PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Aanval der kleine naties afgeslagen Minister van Marine benoemd. Weer Amerikaansche fondsen op de Amsterdamsche beurs 1 Australië wenscht volledige controle over Nieuw-Guinea. Inundatie-schade voor tuinbouw grooter dan voor landbouw Möofdfeöscteur O. BalTtntlJn (net redactioneele medewerking van dr. w. H. Beekenkamp). Uitgave: Stich- ting P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand J. L. van Leeuwen, Do. M L. W. Schoch. Vlis singen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Donderdag 8 Aug. 1946 189e Jaargang Nummer 183 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVF.R- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-80, tel 10 (2 lijnen) Middelburg: l.ondensche Kaai 29. tel. 2077 en 2924. Ooes Turfkade 15, tel. 2475 Oostburg Gratenustraat 3. Terneuzcn: Brouwerijstraat 2, Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. Het Wereldgebeuren Zij trokken niet in gesloten front op. De pers In het geding. In Parys heeft de aanval van de kleine naties op het bastion der Groote Vier. met Austra lië en Nederland in de voorste gelederen, in de dramatische en bewogen zitting van de re- glementscommissie van Dins dag wel haar hoogtepunt be reikt. Bijna 24 uur onafgebroken werd gediscussieerd over de wijze, waarop de stemmingen zullen plaatsvinden en de de batten werden zoo verward, dat het Spaak de grootste moeite kostte zijn gezag als voorzit ter te handhaven. Volgens de Groote Vier dienden alle be slissingen in Parijs genomen te worden met 2/3 meerder- heid. Een Nederlandsch voor stel achtte een eenvoudige meerderheid voldoende. In we zen ging het dus over de vraag of het mogelijk zou zijn een van de groote mogendheden te overstemmen. Daarbij dient wel steeds bedacht te worden dat de conferentie geen heslui ten kan nemen, maar alleen aanbevelingen aan de Groote Vier kan doen toekomen, zon der garantie, dat de vredes verdragen in den zin van deze aanbevelingen ook werkelijk gewijzigd zullen worden. Tenslotte heeft men een En- gelsche compromis-oplossing aanvaard, welke hierop neer komt: zoowel voorstellen, tot stand gekomen met een een voudige als met een 2/3 meer derheid zullen aan de Groote Vier worden voorgelegd, waar bij echter aan voorstellen van de eerste soort meer aandacht zal worden geschonken dan aan voorstellen van de twee de soort. De aanval van de kleintjes is, op een kleine pe netratie na, in hoofdzaak aus wel afgeslagen en hun invloed op de vredesverdragen zal tot zeer bescheiden afmetingen be perkt blijven. Dat is ongetwij feld weinig democratisch, maar het sluit in elk geval aan op de huidige machtsverhoudin gen. waarbij de grooten volko men het heft in handen heb ben. Ook de ontwerp-verdragen zijn niet tot stand gekomen door meerderheids stemmin gen, maar door compromissen, waardoor eenstemmigheid mo gelijk werd, merkte de Times fix dit verband op. De kleine naties zijn overi gens bij het verdedigen van het Nederlandsche voorstel aller minst in gesloten front opge trokken. De Oost-Europeesche landen hebben haast vanzelf sprekend, met eenige variaties het standpunt van Molotov ver. dedigd. Maar ook bijv. Noor wegen verliet het kamp der kleine naties en opponeerde niet tegen de Groote Vier. Ik kan niet inzien, zoo verklaarde de Noorsche minister zijn de sertie, waarom de kleinen, om dat zij klein zijn, steeds ge meenschappelijke belangen te verdedigen hebben tegen de grooten, omdat zij groot zijn. Maar ook echter de grooten waren allerminst eensgezind. Dat bleek wel heel duidelijk, toen het debat uitdraaide op een ouderwetsch scherpe woor denwisseling tusschen den ver. manenden Byrnes en den hard- nekkigen Molotov. waarbij de beide heeren zich op zijwegen begaven, die eigenlijk niets met de hoofdkwestie te ma ken hadden. Byrnes laakte Mo- lotov's handelwijze om de Rus sische pers alleen datgene te doen publiceeren. wat het Rus sische standpunt weergaf, en stelde daar tegenover de vrije Amerikaans che pers. Molotov bleef daarop het antwoord niet schuldig en hield een lange ti rade tegen de Angelsaksische persvrijheid, die volgens hem hierop neerkomt, dat een klein aantal dagbladconcerns de groote meerderheid van de pers beheerscht en vaak een opzettelijke verkeerde voor stelling van de feiten geeft. Nu 't reglement van de con ferentie zoo goed als opgesteld is. kan het eigenlijke werk, het onderzoek van de verdra gen in de vijf verschillende commissies beginnen. Massale Import uit de Ver. Staten. Voor 340 millioen dollar naar Nederland. De afdeeling Buitenlandsche Handel van het Amerikaan, sche departement van Handel heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandsche regeering zich voorstelt goederen ter waarde van 340 millioen dollar uit de Ver. Staten te importeeren. Deze import zal gefinancierd worden uit de onlangs door de Export- en Importbank toege wezen leening van 200 millioen dollar, uit twee vroegere lee ningen van in totaal 100 mil lioen dollar en door de realisa tie van onlangs vrijgegeven Nederlandsche activa in de Ver. Staten. In hoofdzaak zullen worden geïmporteerd huiden en leer, rubber papier, hout, chemica liën, xeerproduc'ten, medische instrumenten, petroleumpro- ducten, kolen, tabak en meta len. Geen zware verliezen bij landing op Madoera. Op vragen van het Eerste Kamerlid Koejemans betref fende de landing van Neder landsche troepen op Madoera, heeft de minister van overzee- sehe gebiedsdeelen o.m. geant woord, dat het niet juist is, dat de Nederlandsche troepen bij hun recente tijdelijke lan ding op Madoera, zeer zware verliezen hebben geleden. De operatie op 5 Juli j.l. had ten doel een motorprauw, welke onder de kust van Ma doera was vastgelegd en eigen dom is van de Nederlandsch Indische Steenkolen Handel maatschappij, weg te sleepen. De operatie werd gedekt door 100 matrozen van de ma rine-bewaking te Soerabaja en ondersteund door enkele am- phibietrac toren. Bij de landing werd tegenstand ondervonden van T.R.I.-troepen. De verlie zen aan Nederlandsche zijde bedroegen een licht gewonde en aan de zijde van de T.R.I. 64 dooden en 14 gewonden. Vele T.R.I.-manschappen ^erden^ gevangengenomen. HULP GEVRAAGD VOOR AMBON. Met de „Johan van Olden- barneveldt" zijn eenige dagen feleden naar Nederland ver rokken Prof. Dr. de Langen en mevrouw Sarton, die na mens het bestuur van de .Pembangoenan Masjarakat Maloekoe' een request zullen overhandigen aan Prinses Ju liana in haar kwaliteit van voorzitster van het Nederland sche Roode Kruis. In dit re quest wordt aandacht gevraagd voor den grooten nood en de moeilijkheden, waaiwoor AmLon zich ziet geplaatst, in het hij zonder een nijpend tekort aan medicijnen. Gevraagd wordt o.m. om een vaartuig, dat dienst zou kunnen doen als hospitaalschip. Steeds hooger I Leiders van het Ame- rikaansche vliegtuigbe- drq'f deelen mede, dat zij plannen in studie hebben voor interplanetaire rei zen, alsmede voor de con structie van een raket, die een hoogte van bijna 500 km kan bereiken en volgens de berekeningen gedurende 15 dagen om de aarde zou draaien. Ook is men bezig proe ven te nemen met een raket, die 210 km zal kunnen stijgen en een explosieve lading tot 200 kg kan meenemen. Te Delfzijl zai per 1 Sept. s. de dagnijverheidsschool alsmede de avondschool voor binnenschippers, uitgaand van het onderwijsfonds voor de scheepvaart te Amsterdam, ge opendwarden. Het is de bedoe ling hieraan een internaat te verbinden. KPT. LT. TER ZEE SCHAGEN VAN LEEUWEN. BU Kon. besluit is benoemd tot minister van marine de kapitein-luitenant ter zee der marine-reserve J J. A, Scha- gen van Leeuwen, wonende te Hengelo (Ov.). Minister Scixagen van Leeu wen is gisterochtend door H. ML de Koningin beëedigd. De nieuwe minister is ge. boren te Pretoria in Zuid- Afrika, 28 Aug. 1896, waar zijn vader, dr. J. A. Schagen van Leeuwen, lid was van het hoog gerechtshof der Zuid- Afrikaansche republiek tijdens het presidentschap van presi dent Kruger Later vestigden zijn ouders zich te Velp. Hij bezocht de H.B.S. te Arnhem en het Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord. Op 16 Aug. 1919 werd hij benoemd tot luit. ter zee der 3e kl. en uitgezonden naar Oost-Indië. In 1921 werd hij bevorderd tot luit. ter zee 2e kl., na in 1923 teruggekeerd tezyn in Nederland, werd hij geplaatst op het artillerie-instructie schip „Gelderland" en specia liseerde hij zich op het gebied der scheepsartillerie en anti- luchtvuurleiding, waarvoor hem het diploma voor meer uitgebreide artilleriekennis werd toegekend, een diploma, dat sedertdien door geen an der marine-officier werd ver kregen. Na verschillende rangen te hebben doorloopen werd hij in 1931 geplaatst hij het bureau marine-artillerie van het de partement van defensie en be last met het ontwerpen van de vuurleidingsinstallaties voor Hr. Ms. „De Ruyter" en an dere schepen der K.M. Aangezien een sterke Duit- sche penetratie had plaats ge had in de N.V. Hagemer Fa briek van signaalapparaten te Hengelo, welke firma belast was met de fabricage van de vuurleidingsinstallaties voor de marine, werd hij in 1935 door zijn toenmaligen chef aange zocht om toe te treden tot de directie van genoemde N.V., teneinde de Duitsche penetra'- tie tegen te gaan en direct toezicht te houden op de Ne derlandsche militaire belan gen. In September 1939 werd hij gemobiliseerd. Op 14 Mei 1940 gelukte het hem met nog eenige anderen, na een span- nenae ontsnapping uit de ban. den der Duitsche troepen, zich aan te sluiten bij de Neder, landsche marinestrijdkrachten in Engeland. Daar werd hij geplaatst als sous-chef der af deeling materieel van het ma rinehoofdkwartier te Londen. In 1941 bevorderd tot kapt. luit. t®r zee K.M.R. werd hij in 1942 op verzoek van de Britsche admiraliteit als advi seur voor de ontwikkeling van anti-luchtvuurleiding te werk gesteld bij het bureau van den „Director of Naval Ordnance". Eind Juni 1945 teruggekeerd in Nederland werd hij belast met de functie van sous-chef der hoofdafdeeling materieel van het Ministerie van Marine te 's-Gravenhage. De nieuwe minister ls van protestantschen huize en niet bij een politieke partij' aange sloten. SCHEPEN MET REPATRIEERENDEN. Gisteren zyn de „Bossevain" en de „Klipfontein" met re- patrieerenden te Amsterdam aangekomen. Jaarklassen 192125 voorloopig nog niet In dienst. Naar wfl vernemen z\jn ,de berichten, dat de jaarklassen 1921, '22, '23 en 24 zouden worden opgeroepen voor mili tairen dienst eenlgszins voor barig. Wel ls een desbetreffend voorstel onderwerp van ern stige overweging. Voorloopig is voor de toe komst alleen een registratie van de genoemde jaarklassen te verwachten. De Koningin morgen naar Twenthe. H.M. de Koningin zal mor gen een bezoek aan Twenthe brengen, waarbij de door den oorlog getroffen steden Hen gelo en Enschede zullen wor. den bezocht. De Koningin zal by deze gelegenheid persoonlijkheden uilt de illegaliteit, uit de Twentsche industrie zoowel werkgevers als werknemers uit den landbouw, alsmede uit het sociale en cultureele leven, ontvangen. Eerste proefvlucht naar Zuid-Amerika. Dinsdagmiddag vertrok van Schiphol de Skymaster „Fries land" met gezagvoerder Frijns en dertig passagiers voor een eerste proefvlucht naar Zuid-Amerika. Het ligt in de bedoeling in Septem ber nog twee proefvluchten te maken om dan in begin Octo ber een geregelde iyn op Zuid- Amerika 'te openen. De spanning tusschen loonen en prijzen. De Stichting van den Arbeid heeft zich naar aanleiding van de vaststelling van hoogere pryzen in den kleinhandel voor grutterswaren, stroop en groene erwten tot den minis ter van landbouw, visscherrj en voedselvoorziening gewend. De voortdurende spanning tus schen de loonen en pry zen hebben een hernieuwd onder zoek naar de grondslagen voor de loon_ en prijspolitiek naar de meening van de Stichting wenschelijk gemaakt. Teneinde een rustig overleg mogelijk te maken, acht het bestuur het wenschelijk alles te voorkomen, dat de huidige spanning tusschen loonen en rijzen zou doen toenemen. Jaar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de Stichting den minister verzocht de ir voering van de prijsverhoogm^ van grutterswaren nog eenige weken op te schorten, totdat het standpunt, dat het geor ganiseerd bedrijfsleven ten aan zien van de loon- en prijspo litiek inneemt, bekend is ge maakt. Geschenk van dankbaarheid Op initiatief van de V.V.V. Bergen hebben 4 kunstenaars aldaar nl. J. van Herwijnen, J. B. Min, P. Ponstyn en J. H. Roggeveen een teekening van een typisch plekje xxit de ge meente gemaakit. Deze teeke- ningen zyn ter beschikking gesteld van het sub-comité „Verkoop hulpzegels voor oor logsslachtoffers", dat ze, na dat ze voorzien zijn van 600 zegels en handit.eekeningen, met een toepasselijk woord van dank voor de bevrijding zal zenden aan Churchill, Eisenhower, Stalin en me. vrouw Rosevelt. Vandaag... is het 200 jaar gele den. dat de Nederland sche letterkundige Ilië. ronymus van Alphen, die in 1793 thesaurier-gene raal van de linie was, doch meer bekend is als schryver van kinderge dichtjes. te Gouda ge boren werd; is het twee jaar gele den, dat Florence door de geallieerden werd be zet; wordt te Yperen de z.g, Thuyndag herdacht ter herinnering aan het feit, dat de Engelsche belegeraars in 1383 na drieëntwintig afgeslagen aanvallen de belegering van de stad opgaven. DE BAKKERIJEN OP 31 AUGUSTUS. In verband met de viering van den verjaardag van H. M. de Koningin mag door hoofden of bestuurders en door bak kersgezellen in den nacht van Donderdag 29 op Vrijdag 30 Augustus om 12 uur met den bakkersarbeid worden begon nen, met dien verstande, dat, voor zoover betreft broodbak kerijen, voor welke een ver gunning is verleend, op Don derdag 29 Augustus 1946 te 22 uur met arbeid, bestaande in het gereedmaken van deeg en ovens mag worden aange vangen. AMERIKANEN WENSCHEN GEEN VIJANDELIJK BEZIT TE KOOPEN. Nederlandsch dollarbezrt één milliard. De heer C. F. Overhoff, voorzitter van de Ver voor den Effectenhandel, heeft' eenige mededeelingen gedaan omtrent zyn besprekingen in de Ver. Staten over de hervatting van den handel in Amerikaansche fondsen ter beurze van Am sterdam. De heer Overhoff heeft een rapport samenge steld, maar dit moet eerst nog in overweging worden genomen door den Minister van Finan ciën. door de Nederlandsche Bank en door den Raad van Bijstand, zoodat hij hierop niet kan vooruitloopen. Hij ver klaarde, dat hij naar Amerika was gegaan om zyn licht op te steken over alles wat moge. lyk of niet mogelijk was be treffende de verhandeling van Amerikaansche aandeelen obligatiën. Aangaande de wyze waarop Nederland zich kan voorzien van de noodige dollars staan diverse mogelijkheden open. Ie. Bestaat de mogelykheid onder bepaalde voorwaarden leeningen op te nemen by de import- en de exportbank; 2e. kunnen gewone leeningen Verklaring van premier Chlfley. Chifley, de eerste minister van Australië, heeft In het Austitalische parlement ver- lilaard. dat Australië aandringt op de volledige en uitsluitende controle over Australisch Nieuw-Guinea. Hij zeide, dat het in het voornemen ligt marine-mili taire en luchtvlootbases en an dere versterkingen aan te leg gen. Men zou geen enkele overeenkomst In overweging nemen, die inbreuk maakt op Australie's recht om zorg te dragen voor de verdediging van Nieuw-Guinea en bijgevolg voor de verdediging van Australië zelf, zoo voegde hy er. aan toe. Chifley zeide voorts, dat zul ke veelomvattende maatregelen iet mogelyk waren zoolang men zich bleef houden aan het man daat. dat Australië van den Volkenbond heeft ontvangen. De eenige beperking van de algeheele contröle, waarnaar Australië streeft, zal bestaan uit de taak om de verplichtin gen, neergelegd in 't handvest, van de Vereenigde Naties, na te komen, aldus Chifley. ,,Het gemeenebest als bestu rende eenheid moet de volledi ge wetgevende, administratieve en rechtsprekende bevoegdheid over het gebied bezitten. Zoo was het ten tyde van het man- Belgische regeerings- verklaring goedgekeurd. De Belgische Kamer van af gevaardigden heeft met 99 te gen 87 stemmen de verklaring van de nlqpwe coalitieregee- iing van socialisten, com munisten en liberalen goedge keurd. HET EVENWICHT WERD VERSTOORD. 90 van de kool vernietigd. EEN inundatie is een ge compliceerde zaak. In het by zonder inundatie van zout water. Wanneer het water zelf al lang verdwenen is, zit men nog met den zouten grond. En wanneer die een beetje uitge spoeld is, blijkt, dat het even wicht in de dierenwereld ver stoord is en komen er Inva sies van rupsen en aard- vlooien. Een volgende verrassing is het structuurbederf van den bodem, dat zich na het ver. dwynen van het zout steeds in sterker mate openbaart. Is het eerste jaar na het droogvallen dat van het chloor, d.w.z. van het zout; het vol gend jaar zal in hoofdzaak dat zyn van het natrium, dat uit het zeewater achterbleef en oorzaak is van het struc tuurbederf. Van al deze gevolgen van de verdrinking van Walcheren ondervindt de tuinbouw in veel sterker mate hindpr dan de landbouw. Meer dan de landbouw- zijn het de tuinbcuwgewassen die zoutgevoelig zyn, en waarop de rupsen hun aanval richtten. Het is ook de tuinbouw, die met zyn eisch tot lossen en intensief bewerkten grond de gevolgen van het structuur- bederf ondervond. Hierby kwam nog,, dat men onge dacht veel droog weer had, waarop men met de bewer king van den grond niet ge. rekend had. De resultaten van den tuinbouw Zyn dan ook minder goed dan die van den landbouw van dit seizoen. RESULTATEN GROEN- TENTEELT. Zoo hebben degenen, die te gen het advies van den Voor lichtingsdienst in, kropsla zet ten, bemerkt, dat deze zich maar matig in het zout thuis- voelt De uien vertoonen een bete ren stand. Spinazie en radys deden het zelfs prachtig. De zaden van bieten en wortelen daarentegen bleken niet ont smet te zyn en de daarop voorkomende schimmels ver oorzaakten wortelbrand, waar door de aanvankeiyke op komst van deze gewassen wel wat tegenviel. Andy vie bleek eveneens te zoutgevoelig en vertoonde doode randen. Met de kool was het helaas een droevig geval. Men re kent, dat 90 door de rup sen is vernietigd, terwyl de aardvlooien, die met den Oos tenwind zijn komen aanwaaien het speciaal op de jonge kool- planten voorzien hadden. De koolplanten bleken sterker en beter tegen deze aanvallen be stand, wanneer men ze met een op de bly'vende plaats had fepoot. Wat de zout-invloed etreft, hebben de bloemkool en de roode kool het over het algemeen goed gedaan; de savoye kool vertoonde een zoutbeschadiging in de doode randen. Het witlof, waarvan veel uitgezaaid werd, moest door de zware regens eenige malen worden overgezaaid, maar bleek weinig zoutgevoe lig te zyn. FRUIT-OOGST. Wat het fruit aangaat, kan men zeggen, dat de aardbeien- aanplant in het algemeen mis lukt ls, niet zoozeer door het zout, als wel door de droogte De tomaten doen het daar entegen weer wel goed. De enkele vruchtboomen, die op de meest gunstige perceelen reeds werden geplant, ver toonden, vooral in de late droge periode, zoutschade en moesten door net by gieten van zoet water in het leven ge houden worden. HER AANPLANT BOOMEN. De bessenstruiken en trou wens de geheele tuinbouw on dervond met bet kappen van het doode houtgewas op het eiland in steeds sterker mate de hinder van den wind. Dit najaar, waarin men verwacht, dat de grond genoeg ontzilt zal zijn om den aan plant van boomen op groote schaal aan te pakken zul len dan ook in de eerste plaats windschermen, byv. van populieren, gezet worden. Ook de boomgaarden zul len weer aangelegd worden. Men zal echter wel met een tekort aan plantmateriaal te kampen hebben. HERSTEL GLASBEDRLTVEN. Dit najaar zal ook glas ver strekt worden aan de tuin ders voor de teelt van hun eigen planten, hoewel de eigen, lyke glasbedryven nog niet geheel zullen kunnen worden voorzien, de druivenserres hoopt men echter, wanneer zy' door den regen genoeg ontzilt blfken te zijn weer met glas te kunnen dekken Voor den geheelen tuinbouw van groot belang zal tenslotte zyn ae voorziening van gips, het materiaal voor het struc tuurherstel van den grond, maar in den aanvoer waarvan eenige stagnatie is gekomen. En zoo zal men ook op het gebied van den tuinbouw de veelvuldige gevolgen van de inundatie weer te boven trach ten te komen. daat en de regeering is beslo ten dezen toestand te doen voortduren". NIEUW-GUINEA MANDAATGEBIED. Het Noord-Oostelyk deel van Nieuw-Guinea is na den eer sten wereldoorlog, tezamen met den Bismarck-archipel en eenige andere eilanden in den Stillen Oceaan, als mandaat gebied door den Volkenbond aan Australië toegewezen. Voor den oorlog was het de Duit sche kolonie Kaiser-Wilhelms land. Het Zuid-Oostelijk deel van het eiland kwam in 1906 onder den naam van Papoea- land onder den gouverneur-ge neraal van Australië. De moordaanslag te Amsterdam. De dader van den moordaan slag op de 28-jarige Amster damsche werkster, die door de Naardensche politie gear resteerd werd, is een bekend Amsterdamsch straatmuzi kant die waarschijnlyk door jaloezie tot zyn daad gedreven werd. Het is namelyk gebleken dat de vrouw met den man samen woonde. doch kort geleden een verhouding aanknoopte met een ander. Dinsdagmorgen hield hy haar staande toen zy hem op de Nassaukade voorby fietste. Waarschynüjk heeft hy haar toen, nadat hy getracht heeft haar te overreden terug te ko men. in koelen bloede met een mes neergestoken. De Naar densche politie heeft den man met een diepe borstwonde aan den kant van den weg gevon den. Hy heeft zich in zijn op winding over zyn daad van het leven willen berooven. Zijn ver wonding is echter niet levens gevaarlijk. RANTSOENVERHOOGING IN BRITSCHE ZÓNE VAN DUTTSCHIAND. De Britsche bestuurscom missie heeft medegedeeld, dat de stadsbewoners in de Brit sche zóne van Duitschland van 19 Aug. a.s. af dagelijks een verhooging van het voed- selrantsoen van 200 calorieën zullen krygen. Het extra-rant soen bestaat uit meer brood, vet en vleesch. De verhooging is ingevoerd, daar de stads bewoners geen versch fruit en groenten kunnen krygen. ONBEMANDE VLIEGENDE FORTEN. Twee onbemande vliegende forten zyn te Muroc (Cali- fornië) geland na'een vlucht van 2400 myl van Hawaii. Zij werden door een moederschip gedurende de vlucht bestuurd. De Amerikaansche legerlucht- maebt beweert, dat dit de langste vlucht met onbemande vliegtuigen in de geschiede nis der luchtvaart is. NIEUW TURKSCH KABINET SAMENGESTELD. Naar uit Istamboel wordt bericht is Redjep Peker na vier dagen van beraadslagin gen er in geslaagd een nieuw Turksch kabinet samen te Stellen. President Ismet Ineunu heeft er zyn goedkeuring aan ge- hecht. worden opgenomen, maar of dit op het oogenblik vlot zou kunnen verloopen moet worden afgewacht; 3e. Nederlandsche onderne mingen zouden in Amerika aandeelen kunnen plaatsen; 4e, de gewone Amerikaan sche belegger zou eventueel hier te lande fondsen kunnen koopen zooals de Nederland sche beleggers voorheen in Amerika fondsen hebben ge kocht; 5e. verkoopen van Ameri kaansche fondsen welke zich in Nederlands bezit bevinden. Vooral voor dit laatste punt wordt op het oogenblik de meeste belangstelling getoond. Wat de te verhandelen fond sen betreft, hebben de Ameri kanen den eisch gesteld, dat zich onder de fondsen, welke zy eventueel zouden koopen, geen vijandelijk bezit bevindt en de betreffende aandeelen ten laste zyn van een xnaat- sehappij waarvan 75 niet in vyandelrjke handen is. Ten ein de zich hiervan te vergewissen is voor de te verhandelen fond sen een certificatie noodig van de Nederlandsche Bank. De heer Overhoff meent échter, dat indien aan de certificatie van aan Amerika te verkoopen effecten is voldaan, aan de ver handeling ter beurze van Am sterdam niets in den weg staat. De heer Overhoff meende het totale Nederlandsche bezit aan dollarbelangen te mogen schatten op omstreeks een milliard dollar. In verband met den koersstand in de Ver. Sta ten meende de heer Overhoff dat tal van houders tot verkoop van Amerikaansche fondsen zouden overgaan, maar hy had geen angst voor een lawine van Nederlandsch aanbod. Muiters van Menado veroordeeld. Ook de leiders van de mui terij te Menado stonden dezer dagen voor der krygsraad te velde terecht. Zy hadden in Fe bruari jj. onder bedreiging van vuurwapenen hun commandan ten en de vertegenwoordigers van het in Minahasa gevestig de gezag ontwapend en ge vangen genomen en zich zelf met het gezag bekleed onder aanvaarding van hun niet toe komende titels en rangen en bovendien zich materiaal toe geëigend dat aan het ko- ninklyk Nederlandsch-Indisch leger toebehoorde. De auditeur-militair, die het optreden van de vier beklaag den gipste, maar toch duideiyk naar voren liet komen, dat de opstand uit ten deele gerecht vaardigde grieven voorkwam, eischte gevangenisstraffen va- rieerend van 4 tot 10 jaar. EEN OORLOGSMISDADIGER Voor de behandeling van de zaak tegen den oorlogsmisda diger Sonei bestond zeer veel belangstelling. Sonei, die in Ja- pansch kapiteinsuniform voor zijn rechters verscheen. gaf slechts toe wel eens te hebben geslagen, indien hy zenuwach tig was.. Schriftelyke getuigenissen, waaronder vele van Austra liërs, spreken echter van een lange reeks van de gruweiyk- ste martelingen en toonen aan, dat het regiem by het optre den van Sonei nog erger werd. Tenslotte werd zijn terreur on. dragelijk tengevolge van de on afgebroken mishandelingen en plageryen, waarby het slacht offer dikwijls de reden der mis handeling onbekend was. Door den Krijgsraad te Ba tavia is de collaborateur Wijn- veld veroordeeld tot vyf jaar gevangenisstraf. De behandeling wordt nog voortgezet. VERGUNNING VOOR SCHIPPERS. De minister van verkeer heeft op de vragen van het Tweede Kamerlid; den heer Al- gera, ten aanzien van het ver- leenen van vergunningen voor bepaald vervoer van schippers geantwoord, dat het inderdaad juist is, dat slechts één vergun, ning voor vervoer wordt ver leend. Deze voorschriften zyn uitgevaardigd op grond van de overweging, dat by het huidige geringe aanbod van lading voor vervoer te water dient te wor den voorkomen, dat de schip pers, die over meer dan één vergunning zouden beschikken, zouden worden bevoorrecht bo ven de schippers,, die in het bezit van slechts één ver gunning zijn. De looptijd van dale maanden is gekozen om te voorkomen, dat houders van vergunningen voor andere dan die wilde vaart bü gebrek aan eigen lading op het oogenblik, dat dit hun voordeel biedt, kiu> nen gaan deelnemen aan de wilde vaart en op deze wyze den reeds langen wachttijd van degenen, die uitsluitend qp de wilde vaart zijn aangewezen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1