PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT r agreable. 200 atoombommen zouden Groot-Brittannië vernietigen J Vandaag... Embargo op Nederlandsche schepen opgeheven En dit is nu reeds geschiedenis geworden UIT DE PROVINCIE. ZUID-BEVELAND. Zeeuwsch Vlaanderen Walcheren Zeeuwsche 3 nippers Hoofdredacteur O. ®.al,inti|" redactioneete medewerk ng van dr. W H. Beekenkamp). Uitgave, btich singen. Verschijnt dagellJW*. '«tatt. °P Zon- en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 26 Juli 189e Jaargang 1946 Nummer 172 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco Eer post, 3.45 per kwartaal, osse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie f 2—» Bureaux Vllsslnccn Walst,». 58-60. te! 10 12 lijnen! MIHMbu.ti Lenden,ch. K..I 29. tel. 2077 en M24. Poes TiuHad. 15. tel. 2475 Q;s;b!uej_0^»^JJ|=zen^^ AWEL zulle en hoe vinde- tniille het in Vlaanderen? Het was 'n vraag, die aan de Zeeuwen vele malen gesteld werd tijdens hun verblijf In Ostende, Zaterdag en Zondag. Fn even zoo vaak antwoordden deeenen, die nog een half mondje Fransch hadden over gehouden uit hun schooljaren: Agreable Terecht, want de Vlamingen zfi'n gezellige luidjes. die de zonkant van 't leven plegen te zoeken en bggevolg als gast- heeren over bizondere kwalitei ten beschikken. Of het dagelijksche leven yoor de Belgen echter even agreable is? De Zeeuwen beschikten *ver bitter weinig frankskens. En voor alles wat er in de luiiek- kerland-etalages in Ostende en de andere kustplaatsen te koop is worden zeer hooge prgzen gevraagd. Een gebakje twee kwartjes in Hohandsch geld omgerekend, 'n kop koffie twee kwartjes h een gulden, een simpele gswafel dik dertig cent- j Het is geen wonder, dat de Zeeuwen tot in den treure de vraag stelden: Maar hoe kunnen jullie dat allemaal be talen? Dan lachten de Belgen als een boer, die kiespijn neeft. Awel, 'et is duur zulle, maar beter duur dan niet te krijgen! En dan volgt het ver haal: De geallieerde troepen hebben in België zeer veel geld achter gelaten, in den winter van 1944 op '45, Iedereen heeft daarvan op zijn wijze voordeel genoten. En iedereen had zijn spaarduitjes voor den kwa den dag. In denzelfden tijd, waarin Nederland zijn moei lijkste oorlogsperiode door maakte. had België, dank zg de geallieerde legers, al voor spoed. Er werd verdiend in ponden en dollars en de prij zen vlogen omhoog, maar wa ren te betalen. Maar leuk vinden de Belgen de maximumprijzen in hun hart toch nu niet meer. Ze wilden wel dat het anders was. voor al nu er geen ponden en dol lars meer binnenstroomen en de prijzen ook voor vele Bel gen te hoog liggen. In Neder land klaagt men over de duur- te. De prijzen hier zijn echter kinderspel, vergeleken by de Belgische We leven van vandaag op morgen, zeggen de Belgen Hoe we 't klaar spelen, is ons zelf soms een raadsel, maar 't lukt. Al is het niet... agreable. Wie goed rondkijkt, ziet de gevolgen. Het mankeert vele Belgen, hoewel het land toch in September '44 reeds bevrijd werd, aan het allernoodigste. Let eens op het verschil in kleeding tusschen hoog en laag! Nog hebben velen veel geld om handen. Maar ande ren hebben het veel minder breedom niet te zeggen: arm. Al liggen de etalages vol. We moeten weer langer worden. Dezer dagen meldden we reeds, dat uit het aantal menschen,dat men tegenwoordig nog in een circus kan bergen, ge bleken is. dat de gemid delde Nederlander na den oorlog 8 dikker is ge worden. Maar we zullen ook weer in de lengte moe ten groeien. Volgens een rapport van de onder steuningscommissie van het Internationale Roo- de Kruis is althans ge bleken dat door onder voeding de gemiddelde lengte van de Nederlan ders met 5 c.m. is ver minderd. Hel Wereldgebeuren DE BONDGENOOTEN CRITISEEREN MAC ARTHURS BELEID. Aloomconlróle voorloopig van de baan- Er is een merkwaardig ver schil in de wijze, waarop de beide verslagen staten, Duitschlanl en Japan, door de overwinnaars worden bestuurd. Is het voormalige Derde Rgk in vier mooten verdeeld, waar- tusschen voorloopig nog wei nig verband bestaat. Japan staat onder de krachtige één hoofdige leiding van generaal Mac. Arthur. Het zrjn hier alleen de Amerikanen, die wat in de melk te brokken heb ben, de andere geallieerden komen er vrijwel niet aan te pas. Wel bestaat officieel een geallieerde bestuursraad voor Japan, maar zijn taak heeft zich tot nu toe beperkt tot het leveren van critiek op het autoritaire optreden van Mac Arthur. Zoo is het ook op de laatste bijeenkomst van dezen raad weer heet toegegaan. De Sowjet-afgevaardigde bond de kat de bel aan en verklaarde onomwonden, dat de democra tie, die Mac Arthur voor Ja pan' wil, evenver van de ware democratie is verwijderd, als de hemel van de aarde en slechts tot resultaat zou heb ben, dat de fascistische pro paganda in Japan blijft voort bestaan. Hij effcchte de con fiscatie van alle geschriften In Japan, voor zoover ze van een militairen geest doortrok ken zijn Acheson antwoordde, dat richt lijnen in dien zin gegeven waren, doch dat generaal Mac Arthur er bezwaar tegen heeft, dat in Japan dezelfde methoden worden toegepast als in totalitaire staten ge bruikelijk zijn, zooals het on derdrukken van meenings- uiting. De Russische afgevaardigde vond het niet juist een ver gelijking met de Nazi-metho den te maken. Hij zou slechts willen, dat men in Japan vol gens dezelfde principes te werk ging, als de Amerikanen in Duitschland. Daar is, zooals bekend, juist dezer dagen be sloten de denazificeering te verscherpen. De Rus bleef met zijn cri tiek ditmaal niet alleen staan, maar kreeg bijval zoowel van den Britschen, als van den Chineeschen afgevaardigde, die wees op de knevelarijen, waaraan de Chineezen in Ja pan nog steeds bloot staan. Duidelijk bleek wel op deze bijeenkomst, dat het Ameri- kaansche optimisme inzake een geleidelijke democratisee ring van Japan niet door de bondgenooten wordt gedeeld. De tweede proefneming bij Bikini, men leest het uit de verslagen, is beter geslaagd dan de eerste. De ernstige woorden die de Engelsen e Êrofessor M. L E. Oliphant •Insdag sprak „de atoom energie blijft ons stellen voor de grootste crisis van onzen tijd" worden er door on dersteund. Deze eminente En gelsche geleerde op het gebied van atoomonderzoek zeiae 200 atoombommen voldoende te achten om Groot-Brittannië te doen verdwijnen, terwijl er 1000 2000 noodig waren om het leven in Rusland of de V.S. volkomen te verstoren. 'Deze woorden onderstrepen weer de dringende noodzaak om spoedig tot een algeheele controle te komen op de atoom-energie. Helaas zijn de vooruitzichten ten dien aan zien niet erg gunstig. Gro- myko heeft in New York het vérgaande en met welsprekend heid naar voren gebrachte Amerikaansche contröleplan van Baruch nu definitief en in zijn geheel verworpen. Het waren de beperkende bepa lingen ten aanzien van het veto-recht, waar de Russen taai aan vasthouden, die hij niet wenschte te aanvaarden. De eensgezindheid van de le den van den Veiligheidsraad zou daardoor volgens hem in gevaar gebracht worden. Daarmee is de kous af en staan de leden van de atoom commissie voor de wel zeer moeilijke taak andere, min dere vérgaande wegen in te slaan ten aanzien van het kar dinale vraagstuk van de atoomenergie. NENNI IN NEDERLAND AANGEKOMEN. Met het Ujntoestel van de K L M. uit Oslo arriveerde op Schiphol Pletro Nenni, Itali- aansch minister, teneinde Nederland besprekingen te voeren inzake het standpunt van Italië op de komende Vredesconferentie te Parijs. België eerl Koningin Wilhelmina. Tijdens de buitengewone zit ting der klasse van schoone kunsten der Kon. Academie van België, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, werd Koningin Wilhelmina gekozen tot buitengewoon lid der afdee- ling schilderkunst. Congres van hel C.N.V. geopend. In zijn rede ter opening van de 21ste alg. vergadering van het Chr. Nat. Vakverbond, deelde voorzitter A. Stapel kamp mede, dat het ledental op 1 April 11. reeds 111.542, d.i. 98 van het aantal by de opheffing in 1941 bedroeg. Spr. betreurde, dat de Synode der Nederlandsch Herv. kerk geen machtigen oproep tot de leden richtte, maar volstond met enkele vriendelijke op merkingen. Gepleit werd voor uitbrei ding van het contact tusschen werkgevers en werknemers, dat reeds in de Stichting van den Arbeid en de Stichting van den Landbouw tot uiting komt. Spr. wees een stelsel af, waarbij de arbeiders onderge schikt zouden worden ge maakt aan de belangen van den staat en pleitte voor een loonbasis, welke ruimte geeft voor een behoorlijk bestaan, worden in op zeven na alle Nederlandsche gemeenten de eerste ge meenteraadsverkiezingen na den oorlog gehouden; is het twee jaar ge leden dat zoowel in Nor- mandië (bij Caen) als aan het Oostfront (Lem- bergBialystokBrest LitowskDunaburg Kowno) een offensief be- fon, dat ten slotte doo- elijk bleek voor den Duitschen weerstand. DE NEDERLANDSCHE DELEGATIE NAAR PARIJS. Thans kan worden gemeld, dat de leden der Tweede Ka mer, die deel zullen uitmaken van de Ned. delegatie voor de Vredesconferentie te Parijs zijn: de heeren mr. dr. L. G. N. Kortenhorst en E. Kupers. DE KOLENBONNEN. Van de kolenkaart W.A. 606 zrjn tot 10 Augustus geldig de lste tot en met de 6e penode, elke periode voor één eenheid brandstof. Van de kaart W.B. 606 zgn eveneens tot 10 Augustus gel dig de lste tot en met de 6e periode en wel 5 eenheden per periode. De aflevering zal geschieden, zoodra de handel is bevoor raad. H. G. S. OPGEHEVEN. De Hervormd Gereformeer de Staatspartij, die in 1921 op gericht werd en van 1925 tot 1932 en na 1933 Ds. C. A. Lingbeek naar da Tweede Ka mer afvaardigde, is deze maand definitief opgeheven. Massale vrijlating YÓór 1 October onmogelijk? Volgens het dag. bestuur van de stichting ..Toezicht politie ke delinquenten" kan onder de bestaande verhoudingen van een invrijheidstelling van 40 duizend politieke delinquenten vóór 1 October a.s. geen sprake zijn. De stichting heeft aan den minister van justitie plannen voorgelegd, bg aanvaarding waarvan het aantal gedetineer de politieke delinquenten op korten termen op verantwoor de wgze teruggebracht kan worden tot dat van de waarlijk zware gevallen. Plan lot verdeeling van Paleslina. EEN RONDETAFEL CONFERENTIE TE LONDEN Een Ajnglo-Amerikaansche kabinetscommissie heeft een plan ontworpen, volgens het. welk 40 van het Palestijn, sche gebied een autonome Ara- bische provincie, 15 een zelfbesturende Joodsche pro vincie zou worden. Wat met de rest moet gebeuren is nog in studie. De Britsdie Regeering heeft de Staten van de Arabische Liga en vertegenwoordigers van de Joodsche en Arabische bevolkingsgroepen uit Pales tina uitgenoodigd voor een be spreking van het Palestijn- sche vraagstuk te Londen. Een datum is voor deze conferentie nog niet vastgesteld. Zeldzame resultaten bereikt. Donderdagavond heeft de be stuursraad van de vakbonden in den staat Nieuw Zuid Wales de reeds tien maanden bestaan- boycot van Nederlandsche schepen in de wateren van Nieuw-Znid Wales opgeheven. De motie om deze boycot op te heffen heeft van de zijde der communisten, heftigen tegen stand ontmoet. AFSCHEIDSREDE DR. VAN MOOK. Op de slotzitting te Malino heeft dr. van Mook den afge vaardigden dank gebracht voor hun werk en o.m. gezegd dank baar te zijn. dat deze confe rentie niet tot botsingen geleid heeft, doch dat men aan beide zijden een goed begrip voor el kaar heeft gehad. Er zrjn op deze conferentie resultaten be reikt, zooals zelden in zulk een korten tijd over zulk een moei lijk probleem zijn verkregen. Naar wij vernemen heeft dr. van Mook voorts aangekon digd, dat de tweede conferen tie te Denpasar op Bali zal worden gehoduen. TELEGRAMMEN. Minister Jonkman heeft de conferentie telegrafisch geluk- gewenscht met haar werk. De afgevaardigden ter con_ ferentie hebben een telegram gericht tot H. M. de Koningin, waarin ztj hun eerbied betuigen en de hoop uitsprexen, dat een periode van duurzame en vruchtbare samenwerking met Nederland is ingeluid. Vrijspraak voor Flandin? Het proces tegen Flan- din verloopt geheel anders dan de overige tot dusver in Frankrijk gevoerde processen van dien aard. Vooral een ver klaring van Randolph Chur. chili en een brief van zgn vader Winston hebben groo- ten indruk gemaakt. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de jury Flandin zal vrij- spreken. Russen zwijgen over Bikini. Reuter meldt uit Moskou dat Siowjet-Russische bla den niets hebben gemeld over de tweede atoombomproef bij Bikini. Reuter meldt nader, dat de „Saratoga", het 27.000 ton metende Amerikaansche vlieg tuigmoederschip, thans gezon ken is In totaal zouden elf schepen gezonken zijn. De plaats van de explosie was Donderdagavond nog niet te benaderen door de radio, activiteit van het zeewater. Truman leekende de Wel op de Prijsbeheersching. President Truman heeft Donderdagavond de door den Senaat aanvaarde nieuwe wet op de Prysbeheersching goedgekeurd, naar hij zelf verklaarde ,.met tegenzin". Het nieuwe ontwerp was niet veel krachtiger, dan het vorige, waartegen Truman zijn veto uitsprak. W. METZELAAR OVER DE DROOGMAKING VAN WALCHEREN. Een aantrekkelijk boekje, bad^vdgens hem wel tegen zou NOG geen half jaar geleden waren de dijken van Wal cheren nog niet dioht. Nog geen half jaar geleden is het, dat we op een grijzen winterdag mar Rommekens voeren en daar getuige waren van de slui ting van het laatste dijkgat, dat dioor alle waterstaatsónensohen evenals alle andere dijkgaten om onnaspeurlijke redenen hard nekkig „djjksgat" werd genoemd. En nu is die eerste geschiede nis van doze droogmaking al weer in boekvorm verschenen! Zij is van de hand van den man, die gedurende de droog making de schakel is geweest tusschen Waterstaat en pers, den man, die dag en nacht klaar heeft gestaan om ieder, die op hem een beroep deed, van voor lichting te dienen. Hij was een bescheiden mensch en als hij ergens tekst en uitleg van had gegeven, verontschuldigde hij zich vaak, omdat wat hij verteld In werkelijkheid had deze man een merkwaardig gevoel voor wat den krantenlezer inte resseert. Hg verdiepte zich niet in bijzaken, wist in grove trek ken een raak beeld te geven van wat er met Walcherens dijken gebeurde en hij was goed op de hoogte, beheerschte zijn stof volkomen en beschikte over de gave van onderhoudend vertel len. Deze man was W. Metzelaar en zyn boekje De droogmaking van Waloheren, verschenen als vierde deeltje van de reeks Zeeland in bewogen Dagen (uitg. N,V. Drukkerij en Binde ry J. O. en W. Altorffer te Mid delburg), heeft dezelfde kwali teiten als zijn uiteenzettingen vroeger hadden, in den tijd van de groote „zeeslagen" by de ver woeste dijken. De ulteeenzetting is kort en verliest zich niet in onJbelangry ke details, zy is diuideiyfc en Het Rijk springt bij. Geeft rijksdaalders voor boomen! De Stichting „Nieuw Wal- cheren" ontvangt dagelijks uit alle deelen van ons land rijks daalders en veelvouden daar van voor het doen planten van boomen op het eiland Walche ren. De deelname aan de boo menactie ln de provincie Zee' land zelf is tot nu toe niet groot. De directie en het personeel van de N.V. Houthandel G. Al berts Lzn. en Co. te Middelburg hebben nu het goede voorbeeld gegeven. Zij gaven 750 boomen. Monument „Droogmaking Walcheren". De Walchersche burgemees ters in wier gemeente een dijk_ gat gedicht werd, hebben zich tot een commissie aaneenge sloten. die zich ten doel stelt gelden bijeen te brengen voor het stichten van een monument ter herinnering aan de droog making van Walcheren. Deze commissie heeft thans een be roep gedaan op alle Walcher sche burgemeesters om in htm gemeenten voor dit doel een straat- en huiscollecte te or- ganiseeren. De Vereeniging „Kinder- zorg" te Middeburg heeft be sloten de Xinderzorgcourant binnen enkeie weken opnituw te doen verschijnen. Goes Goes-R.B.C. wordt Zondagavond gespeeld. De belangrijke promotiewed strijd GoesR.B.C. wordt niet Zondagmiddag, maar Zondag avond 6.30 uur op het N.A.C.- terrein te Breda gespeeld. De Spoorwegen laten voor deze gelegenheid een extra- trein rgden van Vlissingen naar Breda en terug, welke alleen stopt te Middelburg, Goes en Bergen, op Zoom. „Vacantiezorg" organiseert uitstapjes. Naar het comité Vacantie zorg te Goes mededeelt, zijn thans niet minder dan 515 schoolkinderen voor de uit stapjes ingeschreven, welk aantal veel grooter i3, dan men had verwacht De aan melding is nu definitief ge sloten en er is nog ruim schoots gelegenheid gegeven voor de aanmelding. De eerste tocht is bepaald op Donderdag 1 Augustus; de schoolkinderen moeten zich om 8.30 uur op de Beestenmarkt bij hun num merbord verzamelen. De kinderen (of hun ouders) moeten Woensdag 31 Juli in de Korenbeurs hun groepnum- mers komen halen. Voor de kinderen van zeven jaar om 6.30 uur, van acht jaar om 7 uur, van negen en tien jaar om 7.30 uur, van elf jaar om 8 uur, van twaalf jaar en ouder om 8.30 uur. Bij de uitstapjes moeten bo_ terhammen en een flinke kroes of beker worden meege nomen. Aanbevolen wordt geen waardevolle voorwerpen mee te nemen. Als een tocht door de weersgesteldheid niet doorgaait worden om 8.15 uur by verschillende winkeliers en anderen biljetten opgehangen, die vermelden, dat de tocht voor een dag wordt'uitgesteld, voortreffeiyk geformuleerd. Zij boeit, zonder ook maar een oogenblik poëtisch te worden. Meer dan de scihryver spreken hier de feiten en het accent ligt vanzelfsprekend telkens daar, waar inderdaad het kern punt van een dijkdichtlng ge legen was: by de manier, waar op de dichting tot stand kwam De heer Metzelaar heeft zich een bekwaam pennevoerder ge toond, een goed stylist. En zijn werkje is dan ook een waarde vol document geworden, dat ve le nieuwe bizonderheden bevat en bovenal waardevol fotomate riaal. Bovendien zyn in het werkje opgenomen een aantal reproducties van aquarellen van mevr. M. L, Bakker-van Verre, De meeste foto's werden ge maakt door den heer F. Ph. G. Bollen. AU men in het boekje bla dert, kan men ach nauwelijks indenken dat deze droogmaking nu al weer geschiedenis U ge worden. dat zy achter ons ligt, voor goed. Het waren moeilijke, maar grootsche dagen. Het was een tijd, waarin gansch Walche ren meeleefde met den titanen strijd, die aan de kust geleverd werd. Een mooie tyd, ondanks alle ellende. Velen zullen dit document in bun bezit willen hebben. En in derdaad: het is een waardevolle herinnering, die naar mate de Jaren verstrijken steeds waarde voller zal worden. Oogst wordt bedreigd. De oogst in West-Zeeuwsch. Vlaanderen wordt bedreigt, met bederf, indien het. herstel van de beschadigde en ver woeste bedrijfsgebouwen niet sneller gaat. Deze onrustbaren_ de tyding werd medegedeeld door den voorzitter van den kring West-Zeeuwsch-Vlaan deren van de Stichting voor den Landbouw, den heer L. de Bruyn. Na kennis te hebben geno men van de wijze, waarop de bouwautoriteiten deze moei lijkheden denken op te lossen, stelde de vergadering zich op het standpunt dat de overheid door de tekortkomingen der schaderegeling en de zeer be narde materiaalpositie niet bij machte is by den herbouw van de landbouwschuren een be vredigend tempo te garandee ren. Om hierin tegemoet te ko men zal de overheid by wijze van overgangsmaatregel moe ten overgaan tot het bouwen van een bepaald type kap- schuur of hangar. Deze zaak is zoo urgent, dat met aestheti- sche bezwaren daartegen geen rekening mag worden gehou den. Ondanks alle pogingen van het kringbestuur is het nog steeds niet gelukt overleg te plegen met het bedrijfschap voor Zaaigoed en Pootgoed i z den afzet van den pootaardap- pelenoogst. Er ligt thans in West-Zeeuwsch-Vlaanderen een kwantum vroege consumptie aardappelen van 6 700.000 kg. waarvoor geen afzetmoge lijkheid bestaat. De vergade ring heeft h'avvoor de betrok ken insta ntléö aansprakeiyk gesteld. Aan het hoofd van elke groep staat een leider (leid. ster). De burgemeester is be- reid gevonden een openings, woord te spreken. Om ruim vier uur worden de kinderen terugverwacht op de Beestenmarkt. Waarde BIJEENKOMST KNAPEN VEREENIGING. Zaterdagmiddag heeff de knapenvereeruging „Oost-zuid, Beveland" te Waarde een bui tenbijeenkomst gehouden. De leiding berustte bij den heer Schouten uit Krabbendijke. De middag werd gevuld met zang en spel. Er werden voetbalwed strijden gespeeld welke gewon nen werden door Waarde en Hansweert, terwijl tegen Yerse- ke gelijk werd gespeeld. Vlissingen Vernielde kademuren worden hersteld. Woensdag is het herstel van de kademuren langs de binenhavens van Vlissingen aanbesteed. Het is de bedoe ling de vernielde muren te vervangen door een beschoei ing van stalen damwand- planken. In verband met dit werk zal het havenpeil eenigszins worden verlaagd. Voordat het een aanvang neemt zal heel wat aan op- ruimingswerk moeten worden verricht, o.a. moeten twee zware kazematten van gewa pend beton worden opgeruimd. Voorts dient ongeveer 180 M. oude damwand te wor den verwgderd. Volgens het bestek moet uiteriyk 300 da gen na aanvang het werk voltooid zyn De laagste van de 200 ln- schrgvers voor dit werk was de fa. Joost Visser Bzn. te Sliedrecht voor de somma van 750.000 De hoogste inschrgver was de fa. T. A Swets te Har- üinxsvelt met f 1.010.000. TRIBUNAAL GOES UITSPRAKEN. Het tribunaal te Goes heeft de volgende uitspraken ge daan: K. J. J. Albregtse, 22 j. typiste te Goes, 6 maanden interneerlng Verbeurdverkla ring van 400. C. W. Blanke, 36 j., koop man te Goes, 6 maanden in- terneering Verbeurdverkla ring van gedeelte van de in boedel, dat aan anderen in gebruik is gegeven. M. G. Lokerse, echtgenoot® van G. J Temmerman, 34 j., te Goes, 1 j. voorwaardelgke interneering, onder voorwaarde zich als goed Nederlandsche te gedragen. Onder toezichtstel- ling. Verbeurdverklaring ra dio J. W. L. van Doorn, 31 J. administrateur te Goes, 1 j interneerlng. Verbeurdverkla ring radiotoestel. Ontzetting rechten. Dinsdag j.l. mocht het echtpaar C. Zeevaart-van Hek ken te Rilland zyn gouden bruiloft vieren. De muziekver- eeniging „Rillandia" bracht een serenade. De heer Jac. Priester Jz. te Borssele is met ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als brievenbesteller met toe' kenning van pensioen. TEKORTEN MOETEN IN TIEN JAAR AFGELOST WORDEN. Behalve de memorie van antwoord van B. en W van Vlissingen is thans een nota van wijzigingen in de ge- meentebegrooting voor 1946 verschenen .waarin in de eer ste plaats zijn verwerkt de financieele gevolgen van de maatregelen van hoogerhand tot herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeen ten. Het gaat hier voornameiyk om het tekort der gemeente, dat met inachtneming van een extra-bgdrage van het Ryk voor 1942, tot en met het jaar 1344 op rond 1.360.000— wordt geraamd, van'den Mi nister zijn thans aanwijzingen ontvangen, volgens welke, te beginnen met 1946, een dek kingsplan dient te worden op gesteld, dat uitgaat van dek king van de tekorten in tien jaren. Van den gewonen dienst voor 1946 zal dus een bedrag van 186.000,ter aflossing van de schuld op den kapi- taaldienst moeten worden ge bracht. Inmiddels kan nog worden medegedeeld, dat als voor schot op den Rgkssteun voor het tekort van 1944 reeds 412.000,werd ontvangen, welk bedrag reeds op het to tale tekort in mindering is gebracht. BIJDRAGEN VAN HET RIJK. Gelgk wg reeds berichtten, zullen de gemeenten, welke nog gemeente-politie hebben, in de kosten hiervan een Rgksbgdragö ontvangen. Voor Vlissingen is dit 139.050, Ten laste van de gemeente blgft een bedrag van. 50 744,88, hetgeen neerkomt een uitgaaf per inwoner gelgk aan die in 1939. Voorts betaalt het Rgk de vermindering van opbrengst van de straatbelasting ten gevolge van de oorlogsom standigheden, sinds 1939; dit beteekent in vergelijking met de aanvankelijk opgestelde begroeting een meevaller van 23.750,—. NAAR AMERIKA. Ten slotte zgn er nog wg- zigingen van geringere betee- kenis in diverse posten, waar van we memoreeren een ver hooging van den post voor de wethouderssalarissen met 1420,een post wachtgeld voor den oud-gemeenté9ecre- taris ad 5366,58, de kosten van afvaardiging van een lid van het gemeentebestuur naar Flushing in Amerika ten ein de de autoriteiten daar voor te lichten over de oorlogs schade en de herstelplannen in Vlissingen, tot een bedrag van 4000.de bydrage van de gemeente in het exploita tie-tekort der noodwoningen ad 25000.en een post in zake het Uitbreidingsplan van 5000,Een bedrag van 170.650,inzake kos ten van molestverzekering kon nog ten laste van den dienst 1945 worden afgewik keld. Op den kapitaaldienst is ten slotte nog 5800,uitge trokken voor herstellingen aan de beschoeiing van de Visscheirahaven De kosten van herstel van den kademuur van de Voorhaven konden nog niet worden geraamd. De „Dordrecht" vervangl tijdelijk de „Lekslroom". Aangezien het herstel van de ..Lekstroom" nog niet gereed is. heeft thans de „Dordrecht" zgn plaats ingenomen. De „Dordrecht" was n.l. juist vrij gekomen omdat de „Koningin Wilhelmina" na reparatie op ,,De Schelde" te Vlissingen weer op den dienst Kruiningen -Perkpolder kon worden inge zet. Een landbouw-huishoud- school te Hoedekenskerke? Naar wij vernemen worden er pogingen aangewend om te komen tot het stichten van een lagere landbouwhuishoudschool te Hoedekenskerke. Tot dus ver werden slechts enkele losse cursussen gegeven. Reeds meermalen ls de wensch geuit om het landbouw-huishoudon- derwgs in schoolverband mo- gelgk te maken, waartoe voor deze en omliggende gemeenten nog steeds geen mogelijkheid was. Het is te hopen dat de pogingen, welke thans in het werk worden gesteld zullen slagen, vooral nu het zich laat aanzien, dat deze streek een centrum van fruitteelt zal worden. Belangstellenden kunnen a.s. Woensdagavond 8 uur een ver gadering bywonen in de openbare lagere school te Oudelande. Hier zal worden ge tracht een vereeniging op te richten, welke tot stichting van een school zou overgaan. Kerknieuws NED. HERV. GEM. Beroepen te GoesWilhel- minadorp (vac. Dr. W. F. Dankbaar) Cand. Nutbeg tè Overveen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3