PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT agreable. r 200 atoombommen zouden Groot-Brittannië vernietigen Vandaag... Embargo op Nederlandsche schepen opgeheven En dit is nu reeds geschiedenis geworden UIT DE PROVINCIE. WALCHEREN Zeeuwsch Vlaanderen Zeeuwsche S nippers Hoofdredacteur Ballintijn 'l™®1 redactioneele medewerkinf van dr. \V H. Beekenkamp)' uitgave, aiicn F."8 va.f,Cdé MVedld?Urigr:. Vlissin^n! stagen. v.rscMnt dagelijks» btbato op Zoo- en feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT Vrijdag 26 Juli 1946 189e Jaargang Nummer 172 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f 3.20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal. Loase nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie i 2 Bureau* .....nel W,latraar 58-60. Iel 10 (2 lijnen) Middelbare: Londensebe Keel 20. lel 2077 en 2024. Goes: Turlkade 15 tel. 2475 Ooslburg Oratem.slraa. 3. Terneuzen: B,ouwe,Ijst,aal 2. Poslrekenlne nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. AtyEL zulle en hoe vinde- euilie het in Vlaanderen? Het was 'n vraag, die aan ha Zeeuwen vele malen gesteld werd tijdens hun verblijf in Ostende, Zaterdag en Zondag. oven zoo vaak antwoordden Sgenen, die nog een half mondje Fransch hadden over gehouden uit hun schooljaren: B Agreable I Terecht, want de Vlamingen zfin gezellige luidjes, die de zonkant van 't leven plegen te zoeken en bijgevolg als gast- heeren over bizondere kwalitei ten beschikken. of het dagelijksche leven yoor de Belgen echter even agreable is? De Zeeuwen beschikten «ver bitter weinig frankskens. En voor alles wat er in de luilek- kerland-etalages in Ostende en de andere kustplaatsen te koop is worden zeer hooge prijzen gevraagd. Een gebakje twee kwartjes in HoUandsch geld omgerekend 'n kop koffie twee kwartjes 4 een gulden, een simpele ijswafel dik dertig cent. Het is geen wonder, dat de Zeeuwen tot in den treure de vraag stelden: Maar hoe kunnen jullie dat allemaal be- Dan lachten de Belgen als een boer, die kiespyn heeft. Awel, 'et is duur zulle, maar beter duur dan niet te krggen! En dan volgt het ver haal: De geallieerde troepen hebben in België zeer veel geld achter gelaten in den winter van 1944 op '45. Iedereen heeft daarvan op zijn wijze voordeel genoten. En iedereen had zijn spaarduitjes voor den kwa den dag. In denzelfden tijd, waarin Nederland zijn moei lijkste oorlogsperiode door maakte. had België, dank zij de geallieerde legers, al voor spoed. Er werd verdiend ir ponden en dollars en de prij zen vlogen omhoog, maar wa ren te betalen. Maar leuk vinden de Belgen de maximumprijzen in hun hart toch nu niet meer. Ze wilden wel dat het anders was. voor al nu er geen ponden en dol lars meer binnenstroomen en de prijzen ook voor vele Bel gen te hoog liggen. In Neder land klaagt men over de duur te. De prijzen hier zijn echter kinderspel, vergeleken bij de Belgische We leven van vandaag op morgen, zeggen de Belgen Hoe we 't klaar spelen, is ons zelf soms een raadsel, maar 't lukt. Al is het niet... agreable. Wie goed rondkijkt, ziet de gevolgen. Het mankeert vele Belgen, hoewel het land toch in September '44 reeds bevrijd werd, aan het allernoodigste. Let eens op het verschil in kleeding tusschen hoog en laag! Nog hebben velen veel geld om handen. Maar ande ren hebben het veel minder breedom niet te zeggen: arm. Al liggen de etalages vol. We moeien weer langer worden. Dezer dagen meldden we reeds, dat uit het aantal mënschen.dat men tegenwoordig nog in een circus kan bergen, ge bleken is. dat de gemid delde Nederlander na den oorlog 8 dikker is ge worden. Maar we zullen ook weer in de lengte moe ten groeien. Volgens een rapport van de onder steuningscommissie van het Internationale Roo- de Kruis is althans ge bleken dat door onder voeding de gemiddelde lengte van de Nederlan ders met 5 c.m. is ver minderd. België eerl Koningin Wilhelmïna. Tijdens de buitengewone zit ting der klasse van schoone kunsten der Kon. Academie van België, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, werd Koningin Wilhelmina gekozen tot buitengewoon lid der afdee- ling schilderkunst. Congres yan het C.N.V. geopend. In zijn rede ter opening van de 21ste alg. vergadering van het Chr. Nat. Vakverbond, deelde voorzitter A. Stapel, kamp mede, dat he»t ledental op 1 April 11. reeds 111.542, d.i. 98 van het aantal bij de opheffing in 1941 bedroeg. Spr. betreurde, dat de Synode der Nederlandsch Herv. kerk geen machtigen oproep tot de leden richtte, maar volstond met enkele vriendelijke op merkingen. Gepleit werd voor uitbreL ding van het contact tusschen werkgevers en werknemers, dat reeds in de Stichting van den Arbeid en de Stichting van den Landbouw tot uiting komt. Spr. wees een stelsel af, waarbij de arbeiders onderge schikt zouden worden ge maakt aan de belangen van den staat en pleitte voor een loonbasis, welke ruimte geeft voor een behoorlijk bestaan. Hel Wereldgebeuren DE BONDGENOOTEN CRITISEEREN MAC ARTHURS BELEID. Aloomconlróle voorloopig yan de baan. Er is een merkwaardig ver schil in de wijze, waarop de beide verslagen staten, Duitschlanl en Japan, door de overwinnaars worden bestuurd. Is het voormalige Derde Rijk in vier mooten verdeeld, waar- tusschen voorloopig nog wei nig verband bestaat. Japan staat onder de krachtige één hoofdige leiding van generaal Mac. Arthur. Het zijn hier alleen de Amerikanen, die wat in de melk te brokken heb ben, de andere geallieerden komen er vrijwel niet aan te pas. Wel bestaat officieel een feallieerde bestuursraad voor apan, maar zijn taak heeft zich tot nu toe beperkt tot het leveren van critiek op het autoritaire optreden van Mac Arthur. Zoo is het ook op de laatste bijeenkomst van dezen raad weer heet toegegaan. De Sow jet-afgevaardigde bond de kat de bel aan en verklaarde onomwonden, dat de democra tie, die Mac Arthur voor Ja pan wil, evenver van de ware democratie is verwyderd, als de hemel van de aarde en slechts tot resultaat zou heb ben, dat de fascistische pro paganda in Japan blijft voort bestaan. Hij eischte de con fiscatie van alle geschriften in Japan, voor zoover ze van een militairen geest doortrok, ken zijn Acheson antwoordde, dat richt lijnen in dien zin gegeven waren, doch dat generaal Mac Arthur er bezwaar tegen heeft, dat in Japan dezelfde methoden worden toegepast in totalitaire staten ge bruikelijk zijn, zooals het on derdrukken van meenings- uiting. De Russische afgevaardigde vond het niet juist een ver gelijking met de Nazi-metho den te maken. Hij zou slechts willen, dat men in Japan vol gens dezelfde principes te werk ging, als de Amerikanen in Duitschland. Daar is, zooals bekend, juist dezer dagen be sloten de denazificeering te verscherpen. De Rus bleef met zijn cri tiek ditmaal niet alleen staan, maar kreeg bijval zoowel van den Britschen, als van den Chineeschen afgevaardigde, die wees op de. knevelarijen, waaraan de Chineezen in Ja pan nog steeds bloot staan. Duidelijk bleek wel op deze bijeenkomst, dat het Ameri- kaansche optimisme inzake een geleidelijke democratisee ring van Japan niet door de bondgenooten wordt gedeeld. De tweede proefneming bij Bikini, men leest het uit de verslagen, is beter geslaagd dan de eerste. De ernstige woorden die de Engelsche professor M. L E. Oliphant Dinsdag sprak „de atoom energie blijft ons stellen voor de grootste crisis van onzen tijd" worden er door on dersteund. Deze eminente En gelsche geleerde op het gebied van atoomonderzoek zeide 200 atoombommen voldoende te achten om Groot-Brittannië te doen verdwijnen, terwijl er 1000 4 2000 noodig waren om het leven in Rusland of de V.S. volkomen te verstoren. "Deze woorden onderstrepen weer de dringende noodzaak om spoedig tot een algeheele controle te komen op de atoom-energie. Helaas zijn de vooruitzichten ten dien aan zien niet erg gunstig. Gro- myko heeft in New York het vérgaande en met welsprekend heid naar voren gebrachte Amerikaansche controleplan van Baruch nu definitief en in zijn geheel verworpen. Het waren de beperkende bepa lingen ten aanzien van het veto-recht, waar de Russen taai aan vasthouden, die hij niet wenschte te aanvaarden. De eensgezindheid van de le den van den Veiligheidsraad zou daardoor volgens hem in gevaar gebracht worden. Daarmee is de kous af en staan de leden van de atoom commissie voor de wel zeer moeilijke taak andere, min dere vérgaande wegen in te slaan ten aanzien van het kar dinale vraagstuk van de atoomenergie. NENNI IN NEDERLAND AANGEKOMEN. Met het lyntoestel van de KLM, uit Oslo arriveerde op Schiphol Pietro Nenni, Itali- aansch minister, teneindet Nederland besprekingen te voeren inzake het standpunt van Italië op de komende Vredesconferentie te Parijs. worden in op zeven na alle Nederlandsche gemeenten de eerste ge meenteraadsverkiezingen na den oorlog gehouden; is het twee jaar ge leden dat zoowel in Nor- mandië (bij Caen) als aan het Oostfront (Lem- bergBlalystokBrest LitowskDunaburg Kowno) een offensief be gon, dat ten slotte doo- delijk bleek voor den Duitschen weerstand. DE NEDERLANDSCHE DELEGATIE NAAR PARIJS. Thans kan worden gemeld, dat de leden der Tweede Ka mer, die deel zullen uitmaken van de Ned. delegatie voor de Vredesconferentie te Parijs zgn: de heeren mr. dr. L. G. N. Kortenhorst en E. Kupers. DE KOLENBONNEN. Van de kolenkaart W.A. 606 zijn tot 10 Augustus geldig de lste tot en met de 6e periode, elke periode voor één eenheid brandstof. Van de kaart W.B. 606 zijn eveneens tot 10 Augustus gel dig de lste tot en met de 6e periode en wel 5 eenheden per periode. De aflevering zal geschieden, zoodra de handel is bevoor raad. H. G. S. OPGEHEVEN. De Hervormd Gereformeer de Staatspartij, die in 1921 op gericht werd en van 1925 tot 1932 en na 1933 Ds. C. A. Lingbeek naar de Tweede Ka mer afvaardigde, is deze maand definitief opgeheven. Massale vrijlating vóór 1 October onmogelijk? Volgens het. dag. bestuur van de stichting .Toezicht politie ke delinquenten" kan onder de bestaande verhoudingen van een invrijheidstelling van 40 duizend politieke delinquenten vóór 1 October a.s. geen sprake zijn. De stichting heeft aan den minister van justitie plannen voorgelegd, bij aanvaarding waarvan het aantal gedetineer de politieke delinquenten op korten termijn op verantwoor de wijze teruggebracht kan worden tot dat yan de waarlijk zware gevallen. Plan lol verdeeling van Palestina. EEN RONDETAFEL CONFERENTIE TE LONDEN Een Anglo-Amerikaansche kabinetscommissie heeft een plan ontworpen, volgens het welk 40 van het Palestijn- sche gebied een autonome Ara bische provincie, 15 een zelfbesturende Joodsche pro vincie zou worden. Wat met de rest moet gebeuren is nog in studie. De Britsche Regeering heeft de Staten van de Arabische Liga en vertegenwoordigers van de Joodsche en Arabische bevolkingsgroepen uit Pales tina uitgenoodigd voor een be spreking van het Palestyn- sche vraagstuk te Londen. Een datum is voor deze conferentie nog niet vastgesteld. Zeldzame resultaten bereikt. Donderdagavond heeft de be stuursraad van de vakbonden in den staat Nieuw Zuid Wales de reeds tien maanden bestaan de faoycot van Nederlandsche schepen In de wateren van Nieuw-Zuid Wales opgeheven. De motie om deze boycot op te heffen heeft van de z\jde der communisten, heftigen tegen, stand ontmoet. AFSCHEIDSREDE DR. VAN MOOK. Op de slotzitting te Malino, heeft dr. van Mook den afge vaardigden dank gebracht voor him werk en o.m. gezegd dank baar te zijn. dat deze confe. rentie niet tot botsingen geleid heeft, doch dat men aan beide zijden een goed begrip voor el kaar heeft gehad. Er zijn op deze conferentie resultaten be- reikt, zooals zelden in zulk een korten tijd over zulk een moei lijk probleem zijn verkregen. Naar wij vernemen heeft dr. van Mook voorts aangekon digd, dat de tweede conferen tie te Denpasar op Bali zal worden gehoduen. TELEGRAMMEN. Minister Jonkman heeft de conferentie telegrafisch geluk- gewenscht met haar werk. De afgevaardigden ter conL ferentie hebben een telegram gericht tot H. M. de Koningin, waarin zij hun eerbied betuigen en de hoop uitspreken, dat een periode van duurzame en vruchtbare samenwerking met Nederland is ingeluid. Vrijspraak voor Flandin? Het proces tegen Flar.. din verloopt geheel anders dan de overige tot dusver in Frankrijk gevoerde processen van dien aard. Vooral een ver klaring van Randolph Chur. chili en een brief van zijn vader Winston hebben groo- ten indruk gemaakt. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de jury Flandin zal vrij spreken. Russen zwijgen over Bikini. Reuter meldt uit Moskou dat Sowjet-Russlsche bla den niets hebben gemeld over de tweede atoombomproef bij Bikini. Reuter meldt nader, dat de „Saratoga", het 27.000 ton metende Amerikaansche vlieg tuigmoederschip, thans gezon ken is In totaal zouden elf schepen gezonken zijn. De plaats van de explosie was Donderdagavond nog niet te benaderen door de radio activiteit van het zeewater. Truman leekende de Wel op de Prijsbeheersching. President Truman heeft Donderdagavond de door den Senaat aanvaarde nieuwe wet op de Prijsbeheersching goedgekeurd, naar hjj zelf verklaarde „met tegenzin". Het nieuwe ontwerp was niet veel krachtiger, dan het vorige, waartegen Truman zijn veto uitsprak. W. METZELAAR OVER DE DROOGMAKING VAN WALCHEREN. Een aantrekkelijk boekje. NOG geen half jaar geleden waren de dijken van Wal cheren nog niet dicht. Nog geen half jaar geleden is het, dat we op een grijzen winterdag naar Rammekens voeren en daar getuige waren van de slui ting van het laatste dijkgat, dat door alle waterstaatsönenschen evenals alle andere dykgaten om onnaspeurlijke redenen hard nekkig „dijksgat" werd genoemd. En nu is die eerste geschiede nis van deze droogmaking al weer in boekvorm verschenen! zy is van de hand van den man, die gedurende de droog making - de schakel is geweest tussohen Waterstaat en pers. den man, die dag en nacht klaar heeft gestaan oan ieder, die op hem een beroep deed, van voor lichting te dienen. Hij was een bescheiden mensch en als liij ergens tekst en uitleg van had gegeven, verontschuldigde hy zich vaak, omdat wat hy verteld had volgens hem wel tegen zou vallen. In werkelijkheid had deze man een merkwaardig gevoel voor wat den krantenlezer inte resseert. Hy verdiepte zich niet in by zaken, wist in grove trek ken een raak beeld te geven van wat er met Walcherens dyken gebeurde en hy was goed op de hoogte, beheerschte zyn stof volkomen en beschikte over de gave van onderhoudend vertel len. Deze man was W. Metaelaar en zyn boekje De droogmaking van Walcüieren, verschenen als vierde deeltje van de reeks Zeeland in bewogen Dagen (uitg. N.V. Drukkery en Binde ry J. C. en W. Altorffer .te Mid delburg), heeft diezelfde kwali teiten als zyn uiteenzettingen vroeger hadden, in den tyd van de groote „zeeslagen" by de ver woeste dijken. De uiteeenzettirg is kort en verliest zich niet in onbelangry ke details, zy is duidelijk en voortreffelijk geformuleerd. Zy boeit, zonder ook maar een oogenblik poëtisch te worden. Meer dan de schrijver spreken hier die feiten en het accent ligt vanzelfsprekend telkens daar, waar inderdaad het kern punt van een dykdichting ge legen was: by de manier, waar op de dichting tot stand kwam. De heer Metaelaar heeft zich een bekwaam pennevoerder ge toond, een goed stylist. En zijn werkje is dan ook een waarde vol document geworden, dat ve le nieuwe biaonderheden bevat en bovenal waardevol fotomate riaal. Bovendien zyn in het werkje opgenomen een aantal reproducties van aquarellen van mevr. M. L. Bakker-van Verre. De meeste foto's werden ge maakt door den heer F. Ph. G. Bollen. Als men in het boekje bla dert, kan men zich nauwely ks indenken dat deze droogmaking nu al weer geschiedenis is ge worden. dat zy achter ons ligt, voor goed. Het waren moeilijke, maar grootsche dagen. Het was een tyd, waarin garisch Walche ren meeleefde met den titanen strijd, die aan de kust geleverd werd. Een mooie tyd, ondanks alle ellende. Velen zullen dit document in hun bezit willen hebben. En in derdaad: het is een waardevolle herinnering, die naar mate de jaren verstrijken steeds waarde voller zal worden. HefrRijk springt bij. Oeeft rijksdaalders voor boomen! De Stichting „Nieuw Wal cheren" ontvangt dagelyks uit alle deelen van ons land ryks- daalders en veelvouden daar van voor het doen planten van boomen op het eiland Walche ren. De deelname aan de boo- menaCtie in de provincie Zee land zelf is tot nu toe niet groot. De directie en het personeel van de N.V. Houthandel G. Al berts Lzn. en Co. te Middelburg hebben nu het goede voorbeeld gegeven. Zij gaven 750 boomen. Monument „Droogmaking Walcheren". De Walchersche burgemees ters in wier gemeente een dijk_ it gedicht werd, hebben zich t een commissie aaneenge sloten. die zich ten doel stelt gelden byeen te brengen voor het stichten van een mon iment ter herinnering aan de droog making van Walcheren. Deze commissie heeft thans een be roep gedaan op alle Walcher sche burgemeesters om in hun gemeenten voor dit doel een straat- en huiscollecte te or- ganiseeren. Kerknieuws NED. HERV. GEM. Beroepen te GoesWilhel- minadorp (vac. Dr. W. F Dankbaar) Cand. Nutbeg té Overveen Vlissingen Vernielde kademuren worden hersteld. Woensdag is het herstel van de kademuren langs de binenhavens van Vlissingen aanbesteed. Het is de bedoe ling de vernielde muren te vervangen door een beschoei ing van stalen damwand- planken. In verband met dit werk zal het havenpeil eenigszins worden verlaagd. Voordat het een aanvang neemt zal heel wat aan op- ruimingswerk moeten worden verricht, o.a. moeten twee zware kazematten van gewa pend beton worden opgeruimd. Voorts dient ongeveer 180 M. oude damwand te wor den verwyderd. Volgens het bestek moet uiterlyk 300 da gen na aanvang het werk voltooid zyn De laagste van de 20 in schrijvers voor dit werk was de fa. Joost Visser Bzn. te Sliedrecht voor de somma van 750.000 De hoogste inschrijver was de fa. T. A Swets te Har- dinxsvelt met f 1.010.000. SLUISDEUREN GEARRIVEERD. Gistermiddag zijn de sluis deuren voor de Binnenkeersluis te Vlissingen gearriveerd. De moeilijke reis van Leiden naar Walcheren was 'zonder ongevallen volbracht. E.H-B.O-WEDSTRIJD. Maandagavond vond te Vlis singen een oefenwedstryd plaats tusschen de E.H.B.O.- afdeelingen Vlissingen—Mid delburg. o.l.v. de doktoren Pe- tersma en Fruraau. Na een welkomstwoord van den Voorzitter van de afd Vlis singen, volgde een demons tra- Oogst wordt bedreigd. De oogst in West-Zeeuwsrh- Vlaanderen wordt bedreigd met bederf, indien het herstel van de beschadigde en ver woeste bedrijfsgebouwen niet sneller gaat. Deze onrustbaren_ de tijding werd medegedeeld door den voorzitter van den lering West-Zeeuwsch-Vlaan- deren van de Stichting voor den Landbouw, den heer L. de Bruyn. Na kennis te hebben geno men van de wyze. waarop de bouwautoriteiten deze moei lijkheden denken op te lossen, stelde de vergadering zich op het standpunt dat de overheid door de tekortkomingen der schaderegeling en de zeer be narde materiaalpositie niet by machte is by den herbouw van de landbouwschuren een be vredigend tempo te garandee ren. Om hierin tegemoet te ko men zal de overheid bij wijze van overgangsmaatregel moe ten overgaan tot het bouwen van een bepaald type kap- schuur of hangar. Deze zaak is zoo urgent, dat met aestheti- sche bezwaren daartegen geen rekening mag worden gehou den. Ondanks alle pogingen van het kringbestuur is het nog steeds niet gelukt overleg te plegen met het bedryfsehap voor Zaaigoed en Pootgoed i.z. den afzet van den pootaardap- pelenoogst. Er ligt thans ir West-Zeeuwsch-Vlaanderen een kwantum vroege consumptie aardappelen van 6 4 700.000 kg. waarvoor geen afzetmoge lijkheid bestaat. De vergade ring heeft hiervoor de betrok ken instanties aansprakeiyk gesteld, «fc tie met e®11 zuurstofapparaat, waarna de wedstrijd aanving. Van beide afd. deden twee ploegen mee, die het waarlijk niet gemakkelyk kregen, want de door beide doktoren uitge. werkte oefeningen, waren vry ingewikkeld. Na afloop bleken de Vlissing- sche ploegen het best gewerkt te hebben. Na een dankwoord van den Voorzitter en een opwekking om op den inegslagen weg voort te gaan, eindigde deze geanimeerde avond. JUBILEUM BIJ DE GASFABRIEK. Donderdag was het 25 jaar geleden, dat de heer J. Vos, als gasfitter in dienst was geko men van de Gasfabriek te Vlis singen. De jubilaris cn zyn echtgenoote werden in de ver sierde garage toegesproken door den Directeur, den heer v. d. Jagt, die een cadeau en bloemen aanbood. Namens het personeel werd de jubilaris door een van zyn collega's toegesproken, waar bij hem wederom een cadeau overhandigd werd. Middelburg Voor een muls in de rij. By een textielhandel te Mid delburg waren Donderdagoch tend ondermutsen verkrijgbaar. Reeds vroeg stroomden van alle kanten gegadigden toe en lang voordat de winkel open ging, was de Korte Delft ge heel gevuld met witte mutsen. De file strekte zich uit over een lengte van vele honderden meters. Een pracht gezicht, al die Zeeuwsche mutsen in oud- Middelburg En een bewys, dat gelukkig velen de Zeeuwsche dracht trouw blyven EERSTE LUSTRUM STREEKBUREAU WALCHEREN. Woensdag herdacht het Streekbureau Walcheren zijn eerste lustrum, welk feit ge vierd werd met een feestelyke bijeenkomst van personeel en verscheidene aannemers in het Schuttershof te Middelburg. De avond werd geopend door het hoofd van het Streekbu reau, Ir. J. Gerber die de op richting' van den ^„Wederop. bouw", toenmaals „Diwemi' onder leiding van Ir. Willink en Ir. Ringers, thans minister van Wederopbouw, memoreer de. Tydens den oorlog was er eenige stagnatie in dén her bouw gekomen, maar na de inundatie was er heel wat werk verzet wat betreft het herstel der beschadigde woningen. Ir. Gerber bracht hulde aan hoofd opzichter en opzichters voor hun goede leiding en hoopte, dat de feestavond tot een goe de verstandhouding onder het personeel zou bydragen. Spr. wekte allen op, ook in de toekomst hun beate krachten voor den opbouw van Walche ren te blyven geven. De heer J. Rijk, die van af '41 by den dienst werkzaam was geweest, wydde hierop en- kele woorden aan de afgeloo- pen 5 jaar, waarin men van de „puinopruiming" via Diwemi (Dienst Wederopbouw Middel burg) en ..Bouwbureau Mid delburg" tot „Streekbureau Walcheren" kwam, en belicht te de goede harmonie, die er altyd tusschen het personeel was geweest. Hierop volgde een gevarieerd cabaret-programma onder lei ding van den heer W. P. M. Schoenmakers, door personeel van het Streekbureau. onder den titel „Zoek iederen dag een beetje vroolykheid". TEKORTEN MOETEN IN TIEN JAAR AFGELOST WORDEN. Behalve de memorie van antwoord van B. en W van Vlissingen is thans een nota van wijzigingen in de ge- meentebegrooting voor 1646 verschenen .waarin in de eer ste plaats zijn verwerkt de financieele gevolgen van de maatregelen van hoogerhand tot herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeen ten. Het gaat hier voornamelijk om het tekort der gemeente, dat met inachtneming van een extra-bydrage van het Ryk voor 1942, tot en met het jaar 164A op rond 1 360.000- wordt geraamd. Van den Mi nister zyn thans aanwijzingen ontvangen, volgens welke, te beginnen met 1946, een dek kingsplan dient te worden op gesteld, dat uitgaat van dek king van de bekorten in tien jaren. Van den gewonen dienst voor 1946 zal dus een bedrag van 136.000,ter aflossing van de schuld op den kapi- taaldienst moeten worden ge bracht. Inmiddels kan nog worden medegedeeld, dat als voor schot op den Rïjkssteun voor het tekort van 1944 reeds 412.000,werd ontvangen, welk bedrag reeds op het to tale tekort in mindering is gebracht, BIJDRAGEN VAN HET RLJK. Gelyk wy reeds berichtten, zullen de gemeenten, welke nog gemeente-politie hebben, in de kosten hiervan een Ryksbijdrage ontvangen. Voor Vlissingen is dit 139.050, Ten laste van de gemeente blnft een bedrag van 50 744,88, hetgeen neerkomt o. een uitgaaf per inwoner gelyk aan die in 1939. Voorts betaalt het Ryk de vermindering van opbrengst van de straatbelasiing ten gevolge van de oorlogsom standigheden, sinds 1939; dit beteekent in vergelijking met de aanvankelyk opgestelde begrooting een meevaller van 23.750, NAAR AMERIKA. Ten slotte zyn er nog wij zigingen van geringere betee- kenis ia diverse posten, waar van we memoreeren een ver hooging van den post voor de wethouderssalarissen met 1420,een post wachtgeld voor den oud-gemeentesecre taris ad 5366,58, de kosten van afvaardiging van een lid van het gemeentebestuur naar Flushing in Amerika ten ein de de autoriteiten daar voor te lichten over de oorlogs schade en de herstelplannen in Vlissingen, tot een bedrag van 4000,de bijdrage van de gemeente in het exploita tie-tekort der noodwoningen ad 25000.en een post in zake het Uitbreidingsplan van 5000,Een bedrag van 170.650,inzake kos ten van molestverzekering kon nog ten laste van den dienst 1945 worden afgewik keld. Op den kapitaaldienst is ten slotte nog 5800,uitge trokken voor herstellingen aan de beschoeiing van de Visschorshaven De kosten van herstel van den kademuur van de Voorhaven konden nog niet worden geraamd. De „Dordrecht" vervangt tijdelijk de „Lekslroom". Aangezien het herstel van de ..Lekstroom" nog niet gereed is. heeft thans de „Dordrecht" zijn plaats ingenomen. De .Dordrecht" was n.l. juist vrij gekomen omdat de „Koningin Wilhelmina" na reparatie op „De Schelde" te Vlissingen weer op den dienst Kruiningen ■Perkpolder kon worden inge zet. Goes R.B.C. wordt Zondagavond gespeeld. De belangryke promotiewed- stryd GoesR.B.C. wordt niet Zondagmiddag, maar Zondag avond 6.30 uur op het N.A.C- terrein te Breda gespeeld. De Spoorwegen laten voor deze gelegenheid een extra- trein ryden van Vlissingen naar Breda en terug, welke alleen stopt te Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. Dinsdag j.l. mocht het echtpaar C. Zeevaart-van Hek ken te Rilland zijn gouden bruiloft vieren. De muziekver- eeniging „Rillandia" bracht een serenade. De heer Jac. Priester Jz. te Borasele is met ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als brievenbesteller met toe kenning van pensioen. De Vereeniging „Kinder- zorg" te Middeburg heeft be sloten de Kinderzorgcourant binnen enkele weken opnieuw te doen verschijnt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1