PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Ieeuwsche Si Langdurige burgeroorlog in China onvermijdelijk Geen kans voor Walcheren in den NL 0. Polder Gemeentelijke tekorten stegen in 1941 reeds tot 186 millioen Vandaag UIT DE PROVINCIE. ZUID-BEVELAND. eeuwsche w nippers Hoofdredacteur Q. Balllniljn ffn'et redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde |r., Vlissingen. Commissie, van Bijstand J. L, van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch.'Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 13 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 187 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie t 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29, lel. 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg: Gratemastraat 3, Terneuzen: Brouw^HjstraatJLJk>Bti^^ Het Wereldgebeuren Generaal Marshall geeft den moed op. Verhouding V.S. Rusland op den achtergrond. China is wel het meest be klagenswaardige land ter we reld. Het is jaren en jaren gewikkeld geweest in een strijd op leven en dood met Japan en nauwelijks was Ja pan verslagen, of de tegen stellingen tusschen de Chinee- zen onderling, namen weer zoo scherpe afmetingen aan, dat de burgeroorlog, die in een reeds byna grijs verleden slechts eindigde omdat Japan bestreden moest worden, we derom onvermydelyk is ge worden. Zondag hebben generaal Marshall in zijn kwaliteit van speciaal gezant voor China en Leighton Stuart als gewoon Amerikaansch ambassadeur in een gezamenlijke verklaring toegegeven, dat de pogingen om vrede en eenheid in China tot stand te brengen, definitief zijn mislukt Het blykt onmo gelijk te zijn, aldus de ver klaring, overeenstemming te bereiken over f die geschilpun ten, die het stopzetten van de vijandelijkheden in den weg staan. Tegelijkertijd verklaarde de communistische woordvoer der Wang Ping Nan: Het is thans een kwestie van oor log of vrede, dictatuur of de mocratie. Nu generaal Marshall, de eenige bemiddelaar, den moed heeft opgegeven en zijn mis sie vruchteloos is gebleven, zal niets meer het uitbreken van vijandelijkheden op groote schaal kunnen voorkomen, zooals trouwens de laatste maanden voortdurend vrij hard gevochten is op de fronten. Het arme China, dat zoozeer behoefte heeft aan een tijdperk van vrede en opbouw na den jarenlangen strijd tegen het Japansch imperialisme, gaat opnieuw een lange periode van verwoestenden burgeroorlog tegemoet. Het is zeker niet •de schuld van generaal Mars hall, wiens onpartijdigheid en góeden wil algemeen boven verdenking worden geacht. De radio-commentator, Elmer Davis, stelt voornamelijk de Kwomiritang verantwoordelijk voor den huidigen toestand. De schikkingen voor de vor ming van een coalitie-regee ring, welke door alle partijen in Februari j.l. te goeder trouw werden aanvaard, zijn 'aiiet ten uitvoer gelegd en de schuld rust in hoofdzaak op de reactionnaire elementen in de Kwomintang, die pas eenige vooraanstaande leiders van de Democratische Liga deden vermoorden. Aan den anderen kant beweren de communisten, dat de troepen van generaal Tsjang Kai Tsjek Amerikaansche wape nen, munitie en transportmid delen gebruiken en zélfs steun krijgen van Amerikaansche legeronderdeelen. «Ongetwijfeld zijn de Ameri kaansche belangen weinig ge diend met een communistisch China, zooals omgekeerd de communisten in Stalin hun beschermheer vinden. In China raken de invloeds sferen van twee- groote mach ten elkaar en op den achter grond van dc binncnlandsche twisten doemt de strijd om de macht tusschen de Sowjet- .Unie en de Ver. Staten op. De beschuldiging, dat de po litiek van deze laatste mo gendheid er op gericht is om achter de schermen den bur geroorlog aan te wakkeren, wordt echter terecht door pres. Truman van de hand ge wezen. De verschepingen van wa pens en munitie onder de leen- en pachtwet aan de centrale Chineesche regeering hielden vóór 30 Juni op en er zal niets meer worden verscheept voor het Congres het wets ontwerp goedkeurt, dat voor ziet in hulp bij de opleiding van een vereenigd Chineesch leger. Bovendien is de Ameri kaansche openbare meening er tegen om verwikkeld te wor den in den Chineeschen bur geroorlog. Slechts een minder heid dringt aan op interven tie aan de zijde van de Kwo mintang, zooals ook een groep het andere uiterste voorstaat, terugtrekking van alle Ame rikaansche troepen en voor- raden uit China. Het zal echter uiteindelijk van de houding van Rusland afhangen tot nu toe was deze vrij duister welke stappen'de Amerikanen verder zullen nemen op het Chinee sche strrjdtooneel. Twee „Russen" gearresteerd. Zaterdagavond arri veerden aan het station te Roosendaal met den trein uit België twee lieden die onverstaan bare klanken uitstieten. Zij wisten de douaniers aanvankelijk te overtui gen, dat zij Russen wa ren. Men liet de kerels hun gang gaan, maar hield toch nog even een oogje In het zeil. Nau welijks waren de man nen eenige honderden meters van den douane post verwijderd of zij spraken vloeiend Nederlandsch. De po- tot arrestatie van ..edriegers ging met lustig vechtpartijtje gepaard. Een der poli tiemannen kostte het fevalletie een kunstge- i't. Het bleken gedros te koopvaardijmatrozen te zijn. Von Rundsledt aan hel woord. Te Neurenberg stond Maan dag generaal van Rundstedt terecht. Hij verklaarde, dat de Duitsche generaals zich nim mer met de politiek bemoei den. Hij was tegen de rassen wetten geweest en de Joden vervolging noemde hij onzin, omdat het Duitsche volk zelf sterk gemengd is. China wil bemiddelen. De heer Ho Feng Tsjan, hoofd van de afd. Voorlichting van het Chineesche ministerie van Buitenlandsche Zaken, heeft verklaard, dat de Chi neesche regeering haar bemid deling heeft aangeboden in het conflict tusschen Neder land en de Indonesische natio nalisten, aldus meldt „Het Vrije Volk". Hijheeft daaraan nog toe gevoegd, dat bereikt was, dat de' Nederlandsche regee ring doeltreffende maatregelen voor de bescherming van de Chineezen in Indonesië zal ne men. DIEFSTAL OP VLIEGVELD. Op het vliegveld Kemajo- ran te Batavia hebben dieven Zondagavond veertien post zakken en een hoeveelheid vliegtuigbagage weten buit te maken. MUITERS IN MEN ADO VEROORDEELD. De muiters van Menado zijn door den Krijgsraad veroor deeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 20 jaar. BURGER DOODGESCHOTEN Een ontvluchtingspoging van een Duitscher is oorzaak geworden dat Vrijdagavond op den St. Oedenrodenscheweg tusschen Son en Schijndel een juist passeerende burger is doodgeschoten. GELDIGHEID WASCHPOEDERBON. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de toewijzingen 939 voor wasch- goeder tot nader order geldig lijven. Uitgaven in 1943 bijna één milliard. Dezer dagen verscheen de door het Centraal Bureau voor de statistiek samengestelde statistiek der gemeentebelas tingen 1943. De uitgaven van den ge wonen dienst stegen bijna 'on afgebroken van 779 millioen over 1936 tot 933 millioen over 1943, doch de inkomsten van dien dienst over genoemd tijdvak slechts van 776 mil lioen tot 785 millioen. Ter wijl over 1936 de raming der inkomsten en uitgaven dus vrijwel gelijk was, moest over 1943 voor alle gemeenten te zamen per saldo een nadeelig slot der begrootingen beraamd worden van 148 millioen, waarvan alleen al 98 mil lioen voor rekening der zeven grootste gemeenten. RESERVES EN TEKORTEN. De gemeentelyke reserves daalden van 31 millioen op 31 December 1936 tot 26 millioen op SI December 1941, terwijl de nog niet definitief gedekte tekorten van den ge wonen dienst stegen van 11J millioen op 31 December 1938 tot 186 millioen op 31 De cember 1941, Stegen de schulden der ge meenten onafgebroken van 2534 milliom op 1 Januari DOODVONNIS BEVESTIGD. De Rotterdamsche garage houder H. Luyendrjk had tij dens de bezetting een aantal adspirant-Engelandvaarders aangeboden om hen met zijn auto naar hun boot te ver voeren. Hij leverde hen echter in handen van den S.D. af, met het gevolg, dat zes van hen ter dood werden veroor deeld. Luyendljk was door het Byz. Gerechtshof te Rotter dam ter dood veroordeeld. De Bijz. Raad van Cassatie be vestigde thans dit vonnis. Russische proefnemingen in Duitschland. Volgens verklaringen van functionarissen der Duitsche socialistische eenheidsparty hebben de Sowjet-Russen in hun zone van Duitschland zeer krachtige V-wapenen van een nieuw type ontdekt, als mede vier tot nu toe onbe kende types van vliegtuigen en andere nog niet geprobeer de- wapens. De Russen zouden by het doorzoeken van de ruïnes van sommige groote wapenfabrie ken onbeschadigde onder- grondsche werkplaatsen heb ben aangetroffen, waarin ge gevens over de nieuwe wape nen en reeds gereedgemaakte onderdeelen daarvan, werden gevonden. De meest belang rijke ontdekkingen werden ge daan in de Heinkel- en Arado- fabrieken bij Warnemünde en de voormalige Junkersfabriek te Dessau. De Duitsche specialisten, van wie velen vroeger ge werkt hebben voor de bewape ning van Nazi-Duitsöhland, houden zich thans met expe rimenten bezig onder controle van Russisohe officieren en ingenieurs. Viervoudige moord. Zaterdagavond bemerkten voorbijgangers, dat de hoeve van een landbouwer te Re- mersdaal in België in brand' stond. Toen men er in slaagde de lijken der bewoners den pachter, zijn vrouw en zijn twee kinderen vanonder de puinhoopen weg te halen, bleek, dat alle vier de keel was afgesneden. Het onderzoek zal moeten uitmaken of men hier met een misdaad of met de daad van een krankzinnige te doen heeft. 1936 tot 2670 millioen op 1 Januari 1941, op 1 Januari 1943 bleek deze schuld weder om gedaald te zijn tot 2585 millioen 285 per hoofd der bevolking). Van laatstgenoemd bedrag kan ongeveer 55 geldelijk rendabel geacht wor den. Dat de schulden een belang rijke last op de gemeenten leggen blijkt wel hieruit, dat het in de begrootingen 1943 geraamde bedrag wegens ren te en aflossing per hoofd der bevolking 20 beliep, terwijl de opbrengst van de recht streeks ten behoeve der ge meenten geheven belastingen voor 1943 geraamd werd op 11 per hoofd der bevolking. begint te Groningen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van „Staunton" het interna tionale schaaktournooi, waaraan dóór 21 schaakmeesters zal wor den deelgenomen en dat tot 7 September duurt. De richtlijnen voor de vrijlating. Volgens de nieuwe richt lijnen inzake de vrijlating kun nen voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld zij, die deel hebben uitgemaakt van de N. S.K K. en den Wach. und Schützedienst, de Volkswehr, de O.T. of het Deutsches Rote Kreuz, indien geen anderé ernstige strafbare feiten dan dienstneming en eventueel lid maatschap van de N.S.B. te verwijten zijn. Zij, die dienst hebben gedaan bij vijandelrjke gewapende formaties, kunnen voorwaardelijk in vrijheid wor den gesteld, indien uitsluitend persoonlijke omstandigheden hen tot dienstneming hebben bewogen. Hierbij wordt gedacht, aldus meldt „Het Vrije Volk", aan .chronische werkloozen, die een behoorlijk inkomen konden verdienen bij Duitsche gewa pende formaties. Ook wordt gedacht aan pupillen van tuchtscholen en opvoedingsge stichten, die door dienstne ming zich aan deze dwang- opvoeding konden onttrekken en aan jongens, die in de pu- berteitsleeftyd zich hebben ge meld c»n aan liet vaderlijk ge zag te ontkomen, terwijl van hun spijt over dezen misstap is gebleken. Voorwaardelijk vrij komen functionarissen van N.StB., indien zij geen be langrijke functies hebben be kleed. Verder functionarissen van nevenrorganisaties, indien zij eveneens geen vooraan staande posities hebben inge nomen. Een uitzondering in deze wordt gemaakt voor de bestuurders van de artsenka mer. Voorwaardelijk kunnen voorts in vrijheid worden ge steld Zij, die een bestuurs functie op grond van hun na- tionaal-socialistische gezind heid bijv. burgemeesters en wethouders hebben bekleed indien zij geen ernstige misda den of misdragingen op hun geweten hebben. Lijk van Mussolini gevonden. In een klooster der Paters Franciscanen te Padua is thans in een koffer het lijk van Mus solini gevonden. Onder de ge arresteerden bevindt zich ook de leider van de neo-fascistische organisatie, weflJke aan den Hjk- roof schuldig moet zijn. Twee geestelijken, die van medeplich tigheid of heling worden ver dacht, hebben, aan het Vaticaan verzocht het biechtgeheim te mogen verbreken om hun hou ding in deze zaak nader te kun nen verklaren. ILLEGALE IMMIGRATIE STOPGEZET. D$ Eng. Regeei-ing heeft de Palestijnsche Regeering thans opgediagen de verdere opne ming van illegale immigranten te staken. Alle clandestine immigranten zullen naar kam pen op Cyprus of elders worden overgebracht. Laatste nieuws HET BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN AAN LIMBURG. Tijdens haar bezoek aan Limburg heeft H.M. de Ko ningin Maandag het zwaar ge troffen Noordelijk deel der provincie bezocht. Vandaag begaf de Koningin zich naar Zuid-Limburg. SINAASAPPELEN VOOR DE JONGSTE KINDEREN. In de eerste helft van Sep tember zal een aanvang wor den gemaakt met de verstrek king van 500 gram sinaasap pelen aan de kinderen, gebo ren in 1942 of later. Op 15 Augustus zal in verband daarmede een voorinleverings- bon worden, bekend gemaakt. Prins speelt niet mee. Aangezien het tournooi te Groningen in verband met den daarop volg-, uden schaakwed strijd RuslandVer. Staten, in 19 ronden moet zijn afgeloo. pen, is besloten, dat de Ne derlander, Prins, niet zal mee spelen. Prins is thans uitgenoodigd aan het eerstvolgend mees- tertournooi in Rusland deel te nemen. DE AANKOMST VAN DE „RUYS", Het motorschip „Ruys" zou hedenmorgen met 1800 repa- trieerenden te IJmuiden bin- nenloopen. Vandaag debat over Italië. Met de stemmen van Rus land, Polen en Wit-Rusland tegen is gisteren te Parrjs be sloten aan Albanië, Egypte, Mexico en Cuba toe te staan hun standpunt ter conferentie toe te lichten. In verband met de geruch. ten over mogelijke verdaging van de conferentie, hebben inmiddels zoowel Rusland als de Ver. Staten zich tegen ver daging uitgesproken. In de kringen van de Ver. Naties houdt men inmiddels ernstig rekening met de mo- gely'kheid van uitstel van de Alg. Vergadering, welke op 23 Sept. zou aanvangen. De vertegenwoordiger van Yoego-Slavië, Kardelj, heeft gisteren een feilen aanval ge daan op de Italiaansche re geering, welke hij beschuldigde van een imperialistische poli tiek. De Gaspferi werd daarbij vergeleken met Mussolini. Voorts ontstond nog een scherpe woordenwisseling tus schen Byrnes als voorzitter en Wisjinsken, welke laatste een algemeen debat over de Italiaansche verklaring wenschte. Hoewel Byrnes zich hiertegen aanvankelijk ver zette omdat hij meende, dat een dergelijk debat het eigen lijke werk te zeer zou ophou den, stemde hij er tenslotte in toe, dat Dinsdag het ver langde algemeene debat zal plaats vinden. NOG STEEDS PROJECTIELEN BOVEN ZWEDEN. In Zweden zijn weer op verschillende plaatsen projèc- tielen waargenomen, die op geringe hoogte met groote snelheid overvliegen. Meestal zijn zij licht-gevend. 4'/2 Het Tribunaal te Middelburg veroordeelde mr. W. K. H. Die- leman tot 4'/* jaar Jnternee- rlng, te rekenen van 6 Novem ber 1944, verbeurdverklaring van het vermogen tot een be drag van 5000, alsmede van diens aan derden in bruikleen uitgegeven goederen, en ont zetting uit rechten. Bunkers opruimen kost vele millioenen. Heft probleem van de vele bunkers, die overal in Zeeland nog worden aangetroffen, is niet gemakkelijk op te lossen. Het zijn nu eenmaal leeiijke sta-in-den-wegs, die het land schap en het stadsbeeld ont sieren en voor het verkeer soms zeer hinderlijke obsta kels vormen. Men zou ze liefst allemaal opgeruimd zien erj. dan zoo snel mogelijk Toch hebben slechts weini gen er een idee van, welke kosten deze „opruiming" met zich zou brengen. Alleen in Vlissingen zy'n bijv. de kosten voor het oDruimèn van de. bunkers op niet minder dan vijf millioen geraamd. Het Rijk betaalt weliswaar 90 maar dan nog zou het de ge meentekas 500.000 kosten. Overigens is er nog een bepaling, welke bepaalt, dat deze Rijksbijdrage slechts wordt verstrekt tot een be drag, welke de waarde van den vrijgekomen grond niet mag overschrijden. Een heel logischebepaling, want het zou toch wel wat al te dwaas worden, wanneer men om een Aan „pioniers" zou voorrang worden gegeven. Opheldering gewenscht. De Z.L.M. heeft onlangs een excursie gemaakt naar den Noord-Óost-polder en tijdens dit bezoek heeft ir. Minder- houd een lezing gehouden over dit nieuw gewonnen gebied. Bij de rondvraag nu kwamen de kansen ter sprake, die de Walchersche boeren hebben op het verkrijgen van bedrij ven in den N.O.-polder. Welnu: de kansen voor de Walchersche boeren schijnen slecht te staan. Ir. Minderlioud deelde mede, dat in 1947 de eerste 150 boerderijen ver pacht zullen worden en dat reeds aan ca. 500 zoogenaamde pioniers, dat zyn jonge wer kers, die de voorgaande jaren onder vaak zeer moeilyke om standigheden hun beste krach ten aan den N.O. polder gaven, een soort toezegging is ge daan. Aan deze pioniers zal zooveel mogelyk voorrang worden gegeven. Deze mededeeling baarde begrijpelijkerwijs teleurstelling onder de Zeeuwen, te- meer omdat 't gerucht gaat, dat de directie van den N.O. polder zich sterk verzet tegen de ves tiging v&n boeren uit Wal cheren. Eenige maanden gele den verklaarde een der direc teuren, dat er wel gepoogd zou worden, degenen,'die reeds, jaren in aen polder werken voorrang te geven, maar dat er kapers op de kust waren. Die kapers, het werd gezegd op een wijze, die aan duide lijkheid niets te wenschen liet, waren de boeren op Walche ren. Het Zeeuwsch Landbouw blad van deze week maakt naar aanleiding; van deze fei ten enkele belangwekkende notities. Het stelt vast, dat er inderdaad nog al verschil be staat tusschen een boerenbe drijf op Walcheren en een in den N.O. polder. Maar het stelt tegelijkertijd de logische vraag, waarom waar bij de herverkaveling op Walche ren verschillende boeren weg zullen moeten degenen, die den N.O. polder hebben helpen ontginnen, voorrang moeten hebben boven de gedupeerden van Walcheren. Deze. gedupeerden zijn ge dupeerd buiten hun schuld. En als Walcheren schoon' herrij, zen wil, blijven er boeren over, die alles kwijt zjjn. De regee ring moet en wil hen helpen. Gaat het dan echter aan dat de directie van dén N.O. pol der, inplaats van de rechten van pioniers en gedupeerde Walchersche boeren te er kennen en naar een compro mis te streven, de zelfzucht aanwakkert van een bepaalde groep? Het Zeeuwsch Landbouw blad schryft „Wij zullen de laatste zijn, die het recht op een be drijf van de pioniers betwis ten, maar wèl het recht van voorrang op de Walchersche gedupeerden. Het ware te wenschen, dat er een com promis gevonden wordt in den vorm van. eerst uitgifte aan de oudere Walchersche boeren, van wie men niet meer kan verlangen, dat zij hun gezin in den steek laten en eenige ja ren in kampen gaan wonen. Hiernaast uitgifte aan pio niers en voor de jongere Wal chersche generatie een vrij willige werktijd. De vertegenwoordigers uit Walcheren in het gezelschap waren ervan overtuigd, dat de Walchersche boeren in den N.O. polder een uitstekend figuur zouden slaan". In bovenstaand citaat wordt de spijker op den kop gesla gen. Slechts één vraag ry'st bij ons op, nl. of het wel juist is oudere boeren van Walche ren naar den N.O. polder te laten gaan. Een oud spreek woord zegt, dat- het beter is oude boomen niet te verplan ten. Jlonge boomen wennen gemakkelijker aan nieuwen grond en nieuwe omgeving. Jonge boeren evenzeer. Volgens onze (leeken)-mee ning zou het de voorkeur ver dienen, de oudere boeren zoo veel mogelyk op Walcheren op eigen grond, te houden en juist aan de jongeren dc kans te geven in Nederlands twaalf de provincie. Voor het echter zoover is, dat deze vraag in de practrjk aan de orde komt, zal moeten blijken, of inderdaad de Wal chersche boeren al dan niet kans in den N.O. polder zullen krijgen. Het zou goed zijn, als be voegde instanties konden me- dedeelen, of het juist is, dat de Zeeuwen zullen worden achtergesteld bij de pioniers van den polder, op wier be wonderenswaardige prestaties wij overigens niet gaarne iets af zouden dingen. Zoo lang dat niet geschied is, onderschrijven wij volledig het oordeel van het Zeeuwsch Landbouwblad, dat de boeren van Walcheren allerminst achtergesteld mogen worden by andere gegadigden. Zy dienen gelyke kans te hebben. Mr. Dieleman tot jaar veroordeeld. lapje grond van eenige duizen den guldens vrh te krygen, bijv. het tienvoudige van de waarde zou moeten uitgeven. Alleen wanneer zeer dringen de belangen op het spel staan, kan van dezen regel worden, afgeweken. Bovendien is cr een aantal bunkers dat door de militaire autoriteiten van belang voor onze defensie wordt geacht dientengevolge gehand haafd zal moeten blijven. Waarschynlyk zal dit ook het leval zyn met den grooten iunker aan den Boulevard te Vlissingen tegenover den Op rit. In verband hiermede zal de rijweg eenigszins verlegd moeten worden en kan ook het Naerebout-monument waar schijnlijk niet op dezelfde plaats terugkeeren. Het is niet onmogelijk, dat hiervoor thans een plaats verder op den Bou levard, ongeveer ter hoogte van den Spuiboezem, zal wor den gekozen. VERRENNERS- BEDEVAART. Zooals bekend, organiseert de O.L.Vr. v. d. Poldergroep der R.K. Verkenners te Mid delburg op 17 en 18 Augustus een bedevaart naar' O.L. Vrouwe van den Polder, waar aan - verschillende groepen, ook van buiten Zeeland, deel nemen. Op- „Berkenbosch" by Oostkapelfe zal aekampeera worden. ^let programma be vat onder meer een vlaggen- parade op de Markt te Mid delburg. Kardinaal de Jong heeft van zyn belangstelling doen blijken en een belang rijke bijdrage als tegemoetko ming in de kosten, toegezegd. Goes De raad aanvaardde liet Gymnasium plan. In de Maandagmiddag ge houden vergadering van den tijdelijken gemeenteraad te Goes werd in plaats van wij len den heer mr. J. A. A. Fransen van de Putte be noemd tot lid van de com- missie van toezicht op het .O. de heer W. C. ten Kate. Goedgekeurd werden de be grootingen voor 1946 van het Burgerlijk Armbestuur en van het Gasthuis. B. en W. stelden voor te besluiten tot het bouwen van negen voorloopige dubbele wo ningen aan de Tulpstraat. Deze zullen later omge bouwd kunnen worden tot negen arbeiderswoningen of woningen, speciaal bestemd voor groote gezinnen. Voorge steld werd een rijksvoorschot van 138.300 aan te vragen en tevens 75 bij te dragen in de exploitatiekosten. De commissie van financiën betreurde het, dat men deze woningen aan de Tulpstraat wil bouwen, waar de grond eigenlijk bestemd is vöor mid denstandswoningen en deze wijze van doen den grondprijs zal drukken. De heer M. Franken bracht verschillende bezwaren naar voren, hierin door enkele An dere leden gevolgd, terwijl de burgemeester en de wethou ders de Roo en van Melle het voorstel verdedigden, dat ten slotte z.h.st. werd aangeno. men. HET GYMNASIUM, Tenslotte kwam het voorstel aan de orde óm een gymna sium- of lyceumafdeeling te verbinden aan de Rijks H.B.S. De kosten daarvan worden voor het eerste jaar geraamd op f 3987,50, waar tegenover staat aan schoolgeld en bij dragen van rijk en gemeente 2400, zoodat voor het eerste jaar de gemeente 1587,50 voor haar rekening zal moe ten nemen. De heer Vingerling had vooral bezwaar tegen de korte voorbereiding van dit voorstel, waarop de voorzitter er op wees, dat men van de nu ge boden kans moet gebruik ma ken. De héér Zuidema maakte bezwaar tegen den grooten spoed, waarmede het voorstel behandeld moest worden. Weth. van Melle merkte op, dat Terneuzen en Zierikzee veel meer tijd van voorberei ding hebben gehad. Ir. Stoel-Feuersteijn infor meerde, waar deze school moest worden ondergebracht, Lerwyl er voor een M.T.S. geen plaats was. De voorzitter antwoordde hierop dat hier voor ruimte beschikbaar is in de Rijks H.B.S Het voorstel werd z.h.st. aangenomen. De heer Franken informeer de bij de rondvraag^ of het plan voor de M.T.S. geheel van de baan is. Wethouder de Roo merkte op, dat deze school er in elk geval dit jaar niet meer kan komen. „VACANTIEZORG' In ons bericht over „Vacan- tiezorg" te Goes in het num mer van Maandag is een ver gissing geslopen. Het comité verwacht geen prijzen van Volksherstel, maar hoopt, dat vele belangstellende kinder vrienden prijzen zullen afstaan en aan het bureau Volksher stel bezorgen. Het bezoek aan het Dierenpark te Tilburg zal niet op 25 Aug. plaats vinden, maar op 23 Augustus. Kloelinge RAADSVERGADERING. Vrijdagavond .kwam de tij delijke gemeenteraad van Kloetinge, onder voorzitter schap van burgemeester Schimmelpenniack van der Oyen, voor de laatste maal bijeen. Allereerst werd besloten den bouw van 3 noodwoningen op 'te dragen aan de firma Wel- leman te Vlaardingen. De Tervatenscheweg zal elec- triseh verlicht worden, waar voor 8 lantaarn-s noodig zijn.- Ook zal getracht worden op korten termijn over te gaan tot de electrificatie van de Goe. Aan mej. E. Schipper werd met ingang van 1 Sep tember eervol ontslag ver leend als onderwijzeres aan de gemeentelijke Fröbelschool. De geloofsbrieven der nieuw jekozen raadsleden werden goedgekeurd en de voorzitter oracht dtfhk aan de beide af tredende raadsleden, de hee- ren W. C. van Liere en M. Paardekooper, waarvan eerst genoemde gedurende tal van jaren wethouder is geweest voor alles wat zij voor de ge meente hebben gedaan en voor de prettige wyze, waar op zij steeds hebben samen gewerkt. FEESTPROGRAMMA OP 31 AUGUSTUS. Donderdag vergaderde de Oranje-vereeniging te Kloe tinge onder voorzitterschap van J. Q. C. Lenshoek. 53 le den waren aanwezig. Besloten werd de contributie met 50 cent per gulden te verhoogen. Het programma voor de fees telijkheden op 31 Augustus werd als volgt vastgesteld: 10 uur kinderfeest met trac- taties; 2 uur optocht; 4 uur volksspelen; 8 uur concert door „Excelsior" met volks zang en 10 uur muzikale rondgang. Nieuwdorp EEN ZELDZAME VONDST. Bij werkzaamheden op het land van Jac. v. 't Westeinde, in de Schelfkreek te Nieuw dorp, trof men een voor deze omgeving wel zeer zeldzaam dier aan en wel een ringslang van plm. M. lang. Hoe dit dier in deze streek terecht is gekomen zal wel nimmer ko men vast te staan. Het dier, dat in gangen van ratten en mollen leefde, is, hoewel het voor den mensch ongevaarlijk is, toch maar af gemaakt. Op 15 Augustus zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer W. M. Louwerse werd benoemd tot hoofd van de O. L. school te Kattendijke. Te Wageningen is de heer Jac Huyge te Nieuwdorp ge slaagd voor Landbouwkundige L.O. Zaterdag brak van de dorschmachine van den loon- dorscher E. in Borssele een koppelstang, waardoor de ma chine ih een sloot terecht kwam. Met vereende krachten werd de machine weer op den kant geholpen. Kerknieuws Vry Evang. Gem. Aange nomen naar Winschoten: P. Wergers te Wemeldinge.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3