PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Bij de Zeeuwsche Boeren op Rozenburg Nu de Unrra liquideert Vandaag Einde van het conflict in het bankbedrijf Stad en Platteland op Beveland Hoofdredacteur O. Balltottjn Xaet redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand I J. L van Leeuwen, Ds- M L. W. Schoch, Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Woensdag 21 Aug. '46 189e Jaargang Nuimmer 193. ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per ram., minimum per advertentie 2— Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29, tel. 2077 en 2924, Goes: Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg: Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C.. Middelburg. FOEI! „De lieve Joodjes laten maar hotels in de lubht springen in Palestina, ontvoeren Engelsche soldaten enz." „Ze hebben het ontzettend hard te verduren ge had tijdens de oorlog, maar 2ajn weer bekomen van de schrik en zetten alweer een groote mond op en doen weer massel". Het bovenstaande is een ci taat uit „De Leidsche Courant". In het artikel, waaruit de pas sage ontleend is. komen nog meer fraaiigheden voor. Er wordt in gezegd, dat we onder de Joden sujetten vinden, die onuitstaanbaar zijn, „die bijv. niets vaderlandslievends heb ben gepresteerd, dan alleen on derduiken" Er wordt gezegd: „Voorts moeten we niet ver- ge ten, als we ook maar met één vinger naar David wijzen, héél Israël een keel opzet. Dit „een keel opzetten" is al heel oud bij het volk van David. Het her innert aan het boek Exodus. „Zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen en ook heb Ik gezien de verdruk king, waarmee de Egyptenaars hen verdrukken". Het weekblad „Vrij Neder land" signaleert deze staaltjes van moderne Nederlandsche journalistiek en we mogen daar dankbaar voor zijn. Een recht geaard journalist schaamt zich als hij iets dergelijks van een collega leest. Hij krijgt er een wee gevoel van en balt zijn vuis ten. En ieder Katholiek, die iets dergelijks leest in de zich Katholiek noemende Leidsche Courant zal koken van veront waardiging over het feit, dat de oraam Katholiek misbruikt wordt door een blad, dat dergelijke schunnigheden opneemt. Wat de „Leidsche Courant" hier publiceert is niets anders dan de taal, die Goebbels en Strcicher uitbraakten, toen zij het in Duitschland voor het zeg gen hadden. Het is de taal, die een niet tot denken in staat zijnd volk er toe bracht, vijf millioen Joden in concentratie kampen uit te roeien op de af schuwelijkste wijze, die men zich denken kan. Goebbels heeft school gemaakt, in Leiden! Een blad, dat zich niet ont ziet om de papegaai van Goeb bels te worden in een periode, waarin duizenden Joden er naar hunkeren om weg te komen uit Europa, dat hun martelkamp was, en een toevlucht zoeken in Palestina, waarvan de grenzen voor hen gesloten zijn, moest verboden kunnen worden, een journalist, die dergelijke dingen schrijft, verdient aan de kaak te worden gesteld. Want we gaan 'n massale vrij lating van nationaal socialisten tegemoet Zij zullen de kampen verlaten en lang niet allen zul len overtuigd zijn van hun me deschuld aan wat er met de Jo den geschied is. Welnu: als aan geschrijf van het peil, dat wij uit de „Leid sche Courant" citeerden geen einde komt werkt men daarme de een nieuw fascisme in de ■hand. En daarmede is de menschheid waarlijk niet ge diend. Bovendien is dergelijk anti semietisme een zeer slechte re clame voor het beschavingspeil van ons volk! Vliegtuig-prestaties 1000 K.M. PER UUR. Volgens een artikel in de Prawda bij gelegenheid van een luchtvaartdag in de Sovjet- Unie heeft men met straal- of raketvliegtuigen reeds uren lang achtereen mej- 'n snelheid van 1000 kilometer per uur ge vlogen. (Duizend kilometer per uur is* de snelheid, welke men als recordtijd zal trachten te bereiken met twee door de Britsche R.A.F. speciaal daar- toe geconstrueerde meteor- straal vliegtuigen) Luchtmaarschalk Konstan- tin Versjinin, opperbevelhebber van de Sovjet-Russische luchtstrijdkrachten, heeft in een interview met een vertegenwoordiger van het Sowjet-Russische persbureau verklaard: Sovjet-Russische geleerden, ontwerpers, tech nici en arbeiders zullen in de eerstkomende jaren won derbaarlijke nieuwe vliegtuigen bouwen, welke sneller, verder en hooger zullen vliegen dan de vliegtuigen van andere lan den." Stalin herdenkt overwinning op Japan. Radio Moskou heeft een verklaring van Stalin aange haald, naar aanleiding van de herdenking der overwinning op Japan, thans een iaar geleden. Bij de ontwikkeling van den vreedzamen socialistischen op bouw, zoo werd in de verkla ring gezegd, moeten wij geen oogeriïblik het bestaan verge ten van het internationale front der reactie, die een nieuwen oorlog voorbereidt. Het is van wezenlijk belang de aanwijzingen van Lenin op te volgen, voortdurend waak zaam te zijn en ons land met onze gewapende strijdkrach ten en alle te onzer beschik king staande middelen te ver dedigen. Het Sovjet-volk zal zich elke inspanning getroos ten voor de versterkmg der verdediging, van onzen socia- Ü9t.;chen staat, die een blij vend bolwerk des vredes voor de geheel e wereld vormt. Hel Wereldgebeuren TELEURSTELLING EN ONTMOEDIGING VOEREN DE BOVENTOON. U.N.R.R.A. deed prachtig werk. In het oude Volkenbonds paleis in Genève, waar nog kortgeleden de Volkenbond of ficieel werd ontbonden, zün de geallieerde regeeringen thans bezig de UNRRA te liquidee ren. De UNRRA kwam temidden van de oorlog, in November 1943 tot stand op initiatief van de samenwerkende groote mogendheden, Amerika. Enge land, Rusland en China. Zij was bedoeld en 44 orga nisaties, ook Nederland, tee kenden de overeenkomst om hulp te brengen aan de bevolkingen van de door den vijand bezette gebieden, zoo dra deze zouden worden be vrijd. Hulp in de vorm van voedsel, kleeding, onderdak, terugvoering van ex-gevange nen, ballingen en geïnterneer den, steun bij de opbouw van industrie en landbouw en van vitale openbare diensten. De financiering zou geschieden door de landen, die niet bezet geweest zijn en daarvan droe gen Engeland en Amerika het eeuwendeel met respectieve lijk 80 millioen pond en 1.350.000.000 dollar. De UNRRA heeft vooral vlak na de oorlog uitstekend en menschlievend werk ver richt. Bijna 10.000 vertegen woordigers werden naar alle hoeken en gaten in de wereld gezonden om hulp te brengen aan oorlogsslachtoffers. Meer dan 12 millioen ton voedsel werd verzonden naar de hon gerende volken in Europa en Azië. De UNRRA hielp bijna 5 millioen verplaatste per sonen bij de repatrieering en men kan gerust aannemen dat zonder de UNRRA duizenden menschen in Europa door uit putting om het leven zouden zijn gekomen. Edoch, de meeste der hulp behoevende landen lagen juist daar, waar de groote mogend heden elkaar machtsposities en invloedssferen betwisten. in Oost-Europa, Duitschland en Oo9tenrjjk. Het gevaar, dat de UNRRA af en toe in politiek vaarwater verzeild zou raken, was derhalve lang niet denk beeldig. Het heeft dan ook de leiders van het UNRRA-werk heel wat moeite gekost om hun onafhankelijkheid als we reldorganisatie te bewaren en buiten het politieke spel te blijven en geheel geslaagd zijn zij daarin niet. Er ia kortgeleden nogal wat rumoer ontstaan rondom sir Prederik ïyTorgan, waarnemend hoofd van de UNRRA in Eu ropa. De oorzaak hiervan zrjn beweringen, dat de UNRRA- missies worden misbruikt voor Sovjet-Russische-spionnage. Laguardia, de oud-burge meester van New-York, thans de bekwame, krachtige, maar opvliegende directeur-generaal van de UNRRA' heeft zich vanuit Genève per vliegtuig naar de Britsche zóne in Duitschland begeven om daar aanstonds een onderzoek in te stellen. Tevoren had hij zich op een receptie zeer bitter uitgelaten over de wijze, waar op thans met de UNRRA wordt omgesprongen. Het schijnt, dat we ons het meest verdienstelijk maken door ons door iedereen in een hoek te laten trappen, zoo zei hij. Als iemand iets heeft tegen byv. het Britsche leger, dan krijgen wij de klappen. Ik ben er aan gewend beleedigd te worden. Het zijn maar politici, die cri- tiek uitoefenen en laagstaan der wezens zyn er niet. Hij wees er de aanwezigen op, dat zij met menschelrjke we zens te doen hadden, die ont moedigd en in de war waren. Vergeet echter niet, dat indien de oorlog anders was afge- loopen, de meesten van ons verplaatste personen zouden zijn geweest. De woorden van Laguardia zijn kenmerkend voor de te leurstelling en ontmoediging, die in UNRRA-kringen de bo ventoon voert, ontmoediging die voortspruit uit het besef, dat men belangrijk humani tair werk moet beëndigen, zonder dat een andere orga nisatie van de Ver. Naties dit werk tijdig over kan nemen. VAN MELKMAN TOT MINISTER. In Parjjs doet de vol gende anecdote opgeld: Terwijl Bevin met zijn secretaris Bob Dixon en diens vrouw Mis Dixon aan tafel zit, vraagt hij, om het gesprek te be- g'nnen, waar Mis ixon geboren is. Mis Dixon antwoordt, dat zij in Bristol geboren is en noemt de straat. Be- vin vraagt daarop of het een groot huis was en beschrijft het nauwkeu rig. Mis Dixon is ver baasd en vraagt hoe Be- vin dat alles zoo precies weet. „Wel" zegt Bevin „ik bracht daar vroeger al tijd de melk". 70.000 immigranten voor Australië. Een conferentie van eerste ministers der Australische sta ten heeft een voorstel van de zijde van het gemeenebest aan vaard eens per jaar 70.000 im migranten in Australië toe te laten. De eerste minister van het Australische gemeenebest, Ohif- ley, maakte het Britsche volk er intussohen op attent, dat groote groepen landarbeiders veelal niet op een vaste levensstan daard konden rekenen. Oproep tot burgeroorlog in China. De Communistische radio- omroep in China heeft de be volking in het door de commu nisten gecontroleerde gebied op geroepen tot burgeroorlog tegen Tsjang-Kay-Tsjek De luchtbe schermingsvoorschriften zijn weer van kracht geworden. Het betreft een gebied, waar 130 millioen menschen wonen. BONDGENOOTSCHAP AMERIKA—PORTUGAL. Het Fransche Persbureau A.FJP. verneemt uit goede bron, dat de Portugeesche re- jeering aan de V.S. een mili- air bondgenootschap heeft ge vraagd in ruil voor nieuwe concessies op de Azoren, die de Amerikanen voor periode van 99 jaar zouden worden verleend. De onderhandelingen zijn aangeknoopt door bemiddeling van de Amerikaansche am bassade te Lissabon. HERDENKING GRENSOVERSCHRIJDING BRIGADE -PRINSES IRENE". Prins Bernhard heeft het beschermheerschap aanvaard voor de herdenking van de brigade „Prinses Irene". Op 21 September zal de herdenking gehouden worden. Het staat niet vast of de Prins bij deze plechtigheid zal tegenwoordig zijn. DE ROLLEN OMGEKEERD. In de Amerikaansche be zettingszone van Duitschland worden aan ieder zoowel Duitschers als verplaatste personen, persoonsbewijzen met vingerafdruk en foto uit gereikt. Op deze wijze hoopt men de hand te kunnen leg- gen op een aantal nationaal- socialisten. Amsterdamsche directeur hielp Duitschers bij textielvordering. Tijdens de oorlog zetten de Duitschers een textielvordering op touw, waarbij Nederland ver plicht werd textielgoederen met een textielpuntenwaardeerlng van 300 millioen punten af te staan voor inwoners van die Duitsuhe gebieden, die zwaar werden getroffen door geallieer de bombardementen. Als handlanger trad voor hen op de directeur van de Amster- damsche Handel Maatschappij ..ïmpex", de 40-jarige D. J, SohoLz uit Laren. Voor het bi zonder gerechtshof te Amster dam eischte dë advocaat-fiscaal In zijn requisitoir 1 jaar ge vangenisstraf tegen den be schuldigde. De aanklager legde er evenwel de nadruk op, dat ook de Directeuren der rijfcsbu- reaux geen bizonder fraaie rol hebben gespeeld in de textiel- affaire. Hij wenschte dan ook niet alle schuld op verdachte te werpen Tekst van Sjahrirs brief gepubliceerd. Ter gelegenheid van de eer ste verjaardag van de Indone sische republiek is, in New- York, tijdens een bijeenkomst van de „Indonesia Club" de tekst van de brief, die Sjahrir op Kerstmis 1945 aan presi dent Truman stuurde, bekend gemaakt. In deze brief doet Sjahrir een beroep op Truman om hem te steunen in zijn vrij- heidstrijd en hg roept de hulp in om in de gelegenheid te worden gesteld om voor de zitting der Vereenigde volken zijn zaak te bepleiten. Amerika's antwoord, het niet erkennen van de Indone sische republiek, is duidelijk genoeg! AANVAL OP KAMPONG. Een Nederlandsch ambte naar en een Timoreesch sol daat zijn Zondag het slacht offer geworden van een plot- selingen aanval, toen zij te zamen met 4 politieagenten een kampong in de nabijheid van Makassar inspecteerden. De aanval geschiedde door een rooversbende van 60 man, die gewapend waren met speren, zwaarden en andere wapens. HAMID H NAAR NEDERLAND. Hamid H, sultan van Pon- tianak, zal zich deze week per Skymaster naar Nederland begeven om zich over de po litieke ontwikkeling in Neder land te oriënteeren en om Ne derland voor te lichten over de ontwikkeling in Neder- landsch-Indië speciaal in ver_ band met dé conferentie van Malino. VERKLARING Dr. v. MOOK. Op een Dinsdagmiddag ge houden persconferentie heeft dr. van Mook verklaard, dat de onderhandelingen met de Indonesische republikeinen wellicht in de nabije toekomst hervat zullen worden. viert Prinses Margaret- Rose, de Jongste dochter van het Engelsche Ko ningspaar, haar zestiende verjaardag. wordt te Sneek de jaar- lij ksche hardzeildag ge houden. Verdere automatiseering der telefoon. Donderdag 22 Aug. om 13 uur zal de automatische tele fooncentrale te Hoek van Holland in dienst worden ge steld. Hoek van Holland zal dan onder nr. K 1747 te be reiken zijn. VERLENGING GELDIGHEIDSDUUR AARDAPPELBONNEN. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de geldigheidsduur van de aard appelbonnen 402 en 902 is ver lengd t.m. 31 Augustus. COMITÉ NEDERLANDSCHE RADIO UNIE. Het comité Nederlandsche Radio Unie, dat streeft naar rechtsherstel voor de bestaan de omroepvereenigingen, die thans in federatief verband samenwerken, en dat naar het A.N.P. van het - secretariaat der unie verneemt, op zijn ma nifest reeds duizenden adhae- siebetuigingen heeft binnen ge kregen, heeft zich thans in een request tot den minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen gericht, waarin gevraagd wordt, onverwijld over te gaan tot algeheel rechtsherstel voor de omroep- veréenigingen. DE OOGST IN VOLLE GANG. Tevreden pioniers in bunkers, maar op goede grond. ALS je met de trein Hótk van Holland binnenrijdt en vraagt naar de Zeeuw sche boeren op Rozenburg, dan word je zonder aarzelen ver wezen naar een steiger, waai' een kleine motorboot ligt, wel ke de verbinding met het eiland onderhoudt. Nauwelijks ben je aan boord* of schipper Prins verschijnt en als je te kennen geeft, dat je naar de Zeeuwen, op Rozenburg moet, antwoordt hij met een glim lach. Zoo populair zijn de wen al geworden in deze him vreemde streek. Dat de overtocht niet altijd een pretje is, wordt men ge waar als men oversteekt bij eenige windkracht, doch het rustige gezicht van schipper Prins, geeft je direct al het volle vertrouwen, dat je in veilige haven gebracht wordt. Aan de overkant van de Wa terweg aangekomen, word De afgezet op een lange houten steiger, welke je voert naar de eerste wachtpost, om je be wijs te toonen, dat je 't eiland mag betreden. Een rustig voet pad leidt door de bosschen en potseling sta je voor een groote bunker, waarin eenige Zeeuwsche families zijn onder gebracht. Geen staking, maar overleg. De bedrijfsunie van de sa menwerkende organisaties van handels- en kantoorbedienden deelt het A.N.P. mede: Op 10 Aug j.L hadden de vertegenwoordigers der be drijfsunie van samenwerkende organisaties van handels- en kantoorbedienden een bespre king met den waarnemend voorzitter van het college van rijksbemiddelaars, den heer J. Schouten, waarbij zij gelegen heid hadden het standpunt der bedrijfsunie te vertolken. In verband met het feit, dat in middels het bestuur van de Stichting van de Arbeid had feïntervenieerd. werd besloten et resultaat daarvan af te wachten, alvorens het college verdere stappen zou onderne men. Bij het aanbieden harer be middeling voegde de Stichting het dringende verzoek de ulti mata even op te schorten, aan welk verzoek werd voldaan uit CONFLICT OVER DE NOODSLACHTINGEN. Eigenmachtige verandering? WIE de realiteit kent en ziet, zal heusch niet beweren, dat het tusschen stad en dorp bo tertje tot den boom is. Het schrjnt wel, dat er tusschen die twee wat wantrouwen zit, dat zoo nu en dan om den hoek komt gluren. Het kost soms veel moeite en tact om het niet tot een botsing te la ten komen. Gelukkig zijn er personen, die zoowel in de stad als op het platteland vertrouwen genieten en daar door veel kunnen bereiken, dat in beider belang is. Toen de gemeentebesturen nog tamelijk vrij waren in» het heffen van de gemeentelijke belastingen, (hoofdelijke om slag, opcenten op ("e grond- en personeele belasting, enz. stelden vele dorpsgemeentera den er een eer in, deze be lastingen zoo laag mogelijk te houden. Daardoor werd het zich vestigen in zoo'n gemeen te, vooral voor goed gesitueer den, aantrekkelijk gemaakt. In de Z.-Bevelandsche dorpen b.v. gold Goes als een dure stad. Da^r kon men zich bont en blauw aan belasting beta len. DéAr permitteerde men zich allerlei luxueus gedoe, waar men in de dorpen in geen geval aan denken zou. f het gemeentepersoneel in zoo'n dorp misschien beneden peil gesalarieerd werd, of het werk ter secretarie voor een deel gebeurde door gratis krachten (volontairs, die soms voor het voorrecht, dat ze practisch werkzaam mochten zijn, aan burgemeester of secretaris nog iets mochten betalen!), of de bestrating en het onderhoud der gemeente gebouwen ook al te wenschen overlieten, of de scholen krap van leermiddelen werden voorzien, dat was van minder belang. Als de belasting maar laag gehouden werdLater kwam er meer nivelleering. Velen zullen zich nog herin neren, wat een moeite Goes gedaan heeft om subsidie voor ae ambachtsschool en vak school voor meisjes van de dorpsgemeenteraden los te krijgen. Het resultaat was droevig. En wat werd er in de dorpsgemeenteraden gemop perd, toen de gemeentebestu ren later voor eiken leerling die de H.B.S., de ambachts school, enz. te Goes bezocht, moesten betalen. Wjj vreezen, dat het be stuur van het Goesche Gast huis, als het eens om subsidie ging aankloppen bij de dorpen, weinig binnen zou krijgen, hoewel toch het bestaan van goed ingerichte ziekenhuizen heusch geen plaatselijk, maar een streekbelang is en het grootste deel van de patiën ten vanbuiten Goes komt. Zonder dwang zal het ook hier wel niet gaan. Niet zoo'n geweldig, maar toch wel een duidelijk bewrjs van de stroeve verhouding tusschen stad en platteland is het protest, dat Kapelle, 's- Gravenpolder en Kloetinge (straks wellicht nog door an deren gevolgd) hebben inge diend bij B. en W. van Goes inzake de noodslachtingen. Men weet, dat Goes met een aantal omliggende dorpen voor de uitvoering der vleeschkeu- ringswet een kring vormt. Het abattoir is te Goes ge vestigd, evenals het nood- slachthuis. Nu is eenige wrijving ont staan over de noodslachtingen, die voor de ingezetenen nu en dan eens een extraatje betee- kenen, al schijnt het aantal paarden, dat uit nood geslacht moet worden, grooter te zijn dan dat van de koeien en de varkens. Oorspronkelijk schijnt de afspraak zóó geweest te zijn, dat het vleesch van de nood slachtingen voor de burgerij van Goes was. Maar in Jan, 1944 werd het in een bijeen- komst van burgemeesters, be- hoorende tot den kring Goes van den keuringsdienst van Vee en Vleesch (de gemeente raden waren toen uitgescha keld) minder juist geacht, dait het noodslachtingsvleesch in Goes bleef. Voor de ver deeling van dit vleesch moest de kring als één geheel wor den beschouwd. De Goesche distributieregeling moest voortaan voor den geheelen kring gelden. Het aantal noodslachtingen was in dien tyd zeer groot, terwijl de voedselpositie toen zeer slecht was. Na de be vrijding toen de oorlogsom standigheden zich niet meer deden gelden, waren er zóó weinig noodslachtingen. dat B. en W. van Goes oo 13 Nov. 1945 besloten om de verstrek king aan de kringgemeenten te Staken. Onder de huidige omstandigheden duurt het on geveer een jaar, voordat een ingezetene van Goes zich weer eens een kleine hoeveelheid vleesch van noodslachtingen ziet toegewezen. De kring- gemeenten hebben samen een aantal inwoners, ongeveer ge lijk aan dat van Goes. Het zou dus twee jaar duren voor iemand weer eens een pondje vleesch krijgt. B. en W. van Goes trokken daarom de rege- geling van 26 Jan. 1944 in. Zij deden dit en dit voor al prikkelde de omliggende kringgemeenten zonder eenig overleg met de overige femeentebesturen van den ring, ja zg verzuimden zelfs hiervan aan deze mededeeling te doen. De besturen van de omlig gende gemeenten staan, als wij goed zijn ingelicht, op het standpunt, dat de regeling van 26 Jan. 1944 van kracht dient te blijven, tötdat zij in onderling overleg door een an dere wordt vervangen. Goes heeft volgens hen niet het recht tot opheffing over te gaan, zonder de anderen daar in te kennen. Het blijkt ook hier weer, dat samenwerking van stad en platteland niet altijd even gemakkelijk gaat en dat tac tische en psychologische fou- 'ten dit nog moeilijker maken. hoofde van de overweging, dat aan een vreedzame oplossing van het conflict volledige me dewerking diende te worden verleend. Op Dinsdag 13 dezer vond onder voorzitterschap van Ir. Damme, bestuurslid der stichting, een bespreking plaats, waarbij beide partijen aanwezig waren. Het resultaat werd vastgelegd in een ver klaring. waarbij de werkge versvereniging voor het bank bedrijf in oprichting zich be reid verklaarde uiterlijk 15 September a.s. met de bedrijfs unie te gaan onderhandelen over de salarisregeling voor het personeel werkzaam in het bankbedrijf, welke salarisrege ling zal ingaan met terugwer kende kracht per 1 Juli 1946. De werkgeversvereniging en de bedrijfsunie verklaarden er ernstig naar te zullen stre ven uiterlijk 15 October 1946 daarover overeenstemming te bereiken. De vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging ver. klaarden zich voorts bereid, ir aansluiting aan deze bespre king overleg te zullen plegen met de bedrijfsunie inzake de wenschelijkheid en de mogelijk heid tot het aangaan van een C.A.O. voor deze bedrijfstak. Het bestuur van de Stich ting van den Arbeid verklaar de in aansluiting aan het bo venstaande het volgende: Mocht onverhoopt dit over leg niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leiden, dan is het bestuur van de Stichting van de Arbeid, staande op het standpunt, dat regeling van arbeidsvoorwaar den bij C.A.O. in beginsel ge- wenscht is, bereid terzake zijn bemiddeling en medewerking te verleenen. Hierover is in zeer druk be zochte vergaderingen van het personeel der betrokken bank instellingen te Amsterdam, Den Haag en R'dam overleg gepleegd, waarby met groote meerderheid van stemmen het door de bedrijfsunie gevoerde beleid werd goedgekeurd. De machtiging tot het stellen der ultimata werd ingetrokken en besloten werd op basis van het bovenstaande met de werkge- ver'svereeniging i.o. onderhan delingen te openen. Hiermede is derhalve het conflict tot een oplossing gekomen. Ter vermijding van misver stand worde hieraan nog toe gevoegd, dat uit de omstandig heid, dat de actie zich in eer ste instantie richtte tot de vier betrokken bankinstellingen niet mag worden geconclu deerd dat de sociale positie van het personeel bij deze on- dernemingen zich in ongunsti- gen zin zou onderscheiden van die bij andere instellingen, Aan de kap van de Zeeuw sche boerin, die op je af komt. zie je dadelijk, dat je op het goede adres bent en het doet je even vreemd aan, als je wordt aangeroepen, met „Bie wie moe je weze"., Je voelt dan als Zeeuw dat je in het hartje van Zuid-Hol land in een Zeeuwsche kolonie bent beland. Vraag je of de baas thuis is dan krijg je di rect ten antwoord: ,.Da spreekt ee, ie is op 't land, want het is oest". Je gaat dus maar op stap om de nieuwe polder eens in oogenschouw te nemen en als je drie kwartier hebt ge- loopen dwars door een wild terrein, zie je de Zeeuwen in hun bedrijf bezig. UITSTEKEND GEWAS. Een prachtige polder en mooi staan de gewassen te vel de. Het heele landschap is doorkruist met prachtige ver bindingswegen en als men be denkt, dat hier in 't voorjaar niets dan een ruwe vlakte was begroeid met riet, vlierhout en bezaaid met landmijnen en men ziet dan de tarwe zoo zwaar dat de stengels buigen, dan beseft men pas, dat deze pioniers voor him taak bere kend zijn! De kameraadschap en saamhoorigheid blijkt hier uit alles en door Eendracht wordt Macht verworven. De tractoren rijden dag en- nacht over de uitgestrekte ak kers en er wordt in ploegen gewerkt, die elkaar geregeld af lossen. Zoo bouwt de Zeeuw sche boer. door het zoute wa ter verdreven, uit de zee weel een nieuw land op. Na een lange arbeidsdag trekken de boeren, die gemist kunnen worden op het werk, zich terug in hun bunkers, welke ongeveer een klein uur van hun werk zijn gelegen, ter wijl een nieuwe ploeg is opge komen. die gedurende de nacht het werk voortzet. De vrouwen hebben "'deze bunkers zoo weten in te rich ten. dat zg, die op Walcheren, een noodwoning betrekken er jaloersch op zouden worden en zij hebben ook een groot aan deel in deze kolonisatie, door de zorgen op zich te nemen, die de eenzaamheid met zijn ont beringen met zich meebrengt. Als de boeren 's avonds huis waarts keeren mankeert er niets aan hun verzorging, ge zien de bedrijvigheid van de vrouwen, die hun dampende maaltijden van echte Zeeuw sche origine ter tafel brengen, DE ZEEUWEN ZIJN VOLDAAN. Na de maaltijd trekt de boer zich terug in zgn gezellig aan- gekleede woonbunker. waar hij blijkt nog steeds een trouw aanhanger te zijn van zgn Zeeuwsche dagbladen. Met een zeker heimwee leest hg elke pagina, maar aan zijn wenk brauwen is te zien wanneer hij een artikel leest over de Zeeuwsche landbouw. Zoo gauw men bij hem een onder werp aanhaalt betrekking heb bende op zijn gedupeerde col lega's in Walcheren, richt hij zijn hoofd op en een breeds glimlach straalt over zijn ge zicht, een gimlach die toont, dat hij voldaan is over zijn ge waagde onderneming. Nog dit jaar zal een begin worden gemaakt met het bou wen hunner woningen en die der arbeiders, zoodat zij vol gend jaar temidden hunner ruim 500 gemeten bouwgrond zullen zijn gevestigd. Des Zondags worden zg op spontane wijze, door hun Ro- zenburgsche buren per auto afgehaald om in Rozenburg hun godsdienst te kunnen belij den, een teeken dat zij onder ling met hun naburen ook een ?oede verstandhouding onder houden.. Dat deze polder goe<j be steed is aan onze Walchersche boeren blijkt uit alles Deze Zeeuwen zullen een niet gering- aandeel bijdragen tot het weg werken van het nijpend tekort in de Nederlandsche voedsel voorziening. En zoo ploegt de Zeeuwsche boer verder in een hem onbe kende streek, zich niet storend aan politiek en wereldgebeu ren. zijn oog gericht op zijn akkers, de grond die hem is toevertrouwd. PROF. DR. H. M. VAN NES OVERLEDEN. Te Leiden is op 84- 4-jarige dr. H. UITWISSELING TUSSCHEN NEDERLANDSCHE EN DEENSCHE BANK- EMPLOYE'S. Een groot aantal leden van. het personeel van de Rotter- damsche Bankvereeniging heeft op uitnoodiging van ver schillende Deensche banken zgn vacantie doorgebracht in Denemarken. In antwoord op de Deensche gastvrijheid heeft de directie van de Robaver een aantal employé's van Deensche banken uitgenoodigd leeftijd overleden prof. M. van Nes, oud-hoogleeraar in de dogmatiek, zendingsge schiedenis, kerkrecht en chris telijke ethiek aan de universi teit te Leiden, aangesteld van wege de Nederlandsche Her vormde kerk.. Hij was com mandeur in de huisorde vanlin ons land te komen.De eer- Oranje en ridder in de orde ste groep is in Amsterdam van de Nederlandsche Leeuw, gearriveerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1