ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven en den voorzitter, den heer Chr. Mazure, boden boekje getuigt ervan, te zamen met de meer dan 100 medailles, legpenningen, bekers en kransen, die de vereeniging in de loop der jaren verwierf en waaronder er zijn van H. M. de Koningin. Z.K.H. Prins Hendrik en HM. de Koningin-Moeder, werd gemaakt. Wie „Medio" zegt, denkt aan succes -ndengene, die 45 van de 55 jaar de drijvende kracht der vereeniging was, aan haar directeur-voorzitter, den neer Chr. Mazure. Onder zijn leiding deed de uitbeeldings- en rhythmische gymnastiek haar intrede: „Medioburgum" was in Nederland voor deze wüze .van werken de baanbreekster. Tegen alle tegenstand en vooroordeel in heeft de heer Mazure door. gezet; de successen van' „Me dio" werden zyn successen; de huldiging van „Medio" deze week is ook voor hem bestemd Mazure met zijn rhythmische composities, zijn bewegingsspe len. zyn volksdansen, zyn feest- reien, die hü tezamen met dien anderen bekenden Middel burger. Jan Morks, opvoerde. En vie denkt niet aan de .Kleppemarsch". door 3000 kinderen in de abdy uitge voerd Groots opgezette folklore- feesten waren het gevolg van de sympathie, welke de heer Mazure voor de folklore had. Gedurende de feestavond. Dinsdag jl. ter gelegenheid van het jubileum gegeven, zh'n weer enkele van die oude bekende nummers van Mazure opge voerd; de vlinderdans, de Spaansche dansSucces nummers uit de schitterende loopbar van „Medio", dat thans onder de grootste belang stelling haar jubileum viert ge tuige o.m. de receptie, waarop behalve dc vertegenwoordigers van vele zustervereenlgingen sportautoriteiten, ook de Commissaris der Koningin en het gemeentebestuur van Mid delburg de jubileerende vereeni ging en haar talentvollen en snergielcen directeur-voorzitter kwamen gelukwenschen en de hulde die haar werd gebracht .oor de bevolking van de Zeeuw sche hoofdstad, Middelburg, waarvan de naam door „Medio" in binnen- en buitenland bekend is het 10 jaar gele den, dat het vliegveld Ypenburg feestelijk werd geopend; viert de oud-presi dent van Frankrijk A. F. Lebrun, zijn 75ste verjaardag. Veiligheidsraad. De V Jiligheidsraad begon Woensdag te Londen met de behandeling van de Oekraini- sche aanklacht tegen Grieken land. De Nederlandsche gedele geerde, mr. van Kleffens, ver zocht de aanklacht te verwer pen omdat deze slechts onbe wezen beschuldigingen bevat; hij werd hierbij gesteund door Sir Cadogan (Eng.). De Rus Gromyko noemde de voorstel ling van zaken door mr. van Kleffens een verdraaiing van de waarheid. Hierna werd gesproken over de verzoeken tot toelating tot het lidmaatschap der Ver. Na ties van 9 landen. Siam heeft zijn verzoek voorloopig inge trokken tot het Fransch-Sia- meesche grensgeschil geregeld zal zijn. Amerika, Brazilië en Mexico bevalen aan alle verzoenen in te willigen. Trygve Lie wees er nog op, dat de Ver. Naties slechts één land als lid wei geren: Spanje. De Rus» Gromyko, ditmaal gesteund door Australië, maakte bezwaren. Besloten werd de aanvragers één voor één te behandelen met air eerste Albanië. Fransch Italiaansche grenswijziging. Te Parijs wordt in de poli tieke en territoriale commissie voor Italië de voorgestelde wij ziging aan de Fransch-Itali- aansche grens besproken. De Italiaansche afgevaardigde Sa- rageat meende, dat de oude grenzen als de natuurlijke ge handhaafd dienen te worden. Bovendien vreesde hij, dat als het krachtstation van de Mont Cenis in Fransche handen komt de Franschen door h.1 doorsteken van de stuwdam eventueel een gedeelte van Noord-Italië onder water zou den zetten. Hierop antwoord de de Fransche afgevaardigde, dat Italië het krachtstation kan bin ven gebruiken. Frank rijk wil samenwerken met Italië en daarom zijn verdedi- gingsgrenzen onnoodig. Vier ministers vandaag bijeen. Thans is definitief besloten tot een bijeenkomst van de mi nisters van buitenlandsche za ken der Groote Vier, welke hedenmiddag 4 uur op de Quai d'Orsie zal aanvangen. Bezetten Engelschen Khoesistan? Het Sowjet-Nieuwsbureau meldt uit Teheran, dat 10.000 Sikhs van de Pendsjaabsche divisie in de haven van Basra (Irak) aan land zouden zyn gegaan en dat Britsche offi cieren ronduit zeggen, dat zij gezonden zijn om Khoesistan (Z.W. provincie van Perzië) te oezettent De Zeevaartschool terug naar Vlissingen. Op 1 September zal de Vlisslngsche Zeevaartschool haar cursussen weer in Vlis singen zelf gaan geven. Voor loopig gedeeltelijk in het oude schoolgebouw aan de Boule vard en in het Burger Wees huis. Maar ln de toekomst zal er een nieuw gebouw aan de boulevard verrijzen. Alle leeraren en leerlingen komen dus weer terug ln Vlissingen. Nu ook deze school in de oude, vertrouwde omgeving terugkeert, is er weer een belangryke stap gezet op de weg naar volledig herstel in Vlissingen. „VACANTDE 1946". Tijdens de vacantieperiode 29 Juli10 Augustus werden door het Walchersch Werkco mité „Vacantie 1946" voor de arbeidende bevolking van Walcheren een aantal boot- en autobustochten georganiseerd naar GentAntwerpen en Hulst. Gezien de korte tijd van voorbereiding kunnen deze tochten alleszins geslaagd ge noemd worden. De deelnemers hadden van zelfsprekend graag de beschik king gehad over meerdere francs, doch het kan voor het comité een succes genoemd worden, dat de betrokken in stantie per deelnemer 50 fran ken beschikbaar stelde tegen de dagkoers. Een woord van lof voor het algemeen Belgisch Vakver bond te Antwerpen, wiens vertegenwoordigers, de heeren Robion, Galliaert. Claessens en Siegers op voortreffelijke wijze de deelnemers door Antwerpen hebben rondgeleid. Wat niet onvermeld gelaten mag worden is dat in een café bij .,De Steen" de serveuse gèen fooi wenschte te aanvaar den daar de deelnemers toch al' over zoo weinig francs be schikten. Een aardig gebaar, dat door het comité zeer op prijs werd gesteld. Vlissingen TAAKVERDEELING B. EN W. B. en W. der gemeente Vlls. gingen brengen ter openbare kennis: dat door hun college aan den burgemeester ln het bijzonder is opgedragen de be hartiging van de aangelegen heden betreffende de Bad- exploitatie en het Waterlei dingbedrijf; aan den heer L. P. van Oorschot de aangele- fenheden betreffende Sociale aken en het Woningbedrijf, aan den heer W. Poppe die van Financiën en Onderwas én aan den heer M. A. van Po- pering die van Gemeentewer ken en Volkshuisvesting. Voorts is door hun college ingevolge art. 84 der Gemeen tewet de heer L. P. van Oor. schot aangewezen om bij on gesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den burge meester, dezen te vervangen; bij diens ongesteldheid, afwe zigheid of ontstentenis wordt hij vervangen door den heer W. Poppe en bij diens onge steldheid, afwezigheid of ont stentenis door den heer M. A. van Popering. DE VIERING VAN KONINGINNEDAG. Op Ko-'nginnedag is te Vlissingen het openluchtpel .Ontworsteld" het middelpunt van de feestelijkheden, terwijl loor verschillende buurtver- oenlginsren srclen voor de kin- 'eren worden georganiseerd. 's Middaes zullen de Gent se gemeenteambtenaren te- -cn hun Vb--'-~sche coL:f -allen. Belde elftallen zul- 'en voor de wedstrijd en pro ne "tocht door de stad ondernemen, waarbij St. Cae- cilia" haar vroolijke klanken zal doen hooren. Tijdens de pauze in de voet balwedstrijd zal een voetbal op Amerikaansche wijze worden kocht. De Gentenaren worden ver der uitgenoodlgd 's avonds het inenluchcspel „Ontworsteld' bij te wonen 's Zondags zullen de gasten waarschünlyk een tocht over Valch:en. Van half zeven tot half ne gen geeft de Harmonie „St. Caecilia" o.l.v. den heer Jac. Hollaers een populair concert ln de muziektent op het Bella- mypark. Het publiek wordt verzocht mee te zingen! Ritthem INTREDE HOOFD CHR. SCHOOL. Maandagmiddag werd de heer M. A. van Strien als hoofd der Chr. school tot zijn arbeid ingeleid, waarbij wa ren uitgenoodigd de ouders met de kinderen der hoogste klassen, alook het dagelijksch bestuur der gemeente. De heer A. F. Meijers opende de ver gadering met' schriftlezing en gebed en een woord van wel kom tot het nieuwe hoofd en zijn vrouw. Ds. F. H. Breu- keiman hield een welkomst rede. Ook werd de heer van Strien toegesproken door de heeren P. Daniëlse, burge meester, H. C. A. Varel, on derwijzer en J. J. de Mey, sprekende namens de ouders. De heer van Strien richtte zich in een toespraak tot be stuur, ouders en kinderen en dankte vervolgens de verschil lende sprekers. De middag werd verder in gezellig sa- m:nzyn doorgebracht. Biggekerke RAADSVERGADERING. Vrijdagavond kwam de tijde lijke gemeenteraad voor het laatst bijeen. Z. h. st. werd het voorstel van B. en W. aangenomen tot de heffing van reinigingsrech ten ln de gemeente voor het ophalen van huisvuil. Dit zal 1 x per week worden haald, tegen een vergoeding van 2.60 per jaar Besloten werd over te gaan tot verkoop van de oude brandspuit. Na de vaststelling van een begrootlngswijzlging werd de semeenterekenin» over het dienstjaar 1944 voorloopig vastgesteld voor de gewone dienst met een nadeelig slot van 9352,75. Besloten werd gelden op de begrooting beschikbaar te stel len voor de aanleg van een te gelplateau van 10 bij 20 meter. Dit op advies van Ged. Staten in overeenstemming met den inspecteur voor het lager on derwijs. Het terrein zou wor den aangelegd ln de nabijheid van de nieuw te bouwen school voor Chr. Volksonderwijs. Besloten werd tot toelating van alle nieuw benoemde raadsleden. Bg de rondvraag werd ver zocht om verbeteriifg o.a. van de Zuidweg, de tolweg en de weg bg Krommenhoeke. De voorzitter zal hiertoe maatre gelen treffen. De heer Polderman vroeg naar electrificatie van de hof steden. Er zal by P.Z.E.M. ge- informeer^ worden naar de kosten van een garantieleiding Aan het einde der vergade ring dankte de voorzitter den heer Coppoolse. die in de nieu we raad niet terugkeert, voor de aangename samenwerking. Dit dankwoord werd door den heer Coppoolse beantwoord. Oostkapelle RAADSVERGADERING. Maandag vergaderde de tij delijke raad voor de laatste maal. Besloten werd medewer king te verleenen tot het stich ten van een school in het Zee- ospitum „Zonneveld". De ge loofsbrieven van de nieuwe raad werden goedgekeurd. De Burgemeester dankte aan het slot der vergadering de tijde- lyke raadsleden voor de pret tige wyze waarop de vergade ringen altyd waren verloopen. Hy sprak een speciaal woord van dank tot de heeren M. Kwekkeboom, K. Melis en A. de Visser, die niet zullen te- rugkeeren. Ook aan de beide wethouders, de heeren F. C. de Roo en K Melis, werd door den voorzitter dank gebracht. In het byzonder memoreerde spre ker de uitstekende wyze waar_ op de heer de Roo als waarne mend burgemeester zyn taak had vervuld. Hy sprak de hoop uit dat de nieuwe raad even serieus de gemeentebelangen en vooral de wethouderskeuze zal behandelen. Goes IN DE KLEM GERAAKT. Woensdagmorgen is een 22- jarige knecht van een der ker- mislnrichtingen op het z.gjt. Kerkplein te Goes tusschen twee auto's geraakt. Hij is met kneuzingen van enkele ribben naar het ziekenhuis St. Joan na overgebracht. HET EADEKLOKJE TERUG. Woensdag is het Kadeklokje, dat steeds in het torentje van de soepkokerrj aan de Kleine Kade te Goes heeft gehangen en dat door de bezetters was medegenomen, weer op zyn oude plaats teruggebracht. Tot notabel van de Ned. Herv. kerk te Nieuw- en St. Joosland werd in de plaats van den heer C. A. Walraven, die naar elders ls vertrokken, door het kiescollege benoemd de heer P. W. de Lange. De heer J. Slabbekoorn. uit Wolphaartsdijk heeft te Amsterdam het diploma vak bekwaamheid voor het smede- rybedryf behaald. Met ingang van 1 Septem ber 1946 is bénoemd tot per- soneelchef by de distributie- dienst te Terneuzen, de heer A. A. van der Linde uit IJzendijke. Tot dijkgraaf van de ca- lamiteuze Ser Ll~--enspolder Is benoemd de heer F. Dekker Fz. te Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1