PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT TIT0 GAF VOLLEDIGE GENOEGDOENING. M0ERDIJKBRUG GEOPEND Walcheren Lord. Killearn vandaag te Batavia. Geen Nederlandsche sprintkampioen Hoofdredacteur G. Balllntijn ,'(met redactioneclc medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr'., Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch.'.Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Maandag 26 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 197 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2-— Bureaux gevestigd te Vlissingen Wal3traat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29. tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475. Oostburg Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Kwestie Griekenland opnieuw voor de Veiligheidsraad. Nieuwe regeering In Britsch-Indië. Terwijl de Amerlkaansche klacht bij de Veiligheidsraad reeds gereed lag heeft Joego Slavië op het laatste oogen- blik volledige genoegdoening gegeven. De regeering van de V. S. deelde Zaterdagavond mede, dat te oordeelen naar de rapporten van Patterson, den Amerikaanschen ambassadeur ln Joego Slavië, aan de ge stelde eischen is gevolg gege ven. Maarschalk Tito heeft hem ervan op de hoogte ge steld dat de Inzittenden van het eerste vliegtuig zijn vrij gelaten en hg beloofde de overblijfselen van het tweede vliegtuig te zullen afstaan. Tito verklaarde, het verlies van menschenlevens te be treuren en opdracht te hebben gegeven, dat buitenlandsche vliegtuigen in geen geval mo gen worden beschoten. De in cidenten zullen aldus Tito niet herhaald worden, terwijl Joego Slavië te allen tijde zal toe staan, dat vliegtuigen, die op de een of andere manier d< koei's verloren hebben, boven Joego Slavië vliegen. Hoewel de Amerikaansche regeering haar houding nog niet bepaald heeft valt te ver wachten, dat, nu Joego Slavië ingebonden heeft, het incident de wereld uitgeholpen is. Niettemin heeft de Veilig heidsraad voor Woensdag a.s toch werk gekregen, al is het dan niet het geschil tusschen de V. S. en Joego Slavië. Oekranlë heeft n.l. de Ver. Naties telegrafisch verzocht de Veiligheidsraad te doen ingrij- gen in Griekenland, In een rlef aan Trygve Lie beschul digde Manoeilsky de Grieksehe regeering ervan een ernstig §evaar voor de vrede op de alkan te veroorzaken, speci aal de door de talrijke uitge lokte grensincidenten aan de Grieksch-Albaneesche grens en door vervolging van de na tionale minderheden in Ma cedonië, Tracië en Epyrus. Dit is dus de tweede keer, dat op deze wijze een indirecte aan val wordt gedaan op de En- gelsche politiek in Grieken land. XXX Op de vredesconferentie heeft Zaterdag Abessynië een nauwkeurig gespecificeerde re kening voor Italië voorgelegd. Niet alleen wordt per gesneu velde Abessijn 100 pond ster ling geëischt, maar ook ko men op dc rekening 525000 hutten 20 pond per hut, een aantal koeien 5 pond, scha pen a 1 pond en kameelen 10 pond voor. Hoewel deze week het werk der commissies onverdroten zal worden voortgezet, belooft het toch een slappe week te worden. Bevin is voor rugge spraak naar Londen vertrok ken en dr. Evatt, die door zijn bruusk optreden vaak leven in de brouwerij bracht naar Australië. Er gingen zelfs al geruchten, dat de gedelegeer den 14 dagen met vacantie zouden gaan, doch deze stro ken niet met andere mededee- lingen, dat er meer spoed achter gezet zou worden. XXX Eindelijk is het na eindeloos onderhandelen dan zoover, dat Britsch-Indië een eigen re geering heeft. Uit Londen wordt bericht, dat Koning Ge orge VI het ontslag van het Indische zakenkabinet heeft aanvaard en een nieuwe geering heeft benoemd, waar van Pandit Nehroe, de voor zitter van de Congrespartij, het hoofd is. De regeering be staat uit 6 leden van de Con- respartij, 4 Mohammedanen, e geen lid zijn van de Mos- lemliga en vier anderen. Zoo als bekend, weigert de Mos lemliga onder leiding van den fanatieken Jinnah mee te wer ken en dit is voor Lord Wa- vell aanleiding geweest om via de radio nogmaals een beroep te doen op Jinnah om zijn houding te herzien onder rae- dedeeling, dat nog altijd vier zetels in de regeering voor de Liga beschikbaar zijn. Vergeefs overigens; reeds is op een van de nieuwe ministers een aanslag gepleegd, terwijl in New-Delhi Zondagmorgen onlusten uitbraken tusschen Hindoes en Moslems. Hoewel het tot stand komen van een regeering een En- gelsch succes beteekent blijkt bier wel uit, dat de moeilijk heden nog lang niet opgelost zyn. Nederlandse^ schip ln Kanaal aangevaren. OPVARENDEN GERED. Het m.8. „Nigerstroom" heeft Vrijdagnacht in het Ka naal een zware aanvaring ge had met een Fransch schip, de „Dawson". De scheepsboteing vond E laats tijdens een dikke mist. het voorste gedeelte, niet ver van het middenschip, ont stond een gat onder de water linie en eenige ruimen stroom, den onmiddellijk vol. Even la ter maakte de „Nigerstroom" ook zwaar slagzij. Het kostte groote moeite de sloe pen neer te laten, doch met vereende krachten lukte dit. Gelukkig was de zee uiterst kalm. Na een half uur werden de passagiers door de „Daw son", welke slechts lichte schade had gekregen, overge nomen. PASSAGIERS IN ENGELAND. Zondagmiddag half drie, is een aantal opvarenden van de „Nigerstroom" aan her Wa terloo station te Londen aan gekomen. Het bleek, dat zich onder de passagiers slechts 10 Nederlanders bevonden, name lijk 7 priester-missionarissen en 3 havenbouwkundigen uit Sliedrecht en Rotterdam. Er waren drie verstekelin gen aan boord van de „Niger stroom". De „Nigerstroom" had slechts geringe snelheid, toen het ongeluk gebeurde. Het is een nieuw schip, dat tijdens de oorlog in Engeland is ge bouwd. De „Nigerstroom" was Woensdag uit Amsterdam vertrokken. Aangezien alle droogdokken van Southampton bezet zijn, acht men het mogelijk, dat 't m.s. „Nigerstroom" tusschen het eiland Wight en South ampton. aan de grond gezet wordt. De 40 passagiers van de „Nigerstroom" zijn. 27 uur na de aanvaring met de Britsche torpedojager „Paladin" naar Southampton gebracht. Vandaag gaat de nieuwe dienstregeling der Ned. Spoorwegen in. is het 25 jaar gele den, dat de Dultsche po liticus M. Erzberger, leider van de wapen stilstandscommissie in 1918, te Griesbach werd vermoord- A.V.R.O.'s directeur gearresteerd. Zaterdagmorgen is in Hil versum de bekende directeur van de A.V.R.O., de heer Wil lem Vogt, gearresteerd en overgebracht naar het huis van bewaring aan de Wete ringschans te Amsterdam. •Tegen den heer Vogt zyn ernstige bezwaren gerezen met betrekking tot zyn houding als directeur van de A.V.R.O. in de bezettingstijd. In verband hiermede is het noodig geoordeeld tegen hem een bevel tot bewaring te ge ven, hetwelk geldig is gedu rende 14 dagen. In deze twee weken zal een nader onder zoek naar zijn gedragingen worden ingesteld. AMERIKA'S VERMAARDSTE VLIEGER IN NEDERLAND. Men heeft ten onrechte be weerd, dat het de Amerikaan luit.-gen. John Doolittle is ge weest, die de eerste atoom bom op Japan heeft gewor. pen. „Ik heb zelfs nog nooit een atoombom gezien" verklaarde Amerika's vermaardste vlieger, die in zijn functie van vice- president van de Shell Union in Amerika, een kort bezoek aan ons Land brengt. Hij was degene, dien de eerste bomaanval van Ameri kaansche vliegtuigen op Tokio organiseerde en wiens Super fortresses later regelmatig Ja- pansche steden bombardeerden. GEWELDDADIGE BEHOOVING VAN TAXI-CHAUFFEUR. Dezer dagen is de 37-jarige taxi-chauffeur N., wonende te Maastricht, met zijn wagen 's avonds omstreeks kwart over elf op een eenzaam deel van de weg door eenige personen aangehouden. Zij sloegen hem met een hard voorwerp op het hoofd, zoodat N. bewusteloos ineen zonk. Later is hij langs de kant van de weg bij zijn auto gevonden en later over leden. UIT DE PROVINCIE. SLECHTS EEN INFORMATORISCH BEZOEK, EVACUATIE MOET LITWINOF VERVANGEN. De ministerraad der Sovjet- Unie heeft Maxim Litwinof ontheven van zyn functie als plaatsvervangend minister van buitenlandsche zaken en heeft twee anderen benoemd. Roofoverval op hoofdpostkantoor van Rotterdam. De safe leeggehaald. Zaterdagavond is er een ge raffineerde roofoverval ge pleegd op het hoofdpostkan toor te Rotterdam, waarbij de overvallers, omtrent wier aan tal de meeningen uiteen loo- pen, erin geslaagd zyn de in houd van de safe voor een groot gedeelte te rooven. Tegen half tien die avond werd de portier, die aan de achterzijde van het gebouw, in een hokje zetelt, opgebeld door iemand, die Informeerde of er nog aangeteekende stukken werden aangenomen. Nauwe lijks had hij den man aan de andere kant van de lijn te woord gestaan, of hij voelde zich van achteren aangegre pen door eenige indringers, die hem poogden te bedwel men. Een van de indringers, die met de situatie ter plaatse kennelijk op de hoogte was, wist zich van de sleutels van de safe meester te maken. In deze safe zijn 's nachts aan geteekende stukken en andere goederen van groote waarde] weggeborgen. Een groot ge_ deelte van de inhoud wisten zij buit te maken, waarna zy ijlings verdwenen met 'n auto, welke in de buurt gereed stond. Eerst geruimen tijd later kon de stevig gebonden por tier uit zijn benarde positie worden bevrijd, te laat om de auto nog gemakkelijk te kun nen achterhalen. PORTIER IN ARREST. De portier van het hoofd postkantoor is, na een scherp verhoor door de politie in ar rest gesteld. Of en in hoeverre hy by het complot betrokken is, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld, doch er schijnen aanwijzingen te zijn, welke zijn voorloopige inhech- tenisstelllng rechtvaardigen. De recherche overweegt de mo gelijkheid. dat de beweringen over het telefoongesprek en over de poging tot bedwel ming op fantasie berusten. Prins Bernhard knipte oranjelint door. Treinverkeer Noord-Zuid hersteld. (Van onzen specialen verslaggever). Het was een plechtig oogen- blik, toen Zaterdagochtend Z. K.H. Prins Bernhard 't oranje lint, dat de herstelde Moerdyk- brug afsloot, doorknipte en daarmede deze brug weer aan haar bestemming overgaf. De feesttrein, die gereed stond, liet de sirene gillen, de vloot van groote en kleine schepen, die aan weerskanten van de brug op het Hollandsch Diep lag, volgde dit voorbeeld. Prins Bernhard en ir. W. Hufkes, de directeur der Ned. Spoorwegen, gevolgd door de zeer vele genoodigden. wandel den over de brug, en daarna reed de eerste trein sedert de winter van 1944-45 weer over het Hollandsch Diep! Noord en Zuid zijn met de in gebruikneming van deze brug weer op de belangrijkste plaats verbonden. Acht inter nationale treinen kunnen de kortste route weer volgen. En er is dus reden tot zeer groote dankbaarheid. Zeeland profi teert er evenals N.-Brabant in wel zeer bizondere mate van. De tocht van Lage Zwaluwe naar Zwijndrecht was lastig en tgdroovend en een ernstige belemmering voor het verkeer Noord-Zuid en omgekeerd. Nu aan de ellende op dit tra ject een einde is gekomen, is er inderdaad reden tot juichen. De reis van Zeeland naar het Westen is zeer aanzienlijk ver kort. De dienstregeling toont duidelijk aan, hoeveel het scheelt. Ir- Hufkes heeft er in de korte toespraak, die hij hield nadat Prms Bernhard het oranjelint had doorgeknipt, op gewezen, dat de Moerdijkbrug weldra 75 jaren oud zal zijn. Dat zal wezen op 1 Jan. 1947. We hebben hier dus te maken met een zeer kras oudje warvan alleen nog maar te betreuren valt, dat er geen dubbel spoor kon worden aan gelegd. Was dat het geval ge weest, dan zou een ideale toe stand zyn bereikt. Ook thans echter is er reden tot juichen. En de hulde, door ir. Hufkes gebracht aan allen, die mede- nielpen de door de Duitschers vernielde brug te herstellen, was dan ook royaal verdiend. Zes overspanningen werden onbruikbaar gemaakt van de veertien. Ook de landhoofden werden zwaar beschadigd. Nu echter is de brug her steld en alle leed geleden. Ze ven nieuwe bruggedeelten zijn gemonteerd bij de 7 oude overspanningen. Zelfs een 45 meter lang deel van de vroe gere Londensche Waterloobrug is gebruikt. Maar de nieuwe verbinding is prima. De treinen daveren met ingang van heden weer van Noord naar Zuid en van Zuid naar Noord. Er is weer eens reden tot juichen in Nederland. Een ti- tanenwerk werd in snel tempo volbracht- en het geheele land geniet er de voordeelen van. HERVAT WORDEN. Het officieele communiqué van het Britsche consulaat- generaal over het bezoek van ord Killearn luidt: „Lord Killearn wordt den 26en Aug. te Batavia verwacht. Hij is voornemens eerst de situatie te bestudeeren en na te gaan op welke wijze hij zyn bemid deling zou kunnen verleenen voor het tot stand komen van verdere bespreldngen tusschen de Nederlanders en de Indone siërs, vooral:'!inet het oog op de a.s. komst van de commis sie-generaal uit Nederland. Men hoopt oprecht, dat het bezoek van lord Killearn toe zal bijdragen zonder uit stel dezelfde sfeer te scheppen, als die, waarin de besprekin gen in Maart werden beslo ten. Groot Brittannië wil naar men meent, gaarne uit de eerste hand voorlichting ont vangen over elke poging tot oplossing van een eventueel dreigend conflict. Naar verluidt zou binnen kort een officieele verklaring over het bezoek van lord Kil learn uit Batavia te verwach ten zijn. Een officieele woordvoerder der Nederlanders verklaarde Vrijdag, dat lord Killearn naar Batavia zal gaan voor een in- formatorisch bezoek. Daarna zal hij rapport brengen over de raadzaamheid van het aan bieden van zijn diensten. De woordvoerder maakte te vens bekend dat de Neder- landsche regeering voor het hervatten van de besprekingen Van Vliet uitgeschakeld. Een mislukte finale. Ook amateurs hadden geen om daar de fInale te succes. De wereldkampioenschappen wielrennen, die te Zurich wer den verreden, hebben voor Nederland een wel zeer te leurstellend verloop gehad. Men rekende op twee we reldkampioenen in de sprint en op één tweede plaats, resp. voor Van Vliet (prof), Brj- ster (amateur) en Derksen (prof). Hoe anders is het uit gekomen. Van Vliet kwam in de demi finale tegen den Franschman Senftleben. In de eerste rit ver loor hij, als gevolg van een un faire beweging. De tweede rit won hg met glans, maar in de derde rit wat het weer de Franschman, die succes had Van Vliet, die zijn te genstander op onverantwoor delijke wijze onderschat had, was uitgeschakeld! Het was voor de Nederlanders een enorme teleurstelling! Een troost was het. dat on ze landgenoot Derksen, van wie verwacht was, dat hij tweede zou worden na Van Vliet, in de semi-finale den Franschman Gerardin uitscha kelde. Hij kwam dus in de fi nale tegen Senftleben. Ook ditmaal echter kreeg Nederland geen reden tot jui chen. Toen de finale gereden werd, lag Derksen in den eer sten rit in gewonnen positie. Toen raakte de Franschman hem en Senftleben viel en brak zijn sleutelbeen, zoodat de finale niet uitgereden kon worden. Dit beteekent, dat vermoedelijk over enkele we ken Derksen en Senftleben op nieuw naar Zurich zullen moe- Ook onze amateurs boekten geen succes. Bijster werd in de halve finale uitgeschakeld door den Zwitser Plattner. Bij ster had zeer zware voorritten gehad, resp. tegen den Belgi schen kampioen Pauwels en den Engel schen kampioen Harris, maar die won hg glansrijk- In de demi-finale deed de vermoeidheid zich ech ter- gelden en Bijster werd royaal geklopt door den Zwit ser Plattner. De anoere fina list was de Deen Schandorff. In de finale zegevierde de Zwitser Plattner. Bijster werd in de ritten om de derde en vierde plaats derde, van Vliet in de ritten voor de profs even eens derde. Bittere tegenvaller dus. In de eerste serie om het kampioenschap achter groote motoren werd onze landgenoot van der Voort tweede, waar door hij zich in de finale werkte. Een onverwacht en zeer goed resultaat. De tweede serie kon door regen val niet verreden worden. Van der Voort passeerde 18 ronden voor het einde Heimann (Zwitserland) en Michaux (België) in een indrukwek kende rush- Ohaillot (Frank rijk) werd 1, Donderdag wordt de finale gereden. Onze landgenoot Peters werd in de achtervolgingswed strijd winnaar van zijn serie. als voorwaarde heeft gesteld, dat de republiek de evacuatie der geïnterneerden uit het bin nenland weer zou hervatten. Ook van Indonesische zijde echter werd het woord gevoerd. Zoo verklaarde de Sultan van Djogjakarta in een radiorede, dat als de Nederlanders hun koloniale voornemens willen voortzetten zg zich zullen ge plaatst zien tegenover een zacht Indonesisch volk, doch een volk, dat zich van zijn waarde bewust is en vastbe sloten is aan de wereld te too- nen, dat het rijp en capabel is om eigen land te beheeren en te verdedigen. Waar de Ned. regeering in principe de republiek erkende moet het echter mogelijk zyn om tot overeenstemming te komen. GEN. SPOOR TERUG. Luitenant-Generaal Spoor, opperbevelhebber van de Ne derlandsche strijdkrachten in Nederlandsch-Indië, is Zater dag uit Nederland te Batavia aangekomen. RIJVERGUNNINGEN. Volgens mededeeilng van het ministerie van Binnenland- sche Zaken, zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met het uitgeven van nieuwe rij_ vergunningen voor alle motor voertuigen. Daartoe zal voor elk rijvaardig motorvoertuig een aanvraagformulier volgens een nieuw eenheidsmodel moe ten worden ingediend. Bezoek van minister aan de mijnstreek. De minister van economi sche zaken dr. Huysmans is Vrjjdag en Zaterdag in de mijnstreek geweest. Op beide dagen heeft ook de Mijn-Indu strie Raad vergaderd. Vrijdag had de minister een onderhoud met het dagelrjksch bestuur van de M.I.R. Uitvoerig werd het vraag stuk van de loonen bespro ken. Den minister werd ge vraagd of hij zijn goedkeuring zou kunnen hechten aan een verordening van de M.I.R., waarbij de inkomsten zouden worden aangepast aan de kos ten van levensonderhoud. De minister erkende, dat het pro bleem van de verhouding tus schen loonen en prijzen de voornaamste binnenlandsche zorg van de regeering is. De regeering dient er echter op bedacht te zijn, dat loonsver- hoogingen niet ongedaans mo gen worden gemaakt door- op volgende prysverhoogingen. De Kajotters (de manne lijke leden van de Katholieke arbeidersjeugd) van Nederland hielden Zondag te Amsterdam hunten de leiding, gevolgd door hun eerste groote nationale Euwe met 7% p. en Smislof congres. I met 7 punten. Euwe-Botwinnlk remise BIJNA VERLOOR DE RUS. Onder zeer groote belang stelling er waren meer dan 1500 toeschouwers Is Za terdag de partij Botwinnik- Euwe gespeeld. Euwe wist een zeer gunstig toreneindspel te bereiken en b\jna dacht men reeds, dat Botwümik zyn eerste neder laag zou leiden, op verrassen de wijze wist deze de partij echter met enkele fijne zetten og remise te bereiken. De overige uitslagen waren: Chrlstoffel wint van Vidmar, Guimard van Kottnauer, Naj- dorf van Yanowsky, Szabo van Kotov, Lundin van Tarta- kower, Denker van Bern stein, Baleslofskiej van O'Kel- ly. De partijen SmislofFlohr en SteinerStolz werden re mise. Botwinnik heeft nu met 9 Den Haag weer automatisch. Door de telefoondienst kan weer eenige vooruitgang wor den geboekt. Ingaande Dinsdag 27 Augus tus van 's morgens 8 uur af is het nl. mogelijk dat de op automatische telefooncentrales aangeslotenen op de eilanden Walcheren en Zuid- en Noord- Beveland hun correspondenten te 's-Gravenhage en ressort (Leiden, Warmond, Noordwyk, Katwijk, Voorschoten, Wasse naar, Leidschendam en Hoek van Holland) automatisch, dus zonder tusschenkomst van een telefoniste, kunen bereiken. De staking gaat niet door. Op het laatste oogenblik hebben de groente- en fruit handelaren te Goes besloten de tegen heden aangekondigde staking van de verkoop van groenten, fruit en aardappelen niet te doen voortgang heb ben. UNO-afgevaardigden op Walcheren. De commissie van onder zoek der tijdelijke sub-com missie der Vereenigde Natie9 voor het economisch herstel, heeft Zaterdag een bezoek aan Walcheren -obracht. Het gezelschap kwam diep onder de indruk van hetgeen hier werd aanschouwd, vooral door de verwoestingen overstroomingen die aan dit voorheen zoo fraaie landschap werden toegebracht. Diep ge troffen werd de delegatie door het ontbreken van boomen en struiken op Walcheren. Slechts spookachtig dor hout herin nerde aan wat vroeger „groen" is geweest. Groote be wondering werd aan dc dag gelegd voor de moed en de ijver waarmede de bewoners het moeilijke opbouwwerk ter hand hebben genomen. De af gevaardigden verklaarden, dat nergens de verwoesting zoo groot was, als juist hier Door vertegenwoordigers van de ministeries voor open bare werken en wederopbouw en economische zaken werd aan de leden van het gezel schap een uiteenzetting gege ven omtrent de schade aan het eiland toegebracht, alsmede over de wederopbouwplannen. Na Domburg en Westkapel- le te hebben bezocht, werd een rondgang door de stad Mid delburg gemaakt. Verschillen de leden van de commissie die Middelburg nog van vóór de oorlog kenden kwamen sterk onder de indruk van de onher stelbare schade 41© de prach tige cultuurmonumenten heb ben geleden. Met een speciale Dieseltrein beschikbaar ge steld door de Nederlandsche j Spoorwegen, vertrok het gezel schap over de Moerdijk naar Den Haag. Groote belangstel ling werd aan de dag gelegd voor het opmerkelijk vlugge herstel der verkeersverbindin gen tusschen Noord- en Zuid- Nederland. Met ingang van 1 October a.s. is benoemd tot directeur van de Nutsspaarbank te Mid delburg, de heer L A. Schenk te Middelburg, i.p.v. mej. C. Hasselbach. aan wie met in gang van dezelfde datum eer vol ontslag is verleend. Zeeuwsche week in Apeldoorn. In Apeldoorn is Zaterdag de Zeeuwsche week begonnen. De Zeeuwsche kring organi seert o.m ten bate van Zee land een schildergententoon- stelling van prominente Zeeuwsche schilders, o.m. Ja- obs, mevr. Henderikx, Mei- se, Heymans en de Wolff. De directeur van de R.H.B S. in Oostburg zal een lezing houden over Zeeland, Donderdagavond zullen 100 Zeeuwsche meisjis en jongens in kleederdracht in Apeldoorn arriveeren. Deze zullen Vrij dag en Zaterdag met de col lectebus erop uit trekken. De opbrengst van deze da gen komen ter beschikking van de Stichting Herstel Zee land 1945. De zandzuiger te Westkapelle. De zandzuiger bij Westka pelle is thans reeds tot boven op de dijk gevorderd. Per daj wist men hem ongeveer tel kens 30 m. dijkwaarts te krij gen. Het zal nog ongeveer vier weken duren voor de zuiger de zee weer heeft bereikt. Daar na zal de zuiger naar Vlissin gen varen, waar hij in repa ratie zal worden genomen. Middelburg ETALAGEWEDSTRIJD. Het aantal firma's dat in Middelburg aan de étalage- wedstrijd deel neemt is nog vermeerderd, nJ. met de fa. C. J. M. Hackenberg en de fa. P. M. J. Hackenberg, beide Nieuwe Burg en de fa. J. Konraad Zn., Domb. Schuit- vlot. De fa. J. Kievit, Span jaardstraat, vervalt. Te Londen is op 83-jarl- s leeftijd overleden de be roemde violist prof. Arnold Rose. Vlissingen VERGADERING „GEMEENSCHAPPELIJK BELANG". De woningbouwvereenlging „Gemeenschappelijk Belang" te Vlissingen hield Donderdag avond een ledenvergadering. De voorzitter de heer J. Ma rijs, memoreerde in hoeverre in het afgeloopen jaar de werk zaamheden aan de woningen waren gevorderd. Er komt in derdaad „schot in" Op 1 Jan. 1945 waren 12 woningen be woond, op 1 Jan. 1946, 58, ter wijl op 1 Sept. a.s. 136 wonin gen gereed zullen zyn. Veel is er nog te doen, doch het be stuur is optimistisch voor de naaste toeJoomst daar alle nog resteerende woningen onder houden zijn. Voor 27 totaal verwoeste panden heeft de aanbesteding plaats gehad. Voor wat plan 1917 in Tuin stad betreft, is nog niet defi nitief te zeggen of zij zullen worden gesloopt dan weer op gebouwd. Hierover zyn nog be sprekingen gaande. De secretaris, de heer W. de Ridder, bracht het 28e jaar verslag uit, waaruit bleek dat de moeilijkheden en financi- eele zorgen in het afgeloopen jaar nog groot waren. Talrijke conferenties met allerlei in stanties werden gehouden en het bestuur hield o.a. 45 ver gaderingen. Spr. bracht warme dank aan het gemeentebestuur en den directeur van gemeen tewerken voor de zeer groote steun, welke werd ondervon den. Het gebrek aan materi alen veroorzaakte bij de her stelwerkzaamheden soms groo te stagnatie. Het volgend jaar hoopt het bestuur met de nieuwbouw te kunnen begin nen., waarvoor een groot aan tal gegadigden zijn. De aan de beurt van aftre ding zijnde bestuursleden, de heeren D. Heijboer, A. Min- derhoud, C. J. Mommaas en S. Roose werden herkozen en commissaris de heer P. M. Meulblok. Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. Veere j GEMEENTERAADS- VERGADERING. De gemeenteraad van Veere kwam Woensdagavond in ver gadering bijeen. De voorzitter begint direct met het beëedigen der nieuwe raadsleden, waarna de nieuwe raad is geïnstalleerd. Hij feli citeert de leden met hun be noeming en hoopt op een prettige onderlinge samen werking. Een schrijven is binnengekomen van den Com missaris der Koningin waarin de verordening op de heffing der schoolgelden wordt goed gekeurd. De Rijksinspectie voor kunstbescherming heeft ge- advieerd om de volgende pos ten hooger te doen verzekeren tegen brand en wel: het stad huis voor 1.000.000; het To rentje voor 100.000; het ca rillon voor 25.000 en de Campveersche toren voor 500 000. .Het tarief voor de bezichti ging van de oudheidskamer werd gewijzigd. Tot wethouders worden de heeren S. Kodde en D. Kasse Dz. gekozen, die hun benoe ming aannamen. De voorzitter dankt de heer van Bever en, aftredend wethouder, voor al hetgeen hij voor de gemeente heeft gedaan. Hij is nl. van 2 September 1935 tot heden wethouder geweest. Ook feli citeert hij de heer Luyk met zyn benoeming tot raadslid. Ook de heer Kodde wendde zich tot den heer van Beveren en dankte hem voor de aan gename samenwerking, die er tusschen hen heeft bestaan. Ritthem De bouw van de 10 arbei derswoningen te Ritthem is gegund aan den laagsten in schrijver, den heer Haeck, aannemer te Souburg, voor 95.870. Kerknieuws intrede ds. H. veldkamp. Zondag jJ. deed Ds. H. Veld kamp van Ermelo, in de boordevolle Noorderkerk der Geref. kerk van Middelburg zyn intrede. De godsdienstoefening werd geopend met het zingen van Ps. 56 vs. 5, het lezen van de geloofsbelijdenis en het lezen van Ezechiël 2 vs. 1 t.m. 8 en gebed. De tekst, die de voorganger voor deze dienst had gekozen, was Ez. 2 4b en 5; naar aan leiding waarvan hij de ge meente bepaalde bij 4 punten: de „vertolker", de „inhoud van de boodschap", de „hoor ders" en de „resultaten". Op verzoek van den predi kant werden en geen toespra ken gehouden. Aan het einde van de predi king richtte hij een kort woord tot den vertegenwoor diger van de gemeente Mid delburg en den bevestiger Dr. Hommes, waarna deze plechti ge dienst werd beëindigd met het zingen van Gezang 23 ys. 6 en dankgebed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1