PHOVIMCIALE ZEEUWSCHE COUQAI Zeeuwsche Si Langdurige burgeroorlog in China onvermijdelijk Geen kans voor Walcheren in den N. 0. Polder Gemeentelijke tekorten stegen in 1941 reeds tot 186 millioen Vandaag... UIT DE PROVINCIE. WALCHEREN Zeeuwsch-Vlaandeien nippers Hoofdredacteur O. BallIntIJn "(net redactioneele medewerking van dr- W. H. Beckcnkamp). Uitgave: Stich ting P-Z.C., Middelburg Druk: iirma F. van de Velde Ir!, Vlissingen- Commissie van Bijstand J. L van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch,'Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 13 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 187 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, f 3,20 per kwartaal, franco per post. 1 3.45 per Kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie f 2 Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel, 10 (2 lijnen) Middelburg: l.ondensche Kaai 29, tel. 2077 en 2924. Ooes Turlkade 15. tel. 2475 Oostburg Gratemastraat 3. Terneuzen: Brwverijstraat 2. Postrekening nr. 359300 I^C::_M^delburg. Het Wereldgebeuren Generaal Marshall geeft den moed op. Verhouding V.S. Rusland op den achtergrond. China Is wel het meest be klagenswaardige land ter we reld. Het is jaren en jaren gewikkeld geweest in een strijd op leven en dood met Japan en nauwelijks was Ja pan verslagen, of de tegen stellingen tusschen de Chinee- zen onderling, namen weer zoo seherpo afmetingen aan, dat de burgeroorlog, die in een reeds bijna grijs verleden slechts eindigde omdat Japan bestreden moest worden, we derom onvermijdelijk is, ge worden. Zondag hebben generaal Marshall in zijn kwaliteit van speciaal gezant voor China en Leighton Stuart als gewoon Amerikaansch ambassadeur in een gezamenlijke verklaring toegegeven, dat de pogingen om vrede en eenheid in China tot stand te brengen, definitief zijn mislukt Het blijkt onmo gelijk te zijn, aldus de ver klaring, overeenstemming te bereiken over die geschilpun ten, die het stopzetten van de vijandelijkheden in den weg staan. Tegelijkertijd verklaarde de communistische woordvoer der Wang Ping Nan: Het is thans een kwestie van oor log of vrede, dictatuur of de mocratie. Nu generaal Marshall, de eenige bemiddelaar, den moed heeft opgegeven en zqn mis sie vruchteloos is gebleven, zal niets meer het uitbreken van vijandelijkheden op groote schaal kunnen voorkomen, zooals trouwens de laatste maanden voortdurend vrq hard gevochten is op de fronten. Het arme China, dat zoozeer behoefte heeft aan een tijdperk van vrede en opbouw na den jarenlangen strijd tegen het Japansch imperialisme, gaat ophieuw een lange periode van verwoestenden burgeroorlog tegemoet. Het is zeker niet de schuld van generaal Mars. hall, wiens onpartijdigheid en goeden *vil algemeen boven verdenking worden geacht. De radio-commentator, Elmer Davis, stelt voornamelijk de Kwomintang verantwoordelijk voor den huidigen toestand. De schikkingen voor de vor ming van een coalitie-re^ee- ring, welke door alle partijen in Februari j.l. te goeder trouw werden aanvaard, zijn niet ten uitvoer gelegd en de schuld rust in hoofdzaak op de reactionnaire elementen in de Kwomintang, die pas eenige vooraanstaande leiders van de Democratische Liga deden vermoorden. Aan den anderen kant beweren de communisten, dat de troepen van generaal Tsjang Kai Tsjek Amerikaansche wape nen, munitie en transportmid delen gebruiken en zelfs steun krijgen van Amerikaansche legeronderdeelen. Ongetwijfeld zijn de Ameri kaansche belangen weinig ge diend met een communistisch China, zooals omgekeerd de communisten in Stalin hun beschermheer vinden. In China raken de'invloeds sferen van twee groote mach ten elkaar en op den achter grond van de binnenlandsche twisten doemt de strijd om de macht tusschen de Sowjet- Unie en de Ver. Staten op. De beschuldiging, dat de po litiek van deze laatste mo gendheid er op gericht is om achter de schermen den bur geroorlog aan te wakkeren, wordt echter terecht door pres. Truman van de hand ge wezen. De verschepingen van wa pens en munitie onder de leen- en pachtwet aan de centrale Chineesche regeering hielden vóór 30 Juni op en er zal niets meer worden verscheept voor het Congres het wets ontwerp Goedkeurt, dat voor ziet in hulp bij de opleiding van een vereenigd Chineesch leger. Bovendien is de Ameri kaansche openbare meening er tegen om verwikkeld te wor den in den Chineeschen bur geroorlog. Slechts een minder heid dringt aan op interven tie aan de zijde van de Kwo mintang, zooals ook een groep het andere uiterste voorstaat, terugtrekking van alle Ame rikaansche troepen en voor- raden uit China. Het zal echter uiteindelijk van de houding van Rusland afhangen tot 'nu toe was deze vrq duister welke stappen de Amerikanen verder zullen nemen op het Chinee sche strrjdtooncel. Twee „Russen" gearresteerd. Zaterdagavond arri veerden aan het station te Roosendaal met den trein uit België twee lieden die onverstaan bare klanken uitstieten. Zij wisten de douaniers aanvankelijk te overtui gen, dat zij Russen wa ren. Men liet de kerels hun gang gaan, maar hield toch nog even een oogje in het zeil. Nau welijks waren de man nen eenige honderden meters van den douane post verwijderd of zjj spraken vloeiend Nederlandsch. De po ging tot arrestatie van de bedriegers ging met een lustig vechtpartijtje gepaard. Een der poli tiemannen kostte het gevalletje een kunstge bit. Het bleken gedros te koopvaardijmatrozen te zijn. Vdn Rundstedt aan het woord. Te Neurenberg stond Maan dag generaal van Rundstedt terecht. Hij verklaarde, dat de Duitsche generaals zich nim mer met de politiek bemoei den. Hq was tegen de rassen wetten geweest en de Joden vervolging noemde hq onzin, omdat het Duitsche volk zelf sterk gemengd is. China wil bemiddelen. De heer Ho Feng Tsjan, hoofd van de afd. Voorlichting van het Chineesche ministerie van Buitenlandsche Zaken, heeft verklaard, dat de Chi neesche regeering. haar bemid deling hééft aangeboden in het conflict tusschen Neder land en de Indonesische natio nalisten, aldus meldt „Het Vrije Volk". Hp heeft daaraan nog toe gevoegd, dat bereikt was, dat de Nederlandsche regee ring doeltreffende maatregelen voor de bescherming van de Chineez^n in Indonesië zal ne men. DIEFSTAL OP VLIEGVELD. Op het vliegveld Kemajo- ran te Batavia hebben dieven Zondagavond veertien post zakken en een hoeveelheid vliegtuigbagage weten buit te maken. MUITERS IN tóENADO VEROORDEELD. De muiters van Menado zqn door den Krygsraad veroor deeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 20 jaar. BURGER DOODGESCHOTEN Een ontvluchtingspoging van een Duitscher is oorzaak geworden dat' Vrijdagavond op den St. Oedenrodenscheweg tusschen Son en Schijndel een juist passeerende burger is doodgeschoten. GELDIGHEID WASCHPOEDERBON. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de toewijzingen 939 voor wasch- poeder tot nader order geldig Dl\j ven. Uitgaven in 1943 bijna één milliard. Dezer dagen verscheen de door het Centraal Bureau voor de statistiek samengestelde statistiek der gemeentebelas tingen 1943. De uitgaven van den ge wonen dienst stegen bijna on afgebroken van 779 millioen over Ï936 tot 933 millioen over 1943, doch de inkomsten van dien dienst over genoemd tijdvak slechts van 776 mil lioen tot 785 millioen. Ter wijl over 1936 de raming der inkomsten en uitgaven dus vrijwel gelijk was, moest over 1943 voor alle gemeenten te zamen per saldo een nadeelig slot der begrootingen beraamd worden van 14S millioen, waarvan alleen al 98 mil lioen voor rekening der zeven grootste gemeenten. RESERVES EN TEKORTEN. De gemeentelijke reserves daalden van 81 millioen op 31 December 1936 tot 26 millioen op 31 December 1941, terwpl de nog niet definitief gedekte tekorten van den ge wonen dienst stegen van 11 v millioen op 81 December 1938 tot 186 millioen op SI De cember 1941. Stegen de schulden der ge meenten onafgebroken van 2534 millic -n op 1 Januari Russische proefnemingen in Duitschland. Volgens verklaringen van functionarissen der Duitsche socialistische eenheidsparty hebben de Sowjet-Russen in hun zóne van Duitschland zeer krachtige V-wapenen van een nieuw type ontdekt, als mede vier tot nu toe onbe kende types van vliegtuigen en andere nog niet geprobeer de wapens. De Russen zouden by het doorzoeken van de ruïnes van sommige groote wapenfabrie ken onbeschadigde onder- grondsche werkplaatsen heb ben aangetroffen, waarin ge gevens over de nieuwe wape-\ nen en reeds gereedgemaakte onderdeelen daarvan werden gevonden. De meest belang rijke ontdekkingen werden ge daan in de Heinkcl- en Arauo- fabrieken bij Warnemünde en de voormalige Junkersfabriek te Dessau. De Duitsche specialisten, van wie velen vroeger ge werkt hebben voor de bewape ning van Nazi-Duitschland, houden zich thans met expe rimenten bezig onder contróle van Russische officieren en ingenieurs. Viervoudige moord. Zaterdagavond bemerkten voorbijgangers, dat de hoeve van een landbouwer te Re- mersdaal in België in brand stond. Toen men er in slaagde de lijken der bewoners den pachter, zyn vrouw en zqn twee kinderen vanonder de ouinhoopen weg te halen, bleek, dat alle vier de keel was afgesneden. Het onderzoek zal moeten uitmaken of men hier met een misdaad of met de daad van een krankzinnige te doen heeft. 1936 tot 2670 millioen op 1 Januari 1941, op 1 Januari 1943 bleek deze schuld weder om gedaald te zijn tot 2585 millioen 285 per hoofd der bevolking). Van laatstgenoemd bedrag kan ongeveer 55 geldelqk rendabel geacht wor den. Dat de schulden een belang rijke last op de gemeenten leggen blijkt wel hieruit, dat het in de begrootingen 1943 geraamde bedrag wegens ren te en aflossing per hoofd der bevolking 20 beliep, terwijl de opbrengst van de recht streeks* ten behoeve der ge meenten geheven belastingen voor 1943' geraamd werd op 11 per hoofd der bevolking. DOODVONNIS BEVESTIGD. De Rotterdamsche garage houder H. Luyendijk had tij dens de bezetting een aantal adspirant-Engelandvaarders 'aangeboden om hen met zijn auto1 naar hun boot te ver voeren. Hij leverde hen echter in handen van den S.D. af, met het gevolg, dat zés van hen ter dood werden veroor deeld. Luyendijk was door het Bijz. Gerechtshof te Rotter dam ter dood veroordeeld. De Bijz. Raad van Cassatie be vestigde thans dit vonnis. begint te Groningen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van „Staunton" het interna tionale schaaktournooi, waaraan door 21 schaakmeesters zal wor den deelgenomen en dat tot 7 September duurt. De richtlijnen voor de vrijlating. Volgens de nieuwe richt lijnen inzake de vrijlating kun nen voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld zij, die deel hebben uitgemaakt van /e N. S.K K. en den Wach. und Schiltzedienst. de Volkswehr, de O.T. of het Deutsches Rote Kreuz, indien geen andere ernstige strafbare feiten dan dienstneming en eventueel lid maatschap van de N.S.B. te verwijten zijn. Zij, die dienst hebben gedaan bij vyandelq'ke gewapende formaties, kunnen voorwaardelijk in vrijheid wor den 'gesteld, indien uitsluitend persoonlijke omstandigheden hen tot dienstneming hebben bewogen. Hierbij wordt gedacht, aldus meldt „Het Vrije Volk", aan chronische werkioozen, die een behoorlijk inkomen konden verdienen bij Duitsche gewa- pende formaties. Ook wordt gedacht aan pupillen van tuchtscholen en opvoedingsge stichten, die door dienstne ming zich aan deze dwang- opvoeding konden onttrekken en aan jongens, die in de pu. berteitsleeftijd zich hebben ge meld om aan het vaderlijk ge zag te ontkomen, terwijl van hun spijt over dezen misstap is gebleken. Voorwaardelijk vrij komen functionarissen van N.S.B., indien zij geen be langrijke functies hebben be kleed. Verder functionarissen van neven-organisatiès, indien zij eveneens geen vooraan staande posities hebben inge nomen. Een uitzondering in deze wordt gemaakt voor de bestuurders van de artsenka mer. Voorwaardelijk kunnen voorts in vrijheid worden ge steld zij, die een bestuurs functie op grond van hun na- tionaal-socialistische gezind heid bijv. burgemeesters en wethouders hebben bekleed indien zij geen ernstige misda den of misdragingen op hun geweten hebben. Lijk van Mussolini gevonden. In ©en klooster der Paters Franciscanen te Padua is thans in een koffer het lijk van Mus solini gevonden. Onder de ge arresteerden bevindt zich ook de leider van de neo-fascistische organisatie, w©r':e aan den lijk- roof schuldig moet zijn. Twee geestelijken, die van medeplich tigheid of heling worden ver dacht, helden aan h9t Vaticaan verzocht het biechtgeheim te mogen verbreken om hun hou ding in deze zaak nader te kun nen verklaren. ILLEGALE IMMIGRATIE STOPGEZET. De Eng. Regeering heeft de Palestijnsche Regeering thans opgedragen de verdere opne ming van illegale immigranten te staken. Alle clandestine immigranten zullen naar kam pen op Cyprus of elders worden overgebracht. Laatste nieuws HET BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN AAN LIMBURG. Tb'dens haar bezoek aan Limburg heeft H.M, de Ko ningin Maandag het zwaar ge troffen Noordelijk deel der provincie bezoent. Vandaag begaf de Koningin zich naar Zuid-Limburg. SINAASAPPELEN VOOR DE JONGSTE KINDEREN. In de eerste helft van Sep tember zal een aanvang wor den gemaakt met de verstrek king van 500 gram sinaasap pelen aan de kinderen, gebo ren in 1942 of later. Op 15 Augustus zal in verband daarmede een voorinleverings- bon worden bekend gemaakt. Prins speelt niet mee. Aangezien het tournooi te Groningen in verband met den daarop volg iden schaakwed strijd RuslandVer. Staten, in 19 ronden moet zqn afgeloo- pen. is besloten, dat de Ne derlander, Prins, niet zal mee spelen. Prins is thans uitgenoodigd aan het eerstvolgend mees- tertournooi in Rusland deel te nemen. DE AANKOMST VAN DE „RUTS". Het motorschip „Ruys" zou hedenmorgen met 1800 repa- trieerenden te IJmuiden bin- nenloopen. Vandaag debat over Italië. Met de stemmen van Rus land, Polen en Wit-Rusland tegen is gisteren te Parijs be sloten aan Albanië,, Egypte, Mexico en Cuba toe te staan hun stand Dimt ter conferentie toe te lichten. In verband met de geluch- ten over mogelqke verdaging van de conferentie, hebben inmiddels zoowel Rusland als de Ver. Staten zich tegen ver. daging uitgesproken. In de kringen van de Ver. Naties houdt men inmiddels ernstig rekening met. de mo- gelijkheid van uitstel van de Alg. Vergadering, welke op 23 Sept, zou aanvangen. De vertegenwoordiger Yoego-Slavië, Kardelj, heeft gisteren een feilen aanval ge daan op de Italiaansche re geering, welke hü beschuldigde van een imperialistische poli tiële. De Gasperi werd daarbij vergeleken met Mussolini. Voorts ontstond nog een scherpe woordenwisseling tus- schen Byrnes als voorzitter en Wisjinsken, welke laatste een algemeen debat over de Italiaansche verklaring wenschte. Hoewel Byrnes zich hiertegen aanvankelijk ver zette omdat hij meende, dat een dergelijk debat het eigen lijke werk te zeer zou ophou den, stemde hij er tenslotte in toe, dat Dinsdag het ver. langde algemeene debat zal plaats vinden. NOG STEEDS PROJECTIELEN BOVEN ZWEDEN. In Zweden zijn weer op verschillende plaatsen projec tielen waargenomen, die op geringe hoopte met groote snelheid overvliegen. Meestal ,zpn zij licht-gevend. Aan „pioniers" zou voorrang worden gegeven. Opheldering gewenscht. De Z.L.M, heeft onlangs een excursie gemaakt naar den Noord-Oost-polder en tijdens dit bezoek heeft ir. Minder- houd een lezing gehouden over dit nieuw gewonnen gebied. Bij de rondvraag nu kwamen de kansen ter sprake, die de Walchersche boeren hebben op het verkrijgen van bedrij ven in den N.O.-polder. Welnu: de kansen voor de Walchersche boeren schynen slecht te. staan. Ir. Minderhoud deelde mede, dat in 1947 de eerste 150 boerderijen ver pacht zullen worden en dat reeds aan ca, 500 zoogenaamde pioniers, dat zijn jonge wer kers, die de voorgaande jaren onder vaak zeer moeilijke om standigheden hun beste krach ten aan den N.O. polder gaven, een soort toezegging is ge daan, Aan deze pioniers zal zooveeL mogelijk voorrang worden gegeven. Deze mededeeling baarde begrijpeiykerwijs teleurstelling onder de Zeeuwen, te meer omdat 't gerucht gaat, dat de directie van den N.O. polder zich sterk verzet tegen de ves tiging van boeren uit Wal cheren. Eenige maanden gele den verklaarde een der direc teuren, dat er wel gepoogd zou worden degenen, die reeas jaren in aen polder werken voorrang te geven, maar dkt er kapers op de kust waren. Die kapers, het werd gezegd op een wyze, die aan duide lijkheid niets te wenschcn liet, waren de boeren op Walche ren. Het Zeeuwsch Landbouw blad van deze week maakt naar aanleiding van deze fei ten enkele belangwekkende notities. Het stelt vast. dat er inderdaad nog al verschil be staat tusschen een boerenbe drijf op Walcheren en een in den N.O. polder. Maar het stelt tegeiykertyd de logische vraag, waarom wdar bij de herverkaveling op Walche ren verschillende boeren weg zullen moeten degenen, die den N.O. polder hebben helpen ontginnen, voorrang moeten hebben boven de gedupeerden van Walcheren. Deze gedupeerden zqn ge- dupeerd buiten hun schuld. Er als Walcheren schoon herrq. zen wil, blijven er boeren over, die alles kwtjt zyn. De regee ring moet en wil hen helpen. Gaat het dan echter aan dat de directie van den N.O. pol der, inplaats van de rechten van pioniers en gedupeerde Walchersche boeren te er. kennen en naar een compro mis te streven, de zelfzucht aanwakkert van een bepaalde groep? Het Zeeuwsch Landbouw blad schrijft „Wij zullen de laatste zqn, die het recht op een be drijf van de pioniers betwis ten, maar wèl het recht van voorrang op de Walchersche gedupeerden. Het ware te wenschen, dat er een com promis gevonden wordt ln den vorm van eerst uitgifte aan de oudere Walchersche boeren, Mr. Dleleman tot- 4>/2 jaar veroordeeld. Het Tribunaal te Middelburg veroordeelde mr. W. K. H. Die- leman tot 4'/2 jaar Internee- rlng, te rekenen van 6 Novem ber 1944, verbeurdverklaring van het vermogen tot een be drag van 5000, alsmede van diens aan derden In bruikleen uitgegeven goederen, en ont zetting uit rechten. Bunkers opruimen kost vele millioenen.> Het probleem van de vele bunkers, die overal in Zeeland nog worden aangetroffen, is niet gemakkelijk op te lossen. Het zün nu eenmaal leelijke sta-in-aen-wegs, die het land schap en het stadsbeeld ont sieren en voor het verkeer soms zeer hinderlqke obsta kels vormen. Men zou ze liefst allemaal opgeruimd zien en dan zoo snel mogelhk Toch hebben slechts weini- fen er een' idee van, welke osten deze „opruiming" met zich zou brengen. Alleen in Vlissingen zijn bijv. de kosten voor het opruimen van de bunkers op niet minder dan vijf millioen geraamd. Het Rijk betaalt weliswaar 90 maar dan nog zou het de ge meentekas 500.000 kosten. Overigens is er nog een bepaling, welke bepaalt, dat deze Rijksbijdrage slechts wordt verstrekt tot een be drag, welke de waarde van den vrijgekomen grond niet mag overschrijden. Een heel logische bepaling, want het zou toch wel wat al te dwaas worden, wanneer men om een lapje grond van eenige duizen den guldens vrij te krijgen, bqv. het tienvoudige van de waarde zou moeten uitgeven. Alleen wanneer zeer dringen de belangen op het spel staan, kan van dezen regel worden afgeweken. Bovendien is cr een aantal bunkers dat door de militaire autoriteiten van belang voor onze defensie wordt geacht dientengevolge gehand haafd zal moeten blijven. Waarschijnlqk zal dit ook het feval zijn met den grooten unker aan den Boulevard te Vlissingen tegenover den Op rit. In verband hiermede zal de rijweg eenigszins verlegd moeten worden en kan ook het Naerebout-monument waar schijnlijk niet op dezelfde plaats terugkeeren. Het is niet onmogelijk, dat hiervoor thans een plaats verder op den Bou levard, ongeveer ter hoogte van den Spuiboezem, zal wor den gekozen. Ook in Goes een gymnasium? De raad van Goes hechtte Maandagmiddag zijn goed keuring aan het voorstel van B. en W. om een gymnasium- afdeeling te verbinden aan de Rijks H.B.S. aldaar. VERKENNERS- BEDEVAART. Zooals bekend, organiseert de O.L.Vr. v. d. Poldergroep der R.K. Verkenners te Mid delburg op 17 en 18 Augustus een bedevaart naar O.L. Vrouwe van den Polder, waar aan verschillende groepen, ook van buiten Zeeland, deel nemen. Op „Berkenbosch" bij Oostkapelfe zal s-ekampeerd worden. Het programma be vat onder meer een vlaggen- parade op de Markt te Mid delburg. Kardinaal dè Jong heeft van 2ijn belangstelling doen blijken en een belang rijke bijdrage als tegemoetko ming in de kosten, toegezegd. 'van wie men niet meer kan verlangen, dat zij hun gezin in den steek laten en eenige ja ren in kampen gaan wonen. Hiernaast uitgifte aan pio niers en voer de jongere Wal chersche generatie een vry. willige werktijd. De vertegenwoordigers uit Walcheren in het gezelschap waren ervan overtuigd, dat de Walchersche boeren in den N.O. polder een uitstekend figuur zouden slaan". In bovenstaand citaat word't de spqker op den kop gesla gen. Slechts één vraag rijst er bq ons op, nl. of het wel iuist is oudere boeren van Walche ren naar den N.O. polder te laten gaan. Een cud spreek woord zegt, dat het beter is oude boomen niet te verplan ten. Jonge boomen wennen gemakkelijker aan nieuwen grond en nieuwe omgeving. Jonge boeren evenzeer. volgens onze (leeken)-mee- ning zou het de voorkeur ver dienen, de oudere boeren zoo veel mogelijk op Walcheren op eigen grond, te houden en juist aan de jongeren de kans te geven in Nederlands twaalf de provincie. Voor het echter zoover is, dat deze vraag in de practqk aan de orde komt, zal moeten blqken, of inderdaad de Wal chersche boeren al dan niet kans in den N.O. polder zullen krjjgen. Het zou goed zijn, als be voegde instanties konden me- dedeelen, of het juist is, dat de Zeeuwen zullen worden achtergesteld bg de pioniers van den polder, op wier be wonderenswaardige prestaties wij overigens niet gaarne iets af zouden dingen. Zoo lang dat niet geschied is, onderschrijven wy volledig het oordeel van het Zeeuwsen Landbouwblad, dat de boeren van Walcheren allerminst achtergesteld mogen worden bij andere gegadigden, zy dienen geiyke kans te hebben. Vlissingen Het Roode Kruis wil millionnair worden. GRATIS VLIEGTOCHT NAAR INDIK. In alle landen, die hebben meegestreden voor Vrijheid, Recht en Menschelijkheid, is 15 Augustus vastgesteld als Vredesdag. Welke datum zou zich passender leenen voor een Dag van het Roode Kruis. Deze dag behoort te staan in het teeken van menschen- liefde en barmhartigheid. Het ledental bedraagt over het geheele land thans ruim 600.000. Het Roode ï£mis wil in de Augustus-maand millionnair worden. De groote vraag is thans hoeveel nieuwe leden het Roode Kruis van 15 t.m. 17 Aug. in. het geheele land zal werven. De alles overheer- schende vraag in ieder huis gezin zal zijn: hoeveel nieüwe leden komen in Augustus uit de bus? Donderdag 15, Vrijdag 16 en Zaterdag 17 Augustus zal op 4 punten in Vlissingen een groote stembus worden ge- Slaatst, waarin de bewoners un stembiljet kunnen depo- neeren. Deze stembiljetten worden de eerstvolgende dagen huis aan huis uitgereikt. De eenige voorwaarde'welke aan deelneming is verbonden, is, dat men lid wordt of is van het Roode Kruis. De hoofdprijs bestaat uit een reis per Skymaster heen en terug naar Ned.-Indië, met verblijf aldaar. Voorts reizen naar Zwitserland. Engeland, Denemarken. Zweden en Bel gië. De winnaars kunnen des- gewenscht ook 't geld ont vangen. Als sluitstuk van deze grootsch opgezette ledenwerf actie zal Zaterdag 17 Augus- tus een collecte worden gehou den. Middelburg BOTSING. Maandagavond had te Mid- delburg op de Varkensmarkt een aanrijding plaats tusschen een uit de Hoogstraat komen den vrachtwagen, bestuurd door een zekeren S. uit Vlissingen en een motorrijwiel komende uit öe richting Gravenstraat De motorrijder K. uit Veere raakte met den linkervoet be kneld en liep een diepe vleesch- wond op. Het slachtoffer is onmiddeliyk naar het Gasthuis overgebracht Het is nog niet vastgesteld en of hier een der bestuurders schuld treft. Bei den reden met matige snel heid. O.- en W.-Souburg MUZIEKWEEK. Dinsdag- en Woensdagavond worden ter gelegenheid van de muziekweek te Souburg con certen aldaar gegeven. Dins dagavond geeft de harmonie „Ons Genoegen" uit Vlissingen een uitvoering op het Oranje plein, voorafgegaan door een muzikale wandeling. Vertrek Loskade 7.30 uur, Kanaalstr., Vlissingsche str., Burchtstr., De Deckerestr., Wilhelminastr., Ritthemschestr. en Oranje- plein. Woensdagavond geeft dc fanfare „Excelsior" uit Middel burg eveneens een concert op het Oranjeplein. Vertrokken —ordt van ae Loskade om .30 uur, vervolgens via Berm weg, Dijkstr., Braamstr., KanaalsïrPaapoortstr. naar Oranjeplein. Schiedam helpt Oostburg. Het Schiedamsche comité ..Schiedam helpt Oostburg" bracht op Woensdag 7 Aug. j.l. een bezoek aan Oostburg, onder voorzitterschap van den heer Hoek en vergezeld van den waarnemend burgemees ter van Schiedam, den heer Alberts. Op uitnoodiging van burge meester Hoekzema was het comité naar Oostburg geko men, teneinde persoonlijk de resultaten van de door Schie dam verleende hulp in oogen- schouw te nemen en tevens om den door Oostburg aan Schiedam verschüldigden dank op deze wqze in ontvangst te komen nemen. De gemeente Oostburg zal aan Schiedam een gebrand schilderd raam aanbieden waarin de hulp van Schiedam aan Oostburg is gesymboleerd. Dit raam zal een plaa/ts die nen te krijgen in het Schie damsche stadhuis. Op 15 Augustus zal het 25 jaar geleden zq'n, dat de heer W. M. Louwerse werd benoemd tot hoofd van de O. L. school te Kattendqke. Te Wageningen is de heer Jac Huyge te Nieuwdorp ge slaagd voor Landbouwkundige Zaterdag br,\k van de dorschmachine van den loon- dorscher E. in Borssele een koppelstang,' waardoor de ma chine ln een sloot terecht kwam. Met vereende krachten werd de machine weer op den kant geholpen. Uzendijke AFSCHEED. Ds. VAN T HOOFT. Ds. van 't Hooft uit IJzen- dqke heeft na een ambtspe riode van vijf jaar een beroep aangenomen als predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Biezelinge. Zondag hield de predikant een afscheidspreek. Tot tekst koos hij Philipp. 1 3 en 6. De kerk was zeer goed bezet. Na de predikatie richtte ds. van 't Hooft een dankbetui ging, in het bijzonder tot de kerkvoogdq, ouderlingen cn diakenen, den koster en den organist. Na afloop daarvan werd ds. van 't Hooft toege sproken en gelukgewenscht door den ouderling C. Ric- mens. Ds. van Yperen, predi kant teWaterlandkerkje, die aangewezen is als consulent voor IJzendqke, hield eveneens een rede, waarna op zijn ver zoek de scheidende predikant staande werd toegezongen. Iedereen .werd in de gele genheid gesteld om persoon lijk van ds. van 't Hooft en zq'n vrouw afscheid te nemen. Aanwezig waren nog drie ringpredikanten. Kerknieuws Chr. Geref. kerk. Twee tal te Middelburg M. Draaijcr en C, v. d, Weele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1