PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT: Langdurige burgeroorlog in China onvermijdelijk Geen kans voor Walcheren in den N. 0, Polder Gemeentelijke tekorten stegen in 1941 reeds tot 186 millioen Vandaag UIT DE PROVINCIE. ZEEUWSCH-VLAANDEREN IZeeuwsche Snippers Hoofdredacteur O. Balllntijn '(net redactioneele medewerking van dr. ,W. H. Beekenkamp), Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jrl. Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch," Vlis singen. beba,vs Zo°" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 13 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 187 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco Eer post, 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm-, minimum per advertentie 1 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Waistraat I tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29. tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Generaal Marshall geeft den moed op. Verhouding V.S. Rusland op den achtergrond. China is wel het meest be klagenswaardige land ter we reld. Het is jaren en jaren gewikkeld geweest in een strijd op leven en dood met Japan en nauwelijks was Ja pan verslagen, of de tegen stellingen tusschen de Chinee- zen onderling, namen weer zoo scherpe afmetingen aan, dat de burgeroorlog, die in een .reeds bijna grijs verleden slechts eindigde omdat Japan bestreden moest worden, we derom onvermijdelijk is ge worden. Zondag hebben generaal Marshall in zijn kwaliteit van speciaal gezant voor China en Leighton Stuart als gewoon Amerikaansch ambassadeur in een gezamenlijke verklaring toegegeven, dat de pogingen om vrede en eenheid in China tot stand te brengen, definitief zijn mislukt Het blijkt onmo gelijk te zijn, aldus de ver klaring, overeenstemming te bereiken over die geschilpun ten, die het stopzetten van de vijandelijkheden in den weg staan. Tegelijkertijd verklaarde de communistische woordvoer der Wang Ping Nan: Het is thans een kwestie van oor log of vrede, dictatuur of de mocratie. Nu generaal Marshall, de eenige bemiddelaar, den moed heeft opgegeven en z\jn mis sie vruchteloos is gebleven, zal niets meer het uitbreken van vijandelijkheden op groote schaal kunnen voorkomen, zooals trouwens de laatste maanden voortdurend vrij hard gevochten is op de fronten. Het arme China, dat zoozeer behoefte heeft aan een tijdperk van vrede en opbouw na den jarenlangen strijd tegen het Japansch imperialisme, gaat opnieuw een lange periode van verwoestenden burgeroorlog tegemoet. Het is zeker niet de schuld van generaal Mars hall, wiens onpartijdigheid en goeden wil algemeen boven verdenking worden geacht. De radio-commentator, Elmer Davis, stelt voornamelijk de Kwomintang verantwoordelijk voor den huidigen toestand. De schikkingen voor de vor ming van een coalitie-regee ring, welke door alle partijen in Februari j.l. te goeder trouw werden aanvaard, zijn in iet ten uitvoer gelegd en de schuld rust in hoofdzaak op de reactionnaire elementen in de Kwomintang, die pas eenige vooraanstaande leiders van de Democratische Liga deden vermoorden. Aan den anderen kant beweren de communisten, dat de troepen van generaal Tsjang Kai Tsjek Amerikaansche wape nen, munitie en transportmid delen gebruiken en zelfs steun krijgen van Amerikaansche legeronderdeelen. Ongetwijfeld zgn de Ameri kaansche belangen weinig ge diend met .een communistisch China, zooals omgekeerd de communisten iq, Stalin hun beschermheer vinden, In China raken de 'invloeds sferen van twee groote mach ten elkaar en op den achter grond van de binnenlandsche twisten doemt de strijd om de macht tusschen de Sowjet- Unie en de Ver. Staten op. Twee „Russen" gearresteerd. Zaterdagavond arri veerden aan het station te Roosendaal met den trein uit België twee lieden die onverstaan bare klanken uitstieten. Zij wisten de douaniers aanvankelijk te overtui gen, dat zij Russen wa ren. Men liet de kerels hun gang gaan, maar hield toch nog even een oogje in het zeil. Nau welijks waren de man nen eenige honderden meters van den douane post verwijderd of zij spraken vloeiend Nederlandsch. De po ging tot arrestatie van de bedriegers ging met een lustig vechtpartijtje gepaard. Een der poli tiemannen kostte het gevalletje een kunstge bit. Het bleken gedros te koopvaardijmatrozen te zijn. VOORLOOPER VAN „ILLEGALE ARMADA". Het schip „Yagour" met 780 Joodsche mannen en vrou wen aan boord, dat voor de ha ven van Haifa is aangeko men, wordt beschouwd als een voorlooper van een illegale Armada", welke zich op de door de Britsche vloot gecon troleerde Middellandsche Zee zou bevinden op weg naar Pa lestina. De beschuldiging, dat de po litiek van deze laatste mo gendheid er op gericht is om achter de schermen den bur geroorlog aan te wakkeren, wordt echter terecht door pres. Truman van de hand ge wezen. De verschepingen van wa pens en muniüe onder de leen- en pachtwet aan de centrale Chineesche regeering hielden vóór 30 Juni op en er zal niets meer worden verscheept voor .het Congres het wets ontwerp goedkeurt, dat voor ziet in hulp bij de opleiding van een vereenigd Chineesch leger. Bovendien is de Ameri kaansche openbare meening er tegen om verwikkeld te wor den in den Chineeschen bur geroorlog. Slechts een minder heid dringt aan op interven tie aan de zijde van de Kwo mintang, zooals ook een groep het andere uiterste voorstaat, terugtrekking van alle Ame rikaansche troepen en, voor raden uit China. Het zal echter uiteindelijk van de houding van Rusland afhangen tot nu toe was deze vrij duister welke stappen de Amerikanen verder zullen nemen op het Chinee sche strijdtooneel. China wil bemiddelen. De heer Ho Feng Tsjan, hoofd van de afd. Voo.-lichting van het Chineesche ministerie van Buitenlandsche Zaken, heeft verklaard, dat de Chi neesche regeering haar bemid deling heeft aangeboden in het conflict tusschen Neder land en de Indonesische natio nalisten, aldus meldt „Het Vrije Volk". Hij heeft daaraan nog toe gevoegd, dat bereikt was, dat de Nederlandsche regee ring doeltreffende maatregelen voor de bescherming van de Chineezen in Indonesië zal ne men. BURGER DOODGESCHOTEN Een ontvluchtingspoging van een Duitscher is oorzaak geworden dat Vrijdagavond op den St. Oedenrodenscheweg tusschen Son en Schijndel een juist passeerende burger is doodgeschoten. Van een wagen met Duit- schers, die in de omgeving waren te werk gesteld, belast met de berging van lijken, sprong een Duitscher af. Toen hem gesommeerd werd halt te houden, gaf hij hieraan geen gehoor. De wacht trok het feweer en schoot, met het roevige gevolg, dat een juist passeerende burger zekere Havinga uit Schijndel, die zich op weg had begeven naar zijn werkzaamheden op de Bata- fabriek te Best, werd gedood. GELDIGHEID WASCHPOEDERBON. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de toewijzingen 939 voor wasch- §oeder tot nader order geldig lijven. Uitgaven In 1943 bijna één milliard. Dezer dagen verscheen de door het Centraal Bureau voor de statistiek samengestelde statistiek der gemeentebelas tingen 1943. De uitgaven van den ge wonen dienst stegen bqna on afgebroken van 779 millioen over 1936 tot 933 millioen over 1943, doch de inkomsten van dien dienst over genoemd tijdvak slechts van 776 mil lioen tot 785 millioen. Ter- wrjl over 1936 de raming der inkomsten en uitgaven dus vrijwel gelijk was, moest over 1943 voor alle gemeenten te zamen per saldo een nadeelig slot der begrootingen beraamd worden van 148 millioen, waarvan alleen al 98 mil lioen voor rekening der zeven grootste gemeenten. RESERVES EN TEKORTEN. De gemeentelijke reserves daalden van 31 millioen op 31 December 1936 tot 26 millioen op 31 December 1941, terwyl de nog niet definitief gedekte tekorten van den ge wonen dienst stegen van 11J millioen op 31 December 1938 tot 186 millioen op 31 De cember 1941. Stegen de schulden der ge meenten onafgebroken van 2534 millioan op 1 Januari 1936 tot 2670 millioen op 1 Januari 1941, op 1 Januari 1943 bleek deze schuld weder om gedaald te zijn -tot 2585 millioen 285 per hoofd der bevolking). Van laatstgenoemd bedrag kan ongeveer 55 geldelijk rendabel geacht wor den. Dat de schulden een belang rijke last op de gemeenten leggen blijkt wel hieruit, dat het in de begrootingen 1943 geraamde bedrag wegens ren te en aflossing per hoofd der bevolking 20 beliep, terwijl de opbrengst van de recht streeks ten behoeve der ge meenten geheven belastingen DOODVONNIS BEVESTIGD. De Rotterdamsche garage houder H. Luyendijk had tij dens de bezetting een aantal adspirant-Engelandvaarders aangeboden om hen met zijn auto naar hun bobt te ver voeren. Hij leverde hen echter in handen van den S.D. af, met het gevolg, dat zes van hen ter dood werden veroor deeld. Luyendijk was door het Bijz. Gerechtshof te Rotter dam ter dood veroordeeld. De Bijz. Raad van Cassatie be vestigde thans dit vonnis. Russische proefnemingen in Duitschland. Volgens verklaringen van functionarissen der Duitsche socialistische eenheidspartij hebben de Sowjet-Russen in hun zóne van Duitschland zeer krachtige V-wapenen van een nieuw type ontdekt* als mede vier tot nu toe onbe kende types van vliegtuigen en andere nog niet geprobeer de wapens. De Russen zouden bij het doorzoeken van de ruïnes van sommige groote wapenfabrie ken onbeschadigde onder- grondsche werkplaatsen heb ben aangetroffen, waarin ge gevens over de nieuwe-wape nen en reeds gereedgemaakte onderdeelen daarvan werden gevonden. De meest belang rijke ontdekkingen werden ge daan in de Heinkel- en Arado- fabrieken bij Warnemvlnde en de voormalige Junkersfabriek te Dessau. De Duitsche specialisten, van wie velen vroeger ge werkt hebben voor de bewape ning van Nazi-Duitschland, houden zich thans met expe rimenten bezig onder controle van Russische officieren en, ingenieurs. voor 1943 geraamd werd op 11 per hoofd der bevolking. BELASTINGEN. Werd in de rekeningen over 1940 nog verantwoord wegens opbrengst van rechtstreeks ten behoeve der gemeenten ge heven belastingen 172 mil lioen en wegens fondsuitkee- ringen 126 millioen, in de rekeningen over 1941 werd daarvoor verantwoord resp 131 millioen en 164 mil lioen, zoodat de verhouding vrijwel omgekeerd is. De totale opbrengst van alle ten behoeve der gemeenten ge heven belastingen, dus met inbegrip van die gestort in de beide genoemde fondsen, beliep over 1941 volgens de rekenin gen 324 millioen. begint te Groningen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van „Staunton" het interna tionale schaaktournooi, waaraan door 21 schaakmeesters zal wor den deelgenomen en dat tot 7 September duurt. De richtlijnen voor de vrijlating. Volgens de nieuwe richt lijnen inzake de vrijlating kun nen voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld zij, die deel hebben uitgemaakt van de N. S.K.K. en den Wach. und Schützediénst. de Volkswehr, de O.T. of het Deutsches Rote Kreuz, indien geen andere ernstige strafbare feiten dan dienstneming en eventueel lid maatschap van de N.S.B. te verwijten zijn. Zij, die dienst hebben gedaan bij vijandelijke gewapende formaties, kunnen voorwaardelijk in vrijheid wor den gesteld, indien uitsluitend persoonlijke omstandigheden hen tot dienstneming hebben bewogen. Hierbij wordt gedacht, aldus meldt „Het Vrije Volk", aan chronische werkloozen, die een behoorlijk inkomen konden verdienen bij Duitsche gewa pende formaties. Ook wordt gedacht aan pupillen van tuchtscholen en opvoedingsge stichten, die door dienstne ming zich aan deze dwang- opvoeding konden onttrekken en aan jongens, die in de pu- berteitsleeftijd zich hebben ge meld om aan het vaderlgk ge zag te. ontkomen, terwijl van hun spijt over dezen misstap is gebleken. Voorwaardelijk vrij komen functionarissen van N.S.B., indien zij geen be langrijke functies hebben be kleed. Verder functionarissen van neven-organisaties, indien zij eveneens geen vooraan staande posities hebben inge nomen. Een uitzondering in deze wordt gemaakt voor de bestuurders van de artsenka mer. Voorwaardelijk kunnen voorts in vrijheid worden ge steld zrj, die een bestuurs functie op grond van hun na- tionaal-socialistische gezind heid bgv. burgemeesters en wethouders hebben bekleed indien zij geen ernstige misda den of misdragingen op hun geweten hebben. Stijgende prijzen in Indië. „Het Dagblad" te Batavia maakt melding van een schrij ven door de „Algemeene Wer kers Associatie, waarin bij de regeering de aandacht wordt gevestigd op de steeds stijgende kosten van levens onderhoud en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden voor de gezinnen van salaris-, pensioen- en steuntrekkenden. Gevraagd wordt gelijke voor schotten voor alle werkers, zooals in de eerste maanden na de capitulatie van Japan werden uitgekeerd, beperking van de circulatie van het be taalmiddel en strenge con- tröle op de besteding van be- drijfscredieten. Zondagmiddag is de 17- jarige Tony Ornaud uit Alk maar bij het baden in zee ver_ dronkeD Critlek op Gouverneur Kasteel. In de Statenvergadering van Curasao is Gouverneur Kasteel „een gevaarlijk man, wiens methoden unfair zjjn" ge noemd. De heer Jonckheer, lid van de Staten-commissie naar Ne derland, deed dezen aanval tij dens een debat, dat op het overleggen van het rapport van de commissie is gevolgd. „Iedere minuut toont aan, dat gouverneur Kasteel voor zyn functie ongeschikt is. Zijn te genwoordigheid veroorzaakt en stimuleert ontevredenheid. Hij handelt uit zuiver persoonlijke en particuliere motieven en neemt elk middel te baat om zich in zijn autocratische po. sitle te handhaven". De heer Jonckheer verklaar de, dat hij de reis van Gou verneur Kasteel naar de Bo- venwindsche eilanden, waarvan deze onlangs is teruggekeerd, als een poging beschouwt om de positie van den Gouverneur te consolideeren. De heer Da Costa Gomez sprak de berichten in de plaat selijke pers, als zou zijn com missie in Nederland volledige afscheiding van Curagao van het moederland hebben ge- geëischt, tegen. Nieuwe liefhebbers voor vredesconferentie. Onder voorzitterschap van Byrnes, wiens beurt het is de Parijsehe conferentie te lei den, zijn gistermorgen in Pa rijs de verzoeken om toela ting tot de conferentie van Albanië, Cuba, Mexico, Egyp te en Perzië behandeld. Dr. Herbert Evatt (Austra lië) ondersteunde het voorstel om deze landen aan de dis cussies te laten deelnemen, wanneer het punten betreft, welke die landen direct aan gaan. Hij zette echter tevens uiteen, dat het niet de bedoe ling kon zijn deze landen toe te laten als volwaardige deel. nemers'aan de conferentie. Alexander, eerste lord van de Britsche admiraliteit, stel de een amendement voor, waarbij bepaald wordt, dat de algemeene commissie de regels aangaande „het hooren van staten" vaststelt. Niemand wil in ernst tornen aan het recht van Albanië om gehoord te worden. Wat betreft Oosten rijk diende men het erover eens te zijn, of landen, die in dezelfde positie verkeeren, op bepaalde punten of in het al gemeen gehoord moeten wor den. Ook Egypte zou Alexan der gaarne tegemoet treden, wanneer dit land zrjn belan gen wil verdedigen. CANADEESCH BRUIDENSCHIP. In de Merwehaven te Rot terdam ligt sinds gisteren een bruidenschip, de „Lady Rod ney" geheeten. Een schip van Canadeesche origine, dat spe ciaal uit Halifax gekomen is om in Nederland Canadeesche vrouwen en bruidjes af te ha len en naar het haar beloofde land te brengen. Er zijn heel wat van die bruidjes, want het schip kan er 400 tegelijk meenemen en toch zal het verscheidene ma len den overtocht moeten vol brengen eer zij allen, inclusief de nakomelingschap die reeds het levenslicht aanschouwd heeft, naar Canada zijn over. gebracht. Aan „pioniers" zou voorrang worden gegeven. Opheldering gewenscht. De Z.L.M. heeft onlangs een excursie gemaakt naar den Noord-Oost-polder en tijdens dit bezoek heeft ir. Minder- houd een lezing gehouden over dit nieuw gewonnen gebied. Bij de rondvraag nu kwamen de kansen ter sprake, die de Walchersche boeren hebben op het verkrijgen van bedrij ven in den N.O.-polder. Welnu: de kansen voor de Walchersche boereu schijnen slecht te staan. Ir. Minderhoud deelde mede, dat in 1947 de eerste 150 boerderijen ver pacht zullen worden en dat reeds aan ca. 500 zoogenaamde ioniers, dat zjjn jonge wer- ers, die de voorgaande jaren onder vaak zeer moeilijke om standigheden hun beste krach ten aan den N.O. polder gaven, een soort toezegging is ge daan. Aan deze pioniers zal zooveel mogelyk voorrang worden gegeven. Deze mededeeling baarde begrijpelijkerwijs teleurstelling onder, de Zeeuwen, te meer omdat 't gerucht gaat, dat de directie van den N.O. polder zich sterk verzet tegen de ves tiging van boeren uit Wal cheren. Eenige maanden gele den verklaarde een der direc teuren, dat er wel gepoogd zou worden, degenen, die reeds jaren in aen polder werken voorrang te geven, maar dat er kapers op de kust waren. Die kapers, het werd gezegd op een wijze, die aan duide lijkheid niets te wenschen liet, waren de boeren op Walche ren. Het Zeeuwsch Landbouw blad van deze week maakt naar aanleiding van deze fei ten enkele belangwekkende notities. Het stelt vast. dat er inderdaad nog al verschil be staat tusschen een boerenbe drijf op Walcheren en een in den N.O. polder. Maar het stelt tegelijkertijd de logische vraag, waarom waar bij de herverkaveling op Walche ren verschillend© boeren weg zullen moeten degenen, die den N.O. polder hebben helpen ontginnen, voorrang moeten hebben boven de gedupeerden van Walcheren. Deze gedupeerden zijn ge dupeerd buiten hun schuld. En als Walcheren schoon herrij, zen wil, blijven er boeren over, die alles kwijt zijn. De regee ring moet en wil hen helpen. Gaat het dan echter aan dat de directie van den N.O. pol der, inplaats van de rechten van pioniers en gedupeerde Walchersche boeren te er kennen en naar een compro mis te streven, de zelfzucht aanwakkert van een bepaalde groep? Het Zeeuwsch Landbouw blad schrijft „Wij zullen de laatste zijn, die het recht op een be drijf van de pioniers betwis ten, maar wèl het recht van voorrang op de Walchersche gedupeerden. Het ware te wenschen, dat er een com promis gevonden word't in den vorm van eerst uitgift© aan de oudere Walchersche boeren* van wie men niet meer kan verlangen, dat zij him gezin in den steek laten en eenige ja ren in kampen gaan wonen. Hiernaast uitgifte aan pio niers en voor de jongere Wal- chersche generatie een vrij willige werktijd. De vertegenwoordigers uit Walcheren in het gezelschap waren ervan overtuigd, dat de Walchersche boeren in den N.O. polder een uitstekend figuur zouden slaan". In bovenstaand citaat word't de spijker op den kop gesla gen. Slechts één vraag rijst er bij ons op, nl. of het wel juist is oudere boeren van Walche ren naar den N.O. polder te laten gaan. Een cud spreek woord zegt, dat het beter is oude boomen niet te verplan ten. Jónge boomen wennen gemakkelijker aan nieuwen grond en nieuwe omgeving. Jonge boeren evenzeer. Volgens onze (leeken)-mee- ning zou het de voorkeur ver dienen, de oudere boeren zoo veel mogelijk op Walcheren op eigen grond, te houden en juist aan de jongeren de kans te geven in Nederlands twaalf, de provincie. Voor het echter zoover is, dat deze vraag in de practijk aan de orde komt, za] moeten blijken, of inderdaad de Wal chersche boeren al dan niet kans in den N.O. polder zullen krijgen. Het zou goed zijn, als be voegde instanties konden me- dedeelen, of het juist is, dait de Zeeuwen zullen worden achtergesteld bij de pioniers van den polder, op wier be wonderenswaardige prestaties wij overigens niet gaarne iets af zouden dingen. Zoo lang dat niet geschied is, onderschrijven wij volledig het oordeel van het Zeeuwsch Landbouwblad, dat de boeren van Walcheren allerminst achtergerteld mogen worden bij andere gegadigden. Zij dienen gelijke kans te hebben, i Mr. Dieleman tot 41/2 jaar veroordeeld. Het Tribunaal te Middelburg veroordeelde mr. W. K. H. Die leman tot 4'/2 jaar Inte mee ring, te rekenen van 6 Novem ber 1944, verbeurdverklaring van het vermogen tot een be drag van 5000, alsmede van dien© aan derden in bruikleen uitgegeven goederen, en ont zetting uit rechten. Bunkers opruimen kost vele millioenen. Het probleem van de vele bunkers, .die overal in Zeeland nog worden aangetroffen, is niet gemakkelijk op te lossen. Het zijn nu eenmaal leelijke sta-in-den-wegs, die het land schap en het stadsbeeld ont sieren en voor het verkeer soms zeer hinderlijke obsta kels vormen. Men zou ze liefst allemaal opgeruimd zien. en dan zoo snel mogelijk Toch hebben slechts weini gen er een idee van, welke kosten deze „opruiming" met zich zou brengen. Alleen in Vlissingen zijn bijv. de kosten voor het ooruimén van de bunkers op niet minder dan vijf millioen geraamd. Het Rijk betaalt weliswaar 90 maar dan nog zou het de ge meentekas 500.000 kosten. Overigens is er nog een bepaling, welke bepaalt, dat deze Rijksbijdrage slechts wordt verstrekt tot een be drag, welke de waarde van denvrijgekomen grond niet mag overschrijden. Een heel logische bepaling, want het zou toch wel wat al té dwaas worden, wanneer men om een lapje grond van eenige duizen den guldens vrri te krggen, bijv. het tienvoudige van de waarde zou moeten uitgeven. Alleen wanneer zeer dringen de belangen op het spel staan, kan van dezen regel worden afgeweken. Bovendien is er een aantal bunkers dat door de militaire autoriteiten van belang voor onze defensie wordt geacht en dientengevolge gehand haafd zal moeten blijven. Waarschijnlijk zal dit ook het geval zijn met den grooten bunker aan den Boulevard te Vlissingen tegenover den Op rit. In verband hiermede zal de rijweg eenigszins verlegd moeten worden en kan ook het Naerebout-monument waar schijnlijk niet op dezelfde plaats terugkeeren. Het is niet onmogelijk, dat hiervoor thans een plaats verder op den Bou levard, ongeveer ter hoogte van den Spuiboezem, zal wor den gekozen. VERKENNERS BEDEVAART. Zooals bekend, organiseert de O.L.Vr. v. d. Poldergroep der R.K. Verkenners te Mid delburg op 17 en 18 Augustus een bedevaart naar O.L. Vrouwe van den Polder, waar aan verschillende groepen, ook van buiten Zeeland, deel nemen. Op „Berkenbosch" bij Oostka'pelle zal gekampeerd worden. Het programma, be vat onder meer een vlaggen- parade op de Merkt te Mid delburg. Kardinaal de Jong heeft van zijn belangstelling doen binken en een belang rijke bijdrage, als tegemoetko ming in de kosten, toegezegd. Oostburg Schiedam helpt Oostburg. Het Schiedamsche comité ..Schiedam helpt Oostburg" bracht op Woensdag 7 Aug. j.l. een bezoek aan Oostburg, onder voorzitterschap van den heer Hoek en vergezeld van den waarnemend burgemees ter van Schiedam, den heer Alberts. Op uitnoodiging van burge meester Hoekzema was het comité naar Oostburg geko men teneinde persoonlijk de resultaten van de door Schie dam verleende hulp in oogen- schouw te nemen en tevens om den door Oostburg aan Schiedam verschuldigden dank op deze wijze in ontvangst te komen nemen. Het was dan voor Oostburg: ook een blijde dag dit comité, besta.ande uit 8 personen, te mogen ontvangen. Na aankomst in de gemeen te werd het comité in de raadszaal van het nieuwe nood-gemeentehuis door het gemeentebestuur ontvangen, alwaar dadelijk de maquette van het nieuwe Oostburg werd bezichtigd. Na den koffiemaaltijd, ge houden in hotel „Commerce", werd een rondgang door de gemeente gemaakt. Daar ver scheidene van de comitéleden reeds tijden^ een vroeger be> zoek aan Oostburg met haar puinhoopen hadden kennisge maakt, waren zij zeer verrast hoe de gemeente sedert hun vorig bezoek was vooruitge gaan. O.a. bracht het comité tgdens dezen rondgang een be zoek aan een der nieuwe ty pes Oostburgsche noodwonin gen, alwaar de wnd. burge meester tot zijn groote vol doening de tafel aantrof die hijzelf aan Oostburg had ge schonken. Des avonds werd een ge houden waaraan ook gezeten meenschappelrjke maaltijd ge- waren al diegenen die deel hebben gehad aan het zeer moeilijke werk om de door SChieaam gegeven goederen te verdeelen of op de een of andere wqze hieraan hun me- Burgemeester Hoekzema dankte bij deze gelegenheid dewerking hebben verleend, namens de geheele gemeente het comité voor hun bezoek aan de gemeente en bracht tevens warme hulde aan de offervaardigheid van de inwo ners van Schiedam. De voorzitter van het Schie damsche comité dhr. Hoek, antwoorde den burgemeester en gaf zijn voldoening te ken nen over het welslagen van de door Schiedam aan Oostburg verleende hulp. Hierna werd het woord ge voerd door den wnd. burge meester van Schiedam, d'"*. Alberts, waarna notaris Mjjs, als voorzitter van het Oost burgsche verdeelingscomité Schiedam, op geestige wijze schétste hoe men in Oostburg met de handen in het haar zat om al de door Schiedam gezonden goederen op te slaan en te verdeelen. Als aank voor alles wat Schiedam voor Oost- burg deed deelde hij mede, dat de gemeente Oostburg aan Schiedam een gebrand schilderd raam zal aanbieden waarin de hulp van Schiedam aan Oostburg is gesymboleerd. Dit raam zal een plaats die nen te krngen in net Schie damsche stadhuis. Het geschenk werd door het comité met groote geest drift aanvaard waarbq de voorwaarde werd gesteld, dat de burgemeester piet het Oostburgsche comité bij hét aanbrengen van dit raam ze ker aanwezig moest zijn. Daar het voor de Schiedam mers tjjd werd voor de laatste boot sloot burgemeester Hoek zema deze zeer geanimeerde bijeenkomst. IJzendijke AFSCHEID. Ds. VAN T HOOFT, Ds. van 't Hooft uit IJzen dijke heeft na een ambtspe riode van vqf jaar een beroep aangenomen als predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Biezelinge. Zondag hield de predikant een afscheidspreek. Tot tekst koos hij Philipp. 1 3 en 6. De kerk was zeer goed bezet. Na de predikatie richtte ds. van 't Hooft een dankbetui ging, in het bijzonder tot de erkvoogdrj, ouderlingen en diakenen, den koster en den organist. Na afloop daarvan werd ds. van 't Hooft toege sproken en gelukgewenscht door den ouderling C. Rie- mens. Ds. van Yperen, predi kant te Waterlandkerkje, die aangewezen, is als consulent voor IJzendgke, hield eveneens een rede, waarna op zijn ver zoek de scheidende predikant staande werd toegezongen. Iedereen werd in de gele- snheid gesteld om persoon- ik van ds. van 't Hooft en jn vrouw afscheid te nemen. Aanwezig waren nog drie ringpredikanten. Schoondijke VERGADERING ORANJEVEREENIGING. De Oranje-vereeniging in Schoondgke vergaderde Vrij dagavond in een bunker, i.v.m. de viering van den verjaardag van HM. de Koningin. Hoewel het publiek over het algemeen gauw geneigd is critiek te leveren wanneer Schoondgke op dergelijke feestdagen soms moet ach terblijven bïj andere buurt- femeenten, was de belangstel- ng voor deze vergadering, die gehouden werd om eenige feestelijkheden te organisee- ren, zeer gering. Op voorstel van het be stuur werd besloten om de middaguren van 31 Augustus door te brengen met volksspe len en des avonds wat gezel ligheid op de Markt te or- ganiseeren (muziek, volkszang en vreugdevuur). Op 15 Augustus zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer W. M. Louwerse werd benoemd tot hoofd van de O. L. school te Kattendijke. Te Wageningen is de heer Jac Huyge te Nieuwdorp ge slaagd voor Landbouwkundige L.O. Geslaagd zijn voor het exa men Engelsch LjD. Mej. N H. van der Welle en de heer Ch. Wests tra te uit Terneuzen. Kerknieuws Chr. Geref. kerk. Twee tal te Middelburg M. Draaijer en C. v. d. Weele. Vr\J Evang. Gem. Aange. nomen naar Winschoten: P. Wergers té Wemeldinge.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5