PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT; r agreable. 200 atoombommen zouden Groot-Brittannië vernietigen Vandaag... ZEEUWSCH-VLAANDEREN Evacuatie van geïnterneerden thans stop gezet Een hel van vlammen en rook bij Bikini UIT DE PROVINCIE. Walcheren Zeeuwsche S nippers Hoofdredacteur G. Balllntijn '(met redactloneele medewerking van .W. H. Beekenkamp). u,,6f*e1; Stich ting P.Z.C., Middelburg. Druk: tlrroa F. van dé Velde Jr., Vl.ssmgen. Commissie van B!jatand J. L. van Leeuwen, Ds. M L. W. Schoch, Vlls- slngen. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Bureaux ceyeatlgd te Vllssinecn Walstraat 58-60, lel 10 (2 lijnen) Middelburg; Londensche Kaal 29. Iel. 2077 en 2924. Poes: Turlkade 15, lel. 2475 OosttorgjJ^Memastraat^Jjernrazc^^ Vrijdag 26 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 172 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3,20 per kwartaal, franco per post, 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 1 2 359300 P-Z.C.. Middelburg. AWEL» zulle en hoe vinde- jrullie het in Vlaanderen? Het was 'n vraag, die aan hp Zeeuwen vele malen gesteld werd tijdens hun verblijf in Hatende, Zaterdag en Zondag, v. even zoo vaak antwoordden degenen, die nog een half mondje Fransch hadden over gehouden uit hun schooljaren: Agreable Terecht, want de Vlamingen «fin gezellige luidjes. die de zonkant van 't leven plegen te zoeken en bijgevolg als gast- jieeren over bizondere kwalitei ten beschikken. Of het dagelijksche leven yoor de Belgen echter even agreable is? De Zeeuwen beschikten ^ver bitter weinig frankskens. En voor alles wat er in de luilek- lcerland-etalages in Ostende en de andere kustplaatsen te koop ip worden zeer hooge prijzen gevraagd. Een gebakje twee kwartjes in Hollandsch geld omgerekend, 'n kop koffie twee kwartjes k een gulden, een simpele ijswafel dik dertig cent. Het is geen wonder, dat de Zeeuwen tot in den treure de vraag stelden: Maar hoe kunnen jullie dat allemaal be talen? Dan lachten de Belgen als een boer, die kiespijn neeft. Awel, 'et is duur zulle, maar beter duur dan niet te krijgen! En dan volgt het ver haal: De geallieerde troepen hebben in België zeer veel geld achter gelaten, in den winter rvan 1944 op '45. Iedereen heeft daarvan op zijn wijze voordeel genoten. En iedereen had zijn spaarduitjes voor den kwa den dag. In denzelfden tijd, waarin Nederland zijn moei lijkste oorlogsperiode door maakte. had België, dank zrj de geallieerde legers, al voor spoed. Er werd verdiend- in ponden en dollars en de prij zen vlogen omhoog, maar wa ren te betalen. Maar leuk vinden de Belgen 'de maximumprijzen in hun hart toch nu niet meer. Ze wilden wel dat het anders was, voor al nu er geen ponden en dol lars meer binnenstroomen en de prijzen ook voor vele Bel gen te hoog liggen. In Neder land klaagt men over de duur te. De prijzen hier zijn. echter kinderspel, vergeleken bij de Belgische...... We leven van vandaag op morgen, zeggen de Belgen Hoe we 't klaar spelen, is ons zelf soms een raadsel, maar 't lukt. Al is het niet... agreable. Wie goed rondkijkt, ziet de gevolgen. Het mankeert vele Belgen, hoewel het land toch in September '44 reeds bevrijd werd, aan het allernoodigste. Let eens op het verschil in kleeding tusschen hoog en laag! Nog hebben velen veel geld om handen. Maar ande ren hebben het veel minder breedom niet te zeggen: arm. Al liggen de etalages yol. We moeten weer langer worden. Dezer dagen meldden we reeds, dat uit het aantal menschen.dat men tegenwoordig nog in een circus kan bergen, ge bleken is. dat de gemid delde Nederlander na den oorlog 8 dikker is ge worden. Maar we zullen ook weer in de lengte moe ten groeien. Volgens een rapport van de onder steuningscommissie van het Internationale Roo- de Kruis is althans ge bleken dat door onder voeding de gemiddelde lengte van de Nederlan ders met 5 c.m. is ver minderd. V.. België eert Koningin Wilhelmina. Tijdens de buitengewone zit ting der klasse van schoone kunsten der Kon. Academie van België, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, werd Koningin Wilhelmina gekozen •tot buitengewoon lid der afdee- ling schilderkunst. Congres van het C.N.V. geopend. In zijn rede ter opening van de 21ste alg. vergadering van het Chr. Nat. Vakverbond, deelde voorzitter A. Stapels kamp mede, dat het ledental op 1 April 11. reeds 111.542, d.i. 98 van het aantal bij de opheffing in 1941 bedroeg. Spr. betreurde, dat de Synode der Nederlandsch Herv. kerk geen machtigen oproep tot de leden richtte, maar volstond met enkele vriendelijke op merkingen. Gepleit werd voor uitbreL ding van het contact tusschen werkgevers en werknemers, dat reeds in de Stichting van den Arbeid en de Stichting van den Landbouw tot uiting komJt. Spr. wees een stelsel af, waarbij de arbeiders onderge schikt zouden worden ge maakt aan de belangen van den staat en pleitte voor een loonbasis, welke ruimte geeft voo? een behoorlijk bestaan, Het Wereldgebeuren DE BONDGENOOTEN CRITISEEREN MAC ARTHURS BELEID. Atoomcontrole voorloopig van de baan. Er is een merkwaardig ver schil in de wijze, waarop de beide verslagen staten, Duitschlanl en Japan, door de overwinnaars worden bestuurd. Is het voormalige Derde Rijk in vier mooten verdeeld, waar- tusschen voorloopig nog wei nig verband bestaat. Japan staat onder de krachtige één hoofdige leiding van generaal Mac. Arthur Het zijn hier alleen de Amerikanen, die wat in de melk te brokken heb ben, de andere geallieerden komen er vrijwel niet aan te pas. Wel bestaat officieel een geallieerde bestuursraad voor Japan, maar zijn taak heeft zien tot nu toe beperkt tot het leveren van critiek op het autoritaire optreden van Mac Arthur. Zoo is het ook op de laatste bijeenkomst van dezen raad weer heet toegegaan. De Sowjet-afgevaardigde bond de kat de bel aan en verklaarde onomwonden, dat de democra tie, die Mac Arthur voor Ja pan wil, evenver van de ware democratie is verwijderd, als de hemel van de aarde en slechts tot resultaat zou heb. ben, dat de fascistische pro. paganda in Japan blijft voort bestaan. Hij eischte de con fiscatie van alle geschriften in Japan, voor zoover ze van een militairen geest doortrok, ken zijn Acheson antwoordde, dat richtlijnen in dien zin geven, doch t generaal Arthur er bezwaar tegen heeft, dat in Japan dezelfde methoden worden toegepast als in totalitaire staten ge bruikelijk zijn, zooals het on derdrukken van meenings- uiting. De Russische afgevaardigde vond het niet juist een ver gelijking met de Nazi-metho den te maken. Hij zou slechts willen, dat men in Japan vol gens dezelfde principes te werk ging, als de Amerikanen in Oostenrijk Daar is, zooals bekend, juist dezer dagen be sloten de denazificeering te verscherpen. De Rus bleef met zijn cri tiek ditmaal niet alleen staan, maar kreeg bijval zoowel van den Britschen, als van den Chineeschen afgevaardigde, die wees op de knevelarijen, waaraan de Chineezen in Ja pan nog steeds bloot staan. Duidelijk bleek wel op deze bijeenkomst, dat het Ameri- kaansche optimisme inzake een geleidelijke democratisee. ring van Japan niet door de bondgenooten wordt gedeeld. De tweede proefneming bij Bikini, men leest het uit de verslagen, is beter geslaagd dan de eerste. De ernstige woorden die de Engelscne professor M. L E. Oliphant Dinsdag sprak „de atoom energie blijft ons stellen voor de grootste crisis van onzen tijd" worden er door on dersteund. Deze eminente En. gelsche geleerde op het gebied van atoomonderzoek zeide 200 atoombommen voldoende te achten om Groot-Brittannië te doen verdwijnen, terwijl er 1000 2000 noodig waren om het leven in Rusland of de V S. volkomen te verstoren. 'Deze woorden onderstrepen weer de dringende noodzaak om spoedig tot een algeheele controle te komen op de atoom-energie. Helaas zg'n de vooruitzichten ten dien aan zien niet erg gunstig. Gro- myko heeft in New York het vérgaande en met welsprekend heid naar voren gebrachte Amerikaansche controleplan van Baruch nu definitief en in zijn geheel verworpen. Het waren de beperkende bepa lingen ten aanzien van net veto-recht, waar de Russen taai aan vasthouden, die hij niet wenschte te aanvaarden. De eensgezindheid van de le den van den Veiligheidsraad zou daardoor volgens hem in gevaar gebracht worden. Daarmee is de kous af en staan de leden van de atoom, commissie voor de wel zeer moeilijke taak andere, min dere vérgaande wegen in te slaan ten aanzien van het kar dinale vraagstuk van atoomenergie. NENNI IN NEDERLAND AANGEKOMEN. Met het lijntoestel van de K.L.M. uit Oslo arriveerde op Schiphol Pietro Nenni, Itali- aansch minister, teneinde in Nederland besprekingen te voeren inzake het standpunt van Italië op de komende Vredesconferentie te Parijs. worden in op zeven na alle Nederlandsche gemeenten de eerste ge- meenteraadsverkiezin gen na den oorlog gehouden; is het twee jaar ge leden dat zoowel in Nor- mandië (bij Caen) als aan het Oostfront (Lem- berg—Bialystok—-Brest LitowskDunaburg Kowno) een offensief be gon, dat ten slotte doo- delijk bleek voor den Duitschea weerstand. DE NEDERLANDSCHE DELEGATIE NAAR PARIJS. Thans kan worden gemeld, dat de leden der Tweede Ka mer, die deel zullen uitmaken van de Ned. delegatie voor de Vredesconferentie te Parijs zijn: de heeren mr. dr. L. G. N. Kortenhorst en E. Kupers. DE KOLENBONNEN. Van de kolenkaart W.A. 606 zijn tot 10 Augustus geldig de lste tot en met de 6e periode, elke periode voor één eenheid brandstof. Van de kaart W.B. 606 zijn eveneens tot 10 Augustus gel dig de lste tot en met de 6e periode en wel 5 eenheden per periode. De aflevering zal geschieden, zoodra de handel is bevoor raad. De sit-downstaking op de werf van Wilton-Feijenoora te Schiedam is beëindigd Massale vrijlating vóór 1 October onmogelijk? Volgens het dag. bestuur van de stichting ..Toezicht politie ke delinquenten" kan onder de bestaande verhoudingen van een invrijheidstelling van 40 duizend politieke delinquenten vóór 1 October a.s. geen sprake zijn. De stichting heeft aan den minister van justitie plannen voorgelegd, bij aanvaarding waarvan het aantal gedetineer de politieke delinquenten op korten termijn op verantwoor de wijze teruggebracht kan worden tot dat yan de waarlijk zware gevallen. EERSTE KAMER. Door loting is bepaald, dat de in de groepen I (Noord- Brabant, Zeeland. Utrecht en Limburg) en ni (Noord-Hol land en Friesland) gekozen leden van de Eerste Kamer in 1949 zullen aftreden. Zij die in de groepen II (Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe) en IV (Zuid-Hol land) werden gekozen, treden pas in 1952 af. De tekst van het adres van antwoord op de Troonrede van H.M. de Koningin, werd door de commissie van redactie op gesteld en door de Kamer z.h. st. goedgekeurd. Oogst wordt bedreigd. Nog meer moties te Malino. De Indonesische republikei nen hebben gisteren elke evacuatie uit het binnenland „tot nadere aankondiging" ge staakt. Het Briteche hoofdkwartier heeft een onmiddellijk onder zoek gelast. DE SLOTZITTING. Op de zeer vruchtbare slot_ zitting van de conferentie te Malino zijn- met alg. stemmen zes moties aangenomen. In de eerste motie wordt er o.m. op aangedrongen den import en export, den interinsulairen handel en scheepvaart weder over te laten aan het particu, lier initiatief en hierbij tevens bescherming en steun te ver- leenen aan Indonesische on dernemers. De tweede motie spreekt wenschelijkheid uit. dat, in de besturen van industrieele on dernemingen die haar werk zaamheden in Indonesië uit oefenen, Indonesiërs dienen te worden opgenomen opdat de zen daarin kennis en ervaring kunnen verwerven. De derde motie spreekt zich uit voor nationalisatie van de Javasche bank. In de vierde motie wordt te kennen gegeven, dat het aan de KPM en andere reederijen verleende monopolie afge schaft moet worden, althans tegengegaan. In de vijfde motie, wordt er btj de Australische regee ring en bij de vakvereenigin. fen op aangedrongen het sta- ingsembargo op de Neder landsche schepen op te heffen, opdat de medicijnen. schooL benoodigdheden, manufactu ren en andere goederen, noo dig voor den wederopbouw en de vernieuwing van Indo nesië, vrij kunnen worden aan. gevoerd De zesde motie gaat uit van federatieven vorm van den staat Indonesië, welke ge heel Indonesië zal omvatten en oordeelt hiertoe een zekere overgangsperiode noodig. In deze motie wort tevens te ken nen gegeven, dat men aan dacht heeft voor Sjahrir en zijn medewerkers en ten spoe digste met hen hoopt samen te werken. REPUBLIKEINSCH KABINET. Het republikeinsche mi- nieteric van voorlichting heeft medegedeeld, dat de lijst van ministers, die door de „Merde- ka" is gepubliceerd, niet juist is. Stamkaart no. 8 voor schoenenbon. In den loop van de maand Augustus 1946 zullen voor een schoenenbon in aanmer king komen zij, wier stam kaartnummer eindigt op het cijfer 8, voor zoover zrj se dert 1 Januari 1945 nog geen bon voor gewone of be. roepsschoenen hebben ontvan. gen. Vóór Maandag geen nieuwe Belgische Regeering. Minister Spaak heeft mede gedeeld, dat zijn nieuwe kabi net waarschijnlijk niet voor Maandag, dus niet voor het begin van de Parijsche vredes conferentie, gereed zal zjjn. Er zijn moeilijkheden ont. staan, doordat de oud-minis ters De Voghel en de Smaele, welke als technici gelden, wei gerden zitting te nemen. De partijen zullen dus opnieuw moeten beraadslagen. DE KONINGSKWESTIE. Koning Leopold UI heeft een commissie gevormd, welke het publiek zal hebben voor te lichten over de houding van den koning sedert 1936. Geen reden om aan het effect te twijfelen Atoombom no. 5 tot ontploffing gebracht. Admiraal Blandy, die belast is met de leiding van de atoomproeven bjj Bikini, heeft medegedeeld, dat de atoom bom-onder-water precies op den vastgestelden ijd, (Woens dagavond 22.85 uur Nederl. tqd) tot ontploffing is ge bracht. De bom was in een water dichte kist onder den zeespie gel opgehangen en werd door den 34-jarigen Amerikaan- schen geleerde, HoIJoway langs radiografiscnen weg tot ontploffing gebracht. Aan vankelijk bestond nog vrees, dat de proef wegens slechte weersomstandigheden zou moeten worden uitgesteld. Onmiddellijk na de ontplof fing was over de Amerikaan sche radiq een ontzette Ift- waai te hooren, dat enkele seconden aanhield. Volgens ooggetuigen steeg een kolom water van eenige kilometers hoogte ten hemel. Ontzaglijke stoom- en stofwolken bena men het gezicht op de 85 proefschepen in de baai van Bikini. EEN HEL. Een ooggetuige meldt uit het vliegtuig, dat in de na bijheid van de plaats der ont ploffing rondvloog: „De kracht en hitte van de atoombom maakten de lagune van Bikini tot een hel van vlammen, rook en stoom. De schepen, die in de baai voor anker la gen, werden volkomen aan het oog onttrokken. De bom bracht o.m. het slagschip „Arkansas" van 26.100 ton en een transport, schip tot zinken en bescha digde bet vlie§tuigmoederschip „Saratoga" en het slagschip „New York. Van de zes onderzeebooten is er nog geen bovengekomen. „Er is geen reden om aan het effect van de bom te twij felen", merkte vice-admiraal Blandy op. Hij deelde verder mee, dat op de kust van een eiland nabij Bikini een vloed golf van twee drie meter hoog was waargenomen Daar uitgebreide voorzorgs maatregelen hebben plaats gehad, zijn g°en menschen- levens te betreuren. De hoog te van de waterkolom, die bij de ontploffing opspoot, schat men op 1% km., de wolk van gas en stoom op ongeveer 2.7 km. Het effect van de ontploffing bleef strikt beperkt tot de onmiddellijke omgeving. William Laurence, een cor respondent van de „New York Times", een van dé weinige menschen, die alle vijf atoom bommen heeft zien explodee- ren, zeide: „Deze explosie leek mij verreweg de machtigste van alle". Reuter meldt nader, dat de „Saratoga", het 27.000 ton metende Amerikaansche vlieg tuigmoederschip, thans gezon ken ia Geeft rijksdaalders voor boomen! De Stichting „Nieuw Wal cheren" ontvangt dagelijks uit alle deelen van ons land rijks daalders en veelvouden daar van voor het doen planten van boomen op het eiland Walche ren. De deelname aan de boo menactie in de provincie Zee land zelf is tot nu toe niet groot. De directie en het personeel van de N.V. Houthandel G. Al berts Lzn. en Co. te Middelburg hebben nu het goede voorbeeld gegeven Zö gaven 750 boomen. Monument .Droogmaking Walcheren". De Walchersche burgemees ters in wier gemeente een dijk_ gat gedicht werd, hebben zich tot een commissie aaneenge sloten. die zich ten doel stelt gelden' bijeen te brengen voor het stichten van een monument ter herinnering aan de droog making van Walcheren. Deze commissie heeft thans een be roep gedaan op alle Walcher sche burgemeesters om in hun gemeenten voor dit doel een straat- en huiscolleot© te or- ganiseeren. ER MOETEN SCHUREN KOMEN. De oogst in West-Zeeuwseh- Vlaanderen wordt bedreigd met bederf, indien het herstel van de beschadigde en ver woeste bedrijfsgebouwen niet sneller gaat. Deze onrustbaren. de tijding werd medegedeeld door den voorzitter van den kring West-Zeeuwsch-Vlaan- deren van de Stichting voor den Landbouw, den heer L. de Bruyn. Na kennis te hebben geno men van de wijze, waarop de bouwautoriteiten deze moei lijkheden denken op te lossen, stelde de vergadering zich op het standpunt dat de overheid door de tekortkomingen der schaderegeling en de zeer be narde materiaalpositie niet bij machte is bij den herbouw van de landbouwschuren een be vredigend tempo te garandee ren. Om hierin tegemoet te ko men zal de overheid bij wijze van overgangsmaatregel moe ten overgaan tot het bouwen van een bepaald type kap- schuur of hangar. Deze zaak is zoo urgent, dat met aestheti- sche bezwaren daartegen geen rekening mag worden gehou Ondanks alle pogingen van het kringbestuur is het nog steeds niet gelukt overleg te plegen met het bedrijfschap voor Zaaigoed en Pootgoed i.z. den afzet van den pootaardap- pelenoogst. Er ligt thans in West-Zeeuwsch-Vlaanderen een kwantum vroege consumptie aardappelen van 6 k 700.000 kg. waarvoor geen afzetmoge lijkheid bestaat. De vergade ring heeft hiervoor de betrok ken instanties aansprakelijk gesteld. Breskens AANBESTEDING. Op 22 Juli werden 28 wonin gen en 1 woon-winkelhuis op het voormalig Steenoven-ter rein te Breskens aanbesteed. J. van Damme, Hontenisse 370.000; N.V. Bouw- en Admi. nistra tiemaatechappij „Else- neur", Rijswijk 365.000; W. Z. VI. A.T.O die Wildie, Zuidzande 365.000; Gebr. H. en P. van Schaardenburg, Dordrecht 363-000; W. A. de Vlieger en Zn-, Breskens 362.000; Fa. Wed. Post en Zn.. Vlissingen 361.000; Fa. Gebr. Maas. Bres. kens 357.000; N.V. Panagro, Warmond 354,402; Fa. Mossel, man Korteweg, Rotterdam 348.000; Aannemersbedrijf Du- do. Dubbeldam 338.372; N.V. Nederlandsch Bouwsyndicaat 337.000. Aardenburg VERGADERING BUURT- VEREENIGING. Woensdag kwam de buurt vereniging „Beatrixplein" te Aardenburg in vergadering bijeen. Bij ontstentenis van den voorzitter, werd het woord gevoerd door den penning meester, die rekening en ver antwoording aflegde van de inkomsten en gemaakte on kosten bij het feest van 11 Mei j.l Een batig saldo werd geboekt van 141.50. Hierna ginp- men over tot het kiezen van een nieuw definitief bestuur. Allen wer den echter bij acclamatie her kozen, doch de heer L. Ste- kelink bedankte voor zijn functie, waarvoor in de plaats gekozen werd de heer J. Tas. Besloten werd op 31 Aug. a.s. de verjaardag van de Koningin feestelijk te vieren huisslachti r sregeling 1946 '47 bepaalt, dat zij wier in komen voor een aanmerkelijk deel voortvloeit uit den land bouw, voor een huisslachtings- vergunning in aanmerking komen. Wanneer nu van eigen bouwland zooveel producten worden geoogst, dat hiervan een varken kan worden ge mest, bestaat aanleiding na te gaan, of niet een aanmerke lijk deel van het inkomen van de betrokkenen voortvloeit uit het landbouwbedrijf, PROBLEMEN VAN VLISSINGEN. B EN W. ANTWOORDEN DE RAADSLEDEN. In hun antwoord op het ver slag van de voor-behandeling door den gemeenteraad van de Vlissingscne gemeente-begroo ting voor 1946, merken B. en W. op, dat de samenwerking tusschen het Rijk en de ge. meente t.a.v. den wederopbouw goed is te noemen. Het Rijk betaalt de kosten van weder opbouw voor een groot deel en wenscht dientengevolge ook zeggingschap. Het herbouw, plan is als onderdeel van het plan van uitbreiding behou dens hoogere goedkeuring aan den raad voorbehouden. Dit uitbreidingsplan is echter ge maakt, toen er geen gemeen teraad bestond. Becijferd wordt voorts, dat het tekort der gemeente geen vier millioen bedraagt, maar bijna 3% millioen. Dit tekort heeft de volle aandacht van B. en W., terwijl zeer onlangs een circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken werd ontvangen. In een nota van wijzigingen willen B. en W. zoo spoedig mogelijk de gevolgen van deze voorschriften voor de dekking van het tekort ver werken. 5 MILLIOEN VOOR DE BUNKERS. B. en W. gaan vervolgens in op de vele opmerkingen, welke door de leden van den raad weren gemaakt. O.m. deelen zij mede, dat de kosten van het opruimen van alle bunkers in Vlissingen op vijf millioen zijn geraamd. Hiervan zou 10 ten laste van de gemeente komen, maar ook dat kan de gemeente niet dragen. T.a.v deze en andere soort gelijke kosten, welke voort vloeien uit de oorlogsgebeurte- nissen, wordt nog steeds met het Rijk onderhandeld. Medegedeeld wordt voorts o. m. nog, dat het Politiebureau in zijn nieuwen vorm is opge nomen in het Stadhuisplan. Eer plan voor een nieuwe Brand weercentrale is gereed. Ver wacht wordt, dat binnen af- zienbaren tijd de kwaliteit van het gas beter zal zijn. De begraafplaats aan den Koudekerkscheweg Oost zal in elk geval verdwijnen. T.a.v. de begraafplaats „Vredehof" aan den Koudekerkscheweg is dit nog in overweging. HET VLIEGVELD. Hoewel het in het voornemen ligt op het vliegveld eenige startbanen in orde te maken, beschikken B. en W. niet over positieve gegevens inzake een luchtverbinding met Walche ren. Biervliet DE HUISSLACHTINGS- KWESTIE. Naar aanleiding van het telegram en request, dat door de dorpsvergadering van Biervliet gezonden werd aan den Minister van Landbouw, kwam het volgende antwoord: In antwoord op uw schrij. 'ven deel ik U mede, dat de Dinsdagavond sprak Mr. P C. de Jonge uit Middel- ourg voor de afdeeling van de Partjj van den Arbeid te 3iervliet, Dinsdag j.l. mocht het echtpaar C. Zeevaart-van Hek ken te Rilland zijn pm;den bruiloft vieren De muziekver- eeniging ..Rillaniia' een serenade. Generaal Hakewill Smith komt naar Zeeland. ONTHULLING VAN EEN GEDENKTEEKEN TE VLISSINGEN Op Zaterdag 8 Augustus a.s. zal in Vlissingen de onthulling plaats vinden van een eenvou dig gedenkteeken ter hernne- ring aan de landing der En- gelsche troepen in deze stad. Deze plechtigheid zal wor den bijgewoond door generaal HakewUl Smith, commandant van de 52ste Schotsche Laag land-divisie, ichef van alle strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, onder wiens lei ding Walcheren in 1944 werd bevrjjd, en zijn staf Soortgelijke gedenk teekens. bestaande uit eenvoudige stee, nen met een door de Ned. Re- aangeboden bronzen quette, zullen worden geplaatst op beide lan dingsplaatsen bij Westkapelle, bij het Sloe, te Baarland en te Hoedekenskerke. Alleen het gedenkteeken te Vlissingen zal echter plechtig worden onthuld en wel in te genwoordigheid van hooge Ne derlandsche militaire autoritei ten, een militair muziekcorps uif Den Haag en een Neder landsche compagnie infanterie. Het ligt in de bedoeling, dat gedurende een tocht, welken generaal Hakewill Smith met zijn staf des middags over Walcheren zal maken, ook de officieele opening van het Zeeuwsche Oorlogsmuseum te Middelburg door hem zal wor den bijgewoond. SLUISDEUREN VOOR WALCHEREN. MOEILIJKE SLEEPREIS VAN LEIDEN NAAR VLISSINGEN. Dinsdag is uit Leiden een zeer bizonder scheepstranspoit naar Vlissingen vertrokken, nl. een zwaar Amerikaansche invasieponton, die twee sluis deuren vervoert, welke be stemd zjjn voor het Kanaal door Walcheren. deuren, welke in op dracht van den Rijkswaterstaat werden vervaardigd door de N.V. Kon. Ned. Grofsmederij, wegen 30 ton en hebben afme tingen van 9 bij 10} 2 nieter. Zij werden grootendeels ver vaardigd van uit Engeland af komstig materiaal. De ponton wordt gesleept door de sleepboot „Haarlem mermeer". terwijl een klein bootje nog als „roerganger" fungeert. Door de afmetingen van het gevaarte, is de reis zeer moei lijk. vooral daar waar bruggen e.d. gepasseerd moeten werden. Omstreeks half October zul len echter twee nog grootere deuren (9.70 x 10.70 meter) voor het Kanaal door Walche ren afgeleverd en getranspor teerd moeten worden. De vier deuren zijn bestemd voor de binnenkeersluis bij Gistermiddag zijn de sluis deuren na een moeilijke reis behouden bij de keersluis te Vlissingen gearriveerd. De „Dordrecht" vervangt tijdelijk de „Lekstroom", Aangezien het herstel van de .Lekstroom" nog niet gereed is. heeft thans de „Dordrecht" zjjn plaats ingenomen. De ..Dordrecht" was n.l. juist vrij gekomen omdat de „Koningin Wilhelmina" na reparatie op ,De Schelde" te Vlissingen weer op den dienst Kruiningen Perkpolder kon worden inge zet Een landbouw-huishoud- school te Hoedekenskerke? Naar wij vernemen worden er pogingen aangewend om te komen tot het stichten van een lagere landbouwhuishoudschool te Hoedekenskerke. Tot dus ver werden slechts enkele losse cursussen gegeven. Reeds meermalen is de wensch geuit om het landbouw-huishoudon- derwijs in schoolverband mo gelijk te maken, waartoe voor deze en omliggende gemeenten nog steeds geen mogelijkheid was. Het is te hopen dat de pogingen, welke thans in het werk worden gesteld zullen slagen, vooral nu het zich laat aanzien, dat deze streek een centrum van fruitteelt zal worden. Belangstellenden kunnen a.s. Woensdagavond 8 uur een ver gadering bijwonen in de openbare lagere school te Oudelande. Hier zal worden ge tracht een vereeniging op te richten, welke tot stichting van een school zou overgaan. De heer Jac. Priester Jz. te Borssele is met ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als brievenbesteller met toe kenning van pensioen. De Vereeniging „Kinder- zorg" te Middeburg heeft be sloten de Kinderzorgcourant bracht binnen enkele weken opnieuw te doen verschijnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 5