DAGSCHOOL IHiddelbire Technische Minsctal HANDEL NOG NIET UITGEBREID. DRUMINSTALLATIES DEG0EDEHARM0NIE Mevrouw Firma A. Poppe Zoon net Meisje 122 millloen meer voor Marine. Bij de Tweede Kamer is in gediend een ontwerp tot wijzi ging der marinebegrooting voor 1946, waarbij het totale bedrag der begrooting wordt gesteld van 326.008.331 op 448.012.646. Blijkens de toelichting wor den de p. m. geraamde- acht mijnenvegers, waarvan oor spronkelijk de kosten onbekend waren, thans reeds gebruikt om de zoo noodzakelijke pa trouillediensten in Ned. Indië te onderhouden. Het totaal der aanschaffingskosten bedraagt 10.700.000. De begrooting wordt vermin derd met 25 millioen, aange_ zien van de voorgenomen aanl schaffing van een kruiser is afgezien, nu gebleken*is, dat van de Engelsche marine een het monetair niet mogelijk is modernen kruiser over te ne men. De post aanschaffing, herstel en wijziging van vliegtuigen wordt verhoogd met 16.201.000 Voor nieuwe gebouwen en terreinen wordt een verhooging van 7.275.160 voorgesteld 2.000.000 voor uitbreiding van het kampement Woestduin en 2.300.000 voor uitbreiding van het opleidingskamp te —11- versum Voor herstel, vestiging en inrichting van de ma ine- basis in Soerabaja wordt 29.280.000 meer aangevraagd. Voor personeelsuitgaven is 18.122.000 meer uitgetrokken. ONGEVAL MET PROJECTIEL. In de gemeente Hemmen was de 40-jarige W. G. bezig xnet het sloopen van een öiuur. Toen hij op een gege ven moment een breekijzer \u den muur stak volgde er 'n >ntploffing en kreeg G, de volle lading in zijn borst. 'Het slachtoffer werd op slag ge dood. Er kon niet meer wor den nagegaan welk soort pro jectiel het hier betrof. Smokkelaar doodgeschoten. Dezer dagen slaagden Bel gische kommiezen erin een paar koeien in beslag te ne men, die uit Holland afkom stig waren. De smokkelaar B. de S., uit de Clinge (B.) verze'lte zich tegen de kom miezen en werd neergescho ten. EX-POLITIEKE GEVANGE NEN UIT 17 LANDEN NAAR ENSCHEDE. Van 2328 September zal in Enschedé een groot congres worden gehouden van ex-poli tieke gevangenen uit 17 landen welk congres vooraf zal gaan aan een groote internationale bijeenkomst te Parijs. Enschedé is als congresstad uitgekozen, wijl men hierdoor zijn waardeering wil uitdruk ken "voor de houding die de be volking tijdens den oorlog heeft aangenomen, alsmede voor de gulle ontvangst welke in dit repatrieeringsgebied aan dui zenden oud-politieke gevange nen en displaced persons na den oorlog ten deel viel. Op een persconferentie werd medegedeeld dat ds. Niemoel- ler op deze bijeenkomst niet aanwezig zal zijn, aangezien men hem als een niet princi pieel anti-nationaal socialist beschouwt. GRONDBORINGEN Riï DE LUTTE GESTAAKT. Naar wij vernemen zijn de grondboringen van de Bataaf- sche Petroleum Maatschappij in de buurtschap de Lutte bij Oldenzaal gestaakt. Weliswaar is men enkele maanden geleden op zoutlagen gestooten, maar aangezien men geen loonende resultaten bereikte, is de diep- boring stop gezet. Men deelde ons evenwel mede, dat het niet onmogelijk "werd geacht, dat er op andere plaatsen een boor. toren zal verrijzen. BEURSOVERZICHT. Publiek blijft gereserveerd. De nieuwe week had voor de Amsterdamsche beurs hoege naamd geen uitbreiding* van den handel meegebï'acht. Het publiek betoonde zich uiterst gereserveerd. Hoewel de han del gering was bleek er op enkele afdeelingen toch eenig aanbod te bestaan. Van de Industrieelen waren de hoofd fondsen iets lager, diverse outsiders gingen verscheidene punten achteruit, zooals bijv. aandeelen De Schelde, die een zevental punten daalden. Voorts waren van Gelder weef iets lager. De bankaandeelen waren goed prijshoudend. V<?or de cultuurfondsen bestond vrij wel geen animo. Op de Scheepvaartafdeeling kwamen de meeste noteeringen iets la ger te liggen, De Beleggings- markt was rustig. Van de Ned. Staatspapieren waren de 3% jongere emissies een fractie lager. De 4 obligatiën waren prijshoudend. Prolongatie 2% Nieuws In een notedop Volgens mededeelingen van admiraal Blandy is door de explosie van de atoombom onder water 95.220 ton scheeps- ruimte tot zinken gebracht, dit is viermaal zooveel als bij de eerste proefneming bij Bi kini. De laatste Mandsjoekei- zer, tijdens de Japansche be zetting staatshoofd van Mand- sjcerije, Henri Poe Ji, is on der Russische bewaking in Tokio aangekomen. Hij zal ge tuigen in processen tegen oorlogsmisdadigers. Men ver wacht, dat ook hij zich spoe dig als oorlogsmisdadiger te verantwoorden zal hebben. De Australische minister voor immigratie 'heeft een im migratieschema voor langen termijn aangekondigd. Met de immigratie van 90.000 perso nen uit Engeland zal in Ja nuari 1947 worden begonnen. Reizen naar de maan. Een jonge geleerde, werk zaam op het departement van oorlog in de Ver. Staten, ver klaarde een dezer dagen van meening te zijn, dat hij den tijd nog wel beleven zou van een reis naar de maan. Sprekende over het werk van Amerikaansche geleerden en militaire experts, die van plan zijn een raket naar de maan af te schieten, voegde hij er aan toe, dat de jongere generatie het interplanetaire verkeer van de toekomst als een gewone zaak zou beschour wen. Hij zeide voorts te gelooven, dat de menschfen in raketten naar de planeten en naar de maan zouden reizen en dat daar installaties zouden wor den gebouwd ter verkrijging van grondstoffen, waaraan op aarde behoefte is. Sport HOOFDPLAAT IRCF 1—3. Ónder groote belangstelling speelde j.l. Zondag de voetbal club Hoofdplaat I een vriend- schappelijken wedstrijd tegen Combinatie RCF uit Rotter dam. Voor den wedstrijd werd door de spelers van Rotter dam aan hun gastheeren een fraaien beker aangeboden ter herinnering aan dezen wed- strijd. Beide partijen gaven een pittig en aangenaam spel. Door het krachtig optreden van Rotterdams doelman moest Hoofdplaat zich met 1 doelpunt tevreden stellen, ter wijl Rotterdam drie doelpun ten maakte. ZWARE NEDERLAAG. Een Rotterdamsch zevental leverde in het kanaalbad te Terneuzen 'een polowedstrijd tegen een Zeeuwsch zevental. De Rotterdammers waren technisch verre de meerdere en versloegen hun Zeeuwsche gastheeren met 91. Ook De Schelde moest in de Rotterdamsche reserves haar meerdere erkennen, met 4r—1 werden zij verslagen. „ACHILLES" BEHAALDE EERSTE PRIJS. Bij de gróote gymnastiek, feesten ter gelegenheid van het 45-jarig jubilé van de turnvereeniging „Prins Hen drik" te- Breda op 11 Aug. behaalde de gymnastiekver. eeniging „Achilles" te Middel burg met haar meisjesafd. een eersten prijs met het hoogst aantal punten (18%) (maximum 20). FRAAIE OVERWINNING VAN VAN DE VOORDE Karei van de Voorde uit Hulst, die wekenlang in vrij. wel elke koers met pech te kampen had en zoodoende tel kens den strijd moest staken, heeft zijn moedig volhouden tenslotte Zaterdag beloond ge zien te St. Niklaas (België), waar hij een fraaie sprint zege behaalde op Ritserveldt, Reeds in de 6e ronde vluchtte onze landgenoot weg, maar kreeg in de 8e ronde gezel schap van Ritserveldt. Geleide lik vergrootten deze twee renners hun voorsprong op het peloton en wistten die ook te behouden tot het einde. De uitslag werd 1. K. v. d. Voorde de 120 km. in 2 u. 55 min.; 2. Ritserveldt; 3 op 2 min. Labrosse; 10. Hopstaken; 11 Pauwels, beiden N.C.D. Franken kwam door een wielbreuk op de 17e, v. d. Zande op de 18e plaats. „VOLBLARDING" HEEFT SUCCES. Bij den te Breda gehouden driekamp gymnastiekwedstrijd, W.o. vrjje oefeningen, brug en paardspringen, behaalden de dames van de gymnastiekver. „Volharding" te Goes een len prijs met 417 punten en de heeren een 2en prijs met 321% punt. MOTOR WEDSTRIJDEN. Op de Zaterdagmiddag te Tilburg gehouden terreinwed strijden voor motoren werd in de afdeeling senioren (250 c.c.) Huybregts uit Middel burg tweede. z Scheepvaartberichten In Vlissingeü aangekomen op 10 Augustus: „Kaap Fal- ga" van Antwerpen. Op den Hen „Jaba" van Antwerpen. Op den lOen aangekomen op de reede van Vlissingen „Iris", Engelsche kabellegger. Vertrokken uit Vlissingen op den lOen „Wim" naar Aber. deen, op den Hen „Weha" naar' Antwerpen, „Kaap Fal- ga" naar Esbjerg, „Jaba" naar Methyll, „Bonza" naar Emden, sleepboot „Le Robus- te" met baggermolen naar Duinkerken. Gepasseerd naar Antwerpen de „Brinda". Op den lOen (op weg naar Gent) „Zuidland" van Kopenhagen, „Amstelkerk" van Lagos, „Nato" van Rotterdam. Ver trokken van Antwerpen „Vir go", „Keizersgracht" naar Hel sinki; „Holland" op den Hen naar Goole; „Attilla" op den llen naar zee; „Cottica" naar West-Indië; „Cateli" naar Ko penhagen, „Ittersum" naar Rio de Janeiro; „van der Helft" naar Kaapstad. Radioprogramma's WOENSDAG. Hilversum I. (N.C.R.V.)7.00 Ber.; 7.30 Kamerkoor; 8.00 Ber.; 8.20 Morgenconc.; 9.15 Ziekenbe zoek; 9.30 „Van alles wat"; 9.50 Ochtendconc.; 10".30 Mor gendienst; 11.00 Conc. (Hay dn); 12.00 Stafmuz.; 13.00 Ber.; 13.20 Continental Kwintet; 14.00 y Kamerkoor; 14.50 Pianóconc.; 15.20 Cello recital; 16.00 Gram.; 16.45 Voor de jeugd; 17.35 Gram.; 18.00 Orgelspel; 19.00 Ber.; 19.15 Land- en tuinbouw; 20.00 Ber.; 20.18 Residentie, ork.; 22.00 Ber.; 22.30 Men delssohn conc.; 22.45 Avond overdenking; 23.00 Concert. Hilversum II. (V.A.R.A.) 7.00 Ber.; 7.30 Ontbgtmuz.; 8.00 Ber.; 8.20 Gram.; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.50 Conc.; 10.00 Morgenwijding; 10.35 Conc.; 11.45 Voordr.; 12.35 Melodians (gram.); 13.00 Ber.; 14.00 Voor de Vrouw; 15.00 Voor de jeugd; 17.15 Jack Hyltou; 18.00 Ber.; 19.00 Ensemble; 20.00 Ber.; 20.18 Ital. opera progr.; 21.15 Hoor spel; 22.00 Ramblers; 23.00 Ber. Weerbericht VRIJ KOEL. Aanvankelijk tijdelijk krach tige, later afnemende wind tusschen Zuid en West. Wis selende bewolking met plaat selijk enkele buien. Vrij koel. ZON EN MAAN. De zon komt op om 5.21 en gaat onder om 20.08. De maan komt op om 21.18 en gaat on der om 6.40. HOOG- EN LAAG WATER. Woensdag is het hoog water om 2.53 en 15.01, resp. 2.05 en 2.00 N.A.P. Laag water om 9.17 en 21.50, resp. 1.93 en 2.27 N.A.P. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje ANKIE. C. SCHUNSELAAR. J SCHUNSELAAR VERHAGEN. INEKE. "Middelburg, 9 Augustus 1946- Meidoornlaan 38. Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje MARIJKE INA JEANETTE. G. KLAVER. M. F KLAVER— LEYNSE. ROBERT JAN. Middelburg, 10 Augustus 1946. Gortstraat 44. Met groote blijdschap geven wij kennis van dè geboorte van ons Dochtertje HELENA WILHELM1NA (LENI). A. VERHOEFF. M. G VERHOEFF— KRAAMER. Vlissingen, 11 Augustus 1946. Havendorp 411. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje AALTJE. JOH. POST. J POSTSCHEFFERS, ADRI, JANNY en JOPIE. Vlissingen, 11 Augustus 1946. Kasteelstraat 52- Ondertrouwd: ANTHONIUS FRANCIS^CS PENNINGS en MARG ARETHA MARIA röbsn. Huwelijksvoltrekking op 3 Sept. 1946 te 10 uur in de R.K. Kerk te Uithuizen. Goes. Ganzepoortstraat 5. Uithuizen, Oude Straat 245, Toekomstig adres: N Goes, Wilhelminastraat 31. Wegens omstandigheden is het Huwelijk van ANDRÊ LOUWERSE en NELLY DE KUYPEK uitgesteld tot 30 Augustus a.s. Geen ontvangdag. Middelhui^, 11 Augustus 1946. C. J. ROZEMOND C. ROZEMOND—v. LEEST zeggen, mede namens weder- zijdsche Ouders, ^ank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun Huwelijk ont vangen. Middelburg. 8 Augustus 1946. Wagenaarstraat 6. Teruggekeerd in Vlissingen (Groenewoud 42 beneden) zeg gen wij allen vrienden en be kenden in Aardenburg harte_ lijk vaarwel. Fam. DELVOYE VAN DE KAMER. 10 Augustus 1946. Wecjerom telefonisch aangeslo ten onder nummer K 1180 2501. SLAGERIJ C. v. d. DRIES Oranjeplein 7 Souburg. De Heere nam weer tot Zich onzen innig geliefden Man en Pappa JACOB OORNELIS ABRAHAMSE, in den leeftijd van 32 jaar. G. ABRAHAMSE— DEKKER. KEESJE. Baambrugge, 11 Aug. '46. Zuwe C 49. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donder dag 15 Augustus a.s. te 2 uur te Baambrugge. Geen bloemen- De Heere nam tot Zich onzen innig geliefden Zoon, Broeder en Zwager JACOB OORNELIS ABRAHAMSE, in den leeftijd van 32 jaar. M. C. ABRAHAMSE. A. ABRAHAMSE— DE RIDDER. C. M. ABRAHAMSE. J. J. ABRAHAMSE— DE VALK. Koudekerke, 11 Aug. 1846. C 4- B 297. De Heere nam tot Zich na een vreeselrjk ziekbed in het Wilhelmina Gast- hus te Amsterdam, onzen innig geliefden Schoon zoon, Zwager en Oom JACOB OORNELIS ABRAHAMSE, in den leeftijd van 32 jaar. A. DEKKER Sr. G. DEKKER— SPEYKERS. J. J. DEKKER. N. GOEDHART- DEKKER. W. M. J. GOEDHART en Kinderen. L. DEKKER. H. J. DEKKER— SANDERSE. J. DEKKER. J. DEKKER—WERNER en Kinderen. M- VAN HOORN- DEKKER. A. C. H. VAN HOORN. ^A. DEKKER Jr. Middelburg, 11 Aug. 1946. Penninghoeksingel 39. Heden behaagde het den Heer tot Ziclj te nemen onzen geliefden Neef JACOB C. ABRAHAMSE, in den leeftijd van 32 jaar,. Namens de familie, A ABRAHAMSE— BIJL. J. ABRAHAMSE. A. KOLE- Vlissingen, 11 Aug. 1946. Heden overleed te Rot terdam, tot onze diepe droefheid, bij de geboorte van een Dochter, onze in nig geliefde en onvergete lijke Vrouw, Dochter, Zus. ter, Schoonzuster, Be huwdzuster en Tante Mevrouw FIETERNELLA ADRIAN A CORNELIA BURGMEI J ER, geb. ENTINK, in den leeftijd van 37 jaar. Uit aller naam, J. J. BURGMEIJER. Rotterdam, 11 Aug. 1946. Engelsche straat 16. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donder dag 15 Augustus te Vlis singen n.m. 2 uur vanaf Clijverstraat 7. WIE RUILT mijn vooroorlog- sche Buitenband, 24 x 1% voor 28 x 1% Rijwiel-Centrale Groenewoud 55, 'Vlissingen. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lijden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd, en Groot vader, de Heer MACHIEL IN 'T ANKER, in dén ouderdom van 70 jaar en 6 maanden. Dat- zijn heengaan vrede was, lenigt onze smart. C. IN 'T ANKER- KLOOSTERMAN. A. K. IN 'T ANKER- W. J. IN 'T ANKER. S. C. IN 'T ANKER— ZANDEE. CORRIE. MACHIEL. KEES. Scho'rfe, 10 Augustus 1946. Heden overleed tot onZe diepe droefheid, onze ge liefde Echtgenoote, Moe_ der, Behuwd-. Groot, en Overgrootmoeder, Mej. SARA LEENHOUTS, geb. VAN MALE, in den ouderdom van bijna 77 jaar. Uit aller naam, I. A. LEENHOUTS. Zuidzande, 10Aug. 1946. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen lieveling PIETER LEENDERT GEKKIT JOOSSE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Fam, LJOOSSEGROTE. Goes, 12 Augustus 1946. M. v. d. Sluys, Arts VEERE van 14 t.m. 17 Augustus. Voor Spoedgevallen AFWEZIG Dr. KEINDERS SCHILT Serocskerke. DANKBETUIGING. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze zeer ge liefde en zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder NEELTJE OREEL, geb, JASPEKSE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, B. OREEL. Vlissingen, Augustus 1946. Zeermanserve 46. SCHOOL ARTSENDIENST VOOR WALCHEREN, N.- EN ZUID-BEVELAND-WEST. Vrouwelijke sollicitanten wor den opgeroepen voor de betrek king van ASSISTENTE van den schoolarts. Jaarwedde 1307,50 tot 1901,25. Gegadigden behoeven geen verpleegstersdiplóma te bezit ten. Gezegelde sollicitaties te zen den vóór 25 Augustus 1946 aan den secretaris der Commissie van Beheer, burgemeester van 's_Heer Arendskerke. ENGELSCHE LES gevraagd door beginneling. Brieven letter Z 8, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Gemeente Vlissingen. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen roepen sollici tanten op naar de betrekking van CONCIERGE aan de Gemeentelgke Handels avondschool (Directeur de heer A. Mets). Salaris 300,— per jaar- Sollicitatiestukken binnen ze ven dagen na verschijning van dit blad in te zenden aan den Burgemeester. Wij kunnen leveren moderne complete Zie etalage. Alles op muziekgebied. G. WAGENVOORT v.h. K. P. P BRUSKET Lange Delft 32 Middelburg. DAMES. Voor Uw modern of eenvoudig kapsel verkoopen wij prima kwaliteit aluminium Krulspel den, zeer practisch 15 ct. per stuk. Goede kwaliteit Schuifspeldjes kosten 12 stuks op kaart 35 ct. pér kaart. Groote maat Schuifspeldjes 12 stuks op kaart 55 ct. Voor de nekharen in een rol te dragen hebben wij voor U Haaroprollers 30 ct. per stuk- jo FIBBE Vlissingen Middelburg. Boomkweeker biedt aan: 15.000 1 jar. veredelde Appels in soorten spillen 20.000 1 jar. verplante veredelde Appels struiken alle op type met N-A.K. keuring. Ook genegen een partij te veredelen voor levering herfst 1947, soorten en type naar keuze kooper Uitgebreide soorten HEESTERS en GROENBLIJVENDE PLANTEN aanbieding op aanvraag. Alles prima waar. Adres: W. ANKER, boomkweeker. Voorkade 34, Boskoop (Z.H.) Dir: RENS RENS. SNELLTUSLAAN 8, HILVERSUM. Gevestigd sinds 1925 door het Rijk erkend. 2 SEPTEMBER a.s. vangen aan de leergangen tot 1Middelbaar Radlo-technlcus. 2. Radio-technicus (diploma N.R.G.) 3. Radlo-telegraflst (Rijkscertificaat). Prospectus Z. wordt op aanvraag toegezonden. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND maken be kend, dat ter voldoening aan art. 13 der Waterstaatswet 1900 ter Provinciale Griffie, Dam 68, te Middelburg, als mede ter secretarie van de ge meente St. Philipsland ter in zage is neergelegd een voor stel tot oprichting van het wa terschap St.-Philipsland, met intrekking van het besluit van den wnd. Commissaris der Pro vincie d.d. 22 Februari 1944, no- 765, 2e afd. te zelfder zake. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld van dit voorstel kennis te nemen en hunne bezwaren daartegen aan de Provinciale Staten schrif telijk in te dienen uiterlijk den 31 Augustus 1946. Ged. Staten voornoemd, QUARLES VAN UFFORD, Voorzitter. TELLEGEN, Griffier. Dp Handelskantoor te Mid delburg wordt gevraagd JONGSTE BEDIENDE, m. of vr. Brieven no. 863, -iureau P. Z.CMiddelburg. TE KOOP: RADIO in moderne salonkast. Adres: C 22, Ellewoutsdïjk. GEVRAAGD: Bekwame Loodgieters, Halfwassen en Leerlingen. Loodgietersbedrijf KA.VA. Badhuisstraat 85, Vlissingen. Levert Uw FRU1TBON in bij den Specialen Fruithandel Segeerstraat 8, Middelburg UW adres voor betere kwaliteiten. TE KOOP: 2 ingeschreven MERRIEVEULENS. K. KLUIJFHOUT Oostka- pelscheweg B 30, Sërooskerke (W.) (JEVRAAGD: voor halve of heele dagen. Burg. Dregmansstraat 1 Middelburg. GEMEENTE KLOETINGE. Sollicitanten naar de vacan te betrekking van HELPSTER aan de Gem. Bewaarschool te Kloetinge worden verzocht hun stukken vóór 20 Augustus a.s. in te zenden aan den Burge meester. Bezoek alléén na oproeping. Inlichtingen ter Gemeente secretarie. GEMEENTE KRUININGEN Sollicitanten worden opge roepen naar de betrekking van ONDERWIJZER aan de Openbare School voor L.O. en U-L.O. Aanstelling voorloopig aan de Lagere School met het oog op even tueel te geven lessen aan de U.L.O.-school, welke 3 Septem ber a.s. opent met een le leer jaar. Eén of meer bij-aktes (liefst Duitsch en/of Handels kennis) gewenscht. Sollicitaties aan den Burge meester vóór 25 Augustus a.s. BORSTELPAKKET voor de huisvrouw. Prima borstelwerk voor 10 franco thuis in stevige doos. Prijzen volgens voorschrift. Inhoud: 1 straatveger, 1 hand veger, 2 wasehborstels, 2 werk. borstels, 1 luiwagen (schrob- borstel), 1 ragebol. NIET GOED GELD TERUG. Zend postwissel of bestelling voor levering onder rembours, met vermelding van lett. B B aan: MAIL-ORDER-IIOUSE HOVAL MAASTRICHT Te koop: extra zware Cadzandsche Biggen a.s. Donderdag stal Pottenmarkt, Middelburg Ook contract-varkens op te geven. COPPOOLSE-v. d. BOSSE, BRANDERS en BRAND. Bij den RAAD VAN ARBEID te Middelburg kan gep'.r.atst worden mannelijk of vrouwe. lijk BEDIENDE. M.U.L.O.-diploma of diploma Handelsschool strekt tot aan beveling. Sollicitaties in te zenden vóór 17 Augustus 1946- Te koop: een BOERENVEST en HEMDROK. Ook genegen te ruilen. Adres: Chezeeweg A 67. Wemeldinge. Per 1 Sept. gevraagd een BOEKHOUDER. Diploma strekt tot aanbeve ling en een KANTOORBEDIENDE voor allerlei kantoorwerkzaam heden. Vaardigheid in machi- neschrijven gewenscht. s. P. GROENLEER, Kapelle, Biezelinge, Tel. 213 (K 1102). A.s. week wordt U een for mulier thuisbezorgd voor aan gifte als licl van het Neder. Sandsche Roode Kruis. Depo neer Üw aangifte in de bussen van het Roode Kruis, die staan opengesteld voor de Gemeente huizen van Krabbendijke, Krui- ningen, Rüland-Bath, Yerseke, Waarde en Wemeldinge en ten huize van Dr. ARENDS te Hansweert op 15, 16 en 17 Augustus 1946. Bon 476 en 976 voor fruit wordt thans gaarne door ons in ontvangst genomen. J. P1ETERSE, Noordweg B 155 C, St- Laurens. N.V. Nederlandsche Spoorwegen. Het Reisagentschap te Goes, telefoon 2164 (inlichtingenbu reau no. 8) is wegens verbou wing en vacantie personeel van 12 tot 26 Augustus gesloten. Hoogachtend, E- G. MIDDELMAN. WORLD FRIENDSHIP ASSOCIATION (Uitwisseling van Kinderen). Op 30 Aug. 1946 vragen 100 Engelsche Kinderen, die een bezoek aan Nederland ko men brengen, voor den tijd van 14 dagen gastvrijheid aan de inwoners van Goes en omstre ken. De families, die gastvrij heid aan deze kinderen willen varleenen, worden verzocht zich op a.s. Donderdag 15 Aug. 1946, des middags na 2 uur te willen opgeven aan het Hotel „Centraal" te Goes, zij-ingang Papegaaistraat 8. De toewijzing van 1 of 2 kin deren, zal dan geschieden. Aan de families die zich reeds op gegeven hebben aan hef Bu reau van de W.F.A. te Am sterdam, Damrak 89, wordt verzocht zich alsnog aan bo_ venstaand adres te vervoegen. Dames en Heeren die hun medewerking bij de ontvangst en in de dagen dat de kinderen te Goes verblijven, willen ver- leenen, worden verzocht zich éveneens aan bovenstaand adres te willen opgeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2