PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Belgische socialisten draaien bij Piratenschepen in de Indische wateren UIT DE PROVINCIE. WALCHEREN Mn W. K. H* Dieleman voor het tribunaal Zeeuwsche Snippers Hoofdredacteur O. Balllntijn '(met redactioneele niedewerkiag vM dr. W. H. Beekenkamp). Uitgave. Stah- tine P.Z.C., Middelburg Druk: firma F. van dè Velde Ir.. Vlisslngen. Commissie van B'Jstand j. L. van Leeuwen, Ds. M L. W. Scboch. Vlis slngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Dinsdag 30 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 175 ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per. week, 3.20 per kwartaal, franco Eer post, 1 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2 Bureau* gevestigd te Vllssingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensclie Kaai 29, tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15. tel. 2475 Qostburg Oratemastraat 3, Terneuzen: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P-Z.C- Middelburg. Hel Wereldgebeuren PJetro Nenni als goodwlU-ambassadeur. Engeland blijft confereeren, Het vlot nog steeds niet met de kabinetsformatie in België. Aanvankelijk liet Spaak zich nogal optimistisch uit en meende hg binnen een week een nieuwe regeering samengesteld te kunnen heb ben. Hij stuitte echter op moeilijkheden toen eenige vak ministers weigerden deel uit te maken van een linksche re geering, terwijl bovendien de liberalen hoe langer hoe meer gingen aarzelen. Spaak zag in, dat het zoo niet verder ging en in den algemeenen raad van de socialistische partij verdedigde hg Zondagavond twee uur lang samenwerking met de Katholieken, zich daar bij volkomen aan de zijde van van Aqker scharend. Hjj ver klaarde, dat de taak van den kabinetsformateur bemoeilijkt werd door sommige eischen der communisten en deed een dringend beroep op minister van Acker, opdat deze laatste opnieuw zg'n plaats in de re geering zal innemen. Ondanks den tegenstand van den tegen samenwerking met de C.\ .P. gekanten Sartij-voorzitter Buset, bleek e algemeene raad van mee ning, dat „prikkelende en niet urgente politieke meeningsver- schillen" niet thuis hooren in het program van een coalitie- regeering. Dit beteekent dat de socialisten bijdraaien en thans weer voorzichtig voeling met de Katholieken opnemen. Het is echter weer steeds de koningskwestie, welke het groote struikelblok vormt. Zoo vond Zondagmiddag te Has selt een groote bijeenkomst plaats ten gunste van den terugkeer van den koning, ge organiseerd door de afd. Lim burg van het nationale blok. Verschillende sprekers, onder wie oud-min. de Vleeschhou- wer en de burgëmeester van Namen voerden het woord en eischten den terugkeer van den koning. Talrijke volksvertegen woordigers en senatoren wa ren getuige van deze mani festatie. Het royale Eng. gebaar om Egypte militair te ontruimen, op den duur overigens onver mijdelijk, heeft niet geleid tot een vlot tot stand kon\en van een nieuw verdrag met Egyp te. De Egyptenaren hebben het concept voor een dergelijk verdrag verworpen, omdat de Soedaneesche kwestie daarin niet geregeld wordt. Egypte eischt n.l. dat de Soedan, het gebied ten Zuiden van haar grenzen met het land wordt vereenigd. De Engelschen wil len de zaak eerst eens van alle kanten bekgken voor zg daartoe overgaan. Er zit nu niets anders op dan weer ver der te confereeren in de hoop, dat hiervoor een compromis gevonden kan worden. De besprekingen in Britsch. Indië, die nu al maanden sleepende zijn, hebben voor de Engelschen weer een ongun stige wending genomen Aan vankelijk had de Mohamme- daansche Liga de voorstellen van de Britsche kabinetsmis sie aanvaard. Gisteren heeft de Liga een resolutie aange nomen, waarin deze voorstel len ter regeling van de con- stltutioneele vraagstukken in Britsch-Indië, weer van de hand worden gewezen. Ook werd een resolutie aange nomen ten gunste van on middellijke actie, die den president der Liga bevoegd heid geeft maatregelen te ne men, welke noodig zouden zijn. Deze ommezwaai zet al les, wat tot nu toe was be reikt, weer op losse schroe ven. Ook hier Is geen andere mogelijkheid dan weer verder te confereeren. Pietro Nenni, de Italiaansche minister zonder portefeuille, die op het oogenblik als „goodwilLambassaaeur" Euro pa rondreist op zoek naar steun voor de Italiaansche zaak, heeft in Den Haag een aantal journalisten ontvangen. In een korte uiteenzetting maakte hij gewag van de ge weldige verwoestingen, die door den jongsten oorlog aan Italië zijn toegebracht en van de uiterst zorgelijke economi sche positie van Italië. In een vriendelijk antwoord wees dr. Schmal, lid der Tweede Ka^ mer, op het groote aandeel, dat Italië in vroeger eeuwen voor de cultureele ontwikke ling der wereld heeft gehad. Intusschen schgnt ook Paus Pius XII in bedekte termen ten gunste van Italië te wil len Intervenieeren. Hij heeft het voornemen erop aan te dringen, dat de diplomaten bij het opleggen der voorwaarden aan de overwonnenen de be ginselen van christelijke naas tenliefde niet uit het oog zul len verliezen. Nog steeds explosies In den IJ-polder. Twintig uur na de eerste ontploffingen in het kruithuis aan den Noorderweg in den Grooten LJ-polder bij Amster dam duurden de explosies nog steeds voort, zfl het mét min der kracht. De brandweer bljjft op haar post. Intusschen is gebleken, dat mevr. Woer- kum—Vlegels, van wie ver moed werd, dat zij levend verbrand was, zich heeft kun nen redden door in een sloot te springen. De boeren staan voor een moeilijk geval in deze streek, daar tusschen het graan taL looze projectielen liggen, waardoor de oogst voorloopig niet zal kunnen worden bin nengehaald. De militaire politie stelt ter plaatse een onderzoek in. nieuwe spoorweg- dienstregeling De nieuwe dienstregeling der Spoorwegen (ingaande 5 Augustus) is reedsaan de stations verkrijgbaar. Behalve de ingrijpende wijzi ging door de her-electrificatie op net baanvak UtrechtHil versum, zijn de verdere wijzi gingen betrekkeling gering. Terroristen-hoofdman stond in verbinding met Australische communisten. Vliegbooien voor de marine. Op Thursday Island heeft het Ned. korvet „Ternate" een .Indonesisch zee roove ra schip ontdekt, dat de „Lily" bleek te zijn, eigendom van de Ned.-Indische regeering en te Merauke door Indonesiërs buit gemaakt. Het schip en de zeeroovere worden thans door de Australische autori teiten op Thursday Island vastgehouden. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat Endro, de hoofdman van deze terro risten, contact had met extremisten op Java en ook met de Australische commu nisten te Brisbane. Een ander piratenschip, de „Tjermai", is door het Ned. korvet „Boeroe" op de West kust van Java in beslag ge nomen. Aan boord van dit schip werden bezwarende do- cumenten en acht kisten mu nitie gevonden. vl1egbooten voor DE NED MARINE. 7 Catalina-vliegbooten, die van Canada voor de Ned. ma rine zijn aangekocht, worden op de luchthaven Toronto voor de vlucht naar het hoofdkwar tier van de marine op Java, in orde gemaakt. Nederland- sche autoriteiten verklaarden, dat de vliegtuigen zullen wor den gebruikt om goederen, voedsel en kleeren, die voor de Molukken bestemd zjjn, te vervoeren. VOORSTEL VAN SJAHRIR AAN AUSTRALIË. De correspondent van de „Melbournes Argus" in Bata via deelt mede, dat Sjahrir zijn verzoek aan de Australi sche reeders om bg wijze van proefneming een schip naar een der door de Indonesiërs gecontroleerde havens te zen den heeft aangevuld met het voorstel, dat de Australische regeering voor dit doel de „Manoora" zou gebruiken. Volgens vroeger bericht zou men de „"Manoora" met Ne- Bezet Duitschland. Engeland heeft zich accoord verklaard met het Ameri- kaansche voorstel om de En- gelsche en Amerikaansche be- zettingszónes tot een econo mische eenheid samen te voe gen. Engeland en West-Europa. Zoowel de leider van de con servatieven, als die der libe ralen hebben in het Lagerhuis fepleit voor samengaan van Ingeland met de West-Euro- peesche staten. Zij oefenden critiek uit op het Russische isolationisme in Oost- en Cen- traal-Europa. Neurenberg. Ook de Fransche en Russi sche aanklagers te Neuren berg hebben nu de doodstraf voor alle beklaagden geëischt. OOK DELFZIJL VERLIEST DE MARINE. Van bevoegde zijde wordt gemeld, dat de marinebasis Delfzijl zal worden opgehe ven Het is nog niet bekend, wanneer men met de liquida tie zal beginnen. Op 1 Oc tober a.s. zal zg echter zijn voltooid. Het schaaktournooi te Groningen. De Russische grootmees. tere Botwinnik, Smislof, Boleslafsky, Kotof en Flohr zullen definitief deelnemen aan het Staonton-schaak- tournooi, dat 18 Augustus a.s. te Groningen aanvangt. Door deze zeer Sterke Rus sische deelneming is het Gro- ningsche tournooi een schaak evenement geworden van het allergrootste belang. De Vredesconferentie begonnen. De Fransche minister van binnenlandsche zaken Bidault heeft Maandag de vredescon ferentie te Parijs geopend. Hij zelf werd tot tijdelijk voorzit ter gekozen. Daarna ontstond een gedachtenwisseling over de vorming van een procedure commissie, waarbij de Austra lische afgevaardigde Evatt met zijn vuist op de tafel sloeg. De beraadslagingen werden daarna tot heden uit gesteld. Poststaking in Frankrijk. 14.000 Fransche postbeamb. ten leggen vandaag gedurende 10 uren het werk stil in ver band met een niet ingewilligde eisch tot loonsverhooging met 25 deriandsche militairen en uit rusting naar Ned.-Indië va ren. Sjahrir verklaarde, dat hij tot zijn voldoening kon zeg- ,'en, dat een daartoe strek- :end besluit van de Australi sche regeering geen onmid- dellgken invloed op de situa tie op Java zou hebben, zoo dat er bijgevolg ge'en reden bestond om het vaartuig zon der bouwmaterialen te laten terugkeeren. Dit zou het in Australië bestaande tekort helpen verlichten en vriend schapsbanden tusschen beide landen leggen, aldU3 Sjahrir. Bezwaren tegen de fruitdistributie. De afd. Utrecht van de Contactcommissie voor groen ten en fruit nam het besluit niet aan de distributie van fruit mede te werken. Het bedrijf schap heeft aan de re geering de distributie ten sterkste ontraden. De contact commissie acht distributie niet in het algemeen belang en verwacht daarvan een fiasco. Het betreft hier het zg. „zachte fruit", dat den lang- durigen gang van zaken der distributie niet zal kunnen overleven. De commissie verwacht, dat ook ln andere streken de kleinhandel niet aan de distri butie zal medewerken. In deze gevallen zou de regeering haars inziens zelf maatrege len moeten nemen om het fruit van de grossiers naar het pu bliek te brengen. Vrachtwagen werpt tram omver. Op de kruising Rozengracht -Nassc-ukade te Amsterdam zijn Zondagavond een militai re vrachtauto en een tram uit de richting Haarlem, te gen elkaar gebotst. De be stuurder van den vrachtauto zag de tram pas op het laat ste oogenblik, remde uit alle macht, maar kwam met zijn auto toch in botsing met den voorsten wagen van de tram. De tram helde over, balan ceerde nog een moment en sloeg toen met een donderend geraas tegen de straat. Op den slag en het gekerm der inzittenden kwamen voorbij gangers en brandweer opda gen. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden met lichte verwondingen vrg, ter wijl ook de bestuurder van den auto geen letsel opliep. Nel van Vliet verbetert wereldrecord. De Nederlandsche zwemster Nel van Vliet van „De Rob ben" heeft tijdens gisteravond te Aalst gehouden zwemwed strijden het wereldrecord hon derd meter schoolslag op haar naam gebracht door dien af stand In 1 min 19,4 sec. af te leggen. Het oude record stond se dert 9 Mei 1943 op naam van de Duitsche zwemster Gisela Grass met een tijd van 1 min. 19,8 sec. N Vorstelijk Geschenk. Dertig van de mooi ste zwarte „Holland- sche" rijpaarden en zes schimmels, alle ongeveer vg'f jaar oud en gefokt in het Oosten van Ne derland^ zullen morgen door H.M. de Koningin persoonlijk aan Koning George van Engeland worden aangeboden tij dens een plechtigheid, welke zal plaats vinden in de tuinen van Buc kingham palace. De paarden zijn be stemd voor de Horse- Guards en de Life- Guards, die belast zijn met de bewaking van ljet koninklijk paleis. PROF. DR. C. U. ARIENS KAPPERS OVERLEDEN. Op bijna 69-jarigen leeftijd overleed de Amsterdamsche hoogleeraar, prof dr. C. U. Aliens Kappers, directeur van het instituut voor hersenon derzoek. Treinbotsing te Hoedekenskerke. GROOTE RAVAGE, DOCH SLECHTS DRIE LICHT GEWONDEN. Omstreeks het middaguur is Maandagmiddag de in Hoe dekenskerke uit Goes aanko. mende trein ln botsing gt' men met een op het erapL ment rangeerenden goederen trein. De machinist verkeerde in de veronderstelling, dat de goederentrein, zooals steeds het geval is, reeds weg zou zjjn. Doordat de botsing in volle vaart plaats vond. kwamen de beide locomotieven vrijwel rechtop tegen elkaar te staan. Van beide treinen kantelden eenige wagons, die in een sloot terecht kwamen. De ravage was ontzettend, maar wonder boven wonder is het met de persoonlijke onge lukken nogal meegeloopen. Er waren slechts drie betrekkelijk lichtgewonden onder de reizi gers. Een der gewonden moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Vlissingen Gemeentebegrooling 1946 vastgesteld. In een zitting, welke vier uur duurde, heeft de tijdelijke raad van Vlissingen gister middag de gemeentebegreotin- gen voor 1946 behandeld en ten slotte vastgesteld. In ons nummer van morgen komen wij uitvoerig op deze belangrijke zitting terug. RAADSLEDEN, DIE NIET TERUGKEEREN. In den nieuwen gemeente raad zullen vijf leden van den tijdelijken raad niet terugkee ren. Het zijn de heeren J. A. Verhagen (P.v.d.V.), A. Korte- weg (V.D.), J. C. Limonard (R.K.), F. C. Wijsveld en W. Sanderse (C.H.). LICHTBOEI AANGESPOELD. Maandagmiddag spoelde ter hoogte van de Boulevard Ban. kerf te Vlissingen een voor werp aan, dat verdacht veel overeenkomst vertoonde met een mijn. De politie werd gealarmeerd, maar het bleek een lichtboei te zijn, die door den krach tigen wind was Hij was Prov. Dir. van Winterhulp In Zeeland. En begunstiger van de S.S. „Als een goed Nederlander van de S.S. hoorde, liepen hem de koude rillingen over den rug U evenwel trad vrijwillig tot deze organisatie toe, terwijl u als advocaat en intellectueel toch had moeten weten wat u deed!" Deze woorden voegde mr. P. Loeff, voorzitter van het Tri bunaal te Middelburg, den eenigen beschuldigde in de zit ting van Maandag jl„ mr. W. K. H. Dieleman uit Middelburg, toe, toen deze verklaarde, dat zijn begunstigend lidmaatschap van de Nederlandsche S.S., la ter van de Germaansche S.S. in Nederland, allerminst betee- kende. dat hg de doelstellingen van de S.9. onderschreef of er mede sympathiseerde, „Mijn positie als leider van Winterhulp was toen in gevaar en ik werd uitsluitend begun stigend lid van de S.S. om te voorkomen, dat de Winterhulp in N.S.B. handen raakte" ver duidelijkte de beschuldigde na der. „Maar de S.S. was iets dui velachtigs en dat wist u zeer goed", antwoordde mr. Loeff die overigens weinig waarde bleek te hechten aan het feit,, dat mr. Dieleman den eed op den Führer niet heeft afgelegd en uitsluitend begunstiger bleef. DE BESCHULDIGING. De lijst der beschuldigingen tegen mr. Dieleman was overi gens lang. Behalve hej- begun stigend lidmaatschap van de S.S. omvatte zg o.m. het lid maatschap van den Ned. Volksdienst, het provinciaal di recteurschap van Winterhulp Nederland en het verleenen van hulp aan den vijand door voor te stellen, alle fondsen der be staande instellingen, w.o. de groote kapitalen van Godshui zen, Burgerlijke Armbesturen, e.d. ter beschikking te stellen van den N.V.D. Voorts het voorzitterschap van de Ned.- Duitsche Kuituurgemeenschap op Walcheren. Mr. Dieleman trachtte zjjn houding te rechtvaardigen door te verklaren, dat hij belangstel ling had voor sociaal werk. Hjj meende dat Winterhulp een Nederlandsche instelling zou worden, zooals ook het Middel- burgsche Hulpocmité 1940. Hij wilde slechts de goede zaak dienen. Maar waarom bleef u dan," toen alle goede Nederlanders er uit wegliepen of saboteer den en waarom werkte u uw N.S B.-opvolger in?" vroeg de voorzitter Besch. herhaalt, dat hg een reeds voor den oorlog door ve len gewenscht geachte centra lisatie van allerlei liefdadige instellingen mogelgk en wen- schelijk achtte in Winterhulp en N.V.D. Vaak stond hem daarbij hetzelfde voor oogen als de latere Ned. Volks beweging nastreefde, een soort van doorbraak der bestaande toestanden. De Voorzitter: Maar u wist toch dat het geheel vol komen in Duitsche handen was en als goed Nederlander... Besch-- Ik wil ook niet beweren, dat lk een goed Ne derlander ben geweest, alleen, dtt ik het goede heb gewild en sociaal werk deed om anderen tc helpen. Ik ben er geen cent beter van geworden. Ten aanzien van de beschul diging. dat hij in Maart 1941 hulp aan den vijand heeft ver leend door aan den Duitschen Referent für Volkspflege Schaar mede te deelen, dat de diaconie der Ger. kerk te Serooskerke geen steun meer gaf aan menschen, die door Winterhulp gesteund werden, 'zeide besch. zich dit niet te kunnen herinneren. „gedachten over Nederland*" Mr. Dieleman heeft verder in Juni 1941 een geschrift sa mengesteld. getiteld „gedach ten over Nederland" dat hij on der zijn vrienden en kennissen verspreidde. Daarin werd o.m. betoogd, dat de opbouw van het Nederlandsche volk zou moeten gaan in nat. soc. zin. Besch. bestreed, dat hj daarmede den verzetsgeest hat willen ondermijnen. Maar u speelde de Duit schers in de kaart en denigreer de H M. de Koningin, aldus de voorzitter. Besch. zegt dat later zijn ge dachten sterk veranderden. een gratieverzoek. Hierna kwam aan de orde een gratieverzoek, dat besch. in September '41 aan den Beauftragte MUnzer heeft ge richt ten behoeve van eenige bewoners van Zeeuwsch-VIaan- deren en waarin hg o.m zegt, dat de bevolking van Z.-Vlaan- deren over het algemeen mee werkt. U wierp hiermede een smet op Zeeuwsch Vlaanderen! al dus de voorzitter. Besch, zegt, in den loop der jaren honderden brieven te hebben geschreven en het merkwaardig te vinden, dat juist deze hem verweten wordt, die hij toch uitsluitend schreef om anderen te helpen. VERANDERDE INSTEL LING Als daarna zgn houding in het algemeen weer ter sprake komt, ontkent hij met de grootste stelligheid, N.S.B. ge zind te zjjn geweest. Wel moest h^j vaak een pro-Duit- sche houding aannemen om anderen te kunnen helpen. De voorzitter maar u wil de de N.S.B. toch inzetten bij de Winterhulpcollectes! Besch.: Dat wil toch nog niet zeggen, dat- ik hetzelfde streven goedkeurde! Bovendien is mgn instelling later veran derd en bedankte ik ook voor Winterhulp. Ik heb fouten ge maakt. maar dat hebben dui zenden en duizenden anderen ook gedaan, al die jaren lang. Ik meende echter slechts het goede en stond op mijn manier op de bres voor Zeeland. Hierna kwam nog het voor zitterschap van mr. Dieleman van de Nederlandsch Duitsche Kuituurgemeenschap en het feit. dat hij hulp verleende aan medewerkers van den vijand door te bewerkstelligen, dat H.B.S.-ers hun rijwielen er radiotoestellen mochten hou den aan de orde. Na de pauze werd de be schuldigde ondervraagd over zijn houding als re serve offi cier in Mei 1940 en zgn spoe dige bereidheid om na de ca pitulatie met de Duitschers samen te werken. Tevens wer. den hem vragen gesteld over het feit, dat hrj brieven met „Heil" onderteekende Veel waarde moet men hieraan volgens besch. niet toekennen; het was een soort van oppor tunisme. De voorz.: „U was dus een opportunist en dat teekent Uw heele karakter" Mr. Wijckerheld Bisdom, oud vriend van besch.. gaf in zijn pleidooi een sche'ts van het karakter van besch. en stelde uitdrukkelijk vast, dat Mr. Dieleman tegenover niemand iets gemeens of laags gedaan had. Meer dan anderen stond hg aan moeilijkheden bloot, desondanks heeft hij vele Nederlanders belangrijke dien sten bewezen, zelfs als dat niet zonder risico was. Ten overvloede was hg geen pro- N.S.B'er, geen profiteur, maar een idealist. Spr. hoopt, dat hiermee rekening; zal worden gehouden. De 1% jaar inter- neering, het verlies van zijn advocatenpractijk, het verlo ren gaan van zgn roerend goed en de smet, die op^ zijn naam in Zeeland voortaan rust, zijn voor iemand als Middelburg diploma-uitreiking middelburg. Zaterdagmorgen werden in de Luthersche kerk aan de leerlingen van de Middelburg- sche Ambachtsschool en Ma chinistenopleiding schooldiplo ma's en prijzen uitgereikt. Na de eigenlijke plechtigheid werd het woord gericht tot den heer J. P. P. de Blécourt, leeraar electrotechniek, die 35 jaar aan de school verbonden was en deze met September zal verlaten. De heer de Blé- court werd o.m. toegesproken door de heeren G. van Neder- veen, voorzitter van de Ver. „De Ambachtsschool" en eenige andere bestuursleden den directeur, den heer E. Visscher, die do goede ver standhouding roemde, welke altijd tusschen leeraar en leerlingen heeft bestaan, door den heer G. Wagenvoorde, die den scheidenden leeraar namens zijn collega's een her- inneringsalbum aanbood, door zijn opvolger, den heer J. Minderhout en tenslotte door den afgestudeerden machinist P. Kint, terwijl de afgestü- d eerde machinist C. Tange zich in een origineele rede voering tot leeraren en mede leerlingen richtte. Meliskerke ONWEER RICHTTE GROOTE SCHADE AAN. Een hevige onweersbui richt te Vrijdagavond vernielingen aan in Meliskerke. Twee noodschuuren worden vernield, terwijl van een nood woning het dak afvloog. Weslkapelle NOODLOTTIG ONGEVAL, Vrijdagmiddag was de 31- jarige dijkwerker A. Wille- boordse t© Westkapelle bezig met het verwerken van steenen. Een der steenen kwam terecht op een mijn, met het gevolg dat deze tot ontploffing kwam en het slachtoffer dermate verwond de. dat de dood onmiddellijk intrad. Het slachtoffer laat een vrouw en twee jeugdige kinderen achter. Dit is de 6de maal. dat op deze plaats iemand door een mijn verongelukt. Deze plek wordt nu afgezet. Oosikapelle de raadsverkiezing. Op de vrije hist Herv. kie zers werden te Oostkapelle 345 en niet 305 stemmen uitge bracht Indonesiërs verliezen sympathie. De New York Times con stateert, dat de Indonesiërs blijkbaar alles doen wat mo gelijk is, om degenen, die met hen sympathiseeren, van hen te vervreemden. Het stopzet ten van 'de evacuatie, de in- terneering en uithongering van weerlooze gevangenen, is niet de manier om de sympa thie van de democratieën te winnen. Blijkbaar moeten de feinterneerden als gijzelaars ienen, of als pand bjj de on derhandelingen met de Ne derlandsche regeering. Prins Willem I te water gelaten. Maandagmiddag is de pro vinciale boot, de „Prins Wil lem I", die tijdens den oor log door een bom werd ge troffen en op de Schelde is hersteld, te water gelaten. De „Prins Willem I" is bij de reparatie 6 meter verlengd en biedt nu plaats voor 18 auto's en 1000 passagiers. Men hoont het schip in Sep tember in dienst te nemen. Men heeft het plan het schip te gebruiken op de lijn Vlis singenBreskens. Het bijzondere van deze tewaterlating was, dat het schip op zijn kant te water ging, in plaats van in de lengterichting. Studenten komen en gaan. Donderdagmiddag zal in het Schuttershof afscheid worden genomen van de studenten, die in Juli in Zeeland hebben ge werkt. 's Avonds vindt in de zelfde zaal de verwelkoming plaats van de Augustus-greep, welke ongeveer 400 man sterk zal zgn DE OPENING VAN HET ZEEUWSCH OORLO G SMU SEUM. As. Zaterdagmiddag zal om 3 uur in een van de zalen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg de officieele opening plaats vinden van het Zeeuwsch Oorlogsmuseum. DE PROVINCIALE VEREN De behar.deling van het verslag van Ged. Staten no pens het herstel van de pro vinciale Stoombootdiensten in de afdeelingen heeft verschil lende Statenleden gelegen heid geboden het een en an der op te merken. O.m. werd er op aangedrongen er naar te streven, dat alle veren koste loos zullen worden. Ged. Staten trachten hier over nog steeds niet het Rijk tot overeenstemming te komen, De regeering wenscht hen, die anders over België reis den, tegemoet te komen, maar van provinciaal standpunt be zien, staat de zaak toch an ders. De eenige ferryboot is in gezet op het drukste veer: Kru iningenPerkpolder.. Mocht men er in slagen twee Moerdijkponten te ver krijgen en zou de ferryboot vrijgemaakt kunnen worden, dan zal deze tusschen Vlissin gen en Breskens worden in gelegd. Het herstel van de l'g'n TerneuzenHoedekenskerke hangt af van het materieel. Als het kan zal ook deze ver binding van het kosteloos ver voer profiteeren. In de toe komst zal hiervoor de „Prin ses Irene" vrg komen, doch deze is niet geschikt voor auto-vervoer. De ltjn VlissingenTerneu zen kan nog niet worden hersteld omdat de steiger te Borssele geheel is vernield. Naar aanleiding van een vraag in een van de afdee lingen, deelden Ged. Staten nog mede, dat omtrent het leggen van een dam in de Wester Schelde nog niets te zeggen valt. Tegen bezwaar, dat sommi gen zonder noodzaak overva ren, nu de veren op de Wes- terachelde kosteloos zijn ge worden, kan moeilijk worden opgetreden. Ook het eischen van een begeleider voor kin deren is zeer bezwaarlijk. BENOEMING. Te Utrecht slaagde voor het examen van mr. in de rechten ir. M. Goote Azn. vroeger aj- hier, die bij KB. per 1 Sept. a.s. is benoemd tot hoofd van de afd. Nijverheidsonderwijs Shet Departement van O-, en W. Voor commies is geslaagd de Smit t-> Sluis. Voor het examen van de Ned. Associatie voor Praktijk examens slaagden voor boek houden de heeren Th. Benou, J. Nieuwenhugzen en G. Hol- lestelle te Krabbendgke. besch. reeds een zeer zware straf Uitspraak over 14 dagen. UITSPRAKEN. Het Tribunaal te Middel burg deed in zijn zitting van 29 Juli de volgende uitspra ken: Aa. Schout, zonder beroep, te Koudekerke, gedetineerd te Groede, interneering voor den tfd van 2 jaar, ingaande 20 Juni 1945 en ontzetting van rechten. Ia Ja. Ratelband, hervatting van het onderzoek. Ca. T. Poppe te Vlissingen: vervallen verklaring van de ten laste legging WAARSCHUWING SCHEEPVAARTVERKEER. De Hoofdingenjeur-Directeur van den Rgks Waterstaat maakt bekend: Het scheepvaartverkeer door de brug over de binnenkeer- sluis te Vlissingen zal zijn ge stremd van Dinsdag 30 Juli 22 u.Woensdag 31 Juli 6 uur. Dat het landverkeer over die brug zal zijn gestremd van Dinsdag 30 Juli 23 uur Woensdag 31 Juli 5 uur Dat tijdens de laatste "strem ming er voor V9etgangers ge legenheid zal bestaan met een roeiboot over het kanaal te worden gezet. Een en ander is ten behoeve van het aanbrengen van sluis deuren in het Benedenhoofd van de sluis. Indien de werk zaamheden dit vereischen zul len de hierboven genoemde stremmingen in den nacht van 31 Juli1 Augustus worden herhaald. .(Advert.),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1