STEUNT „DE KLOKKENBERG" DANSEN Fa.G.W.DEH BOER Fa. A. J. Witte en Zonen N. V. „Stoomtram Walcheren". Voor den politiere hter. Bij den politierechter zijn o.m de navolgende zaken be handeld. De 20-j. J. de Nooijer, tim merman te Vlissingen, had in Maart 1946 als werknemer, de rechtsbetrekking, welke be stond tusschen hem en de K.M. „De Schelde" als werk gever, beëindigd zonder toe stemming van den directeur van het Gew. Arbeidsbureau Middelburg Eisch 75 b. s. 25 d. h. Uitspraak 40 b s. 20 d. h. J. Francke, een 52 -j aan nemer te O. en W. Souburg, had voornoemden de Nooijer daarna in April 1946 in zijn dienst genomen ook al zonder toestemming van den Direc teur van het Gew. Arbeids bureau en had hem bovendien een hooger loon gegeven dan was voorgeschreven. Eisch 1 mnd. h. voorw met 1 jaar proeftijd en 150 b. s. 30 d h. Uitspraak 100 b. s. 25 d. h. De 41_j. C. Tollenaar, chalif- feur te Axel, had op 16 April '46 in Hoek een tweetal var kens voorhanden van 54 en 58 kg., zulks in strijd met de varkensverordening 1945. Eisch en uitspraak 50 b s. 20 d. h. en teruggave op brengst van de inbeslag ge nomen varkens. De 52-j. A. P. Ie Feber, wnd Directeur en boekhou der Gem. gasfabriek te Axel, leverde op verschillende tijd stippen in of omstreeks de maanden Januari en Febru ari 1946 in strijd met de be staande voorschriften, telkens Nieuws in een notedop In de Staatscourant is op genomen een beschikking van het college van rijksbemidde laars t.a.v. de regeling van loonen en andere arbeidsvoor waarden in het brandstoffen- bedrijf. Bij oefeningen met hand granaten bij Bussum is Maan dag jl. een granaat ontijdig ontploft, met het gevolg, dat de 25-jarige onderofficier Groeneveld uit Amsterdam zoo ernstig werd gewond, dat hij kort daarop is overleden. Te Rotterdam is aange komen het Amerikaansche eskader, dat bestaat uit een kruiser en twee torpedojagers. - De laatste dertien op Cu rasao geïnterneerde Ned. nat.- soc. zijn met de „Boissevain" vertrokken; het schip had te Paramaribo reeds 135 nat.-soc. aan boord genomen. Zoowel uit regeerings- als uit communistische bron worden felle gevechten ge meld. die voor Nanking, Chi- i's hoofdstad woeden. Het secretariaat der Vereenigde Naties heeft naar de 51 leden der organisatie uitnoodigingen gezonden voor het bijwonen van de algemee- ne vergadering op 23 Septem ber a.s. Bij de tusschentijdsche verkiezing te Pontypool heeft de Labour-party haar zetel be. houden met een meerderheid van 14.189 stemmen. gaskolen af, zonder in ont- vangstname van bonnen. Eisch 100,bs. 20 dagen" hech- tenis. Uitspraak 40,bs 20 dagen hechtenis. De minister van economi sche zaken, heeft de meubel distributiebeschikking 1943-1 ingetrokken. In Amsterdam is een Amerikaansch eskader, be staande uit een lichten kruiser en twee torpedobootjagers aan gekomen. SPORT RUSSEN NEMEN DEEL AAN HET SCHAAKTOURNOOI TE GRONINGEN. Het secretariaat van het we. reldschaaktournooi te Gronin gen deelt mede, dat zij bericht uit Rusland heeft ontvangen waarin medegedeeld wordt, dat vijf zes Russische grootmees ters deel zullen nemen aan het wereldschaaktournooi te Gro ningen. POSTDUIVENWEDVLUCHT. De uitslag van de wedvlucht van de Postduivenvereeniging „Oost West Thuis Best" te Kapelle naar N&ufville luidt als volgt, 1. 9, 14 P. v. d. Vliet, 2. E. vain Overbeeke', 3. Joh. Nysse. 4. M. Gijzel. 5. 7, 10. 12 P. Schrijver,. 6, 13 P. Bruin zeel, 8. A. van Driel, 11. M. Bruinooge, 15. J. Ganseman, 16. A. Blok. Kerknieuws Candiaat Nutberg bedank te voor toezegging van be roep naar Biggekerke. TWEE CONFERENTIES. De afdeeling Nederland van het Oecumenisch Jeugd Comi té, dat in contact staat m«\ het Jeugddepartement van den* Wereldraad der Kerken, orga niseert binnenkort twee con ferenties in Iverk-Avezaath De eerste is gewijd aan de vragen omtrent Indonesië, waarover prof. dr. N. Kraemer, Soesilo Hardjoprakoso, mr. S. C. Graaf van Randwijk en prof. dr. J. H. Bavinck zullen spreken en de tweede behandelt het onder, werp: „De Kerk en het Ned. volk" met inleidingen van de predikanten Fagel, Gravemey- er, Berkhof en van Vreumin- gen, dr Diepenhorst en mr. Van Walsem. Opgaven: Singel 58, Amster_ dam. GENERALE SYNODE DER NED. H RV. KERK. De heer W J. Hemmes, secretaris van den Algemeenen Diaconalen Raad hield op de zitting der generale synode een inleiding over den stand van het diaconale werk in de Nederlandsch Hervormde Kerk, en toonde aan, hoe na diep verval c1^ diaconale arbeid zich in de laatste jaren richt op de zelfstandigmaking van haar taak ten aanzien van de behoef tigen Na dit referaat werd beslo ten op voorstel van den Bond der Diaconessenhuizen. dat ge meente-zusters door eén nieuw ingesteld opleidings-centrum ,De wank", onder verantwoor ding van de Gen. Synode zul len worden opgeleid. De heer R. Oostra en ds. P. Fagel spraken vervolgens over het werk van den Hervormden Jeugdraad. Mr. G. E. van Walsum sprak over het werk van de sectie „Kerk en Samenleving" van den raad voor Inwendige Zending. Marktberichten VEHJN G SVEREENIGIN G ZUID-BEVELAND. Veiling Woensdag 24 Juli. Bloemkool IA 1653; id. I 12—28; id. II 8—15; Komkom mers IA 1—35; id. II 27- 29; id. in 16—19; Kropsla I 7—10; id II 56; Meloenen 98113, ailes per 100 stuks. Dubbele Princesseboonen 46 61; groene boonen 1631; gele boonen 620; Snijboonen 63104; Uien 45%; Kroten 5i/2; Peen 8 y211; Tomaten 79—91; Postelein 14—20; Roode kool 2226; Spitskool 1213; Doperwtên 2.5024, alles per 100 kg. Selderie 3.50; Wortelen 17; Radijs 10; alles per 100 bos. 13.15 Cordiuweren; 13.45 Conc.; 14.15 Sport; 14.30 Philharm. or kest; 15.15 Van boek tot boek; 15.30 Ramblers; 16.30 Men vraagten wij draaien!; 17.00 Reportage; 17.45 Gram.; 18.00 Ber.; 18.15 Eddy Walis; 18.45 Pry Zen en loonen; 19.00 Hol- landsch Trio; 19.30 Bijbellez. .00 Ber.; 20.05 Metropole Or kest; 20.55 A. B. C. cabaret; 22.00 R.A.P.; 23.00 Ber. Radioprogramma's Gepasseerd van Antwerpen op 24 Juli „Ittersum naar Rot terdam; „Nato" naar Lissa bon. Vertrokken uit Vlissingen „Charlotte" naar Noorwegen. Vertrokken uit Breskens „Maria" naar Gravesend. ZATERDAG. Hilvetsum I: 7.00 Ber.; 7.45 Gram.; 8.00 Ber.; 8.20 Plu!: den diag; 9;50 Ouders, het gaat om Uw kind; 10.10 Lichte Kamermuz.; 10.45 Novel le; 11.00 Zonnebloem; 12.05 Staf- muz.; 12.30 Lunchmuz.; 14,00 Dansmuz.; 14.45 Gram.; 15.00 Hand in hand roor kinderland; 16.15 Graan.; 17.00 K.R.O. kiosk; 17.15 Jonge kunstenaars; 17.45 Sport; 18.00 Klaas v Buck; 19.00 Ber 20.00 Ber.; 20.08 Lichtbaak; 20.30 Pianoduo; 21.00 Pianoduo; 21.15 Dansmuz.; 21.45 Reportage; 22.45 Volks Hooge- school; 23.00 Hawaiians; 23.45 Gram ZATERDAG. Hilversum II: 7.00 Ber.; 7.30 Gram.; 8.00 Ber.; 8.20 Gram.; 9.50 Conc.; 10.00 Morgenwijd.; 10.20 Conc.; 10.50 Voordracht; 11.05 Uitzend, ar beiders; 12.00 Stafmuz.; 12.35 Paris qrn chante!; 13.00 Ber.; Scheepvaartberichten Weerbericht TIJDELIJK WEER WARMER In den nacht plaatselijk mistbanken, morgen tijdelgk zonnig met sterke sty ging van temperatuur en later op den dag weer kans op onweer. Veranderiyke wind. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 4.52 en gaat onder om 20.39. De maan komt op om 4.17 en gaat onder om 21.41. HOOG EN LAAG WATER. TE VLISSINGEN. Zaterdag is het hoog water om 12.50 en 2.20 N.A.P. Laag water om 6.00 en 19.38, resp. 1.97 en 2.Ï2 N.A.P. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotman*. 94. De agent, die ht den verkeerstoren stond, was intusschen met een sierlijken zwaai op den stier te rechtgekomen. Mijn heer Pimpelmans vond nu den moed. zijn auto stop te zetten, ja* hij remde zoo plotse ling, dat de stier vooruitschoot en met zijn poot In het stuur* rad verward raakte* terwijl de stevig ge spijkerde laars van den agent op meneer Pimpelmans' oog te rechtkwam. Met groote bijdschap je ven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje PETRONELLA MARIA (NELLY). A. SINKE. J A. SINKE— VAN ZWEDEN. JAN. Amsterdam, 24 Juli 1946. Burgem. Tellegenstr. 32 II, In plaats van kaarten. Op 27 Juli 1946 verloven (NELLY DE GROOT en JAC. VAN MEEL. Middelburg, Smidsbolwerk 8. Punt 3 Heden overleed plotse ling, tot onze gToote droefheid, ons geliefd Zoontje en Broertje WILLEM JAN QUIST, in den leeftijd van bijna 4 jaar. M. QUIST. P. W. QUIST— ZWIGTMAN. RIETJE. Middelburg, 25 Juli 1946 Brakstraat 15 Het huwelijk van G. A. BALJEU en v A. WEYBERG zal voltrokken worden op 9 Aug, a.s. des nam. 2.30 te Mid delburg. Toek. adres: Vlissingsohe Molenstr. 28, Middelburg. Tijd. Bogardstr. 21. Gelegenheid tot feliciteeren van 45.30 in het gebouw Mer- curius, Koepoortstr. 13, Mid delburg. Heden overleed plotse ling, tot onze groote droefheid. ons geliefd Kleinzoontje en Neefje WILLEM JAN QUIST, in den leeftijd van bijna 4 jaar. W. ZWIGTMAN. A. M. ZWIGTMAN— VAN BELZEN. A. J. ZWIGTMAN. J. ZWIGTMAN. A. ZWIGTMAN— KODLE. Middelburg, 25 Juli 1946. Achtersingel 18, DANSEN. DANSEN. A.s. Zaterdagavond 27 Juli, 8 uur. Dansen in Café „Dorp. zicht". Oranjeplein, Souburg. The Micky Mice Band Prima consumptie. Biliyke prgzen. Aanbevelend, B. VERBEEM. JAN BREVET, 3e Stuurman K.N.S.M., en MARIA JACOMINA YNTEMA hebben het genoegen kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op Dins dag 30 Juli a.s., des namiddags 3 uur. Oostburg, Langestraat 9. DANKBETUIGING. Hartelijk dank aan allen., die door hunne naastenliefde zoo innig hebben medegeleefd bij het verlies van onzen lie ven JOOP. In deze deugd, Joop's lief ste wensch en eigenschap, hebt gij hem geëerd en ons troost gebracht. Fam. A. VERDUYN, Middelburg. St. Antheunisstraat 24. Opleiding voor Duitsch L.O. Privé, eventueel clublessen, door leeraar M£>. A. J. VAN RUTTEN, Dam 21 Middelburg. GETROUWD: J. SCHULLER en C. C. A. SCHEERENS Breda, 25 Juli 1946. Ploegstraat 79. Heden overleed, zacht en kalm, na een smartelgk doch geduldig gedragen ïyden, onze lieve Vrouw, Moeder, Groot- en Over grootmoeder, Zuster en Behuwdzuster, Mej. TANNEKE DE PUUTEK, Echtg. van JOHANNES DE FEIJTER, in den leef tg d van bgna 63 jaar. Dat zij ruste in vrede, is ons aller wensch Waterlandkerkje JOH. DE FEIJTER. Den Haag: JANNA DE GRAAF. Edam: T. DE GRAAF— KEIZER. Schoondijke: W. DE GRAAF— VERHERBRUGGE. Julianadorp: C. EKKEBUS DE GRAAF. Groede: CHR DE GRAAF— VERHERBRUGGE. J. DE GRAAF. Waterlandkerkje G. DE GRA.^F RITE CO. Zaamslag: P. DE GRAAF— DE RIDDER. Oostburg: A. DE' GRAAF— RITE CO. Waterlandkerkje P. DE FEIJTER— MOES. Middelburg: A DE ROOIJ DE FEIJTER. Waterlandkerkje: H. DE FEIJTER. Retranchement: P. DE POOTER KOTVIS. Zaamslag: P. DE RIDDER DE POOTER. W aterlandkerk je, 22 Juli 1946. Bakkerstraat A 10 VER. VAN VRIJZ. HER VORMDEN MIDDELBURG. Zondag 28 Juli, v.m. 10 uur, Ds. J. H. HANNEMAN in de Doopsgezinde Kerk. Extra collecte voor de Prot. Kerk in Indië. VERSCHENEN: De Tewaterlating m.s. „Willem Ruys". Zeer fraai uitgevoerd gedenkboekje met 18 nog nimmer elders gepu bliceerde afbeeldingen van de kiellegging, bouw en tewater lating van dit schip4 Prijs slechts 50 ct. Haast u voor 't uitverkocht is. Verkrijgbaar bij den boek handel en den uitgever Druk kerij ALTORFFER, Middel burg. VER. VAN VRIJZ. HER VORMDEN VLISSINGEN. Zondag, 28 Juli a.s. 10.45 Ds. A. P GOUDSBLOEM van Hypolitushoef. TANDARTS SMIT, Middelburg. AFWEZIG van 27 Juli tot 14 Augustus. Vereen, van Vrijz. Godsd. GOES. Zondag 28 Juli a.s., 's av. 7 u., Ds. J. H. HANNEMAN. Gebouw Turfkade 1. Gelieve JASJE van Tonny, verloren in de omgeving Kel dermanstraat. Middelburg, te rug te bezorgen Zacharias Jan- senstraat 11, MIDDELBURG. Tandarts FIJN VAN DRAAT Terneuzen. GEEN PRAKTIJK van 24 Juli tot en met 12 Augustus. GEVONDEN Zilveren Boren- krans in étui. Tegen adverten- tiekosten tenig te bekomen: J. VAN OCHTEN, Verl. Gra venstraat 4A. Vlissingen. VERHUISD. De Heer en Mevrouw Jaeger- Labberté van Boul Evertsen 40. Vlissingen naar Rotterdam- scheweg 101, Delft. NET KOSTHUIS gezocht met of zonder huiselijk verkeer. Brieven No. 835, Bur. P.Z.C., Middelburg. WEGGELOOPENZWA UT POESJE, luisterend naar den naam Moortje. Terug bezoigen J. H. BROUWER, Nedersti aat 14, Middelburg, BOEKHl HELDERNISSE L. Noordstr. 2 en BOEKHANDEL VAN BENTHEM JUTTING Dam 2. Middelburg, van 29 Juli t/m. 3 Aug. GESLOTEN. BRANDSTOFFENHANDEL P. J. GELOK vjh. J. v. d. Berge Lange Geere 51, Middelburg, s vanaf heden telefonisch te bereiken onder no. 2093 Oud O-D.-ers, Bewakings- troepen en Oorlogsvrijwilligers van Vlissingen en Souburg worden ter VERGADERING opgeroepen op Maandag 29 Juli a.s., des avonds te half acht, in de kleine zaal van het „Con certgebouw". Komt allen, zeer belangrgk. Vertegenwoordigers van hen, die nog dienen, zoowel hier te lande als in Indië, zgn welkom. de groote Provinciale Verloting ten bate van het nieuw te bouwen SANATORIUM 8 series van 60000 loten, In totaal meer dan 25.000 prgzen, door de Brabant- sche en ^eeuwsche In dustrie ter beschikking gesteld, w.o. Compleet geïnstalleerde electrische Fornuizen, Radio's, Linnen-uitzet ten. Straalkachels, Strgk- gzers, Snelkokers, Elec trische Kookplaten, Meu_ bilair, Zeemen, Sponsen, Borstelwerk, Baby- en andere Weegschalen, groote partij huishoude- lgke- en verbruiksartike- len. Totale waarde meer dan 150.000—, Helpt allen mee om deze loterij, in het belang der tub erculose-bestrg ding in Brabant en Zeeland te doen slagen. Koopt allen Uw loten en helpt mede aan den verkoop daarvan. Verkrggbaar bij alle bu reaux van het Wit-Gele- Kruis en bg het Werk comité Klokkenberg, Tuinstraat 49, Tilburg. PRIJS PER LOT 1.—. Goedgek bij besch. door den Min. v. Just. 2 Apr. '46, 2e Afd. A No. 1643. Algemeen Middelburgsch Ziekenfonds. Wegens vacantie van onze bodes zullen in de week van 4 tot 10 Augustus geen contri butie of coupons afgehaald worden, Wg" verzoeken de leden zoo mogelijk in de week voor afgaande voor twee weken con_ tributie te betalen. HET BESTUUR. Wegens vacantie gesloten vanaf 29 Juli tot en met 3 3 Augustus 1946. BADHUIS, Middelburg, Artistieke Bloembindery. Steenenbeer 15 Vlissingen. Telefoon 141. Grafkransen Grafbloemstukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VERZORGING Wij zijn wederom telefonisch aangesloten onder No. 2258. Sigarenmagazijn C. F. DIESCH Middelburg. ZATERDAG A.S. 7.80 CAFÉ „TRAMZICHT" DOMBURG. TE KOOP: Twee fauteuils en vier stoelen, na 7 uur n.m. Nieuwstraat 32, Middelburg. AUTOBUSDIENSTEN. LIJN MIDDELBURG—VLISSINGEN v.v. Dienstregeling Ingaande 29 Juli 1946 tot nadere aankondiging. Vertrek Middelburg: Op Werkd.: Zaterd.: Zond.: Op Werkd.: Zaterd.: Zond 8.30 7.15 7 7.— 7.— 9 7.30 7.30 9.—- 7.30 7.30 9.30 8.— 8 9.30 8.— 8.— 10.— 8.30 8.30 10 8.30 8.30 10.30 9 9 10.30 9.— 9 11.— 9.30 9.30 11.— 9.30 9.30 11.30 10.— 10 11.30 10.— 10.— 12 10.30 10.30 12 10.30 10.30 12.30 11 11. 12.30 11.— li.— 13.— 11.20 11.20 13 11.20 11.20 13.30 11.40 12 S 13.30 11.40 11.40 S 14 12 12.30 14 12 12.15 14.30 12.30 12.45 14.30 12.30 12.30 15.— 13.— 13.— 15.— 13.— 12.45 15.30 13.30 13.30 15.30 13.30 13. 16 14.— 14.— 16 14.— 13.30 16.30 14.30 14.30 16.30 14.30 14 17.— 15.- - 15 17 15.— 14.30 17.30 15.30 15.30 17.30 15.30 15.— 18.— 16.— 16.— 18.— 16.— 15.30 18.30 16.30 16.30 18.30 16.30 16.— 19 17.— 17.— 19 17.— 16.30 19.30 17.30 S 17.30 19.30 17.15 S 17 20 18 18.— 20 17.45 17.30 20.30 18.20 18.20 20.30 18.— 18 21.— 18.40 18.40 21.— 18.20 18.20 21.30 19.— 19 21.30 18.40 18.40 22 19.20 19.20 22 19.— 19.— 22.30 19.40 19.40 22.30 19.20 19.20 23 20.— 20 23.— 19.40 19.40 23.40 20.30 20.30 23.20 20 20 21 21.— 20.30 20.30 21.30 21.30 21.— 21 22 22 21.30 21.30 22.30 22.30 22.— 22.— 23.15 23.15 22.30 22.30 23.— 23.— Vertrek Vlissingen: De met S gemerkte ritten rijden van- of tot de Hoofdpoort der N.V. Kon. Mij. „De Schelde". Gevraagd wegens teleurstel ling een Landbouwersknecht, met kost en inwoning. J, ROOSE, Damhove, Schoon dijke. Een FLINKE JONGEN gevraagd. Firma LOUWERSE DE PRIESTER, Vlissingschesingel 18, Middelburg. Gevraagd flinke BAKKERSKNECHT of HALFWAS. Bakkerij CHR. J. FEIJ, Badhuisstraat Vlissingen. Gevraagd voor direct een BAKKERSKNECHT of JONGEN. J. A. KENSE, Dorpstraat 43, Oostkapelle. MIDDELBURGSCH HULPCOMITÉ. Nogmaals deelt het M H. C. mede, dat geen nieuwe aanvragen voor textiel meer In behande ling kunnen worden ge nomen. H.H. Caféhouders. Te koop een groote SPIEGEL- OPSTAND, zeer geschikt voor café- of nevenbedrijf. Te bevr. Heerenstraat 31, Middelburg. Personeel gevraagd. 1 CHAUFFEUR, 2 EXPEDITIEKNECHTS, 1 HALFWASMONTEUR. Transportbedrijf GEBRS. VROEGOP, Brakstraat 28 Middelburg. Ontvangen een kleine zending „Nooitgedagt"-Speelgoed. T GESCHENKENHUIS Badhuisstraat 34, Vlissingen. Vacantie, Kermis, Overgang Geslaagd, uit logeeren, alles aanleiding een bezoek te bren gen aan „DE MAGNEET" Vlasmarkt 31 Middelburg. Daar vindt U voor iederen leeftgd: Speelgoederen, Souve. nirs, luxe geschenken. Leder waren, huishoudelijke Artike len enz. ZIE ONZE ETALAGES. aange- Wederom telefonisch sloten Jhr. Mr. G. C. D. RUTGERS VAN ROZENBURG 30, Middelburg, onder Dam 'oor ook TRANSPARANTE, z.g. DOCHTERCALQUES Drukkerij Londensche kaai 29. Telefoon 2926. MIDDELBURG. No. 2815. TE KOOP een paar nieuw® Kinderschoentjes, maat 23, v.O-, of te ruil voor maat 24. Ar- beidstraat 8. Vlissingen. WERKSTER gevraagd. Mevr van der PEIJL, Singel ltf, (Hoek Ho- beinstr.) Vlissingen. Een MEISJE gevraagd voor de morgen uren. Veersche Singel 19, Middelburg Gevraagd een HUISHOUDSTER, P.G., bg landbouwer-vrijgezel. Brieven no. 834, Bur. P.Z.C., Middelburg. By inschrijving te koop APPELS, wassende in den boomgaard bij P. BLOK te Wolphaartsdijk. Biljetten en erkenning in te leveren vóór of op 1 Augustus s. vóór 6 uur Inlichtingen bij verkoop. Wegens opheffing bedrijf te koop tien beste Melkkoeien. J. J. VAN DER WEELE, A 180, Colijnsplaat. Gevraagd FLINKE JONGEMAN •akhuis. jaar. voor administratie-pakhuis. 17 jaar. J. zaadhandeï, Minimum leeftgd BALKENENDE, Biezelinge, BLOEMEN TENTOONSTELLING KLOETINGE 6 en 7 September a.s. Bloemenliefhebbers in Zuid- Beveland, in welke rubriek dingt U mee naar de prij zen? Voor inlichtingen: J. A. v. d. GlïiCHfTE, 's Graven- polderscheweg 13, Kloe- tinge. Do miné en Mevrouw DE VRIES—LUURING vragen een JUFFROUW, liefst bekend met verpleging, om de leiding der huishouding op zich te nemen. Hulp in de huishouding aanwezig. Wijn gaardstraat, 47, Goes. Het Bestuur der Vereen. Kinderzorg, Middelburg, vraagt voor het Kindertehuis te Goes een HELPSTER, liefst een die ervaring heeft in de verzorging van kleine kin deren. Brieven aan Ds. J. DE VRIES, Wijngaardstraat 47, Goes. Te koop gevraagd een i.g.st.z. KEUKENKACHEL. MEULMEESTER, Westdyk- straat A 105, Arnemuiden. De Vlissingsche Zwemclub vraagt voor lichte werkzaam heden op het zwemschip EEN KNECHT. Zich te vervoegen bg dien zwemmeester op het zwem schip aan het jaagpad. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Lijn KoudekerkeVlissingen (Betje Wolff plein) in aanslui ting op dienst MiddelburgKoudekerkeZoute lande. Dienstregeling, ingaande 29 Juli tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. Mooie JONGE HONDJES te koop C. Buskenstr. 68, (1 x bellen), Vlissingen. Wie ruilt mijn mooie licht grijze Zomer-Swagger, m. 42, voor ManteLcostu m, m. 42 en nw. zw. lederen D.-schoenen, halve hak, m. 39, voor m. 40? Mevr. v. d. PEUL, tingel 18, (Hoek Hobeinstr.), Vlissingen. Koudekerke V. 7.S Vlissingen A, 7,15 S Vlissingen V. 7.20 S Koudekerke A. 7.35 S 9.15 10.201 10.351 13..- 34 13.15 i 11— 13.20 11.15 13.35 jl7.0„ j 18.- I 17.20 18.1 17 AF»! IQ 40 .55 17.45' 19.— 18.— 19.15 -L. De met O Meliskerke. omlijnde ritten rijden levens van en naar De met S gemerkte ritten rijden vajf der N.V. Kon. Mij. „de Schelde", tot de Hoofdpoort DE DIRECTEUR.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 6