Fa.G.W.DEN BOER „DE KLOKKENBERG" DANSEN N. V. „Stoomtram Walcheren". Fa. A. J. Witte en Zonen TRIBUNAAL GOES. Aan den geboren West- Indiër, H. J. Curiël, oud 48 jaar, te Krabbendijke. oor spronkelijk stuurman, doch later fruitkweeker, was ten laste gelegd, dat hij reeds in 1933 lid werd van de N S.B., dat hij de „Zeeuwsche Stroom" verspreidde, dat hij lid was van het Zeevaartfront en daarna van Nieuw Zeewezen, dat hij administratieve werk zaamheden voor de landwacht verrichtte en dat hij voor ree- deiijen voer, die Duitsche vrachten vervoerde, terwijl hij van Miinzer 200 zou hebben aangenomen als schadevergoe ding voor de interneering in Mei 1940. Besch. was rap van tong en zeide, dat er wel een verbod was voor ambtenaren om bij de N.S.B. te gaan, maar dat gold niet voor hem. Hij geeft toe lid te zrjn ge weest van het Zeevaartfront, maar toch was en bleef hij tegen de Duitschers en zag liever -hun hielen dan hun teenen. Hij wilde echter strij den tegen de ver_amerikani. seering van zijn geboorteland Suriname. Hierna volgde nog een drie tal kleinere zaken Ten eerste tegen de 23- jarige typiste P. Koeman uit Kloetinge, die, nadat zij bij den jeugdstorm was geweest in 1941 lid van de N.S.B werd, voor den Landstand werkte en met Duitschers vriendschappelijk omging. Zij bekende dit en ook, dat zij achter het front in het Oos ten ambulance werk verrichtt te. Het Tribunaal besloot tot in vrijheidstelling. De 48-jarige verpleegster G. Milhous uit Kloetinge gaf toe uit socialistische overwe ging zich bij de NSB. en N.V.D., de N.S.V.P én het Medisch front te hebben aan gesloten. Zg' heeft gewerkt in lazaretten in Duitschland en bg een genezingslazaret van de Waffen SS. Zij liep niet met haar ideeën te koop en maak te nergens propaganda Ten slotte kwam de 28-j. G.. Bruel voor de bali. Deze is blokleider N.S.B. geweest, colporteerde met Vova en werkte bij een storingszender. Het praatje, dat die storings zender niet werkte, wilde er bij den voorzitter niet in. Besch zeide t.b.c.-patiënt - te zijn geweest en hij daarom acht werk imest hebben. Zoo kwam hij bg den Dienstpost! Cjk nu ligt hij bijna voort durend te bed. In alle zaken zal 31 Juli uitspraak volgen. Nieuws in een notedop Bij oefeningen met hand granaten bij Bussum is Maan dag jl. een granaat o'ntgdig ontploft, met het gevolg, dat de 25-jarige onderofficier Groeneveld uit Amsterdam zoo ernstig werd gewond, dat hij kort daarop is overleden. Te Rotterdam is aange komen het Amerikaansche eskader, dat bestaat uit een kruiser en twee torpedojagers. De laatste dertien op Cu rasao geïnterneerde Ned. nat.- soc. zijn met de „Boissevain" vertrokken; het schip had te Paramaribo reeds 135 nat.-soc. aan boord genomen. De minister van economi sche zaken, heeft de meubel distributiebeschikking 1943-1 ingetrokken. - In Amsterdam is een, Amerikaansch eskader, be staande uit een lichten kruiser en twee torpedobootjagers aan gekomen. SPORT RUSSEN NEMEN DEEL AAN HET SCHAAKTOURNOOI TE GRONINGEN. Het secretariaat van het we- reldschaaktournooi te Gronin gen deelt mede, dat zij bericht uit Rusland heeft ontvangen waarin medegedeeld wordt, dat vijf zes Russische grootmees ters deel zullen nemen aan het wereldschaaktournooi te Gro ningen. POSTDUIVENWEDVLUCHT. De uitslag van de wedvlucht van de Postduivenvereeniging „Oost West Thuis Best" te Kapelle naar N&ufville luidt als volgt. 1 9. 14 P. v. d. Vliet, 2. E. van Overbeeke. 3. Joh. Nysse. 4. M. Gijzel 5. 7. 10. 12 P. Schrijver,. 6, 13 P. Bruin zeel. 8. A. van Driel, 11. M. Bruinooge, 15. J. Ganseman, 16. A. Blok. Kerknieuws Candiaat Nutberg bedank te voor toezegging van be roep naar Biggekerke. TWEE CONFERENTIES. De afdeeling Nederland van het Oecumenisch Jeugd Comi té, dat in contact staat m«\ het Jeugddepartement van den Wereldraad der Kerken, orga niseert binnenkort twee con ferenties in Kerk-Avezaath De eerste is gewijd aan de vragen omtrent Indonesië, waarover prof. dr. N. Kraemer, Soesilo Hardjoprakoso, mr. S. C. Graaf van Randwijk en prof. dr. J. H. Bavinck zullen spreken en de tweede behandelt het on..er werp: „De Kerk en het Ned. volk" met inleidingen van de predikanten Fagel, Gravemey- er, Berkhof en van Vreumin- gen, dr Diepenhorst en mr. Van Walsem. Opgaven: Singel 58, Amster_ dam. GENERALE SYNODE DER NED. 'IV. KERK. De heer W J. Hemmes, secretaris van den Algemeenen Diaconalen Raad hield op de zitting der generale synode een inleiding over den stand van het diaconale werk in' de Nederlandsch Hervormde Kerk, en toonde aan, hoe na diep verval c*- diaconale arbeid zich in de laatste jaren richt op de zelfstandigmaking van haar taak ten aanzien van de behoeftigen Na dit referaat werd beslo. ten op voorstel van den Bond der Diaconessenhuizen, dat ge- meente-zusterf door een nieuw ingesteld opleidings-centrum „De wank", onder verantwoor ding van de Gen. Synode zul- len worden opgeleid. De heer R. Oostra en ds. P. Fagel spraken vervolgens over het werk van den Hervormden Jeugdraad. Mr. G. E. van Walsum sprak over het werk van de sectie „Kerk en Samenleving" van den raad voor Inwendige Zending Marktberichten VEILING S VEREENIGING ZUID-BEVELAND. Veiling Woensdag 24 Juli. Bloemkool IA 16—53; id. I 12—28; id. H 8—15; Komkom mers IA 1—35; id. II 27— 29; id. HI 16—19; Kropsla I 7—10; id H 5—6; Meloenen 98113, alles per 100 stuks. Dubbele Princesseboonen 46 61; groene boonen 1631; gele boonen 620; Sngboonen 63—104; Uien 4—5^; Kroten 5%.; Peen 811; Tomaten 79—91; Postelein 14—20; Roode kool 2226; Spitskool 12—13; Doperwten 2.50—24, alles per 100 kg. Selderie 3.50; Wortelen 17; Radijs 10; alles per 100 bos. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I: 7.00 Ber.; 7.45 Gram.; 8.00 Ber.; 8.20 Pluk den dag; 9.50 Ouders, het gaat om Uw kind; 10.10 Lichte Kamermuz.; 10.45 Novel le; 11.00 Zonnebloem; 12.05 Staf- muz.; 12.30 Lunchmuz.; 14.00 Dansmuz.; 14.45 Gram.; 15.00 Hand in hand roor kinderland; 16.15 Gram.; 17.00 K.R.O. kiosk; 17.15 Jónge kunstenaars; 17.45 Sport; 18.00 Klaas v Buck; 19.00 Ber.; 20.00 Ber 20.08 Lichtbaak; 20.30 Pianoduo; 21.00 Pianoduo; 21.15 Dansmuz.; 21.45 Reportage; 22 45 Volks Hooge- school; 23.00 Hawaiians; 23.45 Gram ZATERDAG. Hilversum n: 7.00 Ber.; 7.30 Gram.; 8.00 Ber.; ".20 Gram.; 9.50 Conc.; 10.00 Morgenwijd.; 10.20 Conc.; 10.50i Voordracht; 11.05 Uitzend, ar beiders; 12.00 Stafmuz.; 12.35 Paris qin chante!; 13.00 Ber.; 13.15 Corduweren; 13.45 Conc.; 14.15 Sport; 14.30 Philharm. or kest; 15.15 Van boek tot boek; 15.30 Ramblers; 16.30 Men vraagten wij draaien!; 17.00 Reportage; 17.45 Gram.; 18 00 Ber.; 18.15 Eddy Walis; 18.45 Prijzen en loonen; 19.00 Hol- landsch Trio; 19.30 Bijbellez.; 20.00 Ber.; 20.05 Metropole Or kest; 20.55 A B. C. cabaret; 22.00 R.A.F.; 23.00 Ber. Scheepvaartberlchten Gepasseerd van Antwerpen op 24 Juli „Ittersum naar Rot terdam; „Nato" naar Lissa bon. Vertrokken uit Vlissingen .Charlotte" naar Noorwegen. Vertrokken uit Breskens ,Maria" naar Gravesend. Weerbericht TIJDELIJK WEER WARMER In den nacht plaatselijk mistbanken, morgen tijdelijk zonnig met sterke stijging van temperatuur en later op den dag weer kans op onweer. Veranderlijke wind. ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 4.52 en gaat onder om 20.39. De maan komt op om 4.17 en gaat onder om 21.41. HOOG EN LAAG WATER. TE VLISSINGEN. Zaterdag is het hoog water om 12.50 en 2.20 N.A.P. Laag water om 6.00 en 19.33, resp. 1.97 en 2.12 N.A.P. Mijnheer Pimpelmans heeft alweer pech door G. Th. Rotmans. 94. De agent, die fft den verkeerstoren stond, was intusschen met een sierlijken zwaai op den stier te rechtgekomen. Mijn heer Pimpelmans vond nu den moed. zijn auto stop te zetten, ja, hij remde zoo plotse ling, dat de stier vooruitschoot en met zijn poot in het stuur rad verward raakte, terwijl de stevig ge spijkerde laars van den agent op meneer Pimpelmans' oog te rechtkwam. Met groote bgdschap ;even wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje PETRONELLA MARIA (NELLY). A. SINKE. J A. SINKE— VAN ZWEDEN. JAN. Amsterdam, 24 Juli 1946. Burgem. Tellegenstr. 32 H. In plaats van kaarten. Op 27 Juli 1946 vérloven NELLY DE GROOT en JAC. VAN MEEL. Middelburg, Smidsbolwerk 8. i Punt 3. Het huwelijk van G. A. BALJEU en A. WEYBERG zal voltrokken worden op 9 Aug. a.s. des nam. 2.30 te Mid delburg. Toek. adres: Vlissingsche Molenstr. 28, Middelburg. Tijd. Bogardstr. 21. Gelegenheid tot feliciteeren van 45.30 in het gebouw Mer- curius, Koepoortstr. 13, Mid delburg. JAN BREVET, 3e Stuurman K.N.S.M., en MARLA JACOMINA YNTEMA hebben het «genoegen kennis te geven van hun voorgenomen huwelgk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op Dins_ dag 30 Juli a.s., des namiddags 3 uur. Oostburg, Langestraat 9. DANKBETUIGING. Har telg k dank aan allen, die door hunne naastenliefde zoo innig hebben medegeleefd bij het verlies van onzen lie- ven JOOP. In deze deugd, Joop's lief ste wensch en eigenschap, hebt gij hem geëerd en ons troost gebracht. Fam. A. VERDUYN Middelburg. St. Antheunisstraat 24. GETROUWD: J. SCHULLER en C. C. A. SCHEERENS Breda, 25 Juli 1946. Ploegstraat 79. Heden overleed, zacht en kalm, na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, onze lieve Vrouw, Moeder, Groot- en Over grootmoeder, Zuster en Behuwdzuster, Mej. TANNEKE DE POOXEK, Echtg. van JOHANNES DE FELJTER, in den leeftijd van bgna 63 jaar. Dat zij ruste in vrede, is ons aller wensch. Waterlandkerkje: JOH. DE FEIJTER. Den Haag: JANNA DE GRAAF. Edam: T. DE GRAAF— KEIZER. Schoondrjke: W. DE GRAAF— VERHERBRUGGE. Julianadorp: C. EKKEBUS DE GRAAF. Groede: CHR DE GRAAF- VÈRHERBRU GGE J. DE GRAAF. Waterlar.ckerkje G. DE GRA--F RITECO. Zaamslag: P. DE GRAAF DE RIDDER. Oostburg. A. DE GRAAF— RITECO. Waterlandkerkje P. DE FELJTER MOES. Middelburg: A DE ROOIJ DE FEIJTER Waterlandkerkje: H. DE FEIJTER. Retranchement: P. DE POOTER- KOTViS Zaamslag: P. DE RIDDER DE POOTER Waterlandkerkje, 22 Juli 1946. Bakkerstraat A 16 Heden overleed plotse ling, tot onze groote droefheid. ons geliefd Zoontje én Broertje WILLEM JAN QUIST, in den leeftijd van bijna 4 jaar. M. QUIST. P. W. QUIST— ZWIGTMAN. RIETJE. Middelburg, 25 Juli 1946 Brakstraat 15 Heden overleed plotse ling, tot onze groote droefheid. ons geliefd Kleinzoontje en Neefje WILLEM JAN QUIST, in den leeftijd van bijna 4 jaar. W. ZWIGTMAN. A. M. ZWIGTMAN— VAN BELZEN. J.. J. ZWIGTMAN. J. ZWIGTMAN. A. ZWIGTMAN— KCOLE. Middelburg, 25 Juli 1946. Achtersingel 18. VER. VAN VRIJZ. HER VORMDEN MIDDELBURG. Zondag 28 Juli, v.m. 10 uur, Ds. J. H. HANNEMAN in de Doopsgezinde Kerk. Extra collecte voor de Prot, Kerk in Indië. VER. VAN VRIJZ. HER VORMDEN VLISSINGEN. Zondag, 28 Juli a.s. 10.45 Ds. A. P GOUDSBLOEM van Hypolifushoef. TANDARTS SMIT, Middelburg. AFWEZIG van 27 Juli tot 14 Augustus. Vereen, van Vrijz. Godsd. GOES. Zondag 28 Juli a.s., 's av. 7 u., Ds. J. rt. HANNEMAN. Gebouw Turfkade 1. Gelieve JASJE van Tonny, verloren in de omgeving Kel dermanstraat. Middelburg, te rug te bezorgen Zacharias Jan- senstraat 11, MIDDELBURG. Tandarts FIJN VAN DRAAT Terneuzen. GEEN PRAKTIJK van 24 Juli tot en met 12 Augustus. GEVONDEN Zilveren Rozen, krans in étui. Tegen adverten- tiekosten terug te bekomen: J. VAN OCHTEN, Verl. Gra venstraat 4A. Vlissingen. VERHUISD. De Heer en Mevrouw Jaeger- Labberté van Boul Evertsen 40. Vlissingen naar Rotterdam- sclieweg 101, Delft. NET KOSTHUIS gezocht met of zonder huiselijk verkeer. Brieven No. 835, Bur. P.Z.C., Middelburg. WEGGELOOPENZWA KT POESJE, luisterend naar den naam Moortje. Terug bezorgen J. H. BROUWER, Nederstraat 14, Middelburg. BOEKH. HILDERNISSE L. Noordstr. 2 en BOEKHANDEL VAN BENTHEM JUTTING Dam 2. Middelburg, van 29 Juli t/m. 8 Aug, GESLOTEN. BRANDSTOFFENHANDEL P. J. GELOK v./h. J. v. d. Berge Lange Geere 51, Middelburg, is vanaf heden telefonisch te bereiken onder no. 2093 DANSEN. DANSEN. A.s. Zaterdagavond 27 Juli, 8 uur, Dansen in Café „Dorp- zicht", Oranjeplein, Souburg. The Micky Mice Band Prima consumptie. Billijke prgzen. Aanbevelend, B. VERBEEM. Opleiding yoor Duitsch L.O. Privé, eventueel clublessen, door leeraar MD. A. J. VAN RUTTEN, Dam 21 Middelburg. VERSCHENEN: De Tewaterlating n ..Willem Ruys". Zeer fraai uitgevoerd gedenkboekje met 18 nog nimmer elders gepu bliceerde afbeeldingen van de kiellegging, bouw en tewater lating van dit schip. Prijs slechts 50 ct. Haast u voor 't uitverkocht is. Verkrijgbaar bij den boek handel en den uitgever Druk kerij ALTORFFER, Middel burg. Oud O.D.-ers, Bewakings troepen en Oorlogsvrijwilligers van Vlissingen en Souburg worden ter VERGADERING opgeroepen op Maandag 29 Juli a.s„ des avonds te half acht, in de kleine zaal van het „Con certgebouw". Komt allen, zeer belangrijk. Vertegenwoordigers van hen, die nog dienen, zoowel hier te lande als in Indië, zijn welkom. de groote Provinciale Verloting ten bate van het nieuw te bouwen SANATORIUM 8 series van 60000 loten, in totaal meer dan 25.000 prgzen, door de Brabant- sche en Zeeuwsche In dustrie ter beschikking gesteld, w.o. Compleet geïnstalleerde electrische Fornuizen, Radio's, Linnen-uitzet- ten, Straalkachels, Strijk- R ijzers, Snelkokers, Elec- trische Kookplaten, Meu_ bilair, Zeemen, Sponsen, Borstelwerk, Baby- en andere Weegschalen, groote partij huishoude lijke. en verbruiksartike- len. Totale waarde meer dan 150.000—, Helpt allen mee om deze loterij, in het belang der tuberculose-bestrijding in Brabant en Zeeland te doen slagen. Koopt allen Uw loten en helpt mede aan den verkoop daarvan. Verkrijgbaar bij alle bu reaux van het Wit-Gele- Kruis en bij het Werk comité Klokkenberg, Tuinstraat 49, Tilburg. PRIJS PER LOT 1.— Goedgek bij besch. door den Min! v. Just. 2 Apr. ■46, 2e Afd. A No. 1643. Wij zijn wederom telefonisch aangesloten onder No. 2258. Sigarenmagazijn C. F. DIESCH Middelburg.' ZATERDAG A.S. 7.30 CAFÉ „TRAMZICHT" DOMBURG. TE KOOP: Twee fauteuils en vier stoelen, na 7 uur n.m. Nieuwstraat 32, Middelburg. AUTOBUSDIENSTEN. LIJN MIDDELBURG—VLISSINGEN v.v. Dienstregeling ingaande 29 Juli 1946 tot nadere aankondiging. Vertrek Middelburg: Vertrek Vlissingen: Werkd.: Zaterd. Zond.: Op Werkd.: Zaterd.: Zond. 8.30 7.15 7 7. 7.— 9 7.30 7.30 9.— 7.30 7.30 9.30 8.— 8 9.30 8 8.— 10.— 8.30 8.30 10 8.30 8.30 10.30 9 9 10.30 9.— 9 11 9.30 9.30 11.— 9.30 9.30 11.30 10.— 10 11.30 10.— 10.— 12 10.30 10.30 12 10.30 10.30 12.30 - U 11 12.30 11.— li.— 13.— 11.20 11.20 13.— 11.20 11.20 13.30 11.40 12 S 13.30 11.40 11.40 S 14 12 12.30 14 12 12.15 14.30 12.30 12.45 14.30 12.30 12.30 15.— 13.— 13.— 15.— 13.— 12.45 15.30 13.30 13.30 15.30 13.30 13.— 16 14.— 14.— 16 14 13.30 16.30 14.30 14.30 16.30 14.30 14 17 15.- - 15 17 15.— 14.30 17.30 15.30 15.30 17.30 15.30 15 18.— 16 16.— 18.— 16 15.30 18.30 16.30 16.30 18.30 16.30 16.— 19 17.— 17.— 19.— 17.— 16.30 19.30 17.30 1 17.30 19.30 17.15 S 17 20 18.— 18.— 20.— 17.45 17.30 20.30 18.20 18.20 20.30 18.— 18 21.— 18.40 18.40 21.— 18.20 18.20 21.30 19.— 19 21.30 18.40 18.40 22 19.20 19.20 22 19 19.— 22.30 19.40 19.40 22.30 19.20 19.20 23 20.— 20 23 19.40 19.40 23.40 20.30 20.30 23.20 20 20 21.— 21.— 20.30 20.30 21.30 21.30 21 21.— 22 22 21.30 21.30 22.30 22.30 22 22.— 23.15 23.15 22.30 22.30 23 23.— met S gemerkte ritten rijden van- of tot de Hoofdpoort N.V. Kon. Mij. ,De Schelde". Algemeen Middelburgsch Ziekenfonds. Wegens vacantie van onze bodes zullen in de week van 4 tot 10 Augustus geen contri butie of coupons afgehaald worden Wij verzoeken de leden zoo mogelijk in de week voor afgaande voor twee weken con_ tributie te betalen. HET BESTUUR. Wegens vacantie gesloten vanaf 29 Juli tot en met 3 3 Augustus 1946. BADHUIS, Middelburg. Artistieke Bloembindery. Steenenbeer 15 Vlissingen. Telefoon 141. Grafkransen Grafbloemsfukken Laurierkransen VAKKUNDIGE VERZORGING MIDDELBURGSCH HULPCOMITÉ. Nogmaals deelt het M H. C. mede, dat geen nieuwe aanvragen voor textiel meer in behande ling kunnen worden ge> nomen. H.H. Caféhouders. Te koop een groote SPIEGEL- OPSTAND, zeer geschikt voor café_ of nevenbedrijf. Te bevr. Heerenstraat 31, Middelburg. Personeel gevraagd- 1 CHAUFFEUR, 2 EXPEDITIEKNECHTS, 1 HALFWAS-MONTEUR Transportbedrijf GEBRS. VROEGOP, Brakstraat 28 Middelburg. Vacantie, Ke; mis, Overgang Geslaagd, uit Iogeeren, alles aanleiding een bezoek te bren gen aan „DE MAGNEET" Vlasmarkt 31 Middelburg. Daar vindt U voor iederen leeftijd: Speelgoederen, Souve nirs, luxe geschenken. Leder waren, huishoudelijke Artike len enz. ZIE ONZE ETALAGES. Wederom telefonisch aange sloten Jhr. Mr. G. C. D. RUTGERS VAN ROZENBURG Dam 30, Middelburg, onder No. 2815. Te koop gevraagd een i.g.st.z. KEUKENKACHEL. MEULMEESTER, Westdjjk- straat A 105, Arnemuiden. De Vlissingsche Zwemclub vraagt voor lichte werkzaam, heden op het zwemschip EEN KNECHT. Zich te vervoegen bij den zwemmeester op het zwem schip aan het jaagpad. Mooie JONGE HONDJES te koop. C. Buskenstr. 68, (1 x bellen), Vlissingen. Wie ruilt mijn mooie licht grjjze Zomer-Swagger, m. 42, voor ManteLcostuum, m. 42 en nw. zw. lederen D.-sciioenen, halve hak, m. 39, voor m. 40? Mevr. v. d. PEIJL, Singel 18, (Hoek Hobeinstr.), Vlissingen. Gevraagd wegens teleurstel ling een Landbouwersknecht, met kost en inwoning. J. ROOSE, Damhove, Schoon- dijke. Een FLINKE JONGEN gevraagd. Firma LOUV^ERSE DE PRIESTER, Vlissingschesingel 18, Middelburg. Gevraagd flinke BAKKERSKNECHT of HALFWAS. Bakkerij CHR. J. FEIJ, Badhuisstraat 69, Vlissingen. Gevraagd voor direct een BAKKERSKNECHT of JONGEN. J. A. KENSE, Dorpstraat 43, Oostkapelle. Ontvangen een kleine zending „Nooitgedagt"-Speelgoed. T GESCHENKENHUIS Badhuisstraat 34, Vlissingen. Voor ook TRANSPARANTE, zg- DOCHTERCALQUES Drukkerij Londensche kaai 29. Telefoon 2926. MIDDELBURG, TE KOOP een paar nieuwe Kinderschoentjes, maat 23, v.o., of te ruil voor maat 24. Ar- beidstraat 8, Vlissingen. WERKSTER gevraagd. Mevr van der PEIJL, Singel 18', (Hoek Ho beinstr.) Vlissingen. gevraagd voor de morgen uren. Veersche Singel 19, Middelburg Gevraagd een HUISHOUDSTER, P.G., bij landbouwer-vrijgezel. Brieven no. 834, Bur. P.Z.C., Middelburg. Bg inschrijving te koop de APPELS, wassende in den boomgaard bij P. BLOK te Wolphaartsdijk. Biljetten en erkenning in te leveren vóór of op 1 Augustus a.s. vóór 6 uur Inlichtingen bij verkoop. Wegens opheffing bedrijf te koop tien beste Melkkoeien. J. J. VAN DER WEELE, A 180, Colijnsplaat. Gevraagd FLINKE JONGEMAN voor administratie-pakhuis. Minimum leeftijd 17 jaar. J. BALKENENDE, zaadhandel, Biezelinge. BLOEMEN- TENTOONSTELLING KLOETINGE 6 en 7 September a.s. Bloemenliefhebbers in Zuid- Beveland, in welke rubriek dingt U mee naar de prij zen? Voor inlichtingen: J. A. v. d. GUCHTE, 's Graven- polderscheweg 13, Kloe tinge, Do'miné en Mevrouw DE VRIESLUURING vragen een. JUFFROUW, liefst bekend met verpleging, om de leiding der huishouding op zich te nemen. Hulp in de huishouding aanwezig. Wijn gaardstraat. 47, Goes. Het Bestuur der Vereen. Kinderzorg, Middelburg, vraagt voor het Kindertehuis te Goes HELPSTER, liefst een die ervaring heeft in de verzorging van kleine kin deren. Brieven aan Ds. J. DE VRIES, Wijngaardstraat 47, Goes. N.V. „STOOMTRAM WALCHEREN". AUTOBUSDIENSTEN. Ljjn KoudekerkeVlissingen (Betje Wolffplein) in aanslui ting op dienst MiddelburgKoudekerke-^-Zoutelande. Dienstregeling, ingaande 29 Juli tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. Koudekerke V. l Ui 8.20 10.20 13.— 14.30 17.05 18.40 Vlissingen A. 7.15 S 8.35 10.35 13.15 14.45 17.20 18.55 Vlissingen V. 7.20 S 9.— 11.— 13.20 16.10 17.45 19.— Koudekerke A. 7.35 S 9.15 11.15 13.35 16.25 18 19.15 De met omlijnde ritten rijden tevens van en naar Meliskerke. De met S gemerkte ritten rijden van of tot de Hoofdpoort der N.V Kon. Mij. „de Schelde". DE DIRECTEUR.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 4